کلاس آنلاین آیلتس دیماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس دیماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس دیماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس دیماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 2 دیماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس دیماه 1400تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#22 and #23 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

کلاس آنلاین آیلتس دیماه 1400لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

126
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
70 Comment threads
56 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
4 Comment authors
Yalda.Azahra yaghoobloozahra yagooblooadminZohreh Ahmadvand Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Zohreh Ahmadvand
میهمان
Zohreh Ahmadvand

Some people prefer to live in big cities there are variety of reasons. First of all, in big cities there are suitable situation use of facilities and equipment except services treatment and medicine. Adult people when are retired need to attention and care so they can go to this places and improve. In addition with this facilities their families are more confident so people retired are comfortable in big cities. Secondly, there are kind of companies and factories that need to employees so if people live to big cities can find job .Young people after finish university follow job they… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session19- IELTS Writing .The bar chart illustrates three principle experts from Southland over three period (2000, 2022, and a plan of 2025). Overall, it is obvious that international tourism and daily products are the highest experts over these years, however meat products see moderate decline. International tourism had a rapid upward trend, in 2000 it was near 8 billion Pounds (BP) and it reached just under 9 BP in 2021. It is predicted that this industry will earn almost 10 BP by 2025. Dairy products was 7 BP in 2000 and it increased to highest figure (near 10 BP). However,… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session19- IELTS
Collocations

1.Many people agree with the rational assumption of schools that children have voluntary works
2. The assumption of limiting the use of fossil fuel became very questionable
3.Underlying the contrast was the optimistic assumption that population growth would improve industry and the economy
4.The fundamental assumption of this article is that the earth will change completely in the next few centuries
5.Scientists have a common assumption about increasing agricultural products

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session19- IELTS
Common Mistakes

1.The behavior of people in adulthood is demonstrative of good upbringing
2.Children need to learn to be flexible and tolerant in troubles
3.Effective performance of employees increases their productivity
4.Coordination is an important factor in team games
5.The level of air pollution in some cities is such that the number of immigrants in those cities has decreased

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session18- IELTS Writing .It is undeniable that learning second language is so practical in this globalization era. Therefore, some authorities assume that it is worthwhile for children to start learning a foreign language from early ages rather than secondary stages. Although this issue has pros and cons, but, the advantages are enormous compare to its drawbacks. (54) Teaching a foreign language early will have numerous benefits for children. Firstly, kids have ability to learn faster. This might be the best option for teachers to educate them different language and even it helps their brains’ function to be more active and… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session18- IELTS
Collocation

1.Consumption of organic foods can make a significant difference in health
2.If people reduce unnecessary expenses, they would make a significant difference in their savings
3.Teachers need to appreciate the difference between students
4.There are huge differences between developing countries and first world countries
5.People should not emphasize their racial, gender or cultural differences, instead they need to try to understand each other better

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session18_ IELTS
Common Mistakes

1.Working on agricultural land is one of the most difficult jobs
2.Migrating to big cities leads to many problems of pollution and crowd
3.Learning a foreign language at the early ages would be more beneficial than in adulthood
4.Enjoying a career is one of the most vital parts of people’s lives
5.Providing educational and recreational facilities are the main responsibilities of governments

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session17- IELTS Writing Task1 .The pie chart illustrates the three major causes of farmlands becoming degraded all over the world namely deforestation, over-grazing and over-cultivation. Over-grazing is the highest portion with 35% after that deforestation and over-cultivation are the most reasons of this problem (30% and 28% respectively) and the remaining 7% for other influential cases. These causes effected differently on three regions (North America, Europe and Oceania) in 1990s. Deforestation was the highest factor in degrading the lands in Europe (9.8), while in North America and Oceania it was so negligible (0.2 and 1.7 respectively). Also Europe consisted the… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session17- IELTS
Collocation

