دوره فشرده آیلتس خردادماه 1400

دوره فشرده آیلتس خردادماه 1400

دوره فشرده آیلتس خردادماه 1400

دوره فشرده آیلتس خردادماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 4 خردادماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره فشرده آیلتس خردادماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 22nd, 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 to 61 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 13 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #22 and #23 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ فرایند تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 56 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #20 and #21 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

بار چارت رایتینگ آیلتس نمره 6

.

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#18 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #18 and #19 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل نمره 7 رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک دوم

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #16 and #17 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 - (فرایند process)

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 51 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #9 and #10 پنج مثال نوشته شود از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #7 and #8 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 16 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #5 and #6 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 15 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 to 24  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #4 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 to 20  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Top Collocations #3 از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11 12 13 14 15  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 10 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید  

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن مقدمه 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره فشرده آیلتس خردادماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

111
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
69 Comment threads
42 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
4 Comment authors
زهرا. ناحسان سماییadminصدف پوینده Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake’22’:
1- In big cities, many job opportunities are available for young people.
2- Music helps people to relax.
3- Many factors force people to buy a house instead of renting.
4- The recycling system in my country is inefficient.
5- The security system for sharing information should redesign in my country.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation ‘Balance ‘
1- Governers should keep a balance between recycling waste and new sources.
2- Modern agriculture can alter the natural balance of the environment.
3- Pollution in big cities is ruining the ecological balance of our planet.
4- Young people should strive to maintain a balance between education and work.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation ‘awareness’
1- Recycling laws increase the growing awareness of people about the environment.
2- Lack of awareness about social media can be dangerous for young people.
3- Building awareness of real-life helps people accept difficulties.
4- Schools have a greater awareness of children’s abilities.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Task 1 The set of visuals below shows electricity production by fuel source in Australia and France. In 1980, coal contributed half of the total production (100 units) in Australia; then, Hydro and Natural Gas produced just 20 percent. A minor part of the chart is dedicated to oil sources, which produced 10 percent of electricity production. In 2000, Coal had a dominant contributor, producing three forth of 170 units of production. Hydropower contributed the less quarter of total production, others fuel’s production ware negligible. In France, Coal, Natural Gas, and Oil produced 25, 25, and 20 percent of total… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Task 2 Recycling domestic waste is a crucial issue that is not given much attention. Although some people believe that governments should make strict laws for tackling this problem, in my perspective, this is not a practical solution. Some people claim that legislation can help people recycle waste and make them more aware of it. First of all, making a recycling law is an appropriate and quick solution because people comprehend laws much easier. Government can monitor individuals by financial penalty. Thus, people will pay attention to laws much more and obey rules seriously. Secondly, regulations make more responsibilities for… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake 21:
1- there are two ways to tackle life problems, being active and changing bad situations or being passive and accept situations. Both ways can be helpful depending on the situation.
2-The sun has an essential role in agriculture.
3-Sharing information on the internet is without limitation.
4- children can develop vocabulary and learn the commands of a new language by imitating people around them or bilingual cartoons

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation “authority”:
1-People have the authority to change bad situations.
2- The amount of air pollution has exceeded the average authority in big cities.
3-We can not undermine the authority of children to find jobs in the future.
4-Unfortunately, parents have no authority over children’s games.
5- Governments have the legal authority to limit sharing of information.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Task2 Life is full of difficulties and challenging situations that cannot be avoided. Although some people believe that accepting problems is the best thing to do, others argue that people should improve and alter bad situations. There are different ideas in terms of accepting unfavorable conditions in life. First of all, people will suffer less if they do not fight their problems very rough. When people accept their dire situations, they have fewer struggles; thus, People’s anxiety will reduce. Moreover, The number of mental health problems and crimes such as suicide will also decline. So it helps them to relax… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

ایده پردازی رایتینگ
Accepting a bad situation
1- being more relaxed
2- work less than others
improving
1- being active
2- Achieving goals

