دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 5 مهرماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین این دوره مهندس ابوالقاسمی در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 22 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 23 and 24 از این صفحه ببینید

Review of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

#22 and #23 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 46 to 90 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

.

.

Assignments of the 21th and 22th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 21 and 22 از این صفحه ببینید

#17 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 26 to 45 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 19 and 20 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

Objective ielts Intermediate Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 17 and 18 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 15 and 16 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 32 to 35 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 and 14 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

 

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 31 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 to 18 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 and 12 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 8 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 9 and 10 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 18 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 and 8 از این صفحه ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 to 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 5 and 6 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 to 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 to 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 3 and 4 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 and 2 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

5 Sentences for Most Important Collocations از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و 2 پاراگراف اصلی نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

دوره آنلاین آیلتس مهرماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

872
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
334 Comment threads
538 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
20 Comment authors
فاطمه احمدزادهadminFatemeh haddadanShima DehghaniHamed Bahari Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ تسک 2 In some countries people pay attention to home ownership . In these countries owning a home is more important than renting it . I think evey one can be convenient in their own homes. Owning a home creates a good sense of ownership and people are more comfortable in their own homes . The owners do not need to change their residences after a certain time . And of course when people are owners of their homes , they may have some problems. For example , owners have to refurbish their homes if they have old home… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه اول پس از دوره مهر 1400 People have different ideas about small towns and big cities . Some people argue that it is better to live in a big city , other people think a small town is more better for living. Some people prefer to live in a big city . First of all , there are more facilities in big cities. There are top universities , hospitals and shopping centers and so on . There are more advanced transport systems in there and people can move quickly to their destination . Big cities offer many cervices… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

سلام وقت بخیر استاد اسپیکینک پارت 3 رو فیدبک نگرفتم تا حالا تا سوال 90 فرستادم

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج 23

1- Government don’t put poor people under too much pressure
2- Students should not use laptop much times
3- Many countries use natural gases as the cheapest fuels
4- We still access to less information about modern education
5-teachers work fewer hours at schools during the corona epidemic

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

1- Government don’t put poor people under too much pressure
2- Students should not use laptop most of the time
3- Many countries use natural gases as the cheapest fuels
4- We still access less information about modern education
5-teachers work fewer hours at schools during the corona epidemic

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 23
1- Children should not take responsibility for solving financial issues
2- In our country it is common for some office staff to shirk responsibility and ignore their duties.
3- I am sure that I have full responsibility when it comes to my job
4- In our country some people break the law easily
5-government should protect of our country against violating human rights

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

1- Children should not take responsibility for solving financial issues
2- In our country it is common for some office staff to shirk responsibility and ignore their duties.
3- I am sure that I have full responsibility when it comes to my job
4- In our country some people break the law easily
5-government should protect our country against violating human rights

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 23 The charts show that the sources of electricity in Australia and France in 1980 and 2000. During these years electricity production had increased , increasing from 100 unit to 170 in Australia and from 90 to 180 unit in France. In 1980, Australia used coal as the principal source of the electricity , half of the whole 100 units of electricity production . Another sources of electricity included hydro , oil and natural gases with 20, 10 and 20 units respectively .By 2000, the share of coal as the producer of electricity had remained at highest (75%) .… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

وقت بخیر فیدبک نگرفتم

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of the 22nd session Recycling is an important issue that has strong supporters around the world. While some believe that the best way to achieve this aim is to implement a law, others disagree.(30) Some individuals think that if recycling becomes law, more people do it. First of all, there are chunks of people who always are highly irresponsible for society to protect it. So, recycling is not crucial for those. They have to feel obligated to recycle their waste and be afraid of paying a fine. As a result, in some cases, making people obey the law of… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Ideas for the 22nd session
Agree
# forcing to some irresponsible people
#paying more attention to the importance of recycling
Disagree
#costly
#The poor recycle recyclable waste for doing a living.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Collocations of the 22nd session
1-The government should keep a balance of resource allocations between rural and urban areas.
2- Teenagers should strive to maintain a balance between study and leisure time.
3-Young children should eat a healthy balance of foods and drinks to grow.
4-immigration to modern large cities disturbs an ethnic balance.
5-Upsetting an ecological balance causes global hunger.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Common mistakes of the 22nd session
1-Teachers should keep a balance between teaching a second language and maternal tongue to students.
2-Some teenagers can not maintain a balance between doing unpaid community services and doing their homework.
3-Authorities should keep a balance in imposing curfews.
4-Tourists should try to not disturb an ecological balance when they visit exotic places.
5-Employers should try to maintain a gender balance among workers.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

سلام استاد نمودار دایره ای این جلسه که باید رایتینگ نوشته بشه دو تا از مشخصه ها coal , natural gas هر دو رنگ سفید شدند تو نمودار نمیشه متمایز کرد از هم

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

سلام وقت بخیر استاد
سوالات اسپیکینگ تا کی وقت داریم بفرستیم

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 22
1-you should try to keep a balance between your spending and your earning
2-you need to consume a healthy balance of foods
3-after divorcing has disturbed the balance of her mind
4-too much fat in the meals upsets the balance of the weight
5-econemic pressure disturbed the balance of work and entertainment

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج 22
1-enough jobs for all of people in our country still cannot be provided
2-transportation system in small town is inefficient
3-some factors contribute to air pollution
4-parents always force their children to do their homework before they go out
5-it is our job to find the cause of diseases

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 22 The volume of waste is increasing in an alarming rate . Recycling is an important method to protect environment .Some people argue that the amount of waste that is recycled is not enough and recycling should be a legal act to persuade people to recycle their waste and unwanted material. Some people believe that recycling should be under rules to develop resumption of waste. First of all , government should control and monitor the situation by the law , it means that , if any person does not act according to the laws they will be punished .… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of 21st session The three pie charts depict that the percentage of the three different substances which Americans ate in their four various meals. The people in the US consumed almost half of the whole sodium intake in dinner (43%). While one-third of whole sodium intake comes from lunch. Also, breakfast and snacks with the same portion of whole sodium intake, are the two smallest contributors(14%). Dinner with 37% has the biggest share of whole saturated fat intake like sodium. The combination of saturated fat that comes from breakfast with 16% and snacks with 21% shows the same portion… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Common mistakes of 21st session
1-The most people who live in modern cities have greater social awareness.
2-There is an environmental awareness of dying from global hunger.
3-Some educational authorities believe that developing the social awareness of parents can have a beneficial effect on their children’s future careers.
4-obligating some high school students to do unpaid community services has increased their social awareness.

