دوره تلگرامی فشرده آنلاین آیلتس آبانماه 1398

دوره تلگرامی فشرده آنلاین آیلتس آبانماه 1398

دوره تلگرامی فشرده آنلاین آیلتس آبانماه 1398

دوره فشرده آنلاین آیلتس آبانماه 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 4 آبانماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. این دوره ها همچنین در گروه دوره های آیلتس آنلاین تضمینی جای میگیرند و تضمین میشود زبان آموزان پس از 2 بار ثبت نام این دوره ها میتوانند در تمامی دوره های بعدی رایگان شرکت کرده و تمامی خدمات را بی کم کاست دریافت نمایند.

.

دوره فشرده آنلاین آیلتس آبانماه 1398 – تکالیف

Assignments of the 23st and 24nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 57 58 59 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 19 20 21 22 23 24  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 6 7 8 9 10 11 12

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 24 از این صفحه ببینید

#1 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 52 53 54 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 12 13 14 15 16 17 18  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 2 3 4 5

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 22 از این صفحه ببینید

#21 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 48 49 49 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 8 9 10 11  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 11 12

Open Forum 3 Unit 1 2 3 

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 42 43 44 45  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 6 7 8 9 10 

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 18 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 37 38 39 40  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 18 19 20 21 22  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 16 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 32 33 34 35  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 13 14 15 16 17  چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 14 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

.

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 27 28 29 30  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 12 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Band +7 Vocabulary for Writing از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 22 23 24 25  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 8 9 10 11 12 13  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 10 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 17 18 19 20  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 17 18 19 20 21 22 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 3 4 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 8 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14 15  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 11 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

Writing Topic Task 2 Academic نمونه پاسخ را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 7 8 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 Academic نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 2 فقط مقدمه و ایده پردازی 

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره تلگرامی فشرده آنلاین آیلتس آبانماه 1398 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

417
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
179 Comment threads
238 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
20 Comment authors
adminسهیلا فراهانیnooshinSiamak SalimiSepideh Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
سهیلا فراهانی
میهمان
سهیلا فراهانی

Over the past few years , there seems to have been a significant increase in tourist trips to the places where conditions are difficult or unbearable such as the Sahara desert or Antarctic, This type of tourism is expected to become more popular in the upcoming coming years. But like any emerging phenomenon, it also has several advantages and disadvantages. I will try my best to elaborate on each of them briefly. Let’s take a look at the advantageous of traveling to Sahara or Antartica : Based on the latest statistics from Columbia University which was done on 300 volunteers,… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

Task 2 Some people think parents should teach children how to be good members of society. others, however believe that school is the place to learn this. Discuss both views and give your opinion. All of children needs good education to be good person in society. While, some people believe parents should train children ,others argue school has an important role for this matter. I personally agree with both views.(36) Educating and training children is always challenge for everyone , and parents have big responsibility for the future of their children .first of all, parents will be able to train… بیشتر بخوانید

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

T.2 topic for sess.23: + agree 1- People usually obey rules 2- Clear rules and instructions beneficial -: 1- cultural works are needed 2- setting rules are costly Nowadays there is an increasing necessity to recycle more the produced waste in cities, while some people including me believe that this can be performed efficiently by legislation, others express that it is not an urge to set rule for this issue. Setting rules in every field can lead to positive results and it makes clear the boundaries. First, usually people do not take a task serious until they are encountered with… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه بیست و سوم Task 2: Some people claim that not enough of waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for government to make it a legal requirement. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? Nowadays, household waste generation rates are increasing dramatically, and more efforts are required for recycling this large volume of waste. Some, among others, argue that governments should provide legal requirements to raise waste recycling, and I agree with them to a large extent. (42) Some people… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

رایتینگ جلسه 23 Nowadays recycling domestic waste is an important problem for public. While some claim recycling waste from home is inadequate, and government should making laws for this issue.(30) Some argue laws can increase recycle domestic waste .First of all , if government makes laws for recycling , all of people should do it compulsory and they have pay attention to rules and recycle their garbage. As well as they can punish people who are disobey and break rules, such as financial punishment. Also it is acceptable from people easily. because people usually like to do rules which are… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

Cambridge 8, Test 1, Task 2: Some people think that parents should teach children how to be good members of society. Others, however, believe that school is the place to learn this. Discuss both these views and give your own opinion. Teaching good behaviors to children is a crucial factor in their social life. Although some believe that parents are responsible for educating appropriate manners to their children, others think children should be taught at schools, and I somewhat agree with both groups. (41 words) Some people argue parents should educate children to be a positive member of their society.… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه بیست و دوم Task 1: The charts below show the average percentages in typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The three pie charts illustrate the average consumption of three types of substances (sodium. Saturated fat and added sugar) by Americans in their three regular meals and also snacks that could be harmful if overused. (29 words) Dinner meal contains the largest share of sodium and saturated fat (43% and 37%, respectively), while… بیشتر بخوانید

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

T.2 topic, randomly selected Some people think that old people need to live in special communities, but others believe they should live with their family and adult children. Discuss both views and give your own opinion. + agree 1- not possible for some families 2- feel lonely and bored at home -dis: 1- need spiritually their children at this age 2- receiving poor service quality Taking care of the old people in the families has been a controversial issue among the family members. While some of them believe that morally it is not acceptable to leave their old members in… بیشتر بخوانید

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

T.1 topic for sess.22: You need to seek admission in a short course. Write a letter to the admission officer. In your letter, you should tell: – what the course is – how your background knowledge is related to this – why this institute is important Dear Sir/Madam, I would like to attend in a short course which is conducted in your institute and because it is related to my field of study and my job, therefore I am enthusiastic to apply for it. The course that I have chosen is about principals of 3D design and special software will… بیشتر بخوانید

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

T.2 topic for sess.21: + 1- Accessibility is an effective factor 2- It promotes the healthy life style Measures: 1- healthy diet 2- regular medical tests Sedentary life style has become a challenging health issue for the society at the present era. While some people believe that increasing the quantity of sport centers can be beneficial to tackle the problem, I agree that other necessary actions should be taken simultaneously to improve health level. Developing and increasing the number of sport centers are an effective measures to improve social health. First, accessibility plays an important role in encouraging people to… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

رایتینگ جلسه 21 (استاد تعیین سطح لطفا) Nowadays obesity is an inevitable problem around the world. while I believe providing new sport facilities for public to have more activity can help people , it cannot enough for having a healthy life.(37) There are different ways to increase public health. Some people believe providing sport centers can help this issues. First of all, since sedentary lifestyle specially in large cities increasing, catering more sport facilities can encourage people to use that. for instance, if government install new and modern reachable sport equipment in local area such as parks and schools ,people… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه بیست و یک Writing Task 2: Some people say that the best way to improve public health is by increasing the number of sports facilities. Others, however, say that this would have little effect on public health and that other measures are required. Discuss both these views and give your own opinion. Health problems are an inevitable consequence of a hectic lifestyle in modern societies. Although I believe that providing more sports centers for people is an appropriate measure to enhance the level of public health, it is not enough and other relevant factors should be considered. (45… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

