دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهر 1398

3371بازدید

دوره تلگرامی فشرده آنلاین آیلتس آبانماه 1398

دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهر 1398

دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهرماه 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 4 تا 6 می باشد که در تاریخ 3 مهرماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. این دوره ها همچنین در گروه دوره های آیلتس آنلاین تضمینی جای میگیرند و تضمین میشود زبان آموزان پس از 2 بار ثبت نام این دوره ها میتوانند در تمامی دوره های بعدی رایگان شرکت کرده و تمامی خدمات را بی کم کاست دریافت نمایند.

.

دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهر 1398 – تکالیف

.

Assignments of the 14th and 15th Session

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 37 38 39 40  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 18 19 20 21 22  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 3 4 5 6 7 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

#14 and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

.

Assignments of the 12th and 13th Session

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 32 33 34 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 12 13 14 15 16 17  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

#12 and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

.

Assignments of the 10th and 11th Session

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 25 26 27 28 29 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 0 11 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11 از این صفحه ببینید

#10 and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of the 8th and 9th Session

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 20 21 22 23 24  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9 از این صفحه ببینید

#8 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

.

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Separate or Mixed Schools IELTS Writing Task 2 Sample Answer

.

Assignments of the 6th and 7th Session

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 15 16 17 18 19  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 15 16 17 18 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 4th and 5th Session

Speaking Questions part 1 Questions 41 to 60  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11 12 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 9 10 11 12 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ را ببینید

فقط مقدمه و نتیجه گیری با جمله های دقیق و چک شده 

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Assignments of the 2nd and 3rd Session

Speaking Questions part 1 Questions 11 to 40  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 3 4 5 6 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 3 4 5 6 7 8  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

#2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 10  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره فشرده آنلاین آیلتس اسکایپ مهر 1398 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

3371بازدید

دیدگاه ها

587
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شوید برای ثبت دیدگاه
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
288 نظرات
299 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
19 نویسندگان دیدگاه
MehrsaadminFaribaنرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398 آخرین نویسندگان دیدگاه
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن
Mehrsa
مهمان
Mehrsa

Speaking a foreign language agree #Cultural differences between the two countries # difficulties to find an appropriate job in a foreign country disagree #The immigration has become common #People can communicate in different ways Nowadays, one of the noticeable problems is the social and practical challenges which may become obvious when people must communicate in a foreign language. I believe that this communication can lead to many troubles but it can be solved by varied methods. Living in a foreign country would cause social and practical problems. Firstly, each country has a specific culture and custom; and language is a… ادامه مطلب »

Fariba
مهمان
Fariba

Your local council is considering closing a sport and leisure center that it runs, to save money. Write a letter to the local council, in your letter, – Give details of how you and your friends or family use the center. – Explain why the center is important for the local community. – Describe the possible effects on local people if the center closed. Dear Sir or Madam, I’m writing this letter to express my dissatisfaction with you’re recent decision to close the sports and leisure center for financial reason. To begin with, my friends and my relatives frequently use… ادامه مطلب »

نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸
مهمان
نرگس .س آیلتس مهر ماه ۹۸

Schoolchildren spent around 4 hours in a week on a computer at the beginning of period in 2000. This number rose steadily during next 4 years to 15 hours in 2004. Then it had a growth slowly for 4 years between 2004 and 2008 to reach a peak of almost 22 hours in a week .(56) At the beginning of period , the time that they spent on TV was much higher than computer. The number was almost 21 hours per week in 2000 and remained in the same number until 2003. At this time it fell dramatically during a… ادامه مطلب »

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
مهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Writing academic task 1 The graph illustrates the time spent by schoolchildren at the age of 10 to 11 on different home activities like TV and computer at home. (25 words) At the beginning of 2000 children spent slightly under 4 hours a week on computer. Between 2000 and 2004, these hours increased sharply close to 16 hours. Then it increased gradually for the next 4 years to almost 22 in 2008 to reach a peak. (45 words) On the other hand, time spent on TV started at 21 hours in 2000 year and stabilized until 2003. At this time,… ادامه مطلب »

Mehrsa
مهمان
Mehrsa

writing task 1 academic The line graph illustrates the average time spent by schoolchildren 11 on watching TV and playing with computer between 2000 and 2008. Children spent on computer around 4 hours a week in 2000. Then this number increased steadily to a mere 4 hours in 2001. From 2001 to 2004 ( for the next 3 years) there was a dramatic rise to approximately 15 hours a week. This surge continued more slowly to reach a peak of almost 22 hours per week. At the beginning of 2000, using a computer as a leisure activity was more popular… ادامه مطلب »

خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98
مهمان
خدیجه .کلاس آنلاین مهرماه 98

The given bar graph displays the average time that students at the age of 10 to 11 spent on TV and Computer activates at home from 2000 to 2008. The time spent by school children on TV was 21 hours per week in 2000 and it remained stable until 2003, then it started to decline to 15 hours in 2004, after that it showed some fluctuations and it remained constant until 2008. Time spent on the computer was lower compare to TV at the starting of the period and it was about 3 hours a week. This number rose progressively… ادامه مطلب »

Ahmad M (مهر ماه 98)
مهمان
Ahmad M (مهر ماه 98)

