دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398

4101بازدید

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398

 

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 3 شنبه 7 خرداد ماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 81 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 57 58 59 60 

Tactics for listening Expanding unit 13 14 15 16 17 18

Open Forum 3 Unit 4 5 6 7 8

Listen Here Unit 14 15 16 17 18 19

Essential Words for IELTS Unit 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes Review  از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #8 از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page Kil فقط ریدینگ و لیسنینگ 

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

.

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 20th, 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 52 53 54 55

Tactics for listening Expanding unit 6 7 8 9 10 11 12

Open Forum 2 Unit 10 11 12

Open Forum 3 Unit 1 2 3

Listen Here Unit 7 8 9 10 11 12 13

Essential Words for IELTS Unit 6 7

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #17 #18 #19 #20 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #7 از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 36 to 85 فقط ریدینگ و لیسنینگ 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31  to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 47 48 49 50 

Tactics for listening Expanding unit 1 2 3 4 5

Open Forum 2 Unit 5 6 7 8 9 

Listen Here Unit 1 2 3 4 5 6 

Essential Words for IELTS Unit 5

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #15 #16 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #7 از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 8 to 35 فقط ریدینگ و لیسنینگ 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1  to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 40 41 42 43 44 45 

Tactics for listening Developing unit 17 18 19 20 21

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 

Listen Here Unit 16 17 18 19  اختیاری 

Essential Words for IELTS Unit 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #13 #14 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #7 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 34 to 44 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 35 36 37 38 39 

Tactics for listening Developing unit 12 13 14 15 16 

Open Forum 1 Unit 8 9 10 11 12

Listen Here Unit 11 12 13 14 15  اختیاری 

Essential Words for IELTS Unit 3 part 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #11 #12 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #6 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 23 to 33 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 30 31 32 33 34

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11

Open Forum 1 Unit 4 5 6 7 

Listen Here Unit 6 7 8 9 10 اختیاری 

Essential Words for IELTS Unit 2 part 3 Unit 3 part 1 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #9 #10 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #5 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 22 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 25 26 27 28 29

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6

Open Forum 1 Unit 1 2 3 

Listen Here Unit 1 2 3 4 5 اختیاری 

Essential Words for IELTS Unit 1 part 3 Unit 2 part 1 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #7 #8 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

Vocabulary for +7 in Writing Group #4 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ آیلتس جنرال Advantages Disadvantages Internet

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 20 21 22 23 24

Tactics for listening Basic unit 20 21 22 23 24

Real Speaking and Listening 2 Unit 6 7 8 9 10 

Select Readings Pre-intermediate Unit 10

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1 2 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Common Grammar Mistakes #5 #6 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

Vocabulary for +7 in Writing Group #3 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 81 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 15 16 17 18 19

Tactics for listening Basic unit 15 16 17 18 19

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5

Select Readings Pre-intermediate Unit 5 6 7 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Common Grammar Mistakes #3 #4 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

Vocabulary for +7 in Writing Group #1 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic Task 1 نمونه های بیشتر را ببینید

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 51 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14

Tactics for listening Basic unit 10 11 12 13 14  

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15

Select Readings Elementary Unit 10 

Select Readings Pre-intermediate Unit 1 2 3 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 21 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 9 

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8 9 10 

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Common Grammar Mistakes مورد اول

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 20  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1397 – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

4101بازدید

دیدگاه ها

470
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شوید برای ثبت دیدگاه
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
216 نظرات
254 پاسخ ها
1 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
پرطرفدار ترین
20 نویسندگان دیدگاه
adminNassim.mamirehsan nooriSamira Ghasemiفاطمه فیضی پور آخرین نویسندگان دیدگاه
  مشترک شدن  
اطلاع رسانی کن
Elahe Mirvakili
مهمان
Elahe Mirvakili

The environment has been changed a lot by human activities. Although some believe the most important challenge is extinction of some species of animals and plants, others including me take the view that other challenges are the most important ones. In this essay both views will be discussed. (48 words) Some hold this view that disappearing of particular species is the most important matter in environmental problems. First of all, loss of any species of flora and fauna forever, result in irreversible damage on environment and their unique gens will be lost forever. These creatures could be very valuable for… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Loss
#affects eating patterns of other species
#increase or decrease in number of other species

Other
#global warming
#logging the forests

Samira Ghasemi
مهمان
Samira Ghasemi

Agree (main environmental problem is the loss of particular species)
#lead to loss of other species of plants and animals
#ecosystem disruption has serious repercussions on human beings’ life

