کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 5 تا 7 می باشد که در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 56 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 232 and 24 از این صفحه ببینید

#22 and review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود  

Top Collocations #9 and #10 از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود  

Top Collocations #7 and #8 از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

Assignments of the 18th, 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 46 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18, 19 and #20 از این صفحه ببینید

#18 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود  

Top Collocations #5 and #6 از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل نمره 9 نقشه رایتینگ آیلتس آکادمیک

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود  

Top Collocations #3 and #4 از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود 

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #2 از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 16 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 9th, 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 19 to 25 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9, 10 and 11 از این صفحه ببینید

#9, #10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 14 to 18  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 15 to 19 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 9 10 11 12 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی و مقدمه

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

375
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید کامنت بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
112 Comment threads
263 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع کامنت
11 Comment authors
adminمهزاد جشراره حسامان فElham m Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات کالوکیشن- job:
Due to building several factories, more people can apply for a job.
Adolescents usually tend to have a temporary job to gain more experience.
Some believe adulthood is the happiest time in one’s life because one can have a permanent job.
Losing jobs is one of the main reasons why people face famine.
Many quit their jobs because of a lack of job satisfaction.

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات کالوکیشن- research:
Nowadays, there is a lot of scientific research about the damaging impact of producing excessive materials.
After years of doing extensive research, scientists have found the best method for children to learn a foreign language.
Scientists need to carry out more research to put a stop to global hunger.
The government is planning to start a research project related to the new methods of improving agriculture.
A team of scientists is doing research about the consumption of fuel in the US.

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات خطاهای متداول-19:
Participating in voluntary jobs turns teenagers into responsible adults.
Some countries suffer from grave starvation.
Learning a foreign language can be a complex task.
The government should allocate vacant land to farmers to expand agriculture.
Some industrious teenagers always take part in community service.

شراره ح
میهمان
شراره ح

In some parts of the US, teenagers are not permitted to stay outside late at night only with their elders. I think these restrictions can have both advantages and disadvantages. There are some advantages to teenagers staying home after a certain hour at night. First of all, there is no danger to them. It is clear that there are a lot of problems with street crime, such as drug abuse, theft, teenage pregnancy, and rape at night. Teenagers aren’t aware of the extreme dangers, and they don’t believe their lives are in danger. As a result, when they are at… بیشتر بخوانید

شراره ح
میهمان
شراره ح

Collocation job:
1. Parents can find security jobs for their teenagers.
2. Adults usually take a permanent job, which means they are financially stable.
3. I believe teenagers can benefit from temporary jobs in their free time to gain precious experience.
4. This research shows the connection between losing jobs and global hunger.
5. Teenagers have much more demanding jobs than adults.

شراره ح
میهمان
شراره ح

Collocation research:
1. Increasing the number of young people in a country may not always be good. This research was carried out by a team of researchers.
2. Nowadays there are a lot of scientific research about the importance of public health.
3. Extensive research is being done into the connection between the disease and global hunger.
4. This research is for the purpose of decreasing the number of overweight and unhealthy people all over the world nowadays.
5. The student research shows that the teenage years are the happiest times of most people’s lives.

Elham m
میهمان
Elham m

Nowadays, all countries aim to develop their economy in order to bring prosperity to their citizens. While to some extent I agree that manufacturing products can be beneficial for a country, I believe it creates some problems that should not be ignored.(39words) Producing goods can provide great opportunities for people in the society. First of all, it creates employment for many citizens. For making goods, many factories should be established, and they require workforce. For instance, many people are recruited as worker , engineer, manager and other occupations. As a result, more jobs will be created in the country and… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

These days, the majority of people claim that increase in production should be the main purpose of every nation around the world. Although this aim provides considerable benefits for countries, some including me think that its detrimental effect should not be ignored. (42 words) Proponents of rising production have logical reasons for their views. First of all, it is necessary for improving economic activities of a country. To be more precise, they believe that focusing efforts on more production not only enables countries to meet the growing demands of an ever-increasing population but also helps to a great boost in… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

Number 18
Producing cheap goods for poor people should be a high priority.1
2. Increasing pressure on factories from the government is a good way to improve the quality of the finished products .
3. Reducing dependence on foreign countries is a result of paying attention to domestic products.

number 19
1.Two factors probably contribute to the decline in productivity growth.
2.These rules significantly improve the performance of companies.

Elham m
میهمان
Elham m

Nowadays, all countries aim to develop their economy in order to bring prosperity to their citizens. While I agree to some extent that manufacturing products can be beneficial for a country, I believe it creates some problems that should not be ignored. Producing goods can provide great opportunities for people in the society. First of all, it creates employment for many citizens. For making goods, many factories should be established, and they require many workforces. For instance, many people are recruited as worker , engineer, manager and other occupations. Secondly, it can improve the economy considerably. Since more products are… بیشتر بخوانید

Elham m
میهمان
Elham m

Collocation provide
1, the internet provides huge amount of information for everyone.
2, governments should provide free education for their citizens.
3, manufacturing more products provides more job opportunities for young people.
4, government should provide health care facilities for elderly citizens for free.
5, parents provide emotional and financial support for their children

Elham m
میهمان
Elham m

خطاهای متداول شماره 18
1, learning foreign languages is a challenge for everyone.
2, bringing up children needs a lot of patience and time.
3,eating many fast foods leads to chronic diseases.
4,being patient is the most important features for good teacher
5,manufacruring more products meet people need in country

شراره ح
میهمان
شراره ح

Collocation provide:
The first priority is that the government should be providing new facilities and services for this problem.
The government must provide information about the harms of overweight and obesity.
Parents also hope their children will provide a good chance and education.
The government provide new facilities and support them enormously.

