دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهر 1398

دوره تلگرامی فشرده آنلاین آیلتس آبانماه 1398

دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهر 1398

دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهرماه 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 4 تا 6 می باشد که در تاریخ 3 مهرماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. این دوره ها همچنین در گروه دوره های آیلتس آنلاین تضمینی جای میگیرند و تضمین میشود زبان آموزان پس از 2 بار ثبت نام این دوره ها میتوانند در تمامی دوره های بعدی رایگان شرکت کرده و تمامی خدمات را بی کم کاست دریافت نمایند.

.

دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهر 1398 – تکالیف

.

Assignments of the 23th and 24th Session

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 57 58 59 60  چطور مطالعه کنم؟

listen Here Unit 10 11 12 13 14 15

Open Forum 3 Unit 10 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 24 از این صفحه ببینید

#17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Page 81 to 110 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

.

.

Assignments of the 21th and 22th Session

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 52 53 54 55  چطور مطالعه کنم؟

listen Here Unit 5 6 7 8 9

Open Forum 3 Unit 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 22 از این صفحه ببینید

#17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Page 51 to 80 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه های Writing IELTS Task 1 با پاسخ نمره 7

.

.

Assignments of the 19th and 20th Session

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 48 49 50  چطور مطالعه کنم؟

listen Here Unit 1 2 3 4 

Open Forum 3 Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Page 26 to 50 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 17th and 18th Session

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 42 43 44 45 46  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 23 24  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 10 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Page 8 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Assignments of the 14th, 15th and 16th Session

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 45  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 37 38 39 40 41  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 18 19 20 21 22  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 3 4 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 16 از این صفحه ببینید

#14, #15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

.

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آکادمیک تسک 1 - نمودار خطی ساده

.

Assignments of the 12th and 13th Session

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 32 33 34 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 13 14 15 16 17  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

.

Assignments of the 10th and 11th Session

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 25 26 27 28 29 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 0 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of the 8th and 9th Session

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 20 21 22 23 24  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

.

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Separate or Mixed Schools IELTS Writing Task 2 Sample Answer

.

Assignments of the 6th and 7th Session

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 15 16 17 18 19  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 15 16 17 18 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 4th and 5th Session

Speaking Questions part 1 Questions 41 to 60  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11 12 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 9 10 11 12 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید

فقط مقدمه و نتیجه گیری با جمله های دقیق و چک شده 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Assignments of the 2nd and 3rd Session

Speaking Questions part 1 Questions 11 to 40  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 3 4 5 6 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 3 4 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 10  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهر 1398 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

680
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
348 Comment threads
332 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
19 Comment authors
adminاحسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸Mehrsaخدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98 Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Academic writing task 1 The diagram illustrates the process of recycling plastic bottles to produce new materials. It consists of many steps to use bottles and generates new production. According to the diagram, in the first step someone uses a plastic bottle and then put in the recycle bin. At the third step, the bottles are picked up by the recycling track and are transported to the recycling plant. At the forth step, the bottles have to be washed by water before they are sent to the recycling machine. After washing, in the recycling machine the bottles are shredded in… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

There are some areas in the US that teenagers are forced by law to stay at home at specific time , unless an adult accompany them. Although i believe that this rule doesn’t make sense in recent decades it can bring some advantages too.(42) It is obvious that imposing curfew can bring some advantages for teenagers. First of all , they are secure from some problems that are caused by their crazy and naughty friends. It is clear when they stay at home at the late evening , they are away from their friends . As a result they will… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

In the US teenagers have some limitations to stay outdoor. Although I believe there are advantages in imposing curfew on teens, this rule has (detrimental effect on the teenagers. (29 words There are advantages when teenagers have to follow this rule. First of all, they will be more secure. Social issues such as drug addiction and abuse occur when teenagers are away from home, special when they come across friends who try to show they are wild and different. Secondly, when teenagers spend time at home, they have more time with their family. A night time curfew can help teenagers… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Essential words for the IELTS unit 6 Part 1 Particular: most students choose one particular area for research. Motivation: efforts to improve employee’s motivation. Characteristic: a baby discovering the physical characteristics of objects. Niche: everyone has their own niche within the sales team. Compete: the company must be able to compete in the international marketplace. Product: demand for consumer products has increased. Unique: the book is certainly very rare, and possibly unique. Personalize: all the products can be personalized to the client’s exact requirement. Edge: companies are employing more research teams to get an edge. Reputation: over the years has… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 60
Identical: the ingredient are identical with those of competing product.
Except: staff are not permitted to make personal phone calls except in an emergency.
Similar: the results of each study are remarkably similar.
Apart from: apart from the ending, it is a really good film.
Greedy: a greedy and selfish society.
Difference: a study of the two groups of students showed a significant difference.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 59 Pessimistic: a pessimistic view of human nature. Definition: people say that students are by definition idealistic and impatient. Fancy: negotiating a deal can take some fancy footwork. Bound: the foundation is bound by the treaty to help any nation that requests aid. Likely: the smallest puppies are the least likely to survive. Doubt: some government ministers had serious doubts as to whether the policy would work. Expect: the public rightly expects government officials to be honest. Might: surprising as it might seem, some tourists actually enjoy the British weather. Chance: England’s chances of winning the… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 58 Advertising: both candidates are spending millions on television advertising. Strength: governments cannot ignore the strength of public opinion. Opportunities: there are fewer opportunities for new graduates this year. Threat: the government will not give in to terrorist threats. Limited: the organization has very limited resources. Resources: the country has few energy resources of its own. Demand: production is increasing faster than demand. Sector: the country is making efforts to expand to expand such economic sectors as tourism and information technology. Downturn: public spending may reduce the effects of the downturn. Reduce: small businesses will need… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 57 Manufacturer: clothing manufacturers have been feeling the effects of the recession. Found: the bank was founded 60 years ago in Munich. Diversity: the curriculum will take account of the ethnic diversity of the population. Exploit: the country’s natural resource have not yet been fully exploited. Potential: advertisers want to reach as many potential customers as possible. Retain: the state wants to retain control of food import. Research: the charity raises money for medical research. Investment: the company is trying to attract investment from overseas. Crucial: this aid money is crucial to the government’s economic policies.… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 56 Business: when you are setting up a business, you have to work longer hours. Risk: their children are also at high risk of developing the disease. Fail: the government are failing in their duty to protect people. Quality: the personal qualities necessary to be a successful salesman. Goods: imports of manufactured goods have increased rapidly. Inadequate: the new air conditioning system proved inadequate. Market research: they had to conduct market research, then advertise the product. Supply: the nation’s fuel supplies will not last forever. Stock: the country has been building up its stock of weapons.… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

The line graph illustrates the different levels of coffee exported in three south American countries during the years between 2002 and 2012 .(20) Brazil and Costa Rica are almost in the same level of export in2002 that was between 12 and 15 million kilograms and costa Rica’s export was in the highest level among three countries. During the next 4 years , while the coffee exported from Brazil had a relative rise , Costa Rica’s export fell significantly around 7.5 MK. However , after the year 2006 to 2012bot the coffee exported from both countries ( costa Rica and Brazil)… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Academic writing task 1 The line graph illustrates the volume of coffee export in three different countries from 2002 to 2012. In 2002, Costa Rico exported the biggest amount of coffee (15 million kilogram) among all countries. It decreased significantly to approximately 7.5 million kilogram in 2006. Then it increased sharply to 20 million kilogram in 2012. Brazil’s export started at almost 12 million kilogram in 2002, and it increased sharply to 20 million kilogram in 2008. Then it dropped sharply to almost 17 million kilogram in 2010 and after that, it increased dramatically to peak of 25 million kilogram… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

