دوره فشرده آیلتس مهر 1399

دوره فشرده آیلتس مهر 1399

دوره فشرده آیلتس مهر 1399

دوره فشرده آیلتس مهر 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 4 تا 6 می باشد که در تاریخ 5 مهر ماه 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

کلاس آنلاین آیلتس مهرماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 57 58 59 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Listen Here Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#1 to #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

بار چارت رایتینگ نمره 9

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 52 53 54 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Listen Here Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 48 49 50 51 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 42 43 44 45 46 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

سمپل نمره 8 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 41 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 37 38 39 40 41 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 18 19 20 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 33 34 35 36 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید
نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum
Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 28 29 30 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 6 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 6 7 8 9 10 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 23 24 25 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#9 and #108 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 18 19 20 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 17 18 19 20 21 22 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 7 8 10 11 12 13 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

Writing Topic  نمونه پاسخ مدرس برای این نمونه را با دقت بررسی کنید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن مقدمه 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره فشرده آیلتس مهر 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

253
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
172 Comment threads
81 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
14 Comment authors
ElnazMohadesehضحرانسرین ش.زمحدثه افخمی Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 24th Session, IELTS, Mehr 99 The bar chart provides information about the amount of money spent on six different items by the people of four European countries. (22 words) Britain spent the highest amount of money on all categories of goods among the listed countries. Its largest spent was on photographic films at 170 thousand pounds sterling (TPS) and the lowest on personal stereos (under 160 TPS). Nonetheless, it was still ahead of other countries. On the contrary, Germany was the country which had the lowest spending on the six consumer goods. Its highest and lowest spending were… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You and some friend ate a meal at a restaurant to celebrate a special occasion, and you were very pleased with the food and service. Write a letter to the restaurant manager. In your letter Give details of your visit to the restaurant Explain the reason for the celebration Say what was good about the food and the service Dear Sir or Madam, I am writing to express my deep satisfaction with the professional service and delectable food that your restaurant provided us last week, on my fifth wedding anniversary. Since this year, I had arranged to hold a big… بیشتر بخوانید

Mohadeseh
میهمان
Mohadeseh

استاد در مورد رایتینگ recycling من خب در کل جمله نوشتن و ایده پردازیم افتضاحه ۵ ،۶ تا سمپل خوندم به غیر از نوشته خود شما زیر و روشون کردم تا بتونم جمله های بهتر و ایده پردازی بهتری داشته باشم ولی واقعا دنبال این نبودم کپی کنم ولی پارافریز کردم نه کلمه به کلمه ولی کلیت پاراگراف و موضوع رو چرا
در کل هم که لانگمن و فری کالکیشن رو هم استفاده میکنم
این یعنی اشتباهه؟

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 23rd Session, IELTS, Mehr 99 The amount of stuff everyone throws away will cause the world to run out of places to dispose of waste. Although passing a law requires that people recycle more volume of waste can be useful, it suffers from some drawbacks. (40 words) Some people believe if governments make recycling a legal requirement, the society will benefit from some advantages. First of all, people understand the significance of recycling much better. Since any law denotes the importance of a matter, introducing a law help people perceive recycling essential for improving their own lives. Gradually,… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

استاد امکان اینکه یه دوره دیگه رایتینگ شرکت کنم وجود داره؟

mohadese
میهمان
mohadese

Enacting recycling law The only possible way #a legal obligation for householders #government should be more responsible There are other ways #develop recycling facilities #educating families Today, recycling has become an essential part of our life against an unprecedented scale of household waste that some believe it must be promoted by making a legal demand. (29) In my opinion, new legislation to recycle would be perhaps one possible way to solve the waste problem. First of all, it makes a legal obligation for homeowners. This measure could act as a punishment for ones who disobey the recycling law or encouragement… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Some people claim that not enough of the waste from homes are recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments for make it a legal requirement. To what extend do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? Nowadays, the tremendous amount of household waste which is being generated by people around the globe does not recycle properly. Although I believe that proposing new legislation to force people to recycle could have some advantages, it is not the only practical measure that governments should adopt. (47) In my view, making… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

این مقدمه درسته استاد؟
Today, recycling has become an essential part of our life against an unprecedented scale of household waste that some believe it must be promoted by making a legal demand. (29)

mohadese
میهمان
mohadese

استاد سلام
راجع به ایده پردازی رایتینگ یه سوال داشتم . اینکه می تونیم اینجوری بنویسیم
it is the only way///there are other ways
یا
it is sufficient /// it is insufficient

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

استاد ریدینگ امروز passage 3 سوال 37 رو ظاهرا اشتباه جواب دادیم

جواب درست countless dustbins میشه
پاراگراف c خط دهم

And all the debris was stored in countless dustbins before being sifted and categorized

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 22nd Session, IELTS, Mehr 99 The charts provide information on the amounts of produced electricity by five types of fuel sources in 1980 and 2000 in Australia and France. (24 words) Coal was the major source of electricity production in Australia. In 1980, 50 units of electricity was produced by coal and the remainder by hydro power and natural gas, each generated 20 and oil merely 10 units. By 2000, coal had become the dominant source and produced approximately three fourth of the entire production. The amount of electricity produced by hydro power increased to 36 units, however,… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

A set of pie charts report different categories which play a role in electricity generation over the years 1980 and 2000 in Australia and French. Overall, these figures prove that a general trend towards increasing the amount of electricity production in both countries. Total units grew in Australia from 100 to 170 and coal was more demanded as the electricity source during 1980 and 2000. Coal provided a half percentage over 1980, and 130 of 170 units in 2000 which is significant growth. In the second place, there was hydropower with 20% of total production in 1980 and 36 unit… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You and some friends ate a meal at a restaurant to celebrate a special occasion, and you were very pleased with the food and service. Write a letter to restaurant manager. In your letter – Give details of your visit to the restaurant – Explain the reason for the celebration – Say what was good about the food and the service Dear Sir or Madam, I am writing to thank you for your excellent service and good quality of your food. Your restaurant provided the best environment for me and my friends to celebrate the specific night in my working… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You are going to another country to study. You would like to do a part time job while you are studying, so you want to ask a friend who lives there for some help. Write a letter to this friend. In your letter Give details of your study plans Explain why you want to get a part-time job Suggest how your friend could help you find a job Dear Reza, I am writing a quick letter to let you know that since my application for a six-month advanced management program has been accepted, I’m going to fly to Sydney next… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 21st Session, IELTS, Mehr 99 Music, just like other types of arts, has the potential to affect societies. Although some people believe it is able to make connection among individuals from different age groups and cultural backgrounds, I consider such claim as an exaggeration. (39 words) There are reasons why some people think music can unite individuals regardless of their distinctive culture or age. Firstly, Live Aid concerts have shown it. When a disaster, whether natural or man-made, hits a zone, music plays a crucial role in helping people who are affected by such catastrophe. By staging a… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

استاد میشه ایده پردازی من برای این سوال رو تصحیح کنید؟
In some cultures, children are often told that they can achieve anything if they try hard enough.
What are the advantages and disadvantages of giving children this massage?