1.A large number of employers consensus on practical experience is far more effective than a degree of education
2.Voluntary work allows children to broaden their experience in various fields
3.Parents need to teach their children that there is no failure and instead they should learn by experiences
4.After the war, people undergone a very traumatic experience
5.The farmers talked about their relevant experiences with pest infestation

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session17- IELTS
Common Mistakes

1.If teaching methods are helpful, children would make progress in their lessons.
2.More population results in more food consumption
3.Some farm products are cultivate in equatorial areas which has hot and humid weather
4.There is a direct relationship between being rich and having more facilities
5.People with bilingual education can have suitable high-paying jobs

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session12- IELTS Writing It is usual that life has both favorable and tough positions. Number of masses argue it is beneficial that individuals undergo some undesirable activities or money problems, whilst others agree with advancing these conditions. Although hardships make people stronger and more adaptive, it seems to be more problem solving and confidence in improving difficult conditions. (55) On the one hand, the major reason that people maintain in the unwanted affairs is that they think these situations make them stronger. Some adults intentionally tolerate difficulties such as hard jobs due to challenge themselves and struggle with uncomfortable works.… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session16- IELTS Writing The young generation is so vulnerable to crime, drugs and other hazards. The administration in the US has implemented a law during night times to prevent youths from going out doors. Although it limits young adults, it seems to have many benefits for them. (43) The main reason of imposing curfew is that some areas are not safe. Statistics show that most young people have been victims or have been involved in crime, as well as most crimes happen at midnight. Murders or robberies may occur in many areas at night due to fewer commute. Moreover, the… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session16- IELTS
Collocations

1.Gases emitted from factories pollute the environment
2.Schools must undertake an assessment of fire risks in order to create a safe environment for students
3.South of Iran has an inhospitable environment for growing certain vegetables
4.Children’s physical environment plays a vital role in their personalities
5.It is the regime’s responsibility to improve the environment of the society for a comfortable and successful life

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session16- IELTS
Common Mistakes

1.Some governments prevent children without parents from going out at night
2.Some schools admit students working as a volunteer
3.It is so important for employees to enjoy working in their workplace
4.Women would not mind working both outside and inside the house
5.Researchers consider that watching TV is not good for minors

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session15- IELTS
Common Mistakes

1.Going outdoor in the midnight is extremely dangerous for children
2.The introduction of technology into agriculture made it easier and more accurate
3.The number of crimes is growing dramatically
4.Statistics show a significant increase in population
5.Many factors are involved in economic growth and improving financial conditions

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session14- IELTS
Writing

1.There are still countries where access the Internet is difficult
2.Many experts and students complete their research using the Internet
3.These days, surfing the Internet is one of the main reasons for wasting time
4.Many organizations are forcing customers to go on the Internet to fulfill their requirements
5.Internet banking have reduced traffic and pollution

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session15*

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session15- IELTS Writing The pie chants illustrate the five categories of a certain UK school’s expenses in three separate years 1981, 1991, 2001. Overall, teachers’ salaries constituted the largest portion of total expenditure, and while the payment of insurance and furniture increased markedly. The spending of other workers’ salaries and resources books fell dramatically. According to the teachers’ salaries after it increased to half of total outlay in 1991 it declined to 45% in last year of period. In contrast, the lowest part of the pie charts (insurance) at the first chart was 2% and it rose moderately to 8%… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session14- IELTS Writing Health is a crucial issue for governments since healthy individuals make healthy society. Although more workout facilities helps people have a good posture, it seems to be more effective if they have a healthy food and proper amenities. (38) Exercise play an important role in healthiness. Some conveniences such as gym, football or basketball field, etc. help people be in good position in terms of both physically and mentally. Physical activity lifts everyone’s spirits as well as regulate the body’s hormones. It also prevents obesity and the risk of some diseases. Moreover, adults and especially elderly people… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session14- IELTS
Common Mistakes