شراره ح
میهمان
شراره ح

Common mistake #19
Universities have suffered a dramatic drop in student numbers.
Students need to have time for cultural activities, as well as for academic work.
People need a central sport that is independent of the government.
Adults were depressed at the thought of all the hard work ahead.
Industrial production has risen by 10% since May.

نیلوفر ج
میهمان
نیلوفر ج

Nowadays, having a powerful economy is an important issue for many countries. While some people, including me, argue that countries can take advantage of constantly increasing products, this approach can lead to some challenges. Producing more materials and goods has some positive impact on countries. First of all, developed countries become independent by producing products on a large scale. Such countries do not have to import expensive products from other countries and, in addition to meeting their own needs, they can even export their materials and goods. Since the country’s income increases in this way, they can dedicate this large… بیشتر بخوانید

نیلوفر ج
میهمان
نیلوفر ج

1.International companies provide good services for their employees in big cities.
2.Providing an appropriate education to learn a new language can be challenging for the teachers.
3.Countries can improve their agricultural products by providing more facilities for farmers.

جملات کالوکیشن provide

نیلوفر ج
میهمان
نیلوفر ج

1.Working for charities as a part-time job can improve teenager’s self-confidence.
2.Having a high income can boost motivation at a younger age.
3.Producing some chemical materials leads to air pollution.
4.Sharing information can help people to get new ideas in their jobs.
5.Living in big cities provides more job opportunities for individuals.

جملات خطاهای متداول جلسه18

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

Many believe that generating more goods should be every county’s aim. Although some opine that the constant growth of production is a suitable approach, I think it can create its problems. Some make the assumption that countries should focus on increasing the production of materials. First of all, it provides more job opportunities. When a country is determined to become a major manufacturer, it needs to build more factories or even establish new companies. So, they will need to hire more workforce to run these places. Consequently, this could lead to a reduction in unemployed people. Secondly, it helps a… بیشتر بخوانید

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات کالوکیشن- provide:
Some services in remote places such as the Sahara cannot be provided.
Nowadays, information is provided on the internet and can be shared easily.
Some believe primary schools should provide chances for students to learn a foreign language at an early age.
The government should provide education on new agricultural techniques.
Affluent countries should provide support to low-income countries which are facing famine.

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات خطاهای متداول-18:
Participating in voluntary work should not be compulsory.
Producing more goods is a goal of some countries.
Providing jobs for young adults should be the primary aim of countries.
Sharing information helps to keep us updated.
Traveling to inhabitable and remote places can be dangerous.

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

The table illustrates the number of visitors to Ashdown Museum, and the chart demonstrates the result of visitors’ satisfaction before and after the reconstruction of the museum. The total number of visitors before renovation was 72000 but this number grew considerably and reached over 90000 visitors in the year after refurbishment. According to the pie chart, although at first, half of the visitors were very dissatisfied and dissatisfied (10% and 40% respectively), after rebuilding, these figures almost halved to one-fifth of all respondents with 5% and 15% respectively. The very satisfied visitors accounted for 15% of visitors and double that… بیشتر بخوانید

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات کالوکیشن- progress:
Sharing too much information can lead to technological progress.
Although agriculture has made progress, many people still face famine.
Significant progress has been achieved in various fields of science because of sharing information.
Elementary students showed a lot of progress in learning a foreign language.

شراره ح
میهمان
شراره ح

Collocation #3
There has been significant progress in learning foreign language.
The country has made significant technological progress.
The number of sports facilities is decreasing and progress has been slow.
The government is making steady progress.
Education measures progress by examination result.
The government needs to evaluate the progress of public health.

سامان ف
میهمان
سامان ف

Common mistake
Number 18
Producing cheap goods for poor people should be a high priority.1
2. Increasing pressure on factories from the government is a good way to improve the quality of the finished products .
3. Reducing dependence on foreign countries is a result of paying attention to domestic products.

سامان ف
میهمان
سامان ف

Common mistake
number 19
1.Two factors probably contribute to the decline in productivity growth.
2.These rules significantly improve the performance of companies.

سامان ف
میهمان
سامان ف

Agree
#Reducing dependence on foreigners
#Boosting export
#Reducing the price of materials
#Competing with foreign manufacturers
Disagree
#High shipping cost
#Lack of space to store products
#Raw material problem
#Financial problem of production units

ایده پردازی

شراره ح
میهمان
شراره ح

Common mistakes:
-Speaking a foreign language is too hard for some people.
-learning foreign language is better for children in primary school.
-giving information about your aim for the future is better for you.
-providing facilities is good for employment.
-saying that to a feminist is just asking for trouble.

سامان ف
میهمان
سامان ف

Dear Abolghasemi
I am waiting for you to correct my IELTS Writing task1.
what’s your opinion of my report?
please give me a score from 1 to 9 for it to know what level do you think i am at.
Thanks

Elham
میهمان
Elham

While the given table gives some information about the number of people who visited the Ashdown museum before and after its renovation, the pie chart illustrates a review which shows how satisfied the visitors were. As can be seen, after the museum was modernized, the percentage of visitors who were dissatisfied decreased from 40% to 15%. Also, the proportion of people who were very dissatisfied was about 10% and later halved to 5%. The fraction of people who did not respond to the questions, remained unchanged by 5%. In contrast, the percentage of very content people saw the biggest increase… بیشتر بخوانید

Elham m
میهمان
Elham m

خطاهای متداول شماره 18
1, learning foreign languages is a challenge for everyone.
2, bringing up children needs a lot of patience and time.
3,eating many fast foods leads to chronic diseases.