Advantages
#generate more motivation
#give them hope against chalanges
Disadvantages
#there is also another factors
#impropare target selection

mohadese
میهمان
mohadese

Agree #an international language to express emotions #potential to create pleasant memories Disagree #different generations fallow different music style #each style of music based on its origins Some believe that music has a strong ability to unite people from different generations and cultural backgrounds. I am an advocate of this approach, while others think it is an exaggeration. (31) There are those who emphasize that music makes people with various cultures, as well as ages, feel more connected. First of all, it is an international language to express emotions. Regardless of words, a song or an instrumental can help to… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

Many people use music as an international language to express their emotions. While some people believe that music can play an essential role in connecting people with different ages and wide variety of cultures, the others disagree. I agree with both views. (42) Music is an ancient art that help people to express their emotions. Some people claim that music can improve human relationships beyond the cultures and ages. First of all, feelings can easily transfer from person to person with playing a piece of music. Happiness and sadness are common feelings among humans regardless of ages and cultures. As… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Some people opine that music has the inherent capability to forge a strong connection among people regardless of their ages or their distinctive cultures. Although I believe in some cases music can bridge the gap between human beings, in others this is slightly exaggerated. (44) Music has an enormous potential of crossing the global borders in order to unite individuals. First of all, music can touch human soul despite of its origin. Undoubtedly, a piece of unknown music has the power to fascinate disparate groups of people even if it is composed by a foreign songwriter. Therefore, people who have… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

استاد این به عنوان مقدمه خوبه؟
There is a firm belief that persists music has a strong ability to united people from different generations and cultural backgrounds. I am an advocate of this approach, while others think it is an exaggeration. (31)

mohadese
میهمان
mohadese

Agree
#an international language to express emotions
#potential to create pleasant memories
Disagree
#different generations fallow different music style
# each style of music based on its origins

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Music is a good way to bring people together
Agree
# Music can touch human soul despite of its original base
# Potential opportunity for cultural exchange
Disagree
# prefer national folk music rather than other international music
# Music with religious or epic content is limited to certain area

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 20th Session, IELTS, Mehr 99 The bar chart provides information on three principal exports from Southland in 2000 and 2020 and projections for 2025. (19 words) International tourism is the greatest export earner of the three industries over the whole period. Its initial value was 8 billion pounds in 2000 and by 2020, it had reached one more billion. It is predicted that this industry will continue to grow and earn almost £10 billion in 2025. (50 words) Dairy products experience a considerable growth. Although they rose from £7 billion in 2000, this industry increased remarkably to £10… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

استاد ببخشید در مورد فیدبک رایتینگ جلسه 20 چندتا سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید. ایراد شماره 2 : clustered column با reveals نمیاد؟ چون خود کلمه chartکه با revealsمیاد! این هم اسم این مدل چارت هست دیگه! برای قسمت overall میخواستم بگم که در ابتدا بیشترین مقدار متعلق به international tourism بوده بعد در زمان حال dairy products جای اون رو میگیره اما پیش بینی میشه که در اینده مجددا international tourism بیشترین میزان درآمد رو داشته باشه. که انگار اصلا نتونستم درست بگم. ممکنه راهنماییم کنید چطور بنویسم ایراد شماره 8: متوجه نمیشم که of about 9.5 ایراد… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 19th Session, IELTS, Mehr 99 Adolescents often confront with some restrictions from their families. There is a law in some places in the USA requires teenagers to be home after a certain hour at night. Although I agree with curfew, its drawbacks should not be overlooked. (41 words) Imposing curfew on teenagers brings considerable benefits. First of all, it provides them with more security. Since adolescents are mostly enthusiastic about showing courage, they are very likely to take the risk of using d..r..u..g..s or experiencing unprotected s..e..x.. Such eagerness will increase if they come across friends who make… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

سلام استاد وقت بخیر. من رایتینگ جلسه نوزدهم رو چهارشنبه بعد از کلاس ارسال کردم اما الان می بینم که اینجا نیست. میتونم مجددا ارسال کنم؟

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You are going to another country to study. You would like to do a part-time job while you are studying, so you want to ask a friend who lives there for some help. Write a letter to this friend. In your letter • Give details of your study plans • Explain why you want to get a part-time job • Suggest how your friend could help you find a job Dear Ali, I just wanted to write a quick letter to tell you that I’m going to move to your country next month. I have been accepted in a university… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You recently spend a night at an expensive hotel. There was a problem with your room, but the hotel staff was unable to do anything about it. Write a letter to the hotel manager. In your letter Describe the problem Explain what happened when you asked the hotel staff for help Say what you would like the manager to do Dear Sir or Madam, I am writing to inform you about a problem which caused me considerable inconvenience at your hotel last week. A soon as I settled in the hotel, I found my room with no hot water. Demanding… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 20th session The chart shows the Southland’s main exports in 3 categories from 2000 and a prediction until 2025. Overall, clustered column reveals that while international tourism had the greatest impact, has replaced with dairy products over the years, and it will return to international tourism again for the future projection. International tourism has an impressive role in Southland’s exports. According to the chart, it has increased during the past 20 years from over 8 to under 9billion pounds (BP) and it will experience a moderate increase at about 10BP in 2025. Dairy products started at approximately 7… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

استاد در مورد رایتینگ قبلی، آیا من اشتباه متوجه شدم؟ اینکه مثلا اگر با موضوعی موافق هستیم و سوال هم opinion هست میتونیم برای اون دلایل بیشتری بیاریم و برای جهت دیگه دلیل کمتر مثلا 3 به 1 بشه

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

استاد تسک یک نمونه های کتاب write right خوبه انجام بدیم؟
چون من یه نمونه هفته قبل نوشتم فرمودید استاندارد نیست

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

In some parts of the US, there is a regulation which limits teenagers to stay at home after a specific time. I believe that this rule have some advantages while its drawbacks might have a negative influence on teenagers future.(39) There are some essential benefits when teenagers follow the rule of staying at home after a certain time. First of all, teenagers stay away from some violent arguments that generally arise in the street at night. Adolescents are in the sensitive age and they are enthusiastic to experience every things especially illegal activity. Therefore, allowing them to go out at… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Juvenile curfew law has been a controversial policy in the United States by which the government tried to restrict the presence of teenagers in public during specified hours. While in my opinion imposing such schemes can be beneficial to some extent, it inevitably might expose some serious shortcomings too. (47) There are some potential advantages to demanding adolescents to be home at a certain time. First of all, they will be provided with greater security. Teenagers usually are exposed to a variety of hazards such as drug abuse, juvenile crimes or even unwanted pregnancy when they tend to be outdoors… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

استاد گفته بودید میتونیم موضوع برای رایتینگ پیشنهاد بدیم، ممکنه تست 4 کمبریج 15 تسک 2 رو انجام بدیم؟

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 19th session Curfew Good idea #bring the peace of mind to family #learn how to manage their time #learn them to behave according to the rules Not a good idea #bounding teenagers instead of solving the problem of unsafety It seems that some special groups of each community need more protection and there are some districts in the US that imposed a “curfew” on teenagers. Although I agree some limitation rules are essential, drawbacks cannot be neglected. (29) Home-bound rules after an exact time can provide several benefits. First of all, it brings peace of mind for families.… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Good idea
#limiting the consequences of unsafety
Not a good idea
#neglecting teenagers point of view
#bring more conflict between parents and children
#unpleasant feeling about overcare

mohadese
میهمان
mohadese

ستاد میشه اینطور ایده پردازی کنیم؟

Curfew
Good idea
#bring the peace of mind to family
#learn how to manage their time
#learn them to behave according to the rules
Not a good idea
#bounding teenagers instead of solving the problem of unsafety

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 18th session The graph shows fuel consumption through 6 categories in the USA from 1980 and the prediction until 2030. Overall, the graph reveals that fossil fuels were more demanded over the period in the USA. While sustainable and nuclear fuels had the least consumption and won’t be expected to grow significantly. Above all, the USA got its total energy supply from petrol and oil. It began from 35 Quadrillion Units (QU) and after some fluctuation, from 1995 it started to dramatically rise until now and it is predicted to moderate increase to 50QU. Coal and natural gas… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 18th Session, IELTS, Mehr 99 The graph provides information on fuel consumption in the US from 1980 to 2012, and a prediction until 2030. (19 words) Consuming petrol and oil is the highest throughout the period. They rose from 35 quadrillion units (QU) in 1980 and after some fluctuations during the next 15 years, reached about 40 QU in 2008 and is predicted to peak at under 50 QU in 2030. (45 words) Natural gas and coal consumption is similar over the period. Although they grew from 20 and 16 QU respectively in 1980, gas illustrated an initial… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You have just received a letter from an overseas university saying that your IELTS band score of 6 is too low for admission to any of its Master’s courses.(You need 6.5) Write a letter to the admission officer. In your letter: Introduce yourself. Enquire about any possible alternative ways of gaining entrance. Dear Mr. Green, I am writing with regard to your recent correspondence in which you reject my application to enroll in the industrial management course in your institution as a new overseas student. Due to my insufficient IELTS band score, however, your admission office indicated that I cannot… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 17th Session, IELTS, Mehr 99 Although foreign language acquisition brings considerable benefits for children and I believe it should be a permanent part of educational systems, some school curricula are deprived of this compulsory course. (30 words) Studying a second language provides students with a great number of benefits. First of all, it improves children’s minds. Since such opportunity makes children begin to develop intellectual skills from childhood, they will be able to understand multidimensional matters more easily in the future. If students address challenges of learning a foreign language from early years, their minds learn to be… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Nowadays, learning foreign languages at school is one of the controversial matters within different educational systems. Since language acquisition has a wide range of advantages, I believe it should be implemented as a fundamental element in student’s education. (38) Studying an international language has a number of benefits. First of all, learning a foreign language is globally considered as one of the practical ways of enhancing children’s cognitive functions. From that standpoint, the children who have been mastered in more than one language is likely to develop intellectual skills rather than their monolingual counterparts. As a result, acquiring a new… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

