کلاس آنلاین آیلتس تیرماه 1399

کلاس آنلاین آیلتس تیرماه 1399

کلاس آنلاین آیلتس تیرماه 1399

کلاس آنلاین آیلتس تیرماه 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 4 تا 6 می باشد که در تاریخ 7 تیرماه 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس تیرماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 121 to 150 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 76 to 80 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟ 

Essential Words for IELTS Unit 10 Part 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 24 از این صفحه ببینید

#17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Advanced Page 1 to 35 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

.

.

Assignments of the 22nd Session

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 61 to 75 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟ 

Open Forum 3 unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟ 

Essential Words for IELTS Unit 9 Part 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 91 to 110 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

 

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 55 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟ 

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#17 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 51 to 70 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

Assignments of the 17th, 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 49 50 51 52 53 54 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 unit 7 8 9 10 11 12  چطور مطالعه کنم؟ 

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 31 to 50 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 43 44 45 46 47 48 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟ 

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 10 to 30 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 37 38 39 40 41 42 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 21 22 23 24  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟ برای زبان آموزان قوی تر

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 32 33 34 35 36 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 16 17 18 19 20  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟ برای زبان آموزان قوی تر

Listen Here unit 21 22 23 24 25 26 27  برای زبان آموزان قوی تر

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 25 26 27 28 29 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 8 9 10 11 12 13 15  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 unit 7 8 9 10 11 12   چطور مطالعه کنم؟ برای زبان آموزان قوی تر

Listen Here unit 14 15 16 17 18 19 20  برای زبان آموزان قوی تر

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 19 20 21 22 23 24 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 unit 1 2 3 4 5 6   چطور مطالعه کنم؟ برای زبان آموزان قوی تر

Listen Here unit 7 8 9 10 11 12 13  برای زبان آموزان قوی تر

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 9 10   چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 13 14 15 16 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 14 15 16 17 18 19  چطور مطالعه کنم؟

Real 1 unit 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟ 

Open Forum 1 unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟ برای زبان آموزان قوی تر

Listen Here unit 1 2 3 4 5 6  برای زبان آموزان قوی تر

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 8 9 10 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Real 1 unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟ 

Open Forum 1 unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟ برای زبان آموزان قوی تر

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

Writing Topic نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Real 1 unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟ 

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

Writing Topic فقط مقدمه نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس تیرماه 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

179
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
129 Comment threads
50 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
10 Comment authors
Nafise EbrahmiNafise EBNafis.EbMaryamآرزو هاشمی Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

روزتون بخير
استاد ممنون ميشم تاپيك رايتينگ جلسه ى اخرو برامون بذاريد لطفا 🙏

Nafise Ebrahmi
میهمان
Nafise Ebrahmi

سلام و خسته نباشید There is a restriction in some regions in the US which forces teenagers not to be outdoor after a certain time unless they are under an adult supervision. In my opinion, although this restriction is beneficial for teenagers, it will not be without drawbacks. (44) There are some benefits in imposing a curfew on adolescents. First of all, they will have more security. When they spend less time outside, it will reduce the risk of substance abuse or teenage pregnancy. Because sometimes, teenagers who spend time together at night want to show their friends that they… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

There is a limitation in some regions in the US which forces teenagers not to be outdoor after a certain time unless they are under an adult supervision.
وقت بخير،ميشه لطفا اين جمله رو ببينيد.

Nafise Ebrahmi
میهمان
Nafise Ebrahmi

سلام استاد.وقتتون بخیر All people are affected by music, even when it is without lyrics. Although I believe that music can bridge the gap between people from different ages and cultures, some people disagree. (31) Some argue that music can unite people from a wide range of backgrounds. First of all, music influences people’s emotion even when it is in a foreign language which can fascinate a lot of people. So people who have a common interest in music can join together to share their ideas and opinions about it. Secondly, there are some singers and musicians who are popular… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

cambridge 6>>Test 1>>part1 The graph shows the main reasons of using global water regarding their figure between 1900 and 2000. Agriculture is the most important reason worldwide throughout the period, with 500 km3 in 1900, rising to around 1000 km3 in 1950, experiencing a steady increase to 3000 km3 in 2000. Industry and domestic had the least consumption of water, beginning in 1900 at only about 0 km3, remaining at the same level from 1900 to 1945, increasing gradually for both industrial and domestic usage up to the end, 1000 km3 and 300 km3 respectively in 2000. The table illustrates… بیشتر بخوانید

Nafise Ebrahmi
میهمان
Nafise Ebrahmi

با سلام و احترام و عذرخواهی بابت تاخیر در ارسال. تست ا کمبریج 15 تسک 2 In some countries, owning a home rather than renting one is very important for people. Why might be this case? Do you think this is a positive or negative situation? In many nations, people prefer purchasing a house or an apartment rather than renting one. I think there are many advantages in owning a home, while it will not be without drawbacks. (32) There are some benefits in possessing a house. First of all, people will feel a sense of security when they live… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The pie charts show the five main parts of spending money by a school annually in the UK between 1981 and 2001. The highest amount of school spending was due to staff salaries, and constituting half of the whole school budget. While the other workers’ salaries experienced a fall with starting from 28% in 1981 to just 15% in 2001, teachers’ salaries after increasing to a half in 1991, it finally landed to two-fifth in 2001. The school spent the lowest amount for insurance with 2% in 1981, rising gradually from 3% in 1991 to 8% in 2001. In 1981,… بیشتر بخوانید

Nafise Ebrahmi
میهمان
Nafise Ebrahmi

سلام استاد .روزتون بخیرونیکی. The charts illustrate how a UK school allocated its budget to different categories in three specific years, 1981, 1991, and 2001. (21) Looking at the details, most of the budget was allocated to teachers’ salaries. It rose from two-fifths of total school costs in 1981 to half of total expenditure in 1991, before falling to 45% in the final year. In contrast, the lowest cost was spent on insurance. It showed an upward trend, rising from only 2% to 8% in 2001. (60) The costs of resources such as books fluctuated over the period. It stood… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

Accept a bad situation # have strong work ethics # less stress Improve a bad situation # gain experience # interpersonal skills There are many problematic situations in the people’s lives. Although some people think that we have to accept some challenges, I believe that some solutions should be found to deal with these problems. There are several reasons why people face with unsatisfactory situations in their work. At the first, many people sometimes take the bad situation in their job to have strong work ethics. For example, the main purpose which has been defined by health system for faculty… بیشتر بخوانید

Nafise Ebrahmi
میهمان
Nafise Ebrahmi

روزبخیر Humans face many difficulties and challenges throughout their lives. While some people argue it is best to accept unpleasant situations, I believe that people should try to change these conditions. (30) Some individuals suggest it’s more beneficial to accept an unfavorable situation. First of all, when people accept it, they will be under less stress. Because those who decide to overcome the difficulties, have to take decisions and work hard to solve the problems which can be really stressful. But when they accept the situation، as there are not many problems at the back of their minds, they will… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