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake 20:
1- Music makes all generations happier.
2- Learning a foreign language at an early age is easier.
3- Access to information freely is easier than access to it with restrictions.
4- Traffic in small cities is less than in megacities.
5- When you are self-employed, you should be stronger

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation “assumption”:
1-using modern technologies is a reasonable assumption in agriculture.
2-limiting information is a wrong assumption.
3- Decreasing the number of cars is a common assumption for reducing pollution in megacities.
4-Real estates always make a lot of assumptions that buying a home is better than renting.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Task1; The bar chart gives information about drinking and purchasing coffee in five cities of Australia over a month. It appears that going to a café for coffee and tea is very popular among people in Australia, with over 60 percent of people in Sydney, Melbourne, Brisbane, and Hobart doing it. Still, in Adelaide, this amount is less than half of the population. Purchasing instant coffee is the second interest of people, over 50 percent of the population in Hobart, Adelaide, and Brisbane are following it. In comparison, Sydney and Melbourne reach a point between 45 %and 50%. Buying fresh… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake 19:
1- Economic problem obliges people to buy homes instead of renting them.
2- There are some proofs that indicate music cannot bring people to gather with different ages and cultures.
3- Most of successful people are self-employed.
4- There are several methods for improving public health.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation “difference”
1- There is considerable difference between big city and small city.
2- The difference lies in the way of irrigation in agriculture can change amount of productions.
3- The difference in economic climate in countries makes people to buy home instead of renting it.
4- Music is an enormous difference between old and young generation.
5- Teachers would notice the difference between their students’ abilities to help them find an appropriate job in future.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Task 2 In some countries the ownership of a home is an important issue. In these countries people prefer to buy home instead of renting. There are several reasons for this that can create positive or negative situations. There are many reasons for the tendency people to buy a home. First of all, economic problems may be the main reason for this. People of some countries suffer a lack of a stable economic climate. Inflation is an economic problem that obliges people to buy homes instead of renting them. Secondly, emotional issues can make people to buy homes. Some people… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

ببخشید فیدبک این رایتینگ ارسال نشده

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

There are many reasons for the tendency of people to buy a home.
ببخشید این جمله درست هست؟

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistakes “18”
1-sharing information without limitation can increase sources for scientists.
2- Listening to music can trigger imagination of people.
3- Living in a big city has some attractive advantages that tempt people to choose.
4- Being in different job positions helps teenagers to get to know people with different characteristics.
5- Changing agricultural methods will increase amount of production.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation ’environment”:
1-pollution in big cities can lead to the destruction of the natural environment.
2-Fertilizers in agriculture have negative impact on the environment.
3-A safe environment is essential to prevent the misuse of free information.
4- Young people need a stable environment to hone their skills.
5- Young people face a competitive environment after graduation.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Task 1 The set of visuals below shows the main reasons of the global degradation of lands and different causes in three regions of the world. The pie chart illustrates overgrazing of livestock is the biggest part of this chart, affecting 35% of lands, then deforestation with 30 percent of whole land degradation is a second issue. Excessive cultivation is the third causes of lands degradation, affecting 28% of whole lands. Moreover, a mere 7 % of worldwide lands degradation relates to other reasons. The table shows generally total land degradation in Europe is more than in other areas; it… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

After that the cutting or burning down of all the trees is in second place, it is about 30 percent.
آیا این جمله درست هست؟

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake 16:
1- Most of people enjoy listening to music in different situations.
2- Parents should allow their children to try unpaid jobs in high school.
3- There are many reasons that people prefer to be self-employed.
4- Farmers in small cities resist using modern technology in agriculture.
5- Sharing information without limitation helps scientists to access sources easily.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation ‘internet’
1- – Internet access in big cities is much easier compared to small cities.
2- Young people spend long hours surfing the internet every day.
3- The Time of using the internet increases by sharing information freely.
4- In crowded and polluted cities internet banking Protects people’s health.
5- Today internet shopping is an interest of young people.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

