دوره فشرده آیلتس اسفند ماه 1399

دوره فشرده آیلتس اسفند ماه 1399

دوره فشرده آیلتس اسفند ماه 1399

دوره فشرده آیلتس اسفند ماه 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ یکشنبه 3 اسفند ماه 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره فشرده آیلتس اسفند ماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 121 to 150 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 71 to 75 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 9 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of the Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره ۷

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 66 to 70 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#21 and #22 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 61 to 65 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نحوه نوشتن رایتینگ آیلتس To What Extent

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18  از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 17 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16  از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15  از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

.

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13  از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 to 30 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11  از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

.

Assignments of the 8th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 25 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 20 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9  از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 81 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 17 18 19 20 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 14 15 16 17 18 19 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7  از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 51 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 9 10 11 12 13 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5  از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید 

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 21 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 4 5 6 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 4 5 6 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3  از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید فقط نوشتن مقدمه

Separate or Mixed Schools IELTS Writing Task 2 Sample Answer

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1  از این صفحه ببینید

#1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دور آنلاین آیلتس اسفند ماه 1399 – لینک های سودمند

سوالات متداول و آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

520
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
271 Comment threads
249 Thread replies
1 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
8 Comment authors
Nahid Zoorasnaزهرا ابراهيميadminزهرا ابراهیمیtayebeh.salemi Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Nahid Zoorasna
میهمان
Nahid Zoorasna

causes of worldwide land degradation There are a pie chart and a table.The pie chart shows four factors affecting soil degradation, these factors are deforestation, over grazing, over cultivation and other factors .the first factor that has the most affecting is over grazing with 35%, deforestation and over cultivation have 30% and 28%affecting on land degradation respectively. However, other have only 7% affecting on soil degradation.The table revels causing of land degradation in different three places .the north America had the lowest land degradation it had 5% in North America ,over cultivation had the most degradation 3.3 however deforestation had… بیشتر بخوانید

زهرا ابراهيمي
میهمان
زهرا ابراهيمي

During the recent decades speed of technology development in every field of science along with human’s lifestyle has risen dramatically. Although some people argue that the old ways of living are not applicable today, others think that they are worth keeping them alive. Some argue that we don’t need to preserve traditional way of life and old technologies. First of all, nowadays, improvement of technology contributed substantially to changes in human’s lifestyle, so that the old ways of doing things have become almost useless. For example, traditional medical methods which are of no help to us anymore to treat most… بیشتر بخوانید

Nahid Zoorasna
میهمان
Nahid Zoorasna

recycling waste Every day people and factories produce a lot of garbage. Waste takes up a lot of space. Waste recycling helps us keep more resources.so some people believe that government need to (must)has laws about recycling of waste.(37 words) If there are laws that require the government to recycle waste, the government has more responsibility than before. Therefore, it run these laws in the best shape.The government ask Members of Parliament to give them more authority and budget in this regard. Waste recycling is going to be done better and better. Therefore, government can do cooperation between Environment and… بیشتر بخوانید

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

During the recent decades speed of technology development in every field of science along with human’s lifestyle has risen dramatically. Although some people argue that the old ways of living are not applicable today, others think that they are worth keeping them alive. Some argue that we don’t need to preserve traditional way of life and old technologies. First of all, nowadays, improvement of technology contributed substantially to changes in human’s lifestyle, so that the old ways of doing things have become almost useless. For example, traditional medical methods which are of no help to us anymore to treat most… بیشتر بخوانید

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

Second, it takes long time to implement a law so , when recycling to be law as others rules need long time to execution in society .in addition ,it take a long time for coordination between government and society .(117)

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

There are, however, some complications to consider on the way turning recycling to rule. Firs of all , when recycling is going to be a law the method of life and culture will be change because in daily life everybody should collect garbage and delivery them to stuff recycle so it make new duty for people. Therefor, they don’t have any choice but to recycle. as a result the accepting new rule to be difficult to them

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

Second, the development of recycling create new businesses and jobs. for example Leibstadt plant is one of several systems designed too much automatic as possible in the waste recycling in switzland they buy solid waste from a around the world and recycle them.(100)

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

There are some new ideas for recycling to be a legal. First of all recycling is a practical way in modern society. Recycling programs should managed by official companies to save energy. for example reuse products such as ceramics, plastics, paper, fiber, glass let to save energy, unlike the extraction of these products need so much energy.