Fatemeh haddadan
میهمان
Fatemeh haddadan

اصلاح جمله سازی
1-Some people who live in modern cities have greater social awareness.
2-There is an environmental awareness
because of global hunger.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Collocations of 21st session
1 Environmental awareness in modern large cities increased because the pollution had been worse over years.
2-Some educational authorities have tried to raise awareness about the disadvantage of learning a second language to young children.
3-Teachers now have a much greater awareness of students’ learning difficulties.
4-Parents are trying to raise their children’s social awareness about criminal damages.
5-Building social awareness among the students has reduced their tendency to criminal behavior.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای 21
1-breakfast is the healthiest food among people in USA
2-you can receive important information about healthy and balanced diet on the internet
3-paris is a popular city with a large number of tourist which is located in FRANCE
4-the river Ganges is relatively short compared with the other great rivers of Asia which is located in the north of India
5-I would like to visit the Van Gogh museum or other outstanding art galleries

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 21
1-healthcare system raise awareness of diabetes
2-government is trying to raise public awareness about consumerism and homelessness
3-docters should raise awareness of unhealthy dietary to the public
4-lack of awareness will result numerous problems
5-builing social awareness among the children is one of most important duties of parents and teachers

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 21 Three pie charts show the average usage of three different ingredients,(sodium ,saturated fats and added sugar) in USA in four routine meals. Most sodium consumed among people in USA for dinner meal is over 40 percent , While the amount of sodium intake in breakfast and snacks are the same and all together are under 30 percent and the amount of sodium consumed in breakfast and snacks is less than dinner . A considerable amount of sodium is consumed for launch (29%) . In USA a large amount of saturated fat is used in dinner (37%) , whereas… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of 20th session There is a belief that music has the power to unite individuals with cultural and age differences. While I admit musical ability to connect different nations. Also, there are some reasons that prove contrary.(34) Some argue that music can build bridges between different cultures and age gaps. First of all, performing music can inspire a sense of depression or excitement that is beyond country borders and age. So, many tend to talk to each other about musical events and, share their ideas and feelings on international networks especially the internet. This atmosphere provides cultural links for… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Ideas for the 20th session

Agree
#inspiring a sense of depression or excitement
# occurring internationally musical events
Disagree
#some do not like music
# music is prohibited in some places in some nations

Agree
#using music to stimulate people to put internationally positive plans into action.
#music is a common spiritual need among all people
Disagree
#Some nations may experience a culture shock
# special music is popular just in some regions

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

collocations of 20th session
1-teenagers should have the authority to decide about some situations.
2- when children grow old. Their parents have no authority over them.
3- In practice, it’s very difficult for parents to exercise their teenagers’ authority.
4- Teachers should not undermine the authority of students.
5- Some parents challenge the authority of the teacher to discipline students.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Common mistakes of 20th session
1-Pollution in modern cities is more critical than in smaller ones.
2-Children with more authority will feel more confident when they get old.
3-Living in small towns is easier.
4- International musical events can make people closer to each other.
5-The students who do unpaid community services feel more generous and compassionate with poor people and orphans.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج 20
1-children have facilities more than older generation
2-visitors cannot arrive the museum earlier than usual
3-modern technology has advanced more than I expect
4-the effect of industrial pollution will get worse in future
5-old generation are less than enthusiastic about the foreign music

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 20
1-teachers has no authority over students in private school
2- the judge was accused of abusing his authority and taking bribes to appropriate public funds
3-the sinner admitted that had authority over composer and bribed him to sing a song in a famous concert
4- these days government has absolute authority apparently over public office staff
5-many years ago teachers had absolute authority in schools

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 20 Music is considered as an entertainment nowadays and a lot of people follow music in the world. Some people believe that music can make unity among people from different ages and cultural .Others insist on music cannot connect people together. I think both of view can be acceptable. Some people argue that music can attract abroad group of people in societies in any ages or cultures. First of all , it is clear that music can create the sense of exiting or depressing in audiences even a piece of music in a foreign language. Enthusiasts for music in… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of 19th session Three main exports from Southland are depicted on the bar chart over three years, 2000, 2021, and predictions for 2025. In 2000, international tourism export with roughly 8 billion pounds (BP) had the greatest earner among all three industries. Also, this figure had increased by one billion to about 9 BP up to now. It is predicted that this number peaks at just under 10 BP by 2025, reaching the highest level of revenues over the period through all categories along with dairy product revenues in 2021. Dairy has taken a significant step since 2000, with… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

سلام.وقت بخیر. این رایتینگ فیدبک نداشته است.باتشکر.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of 19th session Three main exports from Southland are depicted on the bar chart over three years, 2000, 2021, and predictions for 2025. In 2000, international tourism export with roughly 8 billion pounds (BP) had the greatest earner among all three industries. Also, this figure had increased by one billion to about 9 BP up to now. It is predicted that this number peaks at just under 10 BP by 2025, reaching the highest level of revenues over the period through all categories along with dairy product revenues in 2021. Dairy has taken a significant step since 2000, with… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Common mistakes of 19th session
1-Living in large modern cities brings more facilities and opportunities than the small ones.
2-Air pollution is one of the main problems that there are in large cities.
3-Nowadays, some educational authorities believe that it is better to teach a second language to young children.
4-Picking up a new language in primary schools opens new opportunities for young children to be more successful.
5-Sharing information freely provides students with new opportunities to achieve better results.

Fatemeh haddadan
میهمان
Fatemeh haddadan

اصلاح جمله سازی
4-Air pollution is an important problem in large cities.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Collocations of 19th session 1-Some educational authorities make the assumption that it is better to teach a second language to young children. 2- The plan of some families for emigrating to a large modern city is based on the assumption that there are more job opportunities for them. 3- There is a common assumption that living in small towns brings serenity for residents. 4-The assumption that sharing information freely provides students with new opportunities to achieve better results is reasonable. 5- Picking up a new language in primary schools is a shared assumption between teachers and some educational authorities that… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 19
1-people make a lot of assumptions about government
2-a lot of tourists make the assumption that poverty only exist in the third world
3-all scientific research has been based on assumptions
4-the assumptions about Covid 19 was wrong at the beginning of epidemic
5-assumption about economic improvement are highly questionable

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای رایج 19
1-The complexity of the societies problem make them difficult to solve
2-qualified teachers are needed to teach children useful knowledge
3-a really effective performance is needed to gain success
4- in modern cities children often will get higher education
5-tourisms industry is beneficial to the economy of modern societies

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 19 The bar chart shows three main exports in southland in 2000 , current years and with an expectation for future in 2025 . It is clear that international tourisms was the biggest exports in 2000 in southland . International tourisms was about 8 billion pound in 2000 , it had an increase slightly and reached just 9 billion BP in recent years and it is estimated that it will become the largest exports in 2025 with almost 10 BP revenue. Dairy products had an increase dramatically after 2000 reached almost 10 BP in current years , then… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ جلسه 19 مهرماه The bar chart demonstrates three principal exports from Southland in 2000, 2021, and projection of 2025. Overall, it is clear that international tourism remains the dominant industry in Southland’s export, and also dairy product exports increased significantly. But on the other hand, exports of meat production will be decreased steadily. International tourism is the biggest exports amount all three categories in 2000. its initial value was £8 billion in 2000 and has increased slightly. In 2021 it has reached approximately £9 billion. In the future, it is estimated, this industry will reach £10 billion in 2025.… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطاهای متداول جلسه 19مهر

1.Poor people cannot provide for their annual needs

2. The government should fine those who do illegal work

3. nowadays, young people don’t eat traditional food

4. studying hard leads to academic success

5. students try hard to achieve their goals

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن جلسه 19مهر

1. Scientists making a lot of assumptions about which sides of covid-19 are dangerous.

2. there is a common assumption that men can do challenging work

3. there is a wrong assumption that the Earth is not round

4. there is a widespread is the assumption, that ice at the Poles melts in the future

5. this is the incorrect assumption that transgenic products are harmful

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of 18th session Teaching a foreign language to young children instead of secondary school students has recently received attention from some educational authorities. Although this approach brings some benefits to young children, also confronts them with some problems.(35) Learning a new language in the first years of life proves beneficial. First of all, young children pick up a language much simpler than other ages. Because at a young age, the innate ability to learn a language is active. So their brains are prepared to receive new information, analyze, and memorize them, unlike adolescences that their brain often deals with… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Ideation of 18th session
Advantage
#have more free time
#picking up a language at this age is much easier
Disadvantage
#some teachers may not have enough language skills for teaching young children
#some families may resist learning a new language to their children
Advantage
#less embarrassment
#having a more flexible timetable
Disadvantage
#not be concentrated
#putting pressure on children