The line graph compares the data regarding the amounts of energy consumed in the USA from year 1980 to an estimation until 2030. (23) The most prevalent fuel sources are petrol and oil with an initiation amount of 35 quadrillion units in 1980, increasing to almost 43q in 2012. in spite of some oscillation, from the year 1995, the amount has risen constantly until 2012 and it is projected to continue in this trend reaching 47q in 2030.(54) The consumption of coal and natural gas initiated from 15q and 20q respectively. then a substantial fall for natural gas is seen;… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه بیستم The line graph illustrates the energy consumption in the USA from 1980 to 2012 and shows projected consumption to 2030. Petrol and oil are the most substantial fuel sources through this period, with 35 quadrillion (35 q) units in 1980, increasing to 24 q in 2012. Despite some initial variations, fossil energy consumption has risen steadily. Also, this growing trend will continue until 2030. Natural gas and coal are the second most important sources of energy consumption. At the beginning of the period in 1980, the amount of energy derived from natural gas and coal was 20… بیشتر بخوانید

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

سلام تو آزمون آزمایشی شرکت کردم، اسپیکینگ و لیسینینگ راضی بودم ولی رایتینگ و ریدینگ مشکل زمان دارم، رایتینگ رو انتظار داشتم چون چند وقته بدون محدودیت زمان تمرین میکردم ولی تو ریدینگ نمیدونم بجز تمرین تست با زمان چیکار میشه کرد چون مشکلی هم اصلا تو درک مطلب و یا لغات نداشتم ولی زمان انتهای ریدینگ کم میارم.

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

T.1 topic for sess.20: Your company is going to give a special training course for staff. Your manager has asked you to find out if the local conference center has the right facilities to hold this course. Write a letter to the manager of the conference center. In your letter: • Give details about the course • Describe what equipment you will need for the course • Ask some further questions about the facilities at the conference center Dear Sir/Madam, Our company wants to hold a training course for our employees and we would like to visit your center and… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

You recently organized an all-day meeting for your company, which took place in a local hotel. In their feedback, participants at the meeting said that they liked the hotel, but they were unhappy about the food that was served for lunch. Write a letter to the manager of the hotel. In your letter – Say what the participants like about the hotel. – Explain why they were unhappy about the food – Suggest what the manager should do to improve the foods in the future Dear Sir or Madam I am writing this letter to tell you about your hotel.… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

High school is the time that brings broader perspectives toward life and so many experiences can be acquired. I personally think if students contribute into free works during education, it would provide them with beneficial skills. yet, this suggestion has some drawbacks. 42 When educating as a teenager an offered work for community can be advantageous even if it is involuntary. First of all, this scheme can make them become well-experienced and therefore more employable for future. In such programs they have a chance to learn how to organize things and improve their social skills and so become qualified for… بیشتر بخوانید

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

Task 2 for Sess.19 Agree # separate from academia temporarily # learn to feel responsible for social problems Disagree # in some cases students don’t take it serious # interfere with student’s other extracurricular programs High school years are precious time for students to get involved in mandatory extracurricular programs. While I believe these programs can have several advantages for them, there can be some drawbacks too. Obligatory after-school programs can have considerable advantages for the pupils. First, this is the time for them to separate from academic atmosphere and adjust their spirit with real world’s difficulties and problems temporarily.… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه نوزدهم Writing Task 2: Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs (for example working for a charity, improving the neighborhood or teaching sports to younger children). To what extent do you agree or disagree? High school years are a valuable period of time for getting a wealth of experience. I think that forcing teenagers to work for free as a part of their extracurricular program could be beneficial for them, while it has its drawbacks. (40 words) High school students could get some great benefits from the compulsory volunteer… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

You work for an international company, and would like to spend six months working in its head office in another country. Write a letter to your manager. In your letter • Explain why you want to work in the company’s head office for six months. • Say how your work could be done while you are away. • Ask for his/her help in arranging it. Dear Mr.Mohammadi I am writing this letter to tell you about my request for working in our head office for six months. I would like to work there and you can be sure that my… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

there is a table with the number of visitors to Ashdown museum and a pie chart with the amounts of visitors’ satisfaction levels. both these sets include results before and after a repair.33 the data in table indicates that total number of visitors were 74000 during the year before renovation,whereas it rose considerably to 92000 a year after.26 the pie chart illustrates that less than a third(30%) of individuals were satisfied and a minority(15%)were very satisfied before it was refurbished.however,these percentages respectively converted into 40 and 35 after the repair.half of the people visiting were either dissatisfied or very dissatisfied… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

سلام
ممنون ميشم اين writing رو فيدبك بديد.

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

T.1 topic for sess.18: A local college is having an international day. You want to speak about your country to students from different cultures. Write a letter to the college head. In your letter: • Tell him/her about the topics that you are going to talk about • Explain why would they be of interest to the students • Ask about any arrangements that you need to make to give the talk Dear Mr. Johnson I want to express my interest to participate in the program of international day that will be held in our university and talk about my… بیشتر بخوانید

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

* سلام، فیدبک برای این رایتینگ ارسال نشده

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه هجدهم Task 1: The table below shows the number of visitors to the Ashdown Museum during the year before and the year after it was refurbished. The charts show the result of surveys asking visitors how satisfied there were with their visit, during the same two periods. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The table below illustrates changes in the number of visitors to the Ashdown Museum during the year before and the year after its renovation. Also, there are the pie charts that show visitor’s satisfaction levels during… بیشتر بخوانید

Siamak Salimi
میهمان
Siamak Salimi

Task 2 for Sess.17 Advantage: # more free time # children have more potential Disadvantage: # increases education cost # under pressure to learn two simultaneously The beginning stage of learning a second language has been a debatable issue among educationalists. While some of them opine that it is beneficial to start it from primary school rather than secondary school, others disagree. Learning a second language in primary school may have some benefits. First, children in these years are more free and have more time to spend on learning a language other than their mother tongue as They are not… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

Learning a language has a dramatic effect on people’s communication and requires a beneficial planning. Although some argue it is more advantageous for pupils to learn a second language at primary school instead of secondary school, others disagree. 38 The benefits that accrue from learning a language in students’ first years of education are considerable. First of all, children can acquire a new language much more efficiently than teenagers. The researches suggest that the younger the age the more successful at imitating new sounds. Therefore their minds are more open to words and can easily get the foreign accent. Secondly,… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) The year that children should started a second language has been always a source of debate. Some believe there are more advantages in primary school instead of secondary school. The year that children should started a second language has been always a source of debate. Although, there are several benefits in learning second language in primary school but also there are some difficulties. (34) There are several benefits in learning second language in the first few years of education. First of all, children at these ages have more free time. They do not have to… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

