دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 3 تیرماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس To What Extent

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دوره فشرده آیلتس تیرماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

317
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید کامنت بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
193 Comment threads
124 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع کامنت
16 Comment authors
اشرف گadminامیررضا حیدریمهسا محمدیمحسن سپهرنیا Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
اشرف گ
میهمان
اشرف گ

باسلام، رایتینگ جلسه دهم. . . The bar graph gives information about the total number of minutes that spent on different types of telephone calls by UK residents between 1995 and 2002. . . As the chart shows local-fixed line has been more popular type of telephone calls. In 1995, UK residents spent around 70 billion minutes on local-fixed line. In 1999, this rate has reached its peak in 90 billion minutes. . . In 1995, the number of mobile using only has been a few billion minutes. This rate have had dramatic increase and gone up a peak of… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

WRITING10 The bar charts compare the mount of calls from the UK, that in this charts show people use with three kinds of calls including Local line, National and international fixed line and Mobiles  in the years of 1995 to 2002.(40 words) In 1995, the local-fixed line were been approximately 70 billion minutes. This chart had shown an upward trend until in 1999 that was 90 billion minutes. Than it started to dropping chart more than 70 billion minutes in 2002 same the first category.(43 words) The most popular call after local-fixed was national and international-fixed line, First chart in… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

سلام و وقت بخیر. من دیشب رایتینگ جلسه دهم رو فرستادم توو صفحه کلاس، چرا نمی بینمش؟

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

کالوکیشن جلسه دهم

1- The poverty led to efforts to reduce population growth rates in the poor countries.
2- Governments can improve people’s lives by controlling population.
3- Making a plan to reducing population density help developing the poor countries.
4- It is difficult to produce food for local population in the Africa.
5- some elderly population cannot rely on the state to support them.
6- Rapid population growth has negative impacts on health and education in most African countries.
7. Rural population cannot access to health care in some countries.

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه دهم The chart illustrates that the figures for amount of the time spent by UK residents on three various telephone calls between 1995 and 2002. At first, the local fixed line was the most popular among UK residents, and the local calls were 72 billion minutes in 1995. Then, it showed a steady upward trend to reach a peak of 90 billion minutes in 1998. But this trend turned downward after 1998 to 72 billion minutes in 2002, in fact, it fell back to the same level of 1995. At the beginning, UK residents spoke on national and… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

سلام استاد وقتتون بخیر. اگر بخوایم تووی اسپیکینگ یه نقل قولی و بگیم ضمیر به چه صورت میاد؟ مثلا میخوام نقل قولی و در مورد خودم بگم ضمیر I استفاده میکنم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید🙏

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

General IELTS-12 You work at home and have a problem with a piece of equipment that you use for your job. Write a letter to the shop or company which supplied the equipment. In your letter • Describe the problem with the equipment • Explain how this problem is affecting your work • Say what you want the shop or company to do Dear sir or madam, I am writing with regard to an issue with a new printer my company purchased for me to use at my home. Each time I attempt to print 10 pages or more, it… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

The bar graph gives information about the total number of minutes that spent on different types of telephone calls by UK residents between 1995 and 2002. . . As the chart shows local-fixed line has been more popular type of telephone calls. In 1995, UK residents spent around 70 billion minutes on local-fixed line. In 1999, this rate has reached its peak in 90 billion minutes. . . In 1995, the number of mobile using only has been a few billion minutes. This rate have had dramatic increase and gone up a peak of 46 billion minutes in 2002. .… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

با سلام وا احترام رایتینگ دهم The bar chart provides information about total minutes of call devoted by people in England according to three different types during the period of 1995 to 2002. Overall, it is clear that the most popular way of telephoning in this country was local-fixed calls, while, mobiles and national-international line calls have broadly similar increasing patterns. It should be noted that, although local-fixed line calls were the highest through these years, people’s tendency toward using this type of telephoning slumped after its peak at the end of 1990s.it rose from just over 70 billion minutes… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

استاد میتونم این جمله رو در رایتینگ دهم بکار ببریم به نوعی نتیجه گیری تلقی نمیشه؟

although local-fixed line calls were the highest through these years, people’s tendency toward using this type of telephoning slumped after its peak at the end of 1990s

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

استاد لطفا توضیحات مربوط به بخش ریدینگ که فرمودید 20 دقیقه هست رو قرار میدید؟

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

استاد وقتتون بخیر
در قسمت ریدینگ سوال true، false، not given
امکانش هست برای جمله ای که جوابش not given هست معادلی برای اون جمله داخل متن پیدا نشه؟

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

The bar chart shows the total number of time spent on UK telephone calls in three categories between 1995 to 2002. (21) In 1995 the most popular way of communication was a local-fixed line in oner 70 billion minutes, which dramatically increased to 90 billion minutes in 1999. After that, it considerably dropped back to 1995 status. (33) National and international fixed-line had slight growth in the period of the eight years. It raised from under 40 billion minutes in 1995 to over 60 billion minutes in 2002. (30) Although, mobile calls have had the most significant growth in these… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

رایتینگ جلسه دهم

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Common grammar mistakes-no11:

– scientific research updates every day.
– school children spend most of their time on tv.
– tourist industry has improved past few years.
– teenagers have become more responsible after taking a permanent job.
– unknown places were not popular in past years.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Collocation-population:
– The general population of school children prefers to playing video games rather than watching tv.
– The majority of the population prefers to live in a big city.
– They need to control the population growth to save natural resources.
– The elderly population has reached the highest level in few past years.
– Government tries to increase the young population.

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

WRITING 9 Some people believe that high school time is the best years that give some experience and use them in life, educate isn’t just study lesson than get a good mark, student must work even if do free community service.(39 words) Now it’s imperative why people agree this plan, first of all, they think students who are staying at home and playing video games may be increase their communicate with other people or hang out more time with their friends, actually today more and more teenagers prefer stay at home but do community services, they can find new friends… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه نهم There is no doubt that volunteer works that students should perform as a part of their education, are the excellent preparation for adulthood, especially they who give much time and effort. (31 words). Unpaid works can have many advantages for students. First of all, one of its major benefits in its role is helping students to develop their occupational skills. In this manner, high school students can experience performing a job outside home and academic programs. This compulsory plan provides an opportunity for them to make a successful career in the future. Secondly, this education system inspires… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

grammar mistakes #9

-society endorses talented people.
-Students dislike unpaid works.
-unpaid works should be obligatory.
-students look frustrated with social activities.
-parents seem unwilling to such decisions.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 9 Throughout high school, students participate in many activities. Many insist that it is beneficial for them to work in social services and they must be obligated to take part, but in doing so, there are some consequences. (37 words) Making voluntary works obligatory in high schools, can serve many purposes. First of all, institutionalization can play a major role in such decisions. Young children can become part of a bigger society and have an experience of fitting in. This matter can bring them great confidence therefore, they will be well prepared for their adult lives. Secondly, students would… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

رایتینگ نهم It has been suggested that unpaid community services should be mandatory for all high school teenagers. Although I totally believe that these activities help them gain experience, some drawbacks should be considered. Teenagers usually benefit from such captivating activities in some ways. First of all, they can learn team work by doing volunteer works. For instance, students working for a charity have to cooperate with others and take numerous responsibilities so that they want to achieve their goals. Goals such as finding appropriate job can be fairly straightforward, providing that job seekers have a background in it. Secondly,… بیشتر بخوانید

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 9/ High school years is an important period of life of everybody, because students in this time learn many things and gradually prepare to presence in the community. Some people believe that doing volunteer works as an assignment for students in the school, must be mandatory. I think this view is useful, although there are some drawbacks. Teenagers can gain different benefits from doing volunteer works. First of all, pupils learn valuable lessons by participating in such programs. They learn to be responsible and how to withstand the hardships and problems of life. When they do unpaid community service… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

سلام استاد. لطفا راهنمایی بفرمایید این جمله درست هست؟ ممنونم
One major benefit of it is that it helps students’ occupational skills development.