In current century، the amount of waste is increasing day by day in most countries . While some people believe that making the recycling law can be a useful way to solve this problem , others don’t accept it. Some, among others , argue that laws should be laid to improve recycling .First of all, some people just be controlled by direct rules. In society , not all population in a country follow all ways that are educated about and Unfortunately some of them need to know that there the strict rule about the subject like recycling and they have… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Essential words for the IELTS unit 6 Part 1 Imagination: these people do exist, they are not figments of my imagination. Native: English is not the native language for almost half of our overseas visitors. Site: archeological sites are often discovered by accident. Ceremonial: the largely ceremonial post of president. Construct: the council plans to construct two new schools. Precisely: women in these jobs are paid less precisely because most of the jobs are held by women rather than the men. Spectacular: a mountainous area with spectacular scenery. Mystery: research has unraveled much of the mystery surrounding the ageing process.… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 55 Capital: the government is eager to attract foreign capital. Turnover: the illicit drugs industry has an annual turnover of some 200$ billion. Operating costs: they were trying to reduce operating costs. Inflation: the increase in food prices is fuelling inflation. Tax: the republicans promised to reduce taxes before the last election. Profit: drug companies make huge profits. Cash flow: the builder is unable to pay due to cash flow problems. Bank loan: what is the interest you will pay on a bank loan? Interest: the company is believed to be keen to sell its extensive… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 54
Working condition: poor working conditions lead to demoralized and unproductive employees.
Stressful: moving to a new house is a very stressful experience.
Overtime: many teachers do a lot of unpaid overtime.
Bonus: the company pays an attendance bonus.
Entail: some foreign travel is entailed in the job.
Union: the union ordered its members out on strike.
Go on strike: an estimated 70,000 public sector workers went on strike.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 53 Challenging: teaching young children is a challenging and rewarding job. Prospect: here are good prospects for growth in the retail sector. Reward: the school has a system of rewards and punishments to encourage good behavior. Promote: a meeting to promote trade between Taiwan and the UK. Transfer: it is unlikely that the diseases will be transferred from animals to humans. Department: the home office is the government department responsible for prisons. Notice: these clothes will get you noticed and enhance your image. Make redundant: as the economy weakens, more and more jobs will be made… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 52 Sector: as the industrial sector grew, more and more of the population moved to the cities. Experience: applicants most have experience of working with children. Qualification: too many children leave school without any educational qualifications. Military: the government has threatened to take military action if the rebels do not withdraw from the area. Training: all staff are invited to take any training course at company expense. Publishing: a new publishing company. Manufacturing: thousands of jobs had been lost in manufacturing. Management: the successful applicant will have experience in project management. Retail: a manager with twenty… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 51 Apply: new technology is being applied to almost every industrial process. Vacancy: the council is making every effort to fill the vacancies. Valid: the drug trials were scientifically valid. Advise: experts advise that sunscreen be reapplied every one to two hours. Acknowledge: the government must acknowledge what is happening and do something about it. Automatically: the doors opened automatically as we approached. Process: the mental processes involved in decision-making. Interview: applicants will normally have an informal interview with the manager. Contact: the police are trying to establish contact with the kidnappers. Assess: a report to… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

These two maps show the changes of center of Islip city before and after development plan in the present time and Future.(20) The construction of a dual carriageway will be the biggest change in the center of Islip city . While it will make a circle around most facilities and will change the look of the city , it will also make it easy to access to different parts of the city such as a school In the southwest and a park in the southeast . It also will provide a access to old residential area in the south.(70) It… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Writing academic task 1 There are two maps that illustrate the center of a small town called Islip which belong to the present time and changes that are predicted for its development. The most remarkable in the map of developed town center is the construction of a “dual carriage” and it makes some unapproachable parts like a school in southwest and a park in the southeast accessible. Also in the southern part of Islip center, a “dual carriage” creates access to old and newly developed residential areas. In the northern part of Islip center the development is more different and… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

task 1 Given are two maps concerning the changes that will occur in the center of a small town named Islip. And discussing the differences and the similarities in the structure of this center between present and future. At first glance, it is evident that this center is close to the countryside currently. If people enter the main road, many various shops will be seen on both the north and south side of the path. Moreover, two residential areas have been provided in the southern part of the shops. A relatively huge park is located on the east side of… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

Nowadays, in some countries , the population of young people outnumber the old citizens. While this situation brings some benefits for these countries , the disadvantages are undeniable.(28) It is obvious that dome benefits are created by increasing the number of young nations in a country. First if all, the number of workforce rise, so entrepreneurs are less worried about starting a new business and developing that. In addition, there are many skilful young people who fill the different positions. As a result, the country’s economy promote faster. Secondly, the young people are in 5he period of life that they… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

It is a fact that in some societies the number of young population have increased. This situation creates both advantages and disadvantages. (22 words) An increase the number of young generation will create some opportunities in some societies. First of all, the young generation are main potential for the industries and other sections of the country. Because they are ready to learn and will be able to product desired goods. Also the young generation do not ask for a very high salary and they are an enthusiastic to use older people’s advice. This means the government can provide situation that… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Essential words for the IELTS unit 5 Part 1 Shortage: there is a serious shortage of food in some areas. Cripple: industry is being crippled by high interest rates. Complex: the chemical processes involved are extremely complex. Vacancy: the council is making every effort to fill the vacancies. Abroad: commercial secrets which we did not want to be spread abroad. Standpoint: a discussion of marriage from the standpoint of women. Lure: the bank launched an advertising campaign to lure back its traditional customers. Primary: many of the villagers rely on finishing as their primary source of income. Decline: the widely… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 50 Academic: after academic study, you have to gain practical experience. Graduate: approximately 80% of Americans graduate from high school. Tutor: the children were educated at home by a succession of tutors. Professor: she was professor of linguistics at Cambridge University. Lecture: my father caught me and gave me a long lecture about the dangers of drink. Seminar: publishers and writers from 13 countries attended the seminar. Debate: nuclear power has always been a topic that has sparked off considerable debate. Attend: the peculiar atmosphere which attends such an event. Thesis: their main thesis was that… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 49 Success: the show was an overnight success. Item: the store is having a sale on furniture and household items. Communicate: the decision was communicated to our staff late in 1998. Candidate: candidates are not allowed to use a calculator in this exam. Disqualify: a system which disqualifies the poor from education. Cheat: illegal workers are often cheated by employers. Paper: professor Usborne gave a paper on recent developments in his field. Carefully: you need to think very carefully about which course you want to do. Planning: a little careful planning is important in gardening. Essential:… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 48 Participate: the people should have the right to participate in discussions about their future. Occasion: the music gave the event a real sense of occasion. Firework: a New Year’s Eve fireworks display. Throw: someone threw a stone at the car. Blossom: the cherry tree was covered in blossom. Approach: the charity approached several stores about giving food aid. Light up: the flames lit up the sky. Contest: the bitter contest for the Republican presidential nomination. Spectacular: a mountainous area with spectacular scenery. Entertainment: the town provides a wide choice of entertainment. Wild: animals both wild… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 47 Manual: people in manual occupations have a lower life expectancy. Pleasure: are you taking the trip for business or pleasure? Poetry: the way she moves on the court is sheer poetry. Alphabetical: the files are arranged in alphabetical order. Novel: a newly published science fiction novel. Mystery: twenty years after the event, his death remains a mystery. Non-fiction: men tend to prefer non-fiction. Cover: the eruption of the volcano covered states as far away as Montana in a fine layer of ash. Attract: low rents designed to attract new businesses to the area. Brows: tourists… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

