کلاس آنلاین آیلتس در تلگرام شهریور 1398

 

کلاس آنلاین آیلتس در تلگرام شهریور 1398

کلاس آنلاین آیلتس در تلگرام شهریور 1398

کلاس آنلاین آیلتس در تلگرام شهریور 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 1 شنبه 3 شهریورماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. این دوره ها همچنین در گروه دوره های آیلتس آنلاین تضمینی جای میگیرند و تضمین میشود زبان آموزان پس از 2 بار ثبت نام این دوره ها میتوانند در تمامی دوره های بعدی رایگان شرکت کرده و تمامی خدمات را بی کم کاست دریافت نمایند.

.

کلاس آنلاین آیلتس در تلگرام شهریور 1398 – تکالیف

.

Assignments of the 22nd and 23rd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 57 58 59 60 

Tactics for listening Expanding unit 7 8 9 10 11 12

Open Forum 2 Unit 11 2 Open Forum 3 Unit 4 5 6 7 8 9 

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 22 از این صفحه ببینید

#17 #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 41 to 65 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 2 فقط ایده پردازی و مقدمه

.

.

.

.

.

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 19th, 20th and 21th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 52 53 54 55

Tactics for listening Expanding unit 1 2 3 4 5 6 

Open Forum 2 Unit 11 2 Open Forum 3 Unit 1 2 3 

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 21 از این صفحه ببینید

#16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 41 to 65 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 45 46 47 48 49 50

Tactics for listening Developing unit 19 20 21 22 23 24

Open Forum 2 Unit 6 7 8 9 10

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 18 از این صفحه ببینید

#15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 26 to 40 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 39 40 41 42 43 44

Tactics for listening Developing unit 13 14 15 16 17 18

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 5

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 16 از این صفحه ببینید

#14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 10 to 25 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 34 35 36 37 38 

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11 12

Open Forum 1 Unit 7 8 9 10 

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 14 از این صفحه ببینید

#13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

.

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 28 29 30 31 32 33

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6

Real Speaking and Listening 2 Unit 13 14 15 16 

Open Forum 1 Unit 4 5 6 

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 23 24 25 26 27

Tactics for listening Basic unit 21 23 24

Real Speaking and Listening 2 Unit 7 8 9 10 11 12

Open Forum 1 Unit 1 2 3 

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ آیلتس جنرال Advantages Disadvantages Internet

نمونه مقدمه 2 جمله ای

There is no doubt that the World we live in now is directed affected by the Internet. But its affects has been both positive and negative. (26 words)

.

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 18 19 20 21  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 17 18 19 20 21 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید

Writing Topic رایتینگ کامل به همراه مقدمه و نتیجه گیری نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه پاسخ را از اینجا بینید و پاسخ را در همین صفحه وارد کنید

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس در تلگرام شهریور 1398 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

327
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
152 Comment threads
175 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
11 Comment authors
بیانTannazراضیه امینی مرداد 98Saghar Abbasinia - Shahrivar 98mobin jabbarzadeh Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? Agree # time is not enough to focus on teaching and cultivation # to show the importance of recycling Disagree # people find several ways to don’t follow the laws # law enforcement needs more money According to the rapid population growth, concentrating on recycling seems very crucial to save natural environments.… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Some people say that in all levels of education, from primary schools to universities too much time is spent on learning facts and not enough on learning practical skills. Do you agree or disagree? Agree # for learning useful skills they have to spend time and money after graduating # the experimental courses in their syllabus are proportionally law. Disagree # learning more facts helps them find their future career more consciously # knowing more facts makes them learn skills more deeply. Paying attention to all aspects of learning is necessary to have skillful graduates. I firmly agree with some… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

In recent years, many small local shops have closed because customers travel to large shopping centers or malls to do their shopping. Is this a positive or a negative development?
Positive
# finding high quality products
# spending less time
Negative
# increasing the rate of unemployment in small towns
# some intangible heritage like handicrafts lose for over
Nowadays, individual more enjoy numerous shopping opportunities in comparison the past. Some people much prefer to purchase their demands from large malls. It causes a lot of local shops close their stores. This happening has own benefits and drawbacks. (39)

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

In some areas of US, a ‘curfew’ is imposed, in which teenagers are not allowed to be out of doors after a particular time at night unless they are accompanied by an adult. What is your opinion about this? Agree # most disasters take place at night # most nightly outdoor activities are not suitable for teen age people Disagree # students can spend their time with their friends just after their schools or universities # setting time with adult for going out at night is always difficult for these groups of people One of the best memorable times for… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Cambridge14- test4- writing task2 Nowadays many people choose to be self-employed, rather than to work for a company or organization. Why might this be the case? What could be the disadvantages of being self-employed? It is clear that these days most people tend to have their own business rather than be an employee of a company. While there are various reasons for this decision, it can lead to some problems. (36) There are several reasons for choosing to be self-employed. First of all, some people attempt to do whatever they want. Everyone has their own ambition. They want to follow… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Cambridge14- test 3- writing task1 The diagram below shows how electricity is generated in a hydroelectric power station. Summarise the information by selecting and reporting the main features and making comparisons where relevant. The diagram illustrates the process of electricity production through hydroelectric power. Overall, it is noticeable that the process includes six main stages: the flowing of water in to a high-level reservoir, the flowing of water in to power station, activating of generator, sending electricity to national grid, : the flowing of water in to a low-level reservoir, the returning of water to the high-level reservoir. These stages… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

You live in a small apartment building. You are frequently bothered by noise from your upstairs neighbor’s apartment. Write a letter to your neighbor. In your letter • Describe a situation. • Explain why it is a problem for you. • Suggest a solution. Dear Mr.Rahimi I’m writing to let you know that your noise bother me and I couldn’t sleep enough at night. Your son watches television loudly. I have to wake up at 6 a.m to go to work therefore I have to sleep early but your noise keep me awake until midnight. I hope we can find… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

You have decided to look for a new job. Write a letter to a friend. In your letter • Explain why you are looking for a new job. • Describe the kind of job you would like to have. • Ask your friend to help you find a job. Dear Fatemeh I want to inform you that I decided to change my job. My last job was too boring and routine however I’m a big fan of adventure. I like to meet new people and different challenges every day. I hope that you can help me. My current job bore… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

You have recently moved to a new neighborhood. Write a letter to your friend. In your letter • Explain why you moved. • Describe your new neighborhood. • Invite your friend to see you. Dear Mobina I thought you should know that I have changed my neighborhood for 1 week. My last home had noisy atmosphere however the new one where at the beautiful and quiet place. I hope you will visit me here soon. I didn’t like my older neighborhood because it located next to the train station and had noisy atmosphere and the other reason was we lived… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Some maintain that it is necessary to recycle more household rubbish and believe that it has to be a rule in the country to surge it. I personally guess that law has both positive and negative effect on people. Agree # Some people just understand the law # set Budget Disagree # Some people are headstrong and don’t obey the law # Advertisement is a better way ********************************************************************************** Agree # limited facilities # Teachers don’t have useful skills Disagree # Book content change recently # Governments set numerous educational camps in developed countries Some believe that educational system spend most… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.
 To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? Agree # some people just obey the regulations # some people are not aware of the benefits of recycling Disagree #this method is very costly #public education has greater impact Introduction: Some people argue that recycling of homes wastage is insufficient. They believe that recycling can be promoted by making it a… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Some people say that in all levels of education, from primary schools to universities, too much time is spent on learning facts and not enough on learning practical skill. Do you agree or disagree?
Agree
#limited educational facilities
# It leads to existence of some unskilled graduates
Disagree
#most of successful people must have knowledge of principle and facts
#employees cannot comprehend their work duties without learning theory

