دوره فشرده آیلتس آذرماه 1398

دوره فشرده آیلتس آذرماه 1398

دوره فشرده آیلتس آذرماه 1398

دوره فشرده آیلتس آذرماه 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 3 آذرماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره فشرده آنلاین آیلتس آذرماه 1398 – تکالیف

Assignments of the 23th and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 58 59 60

Listen Here Unit 19 20 21 22 23 24

Essential Words for IELTS Part 8 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 51 to 90 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را دقیق بررسی کنید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را دقیق بررسی کنید

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 52 53 45 55 56

Open Forum 3 Unit 9 10 11 12

Listen Here Unit 13 14 15 16 17 18 

Essential Words for IELTS Part 7 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#17 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 31 to 50 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را دقیق بررسی کنید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را دقیق بررسی کنید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

.

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 48 49 50 51

Open Forum 3 Unit 3 4 5 6 7 8

Listen Here Unit 6 7 8 9 10 11 12

Essential Words for IELTS Part 6 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

#17 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate page 7 to 30 فقط ریدینگ و لیسنینگ

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را دقیق بررسی کنید  

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را دقیق بررسی کنید  

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 42 43 44 45 46

Open Forum 2 Unit 9 10 11 12

Open Forum 3 Unit 1 2 

Listen Here Unit 1 2 3 4 5 

Essential Words for IELTS Part 5 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ مدرس را دقیق بررسی کنید  

.

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ مدرس را دقیق بررسی کنید  

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 37 38 39 40 

Tactics for listening Developing unit 18 19 20 21 22 23 24  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 4 5 6 7 8 

Essential Words for IELTS Part 4 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

#16 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید 

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ را ببینید 

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 32 33 34 35 

Tactics for listening Developing unit 13 14 15 16 17  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 11 12 

Open Forum 2 Unit 1 2 3 

Essential Words for IELTS Part 3 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ را ببینید 

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

.

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 27 28 29 30

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 2 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید 

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ را ببینید 

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 22 23 24 25

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 1 Unit 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ را ببینید 

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 81 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 15 16 17 18 19 20  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 17 18 19 20 21 22  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 7 8 9 10

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Practical structures for IELTS Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید 

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ را ببینید 

.

.

Assignments of the 4th, 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 46 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11 12 13 14  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 9 10 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 11 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 8 9 10 11

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید 

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ را ببینید 

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

Writing Topic  نمونه پاسخ را ببینید 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 16 to 45  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 4 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 4 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 4 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه پاسخ را ببینید 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Assignments of the 1st Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 15  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره فشرده آیلتس آذرماه 1398 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

255
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
105 Comment threads
150 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
12 Comment authors
سارا ممبینیآرمان‌کاسی‌پورmahnazNiloofar malekiniloofar Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
سارا ممبینی
میهمان
سارا ممبینی

Nowadays, there are difficulty situations for everone that live around the world.Although some agrue that it is better to recieve a unpleasant situation, such as doing not enough money and good occupation, others believe that it is better to effort change the situation, and i agree with both views.

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

Taking a proper approach to face challenges during the life time has always been a controversial topic. Whilst many advocate that it is best to accept difficulties, others including me argue that it is better to seek for a solution in order to improve the current situation (47) Arguments can be made as to why just simply accepting a problem may be helpful. First of all, if people do not strive to deal with problems, they will suffer less from mental dysfunctions. More specifically, ingoring an issue brings some psychological reliefs which reduces the possible potential of mental disorders which… بیشتر بخوانید

آرمان‌کاسی پور
میهمان
آرمان‌کاسی پور

Taking a proper approach to face challenges during the life time has always been a controversial topic. Whilst many advocate that it is best to accept difficulties, such as an unfulfilling job or lack of financial means, others including me argue it is better to seek for a solution in order to improve the current situation (48) On the one hand, arguments can be made as to why just simply accepting a problem may be helpful. First of all, if people do not strive to deal with problems, they will suffer less from mental dysfunctions. More specifically, ingoring an issue… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

The bar chart shows the changes in export earnings from southland in the two different years and a forecast for 2025. Overall, it demonstrates that over the years, The exports from international tourism and the daily products had significant growth and the trend will last to 2030 and the meat products had the lowest level in the over the years. International tourism had the highest-earning at about 8 billion pounds (BP) in 2000. by 2000s, its cost had increased to only under 9 BP and then international tourism will be just under 10 BP in 2025 that is the highest… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

The bar chart illustates three various exports from Southland over two decades and a prediction for 2025 (18) Overall, in spite of some fluctuations in dairy products’ expenditure, it saw a growth as well as the revenue of International tourism while meat products’ income is predicted to dip during this twenty-five-year period (34) At the beginning of the period, in 2000, the export earn from International tourism was about 8 billion pound (BP). Then this number saw an increase to slightly under 9 BP at the current year and it is predicted to rise the peak of 10 BP which… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

با سلام، ایا این مقدمه درست نوشته شده ؟
Nowadays,people who decide to live in a other country that it’s people speak foreign language ,deal with some problems such as social and daily problems.I think beside the positive side it may have negative effects.