Disagree (other problems)
#global warming
#destruction of nature in order to expand industries and residences

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Loss of particular species
#Disrupt the ecosystem
# Human dependence on nature and wildlife

Other problems
#Influence Effect of other problems on spices decrease
#The dramatic impact of other issues on earth life compare to species decline

Elahe Mirvakili
مهمان
Elahe Mirvakili

The bar chart visualizes six categories based on the frequency of fast food consumption in the years 2003,2006 and 2013 in the USA. Overall, as it can be seen , it is prevalent among American people to eat fast food once a weak or once or twice a month during the given period and it is obvious in all categories the percentage of people have remained unchanged. Consuming fast food every week or once or twice a month are the most popular habits among the mentioned population, with almost 30 percent of the people in 2003.in 2013, this amount has… ادامه مطلب »

Samira Ghasemi
مهمان
Samira Ghasemi

Integrating in a new country plays a key role in immigrants’ new life and their future successes. Although some people believe newcomers should absolutely obey the new culture, others disagree. This essay will discuss both of viewpoints.(37) There are some people who are strong advocate of abandoning old culture of immigrants. First of all, they announce some old ways are illegal and as new residents have chosen to become part of the new society, they have to respect the rules. For instance, although gambling is legal in some countries, it is prohibited in many others. Secondly, cultural clashes may pop-up… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Agree
#to respect to the host country rules
#local people have not function properly
Disagree
#the society can have different culture
#people can share values

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

This graph demonstrates six categories based on the frequency of eating at fast food restaurant among people in the USA in three different years between 2003 and 2013. In2003, people who consume fast food once a week or once or twice a month were about  30 percent of the population. In 2006, those who ate fast food once a week were approximately 33%, it decreased to 25% for them for once or twice a month. In 2013, American citizens who ate it in restaurant once a week and once or twice a month were about 28% and 33% respectively. In… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Agree
#observing the laws
#more effective communications

Disagree
# preserving cultural diversity
#easier massage transfer

Elahe Mirvakili
مهمان
Elahe Mirvakili

Making progress in life and living in a better environment result in increasing the amount of immigrants all around the world. Although some believe it is essential that newcomers obey the new behavior rules and tradition in adopted country, others think following their old customs is not an important issue. From my point of view, it could be necessary that immigrants adapt themselves to new environment in some ways, but in some situation it is possible to preserve their home country’s customs. In this essay , both view will be discussed. In most cases , it is vitally important that… ادامه مطلب »

Elahe Mirvakili
مهمان
Elahe Mirvakili

The two pictures compare the current plan of a university‘s sports center and a future plan of that with some changes. Overall, It is obvious that the center will undergone a radical transformation and much more indoor space and facilities will be available for students. At current time, a 25-meter swimming pool exists in the middle of the plan that is surrounded by a changing room in the west, a reception in the south and some seats in the east. All these places in the developing plan will remain unchanged but the gym in the north will expand to the… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

This bar chart indicated the number of Americans who ate at fast food restaurants in the six groups from 2003 to 2013. (22 words) Overall, most Americans preferred to eating a few times a week or a month. Groups of people who never ate or every day ate no popular among Americans. (28 words) Percentages of Americans who ate fast food every day were less than 5% the same as the number of peoples who never ate fast food at three years 2003, 2006 and 2013. (32 words) Two other groups who ate fast food several times a week or… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

The figure presents eating fast food habit among Americans in three different years between 2003 and 2013. The result is illustrated based on six different categories. Around 30 percent of the population reported that consume fast food once a week or once or twice a month in 2003 and also the number increased and decreased by 5% in 2006 and 2013. Most people are classified in these categories. A group of Americans consumed fast food between 15% and 20% several times a week in these years, and some people ate fast food 15 percent a few times a year. In… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام عبارت Percentages of Americans توی گوگل هست و توی دیکشنری هم عبارت وPercentages of wemen Percentages of people و
هست.
ولی توی گوگل عبارت percentage of the US population هم هست .کدومش مناسب تر هست اصلا استفاده کنیم از این ساختار یا خیر؟

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

The evidence suggest that immigration to another country is along with difficult situations either temporarily or permanently. Although some people believe that living in abroad can pose some social and practical problems for the immigrants, others disagree. This essay will examine these two points. People who live in abroad have faced with some challenges in their interaction with the society and in their everyday life owing to use a foreign language. First of all, most of the pioneers in the host country require some times to adapt to the new situation and to rise their skill in foregn language. This… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام در مورد گذاشتن خط فاصله بین کلمات باید موردی بررسی بشه؟ یا نیازی به گذاشتن نیست؟ به عنوان مثال در جمله زیر:Lois has gotten tired of the late night feedings.
باید بنویسیم late-night یا نه؟

