دوره آیلتس خصوصی آنلاین فروردین 1398 – صادق

 

دوره آیلتس خصوصی آنلاین فروردین 1398 - صادق

دوره آیلتس خصوصی آنلاین فروردین 1398 – صادق

دوره آیلتس خصوصی آنلاین فروردین 1398 – صادق

صفحه پیش رو یک صفحه شخصی مربوط به یکی از کلاس های خصوصی فشرده آنلاین آیلتس در فروردین ماه 1398 می باشد. در این صفحه فهرست تکالیف و تاپیک های رایتینگ در دسترس قرار گرفته و در بخش دیدگاه ها رایتینگ نوشته شده، تمرین های لغات، تمرین های گرامر و پرسش های زبان آموز درج میشود.

.

Assignments of 25th Session

Speaking Questions part 3 from 86 to 100 از اینجا ببینید

Essential Words for IELTS Unit 7 part 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 57

Cambridge ielts 14 Test 2 Listening and Reading

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic تمرین ایده پردازی رایتینگ

.

.

Assignments of 24th Session

Speaking Questions part 3 from 86 to 100 از اینجا ببینید

Essential Words for IELTS Unit 7 part 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 54 55

Cambridge ielts 14 Test 1 Listening and Reading

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه مقدمه را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

.

Assignments of 23rd Session

Speaking Questions part 3 from 71 to 85 از اینجا ببینید

Listen Here Kill

Essential Words for IELTS Unit 7 part 2

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 52 53

Cambridge ielts 13 Test 4 Listening and Reading

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 22nd Session

Speaking Questions part 3 from 56 to 70 از اینجا ببینید

Listen Here Unit 21 to 24 

Essential Words for IELTS Unit 7 part 1

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 50 51

Cambridge ielts 13 Test 3 Listening and Reading

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of 21st Session

Speaking Questions part 3 from 41 to 55 از اینجا ببینید

Listen Here Unit 15 to 20 

Essential Words for IELTS Unit 6 part 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 48 49 

Cambridge ielts 13 Test 2 Listening and Reading

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 20th Session

Speaking Questions part 3 from 31 to 40 از اینجا ببینید

Listen Here Unit 11 to 14 

Essential Words for IELTS Unit 6 part 2

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 47

Cambridge ielts 13 Test 1 Listening and Reading

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 19th Session

Speaking Questions part 3 from 21 to 30 از اینجا ببینید

Listen Here Unit 6 to 10 

Essential Words for IELTS Unit 6 part 1

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 44 45

Objective ielts Intermediate only Reading and Listening tests Kill and Review

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 18th Session

Speaking Questions part 3 from 11 to 20 از اینجا ببینید

Open Forum 3 Unit 12

Listen Here Unit 1 to 5 

Essential Words for IELTS Unit 5 part 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 42 43

Objective ielts Intermediate Page 91 to 110 only Reading and Listening tests. 

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 17th Session

Speaking Questions part 3 from 1 to 10 از اینجا ببینید

Tactics Expanding Unit 23 24

Open Forum 3 Unit 10 11

Essential Words for IELTS Unit 5 part 2

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 40 41

Objective ielts Intermediate Page 71 to 90 only Reading and Listening tests. 

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 16th Session

Speaking Questions part 2 from 41 to 45 از اینجا ببینید

Tactics Expanding Unit 21 22

Open Forum 3 Unit 8 9 

Essential Words for IELTS Unit 5 part 1

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 38 39 

Objective ielts Intermediate Page 56 to 70 only Reading and Listening tests. 

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه مقدمه را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Assignments of 15th Session

Speaking Questions part 2 from 36 to 40 از اینجا ببینید

Tactics Expanding Unit 19 20 

Open Forum 3 Unit 6 7 

Essential Words for IELTS Unit 4 part 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 37 

Objective ielts Intermediate Page 46 to 55only Reading and Listening tests. 