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

In modern world pollution is going to be a big problem. And recycling is a solution for that. this text will discuss that what will happened if the recycling to be legal.

زهرا ابراهيمي
میهمان
زهرا ابراهيمي

Overall, despite the fact that technology is an inseparable part of our today’s life, it can coexist with traditions in some ways.

زهرا ابراهيمي
میهمان
زهرا ابراهيمي

Secondly, some features of the traditional lifestyle were healthier. For example, living in an extended family, which was a custom in many societies, has many positive effects on quality of life, and each family member, especially grandparents, could benefit from greater support.

زهرا ابراهيمي
میهمان
زهرا ابراهيمي

However, to some extent, I agree that keeping some traditional skills alive could be beneficial. First of all, previously, ways of doing things have been extremely environmentally friendly, such as transportation and agriculture. Although lack of technology had put people in some difficulties in the past, problems such as air pollution as a result of extensive use of cars and increasing the number of factories hadn’t raised.

زهرا ابراهيمي
میهمان
زهرا ابراهيمي

Consequently, in a fast and ever-changing world, old methods of communication, transportation systems, and dissemination of information are not effective anymore.

زهرا ابراهيمي
میهمان
زهرا ابراهيمي

Secondly, they are not matched with today’s fast, modern world. Undoubtedly the speed of change within the industry and development in technology has considerably increased in the modern world.

زهرا ابراهيمي
میهمان
زهرا ابراهيمي

For example, traditional medical methods which are of no help to us anymore to treat most current diseases; And many manual tasks such as calculations and designs, are carried out by computer software.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

Such as traditional medical methods which are of no help to us anymore for treatment of most new diseases

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

Some argue that we don’t need to preserve traditional way of life and old technologies. First of all, nowadays, improvement of technology contributed substantially to changes in human’s life style so that the old ways of doing things are mostly useless.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

During the recent decades speed of technology development in every field of science along with human’s lifestyle has risen dramatically all over the world. Although some people are of the opinion that the old ways of living are not applicable today, others think that they worth to keep them alive.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

There are two maps of islip town center at the moment and its changes for the future.17words There is a main road which surrounded by two rows of shops in th center of the islip .the main road usability will change and pedestrians only use it.the shops which are above the main road completely destroye and they will be Transformed to new accommodation including such as a bus station and a shopping center in the west side and a car park next to the shopping center. 69words The most significant of construction is dual carriageway and goes around the city… بیشتر بخوانید

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

Adolescents often face to restriction in particular hours in some areas of us. Although in my opinion there are more benefits to teen in imposing curfew, it undoubtedly has some drawbacks.31words There are some advantages to stay at home whan the government has imposed the curfew at night. First of all, impose restrictions on particular time may be a good idea for teenagers to help them to have more time. Most teenagers prefer to spend their time with their friends out of doors rather than stay in doors for a long time .despite juveniles do not allowe to go out… بیشتر بخوانید

Nahid Zoorasna
میهمان
Nahid Zoorasna

Every day people and factories produce a lot of garbage. Waste takes up a lot of space. Waste recycling helps us keep more resources.so some people believe that government need to has laws about recycling of waste.(37 words)
If there are laws that require the government to recycle waste, the government has more responsibility than before. Therefore, it run these laws in the best shape.The government ask Members of Parliament to give them more authority and budget in this regard…
سلام استاد این یه قسمت از رایتینگ هست لطفا چک کنین

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

There are two maps of islip town center at the moment and its changes for the future.17words There is a main road which surrounded by two rows of shops in th center of the islip .the main road usability will change and pedestrians only use it.the shops which are above the main road completely destroye and they will be Transformed to new accommodation including shopping center and bus station on the left.54words The most significant of construction is dual carriageway and goes around the city center.although the park located in the southeast will decrease in size , the housing in… بیشتر بخوانید

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

#Agree
It leads to save energy
New jobs and businesses produce in society
Bring financial benefit
#Disagree
Change the culture
Implementing it is time consuming

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

Many juveniles have part time job at night such as work in restaurant. when restriction cause problems for teens to go workplace ,they become frustrated and disappointed.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

Secondly, this is not a rational approach to force teenagers to stay at home because they may lose their job opportunities

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

However, There is too much protection from the family, it makes particular emotion that they are not independent to go out door in particular time

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

first of all, When pupils are under the observation of their parents or they are accompanied by their parents everywhere, they lose their confidence to do their duty.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