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Common mistakes of 18th session
1-Travelling to exotic places is popular among some tourists.
2-sharing information helps some students do easily their projects.
3-Facing famine needs to plan long-term.
4-Imposing curfew may reduce crime rates among teenagers.
5-emigrating to large modern cities opens new opportunities for educated people.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Collocations of 18th session
1-There is a considerable difference between living in large cities and small towns.
2- Teachers need to consider the difference in students’ talents.
3-Educationalists have a difference of opinion over doing unpaid community services by school children.
4- Parents should know the difference between their children.
5-The social difference is remarkable between people who live in modern cities and small towns.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

sad difference) کالوکیشن های جلسه هجدهم

1- There are some big differences between living in big cities and small towns.
2- There is a dramatic difference between the two charts.
3- The chart shows a slight difference between the number of hours spent on TV in 1990 and 1991.
4- There are significant differences between children’s talents.
5- There are major cultural differences between student’s families.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه هجدهم :

1- Learning a foreign language at an early age can be beneficial to students.
2- Traveling to exotic destinations is becoming very popular these days.
3- Imposing curfew on teens may create some problems for them.
4- Increasing the number of sport centers can improve people’s health.
5- Commuting to a sport center usually takes a long time in big cities.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه هجدهم : Education has always been a controversial issue. While some believe that learning a foreign language at an early age can be highly beneficial to pupils, others disagree. (27) There are some benefits when children are taught a foreign language at primary school. First of all, students in their first years, are faster learners compared to high school students. Primary school students usually show considerable enthusiasm for learning a new language and also have a great ability to memorize new words and try to repeat what they learn with a great passion. Moreover, they have more free… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

طای رایج 18
1-builing modern schools is needed for big cities
2-working in large companies has some benefit for employees
3-surfing the net is a common habit in developed cities
4-changing the conditions should be done by governments
5-getting stuck in traffic in small towns is unusual

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 18
1-there is a considerable difference between 2 language.
2-there is a psychological difference between adults and teenagers
3- Education systems should aware of genetic difference in the way boys and girls learn.
4-we have difference of opinion over where we go for holidays
5-we should not be focusing on stressing our difference instead of our similarity

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 18 In the past years ago ,children would begin studying a new language at secondary school ,but it has become an important part of the pupils lives, while some believe that learning new language has beneficial effect on children , others have the opposite view.46 word It is useful for young children to pick up new languages at an earlier age . First of all , at the very first years of life ,children usually learn new languages easily without using much efforts. They have powerful memory and then they have ability to learn quickly due to they are… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ جلسه 18 مهرماه Nowadays, learning a second language has become an important role at elementary school. Although some people believe that children gain more benefit from learning a new language at primary school rather than in high school, others disagree.(37) There are positive aspects when pupils learn fire language in primary school. First of all, students who study at elementary school have more free time rather than students of high school. Consequently, they can learn more compare with adolescence. Also, they can practice and broaden their knowledge of that second language by watching program which is suitable for improving… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطاهای متداول جلسه 18 مهر

1.Eating vegetable reduce heart attack

2. smoking is a major reason for air Pollution

3.doing exercise help people lose their weight

4.saving money is better than wasted it

5. using the internet can help students find information easily.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن جلسه 18 مهر

1. Study of big cities and small-town showed an important difference

2. there is a marked difference between the students who study silent and aloud

3. men cannot see the difference between light purple and pink

4.there is only a minor difference between the male and female ability

5.there is a subtle difference between twins

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of 17th session The global main reasons for farmland deterioration are depicted on the pie chart over ten years. Roughly two-thirds of whole farmland are deteriorated globally by over grazing and forest clearance, constituting 35%, and 30% of whole land degradation, respectively. While a total of over-farming with 28% and other causes of land degradation with 7% account for the same effect of over grazing. The table illustrates that various regions were affected by three different factors, with Europe having 23% of the whole affected land worldwide. While this figure for Oceania and North America fell to half and… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Collocations of 17th session
1-Obligating to do unpaid community services by school children helps them gain practical experiences.
2-Teachers should broaden their experience in educating students.
3-Some researchers refuse to share freely their experience.
4-Experience teaches parents that they should be very cautious about bringing up their children.
5-Some tourists have an exhilarating experience of travelling to exotic places.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Common mistakes of 17th session
1-Learning through experience is an inseparable part of life.
2-Some tourists tend to talk about their experience.
3-He has direct experience of living in big cities.
4-Elderly people have a wealth of experience about life.
5-Life experience is valuable.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 17
1- Teenagers will gain a lot of experience of outdoors
2- From experience government know fossil fuels will not be enough for future
3-this program helps tourists to gain some experience of the world
4-I had practical experience for Biology teaching in school
5- I don’t like to share my work experience with new employees due to abuse their position

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای رایج 17
1-experiments of our situations will give positive result in our life
2-the students were awaiting the results of examination
3-there may not be enough money to visit the museum
4-adult may be slow but at least they do not make stupid mistake
5-physical problems are less disturbing compare to mental problem

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 17 The pie chart reveals four causes of worldwide land degradation , which decrease amount of agricultural products and make poor people .According to the pie chart 4 reasons that had effect on degradation included ; deforestation with 30 percent ,over cultivation of crops with 28 percent ,animal grazing 35 percent and other reasons 7 percent while i t had the smallest impact and the most important factor of land degradation is related to animal grazing. The table illustrates that how these reasons have harmful effects on three regions ; North America , Europe and Oceania during 1990.… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ جلسه17 مهر The pie chart illustrates the main reason for farmland degradation all around the world, and the table presents information that how these varieties of reasons affected three regions in the 1990s. Overall, there are three main reasons for land degradation and farmland degradation in Europe was a bigger problem than in other regions. As the pie chart shows, 65% of land degradation was caused by excessive grazing and cut down off trees, which were 35 and 30 percent, respectively. 28 percent of global degradation was because of the over-cultivation of crops while other causes include 7%. The… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشنهای جلسه 17 مهر

1.If students do volunteer jobs they gain some experience

2. immigrate to another country help teenager broaden their experience

3. Students have considerable experience of voluntary job

4. we can learn many things from our parent’s personal experience

5 childhood experiences make people what they are as adults

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطاهای متداول جلسه 17 مهر

1.Many people in the world believe that the quality of education is declining

2.people who live in a small town, eating more organic products.

3. Students should do voluntary job

4.people should obey the law

5. the ice at the Poles is gradually beginning to melt

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

رایتینگ جلسه ی 17 The pie chart below shows the main causes of the decreased productiveness in agriculture and the table shows how they affected three different regions of the world during the 1990s.(30) The causes of global land degradation included Over-grazing, deforestation and over-cultivation which are 35%, 30% and 28% respectively and only 7% percentage of the causes included other reasons.as the table shows, North America had the least total percentage of degradation which was only 5% consisted of only 0.2% from deforestation, 3.3% from over-cultivation and 1.5% from over-grazing. Oceania had been affected more since the percentage of… بیشتر بخوانید

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

خطاهای متداول جلسه ی 17
1 there are thousands of hungry people in the world but it doesn’t stop some people to waste food.
2 teenagers better start working from a young age so they can experience it before graduating.
3 some Asian countries deal with poverty .
4 young generation don’t consider physical activities as an interesting hobby.
5 people nowadays care more about their mental health than before.