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 14th Session

Speaking Questions part 2 from 31 to 35 از اینجا ببینید

Tactics Expanding Unit 17 18 

Open Forum 3 Unit 4 5

Essential Words for IELTS Unit 4 part 2

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 34 35

Objective ielts Intermediate Page 36  to 45 only Reading and Listening tests. 

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه مقدمه را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

.

Assignments of 13th Session

Speaking Questions from 25 to 30 از اینجا ببینید

Tactics Expanding Unit 15 16 

Open Forum 3 Unit 3

Essential Words for IELTS Unit 4 part 1

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 33

Objective ielts Intermediate Page 21 to 35 only Reading and Listening tests. 

5 Words from AWL  از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه مقدمه را ببینید

.

Assignments of 12th Session

Speaking Questions from 21 to 24 از اینجا ببینید

Tactics Expanding Unit 13 14 

Open Forum 3 Unit 2 

Essential Words for IELTS Unit 3 part 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 30 31

Objective ielts Intermediate Page 8 to 20 only Reading and Listening tests. 

Writing Topic نمونه پاسخ را ببینید

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

.

دیدن جدول ها و ساختارهای بیشتر

.

Assignments of 11th Session

Speaking Questions from 17 to 20 از اینجا ببینید

Tactics Expanding Unit 11 12

Open Forum 3 Unit 1 

Essential Words for IELTS Unit 3 part 2

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 28 29 

Writing نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

Assignments of 10th Session

Speaking Questions from 13 to 15 از اینجا ببینید

Tactics Expanding Unit 8 9 10

Open Forum 2 Unit 11 12 

Essential Words for IELTS Unit 3 part 1

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26 27 

Writing نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

.

.

Assignments of 9th Session

Speaking Questions from 10 to 12 از اینجا ببینید 

Tactics Expanding Unit 4 5 6 7 

Open Forum 2 Unit 7 8 9 10 

Essential Words for IELTS Unit 2 part 2 part 3

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 23 24 25 

Writing نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of 8th Session

Speaking Questions from 5 to 9 از اینجا ببینید 

Tactics Expanding Unit 1 2 3

Open Forum 2 Unit 5 6 

Essential Words for IELTS Unit 2 part 1

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 21 22

Writing نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of 7th Session

Speaking Questions from 1 to 4 از اینجا ببینید 

Tactics Developing Unit 22 23 24

Open Forum 2 Unit 3 4

Essential Words for IELTS Unit 1 part 3

Oxford Practice Grammar Basic Unit 23 24 25 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 18 19 20 

Writing نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of 6th Session

Speaking Questions from 116 to 130 از اینجا ببینید 

Tactics Developing Unit 19 20 21

Open Forum 2 Unit 1 2

Essential Words for IELTS Unit 1 part 2

Oxford Practice Grammar Basic Unit 20 21 22 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 16 17

Writing نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

.

Assignments of 5th Session

Speaking Questions from 101 to 115 از اینجا ببینید 

Tactics Developing Unit 16 17 18 

Open Forum 1 Unit 11 12

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1

Oxford Practice Grammar Basic Unit 18 19  از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 14 15

Writing نمونه پاسخ را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

.

Assignments of 4th Session

Speaking Questions from 81 to 100 از اینجا ببینید 

Tactics Developing Unit 13 14 15 

Open Forum 1 Unit 9 10 

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 

Oxford Practice Grammar Basic Unit 14 15 16  از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13

Writing نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

.

.

Assignments of 3rd Session

Speaking Questions from 61 to 80  از اینجا ببینید 

Tactics Developing Unit 10 11 12

Open Forum 1 Unit 7 8  

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8  

Oxford Practice Grammar Basic Unit 11 12 13 از اینجا ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 11

Writing نمونه پاسخ را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Assignments of 2nd Session

Speaking Questions from 21 to 40  از اینجا ببینید 

Tactics Developing Unit 4 5 6 

Open Forum 1 Unit 3 4 

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 

Oxford Practice Grammar Basic Unit 8 9 10 

Oxford Word Skills Intermediate Unit 6 7 

Writing نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

.