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه نهم. . . People have different views about whether unpaid community service should be a compulsory part of education or not. While in some ways it may seem reasonable,I personally believe that negative sequences outweigh positive sequences. . . On the one hand, the idea of using students in community service can be very useful. Fist of all, participation in community service leads students to take over social obligations. The sense of responsibility has long-term significant effects and provides great chance for students to upgrade their abilities. Resocialization is the second important positive impact of this participation. Participation… بیشتر بخوانید

Hassan Heydari
میهمان
Hassan Heydari

سلام استاد یک راهنمایی می خوام
برای یادگیری لغات من می گردم و یک جمله استاندارد از لانگمن یا کمبریج پیدا می کنم، و پشت فلش کارت ابتدا ترجمه فارسی *جمله* رو می نویسم، و سپس در روی دیگر اون جمله انگلیسی رو می نویسم. بعد به *جمله فارسی* نگاه می کنم ببینم آیا می تونم انگلیسیش رو بگم؟
از نظر شما آیا این کار خطاست؟ یعنی اصلا نباید با فارسی کاری داشته باشیم؟ آیا باید یکطرف رو فقط خود لغت رو به انگلیسی بنویسم و طرف دیگه رو سعی کنم جمله انگلیسی مرتبط با اون رو حفظ کنم؟ سپاس از پاسختان

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Unpaid community service is an opportunity for teenagers to achieve valuable experiences. In my opinion, creating volunteer works as a high school program alongside the school education needs to consider all aspects, including detriments. (35) Volunteer works have some beneficial developments for teenagers. First of all, high school students can develop an impressive variety of skills to improve their capabilities in team projects, and by interacting with others and accepting new responsibilities, they can be able to obtain many experiences in different tasks. Secondly, in some situations, students will express their talents and abilities to the supervisors and make teenagers… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

سلام استاد وقت بخیر
فکر میکنم رایتینگ من جا مونده، داخل کانال فیدبک ارسال نشده.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

سلام وقت بخیر توضیحات چک کردم
فیدبک رایتینگ جلسه نهم داخل کانال ارسال نشده و رایتینگ جلسه نهم باقی زبان آموزان فیدبک داده شده

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Collocation-impact:

– They need to monitor the impact of natural resources on global hunger.
– Teenagers can feel the long-term impact of volunteer works in their future careers.
– They make a political impact by sharing information about scientific research.
– Unpaid jobs create a negative impact on teenagers’ mental health.
– Saving underground water consider an enormous impact on the agricultural industry.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Idea 9
Compulsory Unpaid community service High school students

Agree
# makes children stronger, physically and mentally

# youths learn humanitarian purposes

Disagree
# Might be against many students’ will

# potential danger of abuse

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Compulsory Unpaid community service High school students

Agree
# learning different jobs
# finding goals (motivation)

Disagree
# more stressful
# possibility of danger

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Compulsory Unpaid community service High school students

Agree
#more experience
#saving money

Disagree
#waste of time
#educational failure

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Compulsory Unpaid community service High school students

Agree
#skill development
#more chance of hiring

Disagree
#create competitive atmosphere
#no salary

s.tohid
میهمان
s.tohid

سلام رایتینگ هفتم پیشاپیش پوزش بابت تاخیر Writing 7th Nowadays, it is common issue in the world that most population in some countries are young people rather than elder. Even though this fact have both advantages and disadvantages, I do believe that strongly the positive points of having youth populations over-weigh its drawbacks. (42) On one hand, a steady increase in the number of young people have some benefits in the society. First of all, it is clear that young adult populations are more active compare to elderly proportions for they have experienced less stress full conditions and accepted fewer… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

در تسک دوم رایتینگ جهت بسط دادن ایده ایا می توتن به تحقیقات علمی استناد کرد؟
مثلا بنویسیم.
new research has shown…….

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

WRITING8 ببخشید استاد که دیر فرستادم مشکلی برام پیش اومده بود نتونستم بموقع بفرستم The line graph compare spent time by children (10 to 11 years) per week for two pastime including computer and TV in 2000 to 2008.(25 words) Schoolchildren’s spent time for computer started about 4 hours a week in 2000. The line had grew in from of a plateau approximately 15 hours per week after 4 years in 2004. But the number had been increased again protractedly and the end up next 4 years in 2008, the line arrived almost 22 hours a week.(57 words) In 2000,more… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه هشتم The line graph below illustrates the average weekly time spend on two different pastime activities by schoolchildren at the age of 10 to 11 between 2000 and 2008. At first, TV was a more preferred activity rather than computer among children. From 2000 to 2003, the average time that school students spent on watching TV was 21 hours stability. After that, this number declined sharply to 15 hours, between 2003 and 2004, and reached a peak in 2004. Although, during 2004 to 2006 it experienced some fluctuation, and continued with a period of stability with 15 hours… بیشتر بخوانید

Farzaneh Ahangarani
میهمان
Farzaneh Ahangarani

“WRITING 7” Nowadays, in some countries the majority of the population consists of younger individuals. This phenomenon certainly brings some positive and also some negative aspects. (24 words) There are some benefits for this increment in the number of younger generation. Firstly, youth can be positive force for development. In fact, they play an important role in the economic improvement. It is because of the fact that young people are more smart and productive than the elderly population. In addition to this, youth can easily recognize advanced technologies, since they have good knowledge. They use the new technologies such as… بیشتر بخوانید

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 8/ The given line graph compares the hours which schoolchildren with ages 10 to 11 years old spent on watching TV and using computer during 2000 to 2008 years. At the beginning of the period, watching TV is absolutely higher than using computer and it is clear that children didn’t tend to use computer. Schoolchildren spent about 21 hours per week on watching TV between 2000 to 2003 years. Then, this time fell to 15 hours per week with a downward trend in 2004. during next 4 years, although some fluctuations, time spent on watching TV was approximately stable.… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

Job Collocations
In order to apply for this job you shout meet all the requirement.-
Nowadays, lots of temporary jobs have been affected by covid-19 pandemic.-
Job security has become one of the first priorities for job seekers.-

s.tohid
میهمان
s.tohid

ایده پردازی رایتینگ 7

Young population
+ competitive advantages for development
# intensifying marriage
#
– Educational struggles
# need more control rules #

s.tohid
میهمان
s.tohid

ایده پردازی رایتینگ 7

Young population +
productive workforce
# A growth in educated population #


Increases of crime rate
# Depletion of natural resources#

s.tohid
میهمان
s.tohid

ایده پردازی رایتینگ 7

Young population
+
highly skilled workforce# Opportunities of economic growth#

Increasing demand for the job# Older generation for the next decade’s #

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

جلسه هشتم
کالوکیشن information

Mahsa:
1. The government should make decisions that are based on valied and reliable information.

2. Researchers can provide new and correct information about the air pollution.

3. Students can receive relevant information from different types of research activities.

4. Studies give information about important ways to have a balanced lifestyle.

5. Researchers will gather information about the direct and indirect effects of unemployment on poverty.

6. Governments should support poor students to access sources of information

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

اصلاح collocation 8

– The mother company should provide information office branches need.
– recent works have shown the early information on this subject is totally wrong.
– exchanging information about military subjects is a vital role.
– the information secret services give to the government are very useful.
– keep the envelope sealed, it contains confidential information.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 8 you are working for a company. you need to take some time off work and want to ask your manager about this. write a letter to your manager. in your letter *explain why you want to take time off work *give details of the amount of time you need *suggest how your work could be covered while you are away. Dear Mr. Hanks, I am writing this letter to ask for your permission to take some day-offs from my remaining personal time. My wife requires surgery on her left elbow and she will be in a hospital for… بیشتر بخوانید

Farzaneh Ahangarani
میهمان
Farzaneh Ahangarani

“WRITING 8” The line graph gives information about the average time which schoolchildren spent on TV and computer during their spare times from 2000 to 2008. (24 words) In 2000, children spent approximately 21 hours every week on watching TV. However, during 2000 to 2003 the graph remained steady at this level. After then, it decreased to about 15 hours in 2004. In spite of a few fluctuations before the end of period in 2008, the line graph hold stable around 15 hours. (55 words) Meanwhile, the line for using computer increased throughout the time. At the beginning of the… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocation 8