سلام استاد من نمیتونم تمرین رایتینگ این هفته رو در این صفحه ارسال کنم. متن ارسال میشه ولی با رفرش کردن صفحه پاک میشه

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

Nowadays educationalists have conflicting opinions about learning a foreign language in schools. Some of them agree that it is an essential requirement for students while the others disagree. I think it can be helpful for them to make progress in many aspects. (41) Acquiring a foreign language has considerable benefits for children. First of all, it can give students an opportunity to improve their brain abilities. Obviously, learning new skills such as the new language can increase the density and volume of some essential parts of the brain. As a result, the brain has been prepared to function better in… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 17th session A second language in school Potential benefits # Wide access to science # help to extend pupils talents Is it important? # fostering a multi-skilled children # better communicate with the world around Learning foreign languages, whether in school or other institutes, is one of the educational systems’ concern. I strongly believe because of its’ advantages, being at least bilingual is necessary for all pupils. (32) Additional language has undoubtedly potential benefits for children. First, although students learn a variety of lessons through their courses, an international language is a special skill that may more expend… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

سلام استاد. استاد جسارتا ما قبلا در مورد این تاپیکی که قرار این هفته بنویسیم نوشتیم البته تو مایه های همین. بهتر نیست که موضوع رو عوض کنیم و در مورد تاپیک های جدید با کلمات جدید بنویسیم؟

mohadese
میهمان
mohadese

استاد script تست لیسنینگ امروز رو تو کتاب new insight که از سایت دانلود کردم نمیتونم پیدا کنم ممکنه راهنمایی کنید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 16th Session, IELTS, Mehr 99 The pie charts provide information about how much a UK school spent its annual budget on different categories in three separate years, 1981, 1991, and 2001. (26 words) Payment to teachers was the greatest expenditure in all three years. It rose from 40% in 1981 to 45% in 2001. However, other workers’ salaries experienced a fall from 28% in the first year (1981) to merely 15% in the last year (2001). (43 words) Other categories saw remarkable fluctuations. Expenditure on furniture and equipment had decreased to 5% by 1991 before increasing to 23%… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You live in a small apartment building. You are frequently bothered by noise from your upstairs neighbor’s apartment. Write a letter to your neighbor. In your letter • Describe the situation • Explain why it is a problem for you • Suggest a solution Dear Mr. Mir, I just wanted to write a quick letter to tell you that sometimes I can’t endure noises from your apartment. I know you have two children; however, the sounds coming from upstairs are intolerable. I can hardly focus my attention on my work. I hope you can help me to solve this issue.… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You missed an appointment for an immigration interview recently because of circumstances out of your control. Write to immigration office. In your letter • Apologize for missing your appointment • Explain what happened • Request a new appointment Dear Sir or Madam, I am writing in order to explain my recent non-attendance on Friday, when I was supposed to attend my immigration interview, and request a new appointment. As a matter of fact, since Canada does not have a physical diplomatic presence in my country, I had to go to a nearby Canadian embassy, in this case Istanbul, in order… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 16th session The charts reveal 5 various categories that a UK school should annually spend over three separate years, 1981, 1991, and 2001 Overall, each school has to pay salaries to employees that is the highest cost. The expenditure on insurance and furniture and equipment rose sharply. However, employees’ salaries except teachers and resources show a considerable decline. Above all, there is teachers’ payment that had reached a peak of 50% of all budget in 1991 before relative fall into 45% in 2001. Other stuff salaries slight dropped from 28% in 1981 to 22% in 1991. Then they… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz. the 15th Session, IELTS, Mehr 99 Encountering challenges and difficult situations is an undeniable necessity of the modern life. Although some agree with accepting such conditions, I believe that making effort to improve them is essential. (30 words) There are several reasons why some people accept bad situations. First of all, if they abide by such positions, they suffer from less strain. By understanding the unchangeable reality of difficult situations, people can remain calm and try to control their stress. Since continuous feelings of worry can exert negative influences over the function of brain and deprive people from experiencing… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

Nowadays, everyone might face many challenges and unpleasant situations. Although some people believe that the best way is dealing with these hard situations, others including me agree that it is better to improve and refine hard situations. (37) Facing bad situation is inevitable for people in modern societies. Some people think it has fewer consequences for them if they accept current situation. First of all, people can decline stress level of their life if they accept hard conditions. Although challenging with the situations that are not convenient can result in feeling overwhelmed, a way of coping with stressful factors might… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 15th session Accepting a bad situation # Look for other ways to continue # limiting side effects of problems Improving a bad situation # it might be a way to achieve success # it can be a real-life lesson for our kids Facing a tough situation practically can be everyone concern. Although some people prefer to ignore and cope with it, I agree with some who try to get past and solve the problems. (32) There are those who think it is more reasonable to be passive toward difficulties. First of all, it helps limit the side effects… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Nowadays, people are taking different approaches toward unpleasant situations in life. While some people opine that dealing with an unfavorable condition is the best choice, in my opinion, striving to tackle the situation would be a rational decision to make. (40) There are proponents who claim that accepting such unsatisfactory conditions in life is far preferable than combating it. First of all, the intrinsic nature of such difficulties causes a high level of stress. Many people opt to accept their terrible situations due to the fact that they simply do not want to face the stressful consequences of changing those… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

یه مطلب دیگه اینکه من اینیستاگرام رو لایک کردم ممکنه فایل کلاس گرامر رو داشته باشه ؟ فقط اگر از راهی غیر از تلگرام باشه ممنون میشم چون اینترنت منطقه ما به شدت اخلال داره و خیلی سخت میتوم از vpnاستفاده کنم. beg

mohadese
میهمان
mohadese

ممنونم استاد استاد من یکی دو تا متن راجع به موضوع مورد نظر میخونم و بعضی از کلماتشون رو استفاده می کنم. برای اینکه ترکیباتشون رو مستقیم کپی نکنم می رم از تو free collocation ترکیبات دیگه ای که با اون کلمه می آید رو پیدا می کنم و سعی می کنم استفاده کنم. خب حقیقت اینه که سطح زبانم خیلی پایینه چون انگار نتیجه اش اصلا رضایت بخش نیست و حتی این فرایند رو هم شما تو فیدبک رایتینگ 13 گفتید به من که درست نیست. من هر سری فیدبک های شما رو دقیق چک میکنم و حتی تو… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Accepting a bad situation
# Negative impact on other aspects of life
# limiting side effects of problems

Improving a bad situation
# it might be a way to getting success
# it can be a real-life lesson for our kids

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

استاد خسته نباشید
ظاهرا سوالات قسمت دوم speaking تا شماره 47 موجود است در صورتیکه تمرین این هفته تا شماره 50 هست

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

The table illustrates how many visitors were increased after remodeling the building of the Ashdown Museum. The number of tourists who visit the museum was about 74000 previous to the renovation and it grew to 92000. The pie charts show the comparison of the outcome of two polls about the pleasure of visitors in two duration of before and after reconstructing. the percentage of visitors who became very satisfied were increased significantly and as it clear it was doubled in number. Moreover, satisfaction rose by 10%. On the other side, rebuilding the construct of museum has reduced the number of… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 14th Session, IELTS, Mehr 99 The table illustrates the result of a research about the changes in the number of visitors to Ashdown museum and the pie charts depict the level of their satisfaction before and after repairing this building. (35 words) As the table indicates, while the museum had 74000 visitors before rebuilding, this figure rose dramatically and reached 92000 people in the year after renovation. (25 words) According to the charts, 40% of visitors were dissatisfied and 30% were satisfied before rebuilding the museum. However, the figure for the former dropped to 15% and for the… بیشتر بخوانید

