فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا (347 شغل، 2018)

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

صفحه پیش رو ترجمه دقیقی از سایت رسمی www.immigration .ca در خصوصی فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا  می باشد که به منظور راهنمایی درست و دقیق فارسی زبان های عزیز به کوشش سرپرستان وبسایت ielts2.com تقدیم علاقمندان میگردد.

صفحه اشاره شده با عنوان مشاغل مجاز در برنامه فدرال نیروی کار ماهر (Federal Skilled Worker Program Eligible Occupations) در این نشانی قابل بازیابی و مطالعه می باشد:

 www.immigration .ca/fast-track-high-demand-occupations

.

(ترجمه شده در تاریخ 12 اسفند 1396 برابر 3 مارچ 2018)

.

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

در تاریخ 1 ژانویه 2015، دولت کانادا یک سیستم مهاجرتی ورود سریع (Express Entry Immigration) را برپایه سطح اقتصادی(Economic Class) به اجرا گذاشت که در زیر مجموعه این سیستم برنامه نیروهای کار ماهر جای دارد.

به استناد ورود سریع، نیروهای کار ماهر در 347 شغل مورد تایید که از حداقل معیارها برخوردارند میتوانند نمایه(profile) اظهار علاقه خود را به بانک ورودی سریع(Express Entry Pool) ارسال نمایند. نمایه های نامزد ها در این بانک در یک سیستم رتبه بندی جامع (Comprehensive Ranking System) امتیاز دهی میشود و نامزد های دریافت کننده بالاتری رتبه برای دعوت به اقدام برای اقامت دایم در نظر گرفته میشوند. نامزد های دریافت کننده دعوت نامه میبایست یک ثبت نام کامل(application) را در بازه زمانی 60 روزه تقدیم نمایند.

نیروی کار ماهر فدرال افرادی با تحصیلات، تجربه کاری، سن و توانایی های زبانی مناسب (بر پایه زبان های رسمی کانادا) هستند که با توجه به سیستم مهجارت ورودی سریع(Express Entry Immigration) برای اقدام برای اقامت دایم گزینش شده اند.

برای واجد شرایط بودن اقدام برای بانک ورودی سریع بعنوان یک نیروی کار ماهر فدرال، درخواست کنندگان می بایست شرایط زیر را دارا باشند:

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا – شرایط ضروری:

الف. دارا بودن تجربه استخدام در کار تمام وقت پیوسته 1 ساله با حقوق یا معادل کار پاره وقت پیوسته در 10 سال گذشته در یکی از 347 شغل مورد تایید فهرست شده در سیستم فعال طبقه بندی حرفه های ملی (National Occupational Classification)؛ و

ب. تجربه کاری باید در نوع 0 (شغل های مدیریتی)، سطح مهارت A (شغل های حرفه ای)، یا سطح مهارت B (شغل های فنی و پیشه های حرفه ای(Skilled Trades)) دسته بندی شده باشد و در سیستم فعال طبقه بندی حرفه های ملی فهرست شده باشد.

ج. امتیاز کافی در شبکه امتیاز دهی نیروی کار ماهر تشکیل شده از 6 عامل گزینشی است و حداقل نمره مورد نیاز در آن 67 امتیاز می باشد.

د. انجام یک آزمون زبان توسط یک مرکز مستقل برای نشان دادن سطح متوسط مهارت های زبانی(انگلیسی یا فرانسه بر طبق معیار زبانی کانادایی 7)

ه. دارا بودن پشتوانه مالی(funding) مناسب جهت اسکان

و. انجام یک بررسی موفق از پیشینه امنیتی و بررسی سلامت پزشکی

میتوانید با تکمیل رایگان ارزیابی آنلاین نیروی کار ماهر یا دیگر گروه ها در سایت  www.immigration .ca از وضعیت خود در برنامه نیروی کار ماهر فدرال یا دیگر برنامه ها در کانادا اطلاع پیدا نمایید. نتیجه این ارزیابی در 1 تا 2 روز کاری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

ورودی سریع: فهرست کامل مشاغل مورد تایید فدرال:

