دوره آنلاین آیلتس مردادماه 1399

دوره آنلاین آیلتس مردادماه 1399

دوره آنلاین آیلتس مردادماه 1399

دوره آنلاین آیلتس مردادماه 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 4 مردادماه 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره آنلاین آیلتس مردادماه 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 60 to 66 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 8 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

#17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Advanced Page 10 to 25 فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Music Good Way Bringing People Different Cultures Ages Together

.

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 54 to 59 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Part 7 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 91 to 120 فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 49 to 53 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12 

Essential Words for IELTS Part 6 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#17 and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 61 to 90  فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 44 to 48 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6 

Essential Words for IELTS Part 5 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 31 to 60  فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

 

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 39 to 43 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 

Essential Words for IELTS Part 4 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 8 to 30  فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 14th Session

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 33  to 38 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 15 to 22 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 

Essential Words for IELTS Part 3 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 27 to 32 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 8 to 14 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 6 to 12 

Essential Words for IELTS Part 2 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

.

.

Assignments of the 9th, 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 22 to 26 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 7 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 5 

Essential Words for IELTS Part 1 Unit 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 to 21 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 19 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 13 14 15 16 17 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 14 15 16  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre Intermediate Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic Task 2  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 7 8 9 10 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 and 3 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید 
آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید 

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Real 1 unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟ 

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را ببینید نوشتن مقدمه 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره آنلاین آیلتس مردادماه 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

73
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
60 Comment threads
13 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
8 Comment authors
Miladlistening questionSabaAli jalaliAli jalali- Writing- 7 Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Nazanin
میهمان
Nazanin

Music is the main part of many people’s life. Some claims that it has enormous potential for people around the world to connect each other in different ages and cultures. To some extent I agree that although in some cases isn’t sound convincing. (43worlds) Some perceived that music is nonverbal form of language. First of all, music is the best tool for communication, in spite of deference there are many opportunity through music that people can enjoy. Music gives a feeling of happiness and sadness; although it might be a piece of music in a foreign language, people can feel… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

The bar chart illustrates Southland’s main exports in 2000, 2020 and 2025 and in three different groups, including International tourism, dairy products and meat products. International tourism was the biggest export earner in 2000 and stood at 8 billion pound (BP). Since then it has risen to just under 9 BP, before reaching to the estimated value that will be about 10 BP. On the other hand, meat products had a down ward trend and will continue to decline by the end of the period. This figure started at 6 BP in 2000, when it has gone down so that… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

The pie charts illustrate the amount of electricity and the proportion of sources that were used to generate it in two countries, including Australia and France in 1980 and 2000. Coal was used far more than any other sources in Australia in both years. In 1980, coal generated half of total that was 100 units. This figure went up dramatically in 2000 and accounted for three quarters of the whole 170 units. In 1980, one in a fifth of the total was produced by hydro power and natural gas, each and half of this figure was reported for oil. Hydro… بیشتر بخوانید

Nazanin
میهمان
Nazanin

As the world population is increasing, the volume of waste is growing exponentially. Some, among others, insist that government should impose restriction recycling on people, I agree with that although there are some drawbacks. (34words) Some argue that recycling should apply under regulation. First of all, rules and regulation can hold people responsible for recycling. Some people don’t pay serious attention to this issue so when government has effective control of recycling people have to take more responsibility for their waste. Initially, some people may agree with reluctance, but after a time they feel obligated to recycle their waste. Secondly,… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

There are several common beliefs and laws around the world as well as the US about teens. While I think banning teenagers from being out door in a specific time can be beneficial, this also has several drawback that should be considered. In some communities, if teens wanted to be out door at night, they should come along with an adult. There are several positive points about this concern. First of all, family members always get together at night. Not only can teens talk about their problems and requirements, but also they may be helpful to resolve others’ problems. So… بیشتر بخوانید

Nazanin
میهمان
Nazanin

The pie charts shows the amount of electricity manufacture and compare the fuel sources in the years 1980 and 2000 in Australia and France. In 1980, Coal was the main source of electricity in Australia (50 units) and the other units of electricity produced by hydro power 20 units, natural gas 20 units and 10 units by oil . In 2000, coal contributed the largest unit of electricity respectively.(130units). Also, hydro power production rose to 36units, while smallest units of electricity manufactured by other fuel source. In contrast, in 1980, France manufactured 25 units of electricity by coal source, and… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