-The mother company should provide all other branches, the information they need.
– recent works have shown the early information on this subject is totally wrong.
– exchanging information on military subjects is a vital role.
– the information secret services give to the government is very useful.
– keep the envelope sealed, it is contained with confidential information.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

grammatical mistakes #8

-i thinks elderly people are completely forgotten in this society.
-this fruit is well known for high amount of calcium.
-the permission is given by the supervisor.
-now i can say my attention is drawn by their great work.
-this attitude towards immigrants is chosen by the government.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

The line graph analysis the average weekly time spent by school children at the age of 10 to 11 on different activities (TV and computer) between 2000 and 2008. (29) In 2000 school children spent less than 4 hours per week on computers. However, the number shows a considerable increase between 2001 and 2004 up to 14 hours per week. Then it shows steady growth in 4 years until the present to almost 22 hours per week. (50) The TV was a favorite home activity among school children in 2000. They spent almost 21 hours per week on TV in… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Collocation- information:
– Government wants to give people false information about sensitive subjects.
– Tourists will ask for further information about the tours in new places.
– They need to learn general information about agricultural products to help the people.
– They gathered useful information on how to solve global hunger.
– Sometimes scientists must share necessary information.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Common grammar mistakes no.8 -to be:
– Tourists learn about places on the trip.
– Tourist industry will develop in the future.
– They investigate global hunger in Africa.
– Scientific research is controlled by the government.
– Most teenagers apply for temporary jobs in their free time.

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

گرامر و کالوکیشن جلسه هشتم:
.
.

1) At regular time intervals , national surveys are conducted to gather information.

2) Always pieces of information are hidden from public.

3) Important decision are made based on credible information.

4) Demographic information is provided by surveys.

5) Official sources of information are not always considered valid.

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

جلسه هشتم: .. The graph illustrated the differences in orientation between the two leisure activities (T.V and computer) among school children over an eight-year period.(2000-2008) . At the beginning of the period, average usage of TV was dominant leisure activity. School children spent on 21 hours to watch TV. In 2003 there was a dramatic decline and average of watching TV dropped to 15 hour per week. This process showed some insignificant fluctuation until the end of the period in 2008. . At the start of the period, it can be seen the usage of computer was less attractive to… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

باسلام ارسال رایتینگ هشتم Writing 8th The line graph compares average weekly time spent on two different leisure activities (TV & computer) over span of 8 years (from 2000 until 2008) by children at age of 10 to 11 years old. Overall; it is clear that children spent much more time on TV when the figure commenced while computer use was becoming more popular during next years. Time spent on computer remained stable until 2001 year (about 4 hours per week). But it experienced a dramatic increase during years of 2001 until 2004 (about 15 hours per week). Next gradual… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

با سلام
پاسخنامه open forum 1 کتاب اصلی رو نمی تونم پیدا کنم. راهنمایی میفرمایید؟
توی این پیج فرمودید در تلگرام تقاضا کنیم:
https://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-open-forum-1/

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

جلسه هفتم Collocation: job 1. Often retired people apply for a part-time job in a big cities. 2. People who live in a big city have a chance to take a job in the big factories. 3. My parents find me a temporary job. 4. Adults always look for a permanent job to support their families. 5. Job satisfaction impacts on employees performance. 6. People who live in the poor countries have very little job security 7. Younger people sometimes lose their job in the underdeveloped countries. 8. Employees quite a low income job. 9. Most people have a demanding… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه هفتم Currently, in some countries increasing the number of young people is more rather than the elderly population. In spite of the advantages, the young adults could bring disadvantages for any country. (29words) There are advantages for countries which have younger adults than older people. First of all, more young generation means that there are more workforce. Young workers can have wide ranges of skills that are necessary for the modern workplaces like new software. Modern world need people who are updated with technology and eager to learn new technique. Young employees are energetic, creative and enthusiastic. Secondly,… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

grammatical mistakes #7

– Elderly people are more sympathetic than young adults.
– you should be more optimistic and stop worrying.
– I could not agree more with your opinion.
– The atmosphere has become more relaxed since the reconstruction.
– They have found that foreign students suffer more during their semester.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

In some societies especially in developing countries, increasing the young population has approved while there are many disagreements. It is important to research both sides’ positive and negative effects before forcing nations to youth population growth. (36) There are some benefits in the young population increasing. First, increasing the youth population raises hopes in society and that would help the community to increases the enthusiasm in society. So, they can expend their energy to reach success in labor market development to support economic growth. Secondly, the most beneficial effect is the existence of various capabilities at this age level. The… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

WRITING 7 While the corona virus make a substantial changes in amount of population that try to decline rate population in the world, but youth population compensate and it’s increases in many countries that we attending to advantages and disadvantages youth population. (39 words) There are some benefits on youth population that express in details. first of all, developed countries need thrive their economy that young adults can do, actually young adults have new innovation and they are more powerful than old adults in the other hand government encourage people increase their population or if possible apply youth adults from… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

The ratio of the number of young adults to old people in a country has always been a major factor for countries for strategic decisions. It is necessary to discuss whether countries with a higher ratio, benefits greatly, or vice versa. (41 words) Countries with great number of younger adults have shown two major benefits. Firstly, their economic growth seems to increase gradually. With the aggressive attitude of young people, it is obvious that the total workforce of a nation is more efficient and has an enormous impact on the economy. Also, since younger people are more modernized and faster,… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

ارسال دوم رایتینگ؛ . Youth and aging are not only biological conceptions, but they are also political, economical and sociological structures. As a result the proportion of the number of young people to the elderly is really important. On one hand,having a large number of young people has benefits for communities. Firstly, young people are more creative. In the globalized world, competition is the most important base of the economy. In this situation governments are trying to have an important role in the world market goods and services. Secondly, the youth are reserved army. The larger number of young people… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

In some countries, the average age of the population has been decreased. While some countries benefit from population growth others disagree and want to have a balance between the young population and elders. In this essay, I will discuss both sides’ positive and negative effects of youth population growth. There are benefits in the young population increasing. First, increasing the youth population raises hopes in society and that would help the community to increases the enthusiasm in society and reach success in labor market development and economic growth. Secondly, the most beneficial effect is the existence of various capabilities at… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Collocation- Job:
– Adults must take permanent jobs for a better future.
– They may lose their jobs if they share confidential information.
– They extended their contracts because of job satisfaction.
-The young population expects job security from companies.
– Job satisfaction is required a lot more than just a salary.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Common grammar mistakes no.7-more:
– Tourists expect more information about unknown places.
– Teenagers need more attention from their families.
– The tourist industry had more development nowadays.
– The population growth needs more facilities.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocations 7

-In such countries, people do not consider job satisfaction generally since, they do not have many options available.
-elderly people cannot start demanding jobs such as retail.
– many young adults quit their jobs due to s*e*x*u*a*l harassment.
– youths are keen for temporary jobs during summertime.
– The government should improve job security in order to prevent mass migration.