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

نمونه رایتینگ تسک 1 مثل جدول و سیکل تو این دوره کار میشه تا اشکالات رفع بشه؟

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

The line chart illustrates how the USA has consumed energy since 1980 to 2012 and a prediction until 2030. Overall, petrol and oil consumption was by far the highest amount among all six fuel categories while, the figure for nuclear, solar/wind and hydropower were approximately negligible in the whole period. As can be seen, in 1980, the figure of petrol and oil was 35 Quadrillion units and then it declined gradually to reach nearly 33 QU in 1995 with some fluctuations. It has gone up to roughly 40 QU by 2012 before predicting to hit a peak at about 47… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

سلام
در رایتینگ های تسک 1، بخصوص در نمودارها یا pie chart، اگر سال آخری که در نمودار اورده شده، همون سالی باشه که ما در واقعیت در اون زندگی میکنیم مثلا 2020 ولی نوشته نشده باشه present، ما باید اتفاقاتی که در سال اخر افتاد را به صورت حال کامل بنویسیم یا اینکه میشه گذشته ساده هم نوشت؟
سپاس

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

Immigration had been a serious challenge for newcomers. Although I partially believe that speaking a second language creats some problems for immigrants interms of functional and social issues, there are some advantages that should not be ignored (30) It has been argued that staying in some countries where people must speak a foreign language causes some social and personal problems. First of all, there are some urgent needs for immigrants to be serviced. Newcomers who live in the host country need to use some facilities such as treatment options and public transportation and not knowing a foreign language brings problems… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

The graph illustrate 6 various categories of fuel consumed in the USA between 1980 and a prediction for 2030. There are petrol and oil, coal, natural gas, nuclear, solar/wind and hydropower (30) Overall, petrol and oil are the most wanted fuel with surging consumption while nuclear, solar/wind and hydropower are the least expenditure during these years (26) At the beginning of the period, in 1980, consumption of petrol and oil was 35 Quadrillion units(QU). Then this figure fluctuated from 1980 to 1995, before increasing a high of 48 QU, which will be the highest number among all categories and all… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

ایا این نوشته درست است؟
it has increased to 43 in 2008 and it will continue to rise about 50(Qu) in 2030.

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

Three pie charts illustrate the budget of spent on different categories by UK school in years,1981,1991 and 2001.(20) It is clear,that the maximum budget was for salaries which spent on teachers and other workers that was about 68 percent in which was two-fifths of its whole budget in 1981.it had an increased to 77 percent by 1991 and finally had fallen to 60 percent by2001.(51) At first decade,the insurance has minimum budget,it was 2 percent in 1981 and after ten years it has a rise to 8 percent in 2001.the budget which spent on Resources and furnitures was equall it… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

The charts exhibit the expenses spent on different cost in a specific UK school in three separate years, 1981,1991 and 2001. Overall, the pie charts are displayed on the different category that The teacher’s salary and furniture and equipment have the highest share in these charts.but different section such as other workers and resources and insurance have a decreasing trend. In the three decades, we see a moderate rise in three groups in the pie charts that way teachers’ salaries were 40% in 1981 and reached to 50% in 1991 and then decreased to 45% in 2001 and also equipment… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

Three pie charts illustrate the budget of spending on different categories by UK school in years,1981,1991 and 2001.
با سلام ا،ببخشید این مقدمه درست نوشته شده ؟

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

The three pie charts illustrate how a UK school spent its annual budget in three separate years consist of 1981, 1991 and 2001. Overall, staff salaries such as teachers and other workers formed the highest percentages of expenditure in the whole years, whereas the share of insurance was almost negligible in three decades. As can be seen, in 1981 teachers’ salaries was responsible for two-fifths of the whole spending and then it reached half and finally saw a slight decrease and reached more than two-fifths in 2001. Whereas the other workers’ salaries comprised just a little over a quarter proportion… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

These days,there are many people who prefer to operate their businesses and choose to be self-employed instead of working for a company.there are some reasons but there might be some problems for this decision.(37) There are several reasons behind the rise in start own business.First of all ,people can earn more money compare with employers who work in company, these people can start a new job with high profit in the business.but when they work in the organization they get fixed salaries every month and sometimes they remain at stable level.Secondly, younger people don’t like limited and obey from the… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

There are places in the United States where teens have to stay at home at night. although I believe this limitation may have some advantages, it creates some problems that should not be ignored (34) There are advantages when teenagers are not permitted to go out in the late evening. First of all, they may be more secure if they are forbidden to leave the house after a certain time. This law reduce the possibility of meeting some problems such as meeting unreliable friends and visiting wrong places. Nevertheless, they should spend time at home to minimize dangers. Secondly, teenagers… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

Three pie charts illustrate different annual budgets spent by a school in the UK, in 1981, 9091 and 2001 (21) Teachers’ payment which was the biggest share of budget, and other workers paid saw a fall from 40 to 45 percent and 28 to 15 percent respectively from 1981 to 2001. by 2001, the budget set for furniture and equipment had increased to 23 percent, in spite of the some fluctuation during these years (46) From 1981 to 1991, expenditure on resources such as books saw an increase a third from 15% to 20%, before dropping a low of 9%… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

These days people prefer to work for themselves rather than work for organizations and companies. While people have different reasons for this choice, it can also create problems. People choose to work for themselves for a variety of reasons. First of all, One of the reasons people prefer to work for themselves is that they are not satisfied with their working environment and cannot adapt to existing conditions. as a result people choose to work for themselves because they have the intellectual independence and can have a plan for their business. Secondly, The most important reason people choose to work… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

The two plans illustrate how a sports center at university will be renovated in the coming years. (17 words) Overall, many sports facilities will be constructed and the layout will witness dramatic changes. (14 words) As can be seen, in the present university sports center’s layout, two outdoor courts are located on the left and right-hand sides of the central building respectively. Likewise, in the central building, a 25-meter pool is surrounded by a changing room on the west, a seating place on the east, a reception on the south and a gym on the north that except for gym… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

There are two designs displaying a current university sports center and a different one with some modifications for the future. At the present time, there is a 25-meter square swimming pool in the centre of the design, which is enclosed by a reception in the south of the pool, some seats in the east of the pool, a changing room in the west. At the center of the design on the second plan, everything will remain consistent but a gym in the north of the swimming pool will extend to the east and will double in size. In the first… بیشتر بخوانید