1.The boss makes the employees work hard
2.Having special expertise helps people to have a good job
3.Favorable soil conditions let vegetables grow significantly
4.It seems that many youth people can not tolerate the hardships
5.Selfish people feel they are the most important person in the world

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session14- IELTS
Collocation 1.Gas consumption is increasing every year in most countries
2.In the countries of the First World, drug consumption has increased among adolescents
3.Most governments acknowledge that the consumption of fossil fuels are harmful for the environment
4.Health is the result of consuming organic foods
5.Drought is the result of excessive water consumption

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session12- IELTS
Collocations

1.Farmers gain considerable advantage from new technology in agricultural machinery
2.Group sports give children a psychological advantage over computer games
3.The advantages of living in the suburbs are overweight to its disadvantages
4.Satisfaction with our job has several distinct advantages
5.This government plan, which prevents deforestation, has a clear advantage for human and the environment

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session12- IELTS
Common Mistakes

1.The number of murders increased due to the flood
2.Factories pollute the air
3.Hygienic foods play a crucial role in people’s health
4.Voluntary work strengthens empathy and humanity among individuals in communities
5.Population growth leads to more energy and food consumption

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session11- IELTS Writing Task1 The table shows the amount of people who visited Ashdown Museum in the year prior to and following year of its rebuild. Also the pie charts illustrate the percentage of the respondents’ satisfying during these years. Overall, the number of entire visitors increased significantly after renovation. Before refurbishment dissatisfied persons formed the most portion of total visitors, while after improvement very satisfied and satisfied were highest figures among other categories and the less one was for people who did not respond. Begin with table, the number of all persons who visited the museum previous to its… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session11- IELTS
Collocations

1.Large cities play a major role in environmental pollution
2.Limited use of plastic helps reduce pollution
3.Planting trees can control air pollution to some extent
4.New weapons of war leads to serious pollution problems
5.Factories are the major cause of air pollution

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 11- IELTS
Common Mistakes

1.With the advancement of technology, human life also changed a lot
2.Farmers have prepared agricultural land before planting
3.The Corona pandemic has been affecting the economies of all countries
4.The students had been working for a charity last year
5.The thieves had left before the police arrived

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session10- IELTS Writing In contemporary world schools play a significant role in upbringing children . It is argued that students have to learn volunteer jobs. Although it gives young people less time for their interests, they seems to become more responsible and learn teamwork. (41) One of the major plus points of force mandatory works is that children learn responsibility in the best way. Undoubtedly, being responsible helps children be more successful in their future lives, so students build better and more advanced community. Besides, with this method young adults learn teamwork. They learn how to treat their peers and… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session10- IELTS
Collocations

1.Today, due to declining population, the government encourages people to get married
2.In countries with growing populations, such as China, governments need to find a way to control the population
3.Global hunger is the result of population growth
4.The majority of the population is concentrated in big cities
5.The tourism industry has numerous benefits for local population

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 10- IELTS
Common Mistakes

1.The people who believe that mandatory jobs are beneficial to children are low
2.Job satisfaction is one of the most significant factors for employees who are skilled
3.Farmers make a living from lands that are fertile
4.First world countries employ the people who are educated and specialized
5.Some elderly people who lives in big towns tend to live in villages

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session9- IELTS Writing Task1 The bar chart depicts the duration of telephone calls of UK citizens during 8 years in three categories of various call types namely Local, National and International, and Mobiles. (29) Overall, local call was the most popular category through these period, however it has downward trend over the last 3 years. Two other ones steadily increase till end of the period, and the duration of three types were considerably different from each other, especially in last six years. (48) Local fixed line calls rising from 72 billion minutes in 1995 to just under 90 billion minutes… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session9- IELTS
Collocations

1.Technology has had a significant impact on people’s lives in recent decades
2.Global warming is a long-term impact of deforestation
3.The Corona pandemic has a catastrophic impact on economic systems around the world
4.Climate can make impact on population statistics
5.Educational methods have psychological and emotional impact on children