Most developed countries have powerful economy. Although many people presume that the production of more goods should be the economic aim of every country, I believe it can create its own problems. (32words) Economic growth is the result of producing. First of all, countries which produce their own products are more likely to become more independent, and as a result of that, they can make a great fortune. This economic situation can be beneficial for them to make a profit because there are enough goods and products for everyone. Secondly, when the purpose of a country is to produce more… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

The pie chart and the table illustrate four factors that lead to uncultivated farmland in three different continents, including Europe, North America and Oceania (Australia and New Zeeland) from 1990 to 2000. The main factor that resulted in uncultivated land was over-grazing of live stock at just about a third of the total, followed by logging and over-cultivation that accounted for less than a third, each (30% and 28% respectively). As the table shows, Europe was suffered by land degradation far more than any other continents so that just under a quarter of its land was less cultivated. In contrast,… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

In some part of the America teenagers have different rules such as they must be home a specific time at night. I believe this kind of governs are beneficial although there are some drawbacks. (34words) Teenagers are more likely to take risks so there are some advantages in having curfews. First of all, home is the most important place for them to learn social skills, so they can spend more time with their families and it can make them adopt right attitude. Most of the teenagers have plenty of challenges with their parents; this kind of situations can help them… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

The pie chart shows the 4 main reasons that affected global land degradation. 35% of degradation caused by over-grazing, which was the important reason of less productivity. 30% and 28% were deforestation and over-cultivation. Only 7% of land degradation was created by other reasons. The table describes the main reasons of land degrading in 3 different areas of the word which affected lands. Europe had 23%, the highest percentages of land degradation which was 9.8 % deforestation, while North America and Oceania just caused 0.2% and 1.7% of logging. The lowest percentage of degradation was North America (5%) which was… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

The pie charts illustrate the different parts of a school’s expenditure in 1981, 1991 and 2001 in the UK. The biggest proportion of the school’s cost was staff salaries. In 2001, teacher salaries accounted for more than two fifths of the total and a third of that was others income. Although the former rose to a half of the total in 1991 and had reduced to two-fifths in 1981, the latter rose to above a fifth in 1991 and then had experienced a growth to more than a quarter in 1981. In 2001, furniture and equipment accounted for just under… بیشتر بخوانید

Saba
میهمان
Saba

The pie chart shows the factors that negatively affect the productivity of agricultural lands worldwide while the table data illustrates the percentage of land degradation in three main regions due to those factors mentioned. As is observed from the pie chart, the main reason for less productivity is overgrazing of animals which constitutes 35%. Another big reason of land degradation is deforestation which holds 30% of the total. Over cultivation also affects the production of land which constitutes 28% while other reasons of land degradation are remaining 7 percent. The given table data shows the percentages of agricultural land degradation… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

High-school is the most important part of student’s life to gain experience and skills. I believe teenagers should work for free as a part of their education and it has some benefits for them, although there are some drawbacks. (39words) High school student can benefit from work voluntarily. First of all, teenagers usually have less responsibility than older people, unpaid community service can help them to improve their skills and also take more responsibility. They can learn how to be responsible for their own behavior and how important they tasks can be in community. Secondly, students can face real world… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

The three pie chart illustrate how much spent on different kind of categories annually over 3 different years 1981, 1991 and 2001. In all three years the biggest amount spent on teachers’ salaries. Although it experienced a rise from 40% to 45% between 1981 to 2001, the other staffs salaries dropped from 28% to 15% at that time. The budget spent on both resources and furniture and equipment had the same budget on 1981 but in 1981 and 2001 they experienced considerately fluctuations. As resources rose from 15% to 20% in 1981, furniture and equipment experienced 10% decline (to 5%),… بیشتر بخوانید

Milad
میهمان
Milad

These pie charts give data on how UK schools spent their budget on different types of categories in the following years,1981,1991 and 2001. (23 Words) In all three years teachers’ salaries was the biggest expenditure by schools. While other workers’ salaries experienced a drop from 28 percent in 1981 to less than a fifth (15 percent) by 2001, teachers’ received payments remained at top of the expenditures ,reaching half of the budget in 1991 and ending at more than two fifths in 2001. Resources expenditure such as books had increased to a quarter (20%) in 1991 before falling to only… بیشتر بخوانید