There are a table and a pie graph that show the number of visitors to Ashdown museum and the percentage of their satisfaction during the years before and after it was renovated.(20) It is apparent that the number of visitors to Ashdown museum rose undoubtedly to 90.000 after rebuilding as we see it was just 74.000 visitors before it had been improved .Now, by looking at the chart pie we get that only the third of visitors (30%)was satisfied and half of this number (15%)was very satisfied before renovation and the numbers in these categories increased after Refurbished and became… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Writing academic task 1 The table and chart illustrate the number of visitors to Ashdown museum and the results of surveys of visitor satisfaction before and after renovation. The pie chart show, before renovation less than a third of visitors (30%) were satisfied and less than a fifth (15%) were very satisfied. After renovation, these numbers increased to 40 and 35 percent. Also before renovation, two-fifths of all visitors (40%) were dissatisfied and one in ten of visitors (10%) were very dissatisfied. These numbers decreased to 15% and 5% after refurbishment. On both situations, one in twenty of all visitors… بیشتر بخوانید

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

The table indicates an annual survey results of visitor numbers who visited Ashdown museum, while the pie charts shows how pleased they were in the same two times before and after the museum was renovated. Overall, in the year after refurbishment the number of visitors and their satisfaction level had increased considerably. According to the table results, only 74,000 people visited the museum in the year before the improvement, while this number went up significantly to 94,000 people after the refurbishment. Also the pie charts illustrate, more than a third respondents (%35) were very satisfied and two fifths of them… بیشتر بخوانید

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

The presented graph indicates the main reasons that people decided to relocate to the capital city between 2000 and 2015. According to the graph, employment was the main reason for moving. In 2000, more than 60000 people relocated to the capital city by reasons of employment. The figure grew during the next decade to reach a peak of over 90000 and then it starts to decline slowly under 90000 in 2015, displaying the same level of people who entered in the capital for the purpose of studying. The study was the second reason that 25000 people relocated to the capital… بیشتر بخوانید

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

Nowadays air pollution has become one of the serious issues in big cities, although there are numerous reasons for this problem, effective solutions exist to solve it. (27)

In conclusion, although many reasons cause air pollution in big cities, there are several solutions to reduce air pollution and solve this issue. (23)

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

It is like a magic that music can across on board and bring people together from different cultures and different generations. While some people agree with this view , others can not accept this idea and i personally agree with both groups based on different reasons. (40) There are people who believe that the music can make a connection among people from different backgrounds or age groups. First of all, they say that it is not matter to listen even to foreigner songs because they get emotional by feeling music rhythm and voice tone singing. Therefore , they have same… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

task 2 While some people, including me, argue that music is an international language and is irrelevant to age and cultures. Others consider that music is not a practical approach to bring people together irrespective of nationality and age. People who believe that music has got different nations and age groups to communicate with each other first of all admit that music can express people’s various emotions even if the language of music is foreign. Music plays a significant role in different countries, and traditional ceremonies will be completed by music. People can celebrate a historic event and create a… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Although some people believe music is an international language for making connection among people with different age groups and different (cultures, some people disagree. I agree with both of them. (30 words There are those who believe that music can attract different types of audiences with different cultures and age groups. First of all, it is obvious that a piece of music has important role to make people sad or happy and creates a depressing or exciting atmosphere. These audiences may change their interest when they listen to different kind of music on the internet. Secondly, some of the international… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Essential words for the IELTS unit 4 Part 1 Civilization: the ancient civilizations of Greece and Rome. Attribute: the fall in the number of deaths from heart disease is generally attributed to improvements in diet. Creator: Walt Disney, the creator of Mickey Mouse. Mythology: according to popular mythology, school days are the best days of your life. Settle: they might be willing to settle out of court. Scholar: the great Dutch scholar Erasmus. Agriculture: more than 75% of the land is used for agriculture. Property: this plant has mild antiseptic properties. Token: please accept this gift as a small token… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 46 Competition: government departments are in direct competitions with each other for limited resources. Race: the law forbids discrimination on the grounds of race or religion. Participated: more people should participate in elections. Medal: the two boys were awarded medals for bravery. Professional: many of the courses lead directly to professional qualifications. One sided: the newspapers give a very one sided account of the war. Contest: the band has competed in many contests over the years. Final: the vote of no confidence was the final humiliation for a government that had been clinging to office. Resistance:… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 45 Referee: his headmaster agreed to act as his referee. Manager: a middle manager in a computer company. Coach: a tennis coach. Captain: the captain and crew welcome you abroad. Spectator: the match attracted over 40,000 spectators. Commentator: political commentators. Stadium: the atmosphere in the Olympic stadium was amazing. Ground: the leaves were slowly fluttering to the ground. Club: a club for unemployed young people. Capacity: the company has the capacity to build 1,500 trucks a year. Circuit: a well-known entertainer on the club circuit. Lap: the last lap of their journey was by ship. Court:… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 44
Solo: a solo passage for viola.
Admire: Lewis was much admired for his work on medieval literature.
Influence: for centuries the country remained untouched by outside influences.
Record: chemistry graduates have a good record in finding employment.
Album: the band plant to release their new album next week.
Appeal: all the organizations involved have sent urgent appeals to the government, asking for extra funding.
Voice: parents should have a voice in deciding how their children are educated.
Talented: a talented actor.
Melody: a haunting melody.
Lyrics: Wordsworth was one the greatest lyric poets of his time.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 43 Exhibition: the museum is staging an exhibition of Picasso’s work. Variety: occasionally working from home adds variety to a job. Drawing: the church social will include a buffet dinner and a prize drawing. On display: the musical talent on display is extremely impressive. Style: an attempt to use Japanese management style in a European business. Work of art: the exhibition features works of art by Picasso and Matisse. Realistic: their expectations didn’t seem very realistic. Skilled: the company is fortunate to have such highly skilled workers. Technique: in mathematics, we use many techniques of problem-solving.… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 42 Equivalent: a qualification which is equivalent to a degree. Award: the movie has own a number of awards. Prize: scientists from Oxford shared the Nobel prize for medicine in 1945. Individual: children gets more individual attention in small classes. Achievement: the test measures children’s achievement in reading, spelling, and math. Winner: in a capitalist society there will always be winners and losers. Outstanding: the question of who is in charge is of outstanding importance. Director: the company is run by a board of directors. Producer: South Carolina is the fourth largest producer of tobacco. Leading… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

The line graph illustrates the people’s goals of relocations. To the capital city of a specific country during the years 2000 through 2015.(20) In 2000 , just over 6000 people moved to capital city for the career goals , and the number of people in this group was higher than all other groups between 2000 And 2015. In next ten years , this number increased and hit a peak of over 90000 before falling down to the same level of people who had the educational purpose.(55) At the same time, about 25.000 people moved to this capital city for educational… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

During a recent plane journey, you sat next to a businessman who owns a chain of restaurants. You talked to him and he suggested that you should contact him about a possible job in one of his restaurants. Write a letter to this businessman. In your letter: – remind him when and where you met – tell him what kind of job you are interested in – say why you think you would be suitable for the job Dear Sir, Im Paul Smith and Im writing this letter to remind you about the conversation that we had during the flight… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

task 1 The line chart illustrates the consequences of a survey, which answered the question of why the most population moved and resided in a major city of a specific region between the years 2000 and 2015. It is evident that the number of people who were moving to a capital city to have more job opportunities is at the highest level. This number is started from just over 60000 in 2000 and hit a peak of 90000 approximately in 2010. It saw a gentle decrease to slightly below 90000 until 2015; moreover, it reached the same stage which the… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Writing academic task 1 The line chart illustrates four different reasons in a survey gave why people moved to the capital city over a period of 15 years between 2000 and 2015. Relocating for the purpose of study had the dramatic increase all over a period. It increased sharply from considerably more than 20,000 in 2000 to nearly 50,000 in 2005, and then rose nearly 50,000 in 2005 to almost 55000 in 2010. After that, it growth sharply from almost 55,000 in 2010 to less than 90,000 in 2015. At the same time, marginally above 60,000 people in 2000 moved… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