آرمان‌کاسی پور
میهمان
آرمان‌کاسی پور

These days, some people prefer to work independently. Although there are various reasons for that, there may be some drawbacks that should not be ignored (24) There are several reasons why some try to begin a career solo. First of all, it is possible for some employers to have a high income compare with others. The underlying meaning of being self-employed is to increase the salary, which is acceptable for all. Nevertheless, some directors whose primary goal is obviously to make profit, can launch a profitable business as a self-employed person. Secondly, many ambtious employers may achieve a economic progress… بیشتر بخوانید

آرمان‌کاسی پور
میهمان
آرمان‌کاسی پور

Assets*

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

The following plans show the plan of university’s sports center at the present that it will change in the future.(20) According to the new plan, it seems the sports center is going to become bigger specially in outdoor courts. The outdoor court in the east will build some facilities such as a large sports hall beside the pool,and two dance studio.In the western side, will build the leisure pool and changing room instead of outdoor courts.(58) At the present time ,there is a 25 square meters pool in the middle of sports center.there are some seats and changing room in… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

Education have important role in the children’s live ,students in high school can get experience for their life in the future.therefor,I think it is better for them to start working without payment,but there are some disadvantages.(39) school curriculum can set program that students attract to unpaid community service,because it has benefits for teenagers that work as a volunteer,when they are in high school.Fist of all, they can learn teamwork skills and they can adapt themselves with other people and environment, also they can gain work experience and provide for working in the future in society therefor,voluntary services can help to… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی According to the latest surveys, lots of people want to run own business. Alongside myriad reasons for this phenomenon, however, several drawbacks are behind self-employees. Various motivation lead people to choose to start own business. First of all, many young people face difficulty acquiring an appropriate job. When you apply to a job in a company they would like to pick someone up whom has the greatest quality among all applicant so that there are many individuals who are rejected and they have no choice. Secondly, the governments grant a lot of privileges and franchisements to entrepreneurs to… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی These figures illustrate the layout of a sports center how it will change in the future. Overall, at first glance, the middle part of construction plot stay unchanged almost, however, two side parts will be utilized to redevelop the center. Presently, the scheme of the university’s sports center constructs of a central section where is flanked by two outdoor areas. The main building comprises a 25-meter pool, a reception and other rooms, which remain untouched except the gym in the north of the building that will be expanded to east adjacent to dance studio. The drastic change will… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

سلام.
در سوالات تسک 2 رایتینگ که معمولا میگه agree or disagree چطوری بهتره جملات اغازین هر بادی پاراگراف رو بنویسیم؟
مثلا برای سوالات discuss both view میدونیم که جمله اول پراگراف اول بهتره نوشته بشه گروهی این فرضیه را قبول دارند. و در جمله اول پراگراف دوم مینویسیم گروهی هم یه فرضیه دیگه یا خلاف فرضیه یا نظریه اول رو قبول دارند.
یا مثلا برای سوالات Advantages or Disadvantages میتونیم در جمله اول پاراگراف اول بگیم این کار مزایایی داره مثل… و در جمله اول پراگراف دوم بگیم این کار معایبی داره مثل…

آرمان‌کاسی پور
میهمان
آرمان‌کاسی پور

There are two plans illustrating space for university sport center at the present time and the second map with some changes for the future (25) Now, there is a 25-meter square swimming pool which is rectangular, in the center of the map and it is surrounded by a reception in the south, several of seats in the east, and a changing room in the west. All of them will remain unchanged in the new plan expect the gym which will be expanded to the east in the future (56) There will be two small dance studios close to the sport… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

Education plays a very important role in the lives of people. Some people think that working for free should be mandatory in high school programs. In my opinion, the advantages of adding unpaid community service to the school curriculum outweigh the drawbacks. (41words) Students can gain work experience outside the world of education. First of all, When students are facing new conditions outside the classroom, they try to adapt themselves to new situations so that they can interact with different classes of people outside the classroom and also they can gain work experience under the supervision of strangers in the… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

سلام. به نظرم اگر در فیدبک رایتینگ ها ساختار درست جمله های غلط گفته بشه، تاثیر بیشتری داره تا اینکه فقط گفته بشه جمله غلطه. چون جمله ای که نوشته میشه حاصل بررسی نویسنده بوده که در نهایت غلط نوشته میشه و بهتره استادی که وارد تره اصلاحش کنه.

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

High school years is a best time for getting experience. I personally think teens can benefit more from working for free as a part of the education and help others, but there are some disadvantages (41) Students may profit more from being a volunteer to help others during high school years. first of all, teenagers can gain more experience outside their homes. It may be so beneficial for them to pose this serious challenge because this event may not be repeated in their life. Anyway, they can learn more activities such as teaching athletics and method of studying during these… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Contributing to some community services which are unpaid, play key roles in high school pupils’ success. Some individuals and I opine that such services should be obligatory for students, even though it has some detrimental effects on them. (39 words) On the one hand, doing such community services that are to please the Lord, have beneficial effects on students. First of all, the more activities student do in the high school such as working for charity and painting some graffiti on the street’s walls, the more experienced they will gain that can be useful in their future life. The reason… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

The line graph demonstrates and compares the power produced by four sources in France between 1980 and 2012. The nuclear power Compared to other sources such as Thermal, hydroelectricity, renewables, there was a significant increase. In 1980, nuclear energy produced about 75 terawatt-hours of electricity but during the next two decades, the graph shows a dramatic increase between the years 1980 and 2012 with 430 TW per hour in 2012. At the beginning of the period in 1980, Thermal energy had The highest production about (120 terawatt-hours) rate compared to other energies. This figure began to decline and beside hydroelectricity,… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