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه هفتم: . Youth and aging are not only biological conceptions, but they are also political, economical and sociological structures. As a result the promotion of the number of young people to the elderly is really important. On one hand,having a large number of young people has benefits for communities. Firstly, young people are more creative. In the globalized world, competition is the most important base of the economy. In this situation governments are trying to have an important role in the world market if goods and services. Creativity not only helps to create new tools of production but… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

سلام استاد. لطفا راهنمایی بفرمایید کدوم یکی از این جملات میتونه درست باشه. ممنونم
1.Countries are exposed to risk of unemployment
2. Countries would be exposed to risk of unemployment

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Young population

+
#economic growth
#more synergic communities


#inefficient management
#loss of social values

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Advantages
# increasing hope
# increasing ability

Disadvantages
# less job opportunity
# lack of facilities

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Advantages
# energetic community
# more creative

Disadvantages
# less experience
# require educational programs

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 6/ This image shows two maps of a certain island that are related to before and after the implementation of leisure services and facilities for tourists in it. In the first map, there is almost nothing but some palm trees and a beach on the left side of the island. In the second map, some facilities are provided for tourists. A reception is built in the middle of the island. There is a restaurant in the northern part of the island. Around the reception, there are some accommodation sites for tourists. Another important change is that a pier has… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

grammatical mistake #6

-you might end up having several injuries if you are not cautious enough
-you should inform Mary about her college admission
-he may consider me for this particular job
-please be on time; your reservation could get canceled
-you have to be more specific about your request

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه ششم: . The presented maps show tow different features of an island before and after the construction of a welfare complex there. In the first map, there is no sign of attention to welfare of tourists. Unlike the first map, remarkable thing in the second map is an existence of a welfare complex in the central and western parts of the island.This welfare complex consists of several accommodation, a reception center and a restaurant. The reception center and the restaurant are located between the accommodation. As a result, access to these major buildings is easy for all residents… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 6 Writing General (IELTS9) You and some friends ate a meal at a restaurant to celebrate a special occasion, and you were very pleased with the food and service. Write a letter to the restaurant manager. In your letter • Give details of your visit to the restaurant • Explain the reason for the celebration • Say what was good about the food and the services Dear sir or madam, I am writing this letter on behalf of myself and my friends to express our visitation to your stylish restaurant for our reunion. One of our friends selected your… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Two maps are showing enormous changes in an island at different times, before and after development. In the first map, the island was limited to palm trees and a beach area. However, in the second map, the island converted to someplace for tourists. In the middle of the island, there is a reception building connected to the pier in the southern part of the island and, in the north of the reception, there are vehicle tracks connected to a restaurant. The other enormous changes are the two accommodation units area for tourists that connected to both, east and west side… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Common Grammar mistakes-No.6:

– They may share the information to stop the war.
– Government must be more concerned about global hunger.
– They will develop the agricultural industry in the future.
– They might suffer from starvation without the proper agricultural facilities.
– Teenagers have to be more responsible for their actions.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Collocation-Research:

– They sent a research team to work on the global hunger problem.
– They had carried out some research to stop air pollution in big cities.
– Online students must do research projects on their own.
– Government makes progress on scientific research.
– They want to share information for research purposes.

Farzaneh Ahangarani
میهمان
Farzaneh Ahangarani

“WRITING 6” The two maps represent some changes which have been occurred on a certain island, before and after building some tourist services. (21 words) As can be seen from the first map, the island was just a piece of land which covered by a few trees especially in the eastern side of it. Also, there is a small beach at the western side of the island. However, most parts of the island had been unused and free. (52 words) The second map shows the significant changes across the island. The main development is the pier, where visitors can access… بیشتر بخوانید

Farzaneh Ahangarani
میهمان
Farzaneh Ahangarani

“WRITING 6” The two maps represent some changes which have been occurred on a certain island, before and after building some tourist services. (21 words) As can be seen from the first map, the island was just a piece of land which covered by a few trees especially in the eastern side of it. Also, there is a small beach at the western side of the island. However, most parts of the island had been unused and free. (52 words) The second map shows the significant changes across the island. The main development is the pier, where visitors can access… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

WRITIN 6 This passage is showing two maps about an island in two different times, before and after that people built some tourist facilities there. (23 words) In the middle of island, is a reception that tourists can go there by vehicle because people construction vehicle track also, vehicle can access to a big restaurant that it has in north of island. Unfortunately vehicle track just built for reception and restaurant which tourists can’t go other place by vehicle. (52 words) In the other direction, there are some accommodation in west of island actually, there is footpath for tourists able… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

سلام استاد هر دفعه تاکید دارید که جمله هایی که استفاده میکنم فارسی به انگلیسی هستند و باید از لانگمن استفاده کنم ولی نحوه استفاد درست از دیکشنری را نمیدونم لطفا توضیح دهید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه ششم The maps reveal the status of tropical island in two different times, before and after building leisure services and touristic facilities. (21words) From the development perspective, a reception has been constructed in the middle of the island. To the north of the reception a restaurant has been located. They are connected to each other by a vehicle track. There are also tourist’s accommodation units on the west region of the reception. Which are connected to each other and to other areas with footpath. Other important option on the western side of the island is a beach can… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

جلسه ششم
خطاهای گرامری: مودال ها

1. Government should provide agricultural facilities in undeveloped countries.

2. New agricultural methods can give people a chance to provide more food.

3. Government will perpare free educational programs for farmers.

4. Several significant solutions can help poor countries.

5. Poor countries have to decline population growth.

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

جلسه ششم
Collocation: research

1. Governments are planing to do research into the reseans of famine.

2. Researchers spent years carring out scientific research into shortage of food.

3. Extensive researches have proved the climate change causes natural disasters.

4. A team of students is carring out research into negative effects of climate change.

5. The purpose of doing research is to help development in rural areas.

s.tohid
میهمان
s.tohid

Writing6th Two maps below show an island, before and after the construction of some tourist facilities. Summarize the information …… This tow maps demonstrate an island which is larger than several hundred square meters. First map depicts that before constructions of tourists’ amenities while the second one shows when construction has been done. Overall, it is clear that constructions focused on central and western regions. Although modern constructions have changed the face of the island drastically and have made it more convenient for tourist, some pale trees have remained untouched in eastern and a few in western part. Reception which… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

کالوکیشن جلسه ششم:

1) Many group have done research on tourism.

2) Extensive research must be done on the destructive effects of tourism.

3)
Main beneficiaries don not fall into the trap of scientific research on tourism

4)
A research team is investigating the natural characteristics of the area.

5)
The purpose of research project is to solve several problems.

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

گرامر جلسه ششم:

1] Visitors can see the blue sky without any pollution.

2) The government should do more to protect local communities.

3) Residents of the tourists areas must take care of their heritages.

4) Tourists have to respect the tradition of the native residents.

5) Tourism can be free but not destruction.

s.tohid
میهمان
s.tohid

سلام این جمله برای رایتینگ مناسبه؟
دو تا adjective clause
می خوام باهم بیارم
. Surrounded by accommodations, Pale trees, which had been planted before constructions, were connected to the beach by a simple footpath.

Amir mohsen Ahitabar
میهمان
Amir mohsen Ahitabar

Nowadays, although agricultural science have been improved dramatically, some people are starvation in the world at present. Many factors are behind this problem but there are also some solutions for this kind of the problem. There are many reasons for starvation. first of all, geographical problem can be considered. Many countries where don’t have access to food, were located on tropics. There is not enough water for agriculture in these countries. The heat of these area leads to water evaporation and depletion of groundwater resources. Therefore, people cannot farm in these area due to drought and lack of water so… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

اشتباهات گرامر شماره 5

– Few people reach their exotic destinations every year.
– Each farmer utilizes methods of modern agriculture.
– Usually, everybody with a height taller than 185 cm joins our basketball club.
– Neither of them is completing their tasks at the end of the day.
– Each one of you has to make your own bed every morning.