رایتینگ جلسه 17 Nowadays children s education is very important for everyone . while some argue that is better for students to learning foreign language in primary school instead of secondary school.(29) There are explicit benefits for students when they start learning foreign language in primary school. First of all, it is a fact children s brain has completely ready for learning new language at an earlier age. therefore if children learning foreign language in elementary school , they can learn it such as their first language without much effort . secondly, students who learning foreign language in primary school… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه هفدهم Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? The suitable age for children to start learning a second language is an important point. Some argue that there are more advantages if they study a foreign language at primary school instead of secondary school, others disagree. (37 words) There are some considerable benefits when children begin to study a foreign language during the first few years of education. First of all, younger pupils could pick up… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

Sess.16, T1: Your child is going on a three-day school trip to another country. The head teacher wants to find parents to go with the group and you would like to go. Write a letter to the head teacher. In your letter: • Say why you would like to go on the trip • Suggest what you could do to help during the trip • Ask other questions about the trip Dear Mr. Smith I heard about a three-day out of country trip that the school is planning to bring the students and since you told them to inform their… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه شانزدهم The chart below shows how frequently people in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The bar chart illustrates six categories based on the frequency of fast-food consumption in the USA in the years 2003, 2006 and 2013. In 2003, most of the American people (about 30 percent) preferred to eat once a week or once or twice a month at fast-food restaurants. In 2013, although this number dropped to 27 percent in the former category, it increased… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

Challenges and problems are undeniable throughout everybody’s life. Some believe it is better to get adapted to these conditions, whereas others argue that trying to change them into better is the best. I tend to agree with both to some extent. 41 There are people who consider accepting hard situations the best approach. First of all, people learn how to be strong and how to see the good in everything. So the consequences of challenges can reinforce people’s patience and retain their mental state so that they do not end in decisions like self-injury. Secondly, sometimes these situations are our… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) It has been always a challenge for people to whether accept an unfavorable situations or not. In this regard, some individual say that we should accept it while others including me disagree. (32) Some people argue that no one should accept an unfavorable conditions because of several reasons. First of all, as a result of unsatisfactory conditions, people cannot enjoy their life. Therefore, it is necessary to move on and pass on such situations. Being in an unfavorable situation makes individual anxious and consequently negatively impact their life. For example having an unwanted job effect… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

Test 2 for Sess.15 Accept a bad situation # we are not able to change it # it is better to focus on other opportunities Try to improve # maybe we have a chance to change # not to regret in the future Dealing with difficult situations are the inseparable part of our life. While some people believe that we should adjust ourselves with these situations, others including me agree that we should do our best to improve them. Complexity and the frantic pace of modern life push us toward different types of problems and predicaments. First of all, in… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه پانزدهم Some people believe that it is best to accept a bad situation, such as an unsatisfactory job or shortage of money. Others argue that it is better to try and improve such situations. Discuss both these views and give your own opinion. Facing Unpleasant situations is an inevitable part of life. Although some argue it is better to accept these conditions, I believe that it is necessary to try to change them for the better. (33 words) Some people think that accepting the situation which life has given them is the best strategy in life. First of… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

رایتینگ جلسه 15 Hardships and problems are always inevitable challenges in our life. while some believe it is best to accept hard situations , others believe they should try to change it for the better. I somehow agree with second groups. (37) There are those who argue that is better to accept difficulties during lives. first of all, there are less pressure on those who accept bad situations. Some people could not bear every challenges which is need good management as well as needed mental preparation and good decisions. people who accepted that situations often they live in peace and… بیشتر بخوانید

Parvin
میهمان
Parvin

Writing#16 There are always hardships in our daily life, but the question is that should we cope with them or we have to try harder to change the situation. The aim of this discussion is about different approach which people choose to deal with hard situation. I personally believe it is up to their way of thinking. (56) Some people, especially from religious cultures, believe they should endure hard times during their living. By this, they’ll definitely prized by the Lord and they not only will be having a great place in heaven, but could easily cope with any bad… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

تصحیح رایتینگ جلسه 13 Nowadays immigration is commonplace in the world . while some people argue immigrants who speak foreign language in other countries have serious social and practical problems, Others disagree. I agree with both .(31) Some people believe immigrants face challenges in their interactions with the society and practical in their everyday life because of using a foreign language . First of all, probably majority of the newcomers in the host country don’t have high talent and potential for learning well the new foreign language for several of years. This means they would have a hard time to… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

There are two maps which illustrate the facilities in a town centre called Islip both at present time and in planned future. 22 The most distinct development in the planned map is the construction of a dual carriageway which circles the whole town centre and it also provides improved access to parts like school and all residential sites. 35 It is clearly observable that the most dramatic changes are in northern part. The shops in northern side of the main road will be all disappeared and replaced by a bus station and a shopping center in western side and a… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

T.1 for Sess.14 On a recent holiday you lost a valuable item, fortunately you have travel insurance to cover the cost of anything lost. Write to the manager of your insurance company, • Describe the item you lost • Explain how you lost it • Tell the insurance company what you would like them to do Dear sir or madam, I am sending this letter to inform you that I lost my watch when I was on my recent holiday in Turkey, Istanbul and I would like to use my travel insurance to compensate for the loss. Stolen watch was… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

You recently went to a concert and thought one of the singers was very good. You want to tell him, how you feel. Write a letter to tell him how you feel. Write a letter to the singer. In your letter • Say how you fee; about his performance • Give details of your musical activities • Explain how you would like him to help you with your musical activities Dear Sam, I just wanted to write a quick letter to tell you about your last concert and how I feel. I do a little activity in a musical band… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه چهاردهم Task 1: The maps below show the Centre of a small town called Islip as it is now, and plans for its development. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The given maps of the center of a town called Islip provide information about the city currently and in the future. (21 words) It is obvious that the most considerable change in the town will be the construction of a dual carriageway around the center, which links a school in the southwest part with a park on the southeast.… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

There are two maps of Islip town center, one of them illustrate current location and the other map belong to planned development. (22) The most dramatic change in the future is belong to carriageway , it will be built in round the town , according to the planned development map and after this change some construction like school in southwest and the housing in south are more accessible.(42) Obviously, in the north part , there are more numerous changes rather than other parts. most of shops will change to other user and main road will replace to pedestrian . at… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) You have seen an advertisement in an Australian magazine for someone to live with a family for six months and look after their six-year0-old child. Write a letter to the parents. In your letter • Explain why you would like the job • Give details of why you would be a suitable person to employ • Say how you would spend your free time while you are in Australia Dear Sir/Madam I am writing this letter regarding of your advertisement about finding someone to take care of your child for six months. I believe I… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

the question of whether we are alone in universe has haunted humanity for centuries?
بهترین ترجمه برای لغت Haunted چی میتونه باشه؟