Our planet encounters various environmental issues, and air pollution is one of them. while there are several reasons for this phenomenon, some suggested solutions may reduce this problem. (28) There are several reasons cause air pollution in megacities. First of all, the number of low-quality and old vehicles is rising on the roads that create air pollution and exhaust fumes from them release carbon dioxide into the atmosphere so it decreases air quality and has a harmful effect on people’s health. Secondly, the lack of public transportation causes air pollution also. When people not having access to public transportation in… بیشتر بخوانید

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

Immigration has always major problems. While some people believe that speaking a foreign language in the host country may lead to some social problems for the immigrants, another group disagrees. I agree with both of them. (36 words) Some hold the view that the serious challenge of immigrants living abroad is the language barrier. First of all, one of the reasons that immigrants have many social problems is a misunderstanding between people of different cultures. People with poor language skills have more likely this problem and they are not able to make a conversation with native people, who use slangs… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

Air pollution has become one of the severe problems which each country may face once at least. While this issue has various causes, some solutions can be found efficiently. There are valid reasons why air pollution has become a real problem in major cities. First of all, currently increasing the number of personal cars which are far much prevalent than public transports can raise air pollution. Despite the high cost of gasoline, people would rather drive their cars and motorbikes to have more convenient. Secondly, the number of trees and plants for the sake of constructing has decreased. Trees and… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Air pollution is a big challenge in many industrial countries. Although there are many reasons why air pollution is a serious problem, many solutions (exist to address this challenge. (26 words Many reasons are the cause of this problem. First of all, there are many factories in the surrounding countryside or very close to cities and these factories produce a lot of air pollution. Because most of them use a lot of fuel like gas and oil. Some of them have very old technology and produce a lot of harmful gasses. Secondly, avoid using renewable energy. Fossil fuels like oil… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

It is obvious that air pollution is one of the serious problems in most big cities in the world. While there are some reasons that cause this issue , there are also some ways to reduce it.(37) There are different items that can produce pollution. First of all, there are many old cars and vehicles that still use diesel like buses , trucks and trains. These two types of vehicles produce much more smoke and toxic gases. If the number of these vehicles increase , the quality of air will be awful certainly . Secondly, normally there are many factories… بیشتر بخوانید

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

Nowadays cities, especially big cities have a serious problem about the level of pollution in the air. There are many reasons why this problem creates and also effective solutions to tackle the issue. [33]
In conclusion, air pollution has various causes. However, if there is an intention to solve this problem, many reasonable solutions can be found. [23]

Fariba
میهمان
Fariba

Emigrating to a new country may have many hardships and one of them is the ability to speak the native language of the host country. Although some think it may lead to considerable social and functional problems, others disagree and I agree with both points of view. (47) Some hold the view that language barriers deeply influence the daily life of immigrants and bring about social issues for them. First of all, the inability to speak another language and difficulty in communication has a significant impact on social relations because communication could be influenced by language barriers. If immigrants can’t… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Immigration has always different aspects. Although group of people believes that speak a foreign language can create social problems and practical problems for the immigrants, other group disagrees. I agree with (both of them. (33 words Some people believe that speak a foreign language may create many problems for immigrants. First of all, majority of immigrants have not enough talent to communicate with native language for a number of years. This means they are not able to speak and understand the foreign language as far a person who is living in a country. Secondly, different culture can cause serious problems… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Essential words for IELTS unit 3 Part 1 Tricky: the governments try to solve air pollution, but it will be tricky. Cast: research findings that cast new light on the origin of our universe. Vulnerable: children are most vulnerable to abuse within their own home. Disaster: the economic consequences of the Chernobyl nuclear disaster. Portable: a portable computer program can be used on different computer system. Freight: freight services. Innovation: many people feel bewildered by the speed of technological innovation. Illuminate: the report illuminated the difficult issues at the heart of science policy. Knot: tread the string through the hoop… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 40 Invaded: the Romans invaded Britain 2000 years ago. Defeated: he looked lost and defeated. Discover: a second bomb has been discovered in south London. Revelation: in the last ten years there has been a revolution in education. Republic: nine republics took part in the referendum. Gain independence: after gaining independence in 1957, it was renamed Ghana. Independent: there are plans to split the corporation into a number of smaller independent companies. Establish: competitions from established businesses can be formidable. Establishment: the public is treated with contempt by the art establishment. Prince: the prince inherit the… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 39 Conflict: there are conflicting views about what caused the accident. Bomb: enemy planes dropped over 200 bombs during the raid. Explode: a bomb exploded in a crowded metro station this morning, killing five people. Dozen: the number of deaths has risen to more than two dozen. Soldier: a British soldier was wounded in the fighting. Battle: battles between government forces and the rebels. Capture: government troops have succeeded in capturing the rebel leader. Control: a huge company controlling half the world’s coffee trade. Surrender: the terrorists were given ten minutes to surrender. Crisis: the country… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 38 Election: elections for the state governorship will be on November 25. Hold: a thanksgiving ceremony was held to mark the occasion. Constituency: a rural constituency. Vote: the chances are that the government will be voted out of office. Represent: this treatment represents a significant advance in the field of cancer research. Political party: 1 am not a member of any political party. Politician: politician who are trying to get the minority. Government: the importance of good government in developing countries. Prime minster: he first became prime minster in 1982. Objective: the main objective was to… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 37 Suffer: London employers were suffering from a desperate shortage of school-leavers. Infectious: flu is highly infectious. Disease: about three million people suffer from the disease. Increase: political tensions that might increase the likelihood of war. Breathe: people are concerned about the quality of the air they breathe. Allergy: I have an allergy to cats. Dramatic: computers have brought dramatic changes to the workplace. Lead: the manager led the way through the office. Depression: the devastating effects of economic depression. Disable: the charity provides opportunities and facilities for disable people to take part in sport. Blind:… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 36 Report: according to recent news report, two of the victim are American. Investigate: the study investigates the impact of violent TV programming on children. Witness: police have appealed for witnesses to come forward. May: some chemicals may cause environmental damage. Catch: state police have launched a massive operation to catch the murderer. Suspect: the position of the body led the police to suspect murder. Evidence: at present we have no evidence of life on other planets. Charge: demonstrators have charged that the police used excessive force against them. Try: the defense argued that a regional… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

Speaking a foreign language agree #Cultural differences between the two countries # difficulties to find an appropriate job in a foreign country disagree #The immigration has become common #People can communicate in different ways Nowadays, one of the noticeable problems is the social and practical challenges which may become obvious when people must communicate in a foreign language. I believe that this communication can lead to many troubles but it can be solved by varied methods. Living in a foreign country would cause social and practical problems. Firstly, each country has a specific culture and custom; and language is a… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

Your local council is considering closing a sport and leisure center that it runs, to save money. Write a letter to the local council, in your letter, – Give details of how you and your friends or family use the center. – Explain why the center is important for the local community. – Describe the possible effects on local people if the center closed. Dear Sir or Madam, I’m writing this letter to express my dissatisfaction with you’re recent decision to close the sports and leisure center for financial reason. To begin with, my friends and my relatives frequently use… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