Saba
میهمان
Saba

The pie chart compare the proportion of annual expenditures of a specific UK school in 1981, 1991 and 2001. In 1981, 40 percent of expenditure of total amount was used for teacher’s salaries and it has increased to half of the total amount in 1991. In 2001, the figure experienced a small fall to 45 percent. The money spent on other worker’s salaries was almost a third (28%) of whole budget in 1981, it reached to more than a fifth in 1991 and in 2001 falling to 15 percent. Only a small proportion of money allocated for insurance in 1981… بیشتر بخوانید

listening question
میهمان
listening question

سلام. روز به خیر. ببخشید روش درست استفاده از منابع لیسینیگ دقیقا چی هست؟ مثلا من یک تمرین رو گوش می کنم. بعد دو بار باز چند تا سوال رو نمیتونم بزنم. بعدش باید چیکار کنم که مفیدتر باشه. منابع درسی کلاس رو میگم. مرسی

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

The chart illustrates how often the US citizens consumed fast food in 2003, 2006 and 2013. The majority of the US population consumed fast food weekly (once a week) or monthly (once or twice a month). In 2006, about a third of people ate weekly fast food, however, it went down about two and four percent in 2003 and 2013. The second group from a quarter in 2006 rose to about a third in 2013 and just under a third in 2003. In 2013, the percentage of the US people who had fast food a few times a year and… بیشتر بخوانید

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

These days there is an increasing tendency for people to be a freelancer. Although, there are several convincing arguments for this choice, it can have some disadvantages. (27 words) There are some benefits in being self-employed. First of all, it provides an opportunity to have higher income. Unlike an average employee who receive a fixed salary per month, an entrepreneur is more likely to generate high profit, primarily, because it is contingent on their own performance and mainly their income belongs to them. Secondly, it enables them to enjoy the advantages of flexible working hours. When someone works for themselves,… بیشتر بخوانید

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

The chart illustrates how often Americans had fast food in restaurant in three different years over a period from 2003 to 2013. (22 words) The percentage of US residents who consumed fast foods per a week or once or twice a month is approximately similar in 2003 and it is about 30 percent. A decade later, the figure for the first group fell by about 5 percent, continuing an upward trend in 2006 and in the other group, despite showing a decline, there was a rise of 3 percent in final year. (68 words) In 2003, those people who ate… بیشتر بخوانید

Saba S
میهمان
Saba S

The bar chart illustrates how often USA citizens ate at fast food restaurants in 3 years (2003,2006,2013). In 2003, the frequency of American people consumed fast food in restaurants weekly or once or twice a month is two third ( 31% and 30% respectively). The figure increased to about 33 percent for those who ate weekly in 2006 and in this year the people who ate fast food once or twice a month dropped to a quarter. In 2013, people eating at fast food restaurants once a week experienced a slight fall to approximately 27 percent. However, people ate at… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

Today self-employment is becoming more popular and many people opt to be a freelance, in contrast to others who prefer to work for a organisation. There are several reasons associated to this situation that may have negative consequences. People opt to be self-employed for variety of reasons. Firstly, some people tend to think self-employment helps them to have more income. With a few exception of employees, others receive a basic or minimum salary and have to do full-time duties. Another point that may urge people to leave their company is job dissatisfaction. Commuting from home to work every day at… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

These days many people earn money from their own business as a freelancer. Although there are difference reasons why they would want to that, they can sometimes experience difficulty. There are many reasons behind this decision. First of all, many people think that can earn more money with their own business than working for a company or an organization. An employee who works for an organization, always receive fixed salary monthly but freelancers sometimes have more income and their job can bring them real benefits. Secondly, sometimes the atmosphere at workplaces is the reason some people decide to run their… بیشتر بخوانید

Saba S
میهمان
Saba S

Many individuals nowadays prefer to work for themselves instead of being employed in corporate. This choice has its own positive impacts and can have several drawbacks as well. Many people opt to being self-employed for various reasons. First of all, they can earn more money. Although employees generally receive a fixed wage on their contract basis, Entrepreneurs can take all the income of the market for themselves and if they work harder it is possible to make good progress and can earn more money. Secondly, self-employed people can have more job satisfaction. People who are not under pressure from deadlines… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