Assignments of 1st Session

Speaking Questions from 1 to 20  از اینجا ببینید 

Tactics Developing Unit 1 2 3

Open Forum 1 Unit 1 2

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2

Oxford Practice Grammar Basic Unit 5 6 7

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5

Writing

.

Writing Topic: 

Do your prefer to live in a big city or in a small town?

.

Modern facilities
# More demand
# More investment

Better situation for work
#More companies & factories
#Higher salary

نمونه رایتینگ مشابه و چک لیست را در اینجا ببینید

.

دوره آیلتس خصوصی آنلاین فروردین 1398 – صادق

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

.

دانلود 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

دانلود 100 داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

100 اپلیکیشن برتر سال 2018(معرفی و دانلود)

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود 55 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

 

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دیدگاه ها

53
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
26 Comment threads
27 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
2 Comment authors
sadeghصادقadmin Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
sadegh
میهمان
sadegh

Some expert believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school Advantage # have a great opportunity to learn new things #method and atmosphere is different and better Disadvantage # not concentrate on lessons # first should learn fundamental subjects such as math and science. Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school Agree # develop and excellent personal skills # increase sense of responsibilities Disagree #difficult to keep concentration on school subjects #most of student are not mature enough Some people… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

People who live abroad face a great deal of problems. Although some people believe that immigrants meet challenge on social and practical problems when they speak foreign language, others including me disagree. This essay will discuss both views. There is no doubt that language is the first problem that immigrants face in the foreign countries. Firstly, many people in host country become reluctant to help immigrants. Foreign speaking residents have lack of tendency to help or asking for directions for someone who does not speak or understand the native language. Secondly, several people move to a foreign country to gain… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

agree # emigrants face difficult to communication both speaking and culture # they have lake of position to find job it is difficult to language and culture disagree # technology help people to solve problem , such as google map # ??? من در خصوص این موضوع فکر کردم البته به نظد من سوال اینگونه باید باشه که اگرآنها حتی خارجی صحبت میکنند باز هم مشکلات اجتماعی و عملی پیدا میکنند مثلا بابت لهجه صحبت کردنشان . یا اینکه در مورد فرهنگ ارتباطشان درچار مشکل میشوند . لطفا میفرمائید آیا برداشت من درست است ؟ یا در خصوص دو موضوع… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

People have a strong motivation to choose distinguished career. Although some people including me prefer staying in an organization for long time, others believe that it is beneficial to change their job every several years. This essay will discuss both views. It is apparent that, some employees work for the same organization for their professional life. First, they can achieve job promotion by working at the same place for a longer time. The chance of recognition by essential aspect of company and promotion opportunities is increased when employees remain in company. They can expect impress progress in their working life.… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

The bar chart illustrate the level of domination among people of different ages in Britain in 1990 and 2010. Overall, it is apparent that people who had ages over 36 years gave money to charity more than others who lived before 36 years in both of time. In 1990, Britain gave money to charity about 32% when they lived to the ages over 65 years and group who lived during 26 and 35 years. The highest donation level in 42% occurred for 36-50 age-group. Also the percentage of donation for the group between 50 and 65 years decreased just 35%… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

Music in the society could connect between people who have various culture and different generation. Although some argue that music has a power to unify people, others, including me disagree. This essay will discuss both views. Music has been one the most popular aspects of the art that makes a common way to connect people. First, some type of music internationally popular. People from all around the world follow the singers by listening and enjoying same music though different language sing. It affected them deeply and get motivation and inspiration gathering people who listen to. Second, music events attract people… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

Two tables illustrate data for Fairtrade-labelled two products in five nations of Europe between 1999 and 2004. Overall, the maximum of sales of Fairtrade coffee occur in UK and banana high sales range has in Switzerland in 1999 and 2004. The first table shows the high level of coffee sales had in Switzerland in 3 million euros in 1999. This amount doubled after 5 years in 2004. Other countries had low-level sales under 2. However, Fairtrade sales increased dramatically to 20 million in 2004, it seems, other nations had minor variation in 5 years in 2004. The second table figure… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