سامان ف
میهمان
سامان ف

The table demonstrates the proportion of people who make a visit to Ashdown Museum in the year before and after renovation. the two pie charts indicate the results of surveys of their satisfaction in the same two periods. Overall, it is clear that the reconstruction of Ashdown Museum has significantly improved not only the annual visitor numbers but also the level of their satisfaction. The table shows that the number of visitors to Ashdown Museum went up from 74000 in the year before refurbishment to 92000 in the year after refurbishment which means that an increase of about 25% in… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

کالوکیشن health
1. Some chemicals pose a major risk to human health
2. Football players need to maintain their physical and mental health.
3.The government issued a health warning because of severe air pollution

سامان ف
میهمان
سامان ف

1.I decided to go on a diet in order to lose my weight and improve my health.
2.I’m trying to persuade my brother to sign up for an exercise class at the gym.
3.My friend and I postponed walking up the mountain because of our physical fatigue .
4. because she suffered from an illness, she insisted on consulting a doctor.

شراره
میهمان
شراره

The table below gives information about the number of visitors to the Ashdown museum before and after the year it was renovated. There are charts that illustrate the number of people satisfied during the same two periods. It is clear that the figures for visitors increased substantially from 74000 to 92000 after the refurbishment. 15% of visitors were very satisfied even before the renovating, but this number went up markedly to 35% after the refurbishment. The year after improvement shows that the number of dissatisfied visitors dropped from 40% to 15%. It is obvious that people who were satisfied rose… بیشتر بخوانید

نیلوفر ج
میهمان
نیلوفر ج

Nowadays, many people have an unhealthy lifestyle and endanger their health. While increasing the number of sports facilities can be an effective way to solve this problem, some people, including myself, think other approaches are more important. There are some reasons why people can improve their general health by increasing the number of sports centers. First of all, boosting collective spirit by doing exercise in a team is one of the main reasons. Individuals get positive energy from each other in a group. Since they may confront a lack of motivation during exercise, looking up to a highly motivated person… بیشتر بخوانید

نیلوفر ج
میهمان
نیلوفر ج

1.Mental and physical health are two important issues in life.
2.People can improve their physical health by exercising more.
3.Obesity may endanger people’s health.

جملات کالوکیشن Health

نیلوفر ج
میهمان
نیلوفر ج

1.Some tourists enjoy visiting exotic destinations.
2.Teenagers avoid working for charities with a low income.
3.Some pupils have trouble doing their homework when they have a part-time job at the same time.
4.Living in big cities allows people to have access to many facilities.
5.Adolescents may resist telling their emotional challenges to their parents.

جملات خطاهای متداول جلسه16

Elham
میهمان
Elham

Physical health of individuals in society is a major issue. While some people believe that abundance of amenities such as gyms could improve public health, others including me, think that it is not sufficient and more measures should be taken. Increasing the number of sports centers has beneficial effects for all the members of the community. Firstly, people can have unlimited access to sports equipment everywhere they live. For example, if there is no sports center in a neighborhood, it will be more difficult for people to get access to it, and they might replace it with other hobbies such… بیشتر بخوانید

شراره
میهمان
شراره

کالوکیشن Health :
There are various reasons to prove that increasing the number of sports center affects people’s health.
It is clear that unhealthy food can damage your health.
It means the government can use this method to encourage people to the importance of mental and physical health.
Exercise can help to improve people’s general health.
Health insurance includes several services to keep people healthy.
It is a fact that smoking is due to people’s health are too poor. In addition, exercise is fundamental to good health.

شراره ح
میهمان
شراره ح

It is clear that the number of overweight and unhealthy people is increasing all over the world nowadays. I think the first priority is that the government should be providing new facilities for this problem, then they can use many ways to encourage them. There are various reasons to prove that increasing the number of sports center affects people’s health. First of all, it means the government can use this method to encourage people to the importance of mental and physical health. Taking regular exercise is the best way to improve their overall health and keeps them fit and helps… بیشتر بخوانید

شراره ح
میهمان
شراره ح

First view
#encourage to have a healthy body
#spend less time going to the gym

Other view
#give information about the harms of overweight
# improve people’s motivation

شراره ح
میهمان
شراره ح

Common mistake:
1. practice asking questions about their interests and opinions when you want to make friends
2. they enjoy watching old movies every night on TV.
3.when you are at work, Avoid talking too much about yourself.
4. teenagers can’t stand thinking about graduation.
5.adults wouldn’t allow the child to go out alone.

شراره ح
میهمان
شراره ح

They plan their vacation very happily.
It is a fact that children are speeding up more rapidly than adults.
Adults hardly had time to go vacation with their family.
خطای متداول

شراره ح
میهمان
شراره ح

Income:
1. Government should be support regularly that the people who have low income
2. The map compares average incomes around the world
3. Most people wish to make high income and successful in their job
4. Poor people haven’t any income so it is a trouble for government
5. The employer wants to increase their workers income in new year
People who have a fixed income should pay tax 6.

Elham m
میهمان
Elham m

1, People who work for charity organizations do not expect to have an income.
2,average income in some developing countries is too low.
3. High income is one of the biggest reasons for migration.
4. Most of the full-time work have fixed income.
5,some employees change their workplace in order to increase income.

