دور آنلاین آیلتس آذرماه 1399

دور آنلاین آیلتس آذرماه 1399

دور آنلاین آیلتس آذرماه 1399

دور آنلاین آیلتس آذرماه 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 4 آذر 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دور آنلاین آیلتس آذرماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 22nd, 23rd  and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 150 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 to 66 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 14 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 9 and 10 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 25 از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Kill فقط لیسنینگ و ریدینگ

#22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

بار چارت رایتینگ نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 56 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 8 to 13 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 10 to 30 فقط لیسنینگ و ریدینگ

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

.

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18  and 19 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

سمپل نمره 8 رایتینگ آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16  and 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 37 38 39 40  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 32 33 34 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 27 28 29 30 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 22 23 24 25 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 17 18 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید 

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 12 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید رایتینگ کامل 

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید رایتینگ کامل 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید نوشتن مقدمه 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دور آنلاین آیلتس آذرماه 1399 – لینک های سودمند

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

243
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
157 Comment threads
86 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
19 Comment authors
آزاده تقواییFoad mohammadi ielts azarMohamadMehdiMoayeriسهیلا حسینی آیلتس آذر ۹۹MOHAMADMEHDI Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Writing 12, task2 usually, a second language was taught at secondary school in the past while some educationalists reveal learning at primary school is better therefore it is a controversial issue among two groups of experts. (30 words) there are some certain advantages when younger students start learning another language. First of all, children have more free time for understanding and learning because they possess few core subjects at their school so they can practice more and utilize second language in various aspects of life freely otherwise older children are heavily loaded with more difficult subjects and responsibilities in their… بیشتر بخوانید

آزاده تقوایی
میهمان
آزاده تقوایی

Session12, brain storming12
Advantage
# More potential of learning
# Possibility of learning through playing
Disadvantage
# Interference of two language
# lack of expert in this period of learning

neda.r
میهمان
neda.r

agree #save time #punishment or rewatd disagree #increase people’ awareness instead of law #changing in packing of production

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

The charts indicate a comparison of electricity production with their fuel sources between Australia and France in the years 1980 and 2000. Australia’s electricity generation grew from 100 units in 1980 to 170 units in 2000. In 1980, half of the total 100 units were produced by coal, which reached 130 units in 2000. In 1980, the remaining 50 units were related to hydro power, natural gas, and oil, with the share of hydro power and natural gas initially equal (20 units each), but this amount increased slightly to 36 units for coal and decreased sharply to only 2 units… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

Mass production is considered as a main aim for every country. In my opinion, although it has some advantages, there are some drawbacks that are not deniable. Rising production is beneficial in many ways for every nation. First of all, producing goods and materials not only helps nation to be independent and consume their own production but also it boosts export. The export earning helps economy to be stable and government will invest in different ways in country and provides more facilities for citizens and the residents will have more comfortable life. Secondly, demand for consuming goods and items will… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

سلام
سمپل رایتینگ جلسه قبل رو در صفحه کلاس قرار ندادید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

Producing goods is one of the vital economic issues in every country. Some believe that the production of more goods should be one of the main goals of any country that can have an impact on the economy. Increasing the production of goods can have benefits for all segments of society. First of all, more production of goods and products can enhance the country’s exports and thus more wealth enters the country. Money earned through exports can be spent in different parts of the country and generally contribute to the country’s development. Moreover, creating job opportunities is one of the… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

The bar chart illustrated three significant exports from southland over two decades and a projection of 2025. Overall, it appears that over three decades, international tourism industry has been dominant industry among all categories. the lowest level at the beginning has belonged to meat products with falling trend. International tourism was the greatest exports earner at the initial value of about 8 billion pounds in 2000. Its value had improved to just under 9BP by 2000s, before estimation of increasing another billion in 2025 and become the biggest earner of all times through all categories along with dairy products in… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

Being bilingual is beneficial in today’s modern societies. While some people believe that learning a second language at school is not a necessity, in my opinion it should be compulsory part of educational system. Acquiring a second language has a wide range of benefits. First of all, language skill provides better job opportunity for students in the future. Nowadays, many companies and employers are seeking people who have ability to communicate with native people or customers all over the world. Also speaking other language is considered as top eight skills in all occupations so this ability will improve the career… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

everyone knows that eating habits can directly affect people’s health, if you have diet, reach in sugar or salt and fat after few years

neda.r
میهمان
neda.r

باسلام ببخشید استاد میتونیم رایتینگ آخر رو با سه پاراگراف مانند سمپل نمره هشت بنویسیم دو پاراگراف در مورد potential benefits of foreign language و یک پاراگراف در مورد the importance of foreign language?

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

سلام
چه معنی میده reach in sugar or salt

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

The bar chart demonstrates three groups of Southland’s principal exports in 3 different periods, 2000, 20…, and future forecasts for 2025. Based on the information reported, international tourism, with 9 billion Pounds (BP), had the highest exports among all three categories in 2000. This amount reached just under 9 billion in 20… and is expected to peak at around 10 billion by 2025. Dairy exports initially had only 7 BP exports, but grew sharply in 20… and this amount was equal to the number of international tourism exports in the same year (approximately 10 BP). According to the data, dairy… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

The existence of some environmental problems is an undeniable fact. Although Some experts believe that the loss of some engendered species could be the most severe environmental damage of the current decades, I think there are some other major environmental problems which cause more trouble for human being. The extinction of particular types is considered to be the most serious environmental threat humans faced today. First, the extinction of different species is an irreversible process. When a rare species goes extinct, it is forever. And the human is unable to reproduce the extinct species. So, the number of vanished species… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

These days, environmental problems are the serious concerns to the many people. There are those who believe disappearance of some rare plants and animals is a major issue, while some others argue other problems are more important. I agree with both views. Gradual decline in number of some species of plants and animals can be a threat for environment. First of all, all species live in an ecosystem and the creatures are linked to each other like a chain. They provide food and many other benefits to each other. Extinction of some plants and animals will endanger the life of… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

loss of particular species of plants and animals #enviormental imbalance #lack of food (medicine)resource more important problems global warming# #plastic decomposition

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

The three pie charts illustrate UK schools’ expenditures in the first year of three decades, 1981, 1991 and 2001. (19) The principal allocation of the budget in all years was devoted to salaries of teachers and workers. The worker’s payment reduced from 28% in 1981 to 22% in the second year (1991) and 15% in the last year. However, teachers’ salary was 40% in 1981, increasing to half in 1991 but falling to 45% in 2001. (56) Other expenditures had not a constant trend except insurance. It increased one percent in 1991 from 2% in 1981 and increased four times… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

Three charts illustrate different categories with budget set and its spending changes for a school in UK over three decades in 1981,1991 and 2001. In all charts the biggest cost was on employee’s salaries. While others workers’ salaries saw a fall from 28% in 1981 to 15% of cost in 2001. Teacher’s payment remained the greatest expenditure, reached to 50% of all budget in 1991 and ended at 45% in 2001. The budget set trend for both resources and furniture has been reverse. Spending on resources such as books has increased to 20% in 1991 before reduced to only 9%… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

The pie charts illustrate how a school in the UK spent money yearly in different categories over three consecutive decades in 1981, 1991 and 2001. It is obvious that in every three years, the largest share of spending is related to the staff of this school, while the other workers’ salaries decreased from 28% to 15% in 1981 and 2001 respectively, teachers’ salaries reached their peak of 50% in 1991 and then ending at more than two fifths in the last year. Expenditure on furniture and equipment declined from 15% in 1981 to only 5% in 1991, rising dramatically in… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