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

The absolute majority of immigrants always face different communication problems in a foreign host countries. Although some believe immigrants have difficulties in social interaction and everyday situations, others disagree. This essay will analyze both views. Immigrants face a lot of challenges in a new society. First of all, they know limited vocabulary. Therefore, they can’t explain their meaning in different situations and they find it difficult to express their orders, too. So people can’t understand them and daily routines would be hard to do with a little range of vocabulary. Secondly, they have different accent. Non-native accent makes ambiguous statements… ادامه مطلب »

Samira Ghasemi
مهمان
Samira Ghasemi

Settling in a new country is a challenging issue. Although some people think many social and practical problems would rise because of the new language, others disagree. This essay will discuss both of these views.(35) Some people believe that in cases which immigrants have to speak a different language from their own, they will face some difficulties in their everyday life or connections. First of all, they announce facing difficulties in understanding manuals or rules. They may be unable to use many facilities such as ATMs or even means of transportation. Meanwhile, it can cause misunderstandings with serious repercussions such… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Agree
#Limited vocabulary
#Different accent
Disagree
#Charity-funded language class
#Government assistance

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Agree
#To express their feelings
#To express their orders
Disagree
#To deal with the local community
#Volunteers support them

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

These two plans illustrate a current university sport centre and a new one with some changes for the future. Overall, it is obvious that the centre is going to change radically and plenty of indoor space for doing sport along with several facilities will be constructed available for students. At the current time, a 25-meter swimming pool is located in the middle of the sport centre and it is surrounded by a reception in the south, a seating arrangement in the east and a changing room in the west. All these will remain without any changes in the second plan.… ادامه مطلب »

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

کدام صحیح است
1.on the eastern end of the complex
2. In the eastern end of the complex

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

The computer stores the information in its memory automatically.
جمله بالا درسته؟ یا به جای in باید on باشه؟

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

کدام صحیح است.
1. these will remain without change
2. These will remain unchanged
3.these will remain without any changes

Samira Ghasemi
مهمان
Samira Ghasemi

There are two blueprints which indicate the sports center of the university now and after future developments. The central part of the sports center will stay almost unchanged. The arrangement of the core 25-meter pool, seating area in its east, changing room in its west, gym in the north and the reception in the south will be the same and the only change is expansion of the gym to the east which doubles its size. The eastern outdoor courts will replace with sports hall, two dance studios in the end east and a café and a changing room in the… ادامه مطلب »

پریسا
مهمان
پریسا

The two plans show university sport center at current and some changes in the future plans. Overall, the compass of university has just few places for doing sports but this will be change in the future plane. There will be more facilities for students. At the present time, university has a 25m pool in the central part which reception part is in the south of it and there is a changing room in the left side and some seating in the right side of it. This part will be the same way in the future. But at current time there… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

These two maps compare building a university sport center at the present time with its layout in the future, after renovation. (21 words) Overall, it is noticeable that the sport complex is going to be expanded and many facilities will be accessed. (19 words) At the present time, in the center of university sports, there are some section such as a pool, seating, changing room and reception; that will not be changed in the future. Only gym in the north of pool will be doubled in size. (43 words) In the future plan, the eastern outdoor courts will be changed… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

There are two plans of a university sports center, relating to the present time and the future. The second one illustrates the center after development. There is a 25m pool in the middle of the blueprint that is surrounded by a changing room in the west, a seating section in the east and a reception in the south. These sections will not have changed in the future. Also there is a gym in the north of the pool that will expand to the east. At the entrance of the reception a sports shop will be constructed in the west and… ادامه مطلب »

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

در عنوان رایتینگ آورده شده a university’s sports centre و در نمونه آورده شده آمده a university sport centre.
آیا هر دو صورت صحیح است. و در چه مواردی میتوانیم چند اسم را پشت سر هم بنویسیم.