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

کالوکیشن های جلسه ی هفدهم
1 elderly people can share their experiences with young people.
2 experience is such a valuable thing which most young people don’t have enough of it.
3 experience is the only thing that can not be taught.
4 teenagers may not experience the same problems during their puberty.
5 unfortunately young people want to experience most of harmful things themselves.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج 16
1-tourist enjoy being the places that have top facilities
2-parents encourage the children to learn social behavior
3-government refuse to discuss the case air pollution
4-the parents advised to the children they should not take the risk of going the extremely dangerous places
5-the planting season that is in spring the farmer often busy with doing their agriculture
.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 16
1-the government in modern cities should minister the environment for protecting of physical harm
2-farmers produce diverse crops in different environment and this reason people in all over the world eat different food
3-acid rain makes the environment dirty and can cause serious damages to the children
4-Tourist usually travel to popular destination that having clean environment
5-using of renewable energies instead of fossil fuels impacts on operating cars and can protecting environment of air pollution

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 16 Some parts of UK teenagers cannot go out of home after particular hours in the evening. I believe that this restriction can cause some drawbacks and some advantages too. 32word Imposing on teenager to stay home the late hour of night is a beneficial decision for them. First of all , out of home places are not as safe as home for teenagers .when parents keep children from going outside , they would not be involved in unsuitable conditions such as disreputable friends or illegal activities and so on .They may fall into troubles due to they… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

:(Environment) کالوکیشن های جلسه شانزدهم

1-Deforestation has a negative impact on the environment.
2- Some immediate steps must be taken to protect the environment.
3- Plastic bags can harm the environment.
4- Industries have polluted the environment for many years.
5- Acid rain can lead to the destruction of the natural environment.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه شانزدهم :

1- Many teenagers enjoy being out of doors at night.
2- Some teenagers hate staying at home.
3- Many people enjoy living in big cities.
4- Some people prefer to live in small towns.
5- Some parents avoid letting their children go out alone at night.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of the 16th session Restricting teenagers staying indoors after a certain time in some parts of the US proves beneficial for them. However, this limitation produces some detrimental effects on them.(29) Putting time limitations on remaining indoors gives teenagers some advantages. First of all, they may be safer. The majority of individuals who are energetic and purposeful, work or do outdoor activities during the daytime. So, the city is crowded with active and industrious people. Accordingly, teenagers are able to earn a larger fortune to make healthy relationships and constructive conversations with them. So, in this atmosphere, offenders have… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Ideation of the 16th session
Good idea
# being safer
#spending more time on homework
Not Good idea
# losing confidence
#feel pressure

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

16th session collocations
1-One of ways to protect the environment is to clean up the environment.
2-Plastic bags pollute the environment.
3-Air pollution has led to the destruction of the natural environment.
4-The drought makes inhospitable environments for the animals.
5-Staying at home provides a safe environment for teenagers.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Common Mistakes of the 16th Session

1-Teenagers resist remaining at home at certain times.
2- Teenagers may be busy doing outdoor recreational activities with friends.
3-Teenagers enjoy being with their friends.
4-lifting curfew allows teenagers to spend more time outdoors.
5-Some people believe that learning how to cope with crucial conditions for teenagers is more efficient than imposing curfews.

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

رایتینگ جلسه ی 15 These three pie charts give away information about the annual spending changes by a particular school in UK in 1981, 1991 and 2001.(23) In 1981 only 2% of the total spending was spent for the insurance while it jumped to 3% and 8% in 1991 and 2001 which shows them understanding the importance of insurance during these years. In 1981 the amount of spendings on teachers salaries was 40% which increased to 50% in 1991 but fell to 45% in 2001 which does not show any particular trend just like the amount budget spent for resources… بیشتر بخوانید

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

خطاهای متداول جلسه ی 15

1The food she cooked for us tasted so good.
2 the class remained silent after the fight between the teacher and one of students.
3 the room suddenly grew cold after I turned off the radiators.
4 the therapist told her she had to become more comfortable with her.
5 in the middle of the conference one of the students proved the teacher wrong.

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

کالوکیشن های جلسه ی 15

1 companies nowadays invest a lot of money in internet.
2 people who are too attached to internet might harm their personal life.
3 internet access is one of the most important issues that developing countries deal with.
4 internet is such a huge miracle for today’s sellers.
5 teenagers nowadays waste a lot of their time surfing the internet .

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 15
1-tourists hardly have access the internet in remote spots
2- some information about energy consumption is freely available on the internet
3-Using internet banking services causes saving more time in the big cities
4-users can find all sorts of information on the internet
5-eventually , information about modern technology sped through in the internet

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج15
1-having responsibility for organization an activity help you to do that well.
2-sport facilities will motivate people to exercise more regularly .
3-internet is not easily available in this place for tourists
4-All people do not have a healthy life style in modern cities
5-Farmers work the land industriously

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 15 Three pie charts show that how budget were spent on different categories by a school in the UK in three separate years , 1981 ,1991 , and 2001. During all 3 years the biggest expenditure was related to employees،salary . while teachers ،salary rose from 40 percent to 45 percent from 1981 to 2001,other workers ،salary had a fall from 28 percent to 15 percent. The budget that were spent on employees،salary totally was 68 percent in 1981 and 60 percent in 2001. Expenditure on furniture and equipment had significant fluctuation and was about 15 percent in… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

با سلام فید بک نگرفتم

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

:(Internet)کالوکیشن های جلسه پانزدهم

1- Nowadays, people access the high speed internet throughout the world.
2- Teenagers spend a lot of hours surfing the internet these days.
3- Most people connect to the internet from their mobile phone.
4- Students are encouraged to download useful reading materials from the internet.
5- Many students are using the internet to attend online courses.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه پانزدهم :

1- People in big cities usually have access to the facilities more easily.
2- People in small towns face less financial difficulties.
3- The graph shows significant growth in the number of unhealthy people.
4- It can be very difficult for immature teenagers to do unpaid jobs.
5- Unemployed population has reached an alarming proportion in many parts of the world.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه پانزدهم : The charts illustrate how much a school in the UK spent on 5 different running costs in three years, 1981, 1991, 2001. In all these years, the largest budget was spent on staff salaries. Although others workers’ salaries fell from 28% in 1981 to 15% of total spending in 2001, teachers’ salaries remained the highest annual cost and it reached 50% of spending in 1991 and ended at 45% in 2001. The budget spent on resources such as books and also furniture and equipment was subject to the most considerable fluctuation. Expenditure on furniture decreased to… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ مهرماه جلسه 15 The pie charts illustrate the annual expenditure in a certain school in the United Kingdom in two decades(1981,1991 and2001) Overall, it is clear that the staff salaries represented a significant part of the annual school expenditure in three years, while insurance was the smallest cost in each year. In 1981, 14% of the budget went on teachers’ salaries, and in 1991 rose to 50% but fell 5 percent in 2001. The other workers’ salaries fell steadily over the 20 year period, which was 28,22 and 15 percent, respectively. Expenditure on furniture and equipment had decreased by… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن های جلسه 15 مهر
1.Young people spend their time surfing the internet

2.these days people buy their basic needs on the internet

3 many students are using the internet to find information

4. people downloaded movies from the internet , they don’t buy CD

5.developed countries have low-speed internet connection

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطاهای متداول جلسه 15 مهرماه
1.Nowadays, people eat unhealthy food

2.the number of teenagers who eat junk food increased dramatically

3.eating fried food is harmful to your health

4.wealthy people can afford to buy organic products

5.sports facilities that are built by governments would be cheaper.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Writing of the 15th session The annual expenditure of a school in the UK that comes into 5 categories is depicted on three pie charts at three different times ( 1981, 1991, and 2001). Overall, the cost of employee’s payment was the highest among 5 categories, while the spending on insurance was negligible over the period despite an increase. The two other categories showed a fluctuation pattern. More than a half of the total school budget was allocated to staff salaries. In 1981, teachers and other workforce were paid 40% and 28% of the whole budget, for teachers rising to… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