TASK 2 Music can be an international language and kind of communication in whole over the world. Although some claim that is capable of gathering people with various culture and ages to gather, other disagree. There are some positive points of music that can create sense of unity among people with different cultures and ages. First of all, it is undeniable that music can create dismal or happy atmosphere and attracts million people around a world. So people may find a shared interest that is a beginning point to start a discussion and talk about their opinions. Secondly, internationally known… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake”15”
1-Children at an early age can learn a foreign language easily.
2- The number of young people has dramatic growth recently.
3- Teenagers can catch financial independence by finding a job.
4-Big citifies have comfortable services for their residents.
5-lack of water sources makes a problem in agriculture recently.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation”achievement”
1-Feeling useful is a major achievement of self-employed
2- Learning a foreign language at an early age will give children a tremendous sense of achievement in the future.
3- Reducing cars pollution is a great achievement in big cities.
4- Employing teenager even unpaid jobs is quite an achievement.
5-having a job for teenager in high school can help their educational achievement.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Task 1: Two maps below illustrate a center of small-town called Islip in two conditions, the first one is the current condition and the second one is for the future. There are two rows of shops in the northern and central parts of the current map of lslip and the main road is located among them. The main road will be replaced by pedestrian way. Although the row of shops will be remained unchanged, the shops in northern will be replaced by a shopping center in central and next to it ,a car park will be added to it in… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake “14”:
1- Parents should let their children choose their jobs.
2- Independently jobs make people work hard.
3- -Modern technology help farmers develop in agriculture.
4- In big cities you can hear loud noises of cars move compared to small cities.
5- Learning a foreign language in early age help children have more chance in international schools.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation “advantage”:
1- Young countries enjoy a considerable advantage in terms of workforce.
2- Sharing information without limitation offers a clear advantage to scientists.
3- It is a great advantage to be able to work independently.
4- Young people should choose a job that the advantages outweigh the disadvantages.
5- Using modern machines in agriculture is a distinct advantage in developed countries

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

writing task2;Nowadays many people prefer to work as a freelance. While there are various reasons for this choice, it has some drawbacks and problems. There are many reasons that people prefer to be self-employed. First of all, dissatisfaction at work can persuade most of people to be self-employed. Dissatisfaction at work can be divided into different parts, earning enough money compared to their position can be one of them. Unfortunately, employees in companies do not earn a decent income, so they are forced to leave their jobs. Secondly, some ambitious employees see successful people working independently so they copy successful… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake13:
1-some serious restrictions are passed for sharing information without limitation
2-unpaid jobs are suggested to young people before high school.
3- The foreign language is taught to children in primary school.
4- Modern technology is used for improving agriculture.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation ‘pollution’:
1-fossil fuel and factories are significant sources of pollution in big cities.
2- Fertilizer has caused serious pollution in agriculture.
3-Most environmental pollution originates in megacities.
4- New measures are needed to reduce pollution caused by population growth.
5-Chemical pollution has a bad impact on agriculture and the production of crops

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

task 1; The set of visuals below shows the number of visitors to Ashdown Museum and the results of their satisfaction before and after renovation. The table shows the year before refurbishment Ashdown Museum had 74000 visitors but this number increased considerably, it reached 92000 visitors. The pie charts illustrate, the percentage of those who reported before refurbishment to be satisfied was under a third of all respondents (30%), after the repair this number jumped to 40 percent. about 10 percent of visitors were very satisfied . In addition, the percentage of very satisfied visitors has increased dramatically, more than… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Common mistake 12:
1-Many people died as result of drought.
2- Sharing information became free after the Second World War.
3-Amount of pollution in big cities decreased.
4-lack of water sources happened because of the old agriculture system.
5- Learning a foreign language agreed for students in the primary schools.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation “Population”:
1- The majority of the population lives in big cities.
2- Reforming agriculture in each city needs rural population.
3- An elderly population needs more health services compared to young people.
4- Rapid population growth led to a lack of job opportunities for young people.
5- Population density in small cities is less than in megacities.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