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 5/ Although nowadays, significant progress has been made in the agricultural industry, yet people all over the world continue to suffer and even die from hunger. This problem can have different causes and solutions. (33 words) First of all, regardless of the advances in agriculture, the primary reason for people starvation is population growth. In the last decade, the growth rate of population has increased tremendously. Whereas, the production of food has comparatively not increased at the same scale. Secondly, Poverty is on the rise in many African and Asian countries. These countries do not have good economic conditions… بیشتر بخوانید

Shapour Ahi
میهمان
Shapour Ahi

Nowadays, although agricultural science have been improved dramatically, some people are starvation in the world at present. Many factors are behind this problem but there are also some solutions for this kind of the problem. There are many reasons for starvation. first of all, geographical problem can be considered. Many countries where don’t have access to food, were located on tropics. There is not enough water for agriculture in these countries. The heat of these area leads to water evaporation and depletion of groundwater resources. Therefore, people cannot farm in these area due to drought and lack of water so… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه پنجم Despite agricultural development, a large number of people around the world, still suffer from hunger. This essay will discuss about possible reasons and also suggest their solution. (27words) There are several significant reasons for shortage of food. First of all, climate change is one of the most important causes. Some negative effects of climate change involves weather-related natural disasters such as flood, dryness, and decreased food security. People who live in desert area where a hot dry wind blows, facing famine. Because of shortage water and very poor soil and lack of other vital needs of a… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

Writing 5th In spite of advances in agriculture, people around the world are still hunger Agriculture has always been a best solution to meet all human food requirement. However global hunger should not be omitted because of shortage in preparing food. Simple ways are suggested usually to overcome this hurdle. Although main reasons of food shortage are still unknown, some of the more common ones are listed here. First of all, one of the significant reasons for global hunger is climate change. Undoubtedly numerous factors get involved in this natural phenomenon such as: human activities , contributing to accelerate the… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

ایده پردازی رایتینگ پنجم
Global hunger

Reasons
Climate change #
Civil wars #

Solutions
Change in production#
Watch out distribution systems#
Global hunger

Reasons
Uneven food distribution #
Financial support #

Solutions
Sharing technology by developed country #
WHO help poor countries #

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Cambridge grammar unit 5 future present continuous -Our tutor is presenting a scheduled presentation at noon. -They are going to a stay in a house, booked on couchsurfing. -Elon musk is launching starlink by the end of summer. -administration is accepting volunteers just after they receive their resume. -we are traveling by yacht for sure. will -As before, they will be expecting us at the airport. – Maybe they will bring us some food and shelter. -The fastest car in qualifying, will start the race in the front row. – Just bring me a racket and i will show you… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 5 In many places around the world, traditional agriculture is far gone and with the aid of science and technology, we have been introduced to modern agriculture. Not only this development has not achieved its sole purpose, there are many people still facing severe famine. There are causes and solutions for this problem. (52 words) In order to mention some causes of human starvation, first I would mention problems within the trading processes taking place. To buy food, every government should first have the ability to earn and pay money. Some poor countries are going through great suffering with… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

جلسه پنجم: Agriculture is a very old phenomenon and has a history of several thousand years but despite this long history, it has not been able to keep the world’s population from starving and hungry is growing rapidly. ( 36words)   Increasing hungry and its continuity has several reasons. First of all imperialism . Hungry is mostly common in undeveloped countries. These   countries have been colonized for many years . Single product is the main form of economic in these countries.  As a result  their economic have not sufficient and necessary grounds for economic  growth   especially   in agriculture. Secondly war:… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

Common mistakes 5
1.many people buy their shop by the internet

2.in large city, people wearing expensive clothes

3.everyone who wants buy a house in big cities must pay more cost than in small towns

4.someone who is teenager can’t drive a car

5.somebody when feels hungry it’s better eat some fruit

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

WRITING5 Technology is development every day that can help people have easy life, hungry is a usual problem that every country has it but modern agriculture solve it which unfortunately some countries can’t access to modern technology and still they farming by old ways who can’t provide the foods people they need.(50 words) And now we should know which can make hungry problem in the world. Firstly, in the world population rates is increase but food or water can’t increase like population. In some countries people usually use old tools the biggest problem is population, population rates in previous years… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه چهارم: Debate about maximum sharing of information or limited access to information has been lasting .while some people agree with maximum sharing of information others disagree with information sharing.(28 words) On the one hand some people believe that maximum sharing of academic and scientific information is better. Firstly sharing information decreases the risk of potential misuse by scientists and academics. Constant monitoring of scientific activities reduces the probability of misuse of results .By reducing the risk of misuse of scientific results and achievement biosafety will increase. Increasing biosafety will help human to survive. Secondly information sharing leads to… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

There are many improvements happen in the modern agricultural industry nowadays, which is the biggest development for civilization. However, some reasons affect the global hunger growth and there are several solutions to solve this problem. (35 words) There are some opinions about the reasons for hunger growth around the world. First of all, the birth rate is increasing in some countries every day, which their government hasn’t any infrastructure for the excess population and the lack of food resources in this situation can have a significant effect on providing the services for this populace. Secondly, the natural resources excessive use… بیشتر بخوانید

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

جلسه پنجم
Collocation: provide

1. Governments provide the best services to improve agricultural productivity.
2. New methods have given farmers a chance to provide more food.
3. Researchers provide useful information about plant protection.
4. The state provides free public education for all farmers.
5. Goverments should provide facilities to improve the heat-tolerant varieties.
6. Farmers need to support to provide Nitrogen for better plant growth.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

common mistakes no.5:

– everyone wants to live in a big city to have a modern life.
– a few people want to live in big cities with air pollution problems.
– each one of the scientists has a hard time finding a solution for problems.
– others have another opinion about living in a big city.
– both of the opinions in this essay are reasonable.
– nobody wants to live in a country that hasn’t any natural resources.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

collocation-provide:

– scientists can share information to provide education.
– they can manage underground water to provide the chance of farming improvements.
– government should provide facilities for scientists.
– some scientists want to gather around the world to provide information.
– farmers need government support to provide services for their industry.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Global hunger

Reasons
#wars for power
#natural resources excessive use

Solutions
#build relations with others
#improve farming industry

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Global hunger

Reasons
#increasin population
#increasing drought

Solutions
#population control
#manage underground water

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

collocation جلسه 5

provide

In order to provide food, they have asked for large amount of money.
Humanitarians have been trying to provide a decent education for villager’s kids.
They are planning to provide farmers a chance to learn pieces of knowledge.
To outshine your students you must provide them with suitable information.
The government was not able to provide new facilities back in 1980.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

ایده پردازی جلسه 5

Global hunger

Reasons
Too many middlemen involved
Hard to exchange money
A lack of awareness from developed countries
The technology has not generously spread
Lack of water resources

Solutions
Cut out the middlemen
Find better ways to transfer assets
Send humanitarian aid to poor countries
Introduce technology to poor nations
Use dry farming

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

رایتینگ جلسه چهارم In recent years, modern communication plays an important role in promoting information sharing. While some people declare it is essential to sharing information maximally, others believe it is important to have restriction on sharing information freely and I tend to agree with both views. (43 words) Some people believe there are many advantages in sharing information with charity. First of all, it helps to save time. Doing research is a time consuming process that should be planning. Scientists can access to free information widely that provides by other investigators and continue their work. And reduce time for… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

writing 4 In the age of new technologies and eternal growth of scientific dominance, knowledge is useless without information and data. Data produced be academic and business facilities have caused a concern about how these data to be shared. Sharing freely or with constraints. (42 word) Those who believe in sharing every data that has been gathered, freely and with no limitation, have two main reasons. First of all, they discuss better collaboration. With cooperation and assistance, scientific and business centers can access to the latest data for their own developments. When they realize this advantage, they even tend to… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه چهارم: Debate about maximam sharing of information or limited access to information is endless. Advocators of the two groups have not reached an agreement.(23 words) On the one hand some people believe that maximam sharing of academic and scientific information is the best. Firstly sharing information decreases probable risks from scientists and academics and politicians and as a result increases bio-safty. Constant monitoring of scientific activities reduces the probility of misuse of results. Secondly information sharing leads to the accumulation of knowledge. This accumulation not only saves time but also provides necessary foundations for continuous advancement of science.… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

سلام ارسال رایتینگ چهارم با احترام Everyone knows the necessity of shared data in modern society. While some suggest excessive sharing information others argue that there should impose restrictions on it. I agree up to a point we need some limitations (35) Some believe maximum sharing information end up benefiting people. First of all, it is undeniable fact that each scientific text needs a wide range of academic back grounds. So applying for topic-related researches as equals as saving time. It also would be the best suggestion to use other science results in order to save time and energy. Secondly,… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Sharing information is an important topic, especially in this current state of the world. While some people believe the ultimate sharing is more beneficial, Others believe sharing limited information is more secure, I think it should be shared under some circumstances. (41 words) Some people believe in utmost sharing information. First of all, it’ll be more helpful to scientists society to increase their knowledge in the short term, so they don’t have to reiterate some experiences for several years to reach the result that already has been done in the past, for example, in sensitive situations like episodic disease scientists… بیشتر بخوانید