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

Immigration to other regions in order to reside has always been a delicate task. Although some consider that the obligation of learning the native language of host nations contributes to both social and practical issues for the immigrants, I do not think this is true for everyone. 47 Some people argue that language is trouble making in immigrants’ interactions with the society and their everyday life. First of all, not the immense majority of newcomers have the potential to learn the new language due to issues like financial problems. This however can lead to dissatisfaction when dealing with people in… بیشتر بخوانید

Parvin
میهمان
Parvin

Immigrants could face serious problem in foreign country. Some people believe speaking second language in a foreign country make overwhelming social and practical problems. I think it would be different for everyone to tackle with these problems. (37) Immigration always could be a big challenge. First of all when it comes to communicate in foreign country, speaking in second language could make problem for newcomers. They might be insecure about their pronunciation or misusing proper words in accurate place. Problems arise when they have to communicate with their colleague in work place or share some information with their neighbors. This… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

رایتنگ جلسه سیزدهم Migration to another country where people speak with a foreign language has some challenges. Although some argue that if the immigrants need to use the native language of the host country they have some problems in practice, others such as me disagree with this view. (Words=45) Some believe that when immigrants are obliged to use the native language of the host country, it will create many troubles for them. First of all, sometimes learning a foreign language is radically difficult. For example, the French language is one of a difficult language because in this language there are… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

T.2 for Sess.13 Agree # difficulty in learning native language # cultural differences Disagree # Technology helps hard-working people # some countries are multinational originally Native language of the host country has been always a major challenge for immigrants. Although unknown language acts like a barrier for them, modern facilities are available for hard-workers to tackle the problem. Learning a native language and cultural differences are the main obstacles which should be overcome to settle down in a new country. First, for most people it is not easy to learn a completely new language which it’s alphabet, pronunciation and grammar… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه سیزدهم Task 2: Living in a country where you have to speak a foreign language can cause serious social problems, as well as practical problems. To what extent do you agree or disagree with this statement? Immigration and settling in a new country always pose different challenges. Although some argue that the need to use the native language of the host country causes some social and practical problems for immigrants, I do not think this is true for everyone. (41 words) Some argue that using a foreign language is a hindrance to people who live abroad that causes… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

رایتینگ جلسه 13 Nowadays immigration is commonplace in the world . while some people argue immigrants who speak foreign language in other countries have serious social and practical problems. Others disagree. I agree with both . this essay will discuss both views.(36) Some people believe immigrants face challenges in their interactions with the society and practical in their everyday life because of using a foreign language . First of all, probably majority of the newcomers in the host country don’t have high talent and potential for learning well the new foreign language for several of years. This means they would… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

The line graph shows the electricity power produced by four different sources in France during 32 years from 1980 to 2012. According to the diagram nuclear was the most important source of electricity generation over the period shown .in 1980 it was approximately 54 terawatt hours and then with little change increased to 100 (TW-h) in 1981. Then it was stable for one year after that it increased dramatically to 260 (TW-h) from 1982 to 1986. After that the electrical power produced by nuclear source increased with variation . but in 2005 ,it reached to a peak of 440 (TW-h),but… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

You recently did a short cookery course. The cookery school has asked for your feedback on this course. Write a letter to the course director at the cookery school. In your letter • describe what you enjoyed about the course • say how much cooking you’ve done since the course • suggest another cookery course you’d like the school to offer Dear Sir or Madam I am writing this letter to tell you feedback on your cookery course that I have recently done. I t was a perfect course and improved my skills. I would like to take other opportunities… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

استاد این تصحیح شده رایتینگ قبلی هست

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

This is a fact that the number of young population is more than older people in some countries . there are reasons why these situation include both advantages and disadvantages. Undoubtedly there are some advantages when young population is more than other group, First of all as an advantage I want to point higher number of active employment. it seems whatever the number of young people increase, we can see more active people in the community.so economic cycle faces fewer problem. Also government can utilize the power of young work force ,that have more new idea and they are more… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

The line graph compares changes in producing electricity from four different sources of power in France over a period of 32 years from 1980 to 2012. (26) Overall, during this period of time nuclear source seems to had the most significant effect in producing electricity, while other sources were used almost the same and had far less impact. (31) In 1980 thermal power was the main source and had produced around 120 terawatt hours before a considerable decline to about 50 terawatt and fluctuated at the same level, slightly under, alongside hydroelectric power for the rest of the period. However,… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

T.1 for Sess.12 Dear Mr. Martin I write this letter to request time off for next week and I will be thankful if you approve it. As I have been working hard for our long-term recent project and fortunately it has finished successfully, therefore, I really need some time to relax and replenish my energy. My wife and I are going to stay in a hotel in the southern coast of Spain as there is a special price offer for the next week. I am planning to leave Manchester next week from Saturday to Friday by plane, therefore I ask… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) The picture illustrates different kinds of electricity production including Thermal, nuclear, hydroelectric, and renewable energy between 1980 and 2010 in France. (21) At the beginning of 1980 the amount of hydroelectric and nuclear energy is the same and it’s about 70 TW-h. Although using nuclear energy increased during 1980 to 2010 to almost 400 TW-h, the maximum use of this type of energy observed in 2005 with 430 TW-h. (47) Thermal energy with 120 TW-h had the maximum production in 1980. But after that there was a decreasing trend for this type of electricity source… بیشتر بخوانید

Mohammad
میهمان
Mohammad

The given line graph compares the amount of electricity in France over a period of 32 years (1980-2012). (18 words) In 1980, about 120 terawatt hours of electricity was produced from thermal power. In the same year, nuclear and hydroelectric stations produced around 75 terawatt hours of electricity each. However, renewable energy provided a negligible amount. One year later, nuclear energy surpassed thermal energy as the primary source of electricity. (50 words) From 1980 to 2005, electricity production from nuclear power increased constantly and touched at peak of 430 terawatt hours roughly. By contrast, the figure of thermal energy declined… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

The system used for rubbish collection in your local area is not working properly. This is causing problems for you and your neighbours . Write a letter to the local council. In your letter -describe how the rubbish collection system is not working properly -explain how this is affecting you and your neighbours -suggest what should be done about the problem Dear sir or madam, I am writing this letter to tell you about the problem with the rubbish collection in my local area. and I hope the situation will be resolved soon. Unfortunately it is several months ago that… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