با سلام، استاد این مقدمه ای که نوشتم ایا درسته؟
Students in high school can get experience for their life in the future.therefor,I think it is better for them to start working without payment,but there are some disadvantages

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

The line chart illustrates how France produced electricity by four sources over almost three decades from 1980 to 2012. Overall, virtually most of energy was produced by the nuclear source over the whole period. By contrast, the amount of energy that was generated by renewable sources was negligible. As can be seen, in 1980, the thermal source generated more energy than others and its amount was approximately 120 (TW-h) and it was almost two-time higher than the figures of nuclear and hydroelectric sources. While renewable sources produced none energy from 1980 to almost 1996. After that, it saw a minimal… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

The graph shows the Power produced by four different sources in France from 1980 to 2012. (18) At the beginning of the period in 1980, thermal energy produced about 120 terawatt hours of electricity. This number started to decline during eight years. then alongside hydroelectric, it remained constant at the level of 50 TW-h until the end of the period in 2012. (48) Nuclear energy produced about 75 of electricity in 1980 but the figure related to the number of electricity production rose sharply during the next two decades and peaked at 430 of TW-h in 2005, in spite of… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

learning a second language in pramary school has always been Discussed among experts. While some experts think that learning a new language at primary school is more beneficial for students than the secondary school, Others oppose. (34 words) It is clear that learning a foreign language at primary school brings children many advantages. First of all, When Students study a foreign language in primary school, they can improve their ability and can improve vocabulary and pronunciation and rhythm of the language and also students can adapt themselves to the culture and tradition of the new language. in a result, learning… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

Nowadays,many specialists think that learning a foreign language is important for children,and it is better to be learn in basic level of education such as primary school rather than secondary school.Some of them agree while others disagree.(40) As a matter of fact , there are several benefits In adding a new language to the primary school curriculum.First of all,students in primary schools have more free time to learn a new language rather than students in secondary schools,because they have no more lessons than teenagers ,therefor they have not any concern and enough time.secondly,children in 6or7years old can learn and memorize… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Undoubtedly nowadays learning a second dialect have played a preponderant role in anybody’s achievements. While some skilled persons opine that learning a new language in primary school has more privileges than secondary school, it can have many drawbacks. (36 words) On the one hand, students who learn a second language in early stages benefit more than students in higher education levels. Firstly, when students learn a second language in primary school, their self-confidence will increase than their peers who have not been taught other languages, as a result, the former group of students can be more successful in both their… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی- کلاس آذر ماه How to learn a new skill had always been a topic of discussion. The policy that specialists establish to learning a new language in elementary school has both positive and negative outcomes. (32) Children can pick up a wide range of skills in childhood. Their brains and curiosities enable them to acquire a new language easier than teenagers. For example, some researchers have illustrated that when we are young children, we enthusiastic to explore and communicate better with the subject that we have to learn. Secondly, the kids when going to elementary school in their… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

The age for learning a second language has fallen over the past few decades. Learning a new language at the first level rather than secondary school has both advantages and disadvantages. (30) It has been argued that pupils benefit more if a second language is taught at primary school. It’s so beneficial for youngsters, whose primary goal is to immigrate, to study second language at the first level. The underlying meaning of immigrating is to learn foreign language which should be considered for students at the very first years. Therefore, the sooner schoolchildren study another language the better owing to… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی The bar chart depicts how much time was spent on telephoning by UK residents in three groups over a span of 8 years. Local fixed-line calls were 70 billion minutes in 1995. Then it increased gradually to reach the pick of 90 billion from 1995 and 1999. After that this type decreased and touched 70 billion between 1999 and2002. By the way it is more than 2 other call types. National and international fixed-line rose steadily year by year from 37 billion minutes to more than 60 billion minutes between 1995 and 2002. Though last 3 years increased… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

استاد سلام وقت بخیر
تو نمونه ای که بند۹ هستش ی سری اطلاعات رو که تو کلاس خیلی تاکید میشه بگیم رو نداره مثلا سالهای رو خیلی کم گفته. مثلا تو پاراگراف سومش می بینید که نگفته تا ی مدتی کم کم زیاد میشه و بعدش ی افزایش خیلی چشمگیر داریم همون اول افزایش چشمگیر رو گفته.

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

The bar chart illustrates how the citizens made telephone calls in the United Kingdom between 1995 and 2002. As can be seen, people talked just a little over 70 billion minutes by local-fixed line. The number of minutes increased gradually over the next four years and it culminated at 90 billion minutes in 1999, then it declined steadily to reach as high as the initial level. In the beginning year, the number of minutes for national and international was about half as high as local calls. After which, it rose moderately year on year and finally reached at almost 60… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

The chart illustrates how much residents in UK used telephones in three different categories. There are local line, national or international fixed line and mobiles between 1995 and 2002 in this chart (30) At the beginning of the period, in 1995 local calls were roughly more than 70 billion minutes.Then this figure rose steadily about 20 billion minutes to reach the peak of 90 in 1998. It then started to fall to a 70 billion minutes again in 2002. (46) The number of minutes which is spent on the national or international fixed line was approximately less than 40 billion… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

The bar charts illustrate the times that people used telephone in three groups of categories:local line,National and international fixed line and mobiles during 7 years.(26) At the beginning in 1955, local calls were approximately 70 billions minutes,then it rose about 20 billion Minutes to reach a peak of 90 in 1999.after that it had fallen to the number at the beginning in 2002.(40) Other category,national and international fixed line was less than 40 billions minutes in 1955,and this number increased slowly for the next 7years to reach about 60 billions minutes in 2002.(33) The mobile calls at first ,in 1955… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Is the below sentence correct? (taken from the first line of writing sample band 7 – 7.5 )
The charts illustrates

