کالوکیشن Collocation و اهمیت آن در آیلتس

english-collocations-in-useبه کار بردن ترکیب های ثابت و پیشرفته تر در زبان انگلیسی یا collocation یکی از نشانه های زبان آموزان سطح پیشرفته زبان انگلیسی و دریافت کنندگان نمره های بالای آیلتس و تافل است. در زیر نگاهی به این ترکیب ها داریم.

یکی از مانع های اصلی بر سر راه زبان آموزان(چه خودخوان چه آموزشگاهی) که نمیتوانند نمره بالاتر از معمول(6 آیلتس 80 تافل) بدست بیاورند ضعف در ساخت ساختارهای پیچیده تر زبان انگلیسی به ویژه در بخش نوشتاری و گفتاری Wriring and Listening است. اگر تنها به دانستن معنای یک واژه اکتفا کنید و تلاشی برای آموختن شکل های مختلفی که این واژگان میتوانند با واژگان دیگر بسازند نکنید، هرگز نخواهید توانست نمره خوبی در این آزمون ها بدست آورید چون توانایی ساخت این ساختارها و ترکیب ها یکی از معیارهای نمره دهی در بخش گفتاری و نوشتاری آیلتس و تافل است.

در زیر کوشش میکنیم نگاه دقیق تری به این ترکیب ها یا collocation  ها داشته باشیم:

Collocations for IELTS and TOEFL

Collocation  چیست؟

فرهنگ لغات لانگمن کالکیشن را اینگونه تعریف میکند:

Definition: the way in which some words are often used together, or a particular combination of words used in this way :

Example: ‘Commit a crime’ is a typical collocation in English.

ترکیب (collocation) و ساختار های کاربردی زبان انگلیسی میتوانند در شکل های زیر ساخته شوند:

Noun + Verb  =  birds sing

Verb + Noun  =  deliver babies

Adjective + Noun  =  specific information

Verb + Adverb  =  breathe heavily

Noun + Noun  =  bear market

تمرین: کدام واژه ها از ستون اول با کدام واژه ها از ستون دوم میتوانند ترکیب های معناداری در زبان انگلیسی بسازند؟ کوشش کنید برای هر کدام از این ترکیب ها یا collocations ها یک جمله بسازید.

Fictional

interval        ?
Constructive medal ?
Brief transplant ?
Trivial character ?
Gripping exercise ?
Worthwhile
feedback ?
Bronze drama ?
Lung task ?

توجه کنید بدون داشتن این دانش از واژگان نخواهید توانست به نمره های خوب آیلتس و تافل (بالای 7 آیلتس و بالای 100 تافل) دست پیدا کنید. یک راه خوب برای پرداختن به این ساختارها کتاب های لغت یا reading است که به این موضوع پرداخته اند. کتاب های Focus on Vocabulary 1 and 2 از این دست کتاب ها هستند.

Focus on Vocabulary 1حال نگاهی به ترکیباتی که واژگان دو ستون بالا با یکدیگر میسازند میکنیم:

1. Fictional character: some fictional characters are based on real people around us.

2. Constructive feedback: giving constructive feedback is a valuable skill.

3. Brief interval: we could see the sun only for brief intervals throughout the day.

4. Trivial task: after many years of doing the same job, fixing a car was a trivial task for him.

5. Gripping drama: I could hardly breathe during that gripping drama.

6. Worthwhile exercise: comparing prices in an open market can be a worthwhile exercise.

7. Bronze medal: She was only able to take a bronze medal at last.

8. Lung transplant: if your lungs fail for any reason, you definitely need a lung transplant.

منبع واژگان بالا کتاب focus on vocab 1 است ولی مثال ها از جایی رونویسی نشده است.