15th session collocations
1-Some schools provide students with internet access.
2-Some residents of big cities can access some internet services that provide some community services like internet shopping and internet banking.
3-Sharing information helps researchers download easily scientific papers from the internet.
4-Surfing the internet wastes student time.
5-Some countries use the internet to advertise their products.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

Common Mistakes of the 15th Session
1-Improving the quality of products is one of the effective ways to improve public health.
2-Doing some charity services by students improves a sense of sympathy with poor people and orphan children.
3-travelling to exotic places is popular among some tourists.
4-Living in small towns inspires individuals to feel serene.
5-Global hunger is a universal problem.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن14
1-consumption of unhealthy food has risen drastically in many part of the world
2-in addition to sports,consumption of organic foods put people in a more healthier condition
3-consuption of water is increasing at an alarming rate
4-reaserchers have reached new approach of consumption of solar energy
5-oil and petrol are the most consumption fuel at present

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج14
1—sport and physical exercises help people be more healthy and happy
2-unhealthy foods make publicans feel sick
3-government let the museum refurbish for rising visitors
4-reporters saw fuel energy give to other country secretly
5-Government made modern houses reduce consumption of energy

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 14 In modern societies unhealthy population and overweight are increasing at alarming rate. I believe that sports facilities for the public can improve can improve public health but it can not be enough and other measures are needed .41 word Raising physical exercises can improve drastically people’s health .first of all , if government provides some different facilities in parks and local places large number of people will engage in more exercises . in modern societies people have hectic social life and physical activities are really beneficial for people who live in these societies. Lifestyle is full of stressful… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه چهاردهم :

1-Living in big cities helps the residents progress more rapidly.
2- Living in small towns makes some people feel better.
3- Accepting bad conditions makes us face fewer challenges.
4- Facing challenges helps us boost our self-confidence.
5- Unpaid jobs helps teenagers gain experience.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ جلسه 14 مهرماه A problem of a sedentary lifestyle is decreasing level of general health. A group of people believes that increasing sports facilities can help public health, while others think that it cannot be enough and other methods help public health.(39) There are several reasons why some people think that building sports facilities can help general health. First of all, providing support facilities help increase sports participation. If government make some sports facilities in residential areas can have an effect on public health, because neighbors who do not exercise regularly can gather in their neighborhood where doing exercise… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطاهای متداول جلسه ۱۴ مهرماه

1.She saw her grandmother cross the road

2.parents do not let their children go to the nightclub

3. classical music makes people think about the past

4. she can hear her friend talking about exams

5.teenagers help elderly people carry their purchases.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن های جلسه ۱۴ مهرماه

1 People should reduce gas consumption in winter.

2. 40 years later, total oil consumption will be halved

3. Doctors want people to cut alcohol consumption.

4. Government should awareness people reduce household consumption of gas

5. High consumption of alcohol was observed between teenagers and adults

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

public health

sport facilities
#excersise participation
#less expensive

other measures
#healthy food
#medical facilities

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه چهاردهم :

1-He helped me do my homework.
2- She let me use her phone.
3- He made them watch the film.
4- The teacher did not let me ask him a question.
5- The government helped people rebuild their homes.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

:(Consumption)کالوکیشن های جلسه چهاردهم

1- Consumption of oil increased by 25% in 2005.
2- Unleaded fuel consumption has gone down dramatically in recent years.
3- Total consumption of gas has risen by 20%.
4- The government asked people to cut electricity consumption.
5- People should stop using home appliances with a high electricity consumption.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه چهاردهم : There has been an increase in the number of unhealthy people throughout the world. While I think providing more sport facilities can be one of the possible solutions, some more steps need to be taken in order to tackle the issue. (40) There are a variety of reasons why increasing sports centers can help people glow with health. First of all, people are more likely to take part in a sport of some kind. Nowadays, people living specially in big cities, have limited amount of free time. By increasing sports facilities, people can have easier access… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

رايتينگ جلسه ى ١٣ The line graph bellow is a reflection of the reported and expected consumption of energy from 1980 to 2030 in the USA (23) In 1980 petrol and oil were 35 qu but fell to over 30 qu in 1985, returned to almost 35 qu in 1990 and they had a gradual growth until 2008 and it is predicted for them to keep the growth till 2030 to 50 qu.(46) Coal and natural gas which were 15 qu and 20 qu in 1980 had fluctuations till 2008 and are expected to grow gradually till 2015 when both… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

خطاهاى متداول جلسه ى ١٣

1 the students were given the false information about their exams.
2 the employees are expected to show some progresses in their fields.
3 the death toll showed that there were thousands of people killed in the tsunami in Thailand.
4 in my company the head manager announces the people who are chosen to be given a rise.
5 when they got back home they saw that the glass was broken.

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

كالوكيشن هاى جلسه ى ١٣

1 Living alone was quite an achievement for my aunt.
2 getting accepted in a top university is a major achievement in every student’s life.
3 children should not be compared to each other by their achievements.
4 every person’s achievements are based on their abilities.
5 a growth like that was such a great financial achievement for the company.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای رایج
1-people usually are distracted by a lot of unpleasant situation
2-some different hobbies can be done by young students
3-it is common that social responsibility are not given to children.
4-some drastic construction have been built the island
5-fossil fuels have been used in all over the world for many centenaries

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 13

1-part time jobs make a great achievement for teenager
2-reducing pollution in big societies will be a tremendous achievement
3-high percentage of satisfied tourists show a tremendous sense of achievement
4-jobs with well paid will be a great achievement for adult
5-accessing useful information is a major achievement in modern communities

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 13 The graph shows 6 different kinds of energy consumption in USA from 1980 and a prediction until 2030. Petrol and oil are always the dominant fuel that were used 35 QU in 1980 and with some fluctuation rose to just over 42 in 2015 and then it is expected to increase steadily and reach a peak over 45 QU in 2030. Consumption of natural gas and coil is similar .in 1980 consumption of coal was 15 QU natural gas was 20QU.According the data in graph ,gas fuel consumption showed a fall and then increased gradually and with a… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ جلسه 13 مهرماه The line graph illustrates energy consumption in the United States between 1980 and 2008 and projected the consumption to 2030. Overall, total fuel consumption increase between 1980 and 2008, and is predicted to increase in the future too. Over these 28 years, petrol and oil were the main two sources of energy and similar behavior is expected in the future. In 1980, the consumption of petrol and oil was 35 quadrillion units(qu). In spite of some initial fluctuation from 1995, there was a constant increase and it is predicted to reach a peak at 50 qu… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطاهای متداول جلسه ۱۳ مهرماه

1.The chemical is placed in a test tube and the data is entered into the computer.

2. Teenagers is the happiest time because they are supported by family

3. Sharing information should not be restricted by the government

4. Nowadays children are protected by a nurse

5. Every year thousands of people are killed by criminal

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن های جلسه ۱۳ مهرماه

1.The most outstanding achievement was the way in which all the gas appliances were changed throughout the country.