Introduction:
Some people argue that students learn to theoretical subjects too much rather than practical skills from primary schools to universities. They believe that students cannot gain experience equally. To a certain extent I agree with this viewpoint. (37)

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

In recent years, many small local shops have closed because customers travel to large shopping centers or malls to do their shopping. Is this a positive or a negative development?
Positive
#cheaper products
#various products
Negative
#people have to go longer distances
#some people lose their jobs

Introduction:
Nowadays, some people tend to purchase their required products from large shopping centre rather than small local shops which have led to the closure of some small local shops. In my opinion, there are both negative and positive aspects. (39)

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

In some area of the US, a ‘curfew’ is imposed, in which teenagers are not allowed to be out of doors after a particular time at night unless they are accompanied by an adult. What is your opinion on this?
Agree
# They are more likely to see criminals
# Focus on their lessons
Disagree
# Less freedom
#mental problem

Introduction:
In some parts of the United States, adolescents are restricted to be outside of home in a particular time at night without the supervision of an adult. To a certain extent I agree with this viewpoint. (36)

Mitra
میهمان
Mitra

Agree
# protect them from different danger
# provide more time to do their homework
Disagree
# decline their independence
# decline their confidence

There are some regions in America which force teenagers stay at home after a specific time at night except parents or older people go along with them. To some extend I personally believe it’s true.
**********************************************************************************
Positive
# Control the quality
# Specific price range
Negative
# Citizens have to travel long distance to buy sth
# Waste of time

Nowadays lots of small local stores shut down owing to most of the people shop from malls. In my opinion it has both advantages and disadvantages.

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

سلام استاد. وقتتون بخیر استاد فرمودین که یک تست کمبریج ها(که اصلا نزدید) رو بزنید و نتیجه در سایت اعلام کنید: تست 1 کمبریج 14 رو زدم. لیسنینگ31درست. ریدینگ رو متاسفانه 25فقط درست . متن دوم برام سخت بود و سه دقیقه وقت کم اوردم. خیلی استرس گرفتم چون کم زدم. استاد کتاب های select reading رو خوندم و دارم کتاب ابجکتیو و لغاتو میخونم. استاد چه راهکاری پیشنهاد میکنید در بازه یک ماهه حد امکان تعداد جواب درست 10 تا بیشتر بشه برام. منظورم بالای32 بشه؟ روزی یک تست کمبریج هفت تا چهارده رو بزنم و انالیز کنم و… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

سلام
وقت بخیر
عذر خواهی میکنم. یک سوال داشتم
استاد اگر در رایتینگ در سوال outweigh داشتیم چطوری بنویسیم بهتره؟ نظرشخصی هم باید مطرح بشه.درسته؟ مثلا تست1کمبریج9.
Some experts believe that is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school.
Do the advantages of this outweigh the disadvantages?
یک پاراگراف مزایا و یک پاراگراف معایب.مینویسیم.
حالا حجمشون فرق میکنه؟ منظورم اگر بنظرمون فایده ش بیشتر بود باید پاراگراف مربوط به مزایا طولانی تر باشه؟
با تشکر

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

These two maps compare the plans of a university’s sport center in two different time periods. First map shows the current university sport center at the present time. The second map illustrates the proposed plan for rebuilding in the future. Overall, it is noticeable that the sport center will change significantly and much more indoor space and more facilities will be provided for students. At the present time, a 25-meters swimming pool is located in the middle of this sport center. There are some seats in the east and the changing room exists in the west. In the second map… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The given two maps show a university sports center in two different situations: the present plan and the future plan. Overall, it seems clear that all changes will happened to much more develop indoor sports and various facilities surrounding them. In present plan, there is a 25-meter pool in the center, a seating in its right and a changing room in its left; however, in future plan, all these sections will stay unchanged, except the gym in the north of the center pool will expand from its right hand about double in size. In western area, the application of outdoor… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

The pie charts give information about the varying level of contribution of three unhealthy substances existing in the four main meals of Americans. 23 words it can be seen that there was a significant amount of the exiestence of sodium in Americans’ dinner ( 43 %) . After that , breakfast with almost one third of sharing sodium was considered as the second contributor. For two remained meals , snacks and lunch , the level of sodium intake was equal. (14 % each). (50 words) As regards the saturated fat ,similarly, dinner was responsible for the largest amount of that… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

Human’s life is always full of new challenges. Although some maintain that facing difficulties is worthy for human , others including me believe that one try to do their best against hardships. (31 words) To begin with, there are some who argue that accepting the destructive conditions of life may influence their lives in a positive way. First of all , The matter of gaining experience in such difficult situations should not be overlooked. Undoubtedly , people would learn their lessons and avoid being involved in the same unpredictable issues in future. Secondly , living under some strain can enable… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Some people think that accepting the hardship is a good choice however, others argue that the best way is trying to change these bad situations. I personally believe that people should attempt to improve these conditions. (36) On the one hand, some people argue that the best way is to accept bad conditions such as unsatisfactory job or shortage of money in life. First of all, some people have not complete confidence in these situations. They have fear of facing new challenges. They think they are unable to experience new things. As a result, they prefer to maintain their bad… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

These circular diagrams illustrate three types of substances (sodium, saturated fat, added sugar) in usual meals in America. They may have negative effects on your body if received them too much. (31) American citizens usually receive sodium from dinner (43%) and the second significant resource is lunch (29%). Snacks and breakfast are at the lowest level and have the same percentages (14%). (30) Like sodium, the biggest amount of saturated fat comes from dinner about 37% of the whole intake. USA people receive about 26% of this nutrient from lunch at the second level, with a little differences snacks are… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The presented three pie charts compare the average proportions of Sodium, Saturated fat and Added sugar which are eaten by American in four main meals. (25) Dinner is much more responsible for receiving Sodium with 43%. After that, lunch stands in second place with 29%. Finally breakfast and snacks have the same average percentage in amount of this nutrient with 14%. (35) Same as Sodium, Saturated fat considerably was found in dinner with the average percentage of 37%. Lunch and snakes are the others responses with 26% and 21% respectively. US people’s breakfast seems healthier in this nutrient with just… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

مقدمه و پاراگراف اول: The newest evidences indicate that people more face challenges compared with past. Although some people state that staying in hard conditions is a better strategy, others including me believe one should make every effort to overcome difficulties. (37) There are some positive points in enduring bad situations. First of all, if people have some disappointment experiences during their lives such as working heavy with less than minimum wage or live in poverty, then they will be more satisfied and will felt more happiness by achieving even any little success. As a result of this fact, they… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

Although some maintain that music has power to break down the barriers among people of different backgrounds and generations , I personally believe that to some extent it is true. (31 words) Some think that Music is a powerful means to bridge the gap between different people. First of all, music can produce the same feelings of enthusiasm , sadness or pleasure among people. This issue can have a great effect on people emotionally regardless all age differences and cultural diversities. Take instrumental music for example, this music style has always had many fans from all parts of the world… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