writing task2: Nowadays, learning a foreign language is an integral part of the education curriculum. Although some experts opine that pupils should learn a new language at primary school instead of secondary school, others disagree. Picking up a new language at an early age has some advantages. First of all, Students in primary school are less familiar with the fear of ridicule by their peers so they are eager to participate in large groups and speak a new language .it is a good practice for them to master a language in the future. Secondly, some experts believe that students at… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Collocation (job): 1- Being a farmer is a demanding job, they have to work in hot weather. 2- Young people can take a temporary job in a charity. 3- I lost my job as a nurse and I am Unemployed now. 4- I will apply for a job at university. 5- Low income has reduced job satisfaction in my country. Common mistakes number 10: 1- There are many people who are affected by unhealthy food advertisements. 2- Most teenagers who participate in unpaid community services are more successful. 3- Living in a big city has some attractive advantages that tempt… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

writing task 2: Today one of the problems of modern countries is a dip level of health and overweighing. There is a conflicting view for tackling this problem; some people believe rising in sports facilities can be a good solution. On the other hand, another group thinks it is not enough and other suggestions are required. There are various reasons that prove how increasing sports facilities can help public health. First of all, it means people can access to sports facilities easily. Modern life style doesn’t let People do sport as much as necessary for them, so accessible facilities for… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

writing task 1: The graph illustrates how much goods were transported in UK by four ways include road, rail, water and pipeline from 1974 to 2002. The highest amount of goods was transported by road in these years. It had the largest amount of transportation with 70 million tonnes in 1974, and then it had a rising and fluctuating trend until 1994. After that it increased sharply and reached a peak in 1998, it was less than 100 million tones .finally it followed a period of stability until 2002 with about 100 million tonnes. The goods was transported by water… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

جملات خطاهای متداول شماره 8و 9:
1- if governments change the irrigation system,Production will increase
2- my clothes are damp yet.
3- I am a very motivated and enthusiastic person.
4- We celebrated our wedding party in a beautiful garden.
5- My paper is published in an international journal.
6- I started to become anxious .

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

writing task2: High school students are at a period of their lives that can gain a lot of experience. Although teenagers can improve their abilities and gain new experience through unpaid jobs, there are some drawbacks in this regard. Mandatory jobs without income can be an excellent chance for high school children. First of all, it is a unique job opportunity for teenagers. In such a scheme, children can become familiar with various jobs and prepare for their future. So for the future, they can choose their career easily because they can catch much experience for free. Secondly, students can… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

ببخشید فیدبک این رایتینگ من ارسال نشده.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

آیا جملات باکالوکیشن های provide درست هستند/؟
1- The unpaid job provides a chance for high school students to choose the right job for the future.
2- Big cities provide more facilities for their residents.
3- In the agriculture system, developed countries should provide support to poor countries
4- Providing information without limitation in some aspects can improve societies.
5- An advantage of living in modern and big cities is to provide free education.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

task1: The chart illustrates the number of people in the UK who used the telephone in three groups: local, national and international, and mobile over period of eight years from 1995 to 2002. The local-fixed call was a popular way of telephone calls among the UK. Moreover, it was allocated over 70 billion minutes of telephone calls in 1995. The number of using local call grew steadily until 1999. After that, the number of local calls reduced and reached about 70 billion minutes in 2002. National and international calls stood on the second level of using calls in 1995, it… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

writing task 1; The graph illustrates the average time that children at the age of 10 to11 years old spend on diffrerent home activities such as tv and computer. Teenagers spent less than 4 hours a week for computer activities in 2000. Then for 4 years until 2004 this number rose steadily and has reached 15 hours a week. After 2004, this number gradually increased until 2008 and almost reached its peak. It was approximately 22 hours per week. TV became more popular among children in 2000 comperd computer activities and They devoted more than 20 hours to watching TV.… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

ببخشید فیدبک این رایتینگ من ارسال نشده.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

writing task 2: These days agriculture seems to be developing faster than ever. Despite this, the number of hungry people is increasing, and this has become a global challenge. Many factors have led to this problem, but there are some solutions that can be tackle. There are many varied and complex causes for food shortages and enhancing the number of hungry people all around the world. First of all, climate change has impacted on agriculture. Today rising temperature and reducing water resources have led to a drought. Obviously it causes reduced crops. So reducing crops in agriculture led to famine.… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