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام تو کتاب objective IELTSهرچی گشتم لیسنینگ کلاس دیروز رو پیدا نکردم تست 28 شماره و قسمت مربوطه رو میزارید؟

پریسا
مهمان
پریسا

The two pie charts illustrate the proportion of five different level of satisfaction among Ashton museum’s visitor during a year before and the year after refurbishment. Overall , it is obvious the operation of construction was successful as both the total number of visitor and the level of satisfaction increased over 2 years . The most signification categories of pie chart a year before repairs show dissatisfied visitors that was 40 percentage that after refurbishment that number decreased to 15 percentage . the whole number of satisfied was 30% but this amount increased to 40 percentage . one the other… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Accept a bad situation #far from stress # fear Change a Bad situation #increase self confidence #avoid worst situation Difficult situations are inseparable part of human life. Although some prefer to accept difficult situations and remain in a stable condition, others including me attempt to change undesirable situations. This essay will discuss both of them.(36 words) Some people are strong advocate of this approach that the best way to deal with the undesirable situation is acceptance. First of all, if they do not think about changing a difficult situation it helps people stay away from stress, because changes are always… ادامه مطلب »

Zahra Azad
مهمان
Zahra Azad

Experiencing challenges and failures is part of our life. Although some people prefer to accept unfavorable things, others including me struggle to cope very well. This essay will discuss both points. (31) Some people are capable to handle difficult situations better than others. First of all, they almost have Unshakeable self-confidence. They accept the situation and believe that they can make a big change for the better and take steps to remedy things next time. Secondly, those who adapt unpleasant things to desirable changes have active characters and are a strong advocate that making better situations becomes far more preferable… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

The table explains the number of people who visited the Ashdown Museum. And also the charts try to clarify satisfaction and dissatisfaction levels of visitors. This research has been conducted a survey before and after renovation of the museum. The table shows visitors was 74000 before alteration and after that, it increased to 92000. Also two pie charts illustrate the result of the survey that related to visitors’ satisfaction rate. The element of ‘very satisfied’ and ‘satisfied’ were 15% and 30% before the refurbishment, but they dramatically grew to 35% and 40% respectively. People were ‘dissatisfied’ 40% and ‘very dissatisfied’… ادامه مطلب »

Elahe Mirvakili
مهمان
Elahe Mirvakili

The table compares the numbers of visitors to Ashdown Museum before and after a renovation .The pie charts below illustrate the outcome of a research about level of visitor‘s satisfaction in the mentioned period. Overall, it is obvious that both number of museum‘s visitors and the rate of their satisfaction are dramatically surged after repair. The table show that a year before refurbishment, there are 74,000 visitors to Ashdown Museum, whereas this figure increased significantly and reached to 94,000 people. According to pie charts, before renovation, about 40% of visitors were dissatisfied and 10 % of respondents were very dissatisfied.… ادامه مطلب »

Elahe Mirvakili
مهمان
Elahe Mirvakili

All people face to difficult situations frequently during their lives but they have different reaction to them. Although some believe it is better to accept these hardship, others including me have this attitude that we should make a strenuous effort to change that condition. In this essay both views will be discussed. (52 words) From my point of view, those people that accept difficulties without any struggle to improve the situation maybe have two basic reasons. First of all, fighting with challenges make different changes in our life and it causes enormous stress that they want to avoid that. Secondly,… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد لینک Task2 را داخل تکالیف این هفته قرار می دهید؟ واژه remain در این جمله مناسب هست؟ : some prefer to accept difficult situations and remain in a stable condition جمله زیر درست است؟ و به عنوان جمله اول پاراگراف جهت بیان main ideaزیاد طولانی نیست؟ Some people are strong advocate of this approach that the best way to do on approach to the undesirable situation is acceptance در مورد درست بودن جمله های زیر هم شک دارم not thinking to changing difficult situation contributed to people stay away from stress و changes are always challenging and might… ادامه مطلب »

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

Accept bad situation
# avoid stress
# belive that passage of time

Try to improve
# like to fight for target
# change to strong person

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

Undoubtedly, nowadays problem of hunger is still the complicated problem. Altough the roots of global hunger can be revelant to some categories, several solution can be also discussed. This essay will examine two points. Main causes of famine or food scarcity around the globe are varied and complex. First of all, nowadays, i believe that climate change is still the most important reason of food shortage. The advanced agriculture systems and devices have not succeeded when it is sparse rainfall during the year. therefor, food insecurity is a major issue in regions where demand surpasses the available supply. Secondly increasing… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

This table indicates the number of tourists to Ashdown Museum before and after restoration. Moreover, pie charts report the result of a survey in order to examine percentage of visitors’ satisfaction at the museum before and after restoration. (38 words) Before restoration, the biggest parts of this pie chart represented percentage of visitors’ dissatisfaction and satisfaction. Fourteen percent of whole respondents were dissatisfied. Moreover, the percentage of tourists’ dissatisfaction was about 30 percent during this period. After that, the degree of dissatisfaction decreased to about 15 percent and percentage of tourists who were satisfied from their visit increased to about… ادامه مطلب »

