متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

2705بازدید

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی
4.1 (82%) 20 vote[s]

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی

در این صفحه مجموعه ای از متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی که نتیجه بیش از 10 هزار ساعت تدریس مهندس ابوالقاسمی در کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی و آیلتس بوده را با علاقمندان عزیز به اشتراک میگذاریم.

این خطاها که بسیاری از آن ها خطاهای واقعی زبان آموزان در رایتینگ ها و فایل های صوتی ارسال است را به 17 گروه تقسیم بندی کرده ایم و برای هر کدام چندین نمونه به همراه ساختارهای بدون خطا آورده شده است.

برای رسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس یا نمره بالای 7 اسپیکینگ نباید این خطاها در رایتینگ یا اسپیکینگ شما به چشم بخورد!

.

پیشنهاد میکنیم برای تقویت جمله سازی از این صفحه نیز بازدید بفرمایید: 

پیشنهاد جمله های حرفه ای تر برای رایتینگ

.

واژگان برای نمره بالای 7 رایتینگ آیلتس

.

.

صفحه در حال به روز رسانی است

.

1. حرف اضافه فعل ها باید در دیکشنری بررسی شود و نباید از فارسی ترجمه شود!

X I enjoyed from the movie. 
I enjoyed the movie. 

.

X Children spend more time to TV these days. 
Children spend more time on TV these days. 

.

X People who live in abroad face many problems.

People who live abroad face many problems. 

.

X She helped to me. 
She helped me. 

.

X I should face with this problem.
I should face this problem.

.

X I accessed to this information. 
I accessed this information. 

.

X I have access this information. 
I have access to this information. 

.

X This decision effects our business. 
This decision has effect on our business. 

.

X This decision affect on our business. 
This decision affects our business. 

.

X I should mention to this issue. 
I should mention this issue. 

.

X They can use from other people’s knowledge
They can use other people’s knowledge

.

X She needs to her mobile phone now. 
She needs her mobile phone now. 

.

X I Try hard to achieve to my goals. 
I Try hard to achieve my goals. 

.

X This number reached to 50 Kg in 2010. 
This number reached 50 Kg in 2010. 

.

.

2. بعد از حرف اضافه ها(preposition)، برای مثال (at, by, for, with, in, before, after, of, , on) اگر فعل لازم باشد باید همراه ing نوشته شود:

X I improved my English by listen to pop music. 
I improved my English by listening to pop music. 

.

X Without spend any time in traffic
Without spending any time in traffic.

.

X People should use public transport for go to work. 
 People should use public transport for going to work. 

.

X Students need to read the books carefully before to take exam. 
Students need to read the books carefully before taking exam. 

.

X Some people think of live in a small town. 
Some people think of living in a small town. 

.

X There are several benefits in learn English
There are several benefits in learning English. 

.

.

3. برای اسم های غیر قابل شمارش(water, advice, pollution, hair, money) فعل به صورت مفرد(Singular) به کار میرود:

X There are less pollution in a big city. 
There is less pollution in a big city. 

.

X There aren’t much traffic in a small town. 
There isn’t much traffic in a small town. 

.

.

4. دو طرف and باید ساختار دستوری(part of speech) همسان وجود داشته باشد: 

X We were dancing and will sing
We were dancing and singing

.

X I should go and asking her. 
I should go and ask her. 

.

X She is searching and try to find another job.
She is searching and trying to find another job.

.

.

5. در تمامی جمله ها، ضمیر و فعل باید هماهنگ باشند

X Big city provide more facilities. 
Big city provides more facilities. 

.

X Everything are available at this online course. 

X Everything is available at this online course. 

.

X The mother of 5 children are speaking about the problem. 

X The mother of 5 children is speaking about the problem. 

.

X Studying in online universities are better for making friends. 
Studying in online universities is better for making friends. 

.

X There are more budget for a big city. 
There is more budget for a big city. 

.

X There are more facilities in big city and people could use it easily.
There are more facilities in big city and people can use them easily.

.

X Thermal power fell to 50 Terawatt-hours in 1985 and remain at this level for the rest of the period.
Thermal power fell to 50 Terawatt-hours in 1985 and remained at this level for the rest of the period.

.

X This number remained stable over this 3 decades.
This number remained stable over these 3 decades.

.

X Millions of people lives in poverty around the world. 
Millions of people live in poverty around the world. 

.

.

6. بعد از مودال ها(can, could, should, may, might, must, have to, shall, will, would, be able to) فعل باید به صورت ساده نوشته شود:

X  I can to speak English. 
I can speak English. 