Mohadeseh
میهمان
Mohadeseh

استاد سلام
انقدر نت ضعیف شده که از صبح هر کار میکنم نمیتونم از وی پی ان استفاده کنم و به تلگرام وصل شم همین سایت رو هم به زور آورد
راه دیگه ای برای ارسال اسپیکینگ ها وجود داره

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You rode in a taxi yesterday. When you got home, you realized you had left your bag in the taxi. Write a letter to the manager of the taxi company. In your letter • Explain how you lost your bag • Describe your bag • Ask the manager to help you find it Dear Sir or Madam, I am writing with regard to tell you about my bag which was missing yesterday. It contains some important legal documents and identity proofs. I took a taxi from your company to home and I thought I might leave it there. Yesterday was… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You have decided to look for a new job. Write a letter to a friend. In your letter • Explain why you are looking for a new job • Describe the kind of job you would like to have • Ask your friend to help you find a job Dear Reza, I’m writing to let you know that unfortunately owing to continuing recession I’ve got laid off and I’m currently looking for a new job. Although my former career in marketing industry was really appealing, I’ve decided to take the risk and change my career trajectory. So I’m hoping you… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 13th Session, IELTS, Mehr 99 Learning second language is one of the most important matters in the modern world. Although some professionals think that students may benefit from learning a foreign language in the primary years of education, its drawbacks should not be ignored. (39 words) There are some advantages of learning a second language at an earlier age. First of all, young children learn languages faster and more easily than adolescents. Since they pick up new words through playing games, they are more enthusiast to continue language class. Their brains, on the other hand, are still dealing… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 13th session It seems that it was important for Ashdown museum if through the renovation the number of visitors had grown, and these changes had affected their amount of satisfaction. Overall, according to surveys, museum rebuilt had a sharply positive impact on the number of visitors and the results emphasize on responders satisfaction. Looking more closely to the table clarified that the number of visitors had shown an upward trend that achieve from 74000 to 92000 person. Besides, comparing two pie charts illustrates that refurbishment had a significant impact on visitors. As a consequence, the percentage of “very… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

Today, in modern society knowing a foreign language is an essential requirement .although some people believe that this training must be given in the first years of education, others are opposed.(31) There are various advantages which convince people to agree about the earlier study scheme. first of all, children have enough free time to learn in comparison to students in high school that are busier because their assignments given are significantly more than the primary student’s homework. Also, some students have to work to effort the expenses of college in the future, so they have not enough time to focus… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 12th session New language Elementary school + # provide a stronger base #empowering children facing the world around – #some problems in first language learning #less motivation Nowadays, education scholars argue about “how to improve learning a foreign language”, especially by children. On the one hand, some people emphasize on the benefits of including it on the primary school curriculum, while others point to disadvantages.(38) In some one’s opinion, the second language should be a part of the primary school’s curriculum. First of all, early educating the second language provides a stronger base for pupils. During this ages,… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

Nowadays foreign language is one of the school curricula for secondary students. Some experts believe that it might have some advantages for students to learn this language in primary school while it has some drawbacks.(35) The teaching professions believe that there are some beneficial effects on students if they learn a foreign language in primary school. First of all, young children learn a second language faster than teenagers. The human brain starts to learn and grow from the moment we are born. The intrinsic properties of children’s brain allow them to acquire different abilities at the same time. Skill of… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Nowadays, a new education system recommended by some educationalists prefers to arrange a new curriculum for elementary students in which a second language is taught at very early age. While some argue that approaching such scheme in primary school is more beneficial to pupils, others contradict. (46) There are substantial benefits when primary pupils are instructed how to acquire a new language. First of all, it is widely accepted that human brain is much more capable of learning in its early age. During their initial years, many children tend to learn various subjects effortlessly. Consequently, the first years of education… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

new language elementary school:
:+
#they have enough free time to learn
#learning is easier for students in their earlier years
:-
#learning 2different languages at the same time may confuse students
# children face a real challenge that may have a negative effect on their educational motivations

ضحرا
میهمان
ضحرا

سلام استار،این جمله با ضمیر موصولی درسته؟
we have computer software,which its purpose is to predict earthquake.

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 12th session The pie chart releases that why the degradation of the lands was growing up, and there is a table to illustrate how three main regions were affected during the1990s. (29) Based on the pie chart, the over-grazing with 35% has a greater impact on the degradation of the land, and deforestation is in second place with only 5% less. With a slight difference, over-cultivation followed them by 28%, and also there are some other reasons with no significant amount (7%). (50) Looking more closely to the table, Europe was affected much more with 23% of total… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 12th Session, IELTS, Mehr 99 The pie chart provides information about the four main causes of land degradation and the table illustrates three global regions which were influenced differently by such phenomenon in the 1990s. (30 words) Excessive grazing as the main reason of poor agricultural production affected 35% of whole lands. Although tree clearance and over-cultivation of crops constituted 30% and 28% respectively, merely 7 percent of degradation was due to other reasons. (37 words) According to the provided table, Europe with 23% was the region which suffered more from farmland degradation than North America and Oceania… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

The pie chart shows the percentage of major causes of less production of farming lands around the world.(18) If domesticated animals graze more than usual, the production diminish and it affected mostly farming lands with more than 30% . removing trees from forests and over-cultivation are almost equal in the influence over lands globally,30% and 28%,respectively and the last place belongs to other causes and it is just 7%.(69) The table gives information about impacts of the causes of land degradation on three areas of the world.(18)Totally, almost a quarter of farmlands in Europe were affected, but the percentage of… بیشتر بخوانید

Farid yousefi
میهمان
Farid yousefi

The two diagrams provide information about the four main reasons of global farmland degradation and their effects on three different regions. (21) The pie chart illustrates that, 35% of degradation is caused by excessive grazing of livestock, while these proportion for trees clearance and over-cultivation of crops are 30% and 28% respectively. The remaining 7% is related to other reasons that are negligible. (41) This table compare three main causes of land degradation in three different regions during 1990s. According to the table, Europe had highest percentage of degradation with 23%, while North America and Oceania had 5% and 13%… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

If domesticated animals graze more than usual, the production diminish and it affected mostly farming lands with more than 30%
این جمله درسته جسارتا؟

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You are planning a business trip to another city.you will have some free time to do some sightseeing while you are there. Write a letter to a friend who lives in the city you will visit. In your letter • Explain the purpose of the trip. • Ask about things to do and see in the city. • Invite your friend to do something with you during your visit. Dear Sara, I just wanted to write a quick letter to tell you that I’m going to make a business trip to your city next week. Although it will be a… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

ببخشید برای table درسته اگه مثلا تاثیر گذارترین و کم اثر ترین عوامل رو در یه منطقه باهم مقاسه کنیم؟مثلا فلان چیز بیشترین اثر رو روی فلان منطقه گداشته درحالیکه فلان عامل هیچ تاثیری نداشته.

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You have a problem in your apartment that needs repair. Write a letter to the building manager. In your writing • Describe the problem • Say what you think should be done about it • Ask the building manager to visit your apartment to see the problem Dear Mr. Mahdavi, I am writing in connection with a problem which has occurred in my apartment since the last time we met. The air-conditioner has not been working properly, and I believe we should have the electrician check it. I think it would be great if you could visit my place and… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

استاد ببخشید برای رایتینگی که دوتاییه برای هر کدوم جدا باید مقدمه نوشت یا بطور کلی ؟من درست متوجه نشدم

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 10th session Improving public health Increasing sports facilities # organized effort to improve quality of life # Equal sport opportunity Other measures # Public health is based on informed choice #multidimensional issue Today worries about health increased among general population. Although sports facilities are useful to improve social health quality, I agree with those who say public health is much more than just sports facilities. (33) Some people point out that increasing Sports facilities is the main approach in the public health realm. First of all, they think it is an organized effort to rise public health steadily.… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

Now days, modern societies are facing problems that threat public health . while I believe providing sport facilities in a good number can be the first step , it can not be enough and needs other items.(37) There are many reasons why increasing the quantity of sporting equipment can be used as a functional way for upgrading health . first of all ,if government provide various sport facilities , residents have a wide choice of sport grounds.as a result ,there are a great number of different services such as bice roads through the streets, outdoor and indoor pools , gyms… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 11th Session, IELTS, Mehr 99 Public health is one of the most important matters in the modern world. Although some believe providing people with more sports centres might be an effective method to increase public health, I think it is insufficient and some other steps are needed. (42 words) There are various reasons why increasing the number of sports facilities can promote people’s health. First of all, it helps people benefit from easy-to-reach local sports centres. Since today’s life is replete with stress and difficult working conditions, people are not interested in doing exercise. They are more than… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