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

These two visuals concern the number of visitors to Ashdown museum and the level of visitor’s satisfaction before and after a repair. Overall, it is obvious that both the number of visitors and the level of satisfaction of them have sharply increased after the renovation. The pie chart demonstrate that the percentage of museum visitors who were satisfied before the refurbishment was 30% and the number of very satisfied visitors was 15%. After the repair the percentage of satisfied and very satisfied visitors increased to 40 and 35 percent, respectively. Half of the visitors were either dissatisfied or very dissatisfied… ادامه مطلب »

Zahra Azad
مهمان
Zahra Azad

سلام استاد
من اسم اصلاح کرده و کامل وارد کردم. ممنون میشم فیدبک رایتینگ ها رو بفرمایید.

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد سطح مطالب کلاس بالا رفته و من و احتمالا سایر دوستان بایدهنوز روی بعضی مباحث باید بیشتر کار کنیم .به همین دلیل هم نتونستیم به خیلی از سوالات در کلاس امروز پاسخ بدهیم.دلیل مشارکت پایین هم این بود.فکر می کنم یکی از دلایل هم ضعف گرامر هست که بعضی ساختارها رو متوجه نمیشیم . پیشنهاد من اینه که توضیحات رایتینگ رو سرکلاس بفرمایید نوشتن رایتینگ و جمله سازی رو خودمون انجام بدهیم جهت گرفتن فید بک روی سایت قرار دهیم به جاش یه تایمی از هر جلسه رو به گرامر اختصاص بدهید .البته این نظر شخصی من هست… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد واژه illuminator توی دیکشنری پیدا نکردم پارت اول از فصل سوم کتاب اسنشیال
واژه جایگزینی داره؟ یا اسپلینگ اشتباه؟

zahra
مهمان
zahra

A glance at the line graph provided reveals some striking similarities between amount of electricity produced in France using four different sources of power over a period of 32 years. Overall, it’s evident that the nuclear power was by far the highest number throughout the period in contrast to renewable provided electricity at the lowest level in each year. In the beginning of the period, 1980, thermal power was as a primary source of electricity in France which was used to supply approximately 120 Terra Watt electricity per hour. Nuclear and hydroelectric generators produced jut about 70 (Tw-h) electricity each… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Global hunger is a major problem in human life in recent years. Although, there are some reasons for this problem, there are some methods to overcome this concern. This essay will discuss these two points. (35 words) There are major contributing factors to food shortage crisis around the globe. First of all, Hunger is a globe issue linked with poverty closely. Millions of people live in poverty with low income in countries with weak economy. They don’t have sufficient financial source to supply essentials for life as nutritious food. Secondly, drought can be blamed especially in desert areas. Hunger has… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Human has always required appreciable food. Although societies have accessed some acquisitions to find out the reasons of human hunger, some solutions are suggested to mitigate the poverty of hunger, every day. This essay will discuss both points. There are some reasons for declining food. First of all, increasing population is one of the majority of decreasing food in the world. Population has raised especially in the Third World over the years. So, there are many people in poor countries who have not proper food to eat. Therefore, death will be attributable to the lack of food. Secondly, traditional agriculture… ادامه مطلب »

zahra
مهمان
zahra

Being hungry is more than missing a meal. Although several factors are behind the global hunger, a wide assorted feasible solutions can be also discussed. This essay will explore both points.(30) The global hunger is growing. There are some main reasons why people around the world don’t get enough food to eat. First of all, the majority of the world’s poorest families can’t buy their own food and they have to grow it while most of them typically don’t own any land. Consequently, the food is not available for them and they have to buy it, furthermore they face famine… ادامه مطلب »

zahra
مهمان
zahra

Zahra Azad

Elahe Mirvakili
مهمان
Elahe Mirvakili

The line graph illustrates the amount of electricity production in France using four different sources over a period of 32 years from 1980 to 2012. It is obvious that nuclear power was the most significant sources for providing electricity over the period .Renewables sources generated the minimum amount of electricity during the given years. At the beginning the period , in 1980, Thermal power was the main means of generating electricity , producing about 120 terawatt hours of power. Nuclear and hydroelectric power station provided the same amount about 70 terawatt hours of electricity and renewables power station generated a… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Reason
#increasing population
#traditional agriculture
Solution
#government’s expenditure
#local agriculture