Nowadays people like to work for themselves instead of getting a job in a company. Although there are many reasons that why the matters happen, it has many drawbacks. This essay will discuss both points. Several group prefer to choose a career that work on them own. Firstly, a self-employed person works independent and enjoy for freedom of occupation. They are no need to arrange a regular time at work. A business owner, manage the work alone without considering other people’s expectation. Secondly, high demand for hiring are dramatically increased. A majority of students graduate at universities and add to… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

Two pie charts and a table illustrate the number of visitors who participated in satisfaction survey during visiting Ashdown museum during the year before and after renovation. Overall, it is apparent that both the number of visitors and their level satisfaction have dramatically improved after the repair. As the charts, two-fifths all people were dissatisfied during the year before repair and one in ten were very dissatisfied. After refurbishment this amount plummet in less than a fifth and one in twenty. The percentage of satisfied and very satisfied visitors were 30% and 15% that it increased in two-fifths and more… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

Human and the earth always affected by environmental problems. Although some argue that the significant effects become extinct on particular species, others including me believe other environmental challenges should be our priority. This essay will discuss both views. It is apparent that the environmental difficulties threat the loss of particular species. First, it brings about changing the animals and plants life cycle which effect on other animals and plants species. It makes destroy food chain and remove the other kind of animals. Second, particular species should be preserve for future generation. They need to save the particular species that remain… بیشتر بخوانید

sadegh
میهمان
sadegh

most important problem

Loss of particular species
# loss the animal circle life
# future generation will loss the beneficial issues from the extinction species

Other issues
# decrease food and water sources
# increase disease which threat human life

صادق
میهمان
صادق

Two maps illustrate changing the center of a small town that is called Islip now and after developing. Overall, it seems the town will impacted by some constructions which will be built for developing plan in future. The most significant change to take place during all maps is the construction of dual carriageway which circle it the town. It will pass between houses in the southwest close to school and encompasses housing and park in southeast part of town. It will stretch in the north part among the countryside making easy accessible for other facilities which will build in future.… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

People in society face a different situation in life. Although some believe it is better not to deal with challenge, others including me think they should to create better condition. This essay will discuss both views. It is apparent that some people follow a monotonous life even in unfavorable situation in society. First, they continue in constant situation in stable financial income. They are most likely to encounter in bad economy have no idea besides decreasing their needs and loss priorities. Second, some don’t want to change their situation. They fear of failure and fear challenging then resist and remain… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

The line graph illustrate the amount of electricity produced in France using by 4 sources between 1980 and 2010. Overall, it seems nuclear has the highest amount production over the period shown while, renewable provided the lowest amount of electricity of the period. In the beginning of the period in 1980, nuclear energy produced about 60 TW-h electricity and surge dramatically during 25 years and picked up over 400 in 2005. It figured fluctuation between 2005 and the end of graph in 2010. Also evident is the fact that electricity production with thermal was 120 terawatt per hour in 1980… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

Nowadays many people in different region of the world suffer from starvation while agriculture industry have developed in the Glob. Although some reasons makes problems, there are solutions to solve those. This essay will discuss both of views. Most of poor countries face food shortage albeit they have huge unused lands. Firstly, a majority of region of the world such as many countries in Africa and East of Asia, suffer from storm and drought annually where farmers loss their crops before harvesting. Global warming and changing climate has been impacted on the areas. The flood of riverbanks damage fields and… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

The bar chart illustrate the percentage of people who attended at the fast food restaurant in six categories between 2003 and 2013 in the USA. From 2006 and 2013, the percentage of people who have never eaten fast food was under 5% that during the same period they went at the restaurant on everyday similar that. However, the amount of people who went never restaurant fall down under 5% on everyday category in 2003. 15% of people spend their eating time a few time a year at restaurant equally between 2006 and 2013 more than the year of 2003. The… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