.

X  They can management time. 
They can manage time. 

.

X I may talking to her. 
I may talk to her. 

.

X I will to take my exam soon. 
I will take my exam soon. 

.

X I must to study hard to succeed in exam. 
I must study hard to succeed in exam. 

.

X Some people have to moving to a big city to have a better life. 
Some people have to move to a big city to have a better life. 

.

.

7. واژه more میتواند قبل از اسم و صفت بیاید اما قبل از فعل اشتباه است(برعکس زبان فارسی!): 

X They more study to pass the exam. 
They study more to pass the exam. 

.

X I tried to more focus to understand the text. 
I tried to focus more to understand the text. 

.

.

8. استفاده از ساختار شکل ساده فعل + To be بجای قسمت سوم فعل + to be برای جمله های مجهول

X The house is build by the best material. 
The house is built by the best material. 

.

X The letters are send to the manager. 
The letters are sent to the manager. 

.

.

9. به کار نبردن صفت بعد از فعل to be یا قبل از اسم

X I can buy clothes beautiful
I can buy beautiful clothes

.

X I can see a house very big
I can see a very big house

.

X It is benefit to health.
It is beneficial to health.

.

.

10. اضافه کردن ضمیر در پایان جمله واره های موصولی(Relative clause) و دیگر خطاها:

X I talked to the teacher who I had class with him.
I talked to the teacher who I had class with.

.

X I go to the university that I have registered in it
I go to the university that I have registered in. 

.

X Factories that they need workforce.
Factories that need workforce.

.

X Most students who studying alone have more concentration.
Most students who study alone have more concentration.

.

.

11. انتخاب اشتباه زمان ها بجای همدیگر :

X I live in this city for 10 years.
I have lived in this city for 10 years.

.

X Fast food become popular during past few years.
Fast food has become popular during past few years.

.

X Students have different habits. Some real aloud and some are walking or eating.
Students have different habits. Some real aloud and some walk or eat while reading.

.

.

12. ساختن جمله های مجهول با فعل های لازم(Intransitive) که مفعول نمی گیرند:

از متداول ترین فعل های لازم در زبان انگلیسی میتوان به agree, become, come, die, fall, go, happen, live, sit, stand, talk, wait, walk و work اشاره کرد.

X The number of cars in this town was decreased.
The number of cars in this town decreased.

.

X They are lived in this country now. 
They live in this country now. 

.

X Many people were died as a result of cancer.  
Many people died as a result of cancer.  

.

.

13. عدم استفاده از ساختار مجهول در هنگام نیاز: 

X Students who study in a group distract by other members. 
Students who study in a group are distracted by other members. 

.

.

.

14. عدم آشنایی با فعل های خاص که فعل بعدی آن ها شکل ساده خواهد بود

X I helped her to finish his work.
I helped her finish his work.

.

X It helps you carrying your purchases. 
It helps you carry your purchases. 

.

X I let him to use my car.
I let him use my car.

.

X I make them to listen to me. 
I make them listen to me. 

.

.

15. استفاده از صفت به جای قید یا استفاده نادرست از قید

X They can find a job more comfortable.
They can find a job more easily.

.

X It is possible to live more happiness and easier.
It is possible to live happily and easily.

.

X In quietly atmosphere the results of studying are better.
In a quiet atmosphere the result of studying is better.

.

.

16. نا آشنایی با فهرست فعل هایی که فعل بعد از آن ها همراه با ing یا to می آید:

(ساختار verb + obj+ to + verb و ساختار verb + verb+ ing)

X I enjoy to study alone. 

I enjoy studying alone. 

.

X Government resists to give farmers more money. 

Government resists giving farmers more money. 

.

X It allows to students to study more effectively. 

It allows students to study more effectively. 

.

.

17. استفاده از ساختارهای ترجمه شده از فارسی، عدم رعایت ترتیب ارکان جمله و ایجاد ساختارهای بی معنی و دیگر خطاها

X More population cause to more facilities. 
More population will result in more facilities. 

.

X Benefits of working in big cities caused that people prefer to live in a big city.
√ As a result of benefits of working in big cities, people prefer to live there.

.

X In small towns not exist many facilities for a modern life. 
Not many facilities exist in small towns for a modern life. 

.

X They can go up in their work. 
They can get promotion in their work.

.

X when exist more needs as a result exist more job opportunity.
More needs results in more job opportunity.

.

X because of job opportunities with higher salaries so many people have attracted to big cities.
because of job opportunities with higher salaries, many people are attracted to big cities.

.

X There are many factories and companies that they need people to work.