Schoolchildren spent around 4 hours in a week on a computer at the beginning of period in 2000. This number rose steadily during next 4 years to 15 hours in 2004. Then it had a growth slowly for 4 years between 2004 and 2008 to reach a peak of almost 22 hours in a week .(56) At the beginning of period , the time that they spent on TV was much higher than computer. The number was almost 21 hours per week in 2000 and remained in the same number until 2003. At this time it fell dramatically during a… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Writing academic task 1 The graph illustrates the time spent by schoolchildren at the age of 10 to 11 on different home activities like TV and computer at home. (25 words) At the beginning of 2000 children spent slightly under 4 hours a week on computer. Between 2000 and 2004, these hours increased sharply close to 16 hours. Then it increased gradually for the next 4 years to almost 22 in 2008 to reach a peak. (45 words) On the other hand, time spent on TV started at 21 hours in 2000 year and stabilized until 2003. At this time,… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

writing task 1 academic The line graph illustrates the average time spent by schoolchildren 11 on watching TV and playing with computer between 2000 and 2008. Children spent on computer around 4 hours a week in 2000. Then this number increased steadily to a mere 4 hours in 2001. From 2001 to 2004 ( for the next 3 years) there was a dramatic rise to approximately 15 hours a week. This surge continued more slowly to reach a peak of almost 22 hours per week. At the beginning of 2000, using a computer as a leisure activity was more popular… بیشتر بخوانید

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

The given bar graph displays the average time that students at the age of 10 to 11 spent on TV and Computer activates at home from 2000 to 2008. The time spent by school children on TV was 21 hours per week in 2000 and it remained stable until 2003, then it started to decline to 15 hours in 2004, after that it showed some fluctuations and it remained constant until 2008. Time spent on the computer was lower compare to TV at the starting of the period and it was about 3 hours a week. This number rose progressively… بیشتر بخوانید

Ahmad M (مهر ماه 98)
میهمان
Ahmad M (مهر ماه 98)

Writingtask 1:theline graph shows the amount of time spent on two various free time activitiesby children at the age of 10 to 11 years old. (26 words)overall,it is clear that spending time on computer surged inthis chart. it seems the school children have a new priority.(22 words)atthe begging in 2000, time spent on computer by school children just under 4hours a week. this number surged dramatically to 15 hours a week between 2000to 2004. during the next 4 years to 2008, it surged so slowly to achieve 22hours per week. (48 words)schoolchildren time spent just above 22 hours a week… بیشتر بخوانید

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

If it does not repair, will be worse این جمله درسته استاد؟

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

The line Graph compares average weekly times used computer and TV from 2000 until 2008 by the school children at the age of 10 to 11. (26 words) At the beginning of the period in 2000, school children spent less than 4 hours per week on computer. But there was a dramatic rise of spending time to reach a peak of 22 hours weekly until 2008.this increasing was steadily up to 15 hours a week for the next 4 years until 2004.then it was a gradually increasing time up to 22 hours for the following 4 years until 2008.(69 words)… بیشتر بخوانید

نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها
میهمان
نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها

Some people prefer to accept the bad situations, First of all, they feel more relaxed if they just stay in the same position like before. It is obvious that changes in human life make them full of stress because they addict to their routines life and they feel safe in this situation .Even if it is so worse , They have no desire to change and they fear of leaving their addictions. Secondly they scare to be in risky and unpredictable situations. They believe if they change their situation , It is not clear what is the next and what… بیشتر بخوانید

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

Facing hardships is a common challenge in humanity lifetime. Although, some people prefer to accept it and the other including me believe that the best way is fighting against problems to change the situation. (34 words) There are some kinds of people who believe accepting the bad situation is the best reaction while life is not going well. First of all these people believe as humankind cannot change somethings bad happened in his life so they try to adopt situation and consequences of this opinion are less stress and the other psychological disorders such as anxiety and depression .Secondly acceptance… بیشتر بخوانید

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

Accept a bad situation #less stress #more calmness (inner peace) Try to improve it # be hopeful about the future # achieving the goals and dreams Facing hardships is a common challenge in humanity lifetime. Although, some people prefer to accept it and the other including me believe that the best way is fighting against problems to change the situation. (34 words) There are some kinds of people who believe accepting the bad situation is the best reaction while life is not going well. First of all these people believe as humankind cannot change somethings bad happened in his life… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Introduction: Facing challenges is an avoidable part of Life. Although group of people agree accepting a bad situation is good, other groups including (me believe it is better to attempt to change bad situation. (33 words There are those who believe that the best approach is to accept bad conditions in life. First of all, if people accept bad conditions, they will suffer less. Regardless of the real consequences of the competition that someone faces in life such as the debts following redundancy, the psychological effects might be the cause of wrong decision such as suicide. Secondly, a personal problem… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

writing task 2 Life is a combination of hardships and ease. Some people believe that the challenges which each person may face are part of our destiny and are unchangeable. While others find it better to try to change the hard circumstances.(39 Some people discuss that the best way to have a satisfying life is to accept the hardships of life. Firstly, when people do not think about the solutions to their problems, they would feel less stress in their life. It means they do not have to be concern about how to find a better job or how to… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

Some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situations. Discuss both these views and give your own opinion _Accepts a bad situation #less conflict #avoiding stress _Try to improve it #more confidence #reach their goals People often face many serious problems in life. Some of them imagine it is better to endure these problems, but others including me think the right way is to confront these problems and overcome them. (35) Many people don’t tend to… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

Accept a bad situation:
# less stress
#lack of confidence

Try to improve it:
# to achieve their goals
#they are more motivated and hopeful

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Introduction: Facing challenges is an avoidable part of Life. Although group of people agree accepting a bad situation is good, other groups including
(me believe it is better to attempt to change bad situation. (33 words

In conclusion, although there are those who do not try to face the bad situation, other groups of people including me try to take actions and changing conditions.
I believe life would feel empty for those who do not try to change the
(conditions and let problems transform their lives. (50 words

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

On the one hand, some people believe the best way is to accept unfordable situations. First of all, when they find satisfaction in the condition, they will have less conflict and will not have any complaints. As a result, this kind of person can connect with other people easily. Secondly, these people find more happiness in their life. Because they do not worry about the problematic situation, they do not do any things to change the condition, and they often say problematic conditions seem to be only a matter of time, so the passage of time solves problems. all in… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

Life is a combination of hardships and ease. Some people believe that the challenges which each person may face are part of our destiny and are unchangeable. While others find it better to try to change the hard circumstances.(39)

In conclusion, although some people do not make any attempt to overcome obstacles in the life, Others including me believe that it takes considerable effort to solve difficulties.(28)

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

when they try to better, they likely will promote situation جمله درستیه؟

نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها
میهمان
نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها

Introduction :Most people face significant problems throughout life. Although, some people choose to accept a trickily situation , others include me believe that we can get ourselves out of this position. (30)

Conclusion :In conclusion, while some people insist on being in a bad situation and do not effort to find any solution. Other same as me try so hard overcome fear of changes and find the best way to remove obstacles.(38)

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

Introduction: People’s lives have always been full of problems and challenges. Some people consider that accepting the hard situation is the best way, while others including me suggest it’s better to endeavor to change the situation. (35)

In conclusion, although some people don’t make any effort to change the hard situation, others including me try to overcome all of the problems and challenges. (26)

Fariba
میهمان
Fariba

Introduction: People often face many serious problems in life. Some of them imagine it is better to endure these problems, but others including me think the right way is to confront these problems and overcome them. (35)

Conclusion: in conclusion, while some people resist change and don’t try to remove the obstacles in the way of their life, others including me attempt to face the challenges. (28)