ببخشید آیا این جملات درست هستند؟
1-Developed countries are used modern mechanisms in agriculture so they can produce many crops.
2-Thus these countries can control the distribution of food resources and deprive poor countries of them

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

common mistakes :
1-Each member of the team has an individual id card
2-somebody likes living in big cities
3-many students participate in my class
4-everything is available in online markets

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

information collocation:/
1-you should use dictionaries as sources of information
2- chat room is a place where people can exchange information and chat.
3-I find accurate information about opening bank account
4-some information in this book in not particularly relevant to pictures
5-I have to gather information for my paper.
6-bookseller gave me a useful information about some novels

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

رایتینگtask 2: Some people consider population as an enormous potential for their society, so these countries are experiencing an increasing number of young citizens. Although a considerable increase in the number of young people help countries to be profitable, they can face governments with some problems. Increasing in number of young citizens will create opportunities for societies. First of all, youth can be positive force for development. Most of young people are much productive and energetic in their work places. Their productivity, entrepreneurship will drive future economic growth in countries. It gives the country the opportunity to create an educated,… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

رایتینگ task 1 Two maps depict the development of facilities on an island for tourists in two different periods of time, before and after the construction of new recreational facilities. In the first map, there was no place for tourists to enjoy and have fun also numerous places were built later. In second map a reception was constructed in the middle of island. Moreover, reception in northwestern was connected to the restaurant. There was a vehicle track between the reception and the restaurant for tourists to easily commute. On the other hand, the second map is modernized by several individual… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Sharing information in modern life is an inevitable process that is controversial between people. Although some people believe sharing information should be maximized without limitation, others think information sharing must be under control. Some people believe that sharing information freely, as much as possible can be beneficial to others. First of all, sharing information freely helps scientists to access resources easily. Researching needs lots of money and time that sharing information without limitation can provide. Finding resources in this way is cheaper and easier. Secondly, Maximum information sharing can facilitate the scientific development of society. Scientists can quickly access past… بیشتر بخوانید

احسان سمایی
میهمان
احسان سمایی

Today information sharing in various fields has an important role in the progress of societies. Some people advocate for sharing information freely form while other people support of sharing of information with the restricted form. Some people believe that more advantages there are in information sharing without restriction. First of all, sharing information without restriction in the research field cause improvement connection of researchers. This situation for poor countries, where research costs are expensive, is very affordable and it can help the economies and development of these countries. Also, the production of scientific and efficient products increases among communities. Secondly,… بیشتر بخوانید

زهرا. ن
میهمان
زهرا. ن

Sharing information freely or with limitation People have different ideas regarding sharing information. Some consider positive sides of sharing information, then they favor unlimited information sharing and others may think over negative aspects of freely sharing information, then they believe restriction will provide more benefits. Some believe information sharing will provide more benefits. First of all, this strategy will decrease parallel research. To avoid rework same research or reinvent same things, researchers need to establish their assumptions based of the findings of previous researchers. A well-developed proposal will be prepared if researchers know the bottlenecks or limitations of others’ studies.… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

نتیجه گیری:
1-In conclusion, sharing information freely has some benefits but some people think it can hurt our society and it is better to limit the sharing of information.2- I agree with the first group, although sharing information without restrictions has some drawbacks, easy access to information can develop our scientific research.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

پاراگراف دوم رایتینگ: 1-On the other hand, some people believe that sharing information should be controlled.2- First of all, sharing more information freely reduces the number of people who eager to continue working.3- They think that it is not useful to continue other’s works because they are not new. Moreover, people believe making money with this information is too difficult. 4-Secondly, some information is so valuable and sensitive; all people shouldn’t catch them easily. 5-Sharing information without restriction can be dangerous for the community, sometimes this information must be kept confidential. 6-In particular, information related to the security and safety… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

پاراگراف اول بادی رایتینگ: 1-Some people believe that sharing information freely, as much as possible can be beneficial to others. 2-First of all, sharing information freely helps scientists to access resources easily. 3-Researching needs lots of money and time that sharing information without limitation can save time and money.4- Finding resources in this way is cheaper and easier.5- Secondly, maximum sharing data can make more process. Scientists can quickly access past research and results and it can also help them to take new ideas. 6-In addition to saving time and money, finding a new idea is the result of sharing… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

جملات مقدمه رایتینگ
1-Sharing information in modern life is an inevitable process that is controversial between people
2-Although some people believe sharing information should be maximized without limitation, others think information sharing must be under control.
. 3- I almost agree with both views and will discuss them in this article.