 1. 0011 Legislators
 2. 0012 Senior government managers and officials
 3. 0013 Senior managers – financial, communications and other business services
 4. 0014 Senior managers – health, education, social and community services and membership organizations
 5. 0015 Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c.
 6. 0016 Senior managers – construction, transportation, production and utilities
 7. 0111 Financial managers
 8. 0112 Human resources managers
 9. 0113 Purchasing managers
 10. 0114 Other administrative services managers
 11. 0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers
 12. 0122 Banking, credit and other investment managers
 13. 0124 Advertising, marketing and public relations managers
 14. 0125 Other business services managers
 15. 0131 Telecommunication carriers managers
 16. 0132 Postal and courier services managers
 17. 0211 Engineering managers
 18. 0212 Architecture and science managers
 19. 0213 Computer and information systems managers
 20. 0311 Managers in health care
 21. 0411 Government managers – health and social policy development and program administration
 22. 0412 Government managers – economic analysis, policy development and program administration
 23. 0413 Government managers – education policy development and program administration
 24. 0414 Other managers in public administration
 25. 0421 Administrators – post-secondary education and vocational training
 26. 0422 School principals and administrators of elementary and secondary education
 27. 0423 Managers in social, community and correctional services
 28. 0431 Commissioned police officers
 29. 0432 Fire chiefs and senior firefighting officers
 30. 0433 Commissioned officers of the Canadian Forces
 31. 0511 Library, archive, museum and art gallery managers
 32. 0512 Managers – publishing, motion pictures, broadcasting and performing arts
 33. 0513 Recreation, sports and fitness program and service directors
 34. 0601 Corporate sales managers
 35. 0621 Retail and wholesale trade managers
 36. 0631 Restaurant and food service managers
 37. 0632 Accommodation service managers
 38. 0651 Managers in customer and personal services, n.e.c.
 39. 0711 Construction managers
 40. 0712 Home building and renovation managers
 41. 0714 Facility operation and maintenance managers
 42. 0731 Managers in transportation
 43. 0811 Managers in natural resources production and fishing
 44. 0821 Managers in agriculture
 45. 0822 Managers in horticulture
 46. 0823 Managers in aquaculture
 47. 0911 Manufacturing managers
 48. 0912 Utilities managers
 49. 1111 Financial auditors and accountants
 50. 1112 Financial and investment analysts
 51. 1113 Securities agents, investment dealers and brokers
 52. 1114 Other financial officers
 53. 1121 Human resources professionals
 54. 1122 Professional occupations in business management consulting
 55. 1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations
 56. 1211 Supervisors, general office and administrative support workers
 57. 1212 Supervisors, finance and insurance office workers
 58. 1213 Supervisors, library, correspondence and related information workers
 59. 1214 Supervisors, mail and message distribution occupations
 60. 1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations
 61. 1221 Administrative officers
 62. 1222 Executive assistants
 63. 1223 Human resources and recruitment officers
 64. 1224 Property administrators
 65. 1225 Purchasing agents and officers
 66. 1226 Conference and event planners
 67. 1227 Court officers and justices of the peace
 68. 1228 Employment insurance, immigration, border services and revenue officers
 69. 1241 Administrative assistants
 70. 1242 Legal administrative assistants
 71. 1243 Medical administrative assistants
 72. 1251 Court reporters, medical transcriptionists and related occupations
 73. 1252 Health information management occupations
 74. 1253 Records management technicians
 75. 1254 Statistical officers and related research support occupations
 76. 1311 Accounting technicians and bookkeepers
 77. 1312 Insurance adjusters and claims examiners
 78. 1313 Insurance underwriters
 79. 1314 Assessors, valuators and appraisers
 80. 1315 Customs, ship and other brokers
 81. 2111 Physicists and astronomers
 82. 2112 Chemists
 83. 2113 Geoscientists and oceanographers
 84. 2114 Meteorologists and climatologists
 85. 2115 Other professional occupations in physical sciences
 86. 2121 Biologists and related scientists