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session9- IELTS
Common Mistakes

1.Compulsory jobs for students help them learn responsibility
2.By planning, children can have an productive day
3.If the agricultural lands are fertile, the farmers can have better and more harvests
4.Large young populations contribute to the economic growth of communities.
5.The educational system has a fundamental and inevitable impact on the future of students

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session8_ IELTS Writing Every society consists of young and elder people, however currently the youthful population of some countries is growing. Although aged persons maintain traditions and have lots of experience, economy development and enthusiasm of the community are resulted by youth crowd. (40) Young country has numerous benefits one of them is that young citizens are able to develop the national economy. These Young countries have large number of youth workforce and they have many new and innovative concepts and potential to create new job opportunities. In this way, technology, science and various industry would be improve, therefore the… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session8_ IELTS
Collocations

1. Some of the information in the Internet are not reliable.You should survey which of information is accurate
2. Universities and schools should provide students with the latest information
3. After a lot of examine, doctor discovered some essential pieces of information
4. The valid sites are precious sources of information
5. His tutor gave him useful information

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session8_ IELTS
Common Mistakes

1. All scientists agreed with the young expert
2.Adults improve the country’s economy
3. The agricultural products are the only means of farmer’s livelihood
4. Great percentage of governments provide favorable facilities for their people
5. Parents teach the national tradition to their children

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session7- IELTS
Common Mistakes

1. He should try more to get desired score
2. Farmers are working harder to get better crops
3.Today, humans get more information in compare to the past
4. Children should try more to achieve their goals
5. Employees work harder to increase their salaries

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session7- IELTS
Collocations

1.The pandemic has caused significant number of employees lose their jobs
2.In the past, manual jobs were dedicated to men, but today many females are engaged in these types of jobs
3. Most of the juveniles choose temporary jobs because they have to quit their jobs to go to school
4. For large amount of people, job satisfaction is even more important than salary
5. Educated person has better chance for taking proper job than a person without a degree

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 7- IELTS Writing Task1 The line graph illustrates the average weekly time that children, in the age 10 to 11 years old, spent on two different leisure activities (TV and computer) during 2000 to 2008. (31) Overall, although in the initial years of the period school children preference TV, this hobby changed to computer and it became children favorite hobby in the latest years. (28) Computer was not favorite activity at the first years. Children spent just under 4 hours per week in 2000. After that, during the first 4-year (till 2004) the graph shows a significant upward trend… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 6- IELTS
Collocations

1. Extensive research has been done to find a way to overcome global hunger
2. Scientists have carried out a lot of research to discover the root of the disease
3.Schools should provide facilities for student research
4. Most of the time, the results of team research would be more reliable and accurate than individual one.
5. Government must support every project research

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 6- IELTS Writing Task2 Foods and nutrition is a crucial issue for human. During the decades, the agricultural industry has been dramatically improved, however there is still the problem of food shortages all over the world. This essay will elaborate on both points. (39words) There are some reasons for food shortage around the world. Firstly, the lack of agricultural lands result in global hunger. Many cities and countries are becoming more crowded every year due to excessive migration as well as over-birth, and naturally the demand for housing rises. Therefore, lots of fertile and cultivable lands have been destroyed… بیشتر بخوانید

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra Yaghoobloo
Session 6 – IELTS
——————–Common mistakes———————-
1. I must study online in the Corona era.
2. Government can manage budget to improve agriculture.
3. Many people have to move to a big city use best facilities.
4. We will take house for one months.
5.The quality of food will improve by mechanized agriculture.
………………………………………………………….

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra Yaghoobloo
Session 6 – IELTS
——————Collocations ——————–

1. Most of the scientific research are carried out in office government-owned which related improve agriculture.
2.Todays, in developed countries of doing extensive research, scientists have found the vital method for save the Earth from famine by mechanized agriculture.
3. Many developed countries are planning to start a research project for management of food resources and growth of agricultural products.
4.A team of scientists is doing research about to find solution to tackle the famine.
5.Government should allocate some budgets for research student in university.