Gozal
مهمان
Gozal

استاد .توی تکالیف سوال task 2 .و نمونه نوشته شده نیست؟

پریسا
مهمان
پریسا

The scarcity of food material has always been a significant issue among human beings. Although there are some principal reasons for achieving a certain level of food for all people across the world , several solutions can be suggested for this issue . this essay will discuss these points. More and more people are dramatically facing famine globally so grounds are undeniable . first of all , there are some limitations in resources for farming . the prior essential factor to have great agriculture is rain. Some of countries climate particularly in sub-Saharan Africa and parts of Asia with drought… ادامه مطلب »

GOZAL CHARKAZI
مهمان
GOZAL CHARKAZI

استاد وقتی در دیکشنری جلوی فعلی مینویسه intansitive and transitive یعنی چی؟ یعنی هم لازمه هم متعددی؟

GOZAL CHARKAZI
مهمان
GOZAL CHARKAZI

Reason
#lack of organization
#decrease of rain

Solution
#regenerate water
#government support

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

پاسخ تست پانزدهم ریدینگ
1-phone speakers
2-musical tones
3-1980s
4-Hacking
5-Wargames
6-banks
7-credit card

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Reason
#poverty
#drought

Solution
#reducing food costs
# dry farming

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام
به عنوان ساپورت بهتر ازdrought استفاده کنیم یا climateکلی تر هست بهتر؟
بقیه ایده پردازی مناسب هست؟

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

The line graph illustrated four different electricity production in France over the period 32 years from 1998 to 2012. Overall, it seems that over this period the nuclear power had produced the extremely high level of power, in contrast, renewable power has the minimum level of power in this country. The nuclear graph started over 50 terawatt hours in 1980. After this time it showed a dramatically upward trend with some fluctuation during the following 25 years to reach a peak of about 425 terawatt hours in 2005. After this year, it showed a smoothly downward trend with some variation… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

This line graph shows how much electricity produced in France from 1980 to 2012 (by 4 kind of sources). IN 1980, nuclear electricity production was lower than 100 TW per hour. It then started to increase gradually during the following 25 years to 2005 to reach the highest amount, lower than 450 TW/h. During the 7 next years to 2012, it remained stable at this level. The renewable production had period of stability in amount of zero from 1980 to 2000. This number rose slowly to less than 50 TW/h during the next 6 years to 2012. At the beginning,… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

The line graph shows the amount of electricity production of four different sources in terawatt hours between 1980 and 2012 in France. The sources are thermal energy, nuclear energy, hydroelectric energy, and renewable energy. (34 words) Nuclear energy graph is illustrated in orange color. In the beginning nuclear energy produced electricity nearly 53 TW-h in 1980. Production sharply increased to 400 TW-h in 2012. But there was a fluctuation before 2012 and also producing electricity was steady at around 100 TW-h between 1981 and 1982. Hydroelectric energy graph is blue and thermal energy graph is red. In the beginning, thermal… ادامه مطلب »

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

Undoubtedly, using the internet is vital for any people around the globe. Although it has greatly benefits for mankind, its downside should not go overlooked. this essay will examine these two points. The advantages of the internet are numerous. First of all, nowadays internet is the biggest library around the world. Every person can use some information and details in the different areas. Moreover, when they need to some information, they connect to the internet and download some files in it. Therefore, that is a very good benefit for all people who connect and use the internet. Secondly in last… ادامه مطلب »

zahra azad
مهمان
zahra azad

The most people’s lives have been adapted significantly with the internet in recent years. I’m a strong advocate of this approach that although internet has altered the vast areas of our life substantially, it seems that all of these influences couldn’t be constructive. This essay will discuss both of benefits and disadvantages of the internet. (55) Variety of the internet users believe that the benefits of this phenomenon is far more than its drawbacks like all of the same other technologies. First of all, you can save time with this technology. Online shopping for instance is one of the most… ادامه مطلب »

GOZAL CHARKAZI
مهمان
GOZAL CHARKAZI

The Internet has dramatically altered our lives over the past few decades. Although some of these changes have been negative, the overall effect of this technology has been positive. What are your opinions on this? In the recent years, the internet has brought significant changes in our lives, although there are some disadvantages about the internet, in the over hand, I personally believe that the benefits of the internet far outweigh its drawbacks. This essay will discuss both views. (45 words) The internet has a number of distinct advantages. First of all, the internet is source of information storage and… ادامه مطلب »

siamak Taheri
مهمان
siamak Taheri

The chart illustrates the time spent by UK people on three groups of telephone calls between 1995 and 2002. (19) Local-fixed line calls were more than another ways in all of the period. This type was about 72 billion minutes at the beginning of the period in 1995. Then, it increased steadily to 90 billion in 1998 and after this peaking, it decreased gradually to 72 billion again in 2002. (50) National and international fixed line calls were 38 billion in 1995 and then increased steadily to 60 billion at the end of the period in 2002. (26) At the… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Internet has major impacts on every aspect of the lives of people. Although internet has several disadvantages, others benefits of internet are enormous. This essay will discuss both views. (29 words) In actual fact, there is empirical evidence that internet boost opportunities. First of all, the rapid growth in internet usage has a dramatic effect on increase income. Online jobs allow people to work from home. Internet help create easy and variety jobs. Therefore People can be making money on the internet even while they sleep and increase their income. People can have a second job on the internet to… ادامه مطلب »