Dear Mr. Totonchian, I am writing to inform you about the parking problem I am facing. I encounter some difficulties finding a parking place at night, and I have to park my car in the street which annoys me. I was wondering if you could take some measurements. I mainly arrive home late at night, and at that time the parking garage is full. This is mainly because half of the parking places are occupied by old scrap cars. The scrap cars are broken down, and as far as I know, they have been abandoned for many years. Every time… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

You recently spent the night at an expensive hotel. There was a problem with your room, but the hotel staff was unable to do anything to do about it. Write a letter to the hotel manager. In letter 1) Describe the problem 2) Explain why happened when you asked the hotel staff for help 3) Say what you would like the manager to do Dear Sir or Madam I am writing to let you know about a problem in my room at your hotel. My room was really dirty and the hotel staff did not shift me to another room… بیشتر بخوانید

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

The three pie charts illustrate UK schools’ expenditures in the first year of three decades, 1981, 1991 and 2001. (19) The principal allocation of the budget in all years was devoted to salaries of teachers and workers. The worker’s payment reduced from 28% in 1981 to 22% in the second year (1991) and 15% in the last year. However, teachers’ salary was 40% in 1981, increasing to half in 1991 but falling to 45% in 2001. (56) Other expenditures had not a constant trend except insurance. It increased one percent in 1991 from 2% in 1981 and increased four times… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

Public health is a major issue in all of the societies. While some people argue that increasing the number of sports facilities has an important role in public health, I believe it is necessary but it is not sufficient. Raising the level of sport facilities is beneficial in many ways. First of all, nowadays people spend less time on physical activities because of limited spare time. They keep themselves occupied with work and study for long hours a day and ignore regular exercise. Accessible sport facilities might encourage them to get exercise daily. It can be a strong motivation for… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

با سلام
استاد من در رایتینگ آخر جمله ای نوشته بودم که شما فرمودید متناقض است

Almost half of the respondents were dissatisfied (two-fifths) and very dissatisfied (one in ten)

منظور من از نیمی از پاسخ دهندگان مجموع ناراضی ها + خیلی ناراضی ها بود که جمعا 40+10 درصد که میشه همون 50 درصد … که جلوی هر کدام هم درصد خودشون رو نوشتم.

چون از کلمه and بینشون استفاده کردم منظورم مجموع این دو گروه بود.

این مدل نوشتن کلا اشتباهه یا میتونم ازش استفاده کنم ؟

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

The below research with two charts shows the number of visitors to Ashdom musrum and level of their satisfaction before and after reconstruction. Overall, it is apparent that the number of visitors and their level of satisfaction have dramatically increased after the repair. According to pie charts, the number of visitors’ satisfaction were under a third of all respondents (30%) before renovation and 15% of this visitors were very satisfied. After repair, same categories improved to 40 and 35 percent, respectively. Half of all visitors were either dissatisfied or very dissatisfied before refurbishment (40% and 10% respectively). These numbers declined… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

These two circular diagrams and one table indicate the reflection of the number of visitors to Ashdown Museum and their level of satisfaction before and after the reconstruction, which was obtained through a questionnaire. As these pie charts illustrate, less than a third (30 percent) and less than a fifth (15 percent) of visitors were satisfied and very satisfied respectively and these values increased to 40 and 35 percent sequentially after renovation. Almost half of the respondents were dissatisfied (two-fifths) and very dissatisfied (one in ten) at the beginning before refurbishment, while these numbers declined dramatically to 15% and 5%… بیشتر بخوانید

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

The investigation’s quantitative results on visitors to Ashton Museum before and after a renovation are presented in a table, indicating their total number, and two pie charts representing their satisfaction. (30) The table merely includes two numbers indicating the visitors’ total number increased from 74000 in the whole year before renovation to 92000 in the year after renovation. (27) The two pie charts illustrate the visitors’ approval or disapproval based on surveys they filled. The percentage of very satisfied respondents and satisfied ones, increased from 15 and 30 before the refurbishment to 35 and 40 by its finishing respectively showing… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

You have a problem in your apartment that needs repairs. Write a letter to the building manager. In your letter Describe the problem say what you think should be done about it ask the building manager to visit the apartment to see the problem Dear Mr. Karimi, I am writing to let you know more about a problem that needs some minor repairs in my apartment. The water heater stopped working two days ago, and I think its thermostat needs to be serviced. I would be happy if you can take a look at it. The water heater package in… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

You have decided to look for a new job write a letter 1) Explain why you are looking for a new job 2) Describe the kind of job you would like to have 3) Ask your friend to help you find a job Dear Sima, I am writing to let you know that I am looking for a new job. I have not been happy with my job recently. I would like to find a well-paid job and I hope that you can help me. I have been working here for five years. When I started my job everything about… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

These days, there are different attitudes to face with challenges in life. While some people try to adopt themselves with difficulties, others including me believe that coping with troubles is the best choice. There are those who accept unpleasant situation easily. First of all, in many cases though situation increases people’ stress level. People are under a lot of stress when they deal with crisis. Managing this stress is out of their control and they can not handle it so they opt to have a passive role to relieve their stress. Secondly, seeking an effective solution needs physical and mental… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

باسلام استاد I believe in fate ترکیب درستی هست؟

neda.r
میهمان
neda.r

accepting a bad situation
#accept the fate
#affraid of change(getting use to current situation

improve a bad situation
#have a good feeling
#gain more experience

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

# more patience
# less work
Try to improve
# have more facilities
# learn more skill

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

you are planning a vacation and want some advice. Write a letter to a friend. In your letter explain Why you are taking a vacation describe the kind of vacation you want ask your friend for help with your plans Dear Mohsen, I am writing to let you know I need some practical advice about my next vacation. I am going to take a vacation to improve my mood. I want to arrange a camping vacation, and I hope you can give me some advice. I have spent nearly last two months in a compulsory quarantine due to the recent… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

There are two maps of a town center named lslip that show information about the city currently and in the future. Firstly. You can see the center of unchanged town which is close to county side. and a main road is between shops in northern part. According to predicting the future development of the city. There are a lot of changes. the size of the center will increase in an oval shape. Therefore, the countryside will vanish. Moreover, the main road will be replaced by a bigger dual carriageway. most of the shops all across the northern will be disappear… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

You rode a taxi yesterday when you got home you realize you had left your bag in the taxi. Write a letter to the manager of the taxi company. In your letter 1) Explain how you lost your bag 2) Describe your bag 3) Ask the manager to help you find it Dear Sir or Madam I am writing to let you know about a missing item. I left my bag in one of your taxis yesterday. It is an important bag to me. I hope you can help me find it. I took the taxi in airport yesterday. I… بیشتر بخوانید

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

Learning a second language has a vital role for a country to interact closely with the rest of the world by adopting a more practical policy in its educational system. Although second language teaching begins in secondary schools worldwide, some authorities endorse primary school as a more proper choice. (49) The superb merits of teaching a second language in primary schools appear to be evident. First of all, second language learning is much more effective in primary school than in secondary schools. During the elder ages, flexibility and learning capacities are considerable since a human learn a language at the… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

سلام استاد
بنده رایتینگ آخر رو ارسال کردم و شما زحمت کشیدید فیدبک دادید اما هیچ کامنتی نبود.
البته تعداد کلمات رو یادم رفته بود.
لطفا بفرمایید تعبیر فید بک من چی هست .
با تشکر

