کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 5 تا 7 می باشد که در تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 56 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 232 and 24 از این صفحه ببینید

#22 and review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود  

Top Collocations #9 and #10 از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود  

Top Collocations #7 and #8 از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

Assignments of the 18th, 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 46 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18, 19 and #20 از این صفحه ببینید

#18 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود  

Top Collocations #5 and #6 از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل نمره 9 نقشه رایتینگ آیلتس آکادمیک

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود  

Top Collocations #3 and #4 از اینجا ببینید پنج جمله نوشته شود 

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #2 از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 16 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 9th, 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 19 to 25 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9, 10 and 11 از این صفحه ببینید

#9, #10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 14 to 18  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 15 to 19 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 9 10 11 12 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی و مقدمه

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت ماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

379
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
214 Comment threads
165 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
12 Comment authors
اسماعیل کمهزاد جنیلوفر جشراره حElham m Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
اسماعیل ک
میهمان
اسماعیل ک

Many people assume that living in big cities is more comfortable. First of all, there are provided more facilities in big cities. The government assigns more budget for big cities to supply advanced facilities. For example, they build the newest public transportation system in big cities. A large population who lives in these cities compared to small towns has more demands. Responding to these requests makes cities progress. Secondly, finding a job can be easy for people who live in large modern cities. There are a lot of job opportunities which have wide diversity. Numerous companies and factories are located… بیشتر بخوانید

اسماعیل ک
میهمان
اسماعیل ک

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town. Discuss both views. Big city: #facilities #job opportunity Small town: #better weather #less stress Many people assume that living in big cities is more comfortable. First of all, there are provided more facilities in big cities. The government assigns more budget for big cities to supply advanced facilities. For example, they build the newest public transportation system in big cities. A large population who lives in these cities compared to small towns has more demands. Responding to these requests makes… بیشتر بخوانید

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات کالوکیشن- job:
Due to building several factories, more people can apply for a job.
Adolescents usually tend to have a temporary job to gain more experience.
Some believe adulthood is the happiest time in one’s life because one can have a permanent job.
Losing jobs is one of the main reasons why people face famine.
Many quit their jobs because of a lack of job satisfaction.

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات کالوکیشن- research:
Nowadays, there is a lot of scientific research about the damaging impact of producing excessive materials.
After years of doing extensive research, scientists have found the best method for children to learn a foreign language.
Scientists need to carry out more research to put a stop to global hunger.
The government is planning to start a research project related to the new methods of improving agriculture.
A team of scientists is doing research about the consumption of fuel in the US.

مهزاد ج
میهمان
مهزاد ج

جملات خطاهای متداول-19:
Participating in voluntary jobs turns teenagers into responsible adults.
Some countries suffer from grave starvation.
Learning a foreign language can be a complex task.
The government should allocate vacant land to farmers to expand agriculture.
Some industrious teenagers always take part in community service.

شراره ح
میهمان
شراره ح

In some parts of the US, teenagers are not permitted to stay outside late at night only with their elders. I think these restrictions can have both advantages and disadvantages. There are some advantages to teenagers staying home after a certain hour at night. First of all, there is no danger to them. It is clear that there are a lot of problems with street crime, such as drug abuse, theft, teenage pregnancy, and rape at night. Teenagers aren’t aware of the extreme dangers, and they don’t believe their lives are in danger. As a result, when they are at… بیشتر بخوانید

شراره ح
میهمان
شراره ح

Collocation job:
1. Parents can find security jobs for their teenagers.
2. Adults usually take a permanent job, which means they are financially stable.
3. I believe teenagers can benefit from temporary jobs in their free time to gain precious experience.
4. This research shows the connection between losing jobs and global hunger.
5. Teenagers have much more demanding jobs than adults.

شراره ح
میهمان
شراره ح

Collocation research:
1. Increasing the number of young people in a country may not always be good. This research was carried out by a team of researchers.
2. Nowadays there are a lot of scientific research about the importance of public health.
3. Extensive research is being done into the connection between the disease and global hunger.
4. This research is for the purpose of decreasing the number of overweight and unhealthy people all over the world nowadays.
5. The student research shows that the teenage years are the happiest times of most people’s lives.

Elham m
میهمان
Elham m

Nowadays, all countries aim to develop their economy in order to bring prosperity to their citizens. While to some extent I agree that manufacturing products can be beneficial for a country, I believe it creates some problems that should not be ignored.(39words) Producing goods can provide great opportunities for people in the society. First of all, it creates employment for many citizens. For making goods, many factories should be established, and they require workforce. For instance, many people are recruited as worker , engineer, manager and other occupations. As a result, more jobs will be created in the country and… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

These days, the majority of people claim that increase in production should be the main purpose of every nation around the world. Although this aim provides considerable benefits for countries, some including me think that its detrimental effect should not be ignored. (42 words) Proponents of rising production have logical reasons for their views. First of all, it is necessary for improving economic activities of a country. To be more precise, they believe that focusing efforts on more production not only enables countries to meet the growing demands of an ever-increasing population but also helps to a great boost in… بیشتر بخوانید

سامان ف
میهمان
سامان ف

Number 18
Producing cheap goods for poor people should be a high priority.1
2. Increasing pressure on factories from the government is a good way to improve the quality of the finished products .
3. Reducing dependence on foreign countries is a result of paying attention to domestic products.

number 19
1.Two factors probably contribute to the decline in productivity growth.
2.These rules significantly improve the performance of companies.

Elham m
میهمان
Elham m

Nowadays, all countries aim to develop their economy in order to bring prosperity to their citizens. While I agree to some extent that manufacturing products can be beneficial for a country, I believe it creates some problems that should not be ignored. Producing goods can provide great opportunities for people in the society. First of all, it creates employment for many citizens. For making goods, many factories should be established, and they require many workforces. For instance, many people are recruited as worker , engineer, manager and other occupations. Secondly, it can improve the economy considerably. Since more products are… بیشتر بخوانید

Elham m
میهمان
Elham m

Collocation provide
1, the internet provides huge amount of information for everyone.
2, governments should provide free education for their citizens.
3, manufacturing more products provides more job opportunities for young people.
4, government should provide health care facilities for elderly citizens for free.
5, parents provide emotional and financial support for their children

Elham m
میهمان
Elham m

خطاهای متداول شماره 18
1, learning foreign languages is a challenge for everyone.
2, bringing up children needs a lot of patience and time.
3,eating many fast foods leads to chronic diseases.
4,being patient is the most important features for good teacher
5,manufacruring more products meet people need in country

شراره ح
میهمان
شراره ح

Collocation provide:
The first priority is that the government should be providing new facilities and services for this problem.
The government must provide information about the harms of overweight and obesity.
Parents also hope their children will provide a good chance and education.
The government provide new facilities and support them enormously.

شراره ح
میهمان
شراره ح

Common mistake #19
Universities have suffered a dramatic drop in student numbers.
Students need to have time for cultural activities, as well as for academic work.
People need a central sport that is independent of the government.
Adults were depressed at the thought of all the hard work ahead.
Industrial production has risen by 10% since May.

نیلوفر ج
میهمان
نیلوفر ج

Nowadays, having a powerful economy is an important issue for many countries. While some people, including me, argue that countries can take advantage of constantly increasing products, this approach can lead to some challenges. Producing more materials and goods has some positive impact on countries. First of all, developed countries become independent by producing products on a large scale. Such countries do not have to import expensive products from other countries and, in addition to meeting their own needs, they can even export their materials and goods. Since the country’s income increases in this way, they can dedicate this large… بیشتر بخوانید