Nowadays, health problems are one of the most significant issues of modern societies. Some people recommend that they should construct more sports facilities while I believe that it cannot be adequate and the other measures are necessary. (37) There are several reasons that if the government provides more sport facilities, public health will be improved relatively. First of all, Having no leisure time and limited sufficient place are people’s excuses for indolent lifestyle. They believe that their home does not have appropriate space for exercising while there is a distance between them and gyms. The accessibility of sport facilities encourages… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Nowadays, many governments are devising effective methods to enhance their inhabitants’ well-being. While some people claim that building numerous sports centers would have a significant impact on public health, I believe that implementing such scheme is insufficient on its own and it would be more realistic to consider tackling this issue in a different way. (55) Some people argue that a society will enjoy a better health condition by increasing the number of sport facilities. First of all, widespread availability of sports equipment would lead many people to exercise regularly. To illustrate, an easy access to sports facilities is a… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

Improving public health

increasing sports facilities
#cheaper and easier access for people to do sport
#affect on mental health

Other measures
#give information about health
#some people can not use sport facilities

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

سه مثال برای شرطی نوع دوم:
if the government improved the sport facilities,it would raised the state of health if they transported goods by rail,iit would increased the number of that. if some people chose to work by themselves,they would lost determinate income

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

استاد ببخشید گفتید پارت 2اسپیکینگ از 21تا30رو بخونیم ولی تا 20بیشتر نیست پارت 2

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 9th session The graph clarified that how much goods were transported via four different modes in the UK from 1974to 2002. Overall, the transporting goods increased in all cases over the period except pipeline which was remained initial value. Clearly visible that roads were more popular between 1974 and 2002. Although it shows some fluctuation (two declines in about 1982 and 1996 and a peak in 1992), ends up in an upward trend increased from about 70 Million Tonnes (MT) to under 100 MT. However, waterway and railway had the same amount (40MT) until1978, for the next 20… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

This graph gives information about the number of the transportation of million tonnes of goods in the United Kingdom over a period of 28 years. The amount of goods were transported by road, water and pipeline increased but railway remained the same at he end of the period. Road transport has the highest number at the beginning and the end of the period(about 70million tonnes and 100million tonnes respectively) and pipeline transport has the lowest amount ,both at the first year of the period and also the last year(about 5 million tonnes and lower than 20 respectively) The number of… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 10th Session, IELTS, Mehr 99 The graph provides information about the amount of goods transported in the UK via four ways from 1974 to 2002. (20 words) Overall, although the quantities of goods transported by road, water and pipeline increased, the figure of rail mode remained constant at about 40 million tonnes. (25 words) Over the whole period, the largest amount of goods was transported by roads with 70 million tonnes in 1974. While this mode of transportation experienced some fluctuations, it increased constantly to reach about 80 million tonnes in 1994. During the following four years, it… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

سلام استاد وقت بخیر، عذرمیخوام میشه لطفا بفرمایید که این عبارت ها درسته یا نه:
1. the figure of rail mode of transportation
توی لانگمن figure of هست اما figure for نیست.
2. the following four years درسته یا four following years?
ممنون

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You recently bought a jacket, but when you got home, you discovered it was damaged. When you took it back to the store, you were told that merchandise cannot be returned. Write a letter to the store manager. In your letter • Describe the problem with the jacket. • Explain what happened when you tried to return it. • Say what you would like the manager to do. Dear Sir or Madam, I am writing to inform you that I recently purchased a cotton jacket from one of your chain stores in Isfahan. The jacket has some problems and the… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You are planning a vacation and want some advice. Write a letter to a friend. In your letter • Explain why you are taking a vacation • Describe a kind of vacation you want • Ask your friend to help with your plans Dear Saman, I’m writing a quick letter to ask your advice about my upcoming vacation. Fortunately, I’m taking a few days off before starting my new project in Dubai. I’m going to set off on a journey to visit the pristine southern coastlines. So I was wondering if you’d have any suggestion for me. Since I’ve been… بیشتر بخوانید

zahra sadoughi
میهمان
zahra sadoughi

The graph shows the amounts of goods transported via different ways of transportation between 1974 to 2002 in the UK. Most amounts of goods transportation was for road,from about 70 million tonnes in 1974. Despite some  fluctuations it rose to almost 80 million tonnes in 1994 and with a greater peak it became just under 100 million tonnes in 2002. The quantities of goods transported by both water and rail were at the same level and about 40 million tonnes in 1974. They remained constant for four years,but water mode had an increase to almost 58 million tonnes in 1982,then… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 9th session Unpaid Community Service high school program Agree # learning how to be responsible # improving community conditions Disagree #lagging behind lessons # less motivation due to unpaid activities High school duration could upgrade when students be a part of community services without waiting for income. Although these somewhat activities have inevitable positive results, adverse consequences should not overlook. (30) The beneficial of unpaid social services, especially from teenagers, is considered by some communities. First of all, if students work as a part of community services, they will learn how to be responsible. Anyone should be individually… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

استاد من خیلی از چیزایی که شما گفته بودین اشتباهه رو در لانگمن چک کرده بودم و با توجه به معنیی که نوشته بود جلوی کالوکیشنش اونو انتخاب کردم.نمیفهمم کجای روش اشتباس؟:(

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz. the 9th Session, IELTS, Mehr 99 Teenage years have the potential for gaining valuable experience. Although I agree that high school children should work for free as an obligatory part of their education, its drawbacks should not be ignored. (33 words) Adolescents benefit from voluntary works even if they are obliged to do it. First of all, they learn about working difficulties. Since teenagers spend most of their time with friends and family, they have no experience of cooperating with elder strange people. Such a condition leads them to some challenges. They are constantly forced to be flexible not… بیشتر بخوانید

zahra sadoughi
میهمان
zahra sadoughi

[14:14, 28/10/2020] Zahra: High school period of education has an important role in any student’s life. I think the opportunity of working free can benefits students to get valuable experiences,however it can have disadvantages for them. (34 words) Teenagers can take advantages of working free in high school years. First of all it can improve their sense of philanthropy in different categories which provides them the opportunity to learn that they can help other people in many situations without getting money and without any expectation. Secondly such unpaid activities can prepare them for possibly future dangers at their job,which is… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

Adolescence is the appropriate time for progressing abilities to be a useful member of society in future. although I believe that working for free as a part of the high school curriculum will serve this purpose, disagreements may arise because of some drawbacks.(43) Teenagers can be involved in volunteer works of their education and drive benefits from that .first of all ,this plan gives adolescents an opportunity to face the realities of the society and helps them to find out the importance of solving these problems ,so they try to have active rolls and it have a positive effects on… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

High school years are the best time for teenagers to explore new activities. I believe that students can gain valuable experience with getting involved in different unpaid community services as a part of school programs but these kind of works might have some drawbacks.(43) Although most people think that high school students have to just study, teenagers can gain invaluable skills from working as a volunteer. First of all, while most of the school curriculum such as mathematics focuses on improving mental ability of students, voluntary jobs generally lead the students to be more active and use their bodies. Also… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Nowadays, the importance of high school years as a golden opportunity for learning invaluable experience is accepted. While I believe taking part in such philanthropic programs is highly beneficial to youngsters, it would be unrealistic to ignore its potential drawbacks. (40) Volunteering works has several advantages even as if it has been a mandatory part of teenagers’ education. First of all, these activities help students to learn about themselves and develop their knowledge in different contexts. For instance, since teenagers need to collaborate actively with each other to carry out their assignments in such programs, it would help them to… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

استاد ببخشید شما امروز سرکلاس گفتید از این به بعد قبل کلاس رایتینگ هامونو بفرستیم.من رایتینگمو نوشته بودم ولی نفرستاده بودم.فیدبک میدید؟