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

سلام لطفا خطاهای متن زیر را بفرمایید
about 10 days ago, I commented on the common mistakes site where I have learned plenty of grammars in, but never did I receive any feedbacks

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

Nowdays, in many countries , unhealthy population has reached an alarming degree. Although it has been argued that providing new facilities for the public to have physical exercise may be the first step, other residents think that other methods are needed and I agree with first view (35) It’s thought that there are more benefits in growing the number of sport centres which are improving people’s health. First of all, many residens who are especially living in the massive cities have very limited extra time to commute sport centre or gym. Rising the number of sport centres may be possible… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

Nawadays, all over the world,the level of health has decrease and some people have unhealthy live,some of them believe that government can improve a public health with building more gyms and sportś equipment,also another people think that other methods are needed. I agree with both of them.(44) There are many reasons that building sports clubs or setting some sports equipments in the parks are effected on people’s lifestyle specially on their health. For example,when every parks in the city have sport s equipment, everyone who wants to go to work in the early morning can go to park and use… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

The graph shows the average time spent by children at the age of 10 to 11 on various activities (tv and computer) at home.(24 words) At the start of 2000, school children spent just under 4 hours a week on the computer. The growing trend increased for the next 4 years to 15 hours in 2004. Then it increased more gradually between 2004 to 2008. As in 2008 school children spent just under 21 hours a week on the computer. (55 words) On the other hand, Time spent watching television was much more than the computer at the beginning of… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی آذر This line graph depicts how much time expended on TV or computer by students aged 10 to 11 that measured in hours per week, two devices in a period of 8 years. To begin with, the computer is a tool that was unknown until 2005. Just 3-4 hours per week is spent on the computer in 2000-2001. By progression in society spend time on computer reached considerably to 15 hours in 2004 after that, it was increased gradually from 2004 to 2008 (present). At first glance, TV probably was one of the most interesting tools to spend… بیشتر بخوانید

niloofar
میهمان
niloofar

سلام.ایا این جمله صحیح است؟
it is effected on people s lifestyle specially on their healthy
or on their health???

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

It affects people’s lifestyle especially their health
Or
It’s effective in/on people’s lifestyle especially their health
نظر منه و حتی ممکنه هردو غلط باشه.

mahnaz
میهمان
mahnaz

سلام ، لطفا بگین به من کدوم جمله صحیح تر هست؟
i do admit that but people also need to follow a healthy diet and lifestyle too. or
i do admit that because people…

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

The line graph compares the amount of time that schoolchildren (10-11 years old) spent on watch tv and on the computer between 2000 and 2008.(26) At the beginning In 2000,children used computer about 3 hours a week,after 4 years in 2004, these time increased to 15 hours.then, between 2004 and 2008,it rose dramatically to a peak of 22 hours a week.(40) By contrast, at the same time in 2000, the time that children spent on TV was more than computer it was high level,it is about 21 hours per week and it stabilized for 3 years until 2003,then it fell… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Please don’t check it because it is incomplete

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Undoubtedly public health is one of the most important issues that has concerned all governments around the world. Although many individuals believe that adding the number of types of sports equipment can enhance people’s health, others including me deem that such solution is not sufficient and the government has to find other ways. (53 words) On the one hand, providing more sports facilities play a key role in rising public health. Firstly, the more types of recreational equipment should be provided, the more motivation will be seen in society. For example, installing myriad sports instruments on the parks, markets and… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

The graph illustrates how school students (age between 10 and 11) spend their time on various home activities during 2000 to present. As it is shown, in the first year (2000), the figure for computer activity was about 21 hours per week. After which, it leveled off and remained relatively static over the next 3 years in 2003. Then, there was a dramatic decrease and it reached 15 hours per week approximately, in 2004. Afterward, although this trend had a moderate fluctuation over the last four years, it remained as low as its 2004 figure in present. The figure of… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

The line graph compares the amount of time that schoolchildren spent on watch tv and on the computer between 2000 and 2008.(22) In 2000,children used computer about 3 hours a week,after 4years in 2004, these time increased to 15 hours.then, between 2004 and 2008,it rose dramatically to a peak of 22 hours a week.(37) By contrast, in 2000 , the time that children spent on TV was more than computer it was about 21 hours per week and it stabilized for 3 years until 2003,then it fell to 15 hours in 2004.During 4years it remained at this level.(47) Overal,it is… بیشتر بخوانید

آرمان‌کاسی‌پور
میهمان
آرمان‌کاسی‌پور

The line graph shows the average weekly time which is spent by children in the 10-11 age range on TV and computer activities. (23) In the beginning of the period, in 2000, roughly 3 hours are spent on computer. this number rose steadily for the next four years to 15 hours in 2004. Then it increased more slowly between 2004 and 2008 to reach the peack of 22 hours per week. (47) Schoolchildren spent much time on TV compare to computer at the beginning of the period. in 2000, it started at 21 hours and remained constant until 2003. Then… بیشتر بخوانید

mahnaz
میهمان
mahnaz

The graph gives information about average time Spent weekly by children at the age 10 to 11 on TV and computer at home between 2000 to 2008. (26) In 2000 schoolchildren spent 3 hours per week on computer .The number was increase a little to 4 hours for next year. Between 2001 and 2004 to grew more to 15 hours. This number increased dramatically for next 4 years to reached 22 hours weekly . The hours reached a peak in 2008. (42) Line time spent on TV by comparison with other line was very high. At the beginning of 2000… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

Nowadays,as respects,agriculture is growing and advance in the world,But hunger isn’t stop and everyone worried about it there are two reasons back of this problem ,so ,government try to solve this with suitable program.(37) The first reason is that,climate changes in world it can effective reason for this problem.climate changes is a important concern that surrounded the word,for example,sudden warming of the world , excessive cold or heavy suddenly rains in spring or summer are the example of climate changes that effect on agricultural products.for example,in summer at harvest time suddenly heavy rain is happen and some of production are… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