استاد لطفا اين ايده پردازى رو ميبينيد؟

Accept a bad situation

#less stress
#more time to focus on other aspects of life

Improve a bad situation

# gaining useful experience
#boosting self-confidence

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

آرزو جلسه نوزدهم The line graph compares the quantity of four different ways to transport merchandises in US from 1974 to 2002.( 19 words ) Overall, there is a significant rise in quantity of transporting by road, water and pipeline throughout the period while rail experienced a period of stability.(25 words) The road in comparison with three other ways had a large quantity of transportation over the period shown. In 1974, it stood at around 70 Million tonne then it experienced a some fluctuation with a moderate increase and in 1990, it reached just over 80 (MT). It hit a… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

The line graph illustrates amount of goods transported in UK through four kinds of transportation between 1974 and 2002. The maximum and minimum amount of goods over the years was transported through road and pipeline, respectively. The figure of road started from 70 Million Tones (MT) in 1974 and after some variations increased to just over 80 MT with more rising to reach a peak at just under 100 MT in 2002. The pipeline transported only 2 MT of goods at the beginning but it had a moderate upward trend to a peak of 21 MT in 1995 and remained… بیشتر بخوانید

Nafise Ebrahmi
میهمان
Nafise Ebrahmi

سلام و وقت بخیر The graph illustrates the amount of goods transported by different ways of transport in the UK from 1974 to 2002. (20) Overall, it is noticeable that the quantities of goods transported by all modes of transport increased except for rails, that remained constant. (22) During the period, the biggest amount of goods was transported by roads, with almost 70 Million Tons(MT) in 1974. Despite some fluctuation, it increased gradually to reach approximately 80MT in 1995 and then it rose sharply during four following years, before peaking at just under 100MT in 2002, which was the largest… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The line graph illustrates the different kinds of goods transported in the UK by four distinct modes of transport from 1974 to 2002. Road had the highest amount of quantities for transportation throughout the period, rising from about 70 Million Tonnes(MT) in 1974 to a negligible decrease in 1982, increasing steady with some fluctuation about 80 MT in 1995. In 2002, it reached a peak of under 100 MT, experiencing the biggest number among four modes of transportation. Both water and rail were joint-lowest for transporting the goods, standing at 40 MT from 1974 to 1978.The next twelve years, the… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

آرزو جلسه هجدهم The bar chart compares three various major export earnings resources in Southland over a period of two decades and a prediction of 2025.(23 words) In 2000, international tourism could provide just above (8 BP) for Southland that was a significant amount compared to the other two sources of export revenue, dairy products and meat products, which were 6 and 7(BP), respectively.(37 words) While dairy products have the highest export earnings about 10 (BP) at the present time, meat products are the lowest source of export revenue for southland, approximately 5.5 (PB) and such amount for international tourism… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

استاد كلاس امروز برگزار ميشه؟

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

جلسه هجدهم: The bar chart indicates exports from Southland in 2000 and 2020 with a prediction of 2025 in three categories including international tourism, dairy products and meat products. Overall, while the revenue from meat products in 2000 was the lowest and has also fallen until now with the expectation of more declining, international tourism and dairy products will be the top exports earner in 2025, respectively. In 2000, international tourism had the most revenue among three categories with a figure of just over 8 billion Pounds (BP) which has increased to around 9 BP in 2020 and is estimated… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

روزتون بخير استاد. The chart gives information about three various exports from Southland in 2000 and 2020 and a prediction for 2025. (19) Overall, it is noticeable that over the period, international tourism and dairy products with higher value at the beginning, showed a dramatic increase, while meat products with initial lower value experienced a downward trend and are predicted to continue this figure. (41) It is evident that in 2000, export earnings from International tourism were approximately 8 billion pound (bp). After that, this number saw a growth to just under 9bp in 2020 and is estimated to rise… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

1.It shows the total value of gold sales in Dubai between 2000 and 2010.

2.Sales of golds experienced its highest level in 2005.

3.all salaries increased over the period, with the highest level for basketball players and the lowest level for baseball players at the end.
سلام و روزتون بخير و شادى
استاد ميشه لطفا ببينيد اين جملات درست هستن يا نه؟

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The bar chart shows the main source of revenue from the Southland’s exports over the periods and a future projection for 2025. The highest proportion of export earners illustrates international tourism will be considered as a main industry throughout the period, rising from over than 8 billion pounds (bp) in 2000 to just under 9 bp in current year. This upward trend is expected to continue, reaching around 10 bp in 2025. It seems that the amount of dairy exports declined gradually at the first years, with the initial value of about 7 bp, increasing dramatically to near 10bp now.… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

سلام استاد، خسته نباشید این جمله از لحاظ گرامری درسته؟
The amount of dairy exports declined gradually under 7 bp at the first years, but before predicting a fall to about 9bp in 2025, the figure has increased dramatically for the recent years.

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

جلسه هفدهم :آرزو هاشمی working for a company as an employee is becoming an unpopular job compered to be self-employed. Some people choose self- employment for a number of reasons while they should be aware of disadvantages of this type of job.( 38 words) There are some reasons behind why people like such works. First of all, the main reason is earning a good salary. while people work as a clerk in an official firm they have a fixed salary every month which is not sufficient, people who are self-employed can increase their earn and in such condition they will… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

Self-employment Reasons #much more money # less stress Disadvantages # have to do more tasks themselves # effect on their personal life 17th session These days, there are a number of people who work in their companies instead of being busy in other public or private companies. There are several reasons for this problem and may be create some disadvantages. (36) There are several reasons why people like to run their own business. Firstly, the main reason which persuade people to work independently is the high salary. Some citizens desire to become rich soon, for this reason they organize their… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

سلام خسته نباشید، استاد این جمله از لحاظ گرامری درست هست؟
it faces with some problems that need to be considered before choosing to be a freelance
دقیقا فعل need را نمیدونم درست نوشتم یا نه.

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

جلسه هفدهم In recent years a large number of people have been interested in running their own business. It is due to various reasons which may also have some disadvantages. (28 words) People tend to be self-employed for some reasons. First of all, those who run their own business have the opportunity to increase their income. They can earn higher income with more efforts and making rational decisions while employees who work for companies usually receive a fixed salary per month and they do not have the possibility of increasing their salary only by hard-working. Secondly, self-employed people are able… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

These days many people who prefer to work for themselves instead of being an employee. In my opinion, being self-employed comes with many benefits and also downside. (27 words) People tend to be self-employed for different reasons. First of all, when people work as an employee. They can receive a stable salary from their company per month and if they work very hard, they will not earn a higher salary. But people who choose to be self-employed will have higher income. Also, all the profits go directly to their own pocket. Secondly, flexible working hours and being their own boss… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

سلام و روزبخير جلسه هفدهم These days there is an increasing tendency for people to be self-employed. Although there are some compelling reasons behind this tendency, it will not be without drawbacks.(27) There are several reasons why some people prefer to work independently instead of working for others. First of all, freelancers can enjoy more freedom. People who are self-employed are not forced to work whenever their managers want or do whatever they order while employees are usually governed by the rules of organizations and companies and they are bound to follow the orders. Secondly, when someone is a business… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

استاد برا قسمت include any relevant examples
نوشتن يا ننوشتنش تاثيرى تو نمره TA نداره ؟
اگه بخوايم مثلا يه مورد موفقself-employed برا مثال بنويسبم اخر پاراگراف اصلى كه مزايارو گفتيم بنويسيم؟