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

Learning a second language (SL) has a vital role for a country to interact closely with the rest of the world by adopting a more practical policy in its educational system. Although SL teaching begins in secondary schools (SS) worldwide, some authorities endorse primary school (PS) as a more proper choice. The superb merits of teaching SL in PS appears to be evident. First of all, SL learning is much more effective in PS rather than SS. During the elder ages, flexibility and learning capacities are considerable since a human is created to learn a language at the elder, making… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

Almost all students in any educational system learn new language. Some specialist claimed that primary school age is proper time to learning a second language rather than secondary school age. This climate has both benefits and drawbacks to Pupil. Learning a new language has some benefit to pupil in early age. First of all children have ability to learn a new language faster and easier. Children’s homework is less and they have more free time. Teaching a new language take an interest to learning. They automatically learn that and when they became older have good experience in it. Also Bilingual… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

The best time for learning foreign language can be asked during education years. some specialists believe that students benefit more if a foreign language is thought in primary school, instead of secondary school. Others agree that it has may had some drawbacks. It is undeniable that learning a foreign language during the first years of education have some benefits. first of all, children’s minds are highly receptive when they are young. they can learn anything much more quickly than adults and are not afraid of making mistakes. Secondly, learning in early years of education can not only boost the confidence… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

The perfect time to start learning a second language is considered to be a vital matter in every education system across the globe. Although some educationists argue that early second language learning can be more beneficial to children, the existence of the drawbacks is undeniable. Some education specialists accept that learning a new language can be more beneficial to primary school students. Firstly, learning outcomes is expected to be better, due to students’ readiness to learn. The human brain is more active at primary school age, so every education, including learning a second language results in more efficiency in childhood… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

These days, learning a foreign language is a necessity among students. Some experts refer the importance of learning other language in primary school rather than secondary school. The advantage and disadvantage of this view is discussed. Learning foreign language in early age has some benefits. First of all, it is obvious that brain cells grow remarkably in this age so children are fast learners and they have long-term memory. They look at around, listen carefully and pay attention to adults and they copy the way someone speaks and behaves. They can repeat the words as correct as they hear. Children… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

Learning a foreign language is part of the modern education system in almost all developed countries. Although some educationalists argue that primary school is a better time to learn a second language, others find secondary school more appropriate. There are some tangible benefits to learning a foreign language at an early age, like primary school. First of all, the brain is more prepared to learn in childhood. The children’s brain grows more than ever before in life and high brain development in childhood has a great impact on a child’s learning, so the early years are the best opportunity to… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

باسلام
استاد فعل imitate رو میشه برای تقلید بچه ها از بزرگترها استفاده کرد؟یا همان copy بهتر هست؟

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

سلام وقت بخیر.
استاد 2 کلمه fluctuation و variation در صورتی که some قبلش بیاد مگه نباید به صورت جمع fluctuations و variations باشند ؟ در نمونه رایتینگ داخل سایت که از خود کتاب ielts cambridge هست نوشته شده some initial fluctuation و s نداره .. کدام حالت درسته ؟
ممنون

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

This graph represents USA energy consumption categorized by fuel, including past data, i.e., from 1980 to present (2008) and prediction of future to 2030. The primary fuel consumption was petrol and oil, which is predicted to be the future’s chief. In 1980 it started with 35 QUs then fluctuated till 1995, with a rising trend until 2005. The increasing trend has continued till now more mildly and is expected to maintain the trend to 2020, but it will increase until 2030 to 47 QUs. Natural gas and coal, started with 20 and 16 QUs respectively in 1980, mainly fluctuated with… بیشتر بخوانید

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

استاد با تشکر از تذکر شما،مجدد ارسال کردم و رسوندمش به 199 کلمه. ممنون

Foad mohammadi ielts azar
میهمان
Foad mohammadi ielts azar

The graph illustrated different kind of consumption fuel in the USA , among 1980 to 2030. Petrol and oil fuel were the highest consumption fuel 35 QU between all of the fuel in1980. It was steadily rasing to 2005 and predicted will reach a peak 50 Qu in 2030. in the beginning, coal and natural gas started at 16 and 20, that both of them had raised with variation until 2015 and is forecasted to reach a peak of 29 and 25 QU in 2030. Nuclear, solar, and hydropower were the same consumption fuel 4 QU at the beginning, which… بیشتر بخوانید

سهیلا حسینی آیلتس آذر ۹۹
میهمان
سهیلا حسینی آیلتس آذر ۹۹

the line graph provide information concerning the maximum consumption of energy fuel between 1980 till the highest limit in 2030. overall petrol and oil illustrate in peak with surge moderate , so that they had the most were demanded than the renewable , also nuclear and coal hadn’t Significant increase. throughout the period ,petrol and oil was the highest. at 1918 raised from 35uq to 40uq at 2008 ,and will be predicted their increas to 50uq at 2030 . coal and nuclear fuel remain stable and is reached from 16 uq to 25uq . solar ,wind and hydropower fuels had… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

This graph illustrates energy consumption in the US from 1980 to 2012 with predicting consumption demand until 2030. Petrol and oil are the most consumed fuel energy throughout this period, starting from approximately 35 quadrillion units (QU) in 1980, which represents some variation over the next 15 years. This is expected to reach its peak of 50 QU in 2030. Natural gas and coal consumption are almost similar during the period. Natural gas is initially higher than coal, starting at 20 and 17 QN respectively in 1980. Despite some fluctuation in consuming both energies up to 2014 at almost 25… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

The graph represents the amount of energy consumption by fuels in US. every curve explains changes from 1980 to 2030. Overall, there are 6 fuels in chart with this information that petrol and oil have maximum consumption and the least one consumed insignificant and nuclear power without any increasing. Petrol and oil were the most consumed fuel in 1980 with 35 (QU), there are some fluctuation during 1985 and 2005 before beginning to increase continuously to 43 (QU) in 2008 and with slightly vibration is predicted to reach a peak under 50(Qu) in 2030. Coal and natural start with 15… بیشتر بخوانید

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

This graph represents USA energy consumption categorized by fuel, including data from the past, i.e., from 1980 to present (2008) and prediction of future to 2030. The primary fuel consumption was petrol and oil, and it is predicted to be the chief in the future. In 1980 it started with 35 QUs then fluctuated till 1995, and there was a rising trend until 2005. The increasing trend has continued till now more mildly and is expected to maintain the trend to 2020, but it will increase until 2030 to 47 QUs. Natural gas and coal, having similar consumption patterns, started… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

You are planning a vacation and want some advice write a letter to a friend 1) Explain why you are taking a vacation 2) Describe the kind vacation you want 3) Ask your friend for help with your plans Dear Sara, I am writing to get some helpful advice about my vacation. I would like to spend Christmas holiday in a place with sunny weather. It is the best time for traveling. I would be great if you could help me about it. I have been working hard for most of the year and I have been under a lot… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

Dear Akbar, I am writing to tell you that I have recently moved to a new neighborhood. The main reason for my move is the tendency to live in a quieter and less crowded area. The neighborhood seems to be a nice residential neighborhood, and I would be happy if you can visit me soon. I was searching for an apartment out of my previous neighborhood for months since it was a polluted and noisy area near the city center. Finally, I found a quiet and clean neighborhood far from the city center, and I moved into it. My current… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