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

Challenges and difficulties are inevitable in life, and it is possible to happen at any time. While some people think accept is the best approach, others like me say people must be active against that. This essay discusses both standpoints. {40}
In conclusion, although when people remain passive against hardship can have many advantages for them, Try to change that situation provides excellent benefits. {23}

نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها
میهمان
نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها

Accept a bad situation
#less stress
#not being unpredictable and risky situation
Try to improve it
#having a chance for better life
#More confidence

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 35 Crime: police officers are being given new powers to help combat crime. Steal: a well-known scientists was accused of stealing his former student’s idea. Property: the hotel is not responsible for any loss or damage to guest’s personal property. Commit: women commit fewer crimes than men. Break: is the company breaking the low? Offence: his solicitor said he committed the offence because he was heavily in debt. Minor: they played only a minor role in local government. Violent: the increase in violent crime. Kill: four people were killed when a train plunged into a flooded… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 34 Squeeze: he squeezed the trigger, but nothing happened. Tear up: she tore up his letter and threw it away. Drag: john managed to drag the table into the kitchen. Cabinet: the medicine cabinet. Knocked: I knocked and knocked but nobody answered. Scratch: he was scratching at the bites on his arm. Shake: shake the bottle before you open it. Smash: fireman had to smash the lock to get in. Fold: fold the paper along the dotted line. Spray: she sprayed herself with perfume. Shout: there is no need to shout, I can hear you. Whisper:… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 33 Painting: a collection of valuable paintings. Illustrates: this illustrates a fundamental weakness in the system. Scene: the film contains some violent scenes. Leisure: watching television is now the nation’s most popular leisure activity. Industry: this type of software is widely used in industry. Foreground: education has been very much in the foreground recently. Distance: a shark can smell blood at a distance of half a kilometer. Ignoring: you can’t ignore the fact that many criminals never go to prison. Even: most companies have suffered a drop in their profits, even very large companies. Bright: her… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 32 Look: if you look carefully you can that the painting represents a human figure. Watch: we sat and watched the sunset. Appear: the survey appears to contradict motor industry claims. Stare: she stared at me in disbelief. Notice: he never seems to notice when people advantage of him. Observant: supervisors are trained to be observant. Glance: the man glanced nervously at this watch. Hear: did anyone see or hear anything last night? Listen: it sounded like someone was listening in on us. Overhear: I overheard part of their conversation. Catch: state police have launched a… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 31 Woolen: the woolen industry. Blanket: the hills were covered with a blanket of snow. Plastic: children’s toys made of plastic. Metal: they traded in gold and other precious metals. Ladder: he hurt himself falling off a ladder. Candle: no other singer can hold a candle to her. Silver: cups made of solid silver. Gold: a gold ring. Medal: the two boys were awarded medals for bravery. Cardboard: a sheet of cardboard. Steel: a steel bridge. Pipe: a pipe had burst in the kitchen and flooded the floor. Concrete: a concrete floor. Iron: the iron and… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Essential words for the IELTS unit 2 Part 1 Focus: we need to focus public attention on this issue. Indistinct: my memory of what happened next is indistinct. Blur: the island was a blur through misty rain. Unconsciously: she released the breath she had been unconsciously holding. Peripheral: a diplomat who had a peripheral role in the negotiation. Tolerate: we simple will not tolerate vigilante groups on our streets. Vision: children who are born with poor vision. Athlete: a professional athlete. Demonstrate: the government now has an opportunity to demonstrate its commitment to reform. Range: the drug is effective against… بیشتر بخوانید

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

استاد در قسمتی که تمرینات هفتگی رو قرار میدهید در جلوی اسپیکینگ پارت دوم، هر هفته لینک پارت اول گذاشته میشه.

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

Accepts a bad situation

# accept destiny
# less effort

Try to improve it

# change situation
# achieve goals

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995-2002. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The charts outline the time used by UK people on the different categories of phone calls between 1995 and 2002. In 1995, the UK people used the local-fixed line over 70 billion minutes, which gradually started to increase to 90 billion minutes in 1999. It then began to fall to 70 billion minutes again. The national and international fixed-line calls increased regularly… بیشتر بخوانید

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

Accept a bad situation
#less stress
#more calmness (inner peace)

Try to improve it
# Hopeful vision of the future
# To achieve goals and dreams

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

Accepts a bad situation
#less conflict
#less stress

Try to improve it
# more chance to change the bad situation
# more confidence

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

unless people belief are made a changing, they will not take steps to change their situation استاد این جمله درسته؟

Fariba
میهمان
Fariba

_Accepts a bad situation
#to have an ordinary life
#avoiding stress

_Try to improve it
#make their desired life
#reach their goals

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

This universal phenomenon has many fundamental reasons. First of all, farmers do not have enough knowledge of new methods of agriculture, and they use old farming techniques that have low-efficiency, for this reason, they cannot produce a wide range of craps. Secondly, food resources manage ineffectively. At the moment, a considerable amount of food provides in the world. In particular, developed countries have a large meal, but because of poor management and lack of sufficient network supply massive amount of that is wasted while many people around the world do not have enough food to eat, especially in developing countries.{100}… بیشتر بخوانید

نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها
میهمان
نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها

The bar chart illustrate the time spent by British citizens on different type of telephone calls between 1995 and 2002 .(21) In 1995, local calls by fixed line were slightly over 70 billion minutes which started to increase gradually during the Next four years , and it hit a peak of 90 billion minutes in 1990. After this year, the number decreased to just over 70 billion minutes which was the same number at the beginning of the period , in 1995.(58) The two categories (national and international calls and mobile calls ) rose steadily in 8 years of the… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

You recently received a letter from a friend asking for advice about whether to go to college or to try to get a job. You think he/she should get a job. Write a letter to this friend. In your letter: – say why he/she would not enjoy going to college – explain why getting a job is a good idea for him/her – suggest types of job that would be suitable for him/her dear Sam, You have asked me recently about going to university or find a job and I am writing this letter to suggest some advice for you.… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

task 1 academic The chart illustrates the number of minutes (in billions) of UK telephone calls. It reveals their differences in three categories. Clearly, the local calls had the highest level of the total number of telephone minutes than other figures. In 1995, the number of local calls was in the region of 70 billion minutes. This number rose approximately 20 billion minutes to 90 in 1990. The trend had a steady decline from 90 in 1990 to 70 in 2002. The next categories, National and international fixed calls went up relatively from around 40 billion minutes to almost 60… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Writing task 1 academic The chart illustrates the time spent by UK residents on various types of telephone calls between 1995 and 2002. Local fixed lines calls were the highest during the whole time, increasing from 72 billion minutes in 1995 to slightly under 90 billion in 1998. After peaking at 90 billion minutes in 1999, these calls had dropped to slightly over 70 billion minutes in 2002. National and International fixed line calls increased gradually from 38 billion minutes to 61 billion minutes at the end of the period in question, though the growth slowed over the last two… بیشتر بخوانید

Ahmad M (مهر ماه 98)
میهمان
Ahmad M (مهر ماه 98)

It is true that the improvement made in farming, many people in the world do not have food to eat. There are various reasons behind this fact and there is some possible solution to this issue. There are several factors for this problem. First of all, production cost is mainly reason for high food prices. this is expected to high price of the modern machines and extra costs to fix it and the formers have not any support from the government.as a result, the machines used for agriculture are expensive for the farmers and they have to raise of food… بیشتر بخوانید