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

جلسه شانزدهم The pie chart shows the reasons of land degradation in the world which inevitably affect the amounts of agricultural products. Excessive use of lands for grazing constitutes approximately one-third of the whole with 35%. Disappearing the forests and over-cultivation affects the agricultural lands with 30% and 28%, respectively. Other reasons constitute the remaining 7% of the global degradation causes. The table illustrates the causes of land degradation in three continents separately. The most degradation was in Europe with 23% following by Oceania and north America with 13% and 5%, respectively. Deforestation in Europe was the most important reason… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

The pie chart compares the proportion of four important factors which decreaeses production of agricultural crops. The biggest area of the chart total causes of wordwild land degradation which is more than a third went into over-grazing, while a sum of one-third belong to deforeastation and nearly the same amount, which is just under the third, is caused less prouction and the remaining just over one in twenty is caused by other factores.( 80 words) The table illusterates the percentage of farmland, which degraded by each factor in three countries during 1990. Europe with just under a quarter has the… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

سلام استاد روزتون شاد. The pie chart depicts the main causes of global degradation of farmland that leads to a decrease in agricultural product. The animal grazing is the most important reason which accounts for more than a third of the whole. Two other reasons are tree clearance and over-cultivation of crops, constituting 30% and 28% respectively. The remaining 7% is related to other factors. On the other hand, the table shows the percentage of farmland which was affected by each factor in three different regions in the 1990s. Europe had the highest percentage of land degradation (23%) which was… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

The pie chart illustrates that the most important factor in land becoming degraded with 35% of whole lands being affected over-grazing. Another reason of land degradation is deforestation which holds 30% of the total. Over cultivation results 28% land degradation, with remaining 7% of degradation being related to other causes. According to the table, the percentage of agriculture land degradation in three regions during the 1990s. The highest percentage of land degradation 23% occurred in Europe. While This is followed by Oceania and North America which these percentages were 13% and 5% respectively. The main reason in Europe was deforestation,… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

جلسه پانزدهم Learning a foreign language is a part educational curriculum in most of schools. Starting this education from primary school instead of secondary school is a new policy which has both advantages and disadvantages. (33 words) If students start to learn a foreign language at primary school, some benefits can be expected. First of all, pupils have more free time at primary school and it could be dedicated to learning a language. Because in secondary school students have more lessons and assignments, learning a language earlier may help children to save their time in the next years. Secondly, children… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

It is true that a second language is important issue in all schools. However, there are different opinions about what the best age to learn it. In my point of view, it is better to learn at primary school age. There are some reasons of learning language at primary school. Firstly, One of the main benefits of learning a second language at an early age is that children learn faster and easier. It is obvious that young children will learn faster and pick up the pronunciation of any language much better compared to teenagers .In addition, children who learn a… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

سلام و روزبخير جلسه پانزدهم Learning a foreign language is one of the most useful skills in the modern world. While some people argue that it’s more beneficial to begin a second language at an earlier age, others disagree.(34) There are some advantages when students begin learning a second language in the primary school. First of all, these students have the innate ability to learn a new skill faster. Their brain develops more quickly and it has more plasticity. This underdeveloped brain is still programmed to learn many new abilities. Thus, they are more capable of learning a foreign language.… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

These days, many consider learning other languages as an enormous potential for children. Although scientists believe that studying a foreign language at young ages is more effective than learning it in teenage years, it undoubtedly presents challenges as well. (39) There are several benefits for children to start learning a second language. Firstly, the mental abilities of children make it easy for them to acquire more than one language. For example, some scientific experiment has shown that earliest childhood memory particularly below 7 years is a good memory and can learn a second language rapidly comparing those at the higher… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

وقتتون بخير استاد
تو رايتينگ ميدونم نبايد از مطالعات علمى بنويسيم
ولى مثلا براى اينكه چرا بچه ها قدرت يادگيرى بيشترى دارن ميشه بدون اوردن اسم مطالعات علمى در مورد تفاوت سيستم نورولوژيكشون با بزرگترا صحبت كنم تو رايتينگ؟ يا چون تخصصيه نميشه ؟

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

سلام استاد روز بخیر جلسه چهاردهم The chart depicts frequency of fast food consumption in the USA over a period from 2003 to 2013 categorized in six groups. Majority of Americans consumed fast food once or twice a month or once a week in 2003 with approximately 30 percent for each group. In 2013 an increase can be observed in the first group despite declining in 2006 and in the other group there was a fall by 2 percent in final year. In 2003 people ate fast food several times a week or a few times a year slightly over… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The chart compares the percentage of citizens who ate fast food at restaurants in the USA in the years 2003, 2006 and 2013. (21) The people consumed fast food mostly once a week or once or twice a month. In 2006, having fast food peaked at over 30 percent, it decreased to about 26% in 2013. While, this number experienced just 25% in 2006 for once or twice a month. The proportion of people who consumed fast food several times a week and a few times a year was changed steadily over and under 15 percent in the years 2003… بیشتر بخوانید

Nafise EB
میهمان
Nafise EB

سلام استاد.روزتون شاد. The chart illustrates how often Americans consumed fast food in restaurants in the years 2003, 2006 and 2013. Overall, most Americans had fast food once a week or once or twice a month, while a small percentage of them consumed either daily or never during the period. In the USA, about 30 percent of population ate fast food weekly or once or twice a month in 2003. A decade later, the first group, despite showing a slight increase, finally fell by 5 percent and the second group, apart from 5 percent decline, increased to reach 33 percent.… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

استاد ميشه لطفا اين جمله رو ببينيد

1.The chart illustrates how often Americans consumed fast food at restaurants in …

2.most Americans had fast food once a week…, while a few percent of them consumed fast food daily….
اينجا درسته while بياريم؟؟

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

سلام و وقت بخير

١.براى توصيف نمودار, اگه عددى از سي درصد به بيست و پنج كاهش پيدا كرده ميتونيم برا اين پنج درصد small fall بياريم ?يا پنج درصداينجا تغيير كمى محسوب نميشه؟

٢.Americans who went to fast-food restaurants daily or not at all were almost 5 percent.
اين جمله درسته؟

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

Global hunger Reasons #weather condition #industrial pollution Solution #using methods of technological innovation #impose the laws Although, agriculture has greatly changed these days, people across the world are unable to provide the different kinds of food. There are several reasons for this problem and some solutions to tackle it. (33) There are main reasons for a shortage of basic foodstuffs throughout the world. Firstly, farming has been influenced by the weather conditions. The majority of natural events like flood hit the most part of the lands for growing a wide range of plants and crops. Unfortunately, countries worldwide are faced… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

جلسه سیزدهم Global hunger is a serious concern these days and despite developments in agriculture, a great number of people all around the world still suffer from it. There are reasons for this problem which could be solved with appropriate approaches. (39 words) Various reasons may result in limited food availability for poor people all across the world. First of all, climate may influence the access to adequate food. Unpredictable climate changes such as drought as well as natural disasters including flood and hurricane may affect agriculture crops by decreasing quantity and rising price which leads to food shortage specially… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