زهرا. ن
میهمان
زهرا. ن

تایید مقدمه برای استفاده در رایتینگ
Everyone has different goals in his/her life that tries to achieve them, but happiness might be outstanding ones. Human’s life can be spilt into two stages relating to most happiness times: adolescence and adulthood.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

1-Finding an appropriate location for living is a trending topic
2- Although some people believe that living in big cities is better,
others prefer to choose small towns.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

1-Being happy or not is an inner sense that most of people are dealing with during their lifetime.
2-Although some people believe that happiness is more common among teenagers
-.3-adults can also be very happy.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

جملات استفاده شده در مقدمه big and small cities
1-Finding an appropriate location for living is a challenging topic
2-Although some people believe that living in big cities are better,
3-others prefer to choose small towns.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

جملات استفاده شده در مقدمه happiness
1-Being happy or not is an inner sense that most of people dealing with this issue during their lifetime.
2-Although some people believe that happiness can be found more among teenagers.
3-others persist on this idea that adults are happier.

احسان سمایی
میهمان
احسان سمایی

تایید جملات برای استفاده در مقدمه رایتینگ happiness

1- feeling of great happiness is an exclusive issue in life time.

2- some of arguments approved that teenagers have more happiness time.

3- other reasonings confirmed that adults have more happiness.

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

” (i dont work for any public sectors)ببخشید درست هست این جمله؟

زهرا. ن
میهمان
زهرا. ن

I Prefer living in a big city for different reasons. First of all, there are more facilities in big cities. Big cities, especially modern one experiences quick development and benefits more by new technologies. Governmental services are developed well and due to occupying most of rich people in big cities, there are good accountability by governmental bodies. There are sophisticated educational centers, advanced hospitals, job opportunities and, etc. Secondly, when you live in big cities, you have more job offers. Big cities are more industrialized compare to small town. There are variety of companies which make you able to find… بیشتر بخوانید

احسان سمایی
میهمان
احسان سمایی

Some of the people select living in big cities. First of all, the big cities in comparison with small cities had more opportunities for improvement of living conditions, especially economic situation. One of the most important opportunities is people can find more job positions. in these cities due to the high density of industrial and companies, people especially young workforces have more job opportunities while in these situations not exists in small cities. Secondly, in modern cities, there are more facilities and services which most people can use. Also the distribution of facilities such as transportation systems, medical services, educational… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Living in a big city has some attractive advantages that tempt people to choose it. First of all, there is developed infrastructure in big cities. In big cities, people can utilize more facilities such as advanced transportation, subway, and quick buses, compared to small cities. In addition, enjoyable entertainment such as theme and amusement parks are more accessible in big cities. Secondly, people in big cities have more chances to find good job opportunities due to lots of big companies and great offices which are there. The more people living in big cities, the more need for general services exist… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

Living in a big city has some attractive advantages that tempt people to choose it. First of all, there is developed infrastructure in big cities. In big cities, people can utilize more facilities such as advanced transportation, subway, and quick buses, compared to small cities. In addition, enjoyable entertainment such as theme and amusement parks are more accessible in big cities. Secondly, people in big cities have more chances to find good job opportunities due to lots of big companies and great offices which are there. The more people living in big cities, the more need for general services exist… بیشتر بخوانید

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

I want to continue my education at phd level.
I want to continue my education in phd level
?which one in correct

صدف پوینده
میهمان
صدف پوینده

examples for most common grammatical mistakes

1-I use free services in my university.
2- some of the problems are mentioned in this report.
3- the areas that affected by the flood
4-the president faces the difficult task during his work.