 87. 2122 Forestry professionals
 88. 2123 Agricultural representatives, consultants and specialists
 89. 2131 Civil engineers
 90. 2132 Mechanical engineers
 91. 2133 Electrical and electronics engineers
 92. 2134 Chemical engineers
 93. 2141 Industrial and manufacturing engineers
 94. 2142 Metallurgical and materials engineers
 95. 2143 Mining engineers
 96. 2144 Geological engineers
 97. 2145 Petroleum engineers
 98. 2146 Aerospace engineers
 99. 2147 Computer engineers (except software engineers and designers)
 100. 2148 Other professional engineers, n.e.c.
 101. 2151 Architects
 102. 2152 Landscape architects
 103. 2153 Urban and land use planners
 104. 2154 Land surveyors
 105. 2161 Mathematicians, statisticians and actuaries
 106. 2171 Information systems analysts and consultants
 107. 2172 Database analysts and data administrators
 108. 2173 Software engineers and designers
 109. 2174 Computer programmers and interactive media developers
 110. 2175 Web designers and developers
 111. 2211 Chemical technologists and technicians
 112. 2212 Geological and mineral technologists and technicians
 113. 2221 Biological technologists and technicians
 114. 2222 Agricultural and fish products inspectors
 115. 2223 Forestry technologists and technicians
 116. 2224 Conservation and fishery officers
 117. 2225 Landscape and horticulture technicians and specialists
 118. 2231 Civil engineering technologists and technicians
 119. 2232 Mechanical engineering technologists and technicians
 120. 2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
 121. 2234 Construction estimators
 122. 2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians
 123. 2242 Electronic service technicians (household and business equipment)
 124. 2243 Industrial instrument technicians and mechanics
 125. 2244 Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors
 126. 2251 Architectural technologists and technicians
 127. 2252 Industrial designers
 128. 2253 Drafting technologists and technicians
 129. 2254 Land survey technologists and technicians
 130. 2255 Technical occupations in geomatics and meteorology
 131. 2261 Non-destructive testers and inspection technicians
 132. 2262 Engineering inspectors and regulatory officers
 133. 2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
 134. 2264 Construction inspectors
 135. 2271 Air pilots, flight engineers and flying instructors
 136. 2272 Air traffic controllers and related occupations
 137. 2273 Deck officers, water transport
 138. 2274 Engineer officers, water transport
 139. 2275 Railway traffic controllers and marine traffic regulators
 140. 2281 Computer network technicians
 141. 2282 User support technicians
 142. 2283 Information systems testing technicians
 143. 3011 Nursing co-ordinators and supervisors
 144. 3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses
 145. 3111 Specialist physicians
 146. 3112 General practitioners and family physicians
 147. 3113 Dentists
 148. 3114 Veterinarians
 149. 3121 Optometrists
 150. 3122 Chiropractors
 151. 3124 Allied primary health practitioners
 152. 3125 Other professional occupations in health diagnosing and treating
 153. 3131 Pharmacists
 154. 3132 Dietitians and nutritionists
 155. 3141 Audiologists and speech-language pathologists
 156. 3142 Physiotherapists
 157. 3143 Occupational therapists
 158. 3144 Other professional occupations in therapy and assessment
 159. 3211 Medical laboratory technologists
 160. 3212 Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants
 161. 3213 Animal health technologists and veterinary technicians
 162. 3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
 163. 3215 Medical radiation technologists
 164. 3216 Medical sonographers
 165. 3217 Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c.
 166. 3219 Other medical technologists and technicians (except dental health)
 167. 3221 Denturists
 168. 3222 Dental hygienists and dental therapists
 169. 3223 Dental technologists, technicians and laboratory assistants
 170. 3231 Opticians
 171. 3232 Practitioners of natural healing
 172. 3233 Licensed practical nurses
 173. 3234 Paramedical occupations
 174. 3236 Massage therapists
 175. 3237 Other technical occupations in therapy and assessment
 176. 4011 University professors and lecturers
 177. 4012 Post-secondary teaching and research assistants
 178. 4021 College and other vocational instructors
 179. 4031 Secondary school teachers
 180. 4032 Elementary school and kindergarten teachers