Task 1 رایتینگ جلسه دوازدهم The line graph illustrates the amount of electricity produced in France using four different sources of power over a period of 32 years from 1980 to 2012. (27 words) At the beginning of the period in 1980, thermal power was the most important means of electricity generation that provided about 120 terawatt-hours of power. Hydroelectric and nuclear power stations produced around 75 terawatt-hours of electricity each, and the electricity provided by renewable power stations was a negligible amount. (51 words) In 1981, nuclear power overtook thermal power as the main source of electricity. Then it… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

T.2 for session 11 advantage: • Contributes to thriving economy • Providing workforce for business disadvantages: • Less job vacancies • Increase in crime rate At the present time, some countries in the world witnessing high number of young people in their population ratio. Although it provides certain potentials for the society, this may lead to negative results. Young countries can progress in different fields by an effective management. First of all, these countries will not feel lack of labor for their projects and business, thus, this subject is important specially for developing countries as they require skilled workforce for… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

Today it is acknowledged that some countries embrace a higher proportion of juveniles than elderly people. in this situation Both benefits and drawbacks are contributed. 25 The growing number of youngsters compared to old age ones can be beneficial in some ways. First of all, this means more workforce is available and as young people are more energized, are able to work industriously and so more efficiently. This leads to a dramatic rise in economical rate and so a wealthier government. For instance, a country like Japan is among the youngest countries; in doing so it benefits from a highly… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

This is a fact that the number of young population surpass older people in some countries . of course this issue has some advantages and disadvantages. In this essay we want to point of both condition.(34) First of all as an advantage I want to point higher number of active employment. it seems whatever the number of young people increase, we can see more active people in the community.so economic cycle faces fewer problem. Also government can utilize the power of young work force ,that have more new idea and they are more creative rather than older people. Secondly, less… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) There are some countries with higher proportion of younger people compared to elderly population. This situation create both benefits and disadvantages. (21) There are several advantage in having younger population. First of all younger people provide more workforce for country. This situation will result in higher economic growth and wealth. Because these individual are provide labor and employees for factories and markets. For example China are among the countries with high population in the world that a large number its population includes younger individuals. As a result of this workforce, China experienced a relatively high… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

رایتینگ جلسه یازدهم In some countries, young people make up a large population while other countries have an old population. Although this phenomenon has some advantages, it creates some negative points. (Word=27) A large number of young population has some benefit. First of all, the workforce is an issue in all countries. If the population in a country is young, there are more workforces because these citizens are ready to learn and work and they have a strong motivation to do work so it helps to increase society who want to work. Secondly, people have a lot of needs such… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه یازدهم At the present time, the population of some countries includes a relatively large number of young adults, compared with the number of older people. Do the advantages of this situation outweigh disadvantages? Nowadays, the young population in some countries is more than the elderly. Although there are some advantages for a country when the number of its young people outnumber the older ones, there are also drawbacks to think about. (38 words) An increase in the number of young people in society could provide considerable benefits. First of all, an increase in the number of young adults… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

A large number of young population
+
# more workforce
# less medical care needs


# having less experience
# more investments for the government

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

T.1 You live in a small apartment building with a parking lot in back, and often you cannot find an empty parking space when you get from work: Write a letter to your landlord: • Describe a situation • Explain why it bothers you • Suggest something the landlord could do to solve the problem Dear Mr. Smith I write this letter to inform you about the parking space problem which exists in our apartment every day when I come back from work and I hope you can solve it. As there is a common area to park the cars,… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

You have just read an article in an international travel magazine which contained some information about your town that is incorrect. Write a letter to the editor of the magazine. In your letter • Correct the information in the article • Explain why it is important for the magazine to give correct information • Suggest what the magazine should do about this situation Dear Sir or madam I am writing this letter to tell you about some incorrect information in one of the articles in the last number of your magazine. You are an international magazine and I believe that… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه دهم Task1: The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995- 2002. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. The bar graph illustrates the total lengths of time spent in billions of minutes, on three groups of telephone calls in the UK during a period of eight years from 1995 to 2002. Local-fixed line calls were the most popular way of phoning at the beginning of the period in 1995 with slightly over 70 billion minutes,… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) You are planning a vacation and want some advice. Write a letter to a friend. In your letter . explain why you are taking a vacation . describe the kind of vacation you want. . ask your friend for help with your plans. Dear Ali It’s been a long time since we last saw each other and I hope you are doing great. Actually I’d like you to do me a favor. I have decided to take my family for vacation in central Europe. I remember that you told me about your trip to the… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

The chart show that how much UK people use telephone calls on three different kinds of phone call, also the variation of all groups from 1995-2002.(26) In 1995 local calls were more than 70 billions minute and one year later at 1996 it increased to approximately 80 billions minute and then finally at 1999 it increased to the maximum amount , but after that it decreased to 70 billion minute again.(44) It is clear that two other categories , national and international fixed line and mobiles are less popular rather than local call, At the beginning, and it was about… بیشتر بخوانید

Abolfazl
میهمان
Abolfazl

Today, agriculture has made great progress, however people around the world still go hungry. While the reasons of world hunger are complex, it can be addressed in various ways. This essay will discuss these points. (35 words) Global hunger can be caused by many reasons. First of all, climate change has affected products of agriculture in many countries in the world. Extreme weather events, such as storms, fires, and floods have increased in some regions of the world and these have affected the lives of million people. Climate change has the power to push more than 100 million people into… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

Nowadays efficient agricultural advances can be seen and yet global hunger is still presented. Although there are many causes which have led to this main concern, several solutions are also contributed to solve the problem. 34 There are a various number of reasons why hunger is occurred around the globe. First of all, overuse of food resources without planning is damaging. There are some people which their only objective is to make profit without thinking that overreaching can lead to some severe problems like soil erosion and so hunger and also due to not having the same resources everywhere, the… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

Despite the fact that agriculture’s technology and all the methods that used in this industry have progressed dramatically, millions of people still don’t have enough food to eat. There are social, economical, political and climate reason behind this global problem. (35) Main cause of food shortage around the world varied and complex. First of all natural disaster and climate change can impact the poorest regions of Asia and Africa, in this way that most of the time flash flood happen in fall and spring so and disturbing many farmland .also it has relentless hot summer days in some special part… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

For the past several years, agriculture technology has improved but there are still some people who do not have enough food. Although the world hungry has many reasons, there are some approaches to solve this global issue. (37 words) The scarcity of food depends on many factors. Sometimes, these agents are complicated so solving them is radically difficult. First of all, the distribution of agricultural land is not uniform. In some places, there are not agriculture fields. People can not use agriculture improvements. Therefore, although the cost of food is very high they have to buy food in these areas.… بیشتر بخوانید