The pie charts compare the average consumption of sodium, saturated fat and added sugar by Americans in four different meals (breakfast, lunch, dinner and snacks). Overall, the biggest proportion of sodium and saturated fat are consumed in dinner by Americans. Snacks have the highest proportion of added sugar. While other meals such as breakfast can be considered as a healthiest meal and it has the lowest percentage of these unhealthy nutrients. Biggest proportion of sodium (43%) comes from dinner. Americans consume 29% of sodium in their lunch and they also consume the same amount of sodium in their breakfast and… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Sometimes it is necessary to unify individuals in different ages and cultures in around the world in several peaceful topics. Although some people including me believe that music seems suitable instrument for playing that role, others disagree. In one hand, some people argue that music is caused people feel much closer to each other. First of all, the context of lyrics bring the same emotions of happiness or sadness to audiences and by sharing these feelings to social networks and put their comments about them can unite people. Secondly, some musicians are well known in all over the world and… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Some believe that music can unite people from different cultures and ages around the world. I believe that these views are true to some extent. (25) Some hold the view that music has the power to unite people through the world. First of all, music is about common feelings that all of the people experience them in different part of their lifetimes therefore when they listen to the music, all of that memories help them to understand the content and communicate with the rest of the humanity. Secondly, scientists say that all of the creations enjoy music and understand it.… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

Some people including me argue that music has the power to unify people from different cultures and ages around the world, others disagree with this viewpoint. (26words) On the one hand, Some people believe that music can bring people of all ages and cultures around the world closer together. First of all, music has a great ability to express feelings so anyone with any age and culture can realize the emotions in music that is why , the feeling of sadness or happiness is very easily transmitted through listening to music. Secondly, in the music industry, there are celebrities of… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Some people argue that music is a good way to unite people from different cultures and ages around the world. To a certain extent I agree with this viewpoint. (29) On the one hand, some people believe that music can get people closer to each other from different cultures and ages. First of all, music can express humans’ feelings without considering of boundaries and giving the same feelings to them. They think that music is able to express the emotions of people. Ages and cultures have not huge impact on music. Thus a piece of music can make people happy… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

سلام استاد. وقتتون بخیر. به این رایتینگ من فیدبک ندادین.

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Some people argue that music is a good way to unite people from different cultures and ages around the world. To a certain extent I agree with this viewpoint. (29)

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Music can unite people
# Music can express human’s feelings without considering of boundaries
# be fan of international and well-known musician

Music cannot unite people
# Difficult to understand foreign languages
# People tend to listen to their own traditional music in each region

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Music can unite people
# involve people’s spirit
# giving the same feelings to people
Music cannot unite people
# people are not familiar with unknown foreign languages
# different people have different interests in music

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

In some countries around the world young generation compered to the older people contributes to a huge part of the population . I personally believe that this issue can provide both upside and downside for a community. ( 36 words) Some argue that the adult population can affect the country positively. First of all , the young people are considered as dynamic and ambitious people. They have the potential of bringing new ideas and thoughts to every part of the country such as economic or education system and even fashion industry. These people can create a significant development for the… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

It is a fact that several countries have youth population more than the older citizens. I think this situation creates both benefit and problems and in this article, I try to discuss the positive and negative consequences of the population make up. (41 words) Increasing the young workforce in any society will creat opportunities. First of all, there are more workforce for industry and other parts of the country and that is a good news because young people are more creative and also they can much better recognize the needs of everyone in society therefore they are able to produce… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Nowadays, in some countries the proportion of young people’s population is much more than its elders. This situation brings some benefits and problems. The countries with a surge in the number of young persons are profited by several advantages. First of all, the amount of workforces which can be used in industry is sufficient and governments can design and execute their growth path without any anxieties about human resources. Secondly, countries less engage in the wars. As younger people have more pacifist spirit, giving them responsibility of decision making in fundamental national issues, result more peaceful. On the other hand,… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

The two maps illustrate a small downtown named Islip which related to the present time and changes are planned for its development. (22words) The most noticeable changes in the centre of city is the construction of a dual callicalliagway that extends around the city and causes all parts of the city approachable to each other. It also provides access to both the old and newly developed residential areas in the south of Islip centre. (51 words) There are many variations in the North of downtown. Most of the shops in the northern part are disappeared and replaced by a number… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Nowadays in some societies young people are much more than older citizens. I believe that this fact have both positive and negative points. Growth of the youth’s population density in some countries, provide numerous opportunities. First of all, young people are the best and significant work force thus surging that population provide more useful employee for industries and companies. They can work hard because they are strong and need to earn more money to achieve their aims. Secondly, young people are healthy and full of positive energy therefore they live happily. These people tend to have lots of entertainments with… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

It is true that, the proportion of young population in several countries is more than its elders. I personally believe that there are some reasons that can prove it has both benefits and drawbacks. (34) A society with a higher proportion of young population provides some opportunities. First of all, there will be younger workforce with more energy in the society. All of companies or factories need some people who are young and energetic. Young staffs work efficiently and produce products and services effectively. As a result, that society have better economic situation. Secondly, the young people are healthier than… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

There are two maps belong to center of Islip city, one of them are about the present time and the other one is a plan of action to provide much more facilities for citizens. At the moment it is clear Islip town has less range of facilities. Main road is a narrow street that connect left and right side of the map, two little street divaricate to the bottom of the picture which is school on the left side and the park on the right side at the end of these little streets. There are shops and country side on… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The two given maps depict the changes which are planned to develop the center point of a small town whose name is Islip. These changes mainly include new facilities in north and dual carriageway all around the center area. According to the development map, the main road will be changed to pedestrians only way and all shops above it will convert to some facilities, namely Bus station, Shopping Centre and Car park in left side and a new housing in opposite side. As a result of this change, people of new housing will conveniently use pedestrian’s path to benefit from… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

There are two maps of centre of slip town that first map is related to present time and second map shows the planning of changes which will be occurred for its development in the future. Overall, Islip will change considerably in the future. Many facilities will be provided especially in northern part of Islip. By looking at the information in more detail, it can be seen that the amount of changes in northern part of town will be varied. Shops in the middle part of the town will remain stable. Main road which is above the shops will be turned… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

سلام استاد. وقتتون بخیر. به این رایتینگ من فیدبک ندادین.

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Undoubtedly human’s destructive activities in recent decades have made numerous detrimental effects on environments. Although some believe extinction of some species is the main problem, others including me have different opinion. Some people are of the opinion that extinction of some species (both animals and plants) is the most important environmental challenges in our duration. First of all, by extinction any kind of animals or plants all its genetic information dismiss and it is impossible to reverse it in nature and by continuing this trend man’s life face dangerous situations. Secondly, all creatures play specific role in keeping balance of… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Some persons believe that disappearance of special sorts of herbs and beasts is the most significant environmental challenge around the world. Other maintain that other reasons cause environmental issues. I tend to agree with both views. Now a day some maintain that extinction of variety of herbs and beasts is the main environmental issues. First of all, this event lose the balance of food cycle all over the world and may fall shrub encroachment in global dry land. Herbs are the main sources of foods for creatures thus when they reduce animals and humans will have less nutrient. It can… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

The provided chart illustrates how often th USA population tended to consume fast food at restaurants over a decade from 2003 to 2013. (23 words) Americans who tended to eat fast food based on two categories of once a week or once or twice a month were the majority of population respectively. These people consumed fast food at a rate around 30 percent of population in 2003.The former firstly rose to 33% in 2006 and then dropped to around 28% in 2013. By contrast , the latter firstly decreased to 25% and then increased to 33% of population. (73 words)… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