 181. 4033 Educational counsellors
 182. 4111 Judges
 183. 4112 Lawyers and Quebec notaries
 184. 4151 Psychologists
 185. 4152 Social workers
 186. 4153 Family, marriage and other related counsellors
 187. 4154 Professional occupations in religion
 188. 4155 Probation and parole officers and related occupations
 189. 4156 Employment counsellors
 190. 4161 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers
 191. 4162 Economists and economic policy researchers and analysts
 192. 4163 Business development officers and marketing researchers and consultants
 193. 4164 Social policy researchers, consultants and program officers
 194. 4165 Health policy researchers, consultants and program officers
 195. 4166 Education policy researchers, consultants and program officers
 196. 4167 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers
 197. 4168 Program officers unique to government
 198. 4169 Other professional occupations in social science, n.e.c.
 199. 4211 Paralegal and related occupations
 200. 4212 Social and community service workers
 201. 4214 Early childhood educators and assistants
 202. 4215 Instructors of persons with disabilities
 203. 4216 Other instructors
 204. 4217 Other religious occupations
 205. 4311 Police officers (except commissioned)
 206. 4312 Firefighters
 207. 4313 Non-commissioned ranks of the Canadian Forces
 208. 5111 Librarians
 209. 5112 Conservators and curators
 210. 5113 Archivists
 211. 5121 Authors and writers
 212. 5122 Editors
 213. 5123 Journalists
 214. 5125 Translators, terminologists and interpreters
 215. 5131 Producers, directors, choreographers and related occupations
 216. 5132 Conductors, composers and arrangers
 217. 5133 Musicians and singers
 218. 5134 Dancers
 219. 5135 Actors and comedians
 220. 5136 Painters, sculptors and other visual artists
 221. 5211 Library and public archive technicians
 222. 5212 Technical occupations related to museums and art galleries
 223. 5221 Photographers
 224. 5222 Film and video camera operators
 225. 5223 Graphic arts technicians
 226. 5224 Broadcast technicians
 227. 5225 Audio and video recording technicians
 228. 5226 Other technical and co-ordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts
 229. 5227 Support occupations in motion pictures, broadcasting, photography and the performing arts
 230. 5231 Announcers and other broadcasters
 231. 5232 Other performers, n.e.c.
 232. 5241 Graphic designers and illustrators
 233. 5242 Interior designers and interior decorators
 234. 5243 Theatre, fashion, exhibit and other creative designers
 235. 5244 Artisans and craftspersons
 236. 5245 Patternmakers – textile, leather and fur products
 237. 5251 Athletes
 238. 5252 Coaches
 239. 5253 Sports officials and referees
 240. 5254 Program leaders and instructors in recreation, sport and fitness
 241. 6211 Retail sales supervisors
 242. 6221 Technical sales specialists – wholesale trade
 243. 6222 Retail and wholesale buyers
 244. 6231 Insurance agents and brokers
 245. 6232 Real estate agents and salespersons
 246. 6235 Financial sales representatives
 247. 6311 Food service supervisors
 248. 6312 Executive housekeepers
 249. 6313 Accommodation, travel, tourism and related services supervisors
 250. 6314 Customer and information services supervisors
 251. 6315 Cleaning supervisors
 252. 6316 Other services supervisors
 253. 6321 Chefs
 254. 6322 Cooks
 255. 6331 Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesale
 256. 6332 Bakers
 257. 6341 Hairstylists and barbers
 258. 6342 Tailors, dressmakers, furriers and milliners
 259. 6343 Shoe repairers and shoemakers
 260. 6344 Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations
 261. 6345 Upholsterers
 262. 6346 Funeral directors and embalmers
 263. 7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
 264. 7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
 265. 7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades
 266. 7204 Contractors and supervisors, carpentry trades
 267. 7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
 268. 7231 Machinists and machining and tooling inspectors
 269. 7232 Tool and die makers
 270. 7233 Sheet metal workers
 271. 7234 Boilermakers
 272. 7235 Structural metal and platework fabricators and fitters
 273. 7236 Ironworkers
 274. 7237 Welders and related machine operators
 275. 7241 Electricians (except industrial and power system)
 276. 7242 Industrial electricians
 277. 7243 Power system electricians
