دوره آنلاین آیلتس فروردین ماه 1400

دوره آنلاین آیلتس فروردین ماه 1400

دوره آنلاین آیلتس فروردین ماه 1400

دوره آنلاین آیلتس فروردین ماه 1400

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 5 فروردین ماه 1400 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره آنلاین آیلتس فروردین ماه 1400 – تکالیف

Assignments of the 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 121 to 150  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 61 to 65 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 17 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 9 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 24 and 25 از این صفحه ببینید

Review Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

.

Assignments of the 22nd and 23rd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 to 60 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 11 to 16 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 and 23 از این صفحه ببینید

Review Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل نمره 9 نقشه رایتینگ آیلتس آکادمیک

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

.

.

Assignments of the 20th and 21st Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 to 55   چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 and 21 از این صفحه ببینید

#20 and #21 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

چگونه یک نمودار را توصیف کنیم

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 تا 9

.

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 to 50   چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 and 19 از این صفحه ببینید

#18  and #19 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

.

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 to 45   چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 16 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 to 12 

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 and 17 از این صفحه ببینید

#16  and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 36 to 40   چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 11 to 15 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 to 6 مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 and 15 از این صفحه ببینید

#14  and #15 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 Line Graph

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Main environmental problem loss of particular species more important problems

.

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 31 to 35   چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 6 to 10 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 to 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 and 13 از این صفحه ببینید

#12  and #13 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Some Accept Bad Situation

.

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 26  to 30   چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 to 5 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 and 11 از این صفحه ببینید

#10  and #11 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 20 to 25  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 21 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 7 8 9 10 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 and 9 از این صفحه ببینید

#86 and #9 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 81 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 15 to 19  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 16 to 20 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 and 7 از این صفحه ببینید

#6 and #7 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 51 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 10 to 14  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 10 to 15  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 to 15 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 and 5 از این صفحه ببینید

#4 and #5 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

.

Assignments of the 1st, 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 6 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4 5 6 7  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1, 2 and 3 از این صفحه ببینید

#1, #2 and #3 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را دقیق بررسی فرمایید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Writing Topic  نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی فرمایید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views and give your own opinion.

.

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره آنلاین آیلتس فروردین ماه 1400 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

 

دیدگاه ها

317
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید کامنت بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
169 Comment threads
148 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع کامنت
13 Comment authors
سید مهدی یعسوبیSoheil Sa _ Farvardin 1400سارا شاهرخیمهدیه شیرزادشهریار فراست Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام جناب ابولقاسمی، خسته نباشید. در گوگل پلی یه اپلیکیشنی به اسم BBC News وجود داره که در بخش ویدئو، خبرهای سه چهار دقیقه‌ای مختلف با متن وجود داره که متن همزمان با تصویر و صدا نشون داده میشه. به نظرتون سطحش برای پارت ۴ لیسنینگ مناسب هست؟

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام آقای ابولقاسمی. زمانی که acces ، اسم باشه to می‌گیره و زمانی که فعل هست to نمی‌گیره، درسته؟ مثلا
We have access to the information
We can access the boat

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

درود جناب ابولقاسمی. کلیدواژه‌ها و ایده‌های فایل‌های اسپیکینگ پارت سه شما و خانوم سپیده رو تا سوال ۱۲۰ نوشتم. از‌ سوال صد و بیست به بعد تعداد زیادیش شامل فایل‌های شما و ایشان نمی‌شه و ایرادات زیادی داره و ایده‌های آنچنانی ندارن‌. به نظر شما بهتر نیست که ازین به بعد، وقتم رو برای نوشتن کلیدواژه‌ها و ایده‌های فایل‌های اسپیکینگی که از شما خریداری کردم بگذارم؟

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام جناب ابولقاسمی، آیا این دو جمله درست هستند؟

Houses in Iran have been improving

In my country, houses are improved

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام جناب ابولقاسمی، آیا این دو جمله درست هستند؟

Cinemas in Iran are improved

Cinemas have been improving

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

درود جناب ابولقاسمی. آیا این جمله درسته.
This issue leads to the growth of poverty

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام عرض می‌کنم جناب ابولقاسمی. خواستم در مورد رایتینگ‌های کمبریج سوال بپرسم. تعدادی از رایتینگ‌های کمبریج به صورتی نوشته شدن که درک ساختارشون راحت نیست (ساختار جمله‌هاشون، ساختار پاراگرافشون first of all, secondly) (نتیجه‌گیری) (مقدمه) و در کل نمیشه مثل رایتینگ‌های شما از بعضی قسمت‌هاشون برای نوشتن الگو گرفت. به نظر شما به جز خوندن رایتینگ‌های کمبریج، سایت ielts mentor که برای موضوعات رایتینگ‌های آیلتس نمونه‌های بسیاری داره مناسب هست؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

آیا کاربرد which در این جمله درست است؟

You will hear a student talking to her tutor about an assignment which she is working on.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Below two plans illustrate a public park in two periods. One period is when it opened in 1920 and, another is also the same park today. (26) Grange Park was opened in 1920. There were two access for this rectangular area. One of them was Arnold Avenue on the north side and, another was Eldon Street on the south side. A fountain was in the middle and, a stage for musicians located center left. In the southern part of the plan, a glasshouse was on the right of the entrance and a rose garden with several seats situated on the… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود جناب ابولقاسمی. خواستم ازتون بپرسم که برای رایتینگ بهتر نیست که شروع کنم از کتاب 1 کمبریج رایتینگ ها رو مطالعه و تجزیه تحلیل کنم و فقط به رایتینگ های کتاب هشت به بعد بسنده نکنم؟ چونکه احساس میکنم اینجوری، هم میتونم موضوعات بیشتری رو کار کنم و هم از رایتینگ های راحت تر به رایتینگ های مشکل میرسم و تا حدودی به صورت تدریجی سخت تر میشه. نظر شما چی هست؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. میتونم نظرتون رو در مورد این جمله ها بدونم؟ In the second picture, we can see a lot of differences. In the northeast, there is a children’s play area instead of the pond for water plants and, on the left of the children’s play area, there is a café. In the northeast, the rose garden remained the same and, there are just some seats. A rose garden with four seats is in the middle where the fountain was and, an amphitheater for concerts occupying the area where the stage for musicians was. The glasshouse is replaced with a water… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. آیا این جمله ها مناسب هستند؟ Below two plans illustrate a public park in two periods. One period is when it opened in 1920 and, another is also the same park today. Grange Park was opened in 1920. There were two access for this rectangular area. One of them was Arnold Avenue on the north side and, another was Eldon Street on the south side. A fountain was in the middle and, a stage for musicians located center left. In the southern part of the plan, a glasshouse was on the right of the entrance and a rose garden… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام عرض می‌کنم. برای تمرین اسپیکینگ، به جز گوش دادن و شدو کردن فایل‌های شما، این تکنینک خوبه که زیر هر سوال کلیدواژه‌ها رو بنویسیم و هر چند روز یه بار بهشون‌نگاه کنیم؟ مثلا برای سوال why do some people choose to be self employed ?    More freedom, make own decisons, increasing salary, start their business, work for themselves, flexible working hours, choose your own team و برای ریدینگ تصمیم دارم که یک روز ریدینگ آیلتس رو کار کنم و روز دیگه مجله reader’s digest رو بخونم تا سرعت خوندنم بیشتر بشه. به نظر شما reader’s digest سطح بالاتری داره… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