Dear Ali, I am writing this letter about Sell my bicycle. I think youd be eager in a bicycle I am selling.I dont have time for using it. Anyway, Its a really good bicycle for you And I'm sure you like it. I used to go to work by bicycle but now I bought a car and I can't use it and also my work is so heavy and full therefore I don't have time for using it. another reason I dont use the bicycle much is that I have enrolled for a gym near my house and I have… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

Food prices have increased rapidly in recent years. While there have been technological advances in agricultor section, Many people around the world still die of hunger. This essay examines the principal causes of hunger and solutions. (36 words) The major causes of hunger and lack of food in the world can be different and numerous. First of all, the Government’s wrong policies in the agricultural sector could be reasons for the high price of agricultural products. For example, the government has decided to import agricultural products, which in turn makes agricultural products more expensive. Secondly, Droughts and colds in crops… بیشتر بخوانید

Niloofar maleki
میهمان
Niloofar maleki

نیلوفر ملکی کلاس آنلاین اذر Nowadays,as respects,agriculture is growing and advance.But hunger isn’t stop and everyone worried about it Although,government try to solve this problem with suitable programs. There are two reasons that many people of world are hungry and can’t find food easily . The first one is that,climate changes in world it can effective reason for this problem.climate changes is a important concern that surrounded the word,for example,sudden warming of the world or excessive cold.heavy suddenly rains in spring or summer are the example of climate changes that effect on agricultural products.for example,in summer at harvest time suddenly… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Undoubtedly, nowadays, one of the most important issues in the world is hunger increasing while many improvements in agricultural sectors have occurred. Although many factors make this problem, it can be solved by some intelligent solutions. (36 words) One of the main causes of rising global hunger is the shortage of agricultural areas in all over the world. In other words, the less farming areas in many countries are available, the less crop can be harvested. The staple disadvantage is that with the growth in the population, agricultural zones are becoming more built-up than it used to be. For example,… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی. کلاس آذر ماه In spite of the advanced made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this problem? In recent few decades, there has been tremendous progressions in agriculture while lots of people suffer and die from starving. However many factors can imply in food crisis, there are potential-strength to propose feasible solution. (35) Shortage of food around the world has many causes. First of all, in various part of world where people deprived of the basic necessity, have occurred many wars. As it is… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی کلاس آذر some people believe that it is good to share as much information as possible in scientific research, business and the academic world. Others believe that some information is too important or too valuable to be shared freely. Discuss both these views and give your own opinion. Knowledge is one of the most important tools for the progress of a society. As it is clear, many people believe that maximum share of data is necessary to our human culture while, lots of individuals think it is better to distribute information by security category. In my opinion, both… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی کلاس آذر Some students prefer to study alone. Others think it is better to study in a group. Discuss both views. Because our successes are mainly relevant to how we comfortable and focus on studying, so that is very important for everyone. A lot of people benefit from study in silence and being alone in the study caused remarkable thing for them, however, there are students would want to study in the group who think this approach is more efficient. (56) In conclusion, take one of these approaches is vital for our career, so some students choose to… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی کلاس آذر Some people think that the teenage years are the happiest time of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities. Discuss both these views and give your own opinion. We as mankind always looking for more pleasure from our restrict life while the best ages to enjoy life are variants among individuals. The teenage period has own supporter; the lifetime in term of an adult always has its advocators. I have an opinion (viewpoint-sight- regard) between this to views, though. (49) In conclusion, some people want to come… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

محمد کرمی کلاس آذر Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town. Discuss both views. Since always, one of the main and crucial choices about what we have to do before we occupying any place is to decide where to live. While lots of people are trying to make sure they live in a big city, many individuals would like to live in a small town. (50) In the 21st century, more and more people want to live in a big city. First of all, one of the… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

In recent years, Travelling to distant places is growing up. whereas some tourist can get more advantages to such a trip, there may be some dangers too. In this essay, I shall discuss the advantages and disadvantages of visiting area where situations are harsh. (40words) Travelling to remote places is a good experience for some tourist. First of all, specific landscapes and natural wonders located only in remote areas are unique and cannot be seen anywhere else in the world thus tourists can have experience gained in certain landscapes and natural wonders and also adapt to all situations or adapt… بیشتر بخوانید

niloofar
میهمان
niloofar

سلام . متن ریدینگ ی که در کلاس انلاین کار میشه رو از کجا میتونم بگیرم؟ممنون میشم راهنماییم کنید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Dear Ali I am writing to aware you about my bicycle selling decision. Although, I bought a professional medium new dark-blue Italian bicycle 5 months ago however I cannot utilize it due to bone joint problems. As you know, I had practiced noticeably on the long-distance running sport before I fell down from apartment stairs. I went to hospital and a specialist told me that I cannot exercise hardly, because of my bone joint arthritis thus I could not use my new bicycle much. This is a professional medium new dark-blue Italian bicycle and it costed a fortune. The bicycle… بیشتر بخوانید

niloofar
میهمان
niloofar

People have a different views about living in a big city and small town.some people believe it is better to live in a big city .Firstly,there are advanced public transportation in a big city,such as subway and BRT that they are in available every time and people can use them,and getting to destination.but in the small towns there are old or less transportation.Secondly,people who live in a large country accessibility to more facilities such as modern big mall for shopping or many place for entertainment.therefor people prefer to live in a large city.(101) On the other hand, some people prefer… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