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

مهرماه ۹۹:These maps illustrate the current form and progress planning form of the center of a town named Islip. As it is clear on the northside of the map, above the countryside many shops will disappear and will replace by some facilities such as a car park on the left side of the shop center to make easier parking for shoppers and a bus station on the other side of the shopping center for more comfortable transfer. also, new housing will be constructed on the right side of this place.on the other hand, a carriageway will be built at the… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 8th Session, IELTS, Mehr 99 There are two maps which provide information about the central area of a small town. The first map illustrates current Islip and the second one indicates the town in the future. (31 words) First of all, the map of current status depicts some shops in both sides of the main road in the north and also a quite large park and one school in the south of the town centre. (37 words) According to the future map some considerable changes will be introduced to Islip. In the northern part of the town centre… بیشتر بخوانید

نسرین ش.ز
میهمان
نسرین ش.ز

مهر 99: These days there is a considerable number of people who opt to work in their own business. although there are many causes, it can make problems. People prefer to be self-employed because of the strong motivations. first of all, some reasons put pressure on them to stay at home so they haven’t any choice. they have to change Their workplace to be close to their little children or take care of their patient’s husband and it constrains them to move their office near to their homes. On the other hand, dissatisfaction at work may persuade them to choose… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You have a bicycle that you are no longer using. You would like to sell it to a friend. Write a letter to your friend.in your letter • Explain why you are no longer using your bicycle. • Describe your bicycle. • Explain why you think you friend would like to have it. Dear Ladan, I just wanted to write a quick letter to tell you that I have decided to sell my bicycle. Although I prefer riding a bike instead of going to a gym, after I had an accident I cannot ride for a long time. On top… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You recently went on holiday. However your return flight was delayed by a day. Write a letter to the airline company. In your letter: – Complain about the delay – Explain the problems that it caused you – Ask for a letter of apology and / or some form of compensation Dear Sir or Madam, I am writing with regard to express my deep dissatisfaction with a considerable delay in a flight which I took with your airline. Due to my fourth wedding anniversary, I booked a Tehran-Dubai round-trip ticket from your head office. Uneventfully, my flight departed from Tehran… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 8th session Islip city center will be planned for new development. Two maps show the current and the future of this region, which planned some modifications. (24) At first glance, many changes can be seen. Above all, in the current city, all constructions are located around a main straight road. But in the future, they will arrange in an oval shape with dual carriageway, and the main road will change to a just pedestrian path. Looking more closely at the current map, two rows of shops are just nearby the main road. Comparing two maps illustrates, a southern… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 7th session Self-employed Reasons #possibility of creative activities #more income Disadvantages #uncertain future #Require initial investment Being self-employed is more popular today. Although many people have reasons to prefer it to a job in companies or offices, it has also inevitable consequences.(26) It seems that some believe self-employment would be better for anyone’s career situation. First of all, it is possible to do more creative activities. When a person works for himself, he or she can make a decision and do with more freedom. With trial and error in new science and experiences, although it would be risky,… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 7th Session, IELTS, Mehr 99 These days, there are some people who prefer to work for themselves. Although there are some reasons that can justify such desire, its drawbacks should not be ignored. (28 words) People choose to be freelance due to some logical reasons. At first, they can receive higher income. Since their work time is not scheduled by any organisation, they can spend more time with working and earn more money. If people are not limited to work within the framework of a company, they are free to use their own creativity and make a huge… بیشتر بخوانید

Farid yousefi
میهمان
Farid yousefi

These days, a large number of people are interested in working for themselves. Although this choice has advantages for individuals, its disadvantages should be mentioned. (26) Some people would like to run their own business. First of all, these persons can enjoy flexible schedule, since, they do not have to follow somebody’s order or any workplace’s instruction, and so, the time and place are chosen by individuals, in other words, they are able to do their works in every time and everywhere they like. Secondly, working as freelancer helps individuals to save on some expenses and time, because they do… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

Nowadays a considerable number of people are interested in being self-employed instead of working as an employee. Although, they have plenty reasons for reaching this decision, they might be faced with some major problems. (34) People who choose to be a self-employed have some sufficient reasons. First of all, people who opt to be self-employed could earn high income although people who work for another person earn limited money as a salary and this salary might be increased by specific amount per year. Self-employed people are highly motivated to develop their ideas and use their creativity to absorb more customers;… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Nowadays, there has been a growing trend towards working independently. While many people are opting to be self-employed for various reasons, it would be unrealistic to ignore its potential drawbacks. (30) Many people choose to conduct their own business for compelling reasons. First of all, it is argued that an individual would probably gain more freedom if he or she decided to work as a freelance. For instance, being entirely free from the rules and regulations of large corporations is the most desirable factor that may persuade many people to choose self-employment. Secondly, some ambitious employees may come up with… بیشتر بخوانید

نسرین
میهمان
نسرین

مهر99
reasons
#have to stay at home
#dissatisfaction
disadvantages’
#unlimited full-time work
#indefinite income

Elnaz
میهمان
Elnaz

The bar chart provides information about the number of minutes spent by UK residents on three groups of phone calls over an eight-year period from 1995 to 2002. The number of local fixed line calls, as the highest number throughout the period, was slightly over 70 billion minutes in 1995. It increased gently and reached a peak of 90 billion minutes in 1999. However, since then it started to dip gradually and fell back to the 1995 figure in 2002. National and international fixed line calls started from 38 billion minutes in 1995. The number of this category surged steadily… بیشتر بخوانید

Farid yousefi
میهمان
Farid yousefi

The chart provides information about how much time, people spent in UK on different types of phone calls between 1995-2002 (20) In 1995, that time for local-fixed line was more than 70 billion, from that time, it started to increase sharply for the next five years and reached a peak of 90 billion in 1999. Although, that time for national and international-fixed line and mobiles were less than 40 billion in 1995, after this year, their values began to go up gradually for the next seven years and reached the highest amount, over 60 billion for national and international fixed-line… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You are a university student living in on-campus accommodation. You are having some problems with the internet connection in your room. Write to the supervisor of your residence. In your letter • Introduce yourself • Inform him/he of the situation • Request that the problem be fixed Dear Mr. Salami I am writing to inform you that the internet of the dormitory has been disconnected since last week. I am a new student of chemical engineering that our college campus, which is entitled D-52, is located near the hospital building. It should be noted that I have rented this room… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Your sister has been in the hospital for a week. During this time, you have noticed the meals they are providing for her are very poor quality. Write a letter to hospital manager. In your letter: Tell him/her what you have seen in the past week. Complain about the food quality Offer a suggestion on how things could improve Dear Sir or Madam, I am writing to express my concern about the quality of food which has been catered by your hospital during the previous week. Since my sister has been taken to the hospital, I noticed that the meals,… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh khesali 5th session Three different types of telephone calls which were used between 1995 and 2002 in the UK are shown in this chart. The chart illustrates that the local-fixed line was more popular between 1995 and 2002. In 1995 the total minutes on the local-fixed line were over 70billon. It started to rise to 90billion minutes in 1999. Then, it experienced a dip to over 70 billion minutes in 2002, just as it was in 1995. As the chart shows, the national and international-fixed line grew gradually from 1995 to 2002 in the UK. The number of minutes… بیشتر بخوانید

محدثه افخمی
میهمان
محدثه افخمی

Mohaddese Afkhami mehr99 Task1 – general You are planning a business trip to another city. You will have some free time to do some sightseeing while you are there. *explain the purpose of the trip *ask about things to do and see in the city *invite your friend to do something with your during your visited. Dear Neda I am writing about my business trip to Shiraz next week, but I am going to go there two days earlier and I have some leisure time. You have lived in this city for two years. I really hope you can give me some guideline about the prominent… بیشتر بخوانید

نسرین
میهمان
نسرین

At the beginning,in 1995 the number of whole calls was more than 5 billion minutes.then it showed a significant rise over the next years to fewer than half in 2005.it experienced the most number of the minutes of mobile calls in all these years.