سروش
میهمان
سروش

Despite the significant progress in agriculture, millions of people are unable to satisfy their hunger. A wide variety of reasons underlies this phenomenon and there are solutions to tackle it.30 Generally speaking, there are two main reasons why many people around the world are suffering from the lack of food. First of all, it has been proven that the people’s life style is vitally important to understand why there is an acute shortage of food. The more people tend towards a luxury life, the more consumption and hunger will be occurred. Secondly, it is a well-known fact that the poverty… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this problem? _reasons #climate change #lack of expertise solutions #new agricultural methods #expertise enhancement By the significant progress in agriculture industry, there are still many people around the world who are deprived of enough food. There are several reasons and solutions for this phenomenon. (30) Global hunger around the world has several main reasons. First of all, climate change has a significant impact on the agriculture industry. Planting requires many acceptable conditions and one… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Modern agriculture may seem very developed these days but global hunger is a disaster for undeveloped countries. Many factors contribute to (this problem but several ways are to control this issue. (31 words Main reasons of food shortage around the world are very different. First of all, the climate change can be blamed in rural areas. The poorest region of Asia and Africa are impacted by climate change. For example in some parts of Africa it has not rain. So people living in those regions cannot grow their harvest. Their economic depends on food growing in other areas and if… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

Introduction:By the significant progress in agriculture industry,there are still many people around the world who are deprived of enough food.there are several reasons and solutions for this phenomenon.(30)
Conclusion:in conclusion,while there are many reasons for this global problem, some proper solutions are suggested to solve this issue. (20)

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

Despite recent advances in agriculture methods have grown, many people are still suffering from hunger and there are steps that each person can take to decline the hunger all around the world.(32 words) Food supplies should be provided for all the people but food shortage occur for convincing reasons recently. First of all, global warming causes emissions of carbon dioxide and other noxious gases. Also as the global climate move toward warming due to these gases, fewer plants can grow and also most of the agricultural lands are being destroyed and useless. Secondly, lack of farm management skills lead to… بیشتر بخوانید

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

because of poor management and lack of effective network supply, a huge amount of that throwaway این جمله درسته؟

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

they use old techniques that have low-efficiencyجمله درسته؟ low_efficiency برای technique مناسبه؟

Ahmad M (مهر ماه 98)
میهمان
Ahmad M (مهر ماه 98)

Introduction:
Although the improvement made in farming, numerus individuals around the globe in need of food. There are various reasons behind this fact and there is some possible solution to this issue.

Inconclusion:
Inconclusion, there are several factors create this problem but there are many solutions to solve it.

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

Reasons:
# global warming
# lack of management skills

Solutions:
# change our life style
# develop the knowledge of managing

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

Despite of expansion efforts to develop agricultural methods over the last years, hunger is an important issue around the world. Although there are some main reasons for this problem, several suggested solutions can address them. (35words) A wide variety of reasons deal with hunger problem in the world, Firstly, by increasing population and needs to accommodation, numerous farmlands change to residential lands therefore limitation of agricultural areas and shortage of yield causes rising prices of agricultural products. Consequently many of poor people cannot access their edible requests. Secondly, wrong governmental policies to handle agricultural methods and fair distribution of crops… بیشتر بخوانید

سروش
میهمان
سروش

Introduction:
Despite the significant progress in agriculture, millions of people are unable to satisfy their hunger. A wide variety of reasons underlies this phenomenon and there are solutions to tackle it.30

Conclusion:
In conclusion, while the world hunger is a complex problem, there are hopes for solving it.16

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

Reasons
Population Increasing #
Poor management#

Solution
#population control
# Management Development

Ahmad M (مهر ماه 98)
میهمان
Ahmad M (مهر ماه 98)

Reason
#poor management
#high prices
Why
#improvement management
#control the prices

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

These two maps illustrate the difference features of a tropical island before and after the construction of various touristic facilities.(20) Firstly, it can seen that the island before of the construction was completely free with just a few palm trees in the eastern and western sides od the island so it was totally unused for most tourists. However, the only part that tourists could enjoyed there can be the beach side in 5he west of the island.(37) On the other hand, the island appeared so different with numerous facilities after construction. First of all, a reception was built at the… بیشتر بخوانید

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

Education is the most important part of most children’s life .While Some people think that it is better that young females and males study separately , others believes that mixed school would be much more better, and i personally agree with second group.(40) Some people think that single-gender education can be much better than mixed-gender education. First of all, they believe that separate schools are safer than mixed ones for both genders and specially for girls. There are less reports of hurting by classmates which is normally caused by boys .In addition boys so not act out for getting attention… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Essential words for the IELTS unit 1 Part 1 Array: there was a vast array of colors to choose from. Environment: the effects of acid rain on the environment. Habitat: the grassland is an important habitat for many wild flowers. Pollution: the costs of pollution control must be considered. Extend: management have agreed to extend the deadline. Fell: more than 100 trees were felled in just over an hour. Nutrients: the plant absorbs nutrients from the soil. Aquatic: an aquatic plant. Vanished: the bird vanished from sight. Myriad: the myriad causes of homelessness. Intercept: an attempt to intercept drugs being… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 30 Substantial: the document requires substantial changes. Impressive: the drug has shown some impressive results. Original: the original meaning of the word. Feature: the most distinctive feature of the dinosaurs was their size. Lead: they are leading a campaign to warn teenagers about the dangers of drug abuse. Spacious: a spacious living are. Enormous: the team made an enormous effort. Attic: a small attic room. Convert: in the process, the light energy converts to heat energy. Separate: that is a separate issue. Cellar: a coal cellar. Currently: the products that are currently available. Store: fat stores… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 29 Car park: I parked in the car park next to the hospital. Pavement: a small group of journalists waited on the pavement outside her house. Filthy: the house was filthy, with clothes and newspapers strewn everywhere. Subway: a crowded subway station. Beg: A ragged child begging from passing shoppers. Hurry: there is no need to hurry. We have got plenty of time. Graffiti: the walls are daubed with graffiti. Litter: people who drop litter can be fined in some cities. Whistle: I heard his song on the radio and I have been whistling it all… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 28
Let: some people seem to let their kids do whatever they like.
Trim: I have my hair trimmed every six weeks.
Keep: keep your room tidy.
Hairstyle: do you like my new hairstyle?
Perm: I am going to have my hair permed.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 27
Task: the task of the union representative is to fight on behalf of the members.
Do the washing up: john was doing the washing.
Wipe: wipe the table with a damp cloth.
Tidy: I try to keep the garden tidy.
Sweep: I swept the papers quickly into the drawer.
Mud: the path beside the river was slippery with mud.
Dirt: a patch of grass, covered in dog dirt.
Vacuum: a vacuum cleaner.
Dust: all the furniture was covered in dust.
Polish: polish the lenses with a piece of tissue.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 26 Hammer: an auctioneer’s hammer. Bang: there was a loud bang outside the kitchen. Nail: she hammered a nail into the wall. Tighten: tighten a screws firmly. Loosen: the screws have loosened. Screw: fix the frame in position and tighten the screws. Drill: an electric drill. Tool: a shop selling garden tools. Needle: a tapestry needle. Scissor: a pair of scissors. Cotton: made from 100 percent cotton. Thread: I am looking for a needle and thread. Sewing: can you sew a patch on my jeans? String: I need a piece of string to tie this package.… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Oxford word skills unit 25 Concerned: divorce is very painful, especially when children are concerned. Specialist: a heart specialist. Consultant: the consultant said that he did not think it was cancer. Test: I am still waiting for my test results from the hospital. Treat: it was difficult to treat patients because of a shortage of medicine. Operation: an operation for cancer. Immediately: he retired immediately after the end of the war. Urgent: he was in urgent need of medical attention. Surgeon: dental surgeon. Benefit: the benefits of contact lenses. Risk: there is no risk to public health. Patient: some heart… بیشتر بخوانید

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

reasons
# lack of knowledge in agriculture
#Improper management of food resources
solution
#educate farmer
#Proper resource management

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

Introduction: Although farming methods have developed still many people in the world do not receive enough food. various reasons contribute to creating this problem but there are several logical solutions to tackle them. {32}
In conclusion, shortage of food in the world has very roots however if there is an intention to solve this problem many effective solutions can be found {25}

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this the case? What can be done about this problem?