 278. 7244 Electrical power line and cable workers
 279. 7245 Telecommunications line and cable workers
 280. 7246 Telecommunications installation and repair workers
 281. 7247 Cable television service and maintenance technicians
 282. 7251 Plumbers
 283. 7252 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
 284. 7253 Gas fitters
 285. 7271 Carpenters
 286. 7272 Cabinetmakers
 287. 7281 Bricklayers
 288. 7282 Concrete finishers
 289. 7283 Tile setters
 290. 7284 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
 291. 7291 Roofers and shinglers
 292. 7292 Glaziers
 293. 7293 Insulators
 294. 7294 Painters and decorators (except interior decorators)
 295. 7295 Floor covering installers
 296. 7301 Contractors and supervisors, mechanic trades
 297. 7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
 298. 7303 Supervisors, printing and related occupations
 299. 7304 Supervisors, railway transport operations
 300. 7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators
 301. 7311 Construction millwrights and industrial mechanics
 302. 7312 Heavy-duty equipment mechanics
 303. 7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
 304. 7314 Railway Carmen/women
 305. 7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors
 306. 7316 Machine fitters
 307. 7318 Elevator constructors and mechanics
 308. 7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
 309. 7322 Motor vehicle body repairers
 310. 7331 Oil and solid fuel heating mechanics
 311. 7332 Appliance servicers and repairers
 312. 7333 Electrical mechanics
 313. 7334 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
 314. 7335 Other small engine and small equipment repairers
 315. 7361 Railway and yard locomotive engineers
 316. 7362 Railway conductors and brakemen/women
 317. 7371 Crane operators
 318. 7372 Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction
 319. 7373 Water well drillers
 320. 7381 Printing press operators
 321. 7384 Other trades and related occupations, n.e.c.
 322. 8211 Supervisors, logging and forestry
 323. 8221 Supervisors, mining and quarrying
 324. 8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services
 325. 8231 Underground production and development miners
 326. 8232 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers
 327. 8241 Logging machinery operators
 328. 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
 329. 8261 Fishing masters and officers
 330. 8262 Fishermen/women
 331. 9211 Supervisors, mineral and metal processing
 332. 9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities
 333. 9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
 334. 9214 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing
 335. 9215 Supervisors, forest products processing
 336. 9217 Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing
 337. 9221 Supervisors, motor vehicle assembling
 338. 9222 Supervisors, electronics manufacturing
 339. 9223 Supervisors, electrical products manufacturing
 340. 9224 Supervisors, furniture and fixtures manufacturing
 341. 9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing
 342. 9227 Supervisors, other products manufacturing and assembly
 343. 9231 Central control and process operators, mineral and metal processing
 344. 9232 Petroleum, gas and chemical process operators
 345. 9235 Pulping, papermaking and coating control operators
 346. 9241 Power engineers and power systems operators
 347. 9243 Water and waste treatment plant operators

منبع:

http://www.immigration .ca/fast-track-high-demand-occupations

 

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا – بیشتر بخوانید

فهرست پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در جهان (2018)

فهرست پردرآمدترین رشته های دانشگاهی در جهان

 

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

دانلود گلچینی از مستند ها برای تقویت زبان انگلیسی

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

مراكز مجاز برگزاری آزمون آیلتس ایران مورد تایید سازمان سنجش

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

فهرست کامل مشاغل مورد نیاز کانادا

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

دانلود سخنرانی انگلیسی با زیرنویس انگلیسی

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

فیلم پارت 3 مصاحبه(اسپیکینگ) آیلتس نمره 8، 7 و 6

 

سخنرانی و مستند های چهره های مشهور جهان به زبان انگلیسی

سخنرانی و مستند های چهره های مشهور جهان

 

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

دانلود کاملترین منابع آموزشی IELTS

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از