Environmental issues have always been a problem for all of societies. Although some people think the extinction of certain species is the most important environmental challenges , others including me believe that there are other serious problems that are more important than ones. (41 words ) Some believe that the extinction of some species is the most important environmental challenge of the present time. First of all , the ecological diversity that we are witnessing today is the product of billions of years of the evolution of organisms are created by natural processes.when a species disappears it becomes completely extinct… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

Although many are of the opinion that the extinction of certain flora and fauna is considered the main contemporary issues , others think that other vital environmental issues should not be overlooked. Personally I think both views have a great impact on human’s life. (43 words) Many people around the world believe that disappearance of certain species of animals and plants is a serious problem to consider. First of all, the survival of any ecosystem is closely related to the biodiversity. Moreover, human beings need this diversity to gain the potential benefits of the both terrestrial and aquatic ecosystems. For… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

The bar graph illustrates six sorts of eating fast food which did repeatedly between Americans from 2003 to 2013 in three separate years. Overall, eating fast food every day is the less important habit however eat once a week and once or twice a month is by far the most important custom between population of America over a period of 10 years. Between 2003 and 2006 it’s very popular in America to eat fast food once a week about 31% and the second important habit was eating once or twice a month. The next 7 years until 2013 there was… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The most important Environmental Problems.
Loss of particular species
# Lack of important data in future researches
# Disrupt food balance
Other problems
# Imminent disasters such as global warming
# can keep these species in laboratory environments

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Undoubtedly human’s destructive activities have made numerous detrimental effects on environments. Although some believes extinction of some species is the main problem, others including me have different opinion.

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The given bar chart compares the frequency of eating at fast food restaurants by Americans in the years 2003, 2006 and 2013. In these three years, most US residents used to go to the fast food restaurants once a week or once or twice a month. In 2003, these two categories had the same portion at 30%; however this percentage had some inverse fluctuations in 2006 and 2013. A negligible percentage of US people ate at fast food restaurants or never went out for eating (both categories less than 5 percentages). The percentage of people who went out to have… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

The chart illustrates the amount of fast food consumption by the American people in 6 categories base on the frequency in three different years between 2003 and 2013. (28 words Consuming fast food by Americans into once a week or once or twice a month is most common . In 2006 , about 33 percent of people ate fast food out for once a week this number decreased and reached 25 percent of people had these habits that had fast food at resturants for once or twice monthThis fast-foo eating habit has been reported into .completely reversed in year 2013… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Nowadays, some people believe that the major environmental problems are related to extinction of some species of plants and animals, however, others including me believe that the world faces some problems which have of higher importance. (36) On one hand, some people believe that some species of plants and animals are in danger of extinction and it is the most important environmental problem. First of all, the genes of endangered species can be omitted by its extinction. So this issue has strong influence on scientific perspective. Researcher will not be able to research about their genomes in the future because… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

The bar char demonstrates six different categories about amount of fast food consumption outside that Americans ate over period of 10 years from 2003 to 2013. Overall, majority of American people went to fast food restaurant once a week and once or twice a month. Minority of them went to the fast food restaurants every day and also a very small number of them did not go there. thirty percent of American people ate fast food outside once a week and also once or twice a month in 2003. However, the amount of fast food consumption once a week decreased… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

سلام و وقت بخیر.
فایلم در ورو مرتب بود منتهی در اینجا بهم ریخت. مجبور شدم اعداد اول خط را به حروف ویرایش کنم.
با تشکر

طناز اکبری
میهمان
طناز اکبری

While some people claim that one of the significant problems of nature are extinction of certain species. Others think that there are more important environmental challenges, I agree with both views

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Nowadays, some people believe that the major environmental problems are related to extinction of some species of plants and animals, however others including me believe that the world faces some problems which have of higher importance. (36)

Mitra
میهمان
Mitra

Immigrants have numerous social and everyday problems when they speak like natives of that host country. In my opinion, I disagree with both of these difficulties that may happen for people who immigrate foreign country. Some people believe that immigrants tackle the problems of communicate with native people and do their everyday activities. First of all, not the majority of the newcomers in host country have enough information about customs and social skill that important in host country. This means they would try hard to make connection with foreign people. Secondly, it is true that some people don’t have enough… بیشتر بخوانید

طناز اکبری
میهمان
طناز اکبری

Nowadays immigration has been increasing among people for many reasons, but one of the biggest challenging problems is language barrier. The fact is they might use language improperly that leads to significant misunderstanding or social and practical problems. From my point of view lack of language can impact on many aspects. (51) On the one hand, some believe that people who don’t know the language may find themselves helpless and unable to do simply daily activities like go shopping talk to neighbors or communicate in society in addiction it can case mental problems like depression or feeling useless. poor knowledge… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

The provided graph demonstrates to what extent four different sources of energy produced electricity in France over a thirty -two year period .( 21 words( It can be seen that the highest production of electricity was concerned to nuclear source. This source started to generate at 60 terawatt hours in 1980. Although there were some fluctuations in producing electricity from this source , it followed an upward trend during the period . In 2005 it reached a peak of nearly 425 th-h of electricity generation . By contrast , renewables sources had a minimal impact on the electricity production. it… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Despite the fact that agriculture showed an improvement in techniques these days, lots of people suffer from starvation and it concerns governments. There are plenty of logical and compelling reasons behind this major problem. Main causes of hunger around the word are complicated. First of all, population increased through 21 centuries and it concerned governments how to feed people with nutritious foods.in majority of developing countries people have less knowledge about results of contraception and methods that they have to use, therefore generation grow dramatically. Secondly, since rich country had imported a lot of foodstuffs from poor and developing country… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

The line graph compares the power produced in France using four different sources over the period shown from 1980 to 2012. It is clear that renewable was the lowest means of electricity generation through the period. Nuclear power was the highest amount of electricity over the period shown. At the beginning of the period in 1980, thermal power stations were the primary source of electricity and produced 120 terawatt hours (Tw-h) of power. Renewable stations produced tiny amount. Nuclear and hydroelectric power stations provided less than 80 terawatt hours of electricity. One year later in 1981, nuclear power pass thermal… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

Living in a foreign country has always brought about many challenges for newcomers . Learning a specific foreign language can accompanied with myriad problems regarding the society or personal functions. I personally believe that besides all the difficulties , immigrants can adapt to the society.( 42 words) Some hold the view that the social or practical problems would occur because of language barriers. First of all, there is no doubt that language is an important factor to communicate and people who immigrate need to interact with the society. If immigrants are not capable of speaking the host country’s language they… بیشتر بخوانید

Tannaz
میهمان
Tannaz

Nowadays immigration has been increasing among of people for many reasons, however the main challenging problem is language barrier the fact that they might use language improperly could lead to significant social problems and also practical problems. From my point of view, I agree with this view for the reason that there are certain social problems .lack of language has significant impact on many aspects. For instance they may find themselves helpless and un able to deal with simply daily activities like going shopping speak with neighbors contacting banks and communicate in socielty.in additional it can cause misunderstanding or even… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Having an intense and strong relationship has been a serious challenge for immigrants who have to speak a foreign language. Although some argue that weakness in using native language faced them serious social and practical difficulties, others including me believe that these problems are temporal and solve during the time. Some people are off the opinion that immigrants face challenges in their social and practical activities as they have to use foreign language. First of all, many job opportunities may dismiss as these people cannot express their abilities in interviews and also they have poor function in team workings which… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