Writingtask 1:theline graph shows the amount of time spent on two various free time activitiesby children at the age of 10 to 11 years old. (26 words)overall,it is clear that spending time on computer surged inthis chart. it seems the school children have a new priority.(22 words)atthe begging in 2000, time spent on computer by school children just under 4hours a week. this number surged dramatically to 15 hours a week between 2000to 2004. during the next 4 years to 2008, it surged so slowly to achieve 22hours per week. (48 words)schoolchildren time spent just above 22 hours a week… ادامه مطلب »

sadafseifollahi
مهمان
sadafseifollahi

If it does not repair, will be worse این جمله درسته استاد؟

Farzaneh Zafary
مهمان
Farzaneh Zafary

The line Graph compares average weekly times used computer and TV from 2000 until 2008 by the school children at the age of 10 to 11. (26 words) At the beginning of the period in 2000, school children spent less than 4 hours per week on computer. But there was a dramatic rise of spending time to reach a peak of 22 hours weekly until 2008.this increasing was steadily up to 15 hours a week for the next 4 years until 2004.then it was a gradually increasing time up to 22 hours for the following 4 years until 2008.(69 words)… ادامه مطلب »

نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها
مهمان
نرگس .س جمله سازی پنج شنبه ها

Some people prefer to accept the bad situations, First of all, they feel more relaxed if they just stay in the same position like before. It is obvious that changes in human life make them full of stress because they addict to their routines life and they feel safe in this situation .Even if it is so worse , They have no desire to change and they fear of leaving their addictions. Secondly they scare to be in risky and unpredictable situations. They believe if they change their situation , It is not clear what is the next and what… ادامه مطلب »

Farzaneh Zafary
مهمان
Farzaneh Zafary

Facing hardships is a common challenge in humanity lifetime. Although, some people prefer to accept it and the other including me believe that the best way is fighting against problems to change the situation. (34 words) There are some kinds of people who believe accepting the bad situation is the best reaction while life is not going well. First of all these people believe as humankind cannot change somethings bad happened in his life so they try to adopt situation and consequences of this opinion are less stress and the other psychological disorders such as anxiety and depression .Secondly acceptance… ادامه مطلب »

Farzaneh Zafary
مهمان
Farzaneh Zafary

Accept a bad situation #less stress #more calmness (inner peace) Try to improve it # be hopeful about the future # achieving the goals and dreams Facing hardships is a common challenge in humanity lifetime. Although, some people prefer to accept it and the other including me believe that the best way is fighting against problems to change the situation. (34 words) There are some kinds of people who believe accepting the bad situation is the best reaction while life is not going well. First of all these people believe as humankind cannot change somethings bad happened in his life… ادامه مطلب »

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
مهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Introduction: Facing challenges is an avoidable part of Life. Although group of people agree accepting a bad situation is good, other groups including (me believe it is better to attempt to change bad situation. (33 words There are those who believe that the best approach is to accept bad conditions in life. First of all, if people accept bad conditions, they will suffer less. Regardless of the real consequences of the competition that someone faces in life such as the debts following redundancy, the psychological effects might be the cause of wrong decision such as suicide. Secondly, a personal problem… ادامه مطلب »

Mehrsa
مهمان
Mehrsa

writing task 2 Life is a combination of hardships and ease. Some people believe that the challenges which each person may face are part of our destiny and are unchangeable. While others find it better to try to change the hard circumstances.(39 Some people discuss that the best way to have a satisfying life is to accept the hardships of life. Firstly, when people do not think about the solutions to their problems, they would feel less stress in their life. It means they do not have to be concern about how to find a better job or how to… ادامه مطلب »

Fariba
مهمان
Fariba

Some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situations. Discuss both these views and give your own opinion _Accepts a bad situation #less conflict #avoiding stress _Try to improve it #more confidence #reach their goals People often face many serious problems in life. Some of them imagine it is better to endure these problems, but others including me think the right way is to confront these problems and overcome them. (35) Many people don’t tend to… ادامه مطلب »

Mehrsa
مهمان
Mehrsa

Accept a bad situation:
# less stress
#lack of confidence

Try to improve it:
# to achieve their goals
#they are more motivated and hopeful

احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398
مهمان
احسان زندی دوره ایلتس مهرماه 1398

Introduction: Facing challenges is an avoidable part of Life. Although group of people agree accepting a bad situation is good, other groups including
(me believe it is better to attempt to change bad situation. (33 words

In conclusion, although there are those who do not try to face the bad situation, other groups of people including me try to take actions and changing conditions.
I believe life would feel empty for those who do not try to change the
(conditions and let problems transform their lives. (50 words

sadafseifollahi
مهمان
sadafseifollahi

On the one hand, some people believe the best way is to accept unfordable situations. First of all, when they find satisfaction in the condition, they will have less conflict and will not have any complaints. As a result, this kind of person can connect with other people easily. Secondly, these people find more happiness in their life. Because they do not worry about the problematic situation, they do not do any things to change the condition, and they often say problematic conditions seem to be only a matter of time, so the passage of time solves problems. all in… ادامه مطلب »

Mehrsa
مهمان
Mehrsa

Life is a combination of hardships and ease. Some people believe that the challenges which each person may face are part of our destiny and are unchangeable. While others find it better to try to change the hard circumstances.(39)

In conclusion, although some people do not make any attempt to overcome obstacles in the life, Others including me believe that it takes considerable effort to solve difficulties.(28)

sadafseifollahi
مهمان
sadafseifollahi

when they try to better, they likely will promote situation جمله درستیه؟