Farzaneh Ahangarani
میهمان
Farzaneh Ahangarani

“WRITING 4” In modern world, the number of researching in different fields which include science, business and the academic world, has been increased. Hence some people believe that sharing information can help to growth knowledge; while others argue that some data is too confidential for sharing freely. (44 words) On one side, some people believe that maximum sharing research could be useful. First of all, through sharing information, everyone can access them without difficulty around the world; therefore, it can help the new knowledge to be improved. In addition, it is essential in some cases to share your details and… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Cambridge grammar unit 3,4 present perfect simple: – I have tried so hard to convince him to quit his job -It has shown a promising performance since the startup -It has not been a fun vacation. -Have you tried the opposite way? -I have bought the items you asked for. present perfect continuous: -I have been riding my bike for 3 hours. – you have been interrupting my speech since the beginning -Don’t be short with me; I have been trying my best. -He has been handling the situation smoothly since the captain left. -Has he been designing the dress… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

WRITING4 Sharing information or not, this is a title that people discussion that, some people faith can popular by sharing information but other think are serious and must care and don’t share them.(33 words) Firstly, share information may find new friends that improve their works, today technology has development so that people spend more time on social networks, but they can useful this networks for example, they can find and join a group that related to their work and discuss their problems and improve their specialty. Secondly, some people need information about something that they don’t know while a few… بیشتر بخوانید

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Happiness is very simple to feel and difficult to describe. Some people believe that teenage years are the happiest time . First of all, teenagers have more leisure time for doing everything such, sports, entertainment and rest because they don’t have responsibility and don’t work for a long time in their lives. In addition they can go out with their friends and spend more time with them freely. Secondly, they have less stress because they have a optimistic view of life . They don’t worry about future. On the other hand, other people feel that adult life is the happiest… بیشتر بخوانید

Solmmaz salami
میهمان
Solmmaz salami

Happiness is very simple to feel but difficult to describe. Some people’ believe that teenage years are the happiest than others. First of all teenagers have more leisure time for do everything such sport, entertainment, rest. Because they don’t have responsibility and don’t work for a long time in their life. They can go out with their friends and spend more time with them freely. Secondly, teenagers have less stress in their life because they have a optimistic view of life. They don’t worry about future. On the other hand , other people’s feel adults life is the happiest time,Despite… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Sharing information

Maximum sharing
# becoming vulnerable
# more friendly

Sharing with limitation
# absorbing professionals
# becoming the central resource

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Sharing information

Maximum sharing
# more helpful
# developing opportunities

Sharing with limitation
# power restriction
# financial profit

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Sharing information

Maximum sharing
# time saving
# increasing knowledge

Sharing with limitation
# more secure
# more valuable

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Common mistakes NO.4:

– Scientists are spending lots of money and risking their lives on government researches.
– They should take a risk and find a better solution.
– Powerful countries are trying to find the antibody and spreading it in the world.
– They find and share their experiences of science.
– Some government researches published and became accessible to the public.

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

خطاهای گرامری جلسه چهارم

1. We drank our coffee and chatted about our experiences.
2. She had breakfast and cleaned the tabled.
3. I washed my shirt with soap and water.
4. I spent all my time playing the piano and walking.
5. He painted his room and kitchen.

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

جلسه چهارم
ایده پردازی رایتینگ

Sharing information

Maximum sharing
#save time
#save money

Sharing with limitation
#risk for coping
#disvalue

Sharing information

Maximum sharing
#teaching other leanier
#encouraging other reasercher

Sharing with limitation

#can not make money
#risk for terrorist attack

Sharing information

Maximum sharing
#boosting related fields
#making job vacancies

Sharing with limitation

#making opportunity for competitors
#missing a chance to progress

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

سلام استاد من دایره لغاتم ضعیف هست چه منابعی رو پیشنهاد میدید برای تقویت لغات ؟

s.tohid
میهمان
s.tohid

این جمله درسته می خوام در رایتینگ بکار ببرم
چون and
اوردم باید hadn’t focused
بیارم ؟
For instance medical facilities wouldn’t have improved providing that they hadn’t saved time and focused on new investigations

s.tohid
میهمان
s.tohid

سلام برای مقدمه کدام عبارت درست
Necessity of shared data or necessity of data shared??

s.tohid
میهمان
s.tohid

ایده پردازی رایتینگ چهارم
sharing information
+
# saving money
# pave the vey

# plagiarizing researches
# Privacy policy

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

grammar mistakes #4
– We flew into qeshm island and we also wanted to visit hormuz.
– She has just finished her homework and her fiance has just rung.
– I am going to talk to the dean of this department and will thank him for their cooperation.
– I was very tired and couldn’t hear the words she said.
– The earth’s climate is changing and we are facing a serious danger.

استاد این جمله استباه است؟
-the earth’s climate is changing and we will face a serious danger.

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

ارسال مجدد رایتینگ سوم: . There are several benefits and disadvantages in traveling to inaccessible and difficult areas.However the number of people who go to theses areas is increasing everyday.(25 words) First of all, there are benefits to traveling to these areas. For people who are bored of hobbies of everyday life, traveling to unknown areas can be very interesting and exciting.These people can escape the boring life by put their life in at risk.They accept perils to avoid gradual death.Secondly, the principle of hedonism and belief in individualism leads people to obtain the most pleasure even if obtaining this… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

سلام استاد در ماه مرداد چه زمان هایی و چه مکان هایی آزمون آیلتس Uk برگزار می شود ممنون

سولماز سلامی
میهمان
سولماز سلامی

Some people believe that live in a big city have more advantage of small town. First of all because of more support by government in big city there are high level transportation system in such subways or buses, that people can use of them in rush hour and go everywhere comfortably. Secondly there are a lot of job opportunities in big city. People can find a appropriate job with higher income easily. Secondly there are a lot of job opportunities in big city. People can find a appropriate job with higher incom easily. Because there are a lot factories and… بیشتر بخوانید

fatemeh a
میهمان
fatemeh a

most common grammatical mistakes .
air pollution is a problem that should be solved quickly.
The water was cool and had a sweet taste
This is the advice received from council .
white hair is one of the consequences of getting older.
Money is not the root of ruin or happiness

fatemeh a
میهمان
fatemeh a

over the last few years ,there has been a significant increase in the number of people travelling to strange places .they want to have experince to feel the thrill ,so there are various probs and cons of explorations that we discuss it below. first of all , people love travelling and want to go places where no one want or never have been, and they want to explore nature that is untouched by human civilization ,secondly tourism have opportunity to enjoy the natural beauty closely. other hand , there are some disadvantages that tourism can experince extreme temperatures. And some… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

sentences oxford word skills unit 1 and 2 I was thrilled when I accepted to Shiraz university My brother is so furious because I lose his project She was astonished when she learnt her husband buy a new house Sara is very heartbroken while her boyfriend is leaving their house I was terrified when I see got a bad mark Unfortunately, some teenagers smoking and become miserable My parents feel proud when I win in my life My brother is jealous for lose me when I far my city for university I was anxious before she drive by my car… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

common mistakes #3 Is there some sugar? , I need it Price of bread is so expensive I need lower than this He is much happy because, today it’s his birthday In deserts, there is few water A few numbers of my family leave their home town and move in a big city #4 In my opinion, students should pay attention their teacher and take notes for exam Most of people believe that studying and solving mathematics calculations can improve learning English lessons Pray and holy Quran can help you find correct way Junk food and lipid increase your blood… بیشتر بخوانید