جلسه سیزدهم These days while agriculture has improved dramatically, still there is a sign of malnourishment in some communities. Such a critical situation can have different causes, so finding effective solutions to deal with them is necessary. (35 words) Some reasons can be considered as a factor of food shortage. First of all, a severe climate seems to be an obstacle to agricultural production. In other words, climate change has adverse effects on crop production because it is a crucial factor to plant vegetables. Secondly, economic issues can be another obstacle to some countries where people are suffering from hunger.… بیشتر بخوانید

Nafise EB
میهمان
Nafise EB

سلام استاد.روزتون بخیر Although there have been significant developments in agriculture, many people still suffer from hunger. There are several reasons for this problem and some measures should be taken to tackle it.(30) There are some reasons why despite recent advances in agriculture, some people are still hungry. First of all, using modern methods of farming requires a large investment that many farmers can’t afford. So they can’t purchase modern agricultural equipment and many farmers still use traditional methods. Traditional agriculture can’t provide a sufficient supply of food. Secondly, weather patterns have been changing as a result of global warming.… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

Agriculture has developed these days but plenty of people suffer hunger all over the world. There are some reasons behind this problem and effective policies can be taken to tackle it. Firstly, poverty is one of the important cause of hunger in the world. many people who are hungry are living in poverty. They do not have enough food to eat and they earn so little income. Also they cannot afford to purchase food. Secondly, another issue so it causes hungry in the world is climate change. It is damaging food and water sources. This is the significant environmental challenge… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

سلام و وقت بخير
استاد من كامل متوجه نشدم قراره كى يه جمله ى جالب به عنوان بك گراند بنويسيم و كى خود سوال رو پارافريز كنيم ؟الان اين تاپيك اخر در مورد agriculture مگه خود جمله ى سوال يه واقعيت نيست ,پس چرا نبايد خود جمله ي سوال رو پارافريز كنيم؟

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

The graph illustrates how six fuel types consumed in the US from 1980 to 2008 with a predicted consumption to 2030. The consumption of petrol and oil is the highest over the period, started from 35 quadrillion (35q) in 1980 and experienced some fluctuations until 1995, before increasing steadily to a predicted peak value of about 50q in 2030. In 1980, the consumption of coal and natural gas was 15q and 20q, respectively. Then both increased gradually to approximately 23q in 2005 with some variations in natural gas which is expected to stabilize at 25q from 2015 while coal is… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

The line graph compares six various types of fuel consumption in USA between the years 1980 and 2008 with a prediction until 2030. (23 words) Petrol and oil consumption were the highest during the entire period, they stood at 35 Quadrillion units in 1980 and over the following 28 years. There was a significant rise to about 40 (Q.U) and is a predicted to hit a peak of 50 (Q.U) in 2030. (47 words) Coal and natural gas increased from 16 and 20 Q.U in 1980 to about 23 Q.U in 2008. Natural gas is predicted to remain stable at… بیشتر بخوانید

شیرین اخوان
میهمان
شیرین اخوان

The graph shows energy consumption by the six different types of fuels in the USA from 1980 to 2030. In 1980, petrol and oil was the highest demand fuel, with about 35 quadrillion units consumed. Coal and natural gas was consumed in roughly similar over the period from 15QU and 20QU, while much less Hydropower, nuclear and solar/wind was consumed just over 4 QU. in 2020, petrol and oil had substantial grow to be just the same as coal from 5 QU and the consumption of coal energy was to remain steady between 1995 to 2005. However, during this 50-year… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The graph compares the number of units for energy consumption in the US from 1980 to 2012, and projected consumption until 2030. (22) Petrol and oil had the highest amount of consumption overall. In 1980, these fuel sources were used 35 quadrillion units (qu), rising to 42qu in 2012. There was a steady increase to now followed by this is predicted to continue, reaching just over 45qu in 2030. (46) In 1980, coal and natural gas consumption were 16 and 20qu, respectively. Gas showed an initial fall and coal a gradual rise in 1985, remaining at a similar level between… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

The graph illustrates energy consumption from 1980 and projected consumption for 2030. It is obvious that petrol and oil were consumed about 35 quadrillion units in 1980, that displays some fluctuation between 1980 and 1995. There was steady rise to 43 QU in 2008 . Also, oil and gas consumption is expected to reach a maximum of 47 QU in 2030. The amount of consumption natural gas and coal were 16 and 20 QU respectively in 1980. Although Two fuels displayed slightly increase with some fluctuations approximately 24 QU in 2008.Natural gas will remain relatively constant about 25 QU and… بیشتر بخوانید

Nafise EB
میهمان
Nafise EB

سلام .روزتون بخیر و شادی The graph depicts the energy consumption in the US between 1980 and 2008 with a prediction until 2030. Overall, the US expected to continue depending on fossil fuels, with renewable and nuclear energy consumption maintaining relatively trivial. Petrol and gas are the most consumed fuels during the period, with 35 quadrillion units (qu) in 1980, increasing to 40qu in 2008. Apart from some variation during the first 15 years, there was an upward trend from 1995 and this figure expected to continue and reach 47qu in 2030. Consumption of coal and natural gas started at… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

استاد این عبارت درسته؟
the association of professional doctors
درجمله زیر بکاربردم:
Government should consider the association of professional doctors at health clinics from region to region and give useful information about home remedy for having a balanced diet and preventing some diseases like diabetes.

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

سلام و روزبخیر استاد برخی مشکلات را دوباره بازنویسی کردم میشه نظرتون را بفرمایید.
1-Today, there are some issues related to declining the level of health in the general population.
6,7-Secondly, the ministry of health can encourage the citizens by developing the sport facilities for both sport clubs and local parks toward doing physical activities.
8-Moreover, they can strengthen motivation among families for doing public sports in the morning and using the variety of local sport services.
12-government have to increase the public healthcare facilities and the health services.

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

سلام استاد وقت بخیر رایتینگ قبل رو اصلاح کردم. Being overweight and having an unhealthy lifestyle is a growing problem in many societies. In my opinion with more sports facilities, people can enjoy a healthier life but other factors should also be considered. (34 words) Providing more sports facilities have positive effects on people’s health. First of all, people can easily get access to these facilities with competitive tuition. Many people don’t have lots of spare time specially in large cities. With more sport centers, it is more likely that people find a sport center near their houses with lower… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

Being overweight and having an unhealthy lifestyle is a growing problem in many societies. In my opinion with more sports facilities, people can enjoy a healthier life but there are other factors which should be considered to improve the level of health in a society. (45 words) Providing more sports facilities have positive effects on people’s health. First of all, people can easily get access to these facilities with competitive tuition. Nowadays, people spend many hours at work and they don’t have lots of spare time specially in large cities. With more sport centers, it is more likely that people… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

In recent years, the rate of people with obesity is rising .while providing more sports facilities are introduced as the only effective solution for solving such problem, others including me argue that other measures are necessary.(36 words) Sports facilities can have positive effects on promoting public health. First of all, people can have access to them easily. If such facilities are provided in any neighborhood people do not have to go far from their neighborhood. These days, most people have to work for along time and they like to save time so, such facilities can be useful for them .… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