2. Winning the match was a great achievement.

3. Governments is a great achievement of civilization

4. Remarkable chemical achievement brings scientists considerable rewards

5. The first flight is the most impressive human achievement

mohammad nikrouz
میهمان
mohammad nikrouz

Writing session 13 The graph shows the USA consumption of energy by fuel between 1980 and a forecast for 2030 against Quadrillion units. Petrol and Oil are dominant the fuel consumption in US throughout the period. It stood at 35 Quadrillion units (QU) in the beginning of period, reached to just about 40 till 2012 and will forecast for increase significantly to about 50 QU at the end of this predicted time. Coal and Natural Gas started at just over 15 and 20 QU respectively in 1980, while the trends will fluctuate to just over 20 QU until 2015. Although,… بیشتر بخوانید

mohammad nikrouz
میهمان
mohammad nikrouz

Collocation (جلسه 13)
1. They were proud of their children’s achievements
2. The college has an outstanding record for sporting achievement
3. The school was praised for its tremendous achievement in raising academic standards.
4. He was honored for his remarkable achievement to get promotion in his office
5. Rising the number of our sales rate represent a considerable achievement for us

mohammad nikrouz
میهمان
mohammad nikrouz

Grammatical mistakes (جلسه 13)
1. The walls are constructed of concrete
2. The last decade has seen a steady decline in the number of endangered species living here
3. We strive to be accurate, but some mistakes are inevitable
4. The engine is designed for easy maintenance
5. The company suffered huge losses in the last financial year

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

):Achievement)کالوکیشن های جلسه سیزدهم

1-He asked me to talk about my most important career achievement.
2- Succeeding in doing this project can be a great achievement.
3- Passing the final exam gave her a tremendous sense of achievement.
4- The invention of the satellite is one of the greatest achievements of mankind.
5- Employers must pay attention to the educational achievements of individuals when hiring them.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه سیزدهم :

1-My hometown is located in the north of Iran.
2- Such behavior is considered to be offensive.
3- The students are being distracted by the noise of cars.
4- Many schools are constructed in this country every year.
5- Crime rates are expected to rise sharply in coming years.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه سیزدهم : The graph shows the energy that is consumed in USA over a fifty-year period between 1980 and prediction for 2030. At the beginning of the period, petrol and oil consumption was at 35 Quadrillion units (QU) and despite some fluctuation over the next 15 years , it rose to 43 QU in 2008 and it is predicted to increase to nearly 50 QU in 2030. Consumption of coal and natural gas started at 16 and 20 QU respectively and both of them increased steadily with some fluctuation up to 2008 at 23 QU. Coal is expected… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

رایتینگ جلسه 13 ام The graph illustrates the fuel consumption by the U. S. for 6 energies from 1980, with a projection for 2030. Overall, fossil fuels are the most popular energy over the period, while Nuclear and renewables with negligible changes have the lowest consumption. From 1980 to 2008, Petrol and Oil increased with some fluctuations from 35 to 42 Quadrillion units (QU). Then the figure is projected to continue growing to under 50 QU in 2030. In 1980, the consumption of Coal and Natural Gas started at 16 and 20 QU, rising moderately to 23 QU in 2008.… بیشتر بخوانید

Fatemeh haddadan
میهمان
Fatemeh haddadan

سلام.وقت بخیر.فیدبک این رایتینگ ارسال نشده است.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

کالوکیشن های جلسه ۱۳ ام
1-Reduction of air pollution in the last decade is quite an achievement.
2-The sharing information represents a considerable achievement.
3-Reduction of global hunger by using modern agricultural methods was no mean achievement for governments.
4-Some teachers are researching the effect of unpaid community services by school children on educational achievement.
5-As we take action to reach aims, we felt a sense of achievement.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

خطای متداول جلسه ۱۳ ام
1-The information which was shared was beneficial.
2-The tourists were taken to the museum by bus.
3-The tourist industry is developed by refurbishing some ancient places.
4-The unemployment rate has been exacerbated in small towns since last year.
5-The extreme weather was forecasted before the devastating flood.

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

رایتینگ جلسه ی 12 dealing with life problems is a huge part of everyone’s life. While some people choose to deal with them by adapting themselves to the situation and accept it ; some try to work hard to solve them and I believe the second choice is a better one.(45) there are people who believe that when a problem appears in life the best one can do is to do nothing about it and try to accept the situation as it is. First of all ignoring the problems is so much easier than struggling with it. the less you… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

كالوكيشن هاى جلسه ى دوازدهم

1 The boss was trying to take advantages of his employees by increasing their work hours .
2 The third company offered some great advantages which the other two didn’t have.
3 scientists believe that the advantages antidepressants have outweighs any side effects they might have.
4 after the refurbishment visitors could enjoy plenty advantages which the hotel didn’t have before.
5 the schedule his teacher gave him helped him to gain lots of advantages just from the time he spent in the library .

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

خطاهاى گرامرى متدوال جلسه ى ١٢

1 The poor cat fell from the 4th floor before they could catch it.
2 jimmy’s diner became popular faster than expected.
3 the department’s manager agreed to give me a rise if I could finish the article by its deadline.
4 people who want to improve their situation need to work harder.
5 people who live in big cities have to be able to stand noisy streets.

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

رایتینگ جلسه ی 12 dealing with life problems is a huge part of everyone’s life. While some people choose to deal with them by adapting themselves to the situation and accept it ; some try to work hard to solve them and I believe the second choice is a better one.(45) there are people who believe that when a problem appears in life the best one can do is to do nothing about it and try to accept the situation as it is. First of all ignoring the problems is so much easier than struggling with it. the less you… بیشتر بخوانید

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه دوازدهم :

1- The crime rates have increased in recent years.
2- The number of students in universities has decreased.
3- I lived in mashhad when I was a university student.
4- Many people die of hunger in the world.
5- I often listen to classical music.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

): advantage)کالوکیشن های جلسه دوازدهم

1- I have gained considerable advantages of working in this company.
2- Young people enjoy considerable advantage in terms of health.
3- It is a great advantage to be able to communicate with others well.
4- Taking some actions in order to improve a bad situation has a number of distinct advantages.
5- This visa has several advantages over conventional visas.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه دوازدهم: People have opposing views about whether to accept a bad situation or put effort into improving it. While some valid reasons can be mentioned to accept a bad situation, fighting hardships in order to overcome the situation can be a more ideal solution. (43) There are some people who are in favour of accepting dreadful conditions. First of all, people will be under less stress if they do not get into a fight with their problems. To explain more, Conscious decisions are needed to be made to remedy a bad situation and it can be challenging to… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

وقت بخیر ایده پردازی زیر درسته؟
accept
#less hardship in life
being more calm#

improve
#have bright future
#being more powerful

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 12 Life always has a lot of difficult situation .some people believe that it is better to accept hardship ,others including me think it is best to improve unpleasant situation.31word Some people argue that the best thing to do is to accept strict condition .first of all ,people will suffer less hardship in life if they accept the fact that they may have some problem in their life then they do not fight and do not try really hard to prevent or get rid of something unpleasant that already exists. some challenges that people are facing of their career… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن12
1-It is a considerable advantage to be able to speak English.
2-taking action in problems gives you a psychological advantages
3-using modern technology in medical care is a distinct advantage in developed countries
4-when you become independent you will have great advantages for yourself
5-one of the many advantages of living in Rasht is that ,you can eat healthy foods

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای رایج12
1-this problem happened because he was very strict and did not have flexibility
2-he personally becomes increasingly anxious in difficult situation
3-I can not stand people smoking around me
4-I am listening to the rain falling on the roof when I am doing my assignment
5-they are working towards a solution to their problem

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطاهای رایج12
1-this problem happened because he was very strict and did not have flexibility
2-he becomes increasingly anxious in difficult situations
3-I can not stand people smoking around me
4-I am listening to the rain falling on the roof when I am doing my assignment
5-they are working towards a solution to their problem