Abolfazl
میهمان
Abolfazl

Nowadays, the number of hungry people around the world is growing in the 21st century. While the reasons of world hunger are complex, it can be addressed in various ways. This essay will discuss these points. (36 words) Global hunger can be caused by many reasons. First of all, climate change has affected products of agriculture in many countries in the world. Extreme weather events, such as storms, fires, and floods have increased in some regions of the world and these have affected the lives of million people. Climate change has the power to push more than 100 million people… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

T.2 Reasons # unfair wealth and technology distribution # global warming Solution # contribution of developed countries to poor ones # using green energy sources Developed countries have progressed dramatically in producing agricultural products utilizing technology, but there is still hunger in poor and undeveloped countries. Many important factors intensify this, but solutions can be devised to improve it. Nowadays people in the world suffer from unfair wealth distribution and the effects of global warming. There is an ever increasing gap between the technology and wealth level in the developed countries with the poor ones. These countries suffer from inefficient… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ جلسه نهم Writing task 2: In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. Why is this case? What can be done about this problem? Today, despite all technological advances in modern agriculture, achieving adequate food is still a serious challenge around the world. There are some social, and climate reasons behind this remarkable phenomenon but several solutions can be discussed. (36 words) Some important factors cause a shortage of food. First of all, the world’s population is increasing dramatically, especially in undeveloped countries, where most of the people are poor. The… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) In the modern world, with such advances in technology, lots of individuals starving from hunger. There are several reasons for this and some particular solutions can be considered. (28 words) Several reasons have been demonstrated for elimination of agricultural products in all of the world. First of all, some scientists argue that soil erosion is one of the factors effecting agricultural lands. Because this phenomenon resulted in soil nutrients elimination and consequently the quantity and quality of products will be affected. For examples, Iran is among the most top counties in soil erosion and therefore… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

ایده پردازی
Global hunger
Reasons
# increasing the world’s population (especially in underdeveloped countries)
# Natural disasters such as flood and drought
Solution
# controlling the rate of growth of human population
# Global helps to people who are affected by natural disasters.

nooshin
میهمان
nooshin

Nowadays agriculture seem very advanced and sophisticated, but many people are still suffering from food shortage around the world. many reasons contribute to this problem. Also there are several solution to solve this problem. (35) Despite agriculture industry and preparing food are very advance but global hunger is a challenge for governments. there are many cases behind of this problem. First of all, unfair distribution food and agriculture products around the world is important factor.in some places agriculture is so thriving and people which is live in that places don’t have any problem about hunger, and the same time some… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

The graph displays the average time weekly that children from ages of 10 to 11 allocate to TV and computer as spare-time activities at home. 25 Schoolchildren had spent from slightly under 4 hours a week at the starting year (2000) till almost 2001. Then there was a dramatic rise in the next three years to almost 15 hours per week. After that in the next following four years, there was a slightly less increase to about 22 hours per week. 54 Time devoted to watching TV was significantly higher than computer’s. it started at around 21 hours a week… بیشتر بخوانید

پروین
میهمان
پروین

You are working for international company, and would like to spend six months working in its head office in another country. In your letter explain why you want to work in the company’s head office for six months. Say how your work could be done while you are away Ask for his/her help in arranging it Dear MR GHADRSHENAS I’m writing with regards to work in company’s head office in London for six months. Since I’m interested in getting new experience, I think if I work in company’s head office in other country it would help me to progress in… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

You have seen an advertisement in an Australian magazine for someone to live with a family for six months and look after their six-year-old child. Writhe a letter to the parents. In your letter • Explain why you would like the job • Give details of why you would be a suitable person to employ • Say how you would spend your free time while you are in Australia Dear sir or madam I have seen your advertisement and I am writing this letter to say that I would like to be in the position that you offer. I believe… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

Task 1 You have recently moved to a new neighborhood write a letter to a friend in your letter: • Explain why you moved • Describe your new neighborhood • Invite your friend to visit you Dear Sam I hope you are fine and I write this letter to let you know that we have recently moved to our new neighborhood and house. I will be glad if you come and visit us here. We were waiting for two years for our house to be handed over and fortunately one month ago it was delivered and we are settled down… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) You are working for international company, and would like to spend six months working in its head office in another country. Write ……. Dear Peter I am Ali Mahmodi one of your employee in the sales department in Tehran. I am writing this letter to ask about working in one of the company international office in Turkey for six months. I believe working in our international office will help me gain more experience with international customers and would be a great opportunity for me to learn how I can communicate with those customers. I think… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

Task 1: Average time spent by schoolchildren on TV and computer. The graph shows the average weekly time spent by schoolchildren at the age of 10 to 11 on two different pastime activities (TV and computer) at home. (27 words) The children spent fewer than 4 hours a week on computer at the beginning of this period in 2000. This number showed a significant upward trend during the next four years and reached 15 hours a week in 2004. Then it increased more slowly during the following 4 years and reached a peak of 22 hours a week in 2008.… بیشتر بخوانید

Abolfazl
میهمان
Abolfazl

Nowadays, information is very power and important issue and there is an urgent need for access of information. While some people believe that sharing information freely among people is good, others do not accept this idea and I agree with both views. (42 words) Some people think that maximum information sharing has useful advantages for people. First of all, it saves energy and time for other people, special Researchers or students can use freely this information. And also they don’t need to spend a lot of time and energy on investigations and collecting data again. Secondly, sharing as much information… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

Information sharing is an investable result of technology growth while some people believe in the idea of maximum information sharing , others however believe it should be limited because of their worth and I agree with both. This essay discuss both view points. Some people think sharing information in maximum amount is really good or even necessary .first of all when we share information in the internet or other social networks, people can use them and also utilize when they want . secondly when we share information , most of the time others trust us and give us their own… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

In todays life giving information away is imperative for communication. according to the belief of some, sharing information must be under regulation and be restricted, nevertheless, other individuals think of no limitation . I tend to agree with both. 38 Some argue that information sharing should be maximized. First of all, it will improve general knowledge of people. In this case people who are more up-to-date with news of different fields will have broadened views on various things and so adjust themselves more readily with whatever is happening around them. Secondly, it is more likely to lead to an increase… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

Task 2 maximum sharing: • increase general knowledge and education level in the world • provide equal opportunity for information access sharing with limitation: • copyright issue • some information is secret and valuable Nowadays accessing information has become more easy than before. While some people agree that this is a helpful issue, others believe that author’s right should be respected. I agree with both views. From long time ago accessing information in easy way has been one of the wishes of humanity. In the recent decades dramatic progress has been made in global digital network systems and people can… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