,Dear Ali I am writing this letter to tell you about my wonderful American road bicycle which I’m selling. I’ve had health problem and I’m not able to use this bike. as a result, I think it’s useful for you to ride it (38) I’ve been involved in a serious car accident since a month ago. I really used to enjoy riding my bicycle frequently, but these days I am thinking about my treatment because my feet were enjured. Anyway, it’s dangerous for me to use it (41) This bicycle is called steel road bicycle. By the way, it consists… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Nowadays the number of people who visit sites where is hard, has been rising. This adventurous journey can have privileges and risks. (22 words) Undoubtedly visiting the places with difficult features on the one hand has myriad advantages. Firstly, some novel and valuable experiences will be experienced by visitors who visit such sites; For example experience of living in a hot condition in Sahara desert or experience of hard breathing on top of Everest mount and so forth. Secondly, tourists can distinguish themselves from others by seeing some remote area and acquaint themselves with new places in the world that… بیشتر بخوانید

آرمان‌کاسی پور
میهمان
آرمان‌کاسی پور

The population of adventures who enjoy tough situation such as being in desert and Poles is growing. Although, it has argued that there are some advantages for these visitors, It seems difficulties for tourists and it’s inevitable. (38) There are several reasons why some want to visit to these odd places. First of all, visitors consider these types traveling as an enormous challenge, while they could been out of their comfort zone. also it’s claimed that being faced unpredicatable situations is an exciting factor which can boost their spirit of tolerance. besides, this serious challenge may be one of the… بیشتر بخوانید

Mahnazjpour
میهمان
Mahnazjpour

Two maps compare situation in the island how changed after prepare many facilities for tourist attraction. first of all,on the western of the island a beach is located for swimming there.There is a footpath from the beach to accommodation building.after them the reception facilities is established at the center of the island.This reception connect between restaurant in the north area and the pier in the south.Another source of enjoyment are the boats where tourist can sailing in the southern side of the island. Lastly ,the eastern area is not properly used as before. Over all,that the island changed completely and… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Nowadays sharing information has highly influential in many career progress. Although some individuals think that sharing the most amount of information is advantageous, others including me believe that some data are very worthy and mustn’t share without charge. (38 words) On the one hand, some agree that the maximum sharing of information is good. Firstly, when more information is shared by some people, as a result, not only they can receive myriad feedbacks from readers but also they familiar with their drawbacks thus this process can improve their knowledge and do best in following research. secondly, this act can help… بیشتر بخوانید

Mahnazjpour
میهمان
Mahnazjpour

Now days, information become a precious thing in daily life.many people argue have to share maximum information freely ,others including me try to keep data to themselves or share with some limitation.(38) some people think sharing data has more benefits.first of all,knowledge increases when it is shared with some other people. They keeps update with new information and knowledge share widely to the public.secondly,users don’t waste time to achieve a target. For instance ,scientists fallow research very fast because they can use other experience and idea. On the other hand,there are also many people tend to keep their information in… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

sharing information is absolutely essential in human life. Although some people argue information should be restricted and people have not accessed to the information, others including me think information sharing must be free for people and researchers to use the information. (41words) Some people think there are some important issues to restrict the information that is shared. First of all, In the present century information have an impressive role in human life that way people can use the information that is shared in their work and life. However, accessing information sharing can cause of danger for people that contain confidential… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

Two maps illustrate changing conditions on an island. One map shows it lacks facilities and another one shows that it has facilities. Within the first map, there are no special facilities except a swimming area on the left map that tourists can use of its. Even so, In the second map, there is a restaurant that located in the middle of the map and in the south of the restaurant there is a reception That is the two by a vehicle track connected. Another important change is building accommodations located in the west and east of the maps that are… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

Both these maps show the construction of facilities in one island. One map describe the situation before and the other map depict after the constrution. (25) It’s shown that many differences between two maps. In the first map, there are not as many places as the second map except a bitch on the left-hand side. Also in the second map, there is a reception below a restaurant in the center of the island. It seems a vehicle track for people who want to arrive the reception on the restaurant. (64) Other important change is the construction of plenty of accommodation… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

Or the Restaurant*

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

*beach

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

Sharing Information is an obvious topic of modern connection. Although it’s argued that it’s better to share maximum data but some of the people think it must be under limitation and I agree with first view (36) It’s thought that there are more benefits in sharing information as much as possible. First of all, it is beneficial for scientists to get useful information. Also, on the internet, knowledge sharing between people has taught some of them that previous experience can be important influence and it will be cheaper for them to continue their job. Secondly, sharing information have brought more… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

(Many countries* (spell

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Two shown maps illustrate some differences between an island before and after the construction of facilities for tourists. The length of the island is more than 200 meters while the width is various in different parts, for example, the western part of the island is almost 30 meters but the eastern side is wider (approximately 100 meters). In comparison with the first island which was bare, the second map has been built considerably while it was a masterpiece that the construction process didn’t damage to any trees. Furthermore, the reception was constructed almost in the middle. Six sheds were built… بیشتر بخوانید

Mahnazjpour
میهمان
Mahnazjpour

Two maps compare situation in the island how changed after prepare many facilities for tourist attraction.