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 3/ Nowadays, travelling to places with harsh conditions is becoming a trend. Although tourists could get exciting experiences from going to difficult and impassable places such as Sahara desert, but there are many drawbacks to be taken into account. (38 words) Visiting new and challenging environments can be beneficial in many ways. First of all, people who travel regularly, may find it tedious to see the usual and repetitive tourist spots. In this case, an adventurous trip is a blessing for them. Visiting new and exciting places can be very exciting for them. Secondly, places with extreme conditions such… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

WRITING TASK3 Nowadays tourists and adventurers tend to visit more harsh places than ever; Places which have extreme weather and are inaccessible by conventional transportation. In doing so there are pros and cons which this category of traveler will face. To name some benefits for these travelers, first and obvious one is that they visit unseen places that many people have not visited before. They see pristine and untouched places that touches their hearts and their sense of wonder awakens. Of course these unique moments boost human awareness to expand. Another advantage is that they consciously or unconsciously gain skills… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

مقدمه 38 کلمه
پاراگراف اول 109
پاراگراف دوم 100

فرزانه آهنگرانی
میهمان
فرزانه آهنگرانی

WRITING-3 In today’s world, most of people take a keen interest in planning to visit remote and unfriendly places. This essay will discuss various advantages as well as drawbacks for such difficult journeys. (30 words) There are some beneficial factors for those tourists who choose tough places as their destinations. The obvious reason is that visiting such places in the world which are unique and have not been touched by man, is very delightful. People want to explore new things and places in order to realize more about them. Therefore, they travel to some unstable and inhabitable places just to… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Nowadays the number of people who want to discover unknown places is increasing. However, there are some benefits and disadvantages for tourists who prefer to visit new places in difficult locations.(33 words) There are some benefits in discovering new places for tourists. First of all, they can enjoy the intact nature and visit many places that not everyone can see and discover exquisite unknown regions. That would be an enormous excitement for most people. Secondly, many travel agencies attract tourists to sightseeing challenging places to have exciting experiences. Most of these tours are more reasonable than normal tours to famous… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

ایده پردازی رایتینگ 3
#1

benefit
-visiting pristine places
-adapting to harsh environment

disadvantage
-too risky
-takes so much time

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

#3 of Most Common Grammatical Mistakes

-There is no entertainment center in Antarctic.
-she has knowledge of ancient traditions.
-There is freedom in taking courses.
-Peter has encourage to accept all of his faults
-There is so many heavy rain in tropical forests.

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

The number of tourists who are keen on visiting difficult destination are increasing today. While there are advantages for this tourists, there are also some disadvantages for them. There are some benefits for tourists who visiting remote places. First of all, it is very interesting way to learn about new things and get new life changing experiences. Travelling to an odd points giving the chance to travellers to gain new skills like practical methods for living in a difficult condition. The wonderful point about this training is this significance that travellers should do all stages on their own. Unlike five-star… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

ایده پردازی رایتینگ
Tourist is different
+
# Experience different weather
# face their fear
# show off in life
# investigation

# less hygienic
# unpredictable events
# less amenities
# tough conditions

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

THIRD WRITING Today the number of tourists so reduce and it’s not as much as the past because coronavirus is shared in the world and people should stay in their houses .so, we explain benefits and disadvantages travel tourist places today. (39 words) We explain benefits of tourists in difficult places. Firstly, tourists can learn how alive in difficult places. Unfortunately, some people try to destroyed difficult places, But now local people and organization of environment try to keep the places by tourists, actually they get more information about the place and help economy of countries. Secondly, country of tourists… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ جلسه ی سوم: There are several benefits and disadvantages in traveling to inaccessible and difficult areas.However the number of people who go to theses areas is increasing everyday.(25 words) First of all, there are benefits to traveling to these areas. For people who are bored of hobbies of everyday life, traveling to unknown areas can be very interesting and exciting.These people can escape the boring life by put their life in at risk.They accept perils to avoid gradual death.Secondly, the principle of hedonism and belief in individualism leads people to obtain the most pleasure even if obtaining this pleasure… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

سلام و درود

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

جملات oxford word skills:

Duo to prevalence of Corono virus, burial ceremony was very simple.

Cremation of corpses is common in India.

Homos..ex..uals marriage ceremony is not legal in Iran.

Every year, many people emigrate to developed countries.

In totalitarian countries, the people must loyal to the ruler orders.

Human must trust each other to survive.

People are jealous of each other for unreasonable reasons.

Yesterday, he was not in a good mood and upset his colleagues.

I feel proud to be your student.

The ” Tudeh Party” inherited its ideas from Karl Marks.

People mourned for the young singer after his death.

فرزانه آهنگرانی-آیلتس تیر 400
میهمان
فرزانه آهنگرانی-آیلتس تیر 400

Oxford Word Skills-Unit 7 1. Thrilled: The teacher will be so thrilled by the exam result of that lazy student. 2. Furious: She was absolutely furious at his offensive behavior. 3. Astonished: His mother would be so astonished, if she realizes he is coming home. 4. Heartbroken: She was heartbroken with the letter which had been written by her boyfriend. 5. Terrified: The woman was injured and absolutely terrified of the road accident. 6. Miserable: This sad news made them miserable. 7. Proud: Scientists are fiercely proud of what they have been discovered recently. 8. Jealous: People who are most… بیشتر بخوانید

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Common mistakes – No.3:

1. Some information about adventure tours is available on the Internet.
2. Water is purer in the mountains.
3. Air is fresher in small towns.
4. Safety in tours is important for tourists.
5. The number of houses in big cities is increasing.

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Tourists in difficult places

+
# less expenses
# increase tolerance of hard situations


# more stressful
# more chance to get lost

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Tourists in difficult places

+
# Exciting adventures
# more experiences


# dangerous
# less equipment

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Tourists in difficult places

+
# discover unknown places
# meeting natives


# environmental damage
# security risks

Mahsa Hassanpour
میهمان
Mahsa Hassanpour

Collocation – Health:

1. Difficult locations may cause tourists to endanger their health.
2. Fast food may damage health.
3. Exercise improves health.
4. Vegetables have a significant effect on health.
5. He felt poor health after he went on the desert tour.
6. Tourists must be in good health for the Sahara tour.
7. Crowds in big cities can damage your mental health.
8. Tourists in difficult locations must have good physical health.
9. You must have health insurance for special tours.
10. Air pollution in big cities is a health hazard for children.

s.tohid
میهمان
s.tohid

در صفحه سوالات متداول قید شده هر هفته 30 سوال اسپیکینگ مشخص می شود
میخواستم سوال کنم این 30 سوال کجا هستند؟ همان تاپیک هایی که سمپل دارند باید در مورد آنها صحبت شود؟

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

سلام
ببخشید، برای تکالیف بخش لیسنینگ، من فرصت نکردم تمام 30 مورد مربوط به جلسه اول و دوم را آماده کنم. آیا برای تکلیف جلسه بعد، ادامه همان موارد را آماده کنم یا لزوما می بایست روی تکلیف جدید یعنی موارد 31 تا 60 تمرکز کنم؟
با تشکر

محمود خواجه پور
میهمان
محمود خواجه پور

Writing 2/ Some people believe that teenagers are happier than adults. Firstly, when you are in your teenage years, you don’t need to worry about money; parents support you and they provide you with everything you want. Almost all parents would try their best to fulfill their children’s wishes. Secondly, at this time, usually you are healthier both physically and mentally. Teenagers have more time to exercise and have fun. They spend most of their time with friends. Adolescents are also less worried about life’s problems. The issues, worries and hardships of life have less involved them. For this reason,… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 unit 1 present simple I care about eldry people alot. Mary takes her dogs for a walk everyday. After your arrival please turn on the cooler and take care of the plants. The seagulls arrive in this island every year this month. present continuous Hope they are staying in a shelter, waiting for storm to pass. Each year’s seasonal flood is causing massive soil erosion. He is trying hard to fit in college societies. unit 2 past simple I tried to convince the jury but it didn’t work as i planned. Did… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes

1-
*The committee tried not to let us achieve our desired amount of enrichment.
*nowadays rural inhabitants have access to high speed internet.
*youth’s lack of imagination pose a problem for their future.
*governments shouldn’t deprive their people of their freedom.
*thankfully they arrived just in time.