Most people tend to immigrate to other countries because of various issues. Although some people believe that the necessity to speak the native language of the host country creates both social and practical problems for the immigrants , others disagree. This essay attempts to analyze both views. (45words ) Some people linke the problems of everyday and society life of immigrants with their use of the foreign language of the host country. First of all, most newcomers do not have a high level oh native language of host country so when they are faced with a problem or issue they… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Many people migrate to foreign countries for better job or education. To a certain extent I agree that necessities to use native language of foreign country leads to social and practical problems, however I also believe that most people will overcome the language barrier fairly quickly. This essay will discuss both views. (52) Some people think that immigrants have many problems in their interaction with native people every day because they must use foreign language of host country. First of all, all of people do not have equal intelligence hence, many of them cannot learn foreign language very soon. As… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

The line graph compares 4 kinds of energy sources that were produced by electricity in French for over a period of 32 years. (23words Overall, it seems that over this period the nuclear power produced electricity much more than any other source in French. Renewable provided the lowest amount of electricity in each year . (30 words ) At the beginning of the period in 1980, electricity production by termal were the highest of generation of power about 120 terawatt hours . Nuclear and hydroelectric power , each other preduced just under 75 terawatt hours of electricity and renewable provided… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The given line graph compares electricity production in France by four power stations from 1980 t0 2012. Overall, in these 32 years, the most electricity was generated by Nuclear power stations (except the beginning point) and the least electricity production was related to Renewables source. In 1980, the produced electricity by Nuclear power station was around 40 TW-h. This number increased dramatically to a peak of 430 TW-h in 2005. After this year, it had some fluctuations and reached 400 TW-h at the end of period in 2012. Electricity production by Renewable power was near zero by the year 2010… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Despite the fact that agriculture showed an improvement in techniques these days, lots of people suffer from starvation and it concerns governments. There are plenty of logical and compelling reasons behind this major problem. Main causes of hunger around the word are complicated. First of all, population increased through 21 centuries and it concerned governments how to feed people with nutritious foods.in majority of developing countries people have less knowledge about results of contraception and methods that they have to use, therefore generation grow dramatically. Secondly, there are rich people in developed country who waste foods in their diet. Some… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The given line graph compares electricity production in France by four power stations from 1980 t0 2012. In 1980, most electricity was produced by Thermal power station around 40 TW-h. This number increased dramatically to a peak of 430 TW-h after this year it declined gradually to 400 TW-h in 2012. Renewables power station was used to produce electricity from 2000 and reached 60 TW-h in 2010 with a very slight upward trend. Thermal and Hydroelectric power stations produced 120 and 40 TW-h in 1980 respectively. Both of them went down fluctuate completely opposite directions. Whenever one increased, another decreased… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

The line graph demonstrates the amount of electricity produced by four different sources (thermal, nuclear, hydroelectric and renewables) in France over a period of 32 years from 1980 to 2012. Overall, it can be seen that, nuclear power had highest amount of electricity production rather than other sources in France over the period shown. Renewable energy source generated the lowest amount of electricity over this period. At the beginning of the period in 1980, electricity production by nuclear power was about 70 terawatt hours. It showed a sharp growth during the next two decades and reached a peak of 430… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Humans have historically been struggling to find and save food. In spite of today’s technological advanced mass product systems, a number of hungry people around the world are increasing. Some factors have been mentioned for this challenge which governments hope to utilize efficient solutions for them. There are numerous reasons for hunger deaths. First of all, to supply and save sufficient food for the growing population, governments have to modernize agriculture systems. Advanced technologies and their infrastructures are extremely expensive and utilizing them needs some experts which supplying all of them are really out of economic power of poor countries.… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

It is true that agricultural industry has improved these days but global hunger still is a radical challenge for governments around the world. There are many factors that made this problem but it is important to find solutions to eliminate these problems. (41words There are some reasons for hunger problems. First of all, nowadays, due to the high quality of health care and medical facilities, the rate of death has dropped significantly, on the other hand , security issues like civil or foreign wares has declined relative to the past time and in opposite , birthrates have increased, that is… بیشتر بخوانید

بیان
میهمان
بیان

The bar graph illustrates the amount of using of telephone calls per minutes by UK residents on three groups for a period of eight years from 1995 to 2002. Local fixed line calls had the highest level throughout the period . At the beginning of the period in 1995, they were just over 70 billion minutes. This number rose just under 20 billion minutes and reached a peak of 90 billion in 1999. Then this number had fallen to the level of 1995. In 1995, the time spent for using national and international _fixed line was less than 40 billion… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The given two line graph compare the average of time spending on TV programs and computer by school children (10-11 years old) per week from 2000 to present year (2008). In 2000, students spent around 3 hours per week on computer and this time increased to 4 hours in 2001. After this year, it had an upward trend for 4 years and reached 15 hours in 2004. Finally the slope of trend has declined and reaches the peak at present year. Watching TV’s program was stabled at 21 hours per week for 4 years from 2000. It reached 15 hours… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Nowadays, farming methods have been improved considerably although, many people starve in the world at the moment. Many factors have caused this problem but some solutions can be considered to tackle this problem (33) Main causes of starving are varied and sophisticated in the world. First of all, climate change has impact on famine. Drought like conditions has strong influence on farming in some countries especially poorest regions of Africa. Decrease in rain and snow and also increase in weather temperature especially in spring and summer create serious problems for farming. Therefore, they cannot grow their crops sufficiently. Then these… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Despite developments caused in agriculture these days, governments concern about starvation is one of the most significant and worrying problems in the world. Numerous reasons contribute to this difficulty that own considerable and possible solutions.

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Nowadays, farming methods have been improved considerably although, many people starve in the world at the moment. Many factors have caused this problem but some solutions can be considered to tackle this problem (33)

Mitra
میهمان
Mitra

The chart shows amount of time that UK people spent on three sorts of telephone calls from 1995 to 2002. Local fix line was the highest throughout the period.in 1995 it was further than 70 billion minutes and it grew to 90 billion minutes in 1999.the next three years it had a slightly drop and at the end of the period in 2002 it declined to just above than 70 billion minutes. National and international fixed line had a gentle surge.in 1995 it was about 38 minutes and it increased to 60 billion minutes in 2002. Mobiles calls dramatically rose… بیشتر بخوانید

Tannaz
میهمان
Tannaz

The given bar chart presents the information about total length time spent on telephone calls in three categories in UK during eight years from 1995 to 2020. In 1995, local calls by fixed line were more than 70 billion minutes, this number increased to 90 billion minutes in 1998,since then it started to decrease about 20 billion minutes to 70 in 2020. At the beginning, National and international telephone calls by fixed line were less than 40 billion minutes in 1995; it improved gradually around 20 billion minutes, over a period of next 7 years to the highest amount ,just… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The presented bar graph gives data on the total number of telephone calls (in billion minutes) in UK from 1995 to 2002. It divided in three main categories include locals, nationals and mobiles call. In 1995, people in UK used local calls about 71 billion minutes. It gradually increased and reached the peak in 1998 at 90 billion minutes. This number remained stable for the next year; however, declined gradually for three years and reached the same level of starting point at around 70 billion minutes in 2002. National and mobile calls both experienced just upward trend during these years.… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

The charts demonstrate the time spent by people in UK on three different categories of telephone calls: local-fixed line, national and international fixed-line and mobiles between 1995 and 2002. At the beginning of the period in 1995, the number of minutes spent for local calls were just over 70 billion minutes. This number rose significantly to 90 billion minutes in 1999. It reached its highest level at this year. It then started to decrease to 70 billion minutes in 2002. In 1995, the number of minutes spoken for national and international fixed-line was 38. Then it increased gradually by 23billion… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