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 6- IELTS
common mistakes

Farmers have to work hard to get favorable crops
Agricultural lands must be taken care of in order to obtain optimal crops
The boy has to obey the school rules
The quality of nutrition will improve over the coming decades
Government should provide lots of facilities for people

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra Yaghoobloo Task 1 Session 5 – IELTS These two maps compare the different situation of before and after the building various touristic facilities. Firstly, it can be clearly seen that in the first map there isn’t much facilities for tourist entertainment on the island. However, in the second map in central part there is footpaths and cottages were added for accommodation. Secondly, there is also a reception, restaurant in the western of the island, which tourists can be accessible by a vehicle track from north island and southern part, where a pier is added to near pleasure boats. Furthermore,… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 5- IELTS Writing Task1 The map indicates the growth of an island between two duration, previous and further some residences are built. Overall, the main changes was occurred on the western part as well as center of the island. In the second plan many leisure buildings and residences, and routes were constructed for tourists. The latest map reveals that there are some accommodations on the center of island, which are linked by footpath. Also the same residences have been built on the western side of island and footpaths between these constructions and beach also the newest part for summing… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 4- IELTS Writing These days, distributing data makes it improved, therefore many people agree with sharing information such as science, business and academic world. However, others argue that large number of information should be restricted. Here I am going to explain both viewpoints. (40 words) In today’s modern world, data exchange is not difficult and actually one effective way to promote information is to share it freely. Easy and readily access to investigations makes people update. Especially it makes it possible for students and researchers to be aware of the latest and newest inventions and articles. Scholars and experts… بیشتر بخوانید

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra yaghoobloo

Session 5 – IELTS
The two maps below show an island before and after

Task1 – map

The two maps are illustration compare the different situation of before and after the construction various touristic facilities.

Firstly, it can be clearly seen that in the first map there isn’t suitable facilities for tourist entertainment on the island. Although, after the addition of facilities in the central part footpaths and cottages were added for accommodation.

(بقیه رو بعد فیدبک خواهم نوشت)

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra yaghoobloo
Session 5 – IELTS

Common mistakes
1. Studying in top universities has many benefits for the future.
2. Many people live in popular cities.
3. Children will learn other life skills after school.
4. Studying in online universities is better for wasting less time.
5.There is more traffic for a big city.

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra yaghoobloo
Session 5 – IELTS

Collocations

1. Todays, information is provided on the social media and can be easy access for all people.
2. The government should provide support to low-income people in poor areas.
3. Many developed countries aims to provide facilities for elderly in needs.
4. Some developing country provide a state education for low-income children.
5. Some people believe access to information on the Internet provide chance for society to learn and improve knowledge.

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 4- IELTS
Collocations

Technology has made significant progress in various fields

The last program of company is not so successful because its progress is slow

Achievements are the best way to measure our progress

First world countries are at the forefront of technological progress

Manager accesses employees’ progress annually

Session 3_ IELTS
Collocations

Exercise contributes to both mental and physical health

Some countries afford health insurance for immigrants

Noisy environments have mental health hazard for individuals

Adequate nutrition result in good health

Lifestyle has effect on people’s health

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session 4 – IELTS
common mistakes

Isolated places are quite pleasant and mysterious at the same time

Traveling makes people more experienced and flexible

Some people believe that teenagers should study and do not work

The happiness of adult is due to their independence and many achievements

Most of people prefer to save less money and spend a large portion of it for traveling.

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra yaghoobloo
Session 4 – IELTS

Common mistakes
1. Some people think there are positive effect in sharing and direct access information as much as possible.
2. In my opinion, access to information can lead to competition and development of communities.
3. Governments should take actions and change the conditions for improve quality of life.
4. New research and development can lead to improve social and economic factor.
5. Developed countries are trying and finding new inventions to progress.