ببخشید میتونم نظرتون رو در این مورد بدونم؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Members in every society should care about their children. Some people believe teenagers do not spen31d time outdoors at night while, others including me, do not accept this idea. (29) There are some advantages for teenagers who have to be home before a certain time. First of all, this issue can help them be more secure. Obviously, when teenagers spend their time at home with their family, they can be secure from a lot of problems such as taking drugs or unwanted pregnancy. These serious problems occur when they come across bad friends who want to show they are different.… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود آقای ایولقاسمی. آیا این جمله ها خوب هستند؟ First of all, children will be limited if parents impose a curfew. Curfew may be unnecessary for some children because some all of them are not unable to preserve themselves secure if they stay at a particular time outdoors. So, this trend limits children and can prevent learning valuable skills or experiences. Secondly, limitations such as this may stop them from learning how to be independent. In these cases, when families provide too much protection and limitation, their children may be reluctant to take any risk or even do not want… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. آیای این جمله ها مناسب هستند؟ There are some advantages for teenagers who have to be home before a certain time. First of all, this issue can help them be more secure. Obviously, when teenagers spend their time at home with their family, they can be secure from a lot of problems such as taking drugs or unwanted pregnancy. These serious problems occur when they come across bad friends who want to show they are different. Secondly, spending time with their family instead of being outside, leads to having more quality time. Generally, teenagers never choose to be home… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. آیا این مقدمه مناسب هست؟

Members in every society should care about their children. Some people believe teenagers do not spend time outdoors at night while, others including me, do not accept this idea.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

The chart illustrates information about British people of different ages who donated to charities between 1990 and 2010. (18) Overall, citizens younger than 50 years of age donated less in 2010 than they used to in 1990, while this pattern reversed for British people who were over 50. (29) More than 40 percent donated to charities were at the age of 36 to 50 in 1990, while in this period, donations at the age of 26 to 35 and 18 to 25 were noticeably lower at only over 30 and slightly above 15 percent, respectively. Almost the same trend but… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. خواستم نظرتوون رو در مورد این جمله ها بدونم.

The chart illustrates information about British people of different ages who donated to charities between 1990 and 2010.

For people who were over than 51, more donation was recorded in 2010 compared to 1990, with only slightly under 40 percent of British citizen donated at the age of 51 to 65 and 35 percent for people who were more than 65. This pattern in 1990 was 35 and about 62 percent for 51-65 age group and people who were more than 65.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود جناب ابولقاسمی. آیا این جمله ها مناسب هستند؟ Overall, citizens younger than 50 years old donated less in 2010 than they used to in 1990, while this pattern reversed for British people who were over 50. More than 40 percent donated to charities were at the age of 36 to 50 in 1990, while in this period, donations at the age of 26 to 35 and 18 to 25 were noticeably lower at only over 30 and slightly above 15 percent, respectively. Almost the same trend but at a lower rate can be seen in 2010, with only 24… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. میتونم نظرتون رو در مورد مقدمه بدونم؟

The chart illustrates information about British people of different ages who donated to charities between 1990 and 2010.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

This is the fact that, for several different reasons, today people live longer in compare to past. Although, rising retirement age can bring a lot of advantages, it can make certain problems. (32) Some people believe that increasing working at retirement age brings a lot of advantages. First of all, it is a fact that this method leads the country to generate more money. If the elderly people stay in work, the less of the population have to pay money to resolve different problems. So, the citizen can invest a budget for improving the quality of their life instead of… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. آیا این جمله ها مناسب هستند؟ However, there are some disadvantages for people who want to postpone retirement. First of all, although certain older people try to occupy in companies, they know doing a full-time or even part-time job leads to a lack of relaxation. Instead of taking holidays and participating in ceremonies, those should spend their time at work. So, this issue mentally and physically decreases a sense of relaxation. Secondly, numerous people do not want to face problems at work and prefer spending time in other ways. For example, they tend to have more leisure time with… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام جناب ابولقاسمی، خواستم نظرتون رو در مورد این جمله ها بدونم. Some people believe that increasing working at retirement age brings a vast range of advantages. First of all, it is a fact that this method leads the country to generate more money. If the longer people stay in work, the less of the population have to pay money to resolve different problems. So, the citizen can invest a budget for improving the quality of their life instead of paying for pensions. Secondly, another benefit of having a later retirement age is that follow an occupation tends to keep… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. خواستم ازتون بپرسم که اگه موضوعات رایج رایتینگ در سایت شما رو تو اینترنت سرچ کنیم و چند رایتینگ در موردش پیدا کنیم و به همراه رایتینگ های شما هر روز (همه رو) مطالعه کنیم، راه موثری هست؟ به عبارتی آیا خواندن 7 الی 8 رایتینگ خوب در مورد یک موضوع، اون هم به دفعات باعث نمیشه که ساختارهای چند کلمه ای و جملات تکراری تو ذهنمون ثبت بشه و موقع نوشتن رایتینگ با اندکی تغییر به راحتی رایتینگ رو بنویسیم؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام آقای ابولقاسمی. نظرتون در مورد این مقدمه چی هست؟

It is the fact that, for several different reasons, today people live longer in comparison to the past. Although rising retirement age can bring a lot of advantages, it can make certain problems.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

به نظرتون این مقدمه خوبی هست؟

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

درود جناب ابولقاسمی. من کتاب اینترمیدیت آکسفورد رو تموم کردم، خواستم بپرسم برای گرفتن نمره اسپیکینگ ۷.۵ به بالا، باید ادونسدش رو کار کنم یا زمانم رو روی کتاب دیگه‌ای بزارم؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Four pie charts illustrate the amount of electricity production and fuel source in France and Australia during 1980 and 2000. Different types of fuels produced disproportionately electricity in these countries. (30) In 1980, coal was a major source of electricity production in Australia. Half of the whole 100 units of electricity was produced by coal. Natural gas and hydropower each produced 20 percent and oil merely 10 percent. By 2000, coal had become the main contributor producing around three fourth of the whole production. The amount of electricity production was produced by hydropower rose to 36 units while the contribution… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود آقای ابولقاسمی. این جمله ها مناسب هستند؟

In France, however, coal contributed one-fourth of whole 90 units of electricity production in 1980.

Natural gas and oil contributed 25 and 20 percent respectively.

15 percent of whole units belonged to nuclear energy, followed by merely 5 percent of hydropower.

In 2000, the total production doubled (180 Units) which, considerably relied on nuclear energy.

The electricity production of coal and oil remained unchanged and, other fuel’ production were negligible.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. آیا مقدمه و جمله ها مناسب هستند؟ Four pie charts illustrate the amount of electricity production and fuel source in France and Australia during 1980 and 2000. Different types of fuels produced disproportionately electricity in these countries. In 1980, coal was a major source of electricity production in Australia. Half of the whole 100 units of electricity was produced by coal. Natural gas and hydropower each produced 20 percent and oil merely 10 percent. By 2000, coal had become the main contributor producing around three fourth of the whole production. The amount of electricity production was produced… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Starting a business as a freelance has been a significant issue for people who want to have it. While, there are several reasons for this decision, it can create several problems. (31) Some people tend to be self-employed for several reasons. First of all, they follow this trend because they want to earn a higher salary compare with a person who works for companies or other people. When a person works for others, always companies or organizations assign annual or monthly fixed salaries that are not changed but a self-employed person can gain much more benefits from a business. Secondly,… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام جناب ابولقاسمی. چرا در دیکشنری لانگمن نوشته که
Eton college was founded by Herry VI in 1440.
از عبارت was found استفاده نکرده!