Today sharing information has been an inseparable part of modern communication. Although some argue that the maximum exchange of information is better, others including me support the idea of imposing certain restrictions on information sharing. (35 words) Some individuals believe that sharing maximum information has more benefits to people. First of all, people can access to valuable and up-to-date information without spending a great deal of time and money. This approach helps scientists achieve the final results of others’ studies related to their work. So, they can easily get this information and save much time and cost. Secondly, people can… بیشتر بخوانید

پروین
میهمان
پروین

Nowadays importance of sharing information is undeniable, some people think information must be shared freely; however, others believe access to information need to be limited. I agree with both of views in some reasons.35 Some people think information must be shared freely, First of all as access to latest information is really hard for people who live in backward countries, Doctors, engineers and others who need to be up to date can’t take advantage of new research and fresh technology. Additionally in some cases information has high price that is unaffordable for these people so when it comes to sharing… بیشتر بخوانید

Nooshin
میهمان
Nooshin

Writing task 2 Nowadays sharing information is very commonplace in the our world.while some people believe maximum sharing information should be cheer,others believe some information is to important for sharing freely. I agree with both (views.(35 Some people think there are more benefits in sharing information as much as possible. First of all,it will be prevent of repeating the same researchs.if they don’ t share that information,others researchers spend more time and more money to gain same information.thus many scientists can be use the information that gain without wasting their time and their mony .secondly,new researchers can be use others… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

با سلام و احترام. استاد به نظرتون مقدمه ای که نوشتم به لحاظ گرامری ایرادی داره؟
Today information sharing has been an inseparable part of modern communication. Although some argue that maximum information exchanging is better, others including me support the idea of imposing certain restrictions on information sharing.
با تشکر

Sepideh
میهمان
Sepideh

ایده پردازی رایتینگ جلسه هفتم
Maximum sharing
# Possibility of exchanging up-to-date and valuable information,
# preventing individuals from wasting time and money on getting information
Sharing with limitation
# avoiding misusing of vital information (in different fields)
# providing financial gain to academic and business journals
Maximum sharing
# accessing valuable information without spending a great deal of money and time,
# making good progress in science and technology;
Sharing with limitation
# avoiding information falling into the wrong hands’
# copyright protection

Nooshin
میهمان
Nooshin

ایده پردازی رایتینگ
Maximum sharing
Stop reapiting the same research #
Use others experience #

Minimum sharing
Abuse information #
Some people dont undrestand #

Abolfazl
میهمان
Abolfazl

ایده پردازی جلسه هفتم

Sharing information

Maximum sharing
# saving energy and time for people
# using of others experiences

Sharing with limitation
# Economic interests
# Copyright restrictions

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

—Successful sports professionals can earn a great deal more money than people in other important professions. some people think this is fully justified while others think it is unfair. Discuss both views and give your own opinion. Today it is indisputable that sport plays a key role in everybody’s life. For sport professionals gaining more money than other majors’ professionals is considered fair for some; However, some other individuals including me oppose this. 36 Some believe it is rightful for skilled athlete to acquire more amount of money than other professionals. First of all, they have been through various physical… بیشتر بخوانید

Abolfazl
میهمان
Abolfazl

Dear Amir, I am writing this letter to let you know I want sell my bike that I have not use it for a long time. I usually used my bicycle for going to school and playing. My father bought a new motorcycle to himself two month ago and he gave me his old motorcycle. There is not enough space parking in our house. The colors of my bicycle are blue, white and gray. It has gear lever, two pretty and strong tiers and also a GPRS. The weight of it is light and it is suitable for biking in… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

Dear Mahsa, I just wanted to write a letter to tell you about my decision on selling my bicycle. I don’t need it nevertheless, it is the best bicycle that I have ever seen. I think you may like to buy it. I used to go to work by bicycle and I enjoyed this activity immensely. But I can’t use it now as my workplace was moved to another place and it was too far from my house. Consequently, I bought a car and use it to go to work. Another reason I had an accident last month and unfortunately… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

جلسه ششم نامه Dear Sara I thought you’d be interested in a bicycle I am selling. I just move to an other house which doesn’t have any free space in the parking for bike maintenance. It’s a really great bike and I think you would like it. In spite of that problem I have bought a new car recently and I don’t like to use bike anymore. And because todays I’m so busy and I work many more hours a week than I used to ,so don’t have any time to ride home or office by bike. The bicycle is… بیشتر بخوانید

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

Task#1 Dear Tom I hope you are fine and I’m just writing this letter to let you know about selling my bike. Unfortunately, since the time we have moved to Tehran I was busy with my new job and with the air pollution and traffic congestion here, I’m no longer interested in riding my bike. If you remember I had a red mountain bike that once you rode and liked it. It is like a brand new one and you can use it for both road and off-road. The condition of its tires frame and gears is perfect, plus it… بیشتر بخوانید

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) Dear Ali I am writing this letter to let you know about my bicycle that we bought together three months ago. I have decided to sell my bike because I could find a proper car which I am interested in. But I don’t have enough money to buy it. Therefore, I am going to sell some of my things including my bike to provide money for the car (66). It is almost a brand new bike, with some accessories including locker, light and etc. I just use it during the weekends and all of its… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

Writing Task 1: You have a bicycle that you are no longer using. You would like to sell it to a friend. Write a letter to your friend. In your letter: Explain why you are no longer using your bicycle. Describe your bicycle. Explain why you think your friend would like to have it. Dear Reza, I am writing this letter to inform you that I am selling my bicycle. I am moving overseas next month, and I will not be able to take my bicycle with me. It’s a new and really fantastic racing bicycle that I bought just… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

Dear Maryam, I am writing this letter to tell you about my bicycle. I want sell my bicycle that you interested it . Before I used my bicycle for exercise and I really enjoyed from riding bike. But these days I usually busy ,also I am going to gym and I try get my regular exercise there. The bicycle is a really great and appropriate for ricing.it is lightweight and really fast speed .also it has rack for holding packages.in addition it color is shiny black. I think you would like to have my bicycle because I know you interested… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

These days lot of individual from all over the world are planning to see places with extreme condition. There are several advantages and disadvantages about these places. There are some benefits for these tourists, first of all , there are some new thing for learning in this kind of trips because dealing with difficult situation requires learning new skills. For example when a climber , for first time experiences rock climbing , she/he will get to know the new appliance and how to work with them. Secondly ,in this places tourists experience more excitement because all the things that they… بیشتر بخوانید

Mostafa Saadatinia
میهمان
Mostafa Saadatinia

Visiting remote places where have harsh condition by tourists is more popular than in the past. There are many merits and disadvantages for these destinations.(25 words) Travelling to unusual destinations have lots of advantages. First of all, tourists who spend their holiday in these places deal with new and exciting experiences. There are many unexpected occurrences which tourist have no imagination about them and sometimes even tour guides are surprised by these strange happenings. Feeling of surprise and facing up with exciting happening are enough reasons to pursue this style for spending holiday. Secondly, sightseers require to learn many new… بیشتر بخوانید