2-
*by traveling you can release stresses out.
*people shouldn’t be penalized for asking their rights.
*before traveling you should arrange an itinerary.
*you can reach your goals here by committing fully.
*she was angry with the hair dresser for not brushing her hair.

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5 unit 1 fun:you shouldn’t mock eldery people just to have more fun. game: he was playing his A-game. percent: we have seen 5 percent decrease in car prizes. player: we should restrict their key player to gain the upper hand. rule: we need a strong president to rule the country. last: the operation lasted about 4 hours. different: to win in formula one, you should guess possible scenarios. important: our tutor was lecturing an important topic. popular: i can say its more trendy in my country if not popular. professional: we… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 unit 1 gist : from reading classes she can get the gist of sentences pretty fast. identify : using high tech cameras its now easy to identify such aggresive behavior. foreign : people can guess he is a foreigner from his skin color. text : he can grasp the idea of a long text in just a glimps. recognize : he recognized burglar in the case files. go through sth : after his mother’s funeral she has gone through a depression phase. guess sth : you can’t be a… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

رایتینگ دوم Some argue that adults experience happiest time in the life. First of all adults have full authority to make critical decisions. As they are source of funding for the family, this may bring sense of self-satisfaction and happiness. Moreover, a large number of adults have a full-time job that can prepare great opportunity to exploit their talent. Undoubtedly this results in happiness. Secondly society gives adult this right to choose their path of life whether making a family and having children or being single. While a 18-year-old person is considered as member in family that’s why he/she has… بیشتر بخوانید

محسن سپهرنیا
میهمان
محسن سپهرنیا

Writing 2 There has been always a controversial debate on which phase of a lifetime is the happier one. Being a teenager or an adult. (23 words) Some insist on teenage years are the happier. Firstly having less responsibility gives you freedom to do many things you want. Since teenagers don’t have stresses of being in charge of a family or pleasing a boss at work, they seem to be happier and more energetic. Teens don’t seem tightly immobilized by other’s affairs, so they can concentrate more efficiently on their matters. Secondly teens seem to have many leisure time available.… بیشتر بخوانید

امیررضا حیدری
میهمان
امیررضا حیدری

second writing in this century, some people believe that adults have the happiest time of their lives. First of all, in terms of physically adults are better than other course. although in childhood or old age have no energy in terms of physically but adults are so powerful, actually they able to do their own work and they aren’t dependent other so, adults can leadership a group and bring them to their aim. Secondly, they can do their works without get permission, children and old people not able to do anything and they need help because they con not control… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Some people believe that adulthood is the happiest time in their lives. First of all, most people reach their expectations in adult time and they may find a decent job and receive permanent income and that could help them to be more independent and have the comfortable life they have dreamed of. Secondly, at this stage, most people get married and have started their own family and have the strength to decide for their life and also they have the encouragement to support their families, both financially and emotionally. So, that would help them to achieve real happiness and mental… بیشتر بخوانید

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Common mistakes No. 2:

– Teenagers have more freedom for spending time with their friends.
– Most people are happy by being an adult.
– teenagers have to get permission before going out with their friends.
– small town has lower costs for living.
– You must find a proper job after moving to big cities.

Mahsa Hasanpour
میهمان
Mahsa Hasanpour

Collocations- income:

– You must find a permanent job to increase your income.
– I have had a fixed income since the last year.
– You must have an average income to pay the rent.
– I have received a higher income this month.
– Low income can be a problem for me

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

Some people believe that teenager’s life is happiest. First of all, Teenagers experience fewer stress than adults. Unlike adults, they don’t have serious responsibility. They are completely supported by their families. So they concentrate on their hobbies to make more happy moment with together. Some of their favorite hobbies cost more money. But they spend money easily compared with adults and just become overjoyed of doing this activities. Because they don’t have any information about this fact that it is hard to make money. Secondly, teenagers have more free time than adults. Because they don’t work. They have a big… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

با سلام. رایتینگ جلسه دوم: It sometimes argued that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Firstly teenagers have a lower reception of problems. They are not worried about finding a job, providing shelter, providing food to survive and in total making money to make a living. Teenagers are not often responsible for their life and others. Secondly, teenagers have more time for entertainment .They can spend unlimited time on watching movie, playing, reading and so on. In additional , adolescence has an another important benefit: Ignoring mistakes. Teenagers are often forgiven for their mistakes. (93… بیشتر بخوانید

Mitra N
میهمان
Mitra N

تکلیف رایتینگ دوم: Being happy or sad is based on our perspective in life. The viewpoints build up based on how a person grows up and all the experiences they go through. Some people love their teenage years while others prefer their adulthood, and it makes sense because it all goes back to our perspective. People believe that adolescence is the happiest age for many reasons. First of all, the adult who chooses their partner has a plan to be a couple, supporting each other emotionally, which is precious. Secondly, they begin a career and be financially independent, which they… بیشتر بخوانید

فرزانه آهنگرانی-آیلتس تیر 400
میهمان
فرزانه آهنگرانی-آیلتس تیر 400

“”WRITING 2″” The context of the happiness might be various from one person to another. Some people believe that the adolescence are the happiest time of their life and there are some reasons for theme. First of all, the significant factor is the lack of responsibilities. Teenagers live at the moment; they have fun with their friends during school days and other days without worrying about future. Additionally, they are not under a lot of stress due to supporting by their family, even financially or emotionally. Secondly, teenagers have got a number of time for entertainment activities. They have got… بیشتر بخوانید

s.tohid
میهمان
s.tohid

سلام و احترام
استاد عبارت high-rise در دیکشنری لانگمن چک کردم وجود داره
البته در بریتیش کلمه flat بکار میره
در حالی در رایتینیگ از من ایراد گرفته شده

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

رایتینگ اصلاح شده جلسه دوم: It sometimes argued that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Firstly teenagers have a lower reception of problems. They are not worried about finding a job, providing shelter, providing food to survive and in total making money to make a living. Teenagers are not often responsibility for their life and others. Secondly, teenagers have more time for entertainment .They can spend unlimited time on watching movie, playing, reading and so on. In additional , adolescence has an another important benefit: Ignoring mistakes. Teenagers are often forgiven for their mistakes. .… بیشتر بخوانید

اشرف گ
میهمان
اشرف گ

جملات خطاهای گرامری جلسه دوم:

By knowing the truth, more people joined the demonstration.

.

I fell asleep while watching the movie.

.

After burning the book, author killed himself.

.

I am used to drinking much coffee from childhood.

.

I need you help me in improving my writing.

مهسا محمدی
میهمان
مهسا محمدی

Some people prefer to live in a big city.First of all, there are a variety of job vacancies in a big city. People can apply for many job positions. There are many types of big and small business, factories, shopping malls and many other private and state job opportunitis that they require a huge number of employees. Secondly, there are more facilities in a big cities. Most of the world’s population live in big cities now. So goverment spends more money in big cities. There are advanced transportation system, equipped schools and universities, big restaurants, the huge stores, best medical… بیشتر بخوانید

fatemeh a
میهمان
fatemeh a

Living in big city and small city can be grouped as lifestyle , environmental , transposition and job and other specification. In the big city ,salaries are higher than small city and rural areas so it cause to high rent and expensive house . although there are huge number of job opportunities in the big city .other hand there are health and transpositon issue in big city because of traffic and polluted air . in a small city environment is very calm and natural beauty , but people have fewer facilities for education and tranposition and medical when to compared… بیشتر بخوانید

MITRA
میهمان
MITRA

living in a large city has a lot of advantages . First of all ,the city life is fast pace and facilities are more easily available. For example ,people can access to shops and conveniences store 24 hours in a big city. Secondly, the standard of living is higher than small town which means any products that come in market regards of an electronic item or a simple kind of shampoo are instantly available in the big city as long as they are produced . Last but not least, too much job oppurtunity are provided in large cities . The… بیشتر بخوانید