Teenager have a good opportunities to learn a social skills in schools. The argument is about  students must work at a non-profit organization and this activity should be mandatory part of high schools. They gain many experiences but this extracurriculars may have some drawbacks to students.(46words) Teenagers activity in unpaid volunteer services bring some benefits to them. First of all, teenagers by these extracurriculars can develop their social skills. students who do this activities gain valuable experiences and they learn how to communicate with other people and help others. They can experience a real work and they feel sense of… بیشتر بخوانید

soudeh nik
میهمان
soudeh nik

High School years are a great time to reach rich experience. however a few of highschools are already involved in unpaid community service, others have a lot of opportunity to gain a job without force. Volunteer works have many benefits for high school students. First of All, teenagers can gain precious experience when they involve in community service works. for most teenagers, they can have a real sense of performing actions without their parents under the supervisors .they have to interact with supervisors who have different attitudes so they should adapt themselves to these challenges. Secondly, it provides a good… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

Students can do some activities apart from studying in high school that play a crucial role in their life. Some people consider unpaid community services as an indispensable part that have some benefits. But others believe this thought has some drawbacks. Teenagers can benefit when they participate in community service Firstly, it is clear that students can gain new experiences and don’t limit to academic pursuits. they can learn how communicate with others and do everything with each other consultation and update themselves with different people and their attitudes. moreover, students can create an ideal environment for improving their social… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

Students have a good opportunities to learn a social skills in schools. The argument is about students must work at a non-profit organization and these activities should be mandatory part of high schools. They gain many experiences but this extracurriculars may have some drawbacks to students. Teenagers activity in unpaid volunteer services bring some benefits to them. First of all, Teenagers by these extracurriculars can develop their social skills. students who do this activities gain valuable experiences and day learn how to communicate with other people and help others. They can experience a real work and they feel a sense… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

Acquiring life skills during adolescence is valuable for everyone. Although there are some benefits in doing unpaid community service by students, some people including me disagree with this view, arguing that students in school should only focus on their assignments. Doing mandatory works without any payment for community services can be precious for students. First of all, compulsory works can improve students’ sense of responsibility and they can handle their first serious responsibilities outside the home, which can prepare them for the future, so they can cope with life’s problems. Moreover, it can help the government by reducing the cost… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

Undoubtedly, adolescence is an important age to gain useful experience in life. Some people believe that unpaid community service in high school should be voluntary while in my opinion it is more beneficial to be a compulsory part of high school programs. First of all, if such unpaid work is optional, teenagers will not pay attention to it. They prefer surfing the net, watching TV or playing games instead of working for a charity. Nowadays, teenagers have a lot of free time and they do not have any responsibility except doing their assignment after school so it is the best… بیشتر بخوانید

Foad mohammadi ielts azar
میهمان
Foad mohammadi ielts azar

Unpaid community service
Agree
#how to manage free time
#contribute at growth society

Disagree
#have not enough time to implement home work
#do not have longing to do

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

One significant challenge during youth is lack of experience despite bursting with energy. Some governments try to dissipate the energy by some programs called “unpaid community service” during high school to cope with the challenge. There are benefits in carrying on such programs, especially from a governmental point of view. First of all, Young people are full of energy, and also, they usually do not take the responsibility of supporting a family financially. Thus, leaving their free time without a plan can be troublesome. Keeping the Young busy by the program can reduce the probability of such troubles. Moreover, some… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

It is argued that some voluntary services should become a mandatory part of every high school’s curriculum. Although some people, including me, believe that forcing students to take part in these activities can be beneficial, the existence of the drawbacks is undeniable. Voluntary contributions can be beneficial for students in many ways even if it is forced to them. Firstly, students’ participation in providing community services helps them to acquire many practical skills. High school students are at an age when they need to improve their skills including communication and social skills to prepare themselves for having a better job… بیشتر بخوانید

Foad ielts azar
میهمان
Foad ielts azar

Unpaid community service
Agree
#how to manage free time
#contribute at growth society

Disagree
#have not enough time to implement home work
#do not have longing to do

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

Unpaid Community Service High school

Agree
# prepare students for having a paid job in future
# sudents will find out the difficulty of earning money

Disagree
# prevent some students from making money by their part-time jobs
# low quality services due to compulsion on the students to providing them

Unpaid Community Service High school

Agree
# help students to acquire a lot of practical skills
# a cut in some public expenditures

Disagree
# Will take their time and attention away from their main studies
# a reduction in children free time

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

با سلام
لطفا نظر بدید استاد
Unpaid community service high school
# + improve students personality
# + develope students social skills
# – distract studends attention from study
#- become a victim
#- create negative trend

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

Chart shows three bars that are amount of minutes spoken by UK people in three categories: local line, national and international fixed line and mobiles between 1995 and 2002. In the beginning of the period in 1995, local fixed line was most favorite way of telephoning that was a little over 70 billion. This amount increased and reached to 90 billion minutes for the next four years .it then started to surge same level in 1995. The second popular way of telephoning was national and international fixed line .at the beginning, the amount of using this device was under 40… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

سلام استاد
تو نوشتن مقدمه حتما باید یک جمله بگ گراند داشته باشیم یعنی الزام هست ؟ آیا میتونیم با پرفریز سوال شروع کنیم ؟

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

سلام وقت بخیر . استاد ” میزان استفاده از چیزی رو” چطور باید بنویسیم ؟ من تو این مورد مشکل دارم . بعد از amount of میشه فعل آورد یا فقط باید اسم باشه ؟ مثلا وقتی میخواهیم بگیم “میزان استفاده از تلفن در ایران”

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

You have rented house by lake for this summer. Write a letter to a friend.In your letter Describe the house describe how you are a spending your time there invite your friend to come and visit. Dear Ali, I am writing this letter to describe my new rented house that we will spend this summer there.It is a small house by lovely views . This house is smal with two small bedrooms that have wonderful views over the beautiful lake with a lot of trees. It is a comfortable house and I really enjoy living there.also the house and all… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

Chart shows three bars that are amount of minutes spoken by UK people. total number minutes’ telephone is used in three categories: local line, national and international fixed line and mobiles between 1995 and 2002. In the beginning of the period in 1995, local fixed line was most favorite way of telephoning that was a little over 70 billion. This amount increased and reached to 90 million minutes for the next four years .it then started to surge same level in 1995. The second popular way of telephoning was national and international fixed line .at the beginning, the amount of… بیشتر بخوانید

soudeh nik
میهمان
soudeh nik

Dear Sir or Madam I am writing to let you know about the problems which I faced in your hotel. my room was very dirty and the telephone was out of service. when I explain my occupation to your staff, he didn’t attend to my problems. I think you should talk to your staff about behavior to customers I reserved a single room with a full facility for one night. when I reached to my room, I understood the room was dirty and when I wanted to call staff, the telephone was out of service .becuse of the room was… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

This bar chart illustrates the amount of use of different types of telephone communication in the UK from 1995 to 2002. Using of local fixed line was the most popular form of communication people in the UK over this period, starting from almost 72 billion minutes in 1995 and reaching its peak of 90 billion in 1998, before returning to the level of 1995 in 2002. National and international fixed line had continuous growth from approximately 38 billion minutes to 61 billion from 1995 until 2002, with very slight growth in the last 2 years in this period. Mobile calls… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

You have a bicycle that you are no longer using. You would like to sell it to a friend. write a letter to your friend. In your letter explain why you are no longer using your bicycle. describe your bicycle. explain why you think your friend would like to have it. Dear Ali I am writing this letter to let you know I am selling my city bicycle which is became useless to me. And, I would be happy to know if you are willing to have it. I used to ride my bicycle to work everyday until last summer.… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