Elham
میهمان
Elham

While the pie chart illustrates major factors of soil erosion around the world, the table gives some information about 3 main regions that were affected adversely by these causes. As can be seen, farm animals grazing is the biggest reason for low productivity of the land (35%). Cutting trees down and over-cultivation constitute (30%) and (28%) respectively, and (7%) of land degradation is due to other reasons. It seems that over-grazing in Oceania (11.3%), too much harvesting crops in North America (3.3%) and deforestation in Europe (9.8%) are the biggest causes for low productivity of the land. On the contrary,… بیشتر بخوانید

شراره
میهمان
شراره

The pie chart gives information about the main causes of the grounds getting degraded around the world. The initial impression from the chart is that 35% of global degradation is due to over-grazing of the whole lands. The percentage of deforestation was approximately equal to that of over-cultivation, 30% and 28% respectively. Other reasons only 7% of farmland degradation were the lowest reasons worldwide. The table illustrates that the causes of land degradation impacted different regions of the world in 1990s. Europe having the highest proportion of land degraded 23%, while the effect of this on North American and Oceania… بیشتر بخوانید

نیلوفر
میهمان
نیلوفر

The pie chart illustrates four main causes of land degradation throughout the world, which lead to fewer agricultural products. The highest rate belongs to 35% over-grazing of animals. Moreover, deforestation and over-cultivation of crops constitute 30% and 28% of global degradation respectively, while only 7% is related to other reasons. The table indicates that three regions were affected by the causes of land degradation in 1990. Europe, with approximately 10%, was the most affected region by deforestation, while Oceania had less than 2% and a negligible percentage assigned to North America. The lands in Europe with 7.7%, were affected by… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

The pie chart illustrates the principal reasons behind the less productivity of farming land. Although 58% of agricultural lands are affected by logging and over-cultivation with 30% and 28% respectively, excessive grazing of animals is the dominant factor for degradation with 35%. The remaining 7% accounts for other reasons. The table demonstrates three global regions, which were affected differently by these factors during the1990s. Europe with 23% has the highest percentage of farmland degradation, while North America and Oceania had only 5% and 13% respectively. Although deforestation degraded just under 10% of Europe’s farmland, it had an insignificant impact on… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

جملات کالوکیشن ها:
– Although teachers in elementary schools teach many academic subjects to students, they earn a low income.
– Due to a lack of jobs, most of the young population do not have an income.
– Some believe students should look for jobs with average incomes instead of working for free.
– Many people all around the world face famine because they do not have a fixed income to pay for their food.
– Because of new agricultural methods, farmers’ income has increased.

مهزاد
میهمان
مهزاد

جملات خطاهای متداول:
– Finding a job in a country with a large number of young people has considerable difficulties.
– Travelling to an exotic destination is a rare opportunity.

مهزاد
میهمان
مهزاد

Nowadays, learning a foreign language has become an important part of the school’s curriculum. Although some opine that pupils gain more benefit from learning a language at primary school rather than in high school, others disagree. Learning a foreign language at an early age has several positive outcomes. First of all, students in primary school have more free time. Since they have fewer courses and assignments, they are not required to spend considerable time on school-related tasks. Consequently, they can devote adequate time to practicing and broadening their knowledge of language. Secondly, picking up a language is much easier for… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

The line graph contains information about the amount of energy that is used in the USA from 1980 to a projection for 2030. ****** Petrol and oil consumption had the biggest share throughout the period, starting at 35 Quadrillion units (Qu) in 1980, rising to approximately 40 Qu in 2008 with some initial fluctuation, and then is predicted to increase gradually to under 50 Qu by 2030. ***** Coal and Natural gas consumption went up from 16 and 20 Qu in 1980 to approximately 23 Qu in 2008. It is anticipated that from 2008 onwards coal consumption will be higher… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

The graph demonstrates the consumption of 6 various fuels in the USA between 1980 and 2008, and a prediction until 2030. Although the consumption of oil and petrol showed some initial variation, it was the highest throughout this period. Surging from 35 quadrillion units (QU) in 1980 to 43 QU in 2008 and is expected to peak at 47 QU in 2030. Coal and natural gas rose from 16 and 20 QU in 1980 to 23 QU in 2008. Natural gas is predicted to remain constant at 25 QU, while coal will show an upward trend and reach a peak… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

The graph demonstrates the consumption of 6 various fuels in the USA between 1980 and 2008, and a prediction of consumption until 2030. Although the consumption of oil and petrol showed some initial variation, it was the highest throughout this period. Surging from 35 quadrillion units (QU) in 1980 to approximately 43 QU in 2008 and is expected to peak at 47 QU in 2030. Coal and natural gas rose at 16 and 20 QU in 1980. Although natural gas showed a drop at the beginning of this period, coal increased gradually. After that, they both showed some fluctuations until… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

It has been argued that voluntary community services should become a mandatory part of the high school timetable. Although I believe such activities have beneficial factors for students, there are also some drawbacks that should not be ignored. Doing voluntary work has several benefits, even if it has been forced into adolescent education. First of all, by taking part in these programs, students can gain valuable life experience. They are able to work with people who have various mindsets or are in different age groups and learn how to communicate or get socialized with them. It also helps them to… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

مثال های ترکیب های اسمی-کتاب کمبریج:
1-Increased investment in low-income countries has given its young population hope and many more opportunities to reach their full productive potential.
2-Big cities are becoming more and more polluted.
3-Some tourists find traveling to remote destinations more enjoyable.
4-Global hunger is one of the most controversial problems.
5- Some people believe that less information should be shared freely.

مهزاد
میهمان
مهزاد

مثال های خطای متداول جلسه11:
1-Many tourists visited exotic places last year.
2-Big cities are much more polluted.
3-People all around the world still die from starvation.
4-The youth population has increased over the past few years.
5-Low-income countries may struggle to educate the young population.