The internet has effected all over life and changed in earlier time. Although there are advantages in using the internet, it seems some drawbacks are shown. This essay will discuss both of views. It looks obvious the internet has advantages in the life. Firstly, the internet provides access to all of knowledge and books and some essay that are published all around the world. In past, scientists had limited access to other achievement in paper. Information was shared in the web to exchanging science and technology. Secondly, developing of technology at the internet generate a new style communication in the… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

The bar chart illustrate the whole of minutes per year phone calls in the UK for three section from 1995 to 2002. In 1995 in Britain, people made local phone call up to 70 billion minutes with fixed line. The amount had gradual rose to 90 after 4 years in 1999 that picked up the maximum level. The number of calling fall back near 70 billion minutes between 1999 and 2002 which became the first equal. At the beginning, the number of national and international which people spoke in fixed line less than 40 billion minutes. It climbed slightly and… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

Nowadays many country have interest youth growth compare the older people. While there are advantages for country when the number of young people more than enough to older people. In this essay I will examine the issue and provide some reason the positive viewpoints. Young people have dramatically different energy to impress in community. Firstly, young citizens have more participation in the social communication. Most of them join the voluntary works to do social activities. For instance, they participate to charity committees and go to different area to help people that face natural disasters and fight against the poverty. Second,… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

The graph shows the average time per week that children spent their spare time on two leisure activities form 2000 and 2008. Schoolchildren just spent under 4 hours per week on computer in the year of 2000. The amount of time rose gradually near 15 hours until 2004. After that the number grew up constantly from 2004 and reached to under 22 hours in the year of 2008. The children who had 11-12 years watching TV program at the beginning of 2000 about 20 hours per week. The number remained stable between until the year of 2003 in the range… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

Nowadays exchanging information about science and technology is dramatically expanding. Although some people believe that the major of sharing without restriction is beneficial, others including me think it must be limited. This essay discusses both viewpoint. Some argue the maximum of sharing is helpful. Firstly, there are a huge up-to-date information that researchers spent up to thousands hours on achieving outcomes and proved accurate issues. Universities and other scientific centers in the world save money and time to use the results if all documents are shared. Secondly, scientists in the glob can find other researchers and work together while find… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

The tow maps illustrate the island while before and after some facilities were construct for tourists. It is clear before construction, the island had not anything except some palm trees and a beach which after building structures have been reminding without change. There are some occupations for tourists situated in the left and right of reception where were connected with foot path to each other. The reception center is in the middle of the island that a restaurant is located in the north of it. Reception connect to restaurant and pier with vehicle track. There are two sailing boat stay… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

there are some mistakes that i can not correct it : I should write accommodation but i write occupation . it is wrong

صادق
میهمان
صادق

The world has various regions that nowadays people like visit there. The most group of visitors interest to make a journey in distinct area where difficulties situation. There are some advantages and more drawbacks for tourists. This essay I discuss both of them. There are more advantages which glob trotters select to take a trip in unpleasant status area. First of all, they face different problem and difficulties that need solve alone. It affect their mind and soul and make mistake their correct decision power. Therefore they struggle with them and enhance self-confidence and improve all of weaknesses. Second, the… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

Happiest time is the first right in the human life .some group of people including me believe that the best section of happiness life depending on young life .although others think adult people have more happiness . this essay , I will discuss both of views Some people and I argue that teenagers enjoy their life and feel happy . firstly, they live without any responsibilities in their life with support financial issues and emotional with their parents . they only learn and educate happily and try to earn some experience for their future life .secondly , young male and… بیشتر بخوانید

صادق
میهمان
صادق

Do you prefer to live in big city or in small town I prefer to live in big city. people in mega cities encounter massive modern facilities. Firstly , high population rate increase people’s competition to modern and first class level life. Everyday they face variety High – Tech , best automatic equipment in shopping window for up to date their life. Secondly, with increasing people’s request, government invest further more at the economy. Amount of investment exceed and people gain much money with financial projects. Living in big cities create better situation for work .first of all, they find… بیشتر بخوانید