You recently bought a jacket but when you got home you discovered it was damaged when you took it back to the store you were told that merchandise can not be returned. Write a letter to store manager 1) describe the problem with jacket 2) explain what happened when you tried to return it 3) say what you would like the manager to do Dear Sir or Madam, I would like to express my dissatisfaction with buying a jacket. I purchased a very nice leather jacket two days ago from your store but when I got home I realized that… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

Nowadays, the numbers of individuals who volunteer visit extreme and faraway area are raised. While there are some benefits to tourists that choosing the extreme areas and also there are serious negative aspect to tourists. Visit extreme and faraway area brings some benefits to the tourists. First of all, there is exciting opportunity for volunteer individuals that visiting this places. There is different and interesting experience for tourists who visit these extreme places because they have an excellent chance to visit places that most of people didn’t possibility for visit. Secondly, visit the unknown and unusual places are suitable for… بیشتر بخوانید

سهیلا حسینی آیلتس آذر ۹۹
میهمان
سهیلا حسینی آیلتس آذر ۹۹

The average of spending time on computer and Tv programs by children during 2000toperesent is illustrated by the above graph obviously. Overall,regarding evidence wich is displayed by graph dealing with computer and Tv were a significant growht during2000to present period and watch ing Tv has been gradually decreased. Puplspeny around 4huor weekly on computer during 2000preiod .It had a slightly climb to15huor between 2004to2008then it minimally rised flowing 4years to 2008 to climb peak of 22hours per week The time that indicateed Tv was higher camper than computer first time in2000 although the number of Tv audience was high it… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

Dear Danial I am writing this letter to discuss about your decision as you give my opinion. I think it is better to you find a job than go to college. Please let me describe my reasons. As you know many students go to college every year but a few of them have good skill to get a job. In Iranian college tutor fees is very high and you don’t have plan to finish your study. And I am sure you aren’t interested in studying as well as need also you waste your time and money by going college. I… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

These days the number of tourists who are enthusiastic about visiting exotic place are increasing. Although visiting this kind of place is consider as a new experience and is beneficial, there are some disadvantages that should be discussed. Visiting unusual place has some benefits. First of all this kind of travel is considered as inexpensive trips. The travel expense will decrease because the facility is not as much as people expect. There is not any five-star hotel or resort for staying or fancy restaurant or cafe for eating or drinking. Secondly, not only these kind of travels can be fun… بیشتر بخوانید

MohamadMehdiMoayeri
میهمان
MohamadMehdiMoayeri

Most tourists try to enjoy their trip as much as possible. Their motivation commonly might be enjoyment; however, their interpretation of the term is diverse. Some tourists seek solace in challenging places. Here are some positive and negative consequences of visiting such locations. The adventure of exploring challenging destinations might be attractive for unusual tourists. First of all, the fans of the places are mostly fond of excitement. Typical tourist attractions such as popular cities are mundane, which motivates them to seek new experiences. Climbing a mountain, sailing inside the ocean, and walking through poles or deserts are examples of… بیشتر بخوانید

RoyaB
میهمان
RoyaB

The graph below illustrates the average weekly time spent school children in two different home activates on TV and computer from 2000 to present that the axis x represents the year and axis y represents the weekly time spent by children. Average Time spent school children on computer increased for 4 years from 2000 to 2004. Then there was a growth of 22 hours per week in 2008 and time spent on computer rate was the rise in the end of the period. The spent watching TV showed a steady from 2000 to 2003. Then it fell for the one… بیشتر بخوانید

soudeh nik
میهمان
soudeh nik

this house was built by a professional architect
i practice more to succeed in competitions

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

The graph gives information about hours per week on average that children at the age of 10 to 11 watch TV and computer from 2000 t0 2008. At the beginning of 2000 Schoolchildren spent just under 4 hours a week on computer. This number rise steadily for the next years and it increase sharply for the next 3 years and reach to 15 hours in 2004. Then it gradually increased during next 4 years to 22 hours in 2008. As graph represents children spent more time for watching TV compared to computer at the beginning of 2000 year. They watched… بیشتر بخوانید

soudeh nik
میهمان
soudeh nik

Dear Sir or Madam I am writing this letter to let you know about your customer service in the main branch. I purchased a jean jacket last week. Let me explain the situation in detail. I bought a jean jacket from your central branch in Tehran .this item had a discount of over 50 percent.it seemed very nice. I bought it rapidly. when I reached home I understood, the inner part of the jacket near the arm was ripped and a few parts of jacket were dirty. When I took back the goods to the store,the seller told me that… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

Most Common Grammatical Mistakes
7.If you learn more, you will realize that you know less.
8.The trip was carefully planned.

conjunction related sentences
1.Our problems are remained intact due to lack of enough financial resources
2.However financial resources has been allocated, our problems are remained intact

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

This graph displays the time schoolchildren spent on computer and TV as home activities per week with a range of 3 hours to 21 hours from 2000 to 2008. Computer usage was not very popular at first and it started at approximately 3 hours per week in 2000. It continued with steadily increasing to roughly 15 hours per week for the next 4 years in 2004. From 2004 to 2008, the growth of computer usage grew more slowly and it reached its peak of 22 hours in 2008 per week. Spending time on TV was higher in compared to computer… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

You recently bought a jacket, but when you got home, you discovered it was damaged. When you took it back to the store, you were told that merchandise cannot be returned. Write a letter to the store manager. In your letter Describe the problem with the jacket. Explain what happened when you tried to return it. Say what you would like the manager to do. Dear Sir or Madam I am writing to express my dissatisfaction with my latest purchase I have made from your central branch in Tehran two weeks ago. I would like to mention that I am… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

با سلام استاد
تصحیح این رایتینگ من جا افتاده است
بسیار ممنون

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

These days many people are choosing places with harsh conditions as their vacation destination. Although visiting these kinds of places like the Sahara Desert or the Antarctic has some advantages. However, the existence of some serious drawbacks is undeniable. Traveling to remote places can be beneficial in many ways. First, visiting an untouched place would be one of a kind experience for everyone. Traveling to visit intact places like the Sahara Desert or the Antarctic can be a real enjoyment due to their unknown and surprising nature. Moreover, it can be an unforgettable memory for travelers to visit places with… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

Tourists in difficult conditions
+
# visiting some intact places
# unique experience

# lack of enough tourist facilities
# dangerous condition

Tourists in difficult conditions
+
# higher income for travel agencies
# self-confidence increase

# cause some trouble for native people
# cost a great deal of money

سهیلا حسینی آیلتس آذر ۹۹
میهمان
سهیلا حسینی آیلتس آذر ۹۹

Alternative medicine is not new and it has been acceptabel from past and I completely disagree with clime that conventional medicine has harm effect for human’s body and health how ever the plenty of disase have been care by these methods . A group of people argues around effectiveness of alternative medical in healthy they claim that alternative method may be determined for body and they try to prove their opinion so they use diversity of sings how ever some times they have succeed to illustrated unmarked reasons to embarking and flowing these conventional argue but there are no significant… بیشتر بخوانید

MOHAMADMEHDI
میهمان
MOHAMADMEHDI

Tourists visit difficult places:
+
# New experiences can be thrilling
# Increases self esteem

# Dangerous
# Expensive

MOHAMADMEHDI
میهمان
MOHAMADMEHDI

The graph compares the time per week paid by students aged 10 to 11 for two TV and computer activities between 2000 and 2008. Students’ spending time on TV is constant during the first three years, equal to 21 hours per week. The main change happened in the year 2003-2004, decreasing to 15 hours per week. The amount of time was relatively constant until the end of the period in 2008 with a slight variation in 2005. The time for computer activity was increasing for the whole period. In the beginning, it grew from 3 to 4 hours, but the… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