مهزاد
میهمان
مهزاد

The two maps demonstrate the center of Islip town. One map shows its current situation, and the other illustrates the changes that are about to be made for its development. In the current map, there are two rows of shops on both sides of the main road. The main road will turn into a pedestrian path. While the central shops will remain unchanged, most of the shops in the northern area will be demolished and be replaced by various facilities, such as a bus station in the northwest part and a shopping center next to it, which is connected to… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

There are effective solutions to overcome the problem of global hunger. **** First of all, governments must use any means to deal with food insecurity. ******* improving food storage systems to reduce food waste, removing trade barriers and restrictions from rural areas, helping smallholder farmers to adapt to less-predictable climate changes, and providing technical assistance and advice to improve agricultural productivity are some of the most important factors that can help to achieve the food security in the world. ********** Secondly, international institutions in poor countries should feel obliged to support the needy in times of food crisis. ************* Implementing… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

Poor nutrition can cause heart disease in later life.
ببخشید این جمله لانگمن هم شامل خطای 22 میشه؟؟؟

سامان ف
میهمان
سامان ف

Main reasons for food insecurity and extreme hunger around the world are various and often interconnected. ********** First of all, food instability is a cause for serious concern. it refers to the ability to obtain food over time. *********** Food may be unavailable during certain periods of time by reason of natural disasters, drought, and civil conflicts result in failure to produce food and a significant reduction in food availability. *********** Additionally, a poor harvest led to higher food prices, which can cause food insecurity. ******** Secondly, another major reason of global hunger is nutritional value. ********** It refers to… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

Despite the fact that agriculture has made significant improvements and has become much more advanced throughout history, it has still failed to feed millions of people around the world who are facing famine. The principal causes of global hunger are complicated and various. First of all, over the last few years, climate change and environmental issues such as severe droughts and global warming have had a considerable impact on food resources. Consequently, people are not able to grow crops and die from hunger because of the impossibility of farming in those areas. Secondly, rapid population growth can be a primary… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

1-Consequently, people are not able to grow crops and die from hunger because of the impossibility of farming in those areas.
2-When the population of one country is on a rapid increase, adequate food can not be maintained because of limited food supplies.
3-governments have to be obligated to allocate a budget to ensure people’s demands.
4-proper educational programs should be provided for the farmers to acquaint themselves with the modern agricultural technique and the climate crisis in their regions to gather high-yield crops .
5-These programs should be set based on the situations of each region of the world.

سامان ف
میهمان
سامان ف

Proper nourishment is one of the basic needs of mankind. Nowadays, Significant progress has been made in the science of farming. However, millions of people continue to struggle with hunger worldwide. The reasons behind this issue and possible solutions can vary.
سلام

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

National and international fixed-line calls rose gradually from 38 billion minutes in the beginning to 61 billion minutes in 2002, However there were some minor changes over the last two years.

There was a significant surge in mobile calls from 2 billion at first to 46 billion minutes at the end of this period. This growth was considerable in the final four years.

Overall, however local-fixed line were still in the highest level compare to other types of telephone in 2002,the difference between these three categories had significantly decreased.

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

بررسی ساختار جملات…. (task1—–(UK telephone calls, by category The chart illustrates, how much residents in UK spent the time in three different call types during the period from 1995 to 2002. Local fixed-line calls were the most popular throughout the period, which grow steadily from 72 billion minutes in 1995 to just under 90 in 1998 to reach a peak of 90 billion minutes. These calls type had gradually fallen back to the 1995 figure for three next years. National and international fixed line calls rose gradually from 38 billion minutes at the beginning to 61 billion in 2002, however… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

The chart illustrates the amount of time devoted by UK residents to three various telephone calls over eight years between 1995 and 2002. Local-fixed calls were the most popular way of telephoning throughout this period, surging from roughly 72 billion minutes in 1995. By1999, this figure had grown steadily to reach a peak at 90 billion. After that, this number fell back to the level of 1995. National and international fixed line calls increased gradually all over the period, rising from 38 billion in 1995 to approximately 61 billion in 2002, but the rise slowed over the last two years.… بیشتر بخوانید

مهزاد
میهمان
مهزاد

Overall, although in the end, local calls were still the most popular among the people, the other two categories experienced a sharp surge which narrowed the gap between them.

مهزاد
میهمان
مهزاد

1- National and international fixed line calls increased gradually all over the period, rising from 38 billion in 1995 to approximately 61 billion in 2002, but the rise slowed over the last two years.

2-The time spent on mobile calls grew considerably from 2 billion in 1995 to roughly 12 billion in 1999. After that, this figure showed a dramatic upward trend to a peak of about 46 billion minutes.

مهزاد
میهمان
مهزاد

Local-fixed calls were the most popular way of telephoning throughout this period, surging from roughly 72 billion minutes in 1995. By1999, this figure had grown steadily to reach a peak at 90 billion. After that, this number falls back to the level of 1995.

سامان ف
میهمان
سامان ف

The amount of time used for making mobile phone calls rose considerably from about 2 billion minutes in 1995 to nearly 10 billion in 1998, before increasing dramatically to reach a peak of roughly 46 billion at the end of the period.

سامان ف
میهمان
سامان ف

A growth in the time spent on national and international calls occurred gradually from around 37 billion minutes to just over 60 billion minutes in the given time period, but this growth slowed over the last 2 years.