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. خواستم نظرتون رو در مورد این جمله ها بدونم. There are, however, there are some disadvantages for everyone who wants to start a business or a company. First of all, self-employed people have to be in charge of numerous responsibilities. So they should avoid different mistakes and be aware of any crisis but a person who works for others has little problems at work and, they do just a piece of work instead of doing full responsibility. Secondly, this type of work usually needs a huge investment. A self-employed person should allocate a big budget to provide… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. آیا این جمله ها مناسب هستند؟ Some people tend to be self-employed for several reasons. ذ First of all, they follow this trend because they want to earn a higher salary compare with a person who works for companies or other people. When a person works for others, always companies or organizations assign annual or monthly fixed salaries that do not change but a self-employed person can gain much more benefits from a business. Secondly, people who are smart make good decisions, it will be logical to make more progress at their work and go to a higher position.… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

خواستم در مورد اسپیکینگ بپرسم که میشه به جای شدو کردن کتاب های لیسنینگ، فایل های صوتی شما رو شدو کنیم؟ چون احساس میکنم اینجوری راحت تر با اون ساختار و کلمات ارتباط برقرار میکنم و به آزمون نزدیک تر هستند.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام. به نظر شما کدامیک از این مقدمه ها مناسب است؟

Definitely, these days there are plenty of people who want to start a business as a freelance. However, there are several reasons for this decision, it can create a range of problems.

Starting a business as a freelance has been a significant issue for people who want to have it. However, there are several reasons for this decision, it can create a range of problems.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

The blow pie chart depicts the four main reasons of land worldwide degradation, which lead to poor harvest. Over-grazing of livestock is the most significant reason global, affecting 35% of the whole lands. The disappearance of forests and over-cultivation were 30% and 28% respectively. Only 7 percent of land degradation is related to other reasons. (55) The table depicts that different areas of the world were affected in different ways. Europe had 23 percent of affected land, while Oceania and North America had 13% and 5% respectively. Another main issue in Europe was deforestation with only under 10 percent of… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. آیا این جمله ها مناسب هستند؟ The table depicts that different areas of the world were affected in different ways. Europe had 23 percent of affected land, while Oceania and North America had 13% and 5% respectively. Another main issue in Europe was deforestation with only under 10 percent of degradation, while it affected less than 2 percent in Oceania and a significant percentage in North America. Over-cultivation affected Europe with less than 8 percent and 3.3 percent of North America but, there was no change in Oceania. More than 11.3 percent in Oceania suffered from over-grazing, while the… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. آیا این جمله ها مناسب هستند؟

The blow pie chart depicts the four chief reasons of land worldwide degradation, which lead to poor yield.

The most crucial reason is affected by excessive grazing of livestock with 35% followed by logging trees and over-cultivation, 30% and 28% respectively.

Only 7 percent of land degradation was reported is related to other reasons.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

One of the problems of modern societies is the declining level of people’s health. While some people think increasing sports facilities is the best approach to improve public health, others, including me, believe that this has minute effects on public health and, other measures are required. (46) There are several reasons why providing more sports facilities have positive effects on people’s general health. First of all, it means most people can easily access sports centers in different parts of their city and, these facilities encourage them to do exercise. So, even residents have very limited spare time, can commute to… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. خواستم نظرتون رو در مورد این جمله ها بپرسم.

There are, however, several reasons to think that having an unhealthy community is a complex issue and, some people say that increasing the number of sports centers is not sufficient.

First of all, excellent education about healthy diet and doing exercise is effective and can form a good new habit.

Although doing sports can bring a sense of freshness and satisfaction, it needs hard considerable incentive and attempts. If people feel it is significant to stay healthy, they find a place to do exercise.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. خواستم نظرتون رو در مورد این چند جمله بدونم. There are several reasons why providing more sports facilities have positive effects on people’s general health. First of all, it means most people can easily access sports centers are located in different parts of their city and, these facilities encourage them to do exercise. So, even residents have very limited spare time, can commute to sports centers or a gym and, improve their health. Secondly, an increase in the number of sports facilities will develop competitions in different neighborhoods for them. This is particularly true that the diversity of interesting… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. خواستم نظرتون رو در مورد این مقدمه بدونم.

One of the problems of modern societies is the declining level of people’s health. While some people think increasing sports facilities is the best approach to improve public health, others, including me, believe that this has minute effects on public health and, other measures are required.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

The graph illustrates the amounts of goods transported by different ways of transport in the United Kingdom between 1974 and 2002. (21) Overall, it is obvious that the quantities of goods transported by different types of transport increased except for rails that remained sustained. (22) During the period, the largest quantity of goods was transported by roads with almost 70 Million Tones (MT) in 1974. Despite some fluctuations, it increased gradually to reach almost 80 MT in 1995. Then it rose dramatically during four years period and peaked at just under 100 MT in 2002 which was the biggest amount… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. آیا این جمله ها خوب هستند؟

Overall, it is obvious that the quantities of goods transported by different types of transport increased except for rails that remained sustained.

During the period, the largest quantity of goods was transported by roads with almost 70 Million Tones (MT) in 1974.

Despite some fluctuation, it increased gradually to reach almost 80 MT in 1995.

Then it rose dramatically during four years period and peaked at just under 100 MT in 2002 which was the biggest amount among all classes.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود آقای ابولقاسمی. آیا این مقدمه مناسب هست؟

The graph illustrates the amounts of goods transported by different ways of transport in the United Kingdom between 1974 and 2002.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Our environment has been under severe pressure until now. Although some people believe the most crucial environmental issue is the disappearance of plants and creatures, others including me, think other significant problems have dangerous effects on our environment. (38) Some people believe that the disappearance of some plants and animals is the most crucial environmental problem of the present time. First of all, it seems the total loss of species is irreversible and, if specialists cannot give solutions for this problem, unique genes will be disappeared forever. Seemingly, unimportant genome is a treasure-trove for the future because we do not… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. ممنون میشم نظرتون رو در مورد این جمله ها بدونم. On the other hand, others argue there are other more crucial issues are related to environmental problems. First of all, certain human actions cause global changes with more unpredictable threats such as global warming. It can have remarkably effects on a much wider part of our world. So, releasing toxic gases such as carbon dioxide ruins forests and demolishes plants and animals. Secondly, these decades naturalists alert about dangerous serious issues like releasing plastic materials into the environment. Plastic substances like ropes, bags, and so on remain… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. خواستم نظرتون رو در مورد این جمله ها بدونم. Some people believe that vanishing some plants and animals is the most crucial environmental problem of the present time. First of all, it seems the total loss of species is irreversible and, if specialists do not consider this issue, unique genes will be disappeared forever. Seemingly, unimportant genome is a treasure-trove for the future because we do not have some technologies to generate it. Secondly, in some areas, flora and fauna are more vulnerable to certain catastrophes. So, natural disasters such as whirlwinds, floods, or so on can… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. خواستم نظرتون رو در مورد این ایده ها و مقدمه بدونم.