Reasons
# climate change
# unjust division

Solutions
# intensive agriculture
# government support

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

The two maps below show an island before and after the construction of some tourist facilities. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The maps describe the construction on a tourist island before and after building facilities for them. In the first map, there isn’t any facility for tourists to enjoy the island. There are just some palm trees in the west and east island and an area for swimming. On the other hand, there have been many changes to the second map. First of all, a reception was built in the… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry.
Why is this the case?
What can be done about this problem?

_Reasons
# bad air condition
# lack of expertise

_Solutions
# new agricultural methods
# expertise enhancement

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

Dear Sahar I am writing this letter to tell you I have moved to a new apartment, as you know my previous apartment was so small and I don’t have enough place for everything. my new district is a fashionable district and I see a lot of well-known people every day. If you happen to come to my city I will happy to see you My old apartment was quite small and it had one room. I had been looking for a while for a bigger home, finally, I found this apartment with has three rooms and it is located… بیشتر بخوانید

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Introduction: Although modern agriculture has improved these days, global hunger is a big problem for governments. There are different reasons to contribute this problem and there are many solutions to solve it.
(words 30)
In conclusion, although many reasons contribute to this problem there are
(many solutions to solve it. (16 words

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Reasons
#climate change
#uneven resources distribution

Solution
#provide budget for natural disaster
#suitable education for farmers

Reasons
#climate change
#political reasons

Solution
#new agricultural methods
#sharing resources

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

Resilient: Iranian people have proved themselves as resilient people in the world.

Determination: From a very early age, she showed great determination

Gruesome: Police described it as a particularly gruesome attack.

Radically: The situation is radically different from that of ten years ago.

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

There are two maps showing an island before and after the development comparing their facilities for tourists. (16words) In The first map there are just some trees and it doesn’t seem people can live there .also the vast majority of the island area is free. However, the second map illustrates the changes after the construction of accommodation facilities. There is a pier at the south side of the map for the boats to land; and a vehicle track from the pier leads to the reception area in the center of the map and then continues to the restaurant at the… بیشتر بخوانید

sadafseifollahi
میهمان
sadafseifollahi

In this epoch of globalization “education” is deemed a controversial issue, but the bone of disagreement is whether the coeducational system or separate schools are useful for students. I will discuss both standpoints. {33} On the one hand, many people believe that being at a segregated school is far more beneficial for students than mixed schools and they have fundamental reasons for this belief. First of all, the mixed schools could be seriously detrimental to pupils of inappropriate s—e—xual behavior because naturally, boys and girls tend towards each other it can be cause s—e–xual problem in teenage years. in separate… بیشتر بخوانید

سروش
میهمان
سروش

A friend you made while you were studying abroad has written to ask you for help in finding a job in your country. You have heard about a job in a local company that might be suitable for him/her. Write a letter to this friend. In your letter 1-tell your friend about the job and what sort of work it involves 2- say why you think the job would be suitable for him/her 3-explain how to apply for the job Cambridge 12 Dear John, I am writing to inform you that I have heard about a vacant job position in… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

writing task 1 academic These two maps illustrate the construction of some tourist facilities in the island and it can be seen the dramatic differences between the past and present time. In the first map, there is no advanced accommodation for tourists and only the western beach is available. However, the second map shows major changes in the island. It can be observed a reception in the middle of the island on the right close to a fancy restaurant. Many accommodation sites were constructed on both side of the reception. And there are two ways to access buildings; One way… بیشتر بخوانید

Ahmad M (مهر ماه 98)
میهمان
Ahmad M (مهر ماه 98)

Writing task 1:
Introduction:
The maps compares two different time of an island, before and after the development of tourist facilities.
overview:
overall, the island has changed a lot with the introduction of tourism, and new features can be seen in the second map.The new island has become a good place for tourism.

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
میهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Writing task 1 academic These two maps show the different features of a certain island before and after construction. In the first map there is not many facilities to enjoy except a small beach on the western part of the island. But in the second map there is a reception in the middle of the island and there is a restaurant in the northern part of the island on the left close to the reception. Also there is a vehicle track for tourists who want to reach the reception or the restaurant. The other significant change is the construction of… بیشتر بخوانید

Fariba
میهمان
Fariba

You work for an international company. You have seen an advertisement for a training course which will be useful for your job. Write a letter to your manager. In your letter describe the training course you want to do explain what the company could do to help you say how the course will be useful for your job Dear Mr.Smith, I’m writing regarding an advanced accounting course announcement that has published in accountants` monthly magazine recently. It will help me develop my skills, so I hope I can get your agreement to participate in this course. Based on the description… بیشتر بخوانید

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

Some people think that it is better to educate boys and girls in separate schools. Others, however, believe that boys and girls benefit more from attending mixed schools. Discuss both views and give your own opinion. Nowadays, there are different views about educational system. While some people support coeducational schools, others believe that in separate schools, students will gain maximum benefit. I think that coeducational schools offer more advantages for children’s development. Some people assume that coeducational schools have many advantages for pupils. First of all, in mix schools boys and girls work together from childhood and a direct communication… بیشتر بخوانید

Mehrsa
میهمان
Mehrsa

Mixed schools # developing social skills # giving same opportunity to both genders Separate schools #more focus #safer Nowadays, the discussion about where the best place for educating is, have become one of the major issues among people. It is argued that children should educate in separate schools, Whereas, some people believe coed schools can be more efficient for girls and boys. And I agree with both sides. (49words) Some people believe students should educate in separate schools. First of all, they can have more concentration on studies. When boys and girls educate in separate places, they spend their whole… بیشتر بخوانید

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
میهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

Some people think that it is better to educate boys and girls in separate schools. Others, however, believe that boys and girls benefit more from attending mixed schools.
Discuss both views and give your own opinion.

In the public there are different views about educational system. While some people support coeducational schools, others believe that in separate schools, students will gain maximum benefit. I think that coeducational schools offer more advantages for children’s development.

In conclusion, although, the separate schools can offer more benefits to students, coeducational system provide the basis for further improvements.

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
میهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

Nowadays, the co-educational system is considered as the best educational system in many countries. While Some people think that it is better that young females and males

Nowadays, the co-educational system is considered as the best educational system in many countries. While Some people think that it is better that young females and males study separately , others believes that mixed school would be much more better . (32)
In conclusion, although there are different benefits in both educational systems, most countries prefer Mixed educational system . I personally suggest this kind of educational system.(25

Fariba
میهمان
Fariba

Some people think that it is better to educate boys and girls in separate schools. Others, however, believe that boys and girls benefit more from attending mixed schools. mixed schools #become aware of gender equality #makes students more sociable separate schools #more concentration #safer The educational environment has always been an essential issue especially for parents, while some people suppose co-education schools might be more advantageous, others imagine separate schools will lead to better results and I agree with both points of view. (39) Some people assume that studying in separate schools is a proper option for students. First of… بیشتر بخوانید

Farzaneh Zafary
میهمان
Farzaneh Zafary

Mixed Schools
#more competition
# more interaction

Separate Schools
#more concentration
#less argument
Introduction:
The topic of gender in school is an important issue. While some argue that the practice of teaching boys and girls in the same school is necessary for more efficiency education, others disagree.(33words)

In conclusion both sides of this debate have beneficial aspects on educational system; however the advantages of mixed schools can be more than the separate one.(26words)