The graph illustrates how much goods are transported in the UK by four different modes from 1974 to 2002. Overall, the quantities of water, road and pipeline increased significantly during this time while rail transported remained stable. Largest amount of goods that transported from 1974 to 2002 was by roadway, with 70 MT in 1974, and it experienced a rise and some variation for 20 years, from 1994 the quantity increased sharply to reach a peak of under 100 MT in 2002. The goods transported through both water and rail were 40 MT, which remained stable before 1978. The figure… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

The line graph illustrates the amount of goods that was transported by four different methods in the United Kingdom from 1974 to 2002. Road was the most popular form of goods transformation throughout the period. The amount of goods that was transported by road stood at about 70 million tonnes (MT) in 1974. This figure fluctuated increasingly until 1994, when it started to rise considerably from 80 MT to just below 100 MT by the end of the period. At the beginning of the period, water and rail methods transported almost 40 MT, each, and this figure remained unchanged in… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

The table and pie chart show the number of visitors to Ashdown museum and the result of surveys that were carried out to find out their level of satisfaction before and after refurbishment, respectively. The table shows that the number of visitors to the museum increased noticeably from 74000 before refurbishment to 92000 when it had been done. The pie chart illustrate that half of visitors were dissatisfied and very dissatisfied. (40 and 10 per cent respectively) These figures were almost halved to 15 and 5 per cent after refurbishment. The satisfied visitors accounted for about a third (30 per… بیشتر بخوانید

Milad
میهمان
Milad

The table below shows the numbers of visitors who visited the Ashdown Museum and compares the satisfaction of visitors during the year before modernization and year after renovation took place. (30 words) This table illustrates total numbers of visitors to Ashdown Museum. 74.000 people visited during the year before reconstrunstion and this number jumped to 92.000 visitors after refurbishment. The big gap is between dissatified and satisfied visitors, a year before rennovation it was 40 percent and a year after it rose to 15 percent. Satisfied visitors increased from 30 percent to 40 percent after renovation. The pie charts show… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

The pie chart below shows the total number of people who visited Ashdown museum and the result of research on visitor’s satisfaction during the year before and after renovation. Overall, it seems the number of visitors and the level of their satisfaction both increased at the same time. As the chart shows, years before refurbishment 40% and 10% of visitors were dissatisfied but after refurbishment the level of them dropped to 15% and 5% dissatisfaction. On the other hand, before renovation 30% and 15% of visitors were satisfied and very satisfied but after renovation the level of their satisfaction increased… بیشتر بخوانید

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

The given table and pie charts provide information on the number of visitors to Ashdown museum and the level of their satisfaction during the years before and after it was renovated. (31 words) According to the visual, 74000 people have visited Ashdown museum before some renovations and the majority of those, 40%, were dissatisfied and just under a third (30%) were satisfied. Moreover, half of this number were very satisfied and the percentage of people who were very dissatisfied was only 10 percent. (50 words) Before the developing the museum, total visitor numbers increased to 92000 in the year. Three-quarters… بیشتر بخوانید

Saba
میهمان
Saba

The table shows the number of visitors of Ashdown museum over a period of one year before and after it was renovated, while the two pie graphs illustrate the level of visitor’s satisfaction in the same two specific years. As pie charts show, half of visitors were very dissatisfied and dissatisfied before refurbishment, with 10 and 40 percent respectively. Whereas in the year after renovation this two figures decreased to fifth. The year before refurbishment the result of survey shows that only 15% of visitors were very satisfied and the number of satisfied people was 30%. After the repair, 75… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

Although farming methods have been noticeably developed nowadays, many people worldwide are suffering from food shortage. There are several reasons about this issue that can be addressed. One of the most reasons behind this problem is climate change. Today we have witnessed strange changes in weather conditions, including scorching summer days, spring flash flood and so on. These situations certainly have serious repercussions on soil fertility and crops production which can lead to food shortage. For example, severe drought for a long period which have been Africa prevailing climate is increasingly expanding to other continents. Another point about this issue… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

However Agriculture science has made significant progress in this days but it seems many people around the world are suffering from poverty and hunger. There are many reasons behind this problem and also many solutions for them. Producing foods from agriculture it is an important issue in many countries and cost a fortune for them and reason to go hungry. First of all, most of the world population is living in a bad weather condition and some countries such as Africa and Asia the weather is dry and without any rain, so their soil is very poor. Many farmers in… بیشتر بخوانید