Some people argue that expanding the number of sports facilities is the best way to increase people health. While others believe that this is not a viable solution and other steps should be needed. In my view, a combined program is needed to improve the health of citizens. There are several reasons why increasing more sports centers have impact on people’s health. First of all, improving access to public and private sport facilities in communities can encourage people to exercise. Nowadays, exercise can sometimes be the last thing on a person’s to do list with a schedule filled with demanding… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

Improve public health More public facilities #easy access for people #motivate them to do more activities Other measures #improve health care services # health education One of the most controversial issues today relates to declining the level of health in the general population. While some people believe that providing more sports facilities is one possible solution to tackle this problem, I think it cannot be enough and other approaches are needed. (46 words) Some people think there are more health benefits in increasing the number of sport equipment. Firstly, many residents can have easy access to a wide variety of… بیشتر بخوانید

Nafise EB
میهمان
Nafise EB

Nowadays, in modern societies many people suffer from health problems. While some believe that providing more sports facilities is an effective solution, I think other measures are needed.(28) Some people say providing more sports facilities can improve public health directly. First, people will have easy access to facilities. These days many people have sedentary and busy lifestyle. When sports facilities are easily accessible to all, it can help citizens to save time since they don’t need to waste time on commuting to particular places to do exercise. Hence, it will motivate them to do exercise as part of their daily… بیشتر بخوانید

Nafise EB
میهمان
Nafise EB

The two maps show the center of the lslip town at the moment and after its future development. First of all, it can be seen in the current map that in the northern part, there are two lines of shops with a main road between them from west to east. Also, there is a residential area in the southern part which is surrounded by a side road and a school in the west, a park in the east and the shops in the north. On the other hand, according to the projections, a noticeable change will be the construction of… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The maps show changes to the center of a small town and give the information about the construction of facilities and accommodation in the current and the future. it can be clearly seen that the size of central zone will increase in an oval shape and the countryside will disappear. First of all, the single road will be replaced by a bigger dual carriageway which will be accessible to all different parts of the developed town center. The new facilities for using shopping mall, bus service, parking will be built on the site of some shops and the countryside in… بیشتر بخوانید

Nafise EB
میهمان
Nafise EB

باسلام و احترام .استاد عذرخواهی میکنم که چندبار ارسال کردم.متاسفانه کلمات رایتینگم بعد از ارسال به هم میریخت.ممنون میشم رایتینگ های قبلی رو حذف کنید. سپاس از توجهتون.

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

Two maps illustrate Islip town center at the present time and the plan of its development in the future. It is clear that in the northern part of the town center, there are two rows of shops which are located on both sides of the main road that is stretched from west to east and it also provide access to the school in the southwest and park in the southeast. The most important difference in the map of development is building a circle road around the town through which nearly all parts of the town will be available. The upper… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

سلام استاد وقتتون بخیر
من فیدبک این رایتینگ رو دریافت نکردم.

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

سلام استاد ، روزتون شاد و پرانرژى. The two maps show the center of the lslip town at the moment and after it’s future development. First of all, it can be seen in the current map that in the northern part, there are two lines of shops with a main road between them from west to east. Also, there is a residential area in the southern part which is surrounded by a side road and a school in ‏the west, a park in the east and the shops in the north. On the other hand, according to the projections, a… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

سلام استاد ، روزتون شاد و پرانرژى. The two maps show the center of the lslip town at the moment and after it’s future development. First of all, it can be seen in the current map that in the northern part, there are two lines of shops with a main road between them from west to east. Also, there is a residential area in the southern part which is surrounded by a side road and a school in ‏the west, a park in the east and the shops in the north. On the other hand, according to the projections, a… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

استاد نميدونم چرا رايتينگم تو سايت كلماتش به هم ريخته خط ششم و هفتم
چندبار ويرايش كردم درست نشد

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

Two maps of the center the town of Islip indicate the present time and changes in the future. According to the current state of the town, we can see that the town center is developed around the main road which stretches from the west to the east and there are many shops, houses, a school and park. Looking at the map predicting of Islip in the future, a circular road goes around the city center which name is Dual Carriageway and the central of the main road is predicted to be pedestrianized. Also, there are many changes planned for the… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

Adolescence is an ideal opportunity for involving students in social activities and it can be very useful for gaining experience. In some colleges free works are included in the education programs and although it can have some advantages, I believe mandatory free works may also results in some drawbacks. (49 words) Participating students in community services either mandatory or optional have some benefits. First of all, it is a golden opportunity for students to take part in social activities and gain real experience of work. It helps teenagers to learn how to communicate with people out of school and they… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

Many people consider increase in production of materials as an important purpose for every country. I believe it may have some benefits for the country but there are some disadvantages that should not be ignored. (35 word) It is clear that growth in manufacturing of objects can have some advantages for a country. First of all, as production of more goods needs more factories and they require employees, so a large number of people get the opportunity to find a job and be employed in the factories. More employees mean paying more taxes and the government can benefit from such… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

There are some people who believe that countries should focus on just an aim which is more producing of various merchandises .I think such idea can bring both advantages and drowbacks for any society.(34 words) The giving attention to more production of goods in countries is introduced as a way to gain advantages . First of all, if a country can produce more goods, such country can sell them to people at a reasonable price. Such situation has positive effect on increasing in people’s purchasing power, so people can affort to buy more of such goods. Secondly, such situation can… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

A lot of people make the assumption that production process of goods and materials should be the main objective of countries. Other people believe that adverse outcomes. Undoubtedly, manufacturing is a vehicle to grow and sustain a higher standard of living for global communities and individual families. Firstly , when a nation progresses towards more advance manufacturing. It enables the production of more diverse. Thus, it has a positive impact on economy, and growth in other industries that provide access to global markets and technology. Secondly, creating job and increasing production leads to certain of higher paying jobs and workers… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

Many people presume that productivity should be considered as the main goal of every society. While a considerable increase in manufacturing the materials brings some benefits for every country, i think that it will not be without drawbacks. Some people believe that there are many advantages in increasing production. First of all, it will provide many job opportunities to the people. When a country aim to increase the volume of production, government will invest on setting up the factories and foundries. So many people will be employed by these factories. Secondly, mass production will lead to economic development which is… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

وقت بخير
در مورد فيدبك رايتينگم خيلى سوال دارم متوجه غلطام نشدم خيلى.
مثلا اينكه چرا بعضى جمله ها هماهنگ با سوال نيست يا ناهماهنگى اجزاى جمله منطورتون چى هست؟
امكانش هست جلسه ى بعد سوالاى مربوط به فيدبكمو سر كلاس بپرسم؟ چون خيلى زياده سوالام

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

Constantly increasing production Agree #Being globalization #Increasing job opportunities Disagree # protect the nature #pay less attention to the employees Many consider manufacturing mass products as an enormous potential for each society. Although some people believe that industrialization should be increased in the countries, I believe it undoubtedly presents some challenges as well. Some people think there are more benefits in producing various things. Firstly, the globalization of world trade makes it essential for the countries to enhance their material productions. As well as, if a country is seeking to handle the global economy, it will need to increase the… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