سامان ف
میهمان
سامان ف

local fixed line calls were extremely popular at the beginning of the period in 1995 with approximately 72 billion minutes. After that, the use of local fixed line increased steadily to reach of a peak of 90 billion minutes in a 4-year period until 1999. However, it fell back to about 72 billion again in 2002.

سامان ف
میهمان
سامان ف

The given bar chart compares the total amount of time spent by UK residents on three groups of telephone calls between 1995 and 2002.
سلام

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

متن کامل رایتینگ بعد از فیدبک : Line graph 1:(TV & Computer) The line graph compare the average weekly time spent by children at the age of 10 to 11 on two types of entertainment (TV and computer) at home over a period of 9 years.(34 words) In 2000, time spent on TV was much higher compare to computer, which was around 20 hours per week and it remained stable until 2003.Over the next year, there was a sharp drop in the time spent and it reached 15 hours in 2004.During the next 4 years, in spite of some fluctuations… بیشتر بخوانید

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

اصلاحی…

Despite the fact that time spent on the computer was a negligible amount
at the beginning of this period with approximately 3 hours weekly, it increased gradually and reached up to 15 hours during the four next years.

Overall, it is clear during this nine-year period, children favored the computer over the TV. Although, the popularity of TV did not significantly decrease. (24 words)

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

overview

Overall, it is clear that during these nine years children’s interest in the computer was steadily grown instead of TV. (20 words)

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

پاراگراف 3

Despite the fact, time spent on the computer was a negligible amount at the beginning of this period with approximately 3 hours weekly, it increased gradually and reached up to 15 hours during the four next years.

After that it increased again but more slowly and reached a peak of about 22 hours per week in 2008.(56word)

سامان ف
میهمان
سامان ف

Using the computer, was not very popular among schoolchildren in 2000 with approximately 3 hours per week; it, however, began a strong upward trend to reach 15 hours per week until early 2004. After that, it rose more slowly during the following 4 years to 2008 to reach a peak of roughly 22 hours a week while the spent time on TV had a period of stability between 2004 and 2008.

سامان ف
میهمان
سامان ف

At the beginning of the period in 2000, schoolchildren greatly preferred watching television to using Computer given that they devoted 21 hours per week to TV.
After that, time spent on TV is stabled until 2003.

A down trend has started since 2003, so that the time the children spent watching TV decreased to 15 hours per week within 1 year.

Although, it can be seen minor fluctuation from 2004 to 2008, general trend has remained almost constant.

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

بررسی ساختار writing Task1 … LINE GRAPH ……Introduction….. The line graph compares the average weekly time spent by children at the age of 10 to 11 on two types of entertainment (TV and computer) at home over a period of 9 years. …..body paragraph 1……. In 2000, time spent on TV was much higher compare to computer, which was around 20 hours per week and it remained stable until 2003. Over the next year, there was a sharp drop in the time spent and it reached 15 hours in 2004. During the next 4 years, in spite of some fluctuations… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

The given line graph gives information about hours per week that children at the age of 10 to 11 years old spent on two various recreational activities (TV and Computer) at home from 2000 to 2008.
سلام

سامان ف
میهمان
سامان ف

Youthful population offers considerable advantages to countries. First of all, maintaining economic and social vitality is an important issue in countries. Young people are always full of energy and eager to do challenging and complicated works. They, additionally, are more productive and healthier than old people, and therefore the needed vitality can be injected into a community by them. This also implies an improvement in the quality of life in the society. Secondly, another weighty matter is economic growth and development, which tends to happen rapidly in countries with young population. Not only have young adults constructive and creative ideas,… بیشتر بخوانید

سوده ن
میهمان
سوده ن

Increasing the number of youth population creates lots of great opportunities to improve countries, especially the developing ones. At the first, there are many energic and keen workforces in countries with large youth population according to their body structure and brainpower. There is no doubt about economic development in countries with lots of positive forces giving a chance to build a wealthy country. Secondly, young people have a strong desire to learn and discover something new. So, countries will be kept up to date by young people increasing the productivity and level of innovations. Therefore, it can really help countries… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

Today, the young population of many countries is increasing in comparison with the elderly one. Although a group of people argues that a relatively large number of young adults have some negative effects on a country, others including me believe that the benefits of the younger population will definitely outweigh those drawbacks.
سلام مقدمه رایتینگ جدید رو هم به سبک قبلی ها بنویسیم مشکلی نداره؟

سوده ن
میهمان
سوده ن

These days, Age structure of population is an arguable issue. While there are some obvious benefits for countries with youth population comparing by an ageing country, there are also some disadvantages for countries when the number of young people outnumber the elderly population.
استاد این مقدمه چه طوره؟

سامان ف
میهمان
سامان ف

Some claim that in a modern world, information should be widely shared among the public. ********** First of all, sharing data in any field can be effective in preventing repetitive research. **************** It is obvious that the more research is shared, the less repetitive work will be done. ************************ In addition, undertaking research that has been previously carried out by someone else not only wastes your time and money but also leads to frustration in your research group. *********************************** Secondly, it is vitally important to show your results to other research groups because they might give a lot of very… بیشتر بخوانید

سوده ن
میهمان
سوده ن

writing task 1: These two maps compare different situations of an island before and after constructing some facilities for tourists. At first, it can be obviously seen that the island was out of any facilities for tourists except a beach on the west of the island and some trees in the left and right sides of the island. Moreover, there is no pathways in the island. A big change that can be seen clearly in the second map is some new constructions. Firstly, there is a reception building in the middle of the island which is linked to a restaurant… بیشتر بخوانید

سوده ن
میهمان
سوده ن

These days, the importance of information in science, technology and also business is an arguable subject. While one group of people including me believe in sharing all information without any restriction, others argue that important information should be kept secret from sharing.
استاد این مقدمه خوبه؟

سامان ف
میهمان
سامان ف

Nowadays, it is common for researchers to share information in their chosen field. Some people including me believe that freely information sharing is a must for scientific progress in today’s world. On the contrary, others think it is necessary to impose severe limitations on some information.
سلام نظرتون در مورد مقدمه؟

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

writing 2 (free sharing information)

Maximum sharing
save money#
save time#

Sharing with limitation
information security#
the price of information#

……Introduction……
It is well-known fact that share information between people is currently inevitable .