The graph demonstrates how many hours were allocated to two kinds of activities by schoolchildren at home over a period of nine years. ( 23 words) It can be seen that there was an upward trend for spending time on computed during the period. In 2000 children spent just under 4 hours a week on computer, but this figure started to rise gradually and reached nearly 15 hours until 2004. it continued to increase for the rest of period and it was 22 hours per week at the end of the period.( 66 words) The children’s tendency towards TV followed… بیشتر بخوانید

narges motohamelian
میهمان
narges motohamelian

The graph shows the schoolchildren at age 10 to 11 the spent a time for two different activities at home during a 8 years (2000-2008).26 schoolchildren spent the time on computer was 4 hours per week in 2000. This number had increase in 2004 reached to 16 hours also it was to rise more slowly in next 4 years . In 2008 was the almost time for using the computer by schoolchildren 22 hours per week.50 the spent the time on tv was higher than computer at the beginning. It was 22 hours per week and it was stable until… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

This graph shows the average time that students at the age of 10 to 12 spent on electrical activities (tv and computer) at home. Students used computer almost 4 hours a day at the beginning of the period in 2000.the graph shows this number rose slightly until 2001 after that there was a sharp increase between 2001 and 2004.during the next four years it increased slightly. Students spent time on tv more than the computer. At the beginning of the period in 2000, they used 21 hours a day and it stabilized at the same time until 2003.between 2003 and… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

The invention of the internet has revolutionized and has impressed human’s lives, nowadays in some situations people must have knowledge of using that. This kind of new technology has a lot of advantages and disadvantages.

Mitra
میهمان
Mitra

Internet
+
#solve financial problem easier
#access a lot of information

# less security
#addiction
/////////////////////////////////////
+
# provide online job
# have video call with someone who is far from us

# waste the time
# Decrease face to face appointment

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

First of all, providing easy access to the latest news and events cause people in all over the globe has felt more responsibilities about human’s rights, special rights of people who living in developing countries. As disasters have been published fast, efforts for improving situations have occurred more effective. Social networks have played an important role to inform people by sending and receiving information as soon as possible. Secondly, this technology has declined enormously the environmental problems by decreasing unnecessary commuting in cities. By expanding using of online services, people conveniently have done their daily works like shopping, banking, pursuing… بیشتر بخوانید

بیان توفیقی
میهمان
بیان توفیقی

The line graph illustrate the average weekly time spent by school children at the age of 10 to 11 on two different activities, Tv and computer at home. Children spent just under 4 hours a week on computer at the beginning of the period in 2000. The next 4 years, in 2004, this number raised steadily and reached 15 hours per week. Then it grew more slightly during the following 4 years to 2008 to reach a peak of almost 22 hours per week. Time spent by children on Tv was much higher compare to computer at the beginning of… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Our lives have undergone major changes with advent of internet in recent decades. But it has some benefits and drawbacks. (20) The advantages of the internet are numerous. First of all, internet has made most of our activities easier. Thanks to internet it is possible now to do banking, ordering a long list of products or even pursue our education in the cyber space. Secondly, internet creates more jobs and more income opportunities in virtual environment. Nowadays millions of jobs are being created by internet. It decreases the unemployment rate. Also users can achieve more income at this point of… بیشتر بخوانید

sarah fard
میهمان
sarah fard

you have recently moved to a different house write a letter and english_speaking friend in your latter. •explain why you have moved •describe a new house •invite your friend to come and visit Dear rose, i write this letter to let you know that i moved from my last house to new one . my last house was very small for my work, i needed have a home studio for doing some work, there was not enough space for my sewing stuff for example industrial sewing machine even i had to kept my fabrics in warehouse, for this reason i… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

The graph shows the average weekly time spent by school children at age of 10 to 11 on two different leisure activities (TV and computer) at home between 2000 and 2008. School children spent just under four hours a week on computers at the beginning of the period in 2000. This number rose significantly for the next four years to 15 hours in 2004. Then it increased more slowly until 2008. It reached a peak of 22 hours in 2008. Children spent their time on TV more than computer at the beginning. It started at 21 hours in 2000 and… بیشتر بخوانید

Tannaz
میهمان
Tannaz

The provided line graph gives data on the average time spent on TV and computer by schoolchildren at the age of 10 to 11. In 2000, schoolchildren spent just under 4 hours per week on computer .it has an upward trend to well below 16 in 2004,this number has go up ceaselessly for next 4 years to present (2008) and touched the highest point of around 22 hours a week . Time spent on TV was a little less than 22 at the beginning of the period in 2000.howevey it was much higher than computer .it has remind constant until… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

The given two line graph compare the average of time spending on TV programs and computer by school children (10-11 years old) per week from 2000 to present year (2008). In 2000, students spent around 3 hours per week on computer and this time increased to 4 hours in 2001. After this year, it had an upward trend for 4 years and reached 15 hours in 2004. Finally the slope of trend has declined and reaches the peak at present year. Watching TV’s program was stabled at 21 hours per week for 4 years from 2000. It reached 15 hours… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

سلام استاد
این رایتینگ فیدبک دریافت نکرده
با تشکر

Tannaz
میهمان
Tannaz

Two maps illustrate the developments of tourists facilities in an island. In the first map, there are few trees in eastern side , and in central area of the island is merely free, there are no more construction or buildings , second map shows many changes, at first in the southern side of the island there is a pier that established for boats, on the top, there is reception part which is located in center and surrounded by vehicle tracks. Restaurant have built on northern site and many accommodation sites for turists have been built in two side of the… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

سلام استاد من برای دو رایتینگ تسک 1 فیدبک نگرفتم تاریخ 20/9/2019 و 17/9/2019
لطفا معنی این کلمه رو هم بگین؟ beef stock

Mitra
میهمان
Mitra

These two maps belong an island who are about before and after build some facilities for tourists. Firstly, island didn’t have any facilities, just some natural beauty such as a beach on the west side and some trees on both sides. However, center of the island was empty. On the other hand, new facilities build for tourist. First of all, a reception exist in the center that vehicle track circle around it and connect it with a hospital that is locate in the north. On the west side, there are six native accommodations and three trees. Footpath make a connection… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

The provide maps depict how an island changed in terms of tourists facilities constructed in two different times. The most sticking changes brought about in the central and western parts of the island . In the north of reception, a restaurant was built and in the south , a pier was constructed to have access to the sea and boats. Both buildings were well connected to reception by providing viechle tracks . It can be seen that a number of tourist accommodations were erected in both sides of reception . the other noticeable feature is that the green vegetation in… بیشتر بخوانید

بیان توفیقی
میهمان
بیان توفیقی

The two maps illustrate an island in two different Times,one of them related to before its development and the other demonstrate the several buildings and service facilities which were constructed for tourists. In the first map, the area is abound 250 square meters. There are no facilities and inhabitants. The only things that can be seen, are a beach in the western part of island and a few trees. On the other hand, later, many facilities and construction were built . First of all, a reception was made in the center of region . In the North of reception a… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

These two maps demonstrate the different features of a certain island before and after constructing various tourist facilities. Firstly, it can be seen that the vast majority of the island area was almost unused. There was a small beach on its western parts and some trees planted on both sides of the island. However the middle part of island was free. On the other hand, numerous facilities were constructed later. First of all, a reception was built in middle of island. There was a restaurant that was located north of reception and south of the reception was pier that was… بیشتر بخوانید