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra yaghoobloo
Session 4 – IELTS

Collocations

1.Recently, many underdeveloped countries have made significant economic progress sharing up-to-date knowledge by developed countries.
2.Technological progress has allowed underdeveloped countries develop their communities for quality and improve quality of life.
3.There has been significant progress in learning computer.
4.Many governments needs to access innovation for progress of public health.
5.sharing too much information can lead to progress of competition between countries.

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra yaghoobloo
Session 4 – IELTS

Sharing information 1

Maximum sharing
#develop technologies
#Threats to government security

Sharing with limitation
#Public security
# Threats like war and terrorism
…………………………..

Sharing information 2

Maximum sharing
#global demand for development
#economic development

Sharing with limitation
# Improve the quality of life
# Create competition for progress

………………………….

Sharing information 3

Maximum sharing
# Use of inventions
# Development of competition

Sharing with limitation
# access to new knowledge is vital
# acquire of up-to-date knowledge

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Collocations
Session 3 – IELTS

1.Fresh food have a significant effect on health.
2.Tourist need to maintain their physical and mental health in difficult places.
3.Air pollution in big cities can negatively affect people mental health.
4.Fast food may damage health.
5.Tourist must be in good health for the nature

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

In the contemporary era, tourists who are visiting places where conditions are harsh are increasing ever than before. While tourists visiting these areas can benefit give new experience and the economy of a country, however, there will be some drawbacks. (40 word) There are benefits for tourists visiting exotic place. First of all, the skills, knowledge and attitudes of those who visit these places are improved as the expedition is always challenging. This alternative would be more appealing especially to younger generation who choose to engage in unusual visits to satisfy their egos. Secondly, this new interest of tourists will… بیشتر بخوانید

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

چشم – جلسه سوم

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra yaghoobloo

Common mistakes

I improved my knowledge by reading book.
People in big cities should use public transport for going to work.
Majority of people think of living in a small town better than big cities.
People in developed countries should use public transport for commuting.

There is less natural resource in a big city.
There isn’t much traffic in a small town.
There isn’t much building in a small town.
There is lack of facilities in a small town.
There is lack of technology in the Sahara.
There is lack of transportation in the Antarctic.

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Zahra yaghoobloo

3. Tourists in difficult places
+
# new experience
# Natural views


# weather conditions
# Natural threats
……………………………..

+
# economic condition
# Improving knowledge and skills


# transportation
# low quality services
………………………………

+
# Different lifestyles
# adventure


# Destruction of nature
# Lack of technology

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Session3-IELTS These days, the tourism industry has become quite popular among people. Some tourists choose remote places to visit, namely Sahara desert or the Antarctic. Although these tough destinations are in danger of destroying intact nature and also some of their limited sources are under threat, it seems that traveling to isolated areas could elevate social welfare of local people as well as exchange various cultures. Many people travel to exhausting regions, so it makes authorities build some needed facilities for travelers, such as hotels, roads, and some transportation vehicles. These facilities improve comfort of isolated zones and local people… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

session2-IELTS

Reading- Test 7: Q2 catering- Q4 a helicopter ride – Q5 Wednesday evenings

Collocation : 1. The government legislates laws to increase the income of employees.
2. High educated people have high income
3. The major problem for most third world societies is low income
4. Most jobs in European countries have almost the same income due to taxes
5. The average income in educational occupation is lower than other occupations

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Most of people prefer to live in big cities due to having many facilities. Recreational, educational and cultural facilities draw people to live in capital cities. There are lots of interesting places such as amusement parks and schools for children, and galleries, cinemas and museums for adults. Moreover, big cities have many career opportunities because there are lots of companies and factories, so a large number of employees and manpower are needed. Small towns have variety benefits that one of them is healthy lifestyle. This feature is due to their healthy organic foods. Most of their nutrition consist of straight… بیشتر بخوانید