Milad
میهمان
Milad

Our knowledge and understanding of agriculture have increased over many years, but the hunger is still a worldwide issue to the human. the reasons and possible solutions can be varied. (30 words) The main causes of food shortage around the globe are varied and complex. first of all, global warming has changed the weather condition over the past decade and as a result, farmers endure flash floods in spring and fall followed by long weeks with no precipitation in summer days. This has intensified the situation of already-stressed rural economies by a poor harvest. Secondly, in most developing and undeveloped… بیشتر بخوانید

Ali jalali
میهمان
Ali jalali

The above bar chart illustrates the total amount of times that Britons spent in three different type of communications, including local-fixed line, national and international fixed-line and mobiles from 1995 to 2002. Local fixed-line was the most popular communication method throughout the period. Increasing gradually from just above 70 billions minutes (BM) in 1995, peaked at 90 MB in 1999 and then experienced constant decline to about 70 BM that was equal to the figure that had reported in 1999. National and international fixed-line started from just below 40 BM in 1995 and rose steadily to its maximum number, about… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

The chart shows that how much time spent on telephone calls by UK people. There are 3 calls type by category: local line, national and international line and mobiles. In 1995 local line was popular and most of the people used that line more than 70 billion minutes. During 5 years Local calls increased to 90 billion minutes in 1999 to reach a peak then started to decreased to 70 billion minutes again. At the beginning, national and international fixed line were 40 million minutes then in this period gradually increased to 60 billion minutes. There was a sharply increase… بیشتر بخوانید

Milad
میهمان
Milad

This chart shows the time spent by UK residents calls in three categories throughout the period of 1995 to 2002. Local fixed-line calls were the highest across these years. This number reached its peak of 90 BM in 1999, before falling back to the same level as 1995 in 2002. National and international calls grew gradually from 38 BM to 61 BM at the end of the period, though the last two-year growth was slow. There was a significant increase in mobile calls from 2BM to 45 BM. This rise was remarkably between 1995 and 2002, during the time use… بیشتر بخوانید

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

The bar chart illustrates the amount of time spent by UK residents on three groups of telephone calls between 1995 and 2002. (22 words) Local fixed calls were the most popular way of telephoning over a period of 8 years, rising gradually from about 70 billion minutes in 1995. By 2002, it showed a fall to its initial level, continuing a downward trend since the peak of 90 billion in 1999. (47 words) It is observed that national and international fixed line calls grew steadily from just under 40 billion minutes to about 60 billion minutes at the end of… بیشتر بخوانید

Saba S
میهمان
Saba S

The bar chart illustrates the trends of calls duration in billions of minutes in the UK from 1995-2002 into the categories of local-fixed line, National and international and mobile phone calls. The most popular way of telephoning was local fixed line calls in 1995 with slightly over 70 billion minutes. This figure grew steadily from 1995 to 1999 when it peaked to 90 billion minutes. Then it started to decrease to near 70 billion minutes again. National and international fixed calls showed a gradually increase all over the period in question, there was 37 billion minutes calls in 1995 and… بیشتر بخوانید

Ali jalali- Writing- 7
میهمان
Ali jalali- Writing- 7

Sharing information in some specific fields appeals to some people. Others tend to think it is not the case and information not be published freely. In my opinion, although access freely to new information and discovery has several positive aspects, there are also some drawbacks. (45 words) The first and foremost point about free access to scientific achievement and business data is that it provides experts with the chance to have wide range of factual figures. These up to minute results certainly can help experts to conduct their studies, without any money anxiety, to find out more about open questions… بیشتر بخوانید

Ali jalali- Writing- 7
میهمان
Ali jalali- Writing- 7

با سلام و خسته نباشید. ببخشید می دونم تا ساعت ۱۲ فرصت بیشتر نبود ولی اگر امکان داره بر من که تازه وارد هستم ببخشید. ما بقی در زمان خود حتما ارسال خواهد شد. مرسی sharing information in some specific fields such as scientific research or business appeals to some people. Others tend to think it is not the case and information not be published freely. In my opinion, although access freely to new information and discovery has several positive aspects, there are also some drawbacks that must be considered. The first and foremost point about free access to scientific… بیشتر بخوانید

Saba S
میهمان
Saba S

In These days some people think that sharing information is so important for the society and some others believe that it is better to keep some information confidential and should be shared in particular circumstances, in my opinion both views have some advantages and disadvantages. Some people think that maximum sharing information is more beneficial. First of all, unlimited sharing provides the sufficient resources for scientists, researchers and everyone who needs it to continue their work easily or use this information to work on new ideas and help them to make more progress in their researches. Secondly, with easy sharing… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