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 5th Session, IELTS, Mehr 99 Information sharing is one of the main features of modernity. Although some people including me believe that information should be shared freely, others argue that there must be some restrictions on sharing the produced information in significant fields. (38 words) The idea of maximum information sharing is supported by some people. First of all, it can help to raise academic standards. By sharing results of scientific researches publicly, all groups can benefit from valid information and use them to produce new knowledge. Having access to such reliable information with no limitation cause people… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

In these decades information is shared faster than before. Although some people are in agreement that sharing information has some benefits, I agree with some of whom believe that it has a lot of destructive effects. (36) Some people think maximum sharing information has considerable benefits and support it. First of all, gathering information particularly in science and business needs a lot of energy. Scientists spend considerable time and money on collating financial and technological information. By publishing this information as a scientific paper or put it on the internet, people can utilize relevant information and save huge amount of… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Nowadays, sharing information is widely considered as an essential requirement for modern communication. While some people believe that limitless sharing of information should be encouraged, I am personally convinced that it would be preferable to have some restriction on it. (40) Some people opine that it is highly beneficial to maximize the information which are being shared worldwide. First of all, having free online resources is a direct result of substantial sharing information. To illustrate, due to abundance of shared information these days, people have the opportunity to access a wide range of useful information via free online applications. For… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh 5th session Sharing information Maximum sharing # faster development of science #equal access to information Limited sharing #Possibility of plagiarism #Abuse for dangerous purposes As science and technology are growing in different fields, the discussion of sharing the information is inevitable. While some prefer maximizing information sharing, others emphasize its disadvantages and I tend to agree with both views. (35) Some argue that scientific and business communities should expand their information sharing. First of all, they believe that if the information is shared, science will develop faster. By sharing information, researchers around the world connect. They can discuss research… بیشتر بخوانید

zahra sadoughi
میهمان
zahra sadoughi

 Sharing information is one of the most arguable issues in this modern world. While there are people believe it should be restricted,others think the information should be shared freely. To some extent I support both of these ideas. Some people agree with the idea of maximum sharing information.First of all scientists can get access to the past researches and it can improve and ease the research process about every particular field by saving time,that it’s not needed to spend time to get access to the past conclusions and scientists can continue the pasts way. Secondly maximum level of sharing information can rise public awareness.This helps people to… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

استاد جسارتا من دیگه اجازه ارسال سوال تو گروه تلگرام و ندارم?

نسرین
میهمان
نسرین

سلام.من ریدینگ pre-intرو تا یونیت 10 خوندم.5یونیت بعدی رو بخونم؟

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

استاد ببخشید زحمت فیدبک فایل های اسپیکینگ و نمی کشید?

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the 4th Session, IELTS, Mehr 99 There are two maps which provide information about a number of changes has been introduced to an island by constructing some facilities for tourists. The first map depicts the island before the construction and the other one illustrates what has been built. At first, the vast majority of the island area was unused. The central part of the island was clearly free and there were merely some trees on both sides of the area. However, the second map shows that a reception is built in the heart of the island which is connected… بیشتر بخوانید

Farid yousefi
میهمان
Farid yousefi

Two maps illustrate how an island has changed in two different times and some tourist services have been provided for visitors. (21) It is clear that, one building as reception has been built in the center of this island, this building is connected by vehicle track to a new restaurant in the north and a pier with sailing boats in the south. In the west and east of reception building two separate accommodations complex have been prepared for tourists, for every group of accommodation, two footpaths are considered for two accommodations in order to go reception and go to the… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

You have recently moved to a different house. Write a letter to an English speaking friend. In your letter • Explain why you have moved • Describe the new house • Invite your friend to come and visit Dear Ladan, Hope this email finds you well. I’m writing to get good news to you about my new house that I’ve just bought. Although it was a pricy house, eventually I bought it and I think I took a right decision. I really need a specious house because I didn’t have any place for my stuff. Furthermore I had a long… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

You have recently moved to a different house. Write a letter to an English speaking friend. In your letter • Explain why you have moved • Describe the new house • Invite your friend to come and visit Dear Mehdi, I’m writing to let you know that finally, I have moved to my new apartment which is fortunately located just a few blocks away from my sister’s house. This is particularly important because Sara could give me a hand and look after the kids whenever I have to work till night. However, the main reason which I decided to change… بیشتر بخوانید

محدثه افخمی
میهمان
محدثه افخمی

Task1: general گروه مهرماه ایلتس فشرده Subject : your son is learning a second language at school, but he needs some extra lessons. Write a letter to a teacher asking for her help. Inyour letter .explain why your son needs help .ask the teacher about her teaching experience and methods .and suggest a possible schedule for the lessons. Dear Mr.Azadai I am writing to ask wheather you have spare time to help my son, Arya, in English lessons. Arya was in the hospital last month, because he had a dreadful accident and he could not go to school. His problems… بیشتر بخوانید

Najmeh Amani
میهمان
Najmeh Amani

سلام ببخشید استاد فیدبک رایتینگ قبلی تسک ۲ رو خواهید داد؟من سه شنبه آخر شب تونستم ارسال کنم خدمتتون.ممنونم.

Najmeh Amani
میهمان
Najmeh Amani

The picture below demonstrates two maps of a few hundreds square meters of an island before and after some new constructions. It can be seen that in the central zone of this island there is a reception building that is connecet by vehicle track to the resturant in the north.It is noticeable that there is a set of accomodation for tourist in the west of the island that are connected by footpath together and of course this footpath is countinued to the beach in the west. The most noticeable thing is a pier in the south of the island that… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh 4th session Task 1 In this case, two maps are shown that let us compare before and after island changes. These transitions are taken place due to touristic facilities improvement. There are two groups of accommodation in the center and west side of the island that each of them is placed in the circle next to each other. A reception building has been constructed just between these two groups that all are connected by footpath. From reception to the north by a vehicle track, the only restaurant on the island is accessible. Moreover, the pier is in the south… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh 4th session Tourists in Difficult places + #the experience of going to places with unique features # Learn to survive in difficult conditions – # Possibility of physical injuries #less facilities Traveling to unique places with difficult situations has its own fans who are on the rise. These such exciting trips have also several benefits that attract some tourists. While they should not ignore the drawback of the journey to the odd destinations. (43) For some people, the experience of being in certain places, such as the desert, takes precedence over its disadvantages. First of all, going to places… بیشتر بخوانید

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, The 3rd Session, IELTS, Mehr 99, In the contemporary era, exotic places have increasingly attracted. a lot of interest in tourists. Although such uncommon journeys can work to their advantages, there are some drawbacks that should not be ignored. (34 words). Visitors to difficult places gain some benefits. First of all, they get a new experience. This unusual travel to isolated areas causes them to put a high value on social interactions and make effort to spend more time with their families and friends. Further, it is possible that they change their perspectives on the ways of living. By… بیشتر بخوانید

Farid yousefi
میهمان
Farid yousefi

Benefits: #improve personality traits #enjoy recreational facilities Drawbacks: #unforseen dangerous #being expensive Over the last few years, there has been a significant increase in the number of people travelling to inhabitable places, although this issue has benefits for them, its drawbacks should not be ignored. (33) Travelling to harsh destinations has benefits for tourists. First of all, it helps people to improve their personality traits especially tolerance and self-confidence which they need them in their daily life, since these places have unusual conditions in comparison to other places, visitors may face many events during their visiting, only people who have… بیشتر بخوانید

Farid yousefi
میهمان
Farid yousefi

Over the last few years, there has been a significant increase in the number of people travelling to inhabitable places, although this issue has benefits for them, its drawbacks should not be ignored.

najmeh amani
میهمان
najmeh amani

Today more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as the Sahara Desert or the Antarctic? What are the benefits and disadvantages for tourists who visit such places? #new experience #improve the ability #unfavorable weather condition #unforseen risks We live in an age when many people prefer to visit unique sites that they are more difficult in comparison with other places condition. However, this experience has benefits but we can not ignore the disadvantages. Some people choose to have an excitement journey and visiting difficult places like the Sahara Desert and Antarctic. At the first glance,… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

In recent years there has been a significant increase in the number of tourists who have traveled to isolated places. Although these kinds of journeys have some merits, tourists have to keep their eyes on demerits. (34) Nowadays, tourists are motivated to travel to remote locations and consequently get some benefits. First of all, Travelers gain invaluable experience. These journeys offer exciting adventures and tourists see or try a lot of things that can never find in popular tourist destinations. Perhaps they never have a chance to get this experience during their lifetime. Secondly, during this investigation they become stronger… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