Unlike some people argue that information should be shared with others without any limitation, others like me, believe that it is not fair to share important information.

سامان ف
میهمان
سامان ف

In the second map, several recreational facilities were constructed for tourists. *********** Firstly, there are two clusters of housing both in the west and in the center of the island. ************** The accommodation unites not only are relatively close to each other but also were linked together by footpath. ******************** The units on the west extend to the beach by this footpath. ************************ Furthermore, a reception was created between these two clusters. *************************** This reception was connected to a restaurant on one side and a pier on the other by a vehicle track. ********************************** tourists can also enjoy sailing and… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

The two maps show how to turn a specific island into an attractive tourist area with the addition of leisure facilities.
****************
According to the first map it can be clearly seen that there is nothing but a few trees and a beach on the island.
***************
The trees are mostly in the west of the island, and the beach is in the westernmost part of the island.
***************
The facilities of island are not suitable for possible tourists so that they will have nothing to do except swimming.

سلام لطفا نظرتون رو در مورد مقدمه و پارگراف اول بفرمایید.

سامان ف
میهمان
سامان ف

سلام مقدمه رو میشه اینجوری بنویسم؟
The pictures below show how turn a specific island into an attractive tourist area with the addition of
Leisure facilities.

سامان ف
میهمان
سامان ف

Being in places with tough and odd conditions could bring real benefits for the majority of tourists. **************************** First of all, traveling to such locations is quite an adventure that makes you gain an exhilarating experience. ******************************* Even though living in the pristine and untouched nature on the planet is limited in time, it worth that making unforgettable memories. ******************************* It can be said that viewing dramatic landscapes that you used to watch only on TV or read in books is very enjoyable. ************************************** Secondly, harsh Conditions are very favorable for a proper understanding of your own character and behaviour.… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

سلام این مقدمه مشکل داره؟
Nowdays, Tourists are expressing an interest in visiting exotic and faraway places. There are considerable advantages for these torists; however, this kind of trips can be have serious disadvantage for them. This essay will argue both the advantages and disadvantages of traveling to such unusual locations..

سوده ن
میهمان
سوده ن

All humans look for happiness during their lives as the main goal . Although some think that teenagers have more chances to achieve happiness , others believe in more opportunities for adults to find happiness. Some people’s opinion is that adults have a happier life than teenagers . firstly, this group of people believe that adults are not depended on ,since , they can earn their own money for living and they do not need any financial support .of course, these people consider that most of adults have a good and acceptable job . Secondly , as adults made friends… بیشتر بخوانید

سوده ن
میهمان
سوده ن

استاد میشه واسه این رایتینگ فیدبک بدید لطفا

سامان ف
میهمان
سامان ف

in conclusion, although adulthood is viewed as more challenging given the busy schedule than teenage years, I believed that the adults are happier than the teenagers whose freedom is restricted by parents.
سلام این نتیجه گیری قابل قبوله؟

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

writing task2 Topic: some people think that the teenage years are the happiest time of most people’s lives. others think that adult life brings more happiness in .spite of greater responsibilities Happiness is more important than other aspects of life and attaining happiness is a global pursuit. Although teenagers experience a lot of Joy in their life, adults also have many reasons to be happy. (34words) It could be argued that adults are more satisfied in this period of their life. First of all, adults usually have complete freedom, which means they can do more favorite actions. Unlike most teenagers,… بیشتر بخوانید

سوده ن
میهمان
سوده ن

All humans look for happiness during their lives as the main goal. Although some think that teenagers have more chances to achieve happiness , others believe that adults get more opportunities to find happiness. (33 words)
استاد این مقدمه چطوره؟

سامان ف
میهمان
سامان ف

Each individual has its own opinion about the happiest times in their life. While some argue they were very happy during their teenage years, others opine that adulthood was more enjoyable than their teenage years.
سلام این مقدمه قابل قبوله؟

سوده ن
میهمان
سوده ن

برای خطاهای گرامری شماره ۳ این جمله خوبه؟
Happiness is relevant to several factors.

سوده ن
میهمان
سوده ن

location of living is the first point that people think about for living .Although some people are interested in living in big cities ,others prefer small cities.
این مقدمه درسته استاد؟

elham
میهمان
elham

On the other hand, grown-up people despite difficulties and challenges can start a family and experience stable relationship. Long-lasting relationship maybe is not as exciting as first love in young people but it is more reliable and stable. Being as parent and bringing up a child has wonderful feeling which is unimaginable for teenagers. In addition a mature has steady job and earn money so they are more independent and make decision for themselves and live as they wish without other’s control and intervention. unlike teenagers, in this age people are more wiser and cautious, consequently they have lees failure… بیشتر بخوانید

elham
میهمان
elham

writing paragraph2

elham
میهمان
elham

Definition of happiness varies from person to person. While some people believe that, teenage years are the happiest phase of human life, others think adulthood is more delightful.(28 words) Some people argue that, teenage stage is the most pleasant and enjoyable time of our life. First of all, adolescents are supported financially and emotionally by their parents which means they do not have special responsibility so they have abundant spare time and can spend more time with their peers, hang out and pursue leisure activities. Furthermore, they do not need to be concern about making money or finding job, thus… بیشتر بخوانید

elham
میهمان
elham

writing paragraph 1

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

Most teens live in the moment and enjoy their activities.