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن12
1-It is a considerable advantage to be able to speak English.
2-taking action in problems gives you psychological advantages
3-using modern technology in medical care is a distinct advantage in developed countries
4-when you become independent you will have great advantages for yourself
5-one of the many advantages of living in Rasht is that ,you can eat healthy foods

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

ایده پردازی جلسه 12ام
Bad Situation
Accept it
# being more calm
# putting less effort
Improve it
# getting more achievement
# having more a sense of confidence

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

رایتینگ جلسه 12 ام Dealing with various difficult situations is the key aspect of everyone’s life. While some individuals admit such dreadful conditions and give in, others including me think the best way to manage them is a ceaseless struggle for finding a remedy for such hardship.(43) Approving an unsatisfactory situation is an approach that some people prefer. First of all, when people confront their problems, accepting such challenges helps them be calmer. Since their thought concentrates less on tragic events. As a result, they are able to create a more positive image of life in their mind and be… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

کالوکیشن جلسه 12 ام
1-One of the many advantages of living in a small town is that people are more friendly and supportive.
2-The students took advantage of sharing information to improve their projects.
3- Attracting tourists turns economical growth to your advantage.
4-global hungry can be linked to the disadvantage of living in regions with extreme weather.
5-Doing unpaid community services by high school students may work to their advantage.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

خطای متداول جلسه 12 ام
1-Some parents agree with imposing an obligation on their teenagers for doing unpaid community services.
2-Some politicians are working toward a solution to improve the economical situation.
3-The acid rain had fallen, it damaged the forest.
4-Some animals died of a serious shortage of food in some areas.
5-The tourist walked into the museum and sat down in a chair.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari رایتینگ جلسه یازدهم کلاس مهرماه 1400 The table shows how many people visited Ashdown museum in the year prior to and the year following it’s refurbishment, while the pie charts display the responses to surveys of visitor satisfaction during the same year. Overall, it is apparent that both the number of visitors and their level of satisfaction have improved significantly after the renovation. The pie charts illustrate, in the year before refurbishment the number of people who claimed they were satisfied (%30) was twice of the number of people who were very satisfied (%15). After renovations, same categories… بیشتر بخوانید

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
کالوکیشن جلسه یازدهم کلاس مهرماه1400
1-Factories are one of the most important producer of air pollution in the country.
2-Environmental pollution has increased during past 10 years.
3-Governments could decide to control environmental pollution in the OECD countries.
4-Scientific researches have confirmed that died fishes were caused of water pollution.
5-The air pollution of private transportation systems such as cars have negative effects on health of people.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
خطای رایج جلسه یازدهم کلاس مهرماه1400
1-Nowadays most of the governments develop organic produces in their countries.
2-I have studied English for two years,
3-The price of gold is increasing significantly.
4-I saw my friend yesterday.
5-When I came home, my sister had washed all the dishes.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج 11
1-the conference in hospital only lasts 3days
2-the manager is having a meeting after we finish this project
3-I have always been interested in medical science from my childhood
4-I have recently joined IELTS class
5-Ihad passed my university exams well before I graduated from university.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای رایج 11
1-the conference in hospital lasts only for 3days
2-the manager is having a meeting after we finish this project
3-I have always been interested in medical science since my childhood
4-I recently joined IELTS class
5-I had passed my university exams well before I graduated from university.

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 11
1-indusry activities caused severe pollution problems.
2-pollution has big effect on human societies
3-government should authorize some new plans to control pollution
4-pollution of Zarjob river where is located in Rasht is seriously .
5-some country try to prevent future pollution

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 11
1-indusry activities caused severe pollution problems.
2-pollution has long term effect on human societies
3-government should authorize some new plans to control pollution
4-pollution of Zarjob river wich is located in Rasht is really serious .
5-some countries try to prevent future pollution

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 11
1-indusry activities caused severe pollution problems.
2-pollution has long term effect on human societies
3-government should authorize some new plans to control pollution
4-industry supplies contribute to the effect of both air and water pollution
5-some countries try to prevent future pollution

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ جلسه 11 The set of below consist of a table that shows amount of visitors to Ashdown museum and pie charts that illustrate the result of evaluation of people how satisfied with visit of museum. The table shows total number of visitors to Ashdown before renovation that was about 74000 and during the year after refurbishment was about 92000.total number of visitors had marked rise after renovation . pie charts show that before refurbishment 15% of people was very satisfied .the percentage of people who were very satisfied increased to 35% after renovation and percentage of those who were… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

وقت بخیر فیدبک نگرفتم

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

رایتینگ جلسه 11 There are two groups of visuals that are related to a research of Ashdown museum. The whole number of individuals who have visited this museum during the year before and the year after it was renovated is shown on the table. Also, the pie charts depict the level of satisfaction from seeing the museum during the same two intervals. The table illustrates that the number of visitors considerably increased from 74 thousand people before some modernization to 94 thousand people after it had been done. The pie charts show that half of the visitors before the improvement,… بیشتر بخوانید

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

خطاهای متداول جلسه 11

1- The students who have done unpaid community services are more successful in their future careers.
2- After two years of graduate school, some people have been unemployed because of a lack of practical skills.
3-The heavy rainfall had been forecasted before the region was struck by a devasting flood.
4-They attracted more tourists because they had redecorated the image of the city.
5- The information gained from the latest research had been leaked before the publication.

fatemeh haddadan
میهمان
fatemeh haddadan

کالوکیشن جلسه 11
1-Air pollution can cause to fall acid rains.
2- The pollution was highly dangerous for children.
3-Most air pollution originates in traffic fumes.
4-The industrial factories are a source of atmospheric pollution on a massive scale.
5- The effect of oil pollution on marine mammals is in control of environmentalists.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه یازدهم :

1- I have worked for cement company for nearly seven years.
2- I met my best friend yesterday.
3- By the time I got home, my brother had left.
4- Social media has become highly popular in recent years.
5-There has been a significant increase in the number of people who are infected with covid-19.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

):pollution)کالوکیشن های جلسه یازدهم

1- Most air pollution is caused by modern industries.
2- Environmental pollution is a serious problem throughout the world.
3- Cars are a great source of air pollution.
4- Industrial chemicals are a major cause of water pollution
5- Some new measures must be taken to control pollution.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه یازدهم : The diagrams show the number of people visited Ashdown Museum and the level of their satisfaction before and after a renovation. As regards the pie charts, 15 percent of visitors before the improvement were very satisfied and twice as many as the number (30%) were satisfied and these numbers rose to 35 and 40 percent respectively after refurbishment. The percentage of dissatisfied visitors showed a drop of 25% after renovation and plunge from 40 percent to 15 percent of all visitors and the number of very dissatisfied visitors fell from 10% to 5 %. In both… بیشتر بخوانید

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

راستینگ تسک 1 جلسه ی 11 The graphs bellow show the total number of visitors to ashdown museum a year before and after a refurbishment and the level of the visitor’s satisfaction in the two same period.(31) The pie charts show that a year before the refurbishment half of the visitors were dissatisfied or very dissatisfied while 15% were very satisfied, 30% were satisfied and 5% of them gave no response at all. But after a year of the refurbishment the percentage of very satisfied visitors dramatically increased to 35%, the percentage of the people who were dissatisfied saw a… بیشتر بخوانید

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

خطاهای متداول جلسه ی 11

1 They are trying to solve the visitor’s problem
2 the statue of liberty has been built in 1886.
3 the company’s financial growth has started from last year.
4 the percentage of the elderly population in the country has been an issue since 2003.
5 there has been a growth in the percentage of the students who believe that unpaid working as a part of their education is a helpful idea.

sophie nabizadeh
میهمان
sophie nabizadeh

کالوکیشن های جلسه ی 11

1 The air pollution is a serious problem for the southern part of the country.
2 the new factory has polluted the river which is beside its building.
3 using the public transportation helps controlling the air pollution.
4 the government decided to take serious actions to prevent air pollution.
5 thousands of people were killed because of the radioactive pollution.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ جلسه 11مهرماه The table demonstrates the number of visitors to Ashdown Museum, and the pie charts compare their satisfaction during the year before and after the refurbishment. Overall it is obvious that both the number of visitors and their satisfaction level increase significantly and they attract new visitors to Ashdown Museum. As pie chart shows, only 15% of visitors were very satisfied before the refurbishment and just under a third of all visitors(30%)were satisfied. After the repair, these results were changed and increased to 35 and 40 percent, respectively. The number of dissatisfied and very dissatisfied visitors declines after… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

کالوکیشن های جلسه 11مهرماه

1.Air pollution can cause breathing problems for elderly people

2. recycling helps control environmental pollution by reducing the need for waste dumps.