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

رایتینگ تصحیح شده People have different perceptions of the happiest times. Although, some people believe that adult life underlying cause of happiest times Other people consider teenage years underlying cause of happiest times. (30words) First of all, The most important thing that underlying causes the happiest times in adult life is the feelling of intellectual and financial independence; So that, a person can making money for himself and his family. Secondly, Adult life creates a sense of responsibility to the family and It gives life a special meaning and when you have started earning and living independently; a sense of… بیشتر بخوانید

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

People have different perceptions of happiest times. Although, some people believe that adult life causes of happiness Other people believe teenage years reason for happiest times.From my point of view, I firmly trust that the moments spent on the younger age are quite exciting.(48words) First of all,The most important thing that causes of happiest times in adult life are the feel of intellectual and financial independence;So that, a person can make money for himself and his family;in result, when you have started earning and living independently; a sense of belongingness towards the family gives a sigh of relief to the… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

The range of the life is so important. Although some of the people argue that adulthood is the happiest time in whole life, others believe that teens enjoy the most cheerful times (35) It is assumed that adulthood is the happiest time. First of all, they are usually allowed to have full-time occupation, as a result they are mostly self-supporting unlike teenagers. Also they don’t need supporting due to the monthly earnings. Secondly, adults can marry into a wealthy family. Although they are supposed to start family , some of them can get married to a rich partner and this… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Undoubtedly thinking about what period of lifetime is the happiest, has been common among all people around the world. Although some individuals believe that the teenage years are the happiest time, others including me assume that adulthood stage is still better. (41 words) Some persons argue that the teenage years are the happiest time. First of all, a fundamental reason for this is that they have fewer concerns about life and its problems because their parents hold teenagers’ responsibilities, as a result, the teenagers don’t come across many difficulties, for example, work taxes, living expenses and so on. Secondly, they… بیشتر بخوانید

Mahnazjpour
میهمان
Mahnazjpour

Happiness is very hard to define from person to person .some people believe the teenage years are the best of their lives. (28)Other enjoy being a grow up.

Servehkargari
میهمان
Servehkargari

The two phases in life that are the most memorable are the teenage years and adulthood. Many people have mixed emotions regarding these times. Some believe that the teenage years are the happiest and others adulthood because of the associated freedom.

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

The age range of the life is so important. Although it is alleged that maturity is the happiest time in the whole life, others including me believe that teens enjoy the most cheerful times.
(35 words)

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Undoubtedly thinking about what period of lifetime is the happiest, has been common among all people around the world. Although some individuals believe that the teenage years are the happiest time, others including me assume that adulthood stage is still better. (41 words)

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

Most people around the world have different perceptions of happiness.Although some people conceive adult life causes more happiness others including me conceive teenage years causes more happiness.(28 words)

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

سلام
استاد من از اولین جلسه تا امروز فقط توانستم 5 سوال اسپیکینگ را آماده کنم میشه به مرور زمان این کار را انجام داد یا اگر بگذارم بمونه حجمش برای ارائه فیدبک زیاد میشه و نمی توان انجام داد.و استاد یه سوال دیگه هم داشتم هستند کسانی که در 3 ماه با تلاش مستمر به نمره overall:7 برسند.

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

سلام استاد و دوستان
من از لحاظ زمانی در انجام تکالیف کم میارم.میخواستم بدونم بقیه دوستان هم همینطور هستند.یا اگر کسی راهکاری برای بالا بردن سرعت دارد راهنمایی کند.ممنون

یوسف قهرمانی
میهمان
یوسف قهرمانی

yoosef ghahremani Some people prefer to live in big city.First of all, It is better for some people to live in big city because of the facilities.People can enjoy and use the facilities and services that the government has provided for the big city.There are many hospitals and pharmacies in the big city, but in the small town people have to come to the big city hospitals for their treatment.Secondly,People living in the big city and the modern city have many job opportunities because there are so many companies and factories in the big city to find a job. People… بیشتر بخوانید

لقمان کاظم پور
میهمان
لقمان کاظم پور

For some people living in big city is better, First of all, big cities have lots of facilities and more infrastructure because people have more access to services and there are plenty of schools, great public transportations, big shopping malls and also government has collected more facilities in big cities that’s way, people will more draw and attract to big cities. Secondly, there are more job opportunities and high salaries for jobs especially for many kinds of jobs, also there are numerous both private companies and public companies in big cities, therefore, people easily get a job. On the other… بیشتر بخوانید

امیر طورانی
میهمان
امیر طورانی

Some individuals believe that live in a huge city is second to none. First of all, more facilities are in a big city and with loads of facilities they can have a convenient life such as excellent public transportation and a professional education center. Moreover, many distinguished doctors work in authentic surroundings in big cities which can ensure the residents’ therapeutic problems. The second one is the fraught of job opportunities. People who live in a big city have a great chance to find a job easily due to more factories and private companies. Also, they can improve their career… بیشتر بخوانید

Mahnazjpour
میهمان
Mahnazjpour

Some people prefer to live in a big city.first of all, in a big city usually more of facilities are available.Government prepare and support a range of facilities and more services such as transportation, health and entertainment in a big city for who like and enjoy live in a busy environment .secondly, people have more job opportunity.They can find job faster,because new projects and companies coming up every day .often they have opening job also people have more chance to chose. in other hand, people how thought small city is better for live , they are believe small town has… بیشتر بخوانید

محمد کرمی
میهمان
محمد کرمی

In the 21st century, more and more people want to live in a big city. One of the reasons why individuals want to live in a large city is more facilities. For example, in these cities (like the capital of countries) there is better medical care, expanded transportation, more job opportunities, even better education and everything you need to live. These are some occasion reasons that everyone desire to go to full-grown cities that bring their more comfortable and relief life. These people have good reasons to believe that big cities are better than small towns. The following lines will… بیشتر بخوانید

آرمان کاسی پور
میهمان
آرمان کاسی پور

Some people believe big cities are better than small towns. First of all , there are plenty of occupation opportunities in big cities. Approximately 60% of cities population are allowed to get job opportunities for their Convenience Also company directors may be employing over thousands stuff for working. People who live suburbs would move there as a result most of them do immigrate there owing to the employee’s average mountly earning because they think there is more in there. Secondly people who live in massive modern cities can get good education. Access to Education is easier than towns some children… بیشتر بخوانید

yousef
میهمان
yousef

فایل ضبط شده جلسه کجا ارسال میشه