سلام استاد. صبحتون بخير
استاد تكاليف جلسه ى نهم رو برامون قرار نميديد رو سايت؟

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

The bar chart compares the amount of telephone calls in three different categories which are expressed in minutes billion in the UK between 1995 and 2002. Overall, while the total number of all calls and national-international – fixed lines saw significant growth during the period, the figure for local- the fixed-line had a moderate fluctuation. Also, among these three categories, local fixed-line was by far the most popular type of them where mobiles were the least preferred category by the Britains. In 1995, the first category was just above 70 billion minutes. After rising to its peak at 90 billion… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

The chart depicts the duration of the conversations of UK citizens on different kinds of telephone lines including local fixed lines, national and international fixed lines and mobiles from 1995 to 2002 (32 words). At the beginning in 1995 telephone conversations through local fixed lines were the most favorite way of connection in UK with approximately 70 billion minutes. The number rose for the following four years and reached a peak at about 90 billion minutes in 1999 and then steadily declined to 70 billion minutes again in 2002 (55 words). National and international fixed lines show a continuous upward… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

The bar chart shows the time spent by people in the Uk on three different kinds of telephone calls during the period between 1995 to 2002. As can be seen from the graph, local fixed line calls were more than 70 billion minutes in 1995, which increased gradually for the four years to reached the highest amount 90 and then it declined to a 70 billion minutes again. It is obvious that the other two categories both demonstrated a trend of continues increasing. National and international fixed line calls increased steadily from around 38 billion in 1995 to roughly 60… بیشتر بخوانید

شیرین اخوان
میهمان
شیرین اخوان

The bar chart illustrates the total number of minutes that people spoke on three categories of telephones between 1995 and 2002. We can see that calls made via local-fixed lines were the most popular type in overall usage. In 1995, local fixed-line were more than 70 billion minutes calls then to show an upward trend to 90 billion minutes by 1999. These calls had dropped to about 20 billion minutes from 1999 to 2002. In the beginning, the national and international-fixed line is approximately 40 billion minutes in 1995, and then this number increased to 60 billion minutes in 2002,… بیشتر بخوانید

Nafise EB
میهمان
Nafise EB

وقتتون بخیر و نیکی استاد The chart illustrates the total time spent by citizens of the UK on various type of telephone calls between 1995 and 2002. Local-fixed line was the most common way of calling through the period. The time spent on local-fixed lines was more than 70 billion minutes in 1995. Then it showed an upward trend and reached its peak at 90 billion in 1999. After that, it dipped and reached the same level of 1995 in the final year. On the other hand, the popularity of national and international fixed line calls increased through the whole… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The bar chart compares the amount of time spent on different types of telephone calls in the UK over a period of 7 years. The highest proportion of minutes were spoke on local fixed line call over 70 billion minutes by UK residents in 1995, in contrast the amount of time for national and international fixed line and mobile calls showed a decline during the same period and they were lower at about 36 and 3 billion respectively. Over the next four years, speaking on the landlines peaked at approximately 90 billion for local calls, while there was a much… بیشتر بخوانید

Nafis.Eb
میهمان
Nafis.Eb

……..

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

It is common in some high schools which oblige their students to do volunteer. It is obvious that such idea can have negative and positive effect on them.(28 words) It is necessary that students who are in high school years learn to do voluntary work.First of all, they may get familiar their favorite work, so it help them make a right choice about their job in the future. When they are doing a work, gain new information about such duty such as, how much energy need to do it, or how much time should spend on it.Secondly, such idea can… بیشتر بخوانید

Maryam
میهمان
Maryam

Teenagers spend a lot of hours at school so the schools can considerably influence on young people, their personality and future with the methods they choose. Some agree that high school students must participate in unpaid community services as their school programs. Despite all the advantages this idea has undoubtedly it presents some challenges. (54) Having a strong presence in society definitely bring advantages for high school students. First of all, in this stage of life everyone needs to set their goals for future. Joining community services provides the opportunity for these inexperienced people to deal with different people and… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

There has been some discussion that mandating community service undermines motivation for students to engage in future service. In fact, there is some evidence to indicate the opposite. The greatest part of volunteer is that students learn life skills that can be applied to a variety of unique situations. First and foremost, by doing unpaid work students will become more responsible and socially aware of surroundings. Regardless of the type of activity they decide to pursue, students are held responsible for completing a job to the best of their ability. Secondly, most students have a lot of energy and are… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

سلام،روزتون بخير و شادى High school students can widen their useful experience during the years of studying. While some people believe that voluntary works should be a part of student’s education, I think it will not be without drawbacks. There are some advantages in making it compulsory for high school students to do some extracurricular activities . First of all, these programs can prepare students for their future jobs. Students don’t learn enough occupational skills during studying at school and university. When they work for free, they will learn how to meet the challenges of a career and how to… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

Teenage years is a noticeable time for gaining valuable experience. Although some people believe that working free as a part of the student’s education would be beneficial, I think such scheme certainly comes with drawbacks (35 words). There are several positive points for the students who participate in the volunteer works even it will be mandatory during their education. First of all, the young people can take part in the social activities. It can be the first serious experience of the work for numerous high school students and they can benefit from performing different tasks outside in the community because… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

سلام استاد، روزبخیر. جسارتا من از این رایتینگ فیدبک نگرفتم.

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

The graph illustrates the average hours which children aged 10 to 11 spent on entertainment activities including TV and computer from 2000 to present (24 words). Students spent a few hours a week on computer in 2000. After that the number of hours increased slowly until 2001 and then rose significantly and reached 15 hours a week in 2004. From 2004 to 2008 the linear chart grew with a slight slop and finally the hours were spent by children on computer in 2008 reached about 22 (61 words). The graph shows that in 2000 schoolchildren devoted more time to TV… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The line graph compares the number of average hours on a weekly basis which spent by children aged 10 to 11 on leisure activities both computer and TV at home (29 words). Time spent on TV was much higher compare to computer at the beginning of the period. In 2000, the figure for using computer was just under 4, whereas that of TV was over 20 and it remained high and stable until 2003. By contrast, the proportion of time school children spent on computer rose dramatically during the same period (57 words). Between 2003 and 2004, the rate of… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

سلام استاد وقتتون بخيرو نيكى. The chart illustrates the mean weakly time spent by students aged 10 to 11 on two different activities: computer and TV. First of all, it can be seen that using computer was not popular among schoolchildren at the start of this period in 2000 with approximately 4 hours per week. Although, it increased in the following years and reached 15 hours weekly in 2004. Then it rose more slightly over 4 next years to reach the highest level (22hrs/wk) in 2008. On the other hand, as the graph depicts children were more interested in TV… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

The line graph illustrates comparative information about the number of hours spent on two different home activities , computer and TV by children aged 10-11 from 2000 to present. It is clear that schoolchildren spent 21 hours per week on television and it can be seen that a period of stability took place from 2000 to 2003. However, the figure fell sharply in the next year and reaching 15 hours per week. In spite of some fluctuations, a period of stability can be observed. On the other hand, schoolchildren spent just 4 hours a week on computer which lower than… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

In some countries the population of young people is more than the old ones. While large number of young people can be very beneficial for the society but there are also some issues which should be considered. Increasing the population of young citizens in a society results in some advantages. First of all, young population is an appropriate opportunity for the government to improve economics of the country. Because in this situation many fresh and educated workforce are available and they can do different jobs in healthcare and education fields, industries and so on. Young people are more motivated and… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