If they have a view to the future, it is an optimistic view and they can also imagine themselves achieving their goals.

Secondly, most teens are always supported financially and emotionally by their parents.

They can choose their favorite fields and study with the support of their family.

Even if they do not succeed in this, they have enough time and support to try another field of interest.

و این چند جمله آخر رو چک میفرمایید؟….🙏

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

On the other hand, some people believe that adolescence is a time of joy and happiness.

First of all, teenagers do not have plenty of responsibilities at this age. At this age there is less worry than adults who often think about a better future.

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

Secondly, happiness is related to experiencing more positive than negative.

The adult can control their emotions because they earned a lot of experience in their life, it could help them have successful choices for the rest of their life.

They can get a steady job that can support them financially, also they can form a friendship to make them happy and satisfied.

لطفا ساختار و مفهوم جملات بالا رو چک میکنید؟

سامان ف
میهمان
سامان ف

Second paragraph On the other hand, however, there are those who believe that teenage ages are more enjoyable than other periods of life. *********************************** First of all, teenagers are supported by their parents in two important aspects, one financially and the other emotionally. ********************************* they have no commitments towards paying bills or rent, buying household goods, and other responsibilities that adults bear and Hence, they will not be under a lot of stress. ********************************** Secondly, there is no doubt that teenagers have more free time than adults. ********************************* While adults spend most of their time dealing with different issues of… بیشتر بخوانید

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

It could be argued that adults are more satisfied in this period of their life. First of all, adults usually have complete freedom, which means they can do more favorite actions. Unlike most teenagers, they have more independence to make a decision about their career and activities that gives them a feeling of satisfaction and happiness.

بیزحمت ساختار سه جمله بالا رو چک میکنید؟

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

Happiness is more important than other aspects of life and attaining happiness is a global pursuit. Although teenagers experience a lot of Joy in their life, adults also have many reasons to be happy.
* ساختار مقدمه درسته استاد؟

سامان ف
میهمان
سامان ف

Some people believe that adulthood is the happiest period of one’s life. ——————————– First of all, they cite more freedom as a deciding factor. ——————————- As you hit your adulthood, you do not have to ask your parents about going out or staying at your friend’s place. —————————– Also, You become eligible to do legal things. You can get married, have s…., be a parent, and most importantly you become eligible to vote. —————————- Secondly, another important factor is financial independence which in turn contributes to long-term happiness in adulthood. ————————— The adults tend to have a full-time job with… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

لطفا نظر خود را در مورد درستی این جمله ها بفرمایید First of all, one of the biggest drawbacks to living in a big city is the high cost of living. ************************************** A high-pressure job can make people ill. Thus many of them tend to live in small cities. ************************************** Small cities generally have a lower cost when it comes to home rent, groceries, and other consumer goods and services. ************************************** Also, the steady rise in the cost of living in big cities can cause more stress and low peace of mind. ************************************** Secondly, another problem is the higher population… بیشتر بخوانید

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

Some people would rather live in a big city. The first and perhaps the most important reason are facilities. City dwellers have access to lots of these facilities which include better work and education prospects and more entertainment opportunities.

*?is these sentences true

سامان ف
میهمان
سامان ف

Some people prefer to live in big cities due to two important benefits. ********************************************************** First of all, the city life goes at a fast pace and facilities are more easily accessible. ####### People can access new technologies faster because any new products which come on the market are instantly available in big cities. ####### Furthermore, advanced medical service, vast entertainment options, and better transportation systems positively encourage people to move to bigger cities. ********************************************************* Secondly, living in big cities provides a variety of job opportunities for people. ###### In my opinion, what important is higher income which makes people influx… بیشتر بخوانید

سوده ن
میهمان
سوده ن

Some e.g for oxford word skills:
• Police officer asks her to describe the situation in detail.
• He needs motivation and enthusiasm to get better in his job.
• When I could not express my opinion accurately, I was very frustrated and I decided to expand my vocabulary .
• As I did not have enough time to go through my lessons , I try to get the gist of them.
• He does a job that is completely irrelevant to his education.
• Vegetables are contain some good minerals.
• In this house all bills are included.

سوده ن
میهمان
سوده ن

A part of writing: some people prefer to live in a big city as they think the advantages of a big city are more than the disadvantages of it. firstly, there are lots of job opportunities as there are too many companies and factories. Secondly, in a big city people can access to a lot of amenities easily, because there are advanced public transport. But in a small city people who live there prefer travel by their own car or use bikes. Oppositely, some people prefer to live in a small city as they think there is not much appeal… بیشتر بخوانید

حدیثه م -اردیبهشت 1400
میهمان
حدیثه م -اردیبهشت 1400

examples for new words of oxford word skill intermediate:
Gist: She read the novel once through to get the gist of it.
Revise: Ahmad was upstairs, revising.
Recognize: I could not recognize her face in a dark.
Enthusiastic: When I started learning Architecture, I was very enthusiastic and motivated.
Motivated: We were highly motivated to continue our project.
Frustration: People often feel a sense of frustration that they can not change the situation.
Accurate: It’s impossible to predict the earthquake accurately.
Encourage: We Should encourage our children to be creative.