The world that we live in is full of information and knowledge. While some people think it is better to share all information and idea, others believe they should keep them secret from everyone and I agree with both views.(40words) Some people believe all information should be accessible to everyone. First of all, sometimes people need use information resources. When the information is available to scientists and students or everyone who need them, they achieve the progress; also they can save their time and energy for doing other tasks. Secondly, sharing information is a source of inspiration for other people.… بیشتر بخوانید

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

The graph shows the average weekly time spent on two various activities (computer and TV) by children between the ages of 10 and 11 from 2000 to 2008. (28 words) It can be seen time spent on computer was approximately 4 hours per week at the beginning of this period of 2000. It slightly rose until 2001 and then increased significantly to 15 hours per week in 2004. Then it reached its peak during the period in 2008 with 22 hours per week. (53 words) Children spent considerable time watching TV compared with using computer in 2001. It started at… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

The graph shows the average weekly time that school children at age of 10 to 11 spent on watching TV and using computer for a specific period of time. At the first year in 2000 schoolchildren spent 4 hours a week on computer, and then in 2001 the number significantly increased for nearly 4 years. In 2004 schoolchildren spent 15 hours per week. After that number rose to reach the peak in 2008 and that’s 22 hours per week. In 2000 the average time that school children spent on TV was higher than computer. They just spent 21 hours per… بیشتر بخوانید

Milad
میهمان
Milad

The graph shows the average time spent by children between the age of 10 to 11 in two different kinds of leisure activity. (23 Words) At the beginning of the period 2000 schoolchildren spent 21 hours per week watching TV and it stayed at the same until 2003. At this time it started to decrease slightly to 15 hours in 2004. Throughout the next 4 years up to the end of 2008, despite some variations, it remained steady at this level. Time spent on using the computer was greatly lower compare to watching TV at the beginning of the period… بیشتر بخوانید

Saba S
میهمان
Saba S

The line graph shows the average weekly number of hours spent on two different home activities (computer and TV) by children aged 10 -11 from 2000 to present. (28) Looking more closely at the trend for TV, it can be seen that a period of stability took place between 2000 and 2003 with the number of hours being around 21. However, the figure fell remarkably in the next year, reaching 15 hours per week. Then, after the year 2005, despite a considerable variation, a period of stability could be noticed in the time of children for TV. (68) Whereas for… بیشتر بخوانید

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

Nowadays, there are a lot of tourists around the world who are enthusiastic about visiting exotic and unusual places. It has several considerable benefits for them, however its drawbacks are undeniable. (31 word) Traveling to inhabitable places has its own merits. First of all, there is tremendous excitement to enjoy these journeys, because unusual places don’t offer leisure facilities which are predictable in easily accessible areas of the world. Thus, travelers have to ready to meet very exciting challenges of having a nice stay, for example they may spend a night in an igloo instead of a luxury hotel. It… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

Some tourists fully intend to travel to places that have unusual and difficult conditions, though sometimes these places cause trouble for tourists, it can be an enjoyable experience for them. There is some benefit for visiting such this places. First of all, many people especially in youth have a great passion to have adventure in their life. They prefer to visit mysterious places that few people travel to there. While it seem unpredictable journey, they can feel creative and learn how protect them in danger. This can help to young people prepare for taking more responsibility in their life. Secondly,… بیشتر بخوانید

Milad
میهمان
Milad

Tourists recently have shown interest in making expeditions to inhabitant or hostile places. Most of them want to challenge themselves or achieve something that no one has been able to. Many others want to experience the adrenalin rush. (38 words) Traveling to extreme places has both advantages and disadvantages. Many People want to face challenges or cope with difficult situations. However, they know the risks. While the journey can be physically or mentally overwhelming, They want to test their abilities to see how they can overcome them. When people overcome a difficult situation, It improves a person’s confidence and it… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

This two maps show the same island that it changed for tourism reason. The above image is before they build some facilities and the below image is after considerable changes. At the west of this site is some accommodation with a view of the sea. And they have easy access to the restaurant and the reception. Actually the reception is the center of the accommodation and also have direct path to the pier. Some part of the sea is the especial area for swimming and is clearly separated. The other facilities for tourists are the boat in south of the… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