Our environment has been under severe pressure until now. Although some people believe the most crucial environmental issue is the disappearance of plants and creatures, others including me, think other significant problems have dangerous effects on our environment.

Main env. problem = loss of particular species
# unique genes
# weak creatures

Other Env. Problems
# greenhouse gases
# deforestation

اگر که weak creatures مناسب نیست میتونم delicate balance of nature رو جایگزین کنم؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

The table below illustrates the number of visitors to Ashdown Museum during twelve months and, these pie charts depict the results of visitors’ level satisfaction, during the same two periods. (30) At first glance, it appears that the number of visitors remarkably increased from 74.000 during the year before reconstruction to 92.000 after refurbishment. (23) Regarding these pie charts, the year before reconstruction shows a negative pattern: The results of survey show that 40% of visitors were dissatisfied and just 15% of visitors were very satisfied. The year after improvement shows that the number of dissatisfied people decreased to 15%… بیشتر بخوانید

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

there are those who favor encounter difficulties with taking actions that I
strongly agree with this mentality, on the contrary, others believe
passive towards challenge of life to be at standstill.

سلام این جمله برای نتیجه گیری خوب هست؟

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

facing with problems and try to deal those not only can result in having feelings of empowerment in our ability to solve problems but also can divert some of negative emotions such as feeling guilty or depression. این ساختار not only but also درسته؟

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

However, others maintain the idea that the having the proactive attitude can be more beneficial and leads to find proper solutions in negative predicaments. The main benefit of this approach is that it may lead to
have positive stress which helps to motivate to handle difficult situations easily

این جملات مفهوم رو می رسوند و از نظر گرامری درست هستند؟

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

In addition, unbearable pressure can accompanied with facing with problems. If one accepts his circumstances, this can allow maintaining the positive mood and enjoying his life regardless of obstacles این حملات از نظر گرامری یا مفهوم درست هستن؟

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

There are advocators believing the best approach is accepting difficult conditions in their life. First of all, life has full of daunting challenges that are not escapable like economic downturns or natural catastrophic

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

Some people believe that it is important to be passive and acceptable of negative circumstances whereas others maintain the idea that it is better try to find solutions when they find themselves in terrible predicaments.
سلام از نظر ساختاری یا گرامری ا ین جملات درسته؟ رایتینگ bad situations هستش.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام. خواستم نظرتون رو در مورد این جمله ها بدونم.

The year after reconstruction shows that the number of dissatisfied people decreased to 15%, on a contrary, visitors who were very satisfied increased to 35%.

Regarding the number of satisfied people, there was an upward trend from 30% before refurbishment to 40% after the reconstruction.

The percentage of those who were very dissatisfied declined from 10% before refurbishment to 5% after it had been done. On both occasions, 5% of visitors chose not to respond.

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

This is apparent that the number of dissatisfied and very dissatisfied people who participate in survey plunged remarkably from 40% to 15% and 10% to 5%, respectively.
جملات در رابطه با بای چارت هست take part و participate رو می شه به جای هم استفاد ه کرد؟

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

While very dissatisfied people formed 10% of whole respondents, this figure halved after renovation. The number of people who had no .response was unchanged سلام این جملات در مورد بای چارت درست به نظر می رسه؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. جملات رو اصلاح کردم.

The table below illustrates the number of visitors to Ashdown Museum during twelve months and, these pie charts depict the results of visitors’ level satisfaction, during the same two periods.

At first glance, it appears that the number of visitors remarkably increased from 74.000 during the year before reconstruction to 92.000 after refurbishment.

Regarding these pie charts, the year before reconstruction shows a negative pattern: The results of survey show that 40% of visitors were dissatisfied and just 15% of visitors were very satisfied.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود جناب ابولقاسمی. آیا این مقدمه و جمله ها مناسب هستند؟

The table below illustrates the amount of visitors during a renovation of Ashdown Museum and the pie charts depict the consequence of surveys asking visitors about the amount of their level of satisfaction with their visit, during the equal two periods.

At first glance, it appears that the number of visitors remarkably increased from 74.000 before reconstruction to 92.000 after refurbishment.

Regarding these pie charts, the year before reconstruction shows a negative trend: The consequences of survey show that 40% of visitors were dissatisfied and just 15% of visitors were very satisfied.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. خواستم نظرتون رو در مورد این جمله ها بدونم. با تشکر.

Secondly, preventing physical works is another advantage.

Difficult conditions mean a lot of attempts are needed for managing various situations, but if crucial works and purposes can be postponed at a later day, many troubles will be prevented too.

For instance, they can prevent different physical and mental diseases such as lumbar disc, rheumatism, or depression.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود آقای ابولقاسمی. میتونم نظرتون رو در مورد این چند جمله بدونم؟

Some people argue that accepting unfavorable situations is the best approach.

First of all, they prefer not to fight difficult days of life and accept poor jobs or lack of money because they cannot tolerate high pressure.

Therefore, they tend to do not effortless works with a low salary rather than challenging jobs.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. به نظر شما این مقدمه مناسب هست؟ و آیای به جای کلمه بد میشه از unbalanced یا improper ااستفاده کرد؟

There are many difficult conditions in life that people should struggle with them. While some people accept bad situations such as lack of money, others believe they must improve it. I decide to argue both views.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

These two maps below illustrate the middle part of a small town named Islip as it is now and some plans for constructing buildings and developing facilities in the future. (30) The most remarkable feature of this developed city is the construction of a dual carriageway. It circles the city and makes some previously unreachable segments such as new and old housing approachable and provided a park in the southeast and a school in the southwest accessible. (46) It appears there are numerous and various changes in the northern part. Most of the shops across the northern part disappeared and… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

درود. خواستم در مورد فیدبک این رایتینگ یادآوری کنم.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام جناب ابولقاسمی. ممنون میشم نظرتون رو در مورد این جملات بدونم. It appears there are numerous and various changes in the northern part. Most of the shops across the northern part disappeared and replaced by some facilities such as a car park in the eastern part and a bus station and a shopping center in the west that overlook the dual carriageway. In the middle, the shops will remain without any alteration but the main road will replace the pedestrian and, in the northern part, new housing will be constructed. Overall, it seems the development will remarkably alter the… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام جناب ابولقاسمی. آیا این جمله ها مناسب هستند؟ و سوال دیگم این هست که به نظر شما برای یادگیری کلمات بیشتر، کتاب destination c1 and c2 مناسب هست و یا 400 و 600 کلمه برای تافل؟

The most remarkable feature of this developed city is the construction of a dual carriageway.

It circles the city and makes some previously unreachable segments such as new and old housing approachable and provided a park in the southeast and a school in the southwest accessible.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. میشه نظرتون رو در مورد این مقدمه بدونم؟

These two maps below illustrate the middle of a small town named Islip as it is now and some plans for constructing buildings and developing facilities in the future.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

High school years are a valuable period of children’s lives that want to achieve valuable experience. Although there are some disadvantages to this scheme, I believe all teenagers can acquire benefits from some voluntary duties. (35) Teenagers can have many experiences from volunteer works even as if it is one of the obligatory tasks during their education period. First of all, if managers of high schools assign voluntary community services to students, they can work in some institutions such as charities or helping disabled people. These duties bring a sense of satisfaction for them because teenagers think they can take… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود بر شما. میتونم نظرتون رو در مورد این چند جمله بدونم؟

Secondly, time-consuming is one of the most crucial factors that makes barriers.