There are some certain drawbacks for imposing curfew

Main idea

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

2021/05/03 12:09
استاد سلام در این تاریخ جمله ارسال شده و ظاهرا فراموش کردین فید بک بدین ،تشکر

Nahid Zoorasna
میهمان
Nahid Zoorasna

سلام استاد وقتتون بخیر رایتینگ مربوط به Islip centre رو 2021.05.04 فرستادم فراموش کردین چک کنین

Nahid Zoorasna
میهمان
Nahid Zoorasna

The graph illustrate (Good transported in UK(1974-2002)by road,water,rail and pipeline.although the initial and final amount of rail transported was constant closely ,three other transported increased for 26 years.(28 words) Road transported had the high amount, it started at 40 Million tonnes (MT)in 1974.it had three fluctuations in 1977,1992 and in 1988 respectively.it increased at less 100 (MT) in 2002.road and water started at 40 (MT) in 1974 .they were constant to 1978,after this years,road transported increased at 55 (MT) in 1980 , but water transported decreased at 30(MT) in 1984 and at less than30 in 1995then it increased at42(MT)in 2002.road… بیشتر بخوانید

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

Agree
# they are rarely needed
# they are not match with fast modern world

Disagree
# they are less harmful to the environment
# some traditional ways of life are healthier

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

Because sometimes they go to the party and spend free time for drinking alcohol or use drugs to prove that could be brave.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

secondly, the juveniles have more security when they are at home at night. .they spend less time out of doors as much as it will reduce risk of teenage pregnancy or rape.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

The graph illustrated how much goods transported .in the united kingdom among four categories from 1974 to 2002
نمونه مقدمه

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

In many societies, various regulations are set to prevent the presence of adolescents outdoor after a specific time at night, except they are accompanied by an adult. Although these rules would have some benefits, it might have negative effects on teenagers. Some people are in favor of a curfew on teenagers for some reasons. Firstly, they will be more secure. Seemingly there have always been dangerous situations out of home in which teenagers might get easily harmed. These conditions could be more serious during the night in deserted streets, due to the fact that the rate of any violent crimes… بیشتر بخوانید

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

.despite juveniles are not allowed to be out door during their time, it could result they have more time to being with family

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

Most teenagers prefer to spend their time with their friends out of doors rather than stay in doors for a long time

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

There are some advantages for teenagers who have to stay at home in imposing curfew at night. First of all, the impose restrictions on particular time may be a good idea for teenagers help them to have more time

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

سلام استاد. رایتینگ تسک 1 قبلی من رو هم فیدبک ندادید. ممنون

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

The diagrams exhibit the current map of a town center named Islip and its planned developments in the future. The most considerable point seen in the future map is the construction of a dual carriageway round the city center which will make all surrounded parts in this area accessible from east and west. Another significant modification is that the main road is going to be converted into a path just for pedestrians to walk through, and enjoy shopping. While all shops located in the southern part of this path will remain unchanged, shops all across the northern part will be… بیشتر بخوانید

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

سلام استاد ببخشید یکم پایین تره رایتینگ من هستش فکرکنم فراموش کردین ، لطف میکنید فیدبک بدین

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

The diagrams exhibit the current map of a town center named Islip and its planned developments in the future. The most considerable point seen in the future map is the construction of a dual carriageway round the city center which will make all surrounded parts in this area accessible from east and west. According to the map of developed town center, it is noticeable that the northern countryside area is integrated into the city center which makes it a larger area. Another significant modification is that the main road is going to be converted into a path just for pedestrians… بیشتر بخوانید

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

Overall, it seems massive changes will dramatically develope the entire islip and turn Islip into the supper fitted to live.20words

Nahid Zoorasna
میهمان
Nahid Zoorasna

When a country develops its technology, the traditional skills and ways of life die out .it is pointless to try to keep them a live
Agree
#sometimes, some of traditional skill are against technology
#need for new skills
Disagree
# some of traditional skills are useful
#traditional skills have old history
سلام استاد لطفا چک کنین ایده هام رو ممنون

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

It is also planned to expand southern residential area in the city center and create new housing in this part. The park located in the southeast, however, will decrease in size and be limited by the dual carriageway.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

While all shops located in the southern part of the pedestrian path will remain unchanged, shops all across the northern part are demolished, so that this area will be modernized by replacing new facilities, such as bus station, shopping center and a car park. In addition, a new housing is constructed in northern east part.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

Another significant modification is that the main road is going to convert into a path just for pedestrians to walk through, and enjoy shopping.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

The most considerable point seen in the future map is the construction of a dual carriageway round the city center which will make all surrounded parts in this area accessible from east and west.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

The diagrams exhibit the current map of a town center named Islip and its planned developments in the future.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

Moreover the school in the south part of the two plans will remain intact.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

although the park which in the southeast will decrease in size , the housing in the south of central shops will be developed .