راضیه امینی مرداد 98
میهمان
راضیه امینی مرداد 98

Two maps below illustrate one island in different times. The second one depicts various types of facilities and services which were constructed for tourists. According to the first map, the island just has some planet in two sides and a beach in western point; however, after construction it was radically changed especially in the middle and western point. A restaurant was built in the north and a reception below it. These two main buildings are connected with them by vehicle track. Also there are some accommodations in both sides of the reception. Most entertainments are in eastern and southern parts… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia - Shahrivar 98
میهمان
Saghar Abbasinia - Shahrivar 98

Absolutely, today’s world progression is closely related to the sharing information freely. Although some people believe that information must not be obscured in the field of business , science and academia, others ( including me) feel that, imposing limitation on some confidential information is more beneficial to the world. (46 words) Some argue for widely disseminating of information. First of all, the academic world has enjoyed great benefits of the matter. Many researchers and scientists are struggling with some unsolved humankind’s problems around the world. Definitely , having access to the latest published data of the other scientific works has… بیشتر بخوانید

طناز اکبری
میهمان
طناز اکبری

Dear Mehran I decided to sell my bicycle since I bought new one. You were looking for a bicycle and I taught it would be good to inform you .However, I don’t have enough place to keep both of them in my parking. It’s a 2017 racing bicycle with helmet and gloves and also extra wheel. Digital map on monitor can help you to find a way easier and also you can connect it to your phone with Bluetooth and listen to music with hands free in a same time and enjoy .it has no damage and the color is… بیشتر بخوانید

mobin jabbarzadeh
میهمان
mobin jabbarzadeh

سلام استاد خسته نباشید استاد من تو قسمت ریدینگ و لسنینگ اون منابعی که شما معرفی کردین رو میخونم و خیلی آسان به نظرم میاد ولی وقتی تو کلاس ردینگ و لسنینگ میزنیم اون سوالات خیلی سختر هست و من همیشه نصف سوالات رو میتونم جواب بدم اما مشکل اصلی من در اسپیکینگ و رایتینگ هستش من اصلا نمیتونم صحبت کنم تا سوال ۲۰ رو بزور میتونم جواب بدم اونم باید بنویسم بعد از روش بخونم که شما گفتین اصلا این کار رو نباید انجام بدیم لطفا اگه ممکنه من رو راهنمایی بفرمایید واقعا استرس دارم پذیرشم اوکی شده ولی… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Dear Sara I am writing this letter to you. So that I understand you are interested in having a bicycle yet. I want to sell my bicycle. I just don’t have time to use it much anymore. However it is really good bicycle and I think you would like to have it. I used to enjoy riding my bicycle frequently, but these days I usually don’t have time for it. I have to study English because I will have ielts examination in the near future so I must prepare myself for it. I have to study 8 hours in a… بیشتر بخوانید

Narges motohamelian
میهمان
Narges motohamelian

Dear Rihanna I am writing this letter to give you an information about my bicycle that i want to sell.I bought this bicycle long time a go but unfortunately i didn’t used because usually weather is raining in the u.k .another reason is I don’t have free time until i pass Ielts exam. The bicycle is good as new and very good condition.everything is fine and doesn’t have any damaged .also lights and ring are works. This is a nice black colour And has a beautiful yellow neon stickers on the wheels for riding at night. Perfect for road and… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Dear Amin I bet you would like my bicycle, it looks thing that create for you in terms of color, size, power, usage. In order that some personal reason I don’t use it recently. I win a new red bicycle on a local race and these days I usually don’t use my old blue bike. Blue is not my favorite color, uncle john gave me for my birthday. Another reason I don’t use that is my new one is bigger and more suitable for me and I can ride it fluently. The bicycle is really fast and beautiful. The color… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

سلام استاد لطفا سایت معتبری برای تهیه کتابهایی که کلمه آیلتس داره معرفی کنید

Mitra
میهمان
Mitra

maximum sharing
#more reader
#more economical

sharing with limitation
#more job
#specialized sharing
///////////////////////////////////////////
maximum sharing
#justice for all
#easy access

sharing with limitation
#protect information
#more value

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Maximum sharing
# Cheaper
#more progress
Sharing with limitation
#some course must be limited
#financial support
//////////////////////////
Maximum sharing
# improving peoples knoweldge
# It helps to keep us updated
Sharing with limitation
# research related to nuclear science is extremely sensitive and confidential.
# sharing this information may incur major financial loss for the company and loss of its competitive edge.
//////////////////////
Maximum sharing
# extending the findings
#contributes to gain information
Sharing with limitation
#protect privacy
#protect against abuse

سلام
وقتتون بخیر
سه بار ایده برای موضوع مطرح شده فرستادم
با تشکر

Mitra
میهمان
Mitra

سلام استاد new insight into ielts کتاب work book رو باید بخریم یا student’s book?

Mitra
میهمان
Mitra

Happiness is the most important issue in human’s life. Except personality, society and lifetime prepare happiness for us. Although some believe adult life creates happiness, others believe that teenage time brings more happiness. This essay will discuss both views. Some people believe adult life creates happiness. First of all, adults have worked since they were teenagers, they have a lot of money to provide most of the facilities they or families want in fact they feel less mental stress and more happiness. Secondly, independence is more visible in their lives thus they make decision personally, do everything that they think… بیشتر بخوانید

بیان توفیقی
میهمان
بیان توفیقی

Feeling of happiness in life is a remarkable factor for everyone. Although some people think that they can experience happiest times, others believe that adulthood is better for achieving happiness. This essay will discuss both views. (36 words) On the one hand, some people argue that teenagers are more fortunate in their lives. First of all , they are supported both financially and emotionally by their parents, and also they do not have much responsibility about their family, that is why they feel much less stressed and they would not worry about the costs of living. Secondly, they have plenty… بیشتر بخوانید

Tannaz A.i
میهمان
Tannaz A.i

The argue that in which age people feel happiness has been up for a debate.Although, some people think that teenagers have most happiness time , others, including myself believe that adults life have more happiness.This essay will give explanation and reasons.(42) Some of people believe that Teenagers have more happiness time .they have financial support from their parents, and do not have concern about making money. Not only do they have free time , but also they do not tend to shoulder any responsibilities.first of all, they have more leisure activities and spend most of their time with their friends… بیشتر بخوانید

بیان توفیقی
میهمان
بیان توفیقی

Feeling of happiness in life is a remarkable factor for everyone. Although some people think that they can experience happiest Times, others believe that adulthood is better for achieving happiness. This essay will discuss both views. (36word( Some people argue that teenagers are more fortunate in their lives.First of all, they are supported both financially and emotionally by their parents that is why they feel much less stressed also they do not have much responsibility therefore they do not worry about the costs of living. Secondly , they have a lot of time to accomplish their hobbies and interesting activities… بیشتر بخوانید

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Being happy is one of the best achievement in human’s life. Although some people think that they can find it in teenage years, others including me believe that adult life is better for achieving happiest times. This essay will discuss both views. (42) On the one hand, some people think that teenagers enjoy the happiest times. First of all, adolescents have more energy. Some recent research at university of California has shown that teenagers are more energetic that is related to their physical situation. They tend to do more exercise than adult people. They usually have more ability and power… بیشتر بخوانید