These days, many consider population as an enormous potential for every country. Although a considerable increase in the number of young people provides benefits for each country, it undoubtedly presents challenges as well. This essay will discuss both sides of the argument (42 words). There are several benefits to having more young people. First of all, young population are more productive than old people. It will be convenient for the employers to hire the young staffs because they approximately have been known by the latest technology devices, as a result they can have easy access to the number of companies.… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

These days, in some countries it is observed that the young population is increasing compared to the elderly population.it is clear that such condition can create both advantages and disadvantages .30Words Having youth population can be a golden opportunity for any country.First of all, if a society has enough young population, it does not worry about work forces.Governments in such societies can utilize such human resource for more products in factories . Therefore, it is young work forces that can create a industrial society which is a major factor for being independent of foreign country.Secondly, these days all young people… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

In some countries, the percentage of young population is higher than old citizens. While this situation has many advantages, there are also some drawbacks. The higher number of young members can bring some benefits for societies. First of all, more active workforce will be available to work in industries and companies. Young people are usually more energetic. So the young workers can work for long hours and provide more goods and services to the community which can result in economic development. Secondly, there will be lower demand for medical facilities and services in this situation. Young people are in better… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

In this modern era, many countries have a higher proportion of younger people than elderly people. I believe that this growing trend has associated pros and cons. This essay argues that the positive and negative implications. It is obvious that young population has a significant role in countries life expectancy and economies. First of all, it is well known that younger generation is relatively energetic, intelligent, healthy and more creative than the older generation. Therefore, it is undeniable to say that young generation is an active workforce and contributes to a significant part of economic development. Secondly, young workforce can… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

سلام استاد
شرمنده بابت تاخیر در ارسال رایتینگ در ارسال رایتینگ های بعدی تکرار نخواهد شد.ممنون از توجهتون

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

The maps illustrate how a little desert island with significant changes is made into a tourism attraction. First of all, before any changes to such an island there are not any facilities for attracting tourist but on the second map a lot of accommodations are built to the east and west of the island which they are connected with the footpath. In the center of the island a reception is constructed that is surrounded by vehicle track which provides access to restaurants and pier. Two different types of leisure are added to the island. The first one is creating a… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

The two maps show how an island has changed before and after the construction of a few tourist facilities. Firstly, we can clearly see in the first map that the island has a few trees mainly in the eastern side. There is a beach in the west of the island. Also there are no natural features and manmade amenities on the island. Moreover , we can see many accommodation units were constructed on both sides of the reception and restaurant. Accommodation units in the west are connected by a footpath which also extends to the beach. Also reception was built… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

Two maps display an island, one map before and the other map after developing some facilities for tourists. In the first map there are only some trees in the island and a beach in the left side of it. In the second map it can be seen that a reception is added in the middle part of the island. It is connected to a restaurant in the north and a pier in the south with vehicle track. The beach is located in the western side of the island which after developing, tourists can use it for swimming. In the south… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

The two maps below depict a certain island, before and after construction of some recreational amenities. In the first map it’s obvious that not many cervices are available for tourists. There are only some trees on the both sides of the island and a small beach in the western part. The second map illustrates that some leisure facilities are provided for tourists. For instance, a reception is built in the middle of the island that is surrounded by a vehicle track and can be accessed by cars from a restaurant in the northern part and a pier on the southern… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The maps show changes to an island before and after the construction of facilities. Over the period, it is noticeable that the area witnessed dramatic change. Firstly, as can be seen from the prior map that the vast majority of the land was unused since there are just a small beach in the west of the island and some trees planted on the both sides of the island. However, the central part of the island was free. On the other hand, the number of facilities were expanded in the second map. First of all, a reception is located in the… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

سلام و وقت بخير The island is not equipped with any facilities except a beach….
اين جمله درسته؟
بعد استاد مگه نمبگيم they have exchanged information
برا مجهول كردنش چرا نميشه بگيم information has been exchange؟
ميدونم نبايد سوال تيورى بپرسم ولى اگه علتشو ندونم باز ممكنه اشتباه بنويسم اين مواردو.

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

These days sharing information is an important issue in the society. Although there are people who believe information can be shared freely, I think it is required to consider some restrictions for sharing information. (34 words) Some people believe maximum sharing information is more helpful. First of all, unlimited sharing information results in developing free online resources of information and this can facilitates accessing information. For example, online libraries provide accessing a lot of books for everyone all over the world. Also, researchers and scientists can easily find and read any scientific paper in the field of their study which… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

سلام استاد وقتتون بخیر
لطفا رایتینگ منو بررسی کنین فیدبک دریافت نکردم.
ممنون از شما

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

kathy.ka Sharing information is a crucial part of most modern societies .Although, sharing information freely include rapid growth and benefit of humanity, others believe some information is too important for sharing freely and I tend to agree with both views. It cannot be denied that sharing information brings a lot of advantages. First of all, people need financial support to gain knowledge. Scientific advances are achieved faster and more when people don’t have financial problems. As well as, there are many intelligent scientists who don’t have the necessary budget to complete important research. So if the information is available for… بیشتر بخوانید

آرزو هاشمی
میهمان
آرزو هاشمی

Sharing information is a significant feature of the present century.Although some people argue that it is necessary to share information about some specific subjects, others believe that some limitations should be imposed on them.I am a firm believer that both opinions are defensible.(43 words) Some people claim that some information should be shared for several reasons.First of all,if the shared information between people is usable, it raises their awareness of such a subject. For example, these days, population is suffering from a pandemic which is called Covid-19 and scientists share useful information about such virus which help people how to… بیشتر بخوانید

شیرین اخوان
میهمان
شیرین اخوان

Knowledge increases when it is shared by scientist and researchers. Although some people think scientific, technical and business information should be shared, freely, I believe that it is better to keep some information confidential. Some people suppose that sharing information is valuable. First of all, exchange of information, especially scientific data can increase the awareness or culture of the people all over the world. Therefore, we can have a society with more knowledge in various aspect of life. Secondly, doing scientific research requires everybody in that group has to work together and exchange all details which they know to complete… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

Sharing information is a noticeable way for communication in the modern world. Although some people believe that sharing information freely in different fields, others including me think it should be restricted (31words). Some debate that sharing information dramatically will have enhanced some benefits. First of all, what is more important for the number of students and researcher is that they will be able to have easy access to a wide variety of scientific resource to either acquire the necessary knowledge or complete their research. For example, for presenting master thesis if there is free information about various subjects on the… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

سلام .روزتون شاد Information has been exchanged throughout the human history. Although some people think it is beneficial to share the information freely, others including me believe it should be under control. Some people say there are many advantages in sharing information without limitation. First of all, sharing information is cost effective for scientists to do their work, because they can benefit from researches that are done by other scientists. It is very expensive to do new researches. So scientists can save money by using the results of researches that are done by others. Secondly, sharing information helps to achieve… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

سلام استاد روزتون بخير و شادى

ميشه اين جمله هارو ببينيد درستن؟

1. Information has been shared between people in human history up to now.

In human history up to nowتو لانكمن بود ولى نميدونم اينجا درسته يا نه

2.this will be cost effective for scientist to do their work.