You have a problem in your apartment that needs repair. Write a letter to building manager 1) Describe the problem 2) Say what you think should be done about it 3) Ask the building manager to visit your apartment to see the problem Dear Mr. Ahmadi I am writing about a problem in my apartment that needs to repair. My air condition has not been working well for several days. I think it should be checked by its company. I would be grateful if you could come to my apartment and take a look at it. The air condition does… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

Recently we have seen significant increase in the number of tourists that travel to inhabitable or hostile places. While, this type of travelling has profits, there are some disadvantages that are more significant. It is undeniable fact that visiting remote natural places has some benefits. firstly, it can be interesting type of traveling. because some tourists are interested in explore new places and it might be exciting. This journey can create huge experiences and unforgettable adventures. Secondly, when tourists visit new areas, may acquire more knowledge about remote natural places. For example, visiting the Antarctic has extreme excitement. As tourists… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

سلام
استاد گفتین دو تا رایتینگ بنویسم یکی تا سه شنبه و دیگری برای یک شنبه هفته اینده ولی تاپیک رایتینگ سه شنبه رو عنوان نکردین

neda.r
میهمان
neda.r

وقت بخیر
استاد فرمودین یادآوری کنیم لینک مربوط به کلمات رایج لیسنینگ رو برامون بذارین ممنون

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

Nowadays, there are serious challenges that society face is balance the rate of young and old population. Some countries have more young population than older ones and this situation have some positive and negative aspect. Some countries have large population of young adult people and they create this situation for access improvement. First of all, young population is more happy, active and full of hope because they have more physical and mental health and wellbeing. Healthy people works more and have high efficient and their activity is helpful in their countries improvement economy. Secondly, another positive aspect of having young… بیشتر بخوانید

RoyaB
میهمان
RoyaB

In some countries, There are more young people than older people who can have advantages and disadvantages. (17words) Population growth has led to an increase in young populations in developing countries, which will have the benefits of increasing the young population in the countries.First of all, An important contribution to the economic growth of countries is due to the development of human capital because increasing the youth workforce will further increase the economic growth of countries. In addition, talented and innovative young workforce can play an important role in improving economic progress.Secondly, The young workforce will make rapid progress in… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

The process of studying two different languages at the same time is completely sophisticated.
Every aircraft has its own daily routine.
Both of our teachers have assigned lots of homework.

They have to pay more for their gas bill for late payment.
Many of her students may not pass their final exams.

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

These days, in some countries the population of young people has surpassed the older people’s population. Although there are some advantages of this situation, existence of some other disadvantages is inevitable. Sometimes an increase in the population of youth is beneficial. First, an increase in the number of work-forces due to the growth of the young population can help countries to develop their economy. Whenever the number of available workers in a country increases, factories and companies can take advantage of this labor force to increase their productions which leads countries to a better economic climate, therefore the economic condition… بیشتر بخوانید

Hosna Meskar
میهمان
Hosna Meskar

All the present time, the population of some countries includes a relatively large number of young adults, compared with the number of older people. Do the advantages of this situation outweigh the disadvantages? the world’s population is growing more and more ever. while in some countries young population growing sharply, there are countries where the elderly population is higher. I believe that increasing young population includes some advantages and disadvantages that can be discussed )41 words) There are countries have significant benefits with a young population. First of all, Young people play a very important role in the economic development… بیشتر بخوانید

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

The young Population outnumbers old
+
# increase in the number of workforces
# lower cost of social services including health services

# increase in unemployment due to lack of enough job opportunity
# increasing pressure on the education system

The young Population outnumbers old
+
# a better opportunity for economic growth
# a growing marker for producers to sell their products

# higher demand for housing
# lock of highly skilled workforce

neda.r
میهمان
neda.r

با عرض سلام و وقت بخیر
ببخشید استاد برای ارایه بودجه از چه عبارتی باید استفاده کرد؟من ازpropose a budget استفاده کردم که در free collocation هم اشاره شده

neda.r
میهمان
neda.r

Although, young population is considered as an important factor for many society to develop, increasing young people is a challenge for others. This essay will discuss the advantage and disadvantage of large number of young people in society. (38 words) There are some benefits when the majority of the society is young. First of all, young people seem more compatible with technology. They are enthusiastic about improving technology. They use technology more than elderly people and try to update themselves. Secondly young people are energetic and motivated to study and improve their skills so they are considered as an emerging… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

All countries have a population makeup of young and old people. some countries contain more percentage of young people than elderly people and this fact could have both benefits and drawbacks. In my opinion the positive implications of having youthful population outweigh the negative one. This essay will discuss this point. There are several benefits of having more young people in society. First of all, the younger people have important role in economic development of a country. This is related to the fact that they are active, happy, healthy and more productive than the older people. Most younger people are… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

The age of the people in the society has a great impact on the efficiency and conditions of that country. Although having a younger population than an older population has some benefits for the community, it can also have disadvantages. First of all, increasing the young population can have benefits. Young people have healthier and stronger bodies than the aging population. The young population usually get less sick. This means that the community needs less medical facilities and does not spend a lot of money on health care. Secondly, young people have more ability, physical strength, and creative minds than… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

Young population outnumber of old
+ lower medical charges
+stroge economy

_lack of job opportuniti
_increase traning charges

neda.r
میهمان
neda.r

با عرض سلام و وقت بخیر استاد این جمله از لحاظ ساختاری و گرامری صحیح است؟
workforce affect on domestic production and move the country ahead to progress

RoyaB
میهمان
RoyaB

The two plans below each other. It can be show . One of the maps is related to the equipment before and the other is related to the after. In the first map, there is no tourists. In the second map , there are 6 home in the north west that all houses at this place are arranged in a circle. The foot path is long in this areas. By change detection to the south, it can seen ,there are boats trip for tourists and beaches are south for swimming. There is a pier in the south of the island… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan Niri
میهمان
Amir Dehghan Niri

Cambridge 11 test no 2 Dear Sir or Madam, I am writing this letter to express my concern about some papers that is too important for me and I left them at your hotel. We had an important and formal work meeting with our business customer at conference room of your hotel on last Saturday. After a long discussion we signed a contract that was very important for our company. Today I found out evidences of that contract isn’t in my bag and I am sure the papers had left at your hotel. It is for us to repeat meeting… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

Dear Mina, I would like to let you know about selling my bicycle. It is a wonderful bicycle and I think you would really like it. I used to spend a lot of time ridding bicycle but recently I have not used it because I do not have much time. I have to work until late and when I get home I exhausted. Another reason is that I prefer walking to ridding bicycle .Every morning I walk to my work because my office is near to my neighborhood. My bicycle is a great one. It is designed in your favorite… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

These two maps represent one island before and after developing and building tourist facilities and services over time. Firstly, before constructing facilities, the island was uninhabitable. There were only a few trees on either side of the island. Natural resources such as the sea and the coast could not be used due to a lack of facilities in this region. On the other hand, various facilities were built over time in this area. One reception has been built in the middle of the island which is connected to the pier below via the vehicle route. This pier provides boating and… بیشتر بخوانید

MOHAMADMEHDI M
میهمان
MOHAMADMEHDI M

A small island which its land use has been changed to tourism is shown by two maps. The above map is related to before the change and the below map represents the details of tourism facilities. As it can be seen in the first map, the island has a beach on the west side. This can motivate investors for the high capacity to attract tourists. There are some trees in both western and eastern parts of the island which could also be appealing to them. There are no natural features such as cliffs or mountains in the vacant parts of… بیشتر بخوانید