There are many factories and companies that need people for work.

.

X See from window my kitchen.

See my kitchen from window.

.

X There are more focus to study alone.

It is easier to focus when they study alone. 

.

X There are directly affect between….and…..

There is a direct link/relationship between….and…..

.

X There is focus more than group study.

Students can have more focus than group study.

.

X The marriage conditions is easier for young people after the age of 30. 

After the age of 30 people can afford getting married. 

.

X Marriage is a subject about which people think very much.

People usually think carefully about marriage before making their final decision.

.

X Healthy baby is depending to mother age.

The health of the baby depends on the mother’s age.

.

X These people can without others financial help manage their life.

√ These people can manage their life without other people’s financial assistance .

.

X Many students live in different city or country that they have to immigrate to location of their favorite universities.

Many students live in different cities or countries and they have to move to places where their favorite universities are.

.

.

فهرستی همسان متداول ترین خطاهای گرامری در سراسر جهان:

https://authority.pub/common-grammar-mistakes

.

متداول ترین خطاهای گرامری زبان آموزان ایرانی – بیشتر بخوانید:

پیشنهاد جمله های حرفه ای تر در رایتینگ آیلتس

پیشنهاد جملات حرفه ای تر رایتینگ آیلتس

.

دانلود مستقیم pdf سری کامل کمبریج 1 تا 14

.

دوره های مقدماتی تا پیش آیلتس مهندس ابوالقاسمی

.

7 دلیل نرسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس(ویدئو)

.

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

تعیین سطح رایگان اسپیکینگ و دریافت نکته های آزمون های آیلتس و تافل در کانال تلگرام @ielts2com تا روز آزمون:

Telegram Logo

 

2705بازدید

دیدگاه ها

11
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شوید برای ثبت دیدگاه
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
8 نظرات
3 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
6 نویسندگان دیدگاه
Sonia PGOZAL CHARKAZIمحمدحسین ابراهیمیفاطمه فیضی پورadmin آخرین نویسندگان دیدگاه
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن
Sonia P
مهمان
Sonia P

3-

Money makes a man free everywhere.

The noisy traffic is a continual annoyance to the citizens.

محمدحسین ابراهیمی
مهمان
محمدحسین ابراهیمی

#4
I was studying and listening.
We were watching and speaking.
He is playing and laughing.
I need go and tell them.
I’ve played and enjoyed.

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

I lose weight by doing exercise.
You should read without writing in this book.
Select your partners for talking to them.
He always takes a shower before going to work.
We have to amend in analysing these data.
The art of painting is very fantastic.

GOZAL CHARKAZI
مهمان
GOZAL CHARKAZI

maybe
Grammar #2
I am relaxed by listening to classic music.
Without spending more money, I went to trip
I ride a bicycle for going to shop.
I usually take a shower before having my breakfast.
What do you think of your new school?
In trying to protect the queen, Howard had put his own life in danger

محمدحسین ابراهیمی
مهمان
محمدحسین ابراهیمی

Most common grammar mistakes #3

There is a lot of money for this project
.
Traffic is an annoying problem in big cities
.
There is less pollution in this environment
.
Water is an important element for survival
.
Is there any useful advice?

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

I enjoyed the swim.
People spend more time on social network these days.
I’ve never traveled abroad up to now.
She helped him choose some new clothes.
They are facing considerable problem.
The library accessed the internet.
Library have accessed to the internet.
Decisions which affect our life.
Decisions which have effect on our life.
He mentioned a book he’d read.
My parents use the house as a holiday home.
Plants need light in order to survive.
He has achieved considerable success as an artist.
I can’t reach the top shelf.

فاطمه رهسپار
مهمان
فاطمه رهسپار

By:I want to learn English by practicing
For:I use my car for going home
Before: I wash my teeth before going to bed
Think of living:some people think of living in small town is better than big city
Without:without drinking water we can’t live
In: There are many disadvantages(harms) in eating junk food

فاطمه رهسپار
مهمان
فاطمه رهسپار

Enjoy:when I watch to play children,I enjoy it.
Spend:she spend more time on her friends.
Help:she solved her practice when I helped her.
Face: when I face problem I try to solve it.
Need:she need as her glasses now.
Achieve:when I try hard ,I achieve my goals.
Reached: the car reached a speed of 130 miles per hour.
Use: we can use this newspaper.
Mention :he repeatedly mentioned that he needs some food.
Accessed: I accessed many information about my new house.
Have access to: I have access to many information about my new house.
Effect: this decision has effect on our goals.
Affect:this decision affect our goals.