Working in some institutions and struggling with problems needs enough time.

If they spend their time in this trend, they might step aside main goals such as improving knowledge or learning new skills.

In conclusion, it seems compulsory voluntary works lead students to achieve a sense of satisfaction and responsibility, although it might limit them to master science.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

آقای ابولقاسمی سلام عرض میکنم. ببخشید آیا این جمله ها صحیح هستند؟

Such obligation brings many barriers for teenagers who decide to do some community services.

First of all, there are numerous policy and regulations that they have to read them.

So human rights such as the rights of the elderly in sanatoriums or poor people in charity institutes face adolescent problems.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام جناب ابولقاسمی. به نظر شما این جمله ها مناسب هستند؟ فقط یه مقدار یکی از جمله ها طولانی شده. با تشکر Teenagers can encounter many experiences from volunteer works even, as it is one of the obligatory tasks during their education period. First of all, if managers of high schools assign voluntary community services to students, they can work in some institutions such as charities or helping disabled people and, these duties bring a sense of satisfaction for them because teenagers think they can perform social responsibility. Secondly, experiencing a new task is a practical and helpful method for… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود آقای ابولقاسمی. اگه ممکن هست خواستم نظرتون رو در مورد مقدمه و ایده ها بدونم. با تشکر.

High school years are a valuable period of children’s lives who want to achieve beneficial experience. I believe all teenagers can acquire benefits from some voluntary duties however, there are some disadvantages to this scheme.

Agree
# sense of satisfaction
# experience a new task

Disagree
# difficult task
# time-consuming

ساراشاهرخی
میهمان
ساراشاهرخی

سلام. اگه امکان داده کلمات پر تکرار لسینینگ در ابلتس رو گفتید لینکش رو میفرستید.

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

با سلام، احتراماً رایتینگ جلسه هشتم به حضور ایفاد می گردد. با تشکر The chart gives information about how many minutes (in billions) people in the UK use different types of telephone calls (included: local fixes line, national and international- fixed, and cell-phone call) in the past 8 years (from 1995 to 2002) (40). The use of local- fixed-line slowly increased from 1995 to 1999 and it reached a peak in 1999, but after this year, the use of this kind of telephone call show a steady decrease (34). The national and international- fixed-line telephone calls showed a continuous rose… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

The bar chart illustrates the total time (in billion) spent by citizens in the United Kingdom on three different types of telephone calls between 1995 to 2002. (27) The most crucial way of telephoning for the people was local-fixed line calls during these 8 years. It started slightly over 70 billion minutes in 1995 and, next gradually increased and peaked at 90 in 1999. Then the calls steadily fell to the 1995 figure in 2002. (47) At the beginning, the figure of national and international-fixed line calls was around 40 billion minutes. After a gradual increase, the number peaked at… بیشتر بخوانید

سید مهدی یعسوبی
میهمان
سید مهدی یعسوبی

رایتیینگ مربوط به جلسه ی هشتم:- there are many impediments to failure in life impediments
habitat: from the begining human beings lived in habitat called nature. submiresible of screens
submerisible of screens must have strong columns in terms of shape and structure.
stream-type :
alternating in terms of the type of current.
disorient:
the purpose of writing the letter was to disorient him.
water -temperature:
i think the water temperature it colder than it looks
life cycle: if the want the life cycle to continue we must use clean and healthy air.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام جناب ابولقاسمی. آیا این جمله ها مناسب هستند؟

The figure of minutes spent on mobile calls was about a few billion minutes at the beginning.

After a steady increase between 1995 to 1999, the number surged and peaked at more than 40.

Overall, although there was an upward and downward trend for the local-fixed line, two other categories just showed a growth trend.

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

با سلام و احترام
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، رهین منت خواهد بود نظرات ارزشمند خویش در مورد ساختارهای زیر را اعلام فرمائید. با تشکر

Also, the chart data demonstrated the use of ……… has a steady increase before 2000
while after this year, a considerable increase happened in ….. by people in the united kingdom.
it is clear that the use of …………. increased over the past 8 years, meanwhile, the use of …. decline
in these years.

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

ضمن نهایت تشکر از نظرات ارزشمند حضرتعالی، رهین منت خواهد بود در مورد ساختارهای زیر هم اعلام نظر فرمائید.

The use of …. slowly increased from 1995 to 1999 and reached the peak in 1999
after this year, the use of this kind of telephone call show a steady decrease.

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

سلام و احترام استاد ارجمند. احتراماً آیا ساختارهای زیر درست هستند؟
با نهایت تشکر

The chart gives information about
how many minutes (in billions)
use different types of telephone calls

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود جناب ابولقاسمی. ممنون میشم نظرتون رو در مورد این جملات بدونم.

The most crucial way of telephoning for the people was local-fixed line calls during these 8 years.

It started slightly over 70 billion minutes in 1995 and, next gradually increased and peaked at 90 in 1999. Then the calls steadily fell to the 1995 figure in 2002.

At the beginning, the figure of national and international-fixed line calls was around 40 billion minutes.

After a gradual increase, the number peaked at the heist level (slightly over 60 billion minutes) in 2002.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام آقای ابولقاسمی این مقدمه مناسب هست؟
The bar chart illustrates the total extent of time (in billion) spent by people in the United Kingdom on three different types of telephone calls between 1995 to 2002.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Learning a foreign language has always been a field of research for some experts during the past few decades. There are some pros and cons of learning a new language at primary school rather than secondary school. (37) There are a lot of evident benefits when primary school children begin to learn a new language. First of all, they may feel less embarrassed because most of the children in primary school age do not focus on their peers’ learning problems. So they may not build a group to exclude some students who are not good at understanding new lessons. Secondly,… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود جناب ابولقاسمی. فیدبک این رایتینگ رو نگرفتم. خواستم یادآوری کنم. خیلی ممنونم.

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

سلام و ادب.
جملات زیر برای پاراگراف دوم نوشته شدند. خواهشمند است نظرات ارزشمند خویش را مرقوم فرمائید. با تشکر.