Yalda.A
میهمان
Yalda.A

Most of people have few responsibilities in adolescence. Teenagers live with their families, so their parents and their older siblings help them with their duties and they do not have to work to make salary since their fathers or mothers would afford their expenses. Moreover, the passion and excitement of teenagers lead them to try new experiences. This nature makes youths be able to learn faster and more flexible than older ages. Some people think that adults have joyful lives because most of them have stable conditions. A large number of adults live independently and form their own families. Also,… بیشتر بخوانید

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Big city and Small city Many people think that it is better to live a big city. First of all, there are more job opportunity in big cities. People can improve job and there are diverse occupations and different places. Furthermore, city inhabitants are given various choices to get further education in university and institutions. Secondly, people who live in large modern cities can have an easier life. One of the main reasons, the peoples living standard in modern zones are much higher than other areas. It can be seen that public services and health care services and many other… بیشتر بخوانید

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Common mistakes

1.When I was student, I enjoyed studying every day.
2.I enjoyed swimming.
3.Some people believe that enjoy any time of life.
4.Many people enjoy shopping.
5.She enjoyed eating with her family.

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

Collocations

1.Education has a significant effect on the human future.
2.The use of technology can have negative effects on children’s psyche.
3.A good night’s sleep has a positive effect on your mind.
4.A healthy diet has an effect on your athletic performance.
5.Global warming could have a significant effect on environment and climate change.
6.New generation believe that technology has a positive effect on their job opportunities.

zahra yaghoobloo
میهمان
zahra yaghoobloo

zahra.yaghoobloo

1.Big city
# job opportunities
#modern facilities

Small Town
# Less pollution
# security
……………………………..

2.Big city
# access to facilities
# social life

Small Town
#natural environment
#friendly life
………………………………

3.Big city
# various educational center
#technology

Small Town
#less stress
#enhance spiritual life

zahra yagoobloo
میهمان
zahra yagoobloo

Big city and Small city Many people think that it is better to live a big city. First of all, there are more job opportunity in big cities. People can improve job and there are diverse occupations and different places. Furthermore, city inhabitants are given various choices to get further education in university and institutions. Secondly, people who live in large modern cities can have an easier life. One of the main reasons, the peoples living standard in modern zones are much higher than other areas. It can be seen that public services and health care services and many other… بیشتر بخوانید

zahra yagoobloo
میهمان
zahra yagoobloo

Common mistakes

When I was student, I enjoyed studying every day.
I enjoyed swimming.
Some people believe that enjoy any time of life.
Many people enjoy shopping.
She enjoyed eating with her family.

zahra yagoobloo
میهمان
zahra yagoobloo

Collocations

Education has a significant effect on the human future.
The use of technology can have negative effects on children’s psyche.
A good night’s sleep has a positive effect on your mind.
A healthy diet has an effect on your athletic performance.
Global warming could have a significant effect on environment and climate change.
New generation believe that technology has a positive effect on their job opportunities.

zahra yagoobloo
میهمان
zahra yagoobloo

First session:
z.yaghoobloo

Big city
# job opportunities
#modern facilities

Small Town
# Less pollution
# security
……………………………..

Big city
# access to facilities
# social life

Small Town
#natural environment
#friendly life
………………………………

Big city
# various educational center
#technology

Small Town
#less stress
#enhance spiritual life
………………………………

Zohreh Ahmadvand
میهمان
Zohreh Ahmadvand

Some people think it is better to live a big city .First of all ,there are more modern and strong buildings in huge cities. people can have a variety choice time buying a home in terms of dimensions and price .also ,there are different apartment or house according to their budget. In addition, houses are new structure and updated technology that has high security with new materials and attractive design .Secondly ,people who live in massive city economically are growing for instance ,their job or companies every day has more chance for raise and .development They can buy land and… بیشتر بخوانید