Abolfazl
میهمان
Abolfazl

با سلام/ رایتینگ تسک 2 جلسه پنجم There has been growth in the number of people to visiting places where conditions are difficult like Sahara desert or Antarctica. I believe that travelling to such places has both benefits and disadvantages for tourists. (35 words) There are benefits for tourists to visiting difficult places. Firstly, Travelling can teach more than any university course for people and one of the important benefits of going to such difficult travels is gain new experiments in their life. With learning of useful experiments and using them, they will not be the pervious person after returning… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

Nowadays the number of tourists who are attracted to difficult destinations are increasing. while there are advantages for these tourists , also there are some disadvantages for them. Some drawback that should not be ignored .(34) There are some advantages for tourists that visiting unusual l places. First of all , they have so much excitement and they enjoy because this trips are different from another types trips that everything is predictable. And that gives them a lot of excitement . also in the difficult condition tourists themselves provide basic facilities and it can be interesting for them . Secondly,… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

ایده پردازی جلسه پنجم (ترم آبان آیلتس)
+
# learning some new thing
# having challenge and excitement
_
# experience an uncomfortable trip
# maybe they get disappointed
—————————————
+
# feeling more pleasure about where you live
# feel more confidence after that
_
# no fun
# maybe you force to trying to survive

مصطفی م
میهمان
مصطفی م

با سلام (بدون تصحیح رایتینگ) These days lots of individuals from all over the world are planning to see other places and have adventure in places with extreme conditions. There are several advantages and disadvantages about these places. (33) There are several disadvantages about visiting new places with unfavorable conditions. First of all, they might putting their lives in danger by going to such places. Many people each year risking their life and trying to climb the Everest and reach the summit to have a wonderful adventure. But some of them are dying in this way, still this is what… بیشتر بخوانید

Sajedeh Abedini
میهمان
Sajedeh Abedini

Nowadays the number of adventurous tourists targeting remote areas with severe conditions is increasing intensely. Nevertheless, there are advantages concerning these travelings, the detrimental effects are also threating which requires consideration. 32 Going to these destinations with various difficulties can be beneficial. First of all, the strength of tourists is improved as the mind gets stronger through experiencing and learning new things. Also by coming to challenging experiences, people may be able to face stress better and feel less depressed since in there they to some extent learn how to overcome life difficulties and thus deal better with life. Secondly,… بیشتر بخوانید

Sepideh
میهمان
Sepideh

رایتینگ تسک 2 جلسه پنجم Today more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as the Sahara desert or the Antarctic. What are the benefits and disadvantages for tourists who visit such places? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. + # enjoying the natural wonders (that cannot be seen anywhere else) ; # amazing experiences – # dangerous conditions; # no facilities and basic amenities. Nowadays the number of tourists who are attracted to difficult destinations has risen sharply. Although there are advantages for these tourists,… بیشتر بخوانید

nooshin
میهمان
nooshin

Nowadays the number of tourists who like to travel to difficult places are increase . while there are advantages for these tourists , also there are some disadvantages for them. In this article compare two types . (36) There are some advantages for tourists that visiting unusual l places. First of all , they have so much excitement and they enjoy because this trips are different from another types trips that everything is predictable. And that gives them a lot of excitement . also in the difficult condition tourists themselves provide basic facilities and it can be interesting for them… بیشتر بخوانید

راحله
میهمان
راحله

Today more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as the Sahara desert or the Antarctic. What are the benefits and disadvantages for tourists who visit such places? Currently, some visitors prefer to travel to a remote place where has more challenging conditions. While traveling to these places have some benefits, there are also some harmful points to visit a remote zone. (34 words) There are some benefits to travel to a difficult area. First of all, visiting these places has new challenges. Because these situations are not normal in a remote area and there are… بیشتر بخوانید

sahar ghods
میهمان
sahar ghods

Happiness is one of the most important factors of felicity in everyone’s life. although some people think teenage years are the happiest time , others believe adult life brings more happiness and I agree with both. Some people think teenage years are the happiest time of most people’s life. First of all ,teenagers don’t have serious responsibility . people usually live with family support when they are teenagers, because they don’t have enough experience to accept great responsibility . they are in the early decades of their life so they just focus on their future’s goals. secondly ,teenagers have more… بیشتر بخوانید

kimia
میهمان
kimia

advantages: # Visiting new places # more excitement Disadvantages: # more difficulties # less facilities Today more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as the Sahara desert or the Antarctic. What are the benefits and disadvantages for tourists who visit such places? Nowadays difficult destinations are considered by tourists. While these places have some advantages, they also have some drawbacks. (18 words) There are benefits for tourists visiting new places. First of all, they can visit exotic places and learn many things about the history, different living conditions and the climate. Some of these places… بیشتر بخوانید

Abolfazl
میهمان
Abolfazl

نمونه ایده از رایتینگ تسک 2 مربوط به جلسه پنجم

+ Advantages
# Visit new places and memorable trip
# obtain new experiences

– Disadvantages
# Fewer security in these places
# Very bad whether

+ Advantages
# have a lot of excitement
# seeing pristine and fresh areas of nature

– Disadvantages
# having more dangers
# fewer facilities

سیامک سلیمی
میهمان
سیامک سلیمی

(Writing assignment, Task 2, 4th of Aban Class, Siamak Salimi) Nowadays there is an increasing demand for visiting pristine and remote places. While there are considerable natural attractions in such destinations, negative aspects should not be neglected. There are several reasons which draw the people to such destinations. First, the adventurous feeling that exists in these kinds of tours is a strong factor for attraction in comparison with normal touristic centers. The excitement of passing a narrow and dangerous bridge over a deep canyon or climbing to a frozen summit are the examples of such activities for adventurous people. Secondly,… بیشتر بخوانید

محمدنيك روز
میهمان
محمدنيك روز

با سلام چند نمونه ايده پردازي جهت رايتينگ تسك 2 جلسه پنجم
Advantage
# looking for adventure
# see the wild animals lived in there, particularly
Disadvantage
# create pollution and waste by tourists
# they put pressure on local resources
Advantage
# discover uncharted territories
# tourists can test their endurance to live in unusual places
Disadvantage
# The building of facilities and infrastructure can destroy the habitat of wild animals
# because of bad weather, it can be dangerous for tourists’ health

Sepideh
میهمان
Sepideh

با سلام. آیا جمله آغازین رایتینگ مناسب هست؟
Nowadays the number of tourists who are attracted to difficult destinations has risen sharply. Although there are advantages for these tourists, they also suffer from some drawbacks that should not be ignored(34 words).
با تشکر