Now a day, some countries have population issue and most of them include young people than older people. I want to show both the advantage and disadvantage of this situation. The young people in every country have direct related to their economic. I think they have considerable benefits and I have some good reason for that. First of all, they can consider as a fresh workforce and they are up-to-date than an old workforce. They have more new ideas and also they are more enthusiastic about learning things. Secondly, young people have more productivity than older people. They have more… بیشتر بخوانید

Milad
میهمان
Milad

The two below maps illustrate a tropical island in two different situations, before and after the constructions. In the first map, there is not much for tourists to enjoy on the island. but on the second map, there have been lots of improvements on the island. In the middle, there is a restaurant close to a reception that is connected to each other via vehicle track. On the southern part, it has been constructed a pier that is accessible by vehicle track also there are some boats available to tourists for sailing. One of the important changes, in the western… بیشتر بخوانید

mahdie shirzad
میهمان
mahdie shirzad

Two maps illustrate dramatic changes in a certain island before and after building of various leisure facilities. (17 words) firstly, as can be seen the island lacked basic amenities prior to construction and there was any tourist attraction except some natural beauties, for instance, a small beach in the western area and some palm trees on the both sides of the island. (43 words) In the second map, it appears a reception, which is surrounded by a vehicle track, has been built in the central region in such a way that has a connection to a restaurant and a pier… بیشتر بخوانید

Saba S
میهمان
Saba S

Many countries now have a large population of young people than old ones. This fact could have both positive and negative implications. This essay will analyse both sides.(28) There are certainly several benefits to have a bigger number of young adults than old citizens. First of all, the young people are enthusiastic and ambitious about their job sectors. They work hard to achieve their goals which will causes to produce goods and promote industries and businesses of the society. The high number of young workforce in market make a significant contribution and there is a huge positive impact on economic… بیشتر بخوانید

مهدیه شیرزاد (زبان آموز دوره مقدماتی خرداد)
میهمان
مهدیه شیرزاد (زبان آموز دوره مقدماتی خرداد)

Some people are strong advocates of gender-specific schools. First of all, students can focus more on their lessons in such educational places. Since pupils don’t usually involve attracting attention of the same s…e…x, it is obvious that there are less unwanted distractions which are associated with attraction of opposite gender, so they have more concentration on teaching materials in class. Secondly, studying in seprate schools can dramatically reduce the rate of emotional and s…e…x…ual abuses at an early age. Primarily, because students engage more in loving relationhips and can’t control their emotionas at teenage years and mainly, they may face… بیشتر بخوانید

Milad
میهمان
Milad

Big City #Facilities #Employment opportunity Small Town #Less pollution #Less stress Some people would rather live in a big city. First of all, big cities provide people with more facilities and services than small ones. People have access sort of transport such: a rapid bus system besides the subway, tram, monorail, trolleybus, and taxi. Also, there are many modern shopping malls in a big city compared with a small town. Secondly, people who live in large urban areas can easily find jobs in contrast to a small town. There are thousands of businesses. In most cases multinational and big companies… بیشتر بخوانید

nazanin
میهمان
nazanin

Now a day’s some people thinks living in a big city it is more attractive and better than small town. First of all, technology influenced over people’s life. Make their life easier and they can access everything they want quickly. In big cities everyone have smart phone and fast internet that is available everywhere. Secondly, in big cities exist lots of startup company that their aim is expanding technology and virtual communication for people’s life, also this strategy have impact in environment and decreasing air pollution. Modern lifestyle prepares more facilities for growing everyone’s life, although they spend less time… بیشتر بخوانید

anooshiravan
میهمان
anooshiravan

anoosh.sh Big City # more educational facility # higher standard living Small Town # less traffic jam # less tension Some people prefer to live a big city. First of all, There are more advantages for living in big cities such as more educational facilities, people can find the best university and don’t have to go the other city or travel long distances for education .these facilities include, the best laboratory, library and the best teacher . Secondly , a big city has higher standard living ,as better health care system .and better sanitation services .the government On the other… بیشتر بخوانید

Saba S
میهمان
Saba S

Saba S. Some people believe it is better to live in a big city. First of all, there are variety of facilities in a big city. People can do their daily works with less problems because there are several types of public transportation and services with high quality. In addition the standard of universities are much higher in a big city compare to town and it is not necessary for young students to travel to other cities or abroad to continue their education. Secondly there are more career chances because many local and international companies and factories are located in… بیشتر بخوانید