As many holidaymakers show an enormous interest in choosing unconventional holiday destinations, the trend of visiting remote places with harsh environment has peaked. While this kind of tourism offers new opportunities to its enthusiasts, it also might has some drawbacks. (40 words) On the one hand, there are some advantages to visit places where climate is extremely harsh. First of all, visiting exotic places could be an once-in-a-lifetime experience. Taking a trip to location which has been untouched by humans, for instance, is a unique opportunity that everyone wants to achieve. Furthermore, witnessing the wonders of the nature also allows… بیشتر بخوانید

محدثه افخمی
میهمان
محدثه افخمی

محدثه افخمی گروه ایلتس مهرماه Nowadays some of tourist interested in traveling long distance for visiting weird and wonderful places. This interest and experience has some advantages and some disadvantages. (25 words) Choosing these journeys have some benefits for visitors. First of all, it is exciting experiences, because the others journeys have been duplicated in term of facilities, transportation, food, residence. Usually they go to visit famous places and eat local food and rest in common hotel but in these traveling they stay in new domicile with a few facilities and eat weird food and they receive a unique experience.… بیشتر بخوانید

نسرین
میهمان
نسرین

مهرماه-روزهای زوج:
میخواستم بجای ریدینگ المنتری ریدینگ پری اینترمدییت شروع کنم.اون 5یونیت که نخوندم رو چجوری بخونم؟

نسرین
میهمان
نسرین

یعنی چجوری اون 5یونیت رو جبران کنم؟مهم نیست؟

zahra sadoughi
میهمان
zahra sadoughi

tourists in difficult places
+
visiting virgin nature #
experience exciting adventures #
_
more expensive trips #
facing more danger #

mohadese
میهمان
mohadese

Tourists in Difficult places

+
# visiting the pristine nature

# freedom from everyday worries


# more expense

# unpredictable risks

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

Advantages
#invaluable experience
#become stronger mentally and physically
Disadvantages
#haven’t adequate facilities
#involve a lot of danger

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

Tourists in Difficult places

+
# boost someone’s confidence
# Significant experience


# Lack of important amenities such as hospital or 24/7 internet
# not a pocket-friendly trip

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz, the Second Session, IELTS Mehr 99.
Happiness has been one of the most challenging issues in the history of human life. Although some believe adolescents experience the most blissful days, others including me consider adulthood as the happiest time in life (35 words).

Farid yousefi
میهمان
Farid yousefi

Happiness play a key role in people’s life, from some people’s viewpoint, this enjoyment happen during teenage years, but others believe, the best time for these happiness is adulthood.

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

People experiment different aspect of happiness during their lives. Although the teenage years are full of free time and pass happily with friends, I think adult can discover happiness in entirely different situation.

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

The pursuit of happiness is a decisive factor in everyone’s life. While some people believe that adolescent is filled with sheer happiness, in my opinion, adults could be more contented with their lives in spite of their greater responsibilities.

Mehdi
میهمان
Mehdi

سلام، ببخشید تکالیف اسپیکینگ شامل ۳۰ سوال باید کجا و در یک فایل ارسال شه؟ سوال رو بگیم و جواب در ادامه بیاد؟ ممنون از راهنمایی.

Mehdi
میهمان
Mehdi

Sorry, Look forward to achieving. cool

Mehdi
میهمان
Mehdi

Hello Everyone,

I just found a good example about my mistake in the class and wanted to share with you:

Of course besides the correction was made by our instructor (Search to achieve instead of look to achieve) we can write :

I look forward to achieve.

Elnaz
میهمان
Elnaz

Elnaz , Mehr 99, The First Session, Big Cities # Facilities# More Opportunities to Make Progress Small Towns # More Intimacy # Less Air Pollution Some people think that it is better to live in major cities. First of all, there are more facilities in big cities. By living there, people can simply benefit from highly qualified services because the government spends more money in overcrowded cities in general. There are better health services such as effective medical treatment suitable for people belong to different social classes and there are also advanced public transport like rapid bus system or subway… بیشتر بخوانید

نسرین
میهمان
نسرین

mehr 99
big city:
#more opportunities to follow your dreams
#more facilities in different aspects

small town:
# big villas with economical prices
#peaceful atmosphere

نسرین
میهمان
نسرین

real که نوشتین منظور کدوم real هستش؟

Mehdi
میهمان
Mehdi

Big Cities # More Job opportunities # Vibrant atmosphere Small town # Less population # Lower cost of living There is a group of people who preferably like to live in big cities. First of all, a big city has a more vibrant atmosphere. You can go to public places such as parks, theaters and recreational facilities where many different people come and there is a chance of getting acquainted with them, making new friends and enjoy being in crowd. Secondly, there are more job positions you can apply for. In a large city, there are necessarily several companies in… بیشتر بخوانید

Sara Abbasi
میهمان
Sara Abbasi

Sara Abbasi (mehr )99 As people are divided into two groups big city lover and small town city Lover Both of them have their own reasons those who prefer a big city believe that they will have better opportunities for quality life first of all they think by living in the big cities they would have access to great and quality education because the most important university or schools have been built in big city, In addition they believe that there are many job opportunities in big city and by having a great job they can lead to better lifestyle… بیشتر بخوانید

Najmeh Amani
میهمان
Najmeh Amani

First session (Mehr 99) Some people prefer to live in a big city. Others think small towns are better to live in. Discuss both of these views. Big city #more facilities #more job opportunities Small city # less population # less cost of living Some people considered more desirable to live in a big city. First of all, there are more opportunities in big cities to find a job even unrelated to the field of study. There is no doubt that as a result of large population is more demands and these demands need to supply. Demands of health services,… بیشتر بخوانید

zeinab modaber
میهمان
zeinab modaber

Nowadays some people want to immigrate to big city and live there. First of all, we can obviously see more facilities are provided in big cities. People can gain access to wide range of facilities such as transportation, health and leisure facilities. People prefer to use good training facilities for their children and expect big cities to provide better educational facilities. Secondly, there are various companies and factories in big cities with the result that modern cities give people great job opportunities. On the other hand people can apply for their favorite positions. The average salary in big cities is… بیشتر بخوانید

Farid yousefi
میهمان
Farid yousefi

Some people prefer to live in big cities, first of all, all facilities are available in the large cities. It is clear that much budget is allocated by governments in order to provide and improve facilities, so more and more people are encouraged to move these cities for having high standard of living and using these facilities as well. These facilities including modern public transportation system, modern health- care centers, recreational facilities, shopping centers and so on. people who suffer from special diseases can go to modern hospital for treatment, they will also be able to use leisure facilities during… بیشتر بخوانید

Ali Heidari
میهمان
Ali Heidari

#First session, IELTS MEHR Some people argue that living in a big city is better that living in a small town. First of all, a wide range of facilities are usually offered by a big city to its inhabitants. Nowadays due to steady increasing population, governments are providing most of major cities with communal facilities such as recreational centers, sporting complex and educational institutions. Consequently, many people who are living in large cities, have the opportunity to take advantage of more convenient in their everyday lives. Secondly, people generally have a considerable chance to find an appropriate job in big… بیشتر بخوانید

zahra sadoughi
میهمان
zahra sadoughi

In every country you can experience having a more modern life in big cities. 1st of all government prefer to bring the latest modernized facilities to big cities, Like hospitalizations, universities,public transportations, marketing and all of the welfare facilities. There for people can meet their life expectations the most. Secondly in big cities there are more modernized companies that their daily try is about bringing more comfort and more better facilities to human life in different categories,also with these kinds of companies there will be more job positions for the majority of people living in big cities and it will… بیشتر بخوانید

zahra sadoughi
میهمان
zahra sadoughi

big cities
#different job positions
#more modornized life
small town
#more friendly relationships
#more free time

mohadese
میهمان
mohadese

Mohadeseh First session Big cities #more facilities #more salary Small town #less stress #less pollution It seems that big cities are better places to live in the eyes of some people. First of all big cities have more facilities. Most important offices and companies are gathered in big cities, so we can see capital accumulation there. Thus, they want and pay for more and better facilities. Secondly, in big cities, a person can earn more salary overall. Because of companies and offices that are located in big cities, there is more job position. However they require more skills, they pay… بیشتر بخوانید

mohadese
میهمان
mohadese

Big cities
#possibility of further progress
#modern lifestyle

Small town
#close human relationships
#less cost of living