Some other learning specialists argue that teaching the secondary language, should be consider from ‎secondary school age (about 11-14).
They believe, children in primary school period must spend more ‎time on playing and learning the fundamental things about the mother tongue.
Also, in this age (about ‎‎6-10) the teachers can not use a wide range of educational methods and techniques, specially in Low-‎and Middle-Income Countries (LMICs) that can hurt children’s learning and motivation.‎

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

سلام و ادب جملات زیر برای پاراگراف اول نوشته شدند. خواهشمند است نظرات ارزشمند خویش را مرقوم فرمائید. با تشکر. Most of the experts believe that, if children start the learning the foreign language at primary school ‎age, they can get good results. Firstly, the children learning capacity at an early age (about 6-10) is very ‎high and they can learn anything very easily and fast as well as a second language. Also, they have a lot ‎of potentials to learn even more than two languages in this period. Secondly, if they start to learn a ‎new language as soon… بیشتر بخوانید

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

سلام و احترام.
رهین منت خواهد بود که نظرات ارزشمند خود در مورد جملات زیر را مرقوم فرمائید. با تشکر
There is a serious argument among specialists of educational systems around the world about the starting age of foreign language learning. Some of them believe that it is better to learn
the second language at primary school age, while some others think that it’s better to begin at secondary school.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام آقای ابولقاسمی خسته نباشید. ممنون میشم نظرتون رو در مورد این جملات بدونم. There are, however, some cons too. First of all, compare to adolescence, children may be less enthusiastic about studying a different language. Therefore, primary school children prefer doing some activities instead of improving their knowledge. They spend much more time for playing online games or doing energetic sports with their peers. Secondly, less concentration is another factor that brings crucial negative effects. It is a fact that they could not concentrate on some information during a whole time in class. When children confront some distractions such… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام جناب ابولقاسمی. ممنون میشم نظرتون رو در مورد این جملات بدونم. There are a lot of evident benefits when primary school children begin to learn a new language. First of all, they may feel less embarrassed because most of the children in primary school age do not focus on their peers’ learning problems. So they may not build a group to deride some students who are not good at understanding new lessons. Secondly, having more time brings some advantages for them. Since some parents may not assign some responsibility such as buying foodstuffs or cleaning the house to their… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام آقای ابولقاسمی. خواستم نظرتون رو در مورد این مقدمه و ایده ها بدونم. ممنون.
Learning a foreign language has always been a field of research for some experts during the past few decades. There are some pros and cons to learning a new language at primary school rather than secondary school.

start an new language at Primary school

+
#less embarrassment
#having more time

_
#less enthusiasm
#less concentration

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

The line graph illustrates the average weekly time spent on some activities (TV and computer) by schoolchildren at the age of 10 to 11 during a period, between 2000 and 2008. (31) Schoolchildren just spent weekly approximately three hours per week on computer in 2000. After slightly increasing until 2001, the number showed a considerable upward trend to achieved around 15 hours during a four-year period between 2001 and 2004. Then the number more slowly increased again. The figure gradually reached under 22 hours in 2008. (54) Compare to time spent on computer, schoolchildren dedicated more time on TV in… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض می کنم. ببخشید این جمله ها مناسب هستند؟

Compare to time spent on computer, schoolchildren dedicated much higher time on TV in 2000.

It started at around 21 hours and, there was a steady trend from 2000 to 2003, then the figure dramatically decreased to around 15 hours in 2004.

Although there were some minor fluctuations between 2004 and 2008, there was a constant trend throughout this period.

Overall, at first, schoolchildren spent much higher time on TV but, children’s preference has reversed during the nine-year period.

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

This line graph shows the amount of weekly time spent by school-age children (10-11 years old) on TV and computer at home from 2000 to now. The spent time on the computer shows a significant increase over the last nine years while spending time on TV has a minor change compared to the computer (54). The time spent on TV between 2000 and 2003 remain steady, But from 2003 to 2004 a considerable decline happen in the amount of time that children spent weekly on TV. Also, It remained stable from 2004 until the present (40). A significant increase happens… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام جناب ابولقاسمی. این جملات مناسب هستند؟
The line graph illustrates the average weekly time spent on some activities (TV and computer) by schoolchildren at 10-11 age during a period, between 2000 and 2008.

Schoolchildren just spent weekly approximately three hours on computer in 2000.

After slightly increasing until 2001, the number showed a considerable upward trend to attain around 15 hours during a four-year period between 2001 and 2004.

. Then the number more slowly increased again. The figure gradually reached at under 22 hours in 2008.

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

این جملات برای پاراگراف دوم نوشته شدند.
A significant went up happens in the weekly time that children spent on the computer.
In the 2000 ‎year, children spent about 3 hours per week on the computer.
A modest increase happened from ‎‎2000 to 2001, while a marked rise happens from approximately four hours to 22 hours per week from ‎‎2004 to the present year.‎

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام آقای ابولقاسمی. برای تمرین reading، باید مترادف و یا تعریف چه کلماتی رو بنویسیم؟ چون این مساله واقعا بعضی مواقع گیج کننده میشه و نمیدونیم دایره کلمات باید به کجا محدود بشه! مثلا برای چنین کلماتی نیاز هست؟
Mull over, pearl, ethereal, suffocate, nacre, echolocation, bicks -and-mortar, take account of

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

این جملات هم برای پاراگراف اول نوشته شدند.
The time spent on TV between 2000 and 2003 year remain steady, But from 2003 to 2004 year a ‎dramatic went down happen in the amount of time that children spent weekly on TV.
Also, It remains ‎stable from 2004 until the present.‎

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

با سلام، این دو جمله را برای بخش اول تسک1 نوشتم. ممنون میشم بررسی فرمائید.
This line graph shows the amount of weekly time spent by school-age children (10-11 years old) on TV ‎and computer at home from 2000 to now-
The spent time on the computer shows a significant ‎increase during the survey period, while spent time on TV has a little change compared to the ‎computer.‎

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

درود. برای تمرین اسپیکینگ، میشه از فایل‌های اسپیکینگی که برای خریداری گذاشتید، استفاده کنیم؟ چونکه تعدادی از سوالاتی که به عنوان تکلیف داده شدن، نمونه‌ای برای پاسخ ندارن و بهتر نیست که از الان با فایل‌های اسپیکینگ‌ شما کار کنیم؟ اگر بخوایم از رکوردهای شما به عنوان الگو استفاده کنیم، باید چطور کارش کنیم؟ چون نوشته نشده که کدام فایل مربوط به پارت یک، دو و یه هست و بر اساس سال طبقه بندی شدن.

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام عرض می‌کنم. خواستم بپرسم که فقط باید در مورد بیست کلمه اول هر ده درس جمله و کالوکیشن بنویسیم یا اینکه با تمامی چهل کلمه هر درس کار کنیم؟

زهرا بابایی
میهمان
زهرا بابایی

It is fact that in many countries the young population increase considerably, this issue create a situation that have many advantages and disadvantages. The many advantages when the percentage of younger citizen increase. First of all growing population adapts better new condition in any country and youth can be a positive force for development. Productive workforce who are ready to learn quiqly and work, can help improve the economic situation . Secondly we can deny that energy level of young people higher than the older people. And also because of that the get illness , less than older people .… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Nowadays, young people in some countries outnumber the elderly who live in other countries. In my opinion, there are pros and cons for each situation. (25) There are some advantages when youth populations increase. First of all, some countries can have youth populations who are energetic to improve the economic situation. Their motivation is higher than an aging population and, they are more active to work for long hours. Secondly, some jobs need hard-working workforce who have the physical power to overcome them. For instance, doing arduous occupations such as working as a fireman, policeman, or so on is one… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام جناب ابولقاسمی. لطفا اگه میشه برای این رایتینگ فیدبک بدید.