GOZAL CHARKAZI
مهمان
GOZAL CHARKAZI

I personally believe that the benefits of the internet far outweigh of its drawbacks
استاد این جمله درست هست؟ oughtweight رو با of درسته؟

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

برای لغاتی که تو دیکشنری لانگمن مثال ندارن از کجا مثال پیدا کنیم؟

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Human’s lives were adjusted to the Internet as an emerging technology over the past decade. Although the Internet has positive effects on people’s lives and makes it easier, others the repercussions of presence the Internet in societies could be serious. (40 words) The Internet is beneficial to our lives. First of all, people can enjoy a more flexible learning schedule with online education. People who are busy can be able to enroll online university for a concrete specific field. They can receive all the necessary information they need remotely from somewhere in the world. Also they can acquire any new… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Internet
+
#online education
#virtual communication


#health hazard
#waste time

siamak Taheri
مهمان
siamak Taheri

Population of every country is one of the most important columns of that country. While there are advantages for countries with more young adults, also there are disadvantages for these countries. This essay will discuss about advantages and disadvantages of this status. (42) Owning great number of young people in every country has benefits for it. First of all, there will be more human resources for doing everything in every part of the country especially industry. With these workforces governments, factories, companies and etc will be active and subsequently the country has a dynamic economy. Secondly, young people are more… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Internet

+
#increase income
#save time
#easier education
#social networks
#fast relation
#various sources information
#entertainments
#electronic commercial
#online services


# less face to face interaction
#addiction to internet
#steel personal information
#websites with inappropriate content
#Por.nog.ra.phic websites
#health problems

amirehsan noori
مهمان
amirehsan noori

استاد نحوه مطالعه کتاب های open forum و listen here رو توضیح میدین؟ تمام تمرین هاشون باید انجام بشن؟

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

Undoubtedly, the age of population is vital for every aspect of life in each country. Ulthough, the increase in number of young people in country has many benefits, there are also a downside to think of. In this essay i will discuss advantages and disadvantages consequences. The increase in number of young people in country has many benefits. First of all, the rising of young citizen in each country has a big effect on growth of workforce in the country. It starts the different industries and technologies. The young people have bigh energy and etusiastic to doing any works. secondly… ادامه مطلب »

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

This graph illustrated the total number of minutes of telephone calls in the UK between the years 1995 and 2002. This chart consisted of three categories: local, international, and mobile. According to the local calls, this number started over the 70 billions minutes at the begining of period. After this year it showed an upward trend to reach a peak 90 billions minutes in 1999. It then showed downward trend to reach the same point in the begining of graph. The national and international calls showed an upward trend it started under 40 billions minutes in 1995. It can be… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام این عبارات جمله اشتباه رو نوشتم و بعدش جمله اصلاحی رو نوشتم .جملات جایگزین درست هستند؟ Population structure of each country offers obscure and obvious impacts on every aspect of the lives of the inhabitants. جمله زیر به جای جمله بالا Population structure of each country offers major impacts on every aspect of the lives of the inhabitants. Although some believe there are advantages within youthful population جمله زیر به جای جمله بالا Although some believe youthful population has several advantages. ,thus the country’s serious social and hygiene problems as poverty. جمله زیر به جای جمله بالا ,thus the… ادامه مطلب »

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

The chart presented three kinds of calling types from 1995 to 2002 in the UK. It shows people spent how much minutes in billions on local and national-international by fixed lines and mobiles. The first column is about local fixed line. People spent around 72 billion minutes on the local call in 1995. The usage of local line grew gradually to reach a peak to 90 minutes (billions) in 1999, then it sharply dropped for 3 next years to reach 72 billion minutes again, in 2002. The second category shows national and international calling by fixed lines. It is started… ادامه مطلب »

zahra azad
مهمان
zahra azad

The chart illustrates the time spent by UK citizens on three different types of telephone calls over a period of eight years from 1995 to 2002. Local-fixed line call was the most popular way of telephoning throughout the period which surged from 72 billion minutes in the beginning to reach a peak of 90 billion minutes in 1999, then it declined gently and fell back to the level of 1995 at the end of the period. National and international calls by fixed line surged steadily for the 7 next years from 38 billion in 1995 to the highest amount; about… ادامه مطلب »