Mitra
میهمان
Mitra

Happiness is the most important issue in human’s life.do you think society or lifetime prepare happiness for us? Although some believe adult life create happiness, others believe that teenage time bring more happiness. This essay will discuss both views. (40 words

Saghar Abbasinia
میهمان
Saghar Abbasinia

Everyone definitely experience the most or . least happieast times during the life time Although some people are of the opinion that the youth have more pleasant times,others (including me) think that adult life brings about more pleasure .this essay will discuss ( both views. ( 44 On the one hand, it is beleived that people under eighteen enjoy life considerably compared to the adul . Firstly,teenagers usually have more freedom to spend time doing their favourable activities.As their duties are only limited to daily school assignments , so they can find more spare time to pursue their hobbies.Secondly,the youth… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia
میهمان
Saghar Abbasinia

ممنون استاد
فقط نمی دونم چرا وقتی دارم تایپ میکنم ترتیب جمله ها خوبه ولی وقتی ارسال میکنم، پاراگراف ها از حالت چارچوب منظم خارج میشن

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

I have written this essay this morning.
She has wasted a lot of time for the last two weeks
Have you read all of your books yet?
I have just eaten dinner.
She hasn’t had it before.
I have been living in Tehran for 20 years.
What has she been doing?
When i got home, my sister had washed the dishes
Sara had met her sister a long time before.
Had they watched the film?
She had been playing piano for ages.
He hadn’t been working for long.
Had you been eating fast food for long?

سلام
وقتتون بخیر
با کتاب grammar for IELTS چند جمله ساختم
با تشکر.

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

She is always very eager to please.
Elsa has been criticized for incompetence.
Sara looked at the girl with disapproval.
Julia is still trying to quit smoking.
He is very keen cyclist.
A master chef should have passion.
She is a graduate in management.
He sleeps on the couch.
Employers tend to hire skilled people

سلام
وقتتون بخیر
با کتاب select readingsچند جمله ساختم
با تشکر

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

Sara had formed a close friendship with Maria.
Sara is really sociable person.
I usually keep in touch with my close friends by Smartphone.
Katrina was adopted when she was four.
She was brought up by her grandparents.
We were so thrilled to hear about the party.
Sara was terrified to stay home alone.
She has suffered her emotional problems.
We went to my close friends wedding two months ago.
She died peacefully in her sleep at the age of eighty eight.
She inherited 1000 dollars from her uncle.
Further analysis of information is needed.

سلام
وقتتون بخیر
از کتاب oxford word skillsچند جمله ساختم.
با تشکر
فاطمه اهی تبار

sarah fard
میهمان
sarah fard

somebody think its better to live in a big city . big city #progress #expensive small town #fresh air #traditional people the big cities are always are always the place for growing up in each filed like your career goals or education objectives because there are many professional universities and college are available that helping you to find the most professional experts,some of them are state colleges that ,its so hard to getting into them because you don’t need pay much money for study in them also you can make use of their possibilities also so many private college are… بیشتر بخوانید

بیان توفیقی
میهمان
بیان توفیقی

#big city , small city The situation of living is very important for everyone. Although some people think small towns are better for living,others including me believe big cities are better.This (33 ).essay will discuss both views Some people prefer to live in a big city. First of all, there are a lot of facilities in theses cities compared to small cities. In a big city , people enjoy a wide variety of enjoyable entertainment like modern malls, varied restaurants,other exciting and interesting places. Also facilities of transportation such as Subway and rapid bus have made more optimal and favourable… بیشتر بخوانید

مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸
میهمان
مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸

My goal is I speak English appropriate with good fluent that I can expand complex things with detail in a wide range and specialized relevant to my academic discipline

مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸
میهمان
مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸

Obvious: the obvious way for success is hard working
Encouraging: my English teacher is very encouraging man
Accurately: governments can advise people accurately with honesty
Be aware of sth: I am aware of secret
Frustrating: my job can be very frustrating

مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸
میهمان
مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸

I am a moody person and today I am in a bad mood, I hurt my brother’s feeling, he is emotional and some times show his feeling, my mother is very sympathetic and supportive woman, we love her.

مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸
میهمان
مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸

Thrilled: When I pass the exam, I am absolutely thrilled.
Furious: I am absolutely furious person.
Astonished: My teacher was astonished by the result of my IELTS exam
Heartbroken: My father died and I am absolutely heartbroken.
Terrified: she is terrified of lion.
Miserable: He looks very miserable.
Proud: Her parents are very proud of her.
Jealous: She is very jealous of me.
Anxious: I am anxious about pas the exam.
Upset: He was very upset because he did not spend more time with her.

مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸
میهمان
مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸

Enthusiastic: I am very enthusiastic about learning English
Motivated: I love motivated movie
Improve: You should improve your health by exercise
Effectively: master guidances effectively are important to improve learning English
Express: Please express your sentences
After a while: I went to school after a while I got sick and couldn’t go to school

مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸
میهمان
مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸

سلام استاد
روزتون بخیر
ببخشید روش فهمیدن اینکه جمله ای که ما نوشتیم صحیحه یا نه چیه؟
چجوری باید چک کنیم؟

fatemeh.ahi
میهمان
fatemeh.ahi

با سلام و وقت بخیر
ببخشید استاد. سر کلاس توضیح دادین که happiness timesواژه اشتباهییه و اگر تایم S بگیره به معنی دفعه میشه و دیگر معنی زمانو نمیگیره.
الان سوالم این بود کهhappiest times هم غلطه؟ اخه تو سوال رایتینگ با s هست.
یا اینجا هم بایستی به صورت بدون اس بیاد؟ منظورم happiest timeدرسته؟
با تشکر.

narges motohamelian
میهمان
narges motohamelian

some people believe it is better to live in a big cites . first of all , there is better for job opportunity for some people who find job relevant to study or motivated to improving their life . there are too many of companies and factories also they need many of staff for improving and expand every year. secondly , there is more facilities because in the big cities population is high and for tourists who come to visit a big city so obvious the government a consider more budget for the facilities in a big cities also there… بیشتر بخوانید

narges motohamelian
میهمان
narges motohamelian

some people believe it is better to live in a big cities. first of all, there is better for job opportunity for some people want to find a job relevant to study or motivated to improving their life. there are too many of companies and factories also they need many of staff for improving and expand every year so as a result some people think big city is better to live. secondly , there is more facilities because in the big cities population is high and for tourists who come to visit a big city so obvious the government a… بیشتر بخوانید

sarah fard
میهمان
sarah fard

some people think its better to live in the big city. i think big city’s or small town are not totally good or bad for example , Quality of life is higher in the big city’s, new technologies are always available there like stronger medical equipment,the professional academies for anything you want to learn, professional experts mostly live in the big city’s ٫another one ,its more people love there and you have more chance to pickup your social relationships also you can empower yourself in every filed its because there is stronger market and industry in everything you need for… بیشتر بخوانید

Saghar Abbasinia
میهمان
Saghar Abbasinia

Some people are of the opinion that living in big cities has more advantages.First of all inhabitants of big cities can easily find a wide range of enjoyable activities to pass free time.for example , varied big shopping malls, recreational centres and amusemant parks have all been provided for large cities.So people have more entertaintments to get rid of a boring weekend.Secondly , big cities are mainly known as industerial part.because there are lots of factories and privater or state companies there.So it is more likely for people to find a job or even to access their favorabl jobs.Take actors… بیشتر بخوانید

مبین جبارزاده آیلتس شهریور ۹۸