Hosna Meskar
میهمان
Hosna Meskar

you have a bicycle that you are no longer using. You would like to sell it to a friend. Wtite a letter to your friend. Explain why you are no longer using your bicycle. Describe your bicycle. Explain why you think your friend would like to have it. Deare ali I am writing this letter in hope to sell my bike to you. As you khow, I bought a bicycle six months ago but there is a serious problem which frame size is larger than recommended. When I stop, my feet do not reach the ground and that’s why I… بیشتر بخوانید

foad.m
میهمان
foad.m

foad .m There is two maps that one of them illustrate before and another one related to after changing or constructing tourist building. Firstly, first map has not building and tourist facilities. It’s clearly seen there is not any properties.it can be seen has many empty space. Howe ever after developing has been built reception in the center of island that is connected to pier and restaurant by vehicle track. On the other hand, there are numbers of accommodation in both sides of reception. Further more in the south of island there is a pier for boating to sailing. On… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

Two maps represent different features of an island.one map shows before construction of some facilities and another one shows after some changes. In the first map there is not any suitable facilities for tourists to enjoy except small beach on its western part and some trees planted on both sides of the island. However, the central part of the island is totally empty space. In the second map, several changes are done on the island. first of all, a reception is constructed in the center of island space. This reception is adhered to a restaurant in the northern part and… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

سلام وقتتون بخیر . استاد اسپیکینگ های 31 تا 60 جلسه دوم و سوم رو تا سه شنبه مهلت هست بفرستیم یا تایمش تموم شده ؟

امیر دهقان نیری
میهمان
امیر دهقان نیری

Nowadays, lots of information published around the world. Some people believe that it is necessary to share information without restriction. Others including me believe that some information should be shared with limitation. Some people believe that maximum information should be shared. First of all, knowledge is an important part of community. People need to update and progress their knowledge constantly by study new research that relevant to human lifestyle. Also improve public knowledge obtain by share some data freely. Secondly by sharing information we obtain good feedback. Usually science research have done by spend thousands of dollar and a lot… بیشتر بخوانید

roya
میهمان
roya

Information sharing is the result of technological advances. While some people like to share their information with other people, some of them want to share with limitation. Some people think it is better maximum sharing information to the people. First of all, sharing information causes that saves costs. Because, you can save money on trip. Secondly, some people can be saving time, so people can use the sharing information and have plenty of time to think about other solutions. Also, some people believe that they shouldn’t share information whit other people. First of all, when all information is share, they… بیشتر بخوانید

MOHAMADMEHDI M
میهمان
MOHAMADMEHDI M

What is the best policy on disclosing the information in an academic or business research? Is it better to reveal data as much as possible or not? In this essay, we will discuss both positive and negative solutions to the question which has its own advocates. The first group, believe data should be published easily with the accompanying research. Unfortunately, even the academic world is not entirely secure against duplicity. Following this approach, other researchers can validate the results. Consequently, some cheating through fake data usage would be limited. This increases the reliability of the research. Furthermore, subsequent researches on… بیشتر بخوانید

MOHAMADMEHDI M
میهمان
MOHAMADMEHDI M

Maximum data sharing
# More reliable results
# Easier to continue in the following researches
No data sharing freely
# Income for authors
# Lower expenses

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

These days information sharing has formed a vital part of our general knowledge. Some people including me believe that information should be shared without any limitation; however, others emphasize the importance of imposing some restrictions on sharing information. Some people think that it would be better to maximize information sharing. First, the freely shared information will reduce the cost of information access. In the case of maximized information sharing many people, especially researchers and scientists can receive their needed information at a lower cost. conducting scientific research takes a huge amount of various information, so it would be more affordable… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan
میهمان
Amir Dehghan

Nowadays, lots of information published around the world. Some people believe that it is necessary to share information without restriction. Others including me believe that some information should be shared with limitation. Some people believe that maximum information should be shared. First of all, knowledge is an important part of community. People need to update and progress their knowledge constantly by study new research that relevant to human lifestyle. Also improve public knowledge obtain by share some data freely. Secondly by sharing information we obtain good feedback. Usually science research have done by spend thousands of dollar and a lot… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

These days manage of sharing information is really important. Although some express that sharing information should be freely , others including me argue that sharing information should be under control.(30 words) In one hand , sharing information increases public awareness. People can make decision quickly according to the information . They do not have to research a lot when they access to information and they do not waste time and energy . The economic aspect of research should be considered . Available information can lead decrease in the expenses . Also improving communication between people , groups and countries is… بیشتر بخوانید

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

People’s Knowledge progress in every field increase with information sharing. While some people think maximize information sharing must be done in every scientific field freely. Others believe sharing information must be done with restriction and under control and I agree with both views. (42) most people believe maximize information sharing is useful for community. first of all, we live in a world that new inventions happen almost every day and sharing information about these inventions help to keep us updated and these researchers can develop technologies with use of new information that causes improvement of society and also people can… بیشتر بخوانید

soudeh nik
میهمان
soudeh nik

In recent decades, sharing information is one of the challenging issues in society. Although some prefer sharing the information freely, others including me think sharing the information must be under the control. Some people believe that it is a good idea for sharing the information as much as possible. first of all, it saves time and money because scientists can use other results of research .research takes a lot of time and very expensive. when scientists use the results of works of other people, it affects on to save time and money directly .they don’t need to research base. Secondly,… بیشتر بخوانید

Amir nbz
میهمان
Amir nbz

Humanity is in progress consider information.Some people believe most of the information should freely be in touch for everyone, on the other hand others insist on data limitation rules.(29 words) Nowadays information plays a major rule in the world.First of all, to save more energy it’s important to prevent duplication in researches.Also there are many kinds of costs could be save by informing what type of knowledge released before.Although money is an important one, time is the most valuable thing that people have. Secondly, when there is no lots of restriction on data ,it could raise public knowledge which is… بیشتر بخوانید

Amir Dehghan
میهمان
Amir Dehghan

Maximum sharing
#improve public knowlege
#useful feedback for research

Sharing with limitation
#protect market
#prevent crims

Amir Dehghan
میهمان
Amir Dehghan

Each perod of life has it’s own happiness. Some people believe that teenage years have more happiness, however others think adults are happiest.

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

Information exchange is one of the basic needs of the age of communication. Although information sharing has some benefits for the advancement of today’s world and some people believe that we should share information, others including me do not agree to share information without any restrictions. (46 worlds) Some people argue for sharing information without any limitations at any level of society. First of all, information exchange can save money. Doing repetitive things that have already been done by researchers is a waste of money. By saving money, the government can provide better services to researchers and people in the… بیشتر بخوانید

مسعود خزانی
میهمان
مسعود خزانی

Teenagers are happier

# less responsibility
# more free time

Adults are happier

# independence
# experience

Every one wants to found happiness and most people think teenage years are the happiest period of their lives ,however I believe adults can be happy too

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

There is a wide range of different opinions about happiness in life. Some individuals consider teenage years as the happiest time in their lifetime; however, others express that adulthood has more to do with happiness.

masume.az
میهمان
masume.az

Happiness is connected with different sides of life and play a vital role as a desirable phenomenon in human’s lives. However, some people think they
sense such happiness as an adult one, others think teenagerhood is starting point to achieve it.

roya
میهمان
roya

rb
Happiness is something that we all want in our lives. Although some people think teenage years are happy in their lives while others people believe that adult life are happy. (30 words)