3.They can save time by using the results of other’s work.

4,Scientists will not be eager to do new research when they don’t have financial rewards
اينجا financial rewardsميتونه بياد؟

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

Sharing information

Maximum sharing
#save time
#save money

Sharing with some limitation
#less misusing the information for bioterrorism
#financial benefits for researchers
to do more research

Sharing information

Maximum sharing
#cost effective for society
#help people to be update

Sharing with some limitation

#Less abusing of nuclear information
#prevent coping the information
باسلام و احترام
استاد ممنون ميشم ايده پردازى رو ببينيد🙏

محمد حسن
میهمان
محمد حسن

Teenage years
# less responsibility
# more free time

Adult life
# more independence
# having more purposes

The level of happiness shifts dramatically with age. While some people consider teenage years as the happiest stage of our life, others believe that adults are more happy. (28 words)

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

Happiness
It is important for everyone to be happy and enjoy life. While some people believe teenagers have happier life, others think adulthood can be more interesting.

Teenage years
# less responsibilities
# more free time

Adult life
# more freedom
# financial independence

Teenage years
# support from family
# less stress

Adult life
# having a job
# having a family

آرزو هاشمی آیلتس اسفند 98
میهمان
آرزو هاشمی آیلتس اسفند 98

Preference for living Big cities # job opportunities #facilities Small towns # less stress #less pollution Living in a big city can be a great place for some people.First of all,in such place people can have access to various modern facilities.Using such facilities can be a resonable reason for them because most people like to have a comfortable lifestyle and such facilities can create such conditions for them.For instance, in a big city people can take subway which is fast,modern and secure.Secondly,finding a good job can be another important reason for them.These days people are facing financial problem so they… بیشتر بخوانید

Fatemeh_eb
میهمان
Fatemeh_eb

The happiest period has been considered as an important main in each phase of the people lives. Although some people believe that teenage years are happier, others think the adulthood is more enjoyable.

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

Happiness is a common aim among almost all people.While many people believe they were very happy during their adolescence , others opine that adulthood was more enjoyable.In my opinion , the happiest times of life may vary from person to person —————— Happiness Teenage years # more freedom #less responsibility Adult life————— #have a job #have family

شیرین اخوان
میهمان
شیرین اخوان

happiness

teenage years
#less stress
#more free time

adult life
# more experience
#more money

happiness

teenage years
#less responsibilities
#more friends

adult life
#have responsibilities
#make business

sense of happiness may be vary according to people.Although some
people believe that returning to their teenage years was exciting, I
think adulthood is more interesting.

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

Happiness

Teenage years
#less painful experiences
#less responsibilities

Adult life
#being more independent
#well-paid career
🌸🌸🌸

Happiness

Teenage years
#more leisure time
#better physical condition

Adult life
#have a job
#have their own family
🌸🌸🌸

Happiness is one of the main requirements of human life. Although it is considered by many people that adolescents are happier than adults, I believe that adulthood is more enjoyable.

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

سلام و وقت بخير استاد
مقدمه ى منو ميبينيد لطفا؟

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

استاااااد مقدمه رو زودتر از همه فرستادم همه فيدبك گرفتن جز من.فقط جمله اولشو ميشه بگيد درسته يا نه لطفا ممنون🙏

شیرین اخوان
میهمان
شیرین اخوان

Some people think it is better to live in a big city. first of all, big cities are usually more economically developed.in the big cities, the people can find job easier.it is so good to live in a big city because people can find all thing like banks, markets, shopping mall and all kind of trade which we desire. Secondly, in big cities people find more option to rest and leisure. therefore, this implies a better quality of life and more healthy social life mainly with friends. On the other hand, live in a small cities can be a fantastic,… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

Some people discuss that living in a big city is better. First of all, people have easy access to facilities and public services. Since megacities have large population, government usually plan to invest more money on facilities and services in these cities. So there are usually modern hospitals and advanced transportation systems in large cities and people can enjoy more services . Secondly, there are more job opportunities in big cities. Because more factories and companies are concentrated in large modern cities, they need to employ more workforces and staffs. Therefore, it is easier to find a job in big… بیشتر بخوانید

Hamideh.G
میهمان
Hamideh.G

Some people believe living in a big city is better. First of all, various job opportunities are available in big cities. Because many factories and companies are located in these cities and they always need employees. It helps people find a job among more career situations conveniently. Secondly, in modern cities since government spends more money people can access to better facilities. They can receive good medical services in modern hospitals with specialist doctors. Also due to existence of high-level universities, students can benefit from a high standard education system. In addition, advanced public transportation, various places for family entertainment… بیشتر بخوانید

محمد حسن
میهمان
محمد حسن

Some people like to live in a big city. First of all, there are more job opportunities in a big city. There are lots of commercial and industrial facilities and they are always looking for new employees to hire consequently people often find job easier there. Second of all, you can find better educational facilities in a big city. since more people live in large cities, government spend a lot of money and builds advanced universities, better schools and big libraries there. So people who live in a big city can study in high quality educational system and benefit from… بیشتر بخوانید

kathy.ka
میهمان
kathy.ka

Some people prefer living in a big town mainly because of the great advantages. Firstly, big city contains different institutions, hospital, schools and malls. Living in a city allows the opportunity to get care in a major medical institution and services . Cities usually have hospitals and nursing homes where there are good doctors to take care of us when we have diseases .As well as Good medicines are available in cities .Cities have good schools and colleges and universities and many books are available which help in good education opportunities. secondly, people living in a big city have more… بیشتر بخوانید

Fatemeh-eb
میهمان
Fatemeh-eb

Some people would like to live in a big city. First of all, there are a wide variety of job situation there. What is more important for general people is that can find different kinds of job because government and companies provide more opportunities for work environment. A good example, there are big car factories and shopping mall which hire several employees. Secondly, people in developed cities have easy access to lots of education equipment that of the small areas. There are a number of universities with high ranking and qualified masters in urban area, so the students can benefit… بیشتر بخوانید

morteza
میهمان
morteza

Some people agree with living in big cities. First of all, employment status is much better in comparison with small towns. As a result, with living in big cities, people can gain more job opportunities. Because of developed industry in big city, so many factories and firms are instituted by the government or private employers. Consequently, the employers need different kinds of workforce. Secondly, people who live in modern cities are able to access more facilities. For instance, there are many attractive places, and people have more options to choose for their leisure time. Also people are able to access… بیشتر بخوانید

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

وقت بخير استاد
اينكه تو لانگمن برا government نوشته usually singular معنيش اين نيست كه بهتره فعل مفرد براش به كار ببريم به جاى جمع؟
ممنون ميشم اين دوتا جمله هم ببينيد درستن يا نه
١.Traffic and noise that are two common causes of stress are less in small towns

2.Also people can use fresh ingredients in their foods which are bought locally

Nafise.Eb
میهمان
Nafise.Eb

سلام و وقت بخير
استاد جمله هاى منو ميبينيد لطفا؟ منتظرم كه رايتينگمو درست كنم بفرستم.لطف ميكنيد🙏