Soheil Sa _ Farvardin 1400
میهمان
Soheil Sa _ Farvardin 1400

با سلام خدمت استاد گرامی. میخواستم به اطلاع شما برسانم که در سایت، در بخش اسپکینگ پارت اول، از سوال 176 تا 185 تکراری می باشد. (دو سری تکرار سوال 171 تا 175)

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود آقای ابولقاسمی. ببخشید آیا این جمله ها مناسب هستند؟ There are also some disadvantages for the countries when youth populations outnumbers aging people. First of all, higher crime rates is one the most important issues. Obviously, youth populations do immoral and criminal actions and, this could be a big problem for all of the citizens and put their life and possessions at risk. For example, they rob money and gold coins from banks, murder citizens and damage their cars or motorcycles. Secondly, countries may face many problems such as massive unemployment. If government do not invest enough budget for… بیشتر بخوانید

زهرا بابایی
میهمان
زهرا بابایی

با عرض سلام خدمت استاد گرامی
آیا جملات زیر برای مقدمه درست هستند؟
It is fact in many countries, the young population considerabaly increas. This issue creat a situation that have many advantages and disadvantages.

سارا شاهرخی
میهمان
سارا شاهرخی

سلام می سه ببینید این برای مقدمه درسته؟
Many countries have a large number of young
populations. While some people believe having more young adults is accompanied with massive advantages,others maintain the idea not only it can not beneficial, but also it has lots of drawbacks

مهدیه شیرزاد
میهمان
مهدیه شیرزاد

Two maps illustrate fundamental changes in a certain island before and after building various leisure facilities. (16 words) Firstly, as can be seen the island lacked basic amenities prior to construction and there was not any tourist attraction except some natural beauties such as a small beach in the western area and some palm trees on the both sides of the island. (44 words) In the second map, a reception has been constructed in the middle of the region, which is connected to a restaurant and a pier in the north and south by a vehicle track respectively. In addition,… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود آقای ابولقاسمی. آیا این جمله ها مناسب هستند؟ Increasing community of young people may bring a lot of advantages First of all, some countries can have youth populations who are energetic to improve the economic situation. Their motivation is higher than an aging population and, they are more active to do jobs for long hours. Secondly, some jobs need hard-working workforce who have the physical power to overcome them. Doing arduous occupations such as working as a fireman, policeman, or so on is one of the most important reasons for having a youth population in every country. If youth… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. ببخشید این جمله ها درست هستند؟
Nowadays, young people in some countries outnumber the elderly who live in other countries. In my opinion, there are pros and cons for each situation.

زهرا بابایی
میهمان
زهرا بابایی

The two maps depict an island in two different times, one before and the other after the expansion of some necessary services and facilities for tourists to enjoy such as reception and restaurant and so many accommodations and boats . It appears that in the middle of maps there is a reception have been built which are connected to a restaurant that have been constructed in the northern area of the map, by a vehicle track . The reception was connected to the piear in the southern part by a car truck. Conversely, there are two sites in the eastern… بیشتر بخوانید

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

احتراما این متن جایگزین متن قبلی گردد. اصلاحات جزپی اعمال گردیده است. These maps are show change in the island face after the building the many types of facilities for development of the tourism industry. The maps reveal that construction of facilities made considerable change in island face. The majority of change happened in West part of island. One of the most important change is building a big restaurant in the North of the island. It seems that this restaurant is the biggest building on the island. Other facilities such as reception building and tourist accommodations are created in front… بیشتر بخوانید

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

These maps are show change in the island face after the building the many types of facilities for development of tourism industry. The maps reveals that construction of facilities made considerable change in island face. The majority of change was happen in West part of island. One of the most important change is building a big restaurant in the North of the island. It is seems that this restaurant is the biggest building in island. Other facilities such as reception building and tourist’s accommodations are created in front of restaurant. Also the restaurant is very near to sea. The other… بیشتر بخوانید

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

با سلام و احترام. احتراما این جملات برای بخش اول رایتینگ ۱ نوشته شده است.
These maps are show change in the island face after the building the many types of facilities for development of tourism industry.
The maps reveals that construction of facilities made considerable change in island face.
The majority of change was happen in West part of island

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

؟ درود آیا باید برای کلماتی مثل agricultural و archeologist که در دیکشنری مثالی ندارن، از اینترنت مثال پیدا کنیم؟ و یا مثالهایی برای فرم دیگه این کلمات مثلا agriculture و archeology و … که در دیکشنری موجود هستن و مثال دارن استخراج کنیم؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

The two given maps show before and also after construction of some facilities in an island for tourists. (18) These two maps depict two regions which have constructed for tourists accommodation. They were linked together and other sites with footpath. In the one island can be obviously seen there are a lot of facilities. There is a reception in the center of this island which is approachable by a vehicle track and it has linked to the other crucial facilities such as the restaurant in the north and the pier in the south. (74) On another map, some facilities such… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. ببخشید این جمله ها صحیح هستند؟
On another map, some facilities such as a restaurant, reception, accommodation, boats and so on did not exist. There were just some natural attractions like palm trees, a sea and so on.

All in all, it appears the island is altered compare to before construction and, each part from north to south or west to east are good places for tourists who want to enjoy their holiday.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض میکنم. خواستم بپرسم که علتش چیه که سوال من در این صفحه ثبت نمیشه؟

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

agriculture و archeology

شهریار فراست
میهمان
شهریار فراست

استاد این جملات درست هستن برای بادی

In the first map, there are not any facilities for tourists to enjoy except a little beach on the left side of the map, However, on the second map there is a reception building in the center of the island and a restaurant is top of the reception in the north of the map. There are so many accommodations for tourist who wants residence in the islands.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود. ببخشید این جملات مناسب هستند؟
The two given maps show before and also after construction of some facilities in an island for tourists.

These two maps depict two regions which have constructed for tourists accommodation. They were linked together and other sites with footpath.

In the equipped island, it can be obviously seen there are a lot of facilities.

There is a reception in the center of this island which is approachable by a vehicle track and it has linked to the other crucial facilities such as the restaurant in the north and the pier in the south.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام آقای ابولقاسمی. این مقدمه مناسب هست؟
The two maps relate to different features of an island. One map depicts the previous appearance of an island and, the other illustrates after building.

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

درود آقای ابولقاسمی. من بیشتر از نصف جمله‌های رایتینگ رو در اینجا ارسال کردم و اشکالی نداشتن اما برای رایتینگم فیدبک کلی گرفتم و نمیدونم اشکالات من شامل چه مواردی هست!

زهرا بابایی
میهمان
زهرا بابایی

In the present time, most of people travel to places with difficult situation around the world. Such as Sahara desert and Antarctica. These trips have many benefits and disadvantages. To visit uncharted territories with difficult condition have numerous advantages. First of all for most of youngsters this locations are enormous excitement as compared to easy ones. Also they want to participate in different types of dangerous activities. Secondly, by putting themselves in to the hard envirment , they can learn how to use their instructs for servive. On the other hand , traveling to these places have a lot of… بیشتر بخوانید

مهدی اخلاقی
میهمان
مهدی اخلاقی

Many tourists in the world prefer to travel to difficult places and they are interested of these places. In this text, the advantages and disadvantages of difficult places will be explained.(31 Words) There are benefits to traveling to difficult places. First of all, tours to difficult places is cost-effective, of course it depend on the tourist. there is not any restaurants or fast food and they mainly have to cook for themselves and it is much cheaper than a eat out at restaurants. Also, tourists do not need to pay high fees for the hotel and the reward , they… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