3. smoking is a major cause of air pollution

4. Marine pollution threats aquatic animals

5. using public transport can help reduce air pollution.

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

خطاهای متداول جلسه 11

1.Best friends know when you are upset about something

2. 50 years ago, people did not spend as much on entertainment as they do today

3. computer has made our life a lot easier

4.the car broke down just after we had set off

5.she’s working at the restaurant until the end of the month.

Shima Dehghani
میهمان
Shima Dehghani

سلام رایتینگ جلسه ۱۱ رو تصحیح نکردید
ممنون از شما🙏🏻

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 10
1-rural population has been decreasing last decades
2-elderly population need more health care
3-increasing in population density in most cities of iran is as a course for cocern
4-recently urban population has grown by 60%
5-tehran has a large working population

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

کالوکیشن 10
1-rural population has been decreasing last decades
2-elderly population need more health care
3-High population density in most cities of Iran is as a cause for concern
4-recently urban population has grown by 60%
5-tehran has a large working population

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای گرامری 10
1- I went to the university of gilan where I studied there
2- Most students who do unpaid work may not be satisfied with continuing to work
3- My new house which I have bought 4 years ago is much larger than my old house
4- My parents live in a house whose decoration needs to change
5- There are some reasons why I dislike to go there

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

خطای گرامری 10
1- I went to the university of Gilan where I studied
2- Most students who do unpaid work may not be satisfied with continuing to work
3- My new house which I have bought 4 years ago is much larger than my old house
4- My parents live in a house whose decoration needs to change
5- There are some reasons why I dislike to go there .

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

ایده پردازی 10
Unpaid community service
Agree
#experience of working
#learn communication skills
Disagree
#face the risk of injury
#missing motivation

ایده پردازی 10
Unpaid community service
Agree
#experience of working
#learn communication skills
Disagree
#face the risk of injury
#missing motivation

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 10 The best time for achieving high experience is high school period .the young children can take part in unpaid work as a part of their curriculum planning .it can be both useful and useless. Doing compulsory works in some part of high school courses has very beneficial effect on teenager . First of all, it may be important experience in their life and can be prepared for gaining great job in future and can be familiar with real world out of their school and have good knowledge And understanding of their first tasks outside their home they especially… بیشتر بخوانید

فاطمه احمدزاده
میهمان
فاطمه احمدزاده

رایتینگ 10 The best time for achieving high experience is high school period .the young children can take part in unpaid work as a part of their curriculum planning .it can be both useful and useless. Doing compulsory works in some part of high school courses has very beneficial effect on teenager . First of all, it may be important experience in their life and can be prepared for gaining great job in future and can be familiar with real world. They can gather too much information about different job . secondly,. it is better voluntary services are taught to… بیشتر بخوانید

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari رایتینگ جلسه دهم کلاس مهرماه1400 It is advised for adolescents to take on volunteering jobs for an allocated period of time to assist people in the community. I believe, teenagers can benefit from working as part of their education but there are some disadvantages. (39word) Teenagers can benefit in long run to work for community services. Firstly, they would learn how to communicate with other people and be in a groups. In addition to, time management and organizational skills can be developed. Nowadays, the teenagers are not interested in after-school activities and most of them are spent their… بیشتر بخوانید

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
خطای متداول جلسه دهم کلاس مهرماه1400
1-I go to school that I have registered in.
2-Most students who like living in a big city.
3-There are people who prefer working in a large company.
4-Restaurants that need work force.
5-I talked to a manager who I had project with.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
کالوکیشن جلسه دهم کلاس مهرماه 1400
1-The rate of population growth decreases in Iran.
2-The rural population in each country affect in food and agriculture.
3-Most of the population in the world have not enough food to eat.
4-The urban population increase in Iran especially in Tehran.
5-The university has a student population of almost 2000.

raha ghaffari
میهمان
raha ghaffari

raha ghaffari
ایده رایتینگ جلسه دهم کلاس مهرماه1400
Agree
#learn new skill
#prepare for career

Disagree
#waste of time
#lack of motivate

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

:(population)کالوکیشن های جلسه دهم

1-The government should give more attention to the needs of elderly population.
2- The rapid population growth of the world has detrimental impact on environment.
3- The majority of the population is satisfied with the public services.
4- India has a high population density.
5- The population increased by 20% in less than a year.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

خطاهای متداول جلسه دهم :

1- People who exercise regularly are more likely to live longer.
2- Employees who have not been vaccinated against corona are at risk.
3- This is the company that I work for.
4- He applied for the job that he was interested in.
5- She is playing the music that she always listens to.

Hamed Bahari
میهمان
Hamed Bahari

رایتینگ جلسه دهم : High school students usually seek to broaden their experience. I believe that doing unpaid work related to their education can help teenagers a lot in this way. But this scheme can result in some drawbacks. (35) Volunteer works as a compulsory part of education can be beneficial to teenagers. First of all, it helps teenagers to communicate more effectively with others. Working as a part of education sometimes requires working in some groups, hence, teenagers can share their thoughts and knowledge with others and also socialize with larger number of people which can improve their interpersonal… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

رایتینگ جلسه ی دهم Working is a huge part of every adult’s life. So some people believe that it’s helpful for high school students to have it as a compulsory part of their education. Although it helps them to gain this experience it has disadvantages for them too.(48) Experience working in teenage years can benefit students in both their current and future life. First of all such an experience in an early age can help them in their future career. It makes them learn how to deal with different people and how to adapt themselves to new circumstances. Secondly this… بیشتر بخوانید

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

خطاهای متداول گرامری

She talked to the man who’s the palace was for.
Your dad was who I talked to.
I have to take it back to the man who the wallet was for.
People who eat healthy have longer lives.
I was worried about someone who didn’t even know me.

Sophie Nabizadeh
میهمان
Sophie Nabizadeh

کالوکیشن های جلسه ی دهم

They attacked the native population
My country had a total population of 80 million
Young population needs to be increased
Lack of Population is an important issue of some countries
My country’s population had a growth through these pas years

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

رایتینگ جلسه 10 مهرماه A number of people think that secondary school students must do volunteer work, I believe this work has many benefits for students, but this scheme certainly has its drawbacks.(29) Teenagers can learn many beneficial things from volunteer works. First of all, a number of students do not have a part-time job so working as a volunteer can help them get experience. This can help them have the actual feel to do tasks out of the home under the oversight of outsiders with various perspectives, which assists pupils with a new atmosphere and other people. Secondly, they… بیشتر بخوانید

shima dehghani
میهمان
shima dehghani

Unpaid community service
agree
#get experience
#learn new skills

disagree
#waste time
#need money