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

The most significant of construction is dual carriageway and goes around the city center.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

the shops which are above the main road completely destroye and they will be Transformed to new accommodation including shopping center and bus station on the left.

احسان بوالحسنی
میهمان
احسان بوالحسنی

There is a main road which surrounded by two rows of shops in th center of the islip .the main road usability will change and pedestrians only use it.

زهرا ابراهيمي
میهمان
زهرا ابراهيمي

In many societies, various regulations are set to prevent the presence of adolescents outdoor after a specific time at night, except they are accompanied by an adult. Although these rules would have some benefits, it might have negative effects on teenagers. (41 words) Some people are of the opinion that it is acceptable to impose a curfew to obligate teenagers to get home before a particular time at night, so that they will be more secure. First of all, teenagers are one of the most vulnerable groups of citizens in a society. Seemingly there have always been dangerous situations out… بیشتر بخوانید

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

استاد لطفا اسن رایتینگ رو هم بررسی بفرمائید.

Nahid Zoorasna
میهمان
Nahid Zoorasna

Islip town Centre There are two maps, the first map is about center at present time of Islip town and the second map is about future of Islip. (26words) There is a main road and there is arrow of shops both sides of the main road. The above shops is demolish and is replace by bus station, shopping center, car park and new housing from left to right respectively .the main rod is converted to Pedestrian only. The under row of shops is remained, in the southern of map are school, housing and one park from west to east respectively… بیشتر بخوانید

nahid zoorasna
میهمان
nahid zoorasna

سلام استاد اینجا رو میگم فراموش شده چک شه

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

In conclusion, there is no doubt that some regulations are required to ensure improve safety of teenagers, I believe that severe limitations would be annoying for teenagers and would negatively affect their self-confidence.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

Since they have passed their childhood, they consider themselves to be mature enough to stay outdoor in late evening. Consequently, they don’t like to be treated as a child, or be limited and controlled by a curfew.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

Secondly, it can give them feeling of restricted and controlled. Apparently, teenagers in this age range, are highly sensitive to any kind of limitations.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

Strict limitations can take the opportunities away from children to face challenging situations in which they would be able to enhance their self-confidence, gain valuable experiences, and get ready for becoming independent adults.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

There are, however, negative consequences when such restrictions are imposed for teenagers. Firstly, they would not learn how to protect themselves in a larger society, aside from family and school.

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

The two maps show the same map, so they show center of a small town that called Islip while one is before and the second one is after development and modernization. Looking first at the map after expanding, the main road turned in to dual carriage way which surrounded by a circle around the Islip center. It makes some previously inaccessible parts such as park in southeast and school in southwest, therefore the project is designed to provide access to around the center.(81) The most changes will happen on the northern part. There were two shops in Islip center in… بیشتر بخوانید

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

In many societies, various regulations are set to prevent the presence of adolescents outdoor after a specific time at night, except they are accompanied by an adult.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

Secondly, young students normally spend the majority hours of a day with their peers at school, and most often with their friends after school time. Therefore, evenings become valuable family time, when they can simultaneously do their homework and enjoy the benefits of their parents’ help.

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

Overall, there are many different between actual map and Islip center in future. The city will be bigger with more facility and the countryside will disappear. In fact the city will be modernized.

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

The most changes will happen on north part. There were two shops in Islip center in the old map but in new map the northern shop disappeared and replaced by a bus station in western and a big shopping center in middle part of Islip center and a car park is added in east .Moreover in northern east part, new housing will be constructed

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

Looking first at the map after expanding, the main road turned in to dual carriage way which surrounded a circular around the Islip center .it make some previously inaccessible parts such as park in southeast and school in southwest, therefore the project is designed to provide access to around the center

tayebeh.salemi
میهمان
tayebeh.salemi

The two maps show the same map they show center of a small town that called Islip while one is before and the second one is after development and modernization.

زهرا ابراهیمی
میهمان
زهرا ابراهیمی

These conditions could be more serious during the night, in empty streets, due to the fact that the rate of street crimes and any other violent crimes, relatively increases in the evening as darkness falls.