These days, tourists are interested in visiting some areas where situations are difficult. Although visiting these places brings advantages, there are some drawbacks which should be mentioned. (27) Tourists who are visiting unusual and exotic places achieve plenty of profits. First of all, they obtain more experiences and knowledge. Some researchers and people are interested in visiting these places for achieving scientific information about the interesting and numerous facts in our world. Therefore, these are impressive regions for enthusiastic people who want to take notes and learning about them. Secondly, tourists go to fantastic and amazing area to enjoy taking… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود جناب ابولقاسمی. ببخشید این جملات درست هستند؟

In areas such as the Antarctic and Sahara desert, exotic aquatic and terrestrial creatures like snakes, jellyfish, sharks, and so on endanger people and make many unpredictable conditions

Heating and various cooling appliances such as air-condition and so on are crucial so limited range of facilities is a common problem in such places

, although tourists who visit remote areas enjoy exotic creatures and scenery, they should deal with difficulties and face unpredictable situations

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

درود آقای ابولقاسمی. این جملات درست هستند؟
. Some researchers and people are interested in visit these places due to achieving scientific information about the facts that exist in our world

tourists go to fantastic and amazing area to enjoy taking photos of some unusual places. For instance, they take photos of huge mountains, melted lava, geometric stones, and some rare objects and share them on social media.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام آقای ابولقاسمی. این دو جمله درست هستند؟
These days, tourists are interested in visiting some areas where situations are difficult. Although visiting these places brings advantages, there are some drawbacks which should be mentioned.

زهرا بابایی
میهمان
زهرا بابایی

Nowadays knowledge increases by sharing information in modern world . although some people think that scientific and academic and business data should be shared, others believe that some data is extremely valuable and it is better keep this information. Some people believe that sharing data is very useful. First of all there is no doubt that sharing information has many advantages for people. Actually existing free data that is shared on the internet provide easy access for all of the researchers and students . Also they spend less time for finding necessary information . secondly many student in all over… بیشتر بخوانید

شهریار فراست
میهمان
شهریار فراست

These days Sharing information can help people to make quick progress in research and technology. Although Some people feel that information can help advance people all around the world, others believe we should hide information in private. on the one hand, development in scientific research or education would happen rapidly if we share information. The fundamental cause for this belief is that education research and other information in business explanations will get improved when more people have access to the information, we all have limited capacity and resources to research this limitation is not there, when people have so many… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Data sharing is one of the most important and complicated issues in our modern world. Although some people think maximum data sharing is possible and a good idea, others believe some information is too crucial for sharing freely. (38) Some people think sharing a lot of information on the Internet is very useful. First of all, unrestricted free data that is shared on the Internet by anyone or companies, facilitates accessing new information for researchers and people who need to seek out modern science. For instance, scholars can freely study academic texts about their majors and improving their knowledge. Secondly,… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام جناب ابولقاسمی آیا این جملات درست هستند؟ و آیا به جای consider میشه بگیم pay attention to؟
. If we do not consider rules and their right, they might immigrate to another country due to living in a suitable condition

because of dangerous inventions such as creating huge bombs and rockets that have effects on our environment and life, we should restrict sharing certain free data that is related to immoral decisions of terrorists.

سالار سلطانی
میهمان
سالار سلطانی

با سلام و ادب، جملات زیر برای بخش مقدمه نوشته شدند. رهین منت خواهد بود بررسی فرمائید.
Nowadays, a large amount of information is generated by scientists around the world-
One of the most important issues is existing a protocol on how much we can share the information-
Some people argue that information can share without any limitations-
– While some others believe that it is better that put some limitations on information sharing

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام آقای ابولقاسمی، خسته نباشید. این دو جمله درست هستند؟
existing free information on websites is one of the best methods for absorbing poor students and attracting their attention to studying

they do not have to give up studying or expending exorbitant expenditure for buying some books.

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

سلام عرض می کنم ببخشید این سه جمله درست هستند؟
Some people think sharing large volumes of information on the Internet is very useful.
scholars can freely study academic texts about their majors and improve their knowledge.
unrestricted free data that is shared on the Internet by anyone or companies, facilitates accessing new information for researchers and people who need to seek out

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام ببخشید این جمله درسته؟

Although some individuals think maximum data sharing is possible and a good idea, others Believe some information are too crucial for sharing freely.

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام ببخشید دو سوال دارم. یکی اینکه این کلیدواژه‌ها مناسب هستن؟
Sharing information

Maximum sharing

#updating new information
#available free data

Sharing with limitation

#right of copyright
#sensitive information

و سوال بعد اینه که برای ایده‌پردازی‌های رایتینگ، از منابع و رایتینگ‌های موجود استفاده کرد اما جملات و کلمات متفاوت باشن؟

پیام اکرمی‌پور
میهمان
پیام اکرمی‌پور

سلام آقای ابولقاسمی. رایتینگ teenage years رو امروز قبل از ساعت دوازده ظهر ارسال کردم اما فیدبک دقیق دریافت نکردم و نمیدونم ایراداتم چی هست.

زهرا بابایی
میهمان
زهرا بابایی

Happiness is very hard to define and varies from person to person. According to another group , adult part of the life is happier part of our lives. first of all in adulthood , people are independency and they do not need the support of others. For example they have not financial dependency because of that they have job. Also they are not forced to take permission for whatever they want to do .Secondly, people in their adulthood stage can experience new sense of happiest that they have not in their teen ages stage. For example when they start to… بیشتر بخوانید

پیام اکرمی پور
میهمان
پیام اکرمی پور

Some people consider and argue which the teenage years are the happiest period in over people’s life. First of all, it seems teenagers have more free time than persons of mature age and, it means there are lots of activities to do for themselves. As a result, they can do activities more than adults in their free time such as, playing online games or doing sports with their friends. Secondly, others think being optimistic and cheerful in teenage years is much more possible than in mature years because they do not have to take responsibility for their families and friends.… بیشتر بخوانید

ساراشاهرخی
میهمان
ساراشاهرخی

سلام ببخشید من میخوام کلاس گرامر بعد کلاس باشم ولی چون ی دختر چهار ساله دارم بعد از دوساعت خسته میشه و نمیگذاره برای کلاس گرامر حضور فعالی داشته باشم ولی در کل میتونه برای من مفید باشه اگه امکان داره با این شرایط میتوتم ثبت نام کنم؟

پیام
میهمان
پیام

Some people consider and argue which the teenage years are the happiest period in over people’s life. First of all, it seems teenagers have more free time than persons of mature age and, it means there are lots of activities to do for themselves. As a result, they can do activities more than adults in their free time such as, playing online games or doing sports with their friends. Secondly, others think being optimistic and cheerful in teenage years is much more possible than in mature years because they do not have to take responsibility for their families and friends.… بیشتر بخوانید

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

Teenagers enjoy spending their time trying new things
این جمله گرامری درسته؟

sara shahrokhi
میهمان
sara shahrokhi

There are some supporters believing firmly teenagers have the happiest times. First of all, their ultimate desire to obtain goals makes them more satisfied in their lifetime. The advocators assert because of being bursting with energy, the adolescence can achieve breakthrough accomplishments which provide the state of being happy. This endless energy could use to find their abilities and aptitudes that guarantee their career and personal life. Apart from that, they have abundant free time without real responsibilities to devote their genuine desire, true hobbies and social life that adults have limitation and drawback due to the heavy responsibilities. Secondly,… بیشتر بخوانید

مهدی اخلاقی
میهمان
مهدی اخلاقی