Amir.D Ielts azar
میهمان
Amir.D Ielts azar

Each period of life has it’s own happiness. some people belive that teenage years have more happiness. However others think adults are most happiest time.

foad.m ielts azar
میهمان
foad.m ielts azar

People have variety opinion about happiest time, although some people think teenage years are happiest time, others believe that adult years are more happier than teenage years in our life.(30 words)

Afsaneh.e
میهمان
Afsaneh.e

Considering people’s views about happiness,every period of human’s life can be full of happiness.Some people believe that teenage life brings more happiness,others have different ideas and say that adult years are the happiest

MOHAMADMEHDI M
میهمان
MOHAMADMEHDI M

Idea
Adults are happier
# Money
# leisures
Teenagers are happier
# energy of youth
# health
Introduction:
Happiness has different meanings during life. Some people think that it can be achieved during the teenage years and regret that the years has been passed, in contrast, others believe adolescence is the happiest years.(34)

A.e
میهمان
A.e

Considering people’s views about happiness,every period of human’s life can be full of happiness.Some people believe that teenage life brings more happiness,others have different ideas and say that adult years are the happiest

foad.m
میهمان
foad.m

ایده پردازی
teenage year
#less intellectual concern
#good energy

adult hood
#have experience
#independent

foad.m
میهمان
foad.m

Have well feeling of happiness in our life is important but at what time, although some people think teenage years are well time , others believe that adult hood is better than.(32)

darya m.sattarchi
میهمان
darya m.sattarchi

Happiness is one of the important emotion that everyone wants to experience. Some think that happiness of a person is during teenager years, others believe adults can understand happiness better .

neda.r
میهمان
neda.r

Happiness is one of the most important feelings in every person´ life .Sometimes teenagers are considered for happiest people and sometimes adults are known as happiest among people

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

Happiness is an inner feeling at any age. Although some people have a happier life in adulthood, others think the teenage years are the happiest time in life.

Hosna Meskar
میهمان
Hosna Meskar

For the great majority of people happiness is best human achievement.Although some people believe that people are happier in adolescencs, others think that adulthood is a time to have a sense of happiness.(33)

مسعود خزانی
میهمان
مسعود خزانی

Some people prefer to live in a big city. in the first place, there are more facilities and services in big cities. due to live lot of people in big cities and develop bigger businesses and have much more better income they can give more taxes, government pay more attention and spend more money to upgrade and progress their life style, so they provide more transportation system and modern hospitals and modern labs for examine .secondly when people in populous cities have much more better income, they can hire much employee and by reason of that people can found better… بیشتر بخوانید

masume.az
میهمان
masume.az

Some people think its better to live in a big city. First of all, there are more facilities and services in big cities. People can enjoy more when enormous people live there in huge communities and as a result government determines more budget in big city. There are many entertainment options and shopping malls with high-speed subway and bus system but in small town people use local bus and taxis. Secondly, people who live in large modern cities have more job opportunities. There are different kind of industries and factories so they need many employees. There are new places and… بیشتر بخوانید

Hosna
میهمان
Hosna

Some people prefer to live in big city. Others think it is better to live in a small town. Discuss both views. Some people believe it is better to live in a big city. First of all, there are more chances of Meeting new people. Big cities draw all kinds of people to them from all over the country. There are more people in a big city which means people will be encountering new face every day, who have had different life experiences than other. Secondly, in big cities there are more jobs and various opportunities in different fields which… بیشتر بخوانید

Mohamadmehdi moayeri
میهمان
Mohamadmehdi moayeri

Some people think it is better to live in a big city. First of all, big cities have more welfare. Employment opportunities, easier shopping, better quality of education are just some examples of the welfare. The easy availability of requirements considering the fact that human beings desire to be indolent, can be their motivation to gather in big cities. Secondly, modern culture is the other attraction for many people with a progressive mindset. They think living in small towns in classical fashion is the repetition of the history and nothing will change. The cultural variety in big cities results peaceful… بیشتر بخوانید

foad.m
میهمان
foad.m

most common mistake
#1
when i come back to home, to MAKING LUNCH LATER are annoying me
when i see the films, i enjoyed watching
#2
MOST STUDENTS ARE LOOK FORING ON INTENT TO FIND ARTICCLE

WHOL OF TIMES MY LITTLE SISTER SPEND ON SOCIAL MEDIA

amirreza sharifi
میهمان
amirreza sharifi

Some people alleged that living in a big city is a better option for them. First, there is a wide range of job opportunities in big cities due to the existence of vast economic and social infrastructure. People can find a job related to their abilities and knowledge in a short time. In many cases, experienced job seekers can request for higher range of salary in a big city, as a result of competition between rival employees. Secondly, people living in big cities can take advantage of the quality education available in their home city. Mainly there are lots of… بیشتر بخوانید

darya iels azar
میهمان
darya iels azar

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are many job opportunities in big city. People can find job easily and they receive high income when work in a big company as an employee and as a result they have a life with high quality and provide their needs easily. Secondly, people who prefer to live in big city. They can use of better facilities rather than small town. There are equipped clubs for professional athletes that want to be more successful. There are big malls for buying Essentials of life. People… بیشتر بخوانید

roya
میهمان
roya

RB Many persons think the big city is living better than small city. Live of the city is very modern life. First of all, there are more shopping and restaurants in big cities. They enjoy it because families could go to the famous restaurants and visit China or Italy restaurant. Also, you will encounter new people. You get to know the culture and food of the people another country. Secondly, big cities often get good businesses and a lot of many high income. There are famous, important companies. So, the people can trade or import and export with foreign countries.… بیشتر بخوانید

mahtab jamali
میهمان
mahtab jamali

Some people believe that living in big cities is better. First of all, the best facilities and equipment are available in big cities. Because the government spends more money and attention on big cities, facilities in big cities grow faster than in small cities, and this is one of the reasons why people migrate to big cities. There are appropriate services such as efficient transportation systems, medical centers, entertainment services, and so on. Secondly, there are more job opportunities in big cities. New graduated and unemployed people have more chance to find decent jobs. Large factories and companies located in… بیشتر بخوانید

Foad ielts azar
میهمان
Foad ielts azar

Some people like to live in a big city, first of all, living in a big city have more properties. in this city there are a host of facilities that make help people to have a well better life. There are well healthy services which are good for a seriously ill patient. Having many varieties of mall and shopping which could be fulfil any requirment person. there are different entertainment which is good for everyone to spend vacation or leisure time. Secondly, first of all, being a variety job makes more attract people and there are many job opportunity whom… بیشتر بخوانید

soudeh N
میهمان
soudeh N

Some people believe it is better to live in a big city.First of all ,there are more facilities and services in a big city .there are a lot of fast foods ,shopping malls and Different types of entertainment and as a result people enojoy living in these citeis.there are advanced health centers that assure people when they faced health problems.Secondly ,people who live in large modern cities can easily find a job.there are lots of factories and companies in big cities that need many employees so they have more chance to find ideal job. On the other hand,there are people… بیشتر بخوانید

neda.r
میهمان
neda.r

Some people belive that living in a big city is better than small town.Job opportunity is one of the most important reasons for people to live in a big city.They can find job easier because of the variety of job and also they can earn more money because of level of salary.Facilities can be an another reason to live in big city.Hospital and health service is available.People can keep themselves entertained with shopping center,cinema,theater,concert and other places.People can use of rapid transrortation like subway. In compared, although the facilities in big city is more than small town, some people prefer… بیشتر بخوانید