GOZAL CHARKAZI
مهمان
GOZAL CHARKAZI

You recently organized an all-day meeting for your company, which took place in a local hotel. In their feedback, participants at the meeting said that they liked the hotel, but they were unhappy about the food that was served for lunch. Write a letter to the manager of the hotel. In your letter -say what the participants liked about the hotel -explain why they were unhappy about the food -suggest what the manager should do to improve the food in future. Dear Sir or Madam I am writing with regard to the party that my company held at your hotel… ادامه مطلب »

Sonia P
مهمان
Sonia P

Writing session (10) -9803 odd This chart illustrates the total number of minutes of telephone calls in three groups: Local line, National and international fixed line and Mobiles in the Uk between 1995 and 2002. In the beginning of the period in 1995, the local calls by fixed line were the most popular way of telephoning with about 70 billion minutes. This number started to surge steadily for next four years to reach a peak of 90 billion minutes in 1999. Then the number declined gradually to about 70 billion minutes again in 2002. The second category, national and international… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

This bar chart shows time spent by U.K citizens on three different types of calls, over a period of eight years between 1995 and 2002. The number of minutes spent on the local fixed line was more than 70 billion minutes in 1995. This number rose about 20 billion minutes to 90 in 1999. It then showed a downward trend to almost 70 billion minutes again in 2002. In 1995, National and international calls were less that 40 billion minutes. It increased to 60 billion minutes in 2001 and then stabilized in 2002. At the beginning, the number of minutes… ادامه مطلب »

amirehsan noori
مهمان
amirehsan noori

درود استاد تکالیف جدید این هفته رو وارد میکنید؟

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

Undoubtedly, the age of population is vital for every aspect of life in each country. Ulthough the increase in number of young people in country has many benefits, there are also a downside to think of. In this essay i will discuss advantage and disadvantage consequences.
The increase in number of young people in country has many benefits. First of all, the rising of young citizen in

GOZAL CHARKAZI
مهمان
GOZAL CHARKAZI

These days, young people comprise the highest percentage of their population .so, it has powerful effect on countries. Although, there are disadvantages having a larger population of youth, the advantages of such situation seems to be more. This essay will discuss this point. (44 words)

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد توی فایل صوتی فرمودید که سرواژه های کتاب essential words for ieltsهدف ما هستند اما متن های کتاب هم واژگان جدید زیاد داره که بدون دونستن معنیشون نمیشه متن رو خوند .متوجه نشدم که فقط سرواژه ها رو مسلط بشیم یاواژگان متن رو هم باید یاد بگیریم؟ در مورد متن ها ی این کتاب چطور باید کار کرد؟

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Advantages
#active communities
#changing old habit

Disadvantages
#conflict with traditional culture
#lack of job opportunities

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

این جمله رو Some argue that there should be a restrictive level of accessing information
به این شکل تغییر دادم درست شد؟
.Some argue for the restricted level of sharing
این دو صفت restricted و restrictiveدرک کردنشون یه مقدار سخت بود برام

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

برای بالا بردن دامنه لغات فعال اسپیکینگ کدام منبع اولویت بیشتری دارد؟اگر متنهای مرتبط با موضوع مورد نظر را گوگل کنیم و لغاتش رو یاد بگیریم کار درستی؟

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد این جمله درسته؟
.sharing has always been important part of information that humans gain

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Population structure of each country offers obscure and obvious impacts on every aspect of the lives of the inhabitants. .Although some believe there are advantages within youthful population, others believe the benefits of an aging population are significant. This essay will discuss both views. (44 words) In actual fact, there is significant empirical evidence of growing number of youthful population boost opportunities. First of all, the majority of the workforce is active young. These employees will be able to make positive change in the level of goods and services produced and consequently economic growth occurs. Secondly, young adults live in… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد رایتینگ که یکشنبه گذاشته بودم هنوز فید بک دریافت نکرده ،زیرش هم کامنت گذاشتم.اگر موردی هست ممنون میشوم بفرمایید. سپاسگذارم از وقتی که اختصاص می دهید.

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

The cell samples are analyzed by a lab.
این جمله دیکشنری هست از چه ساختار زمانی استفاده کرده؟

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد فید بک جملات زیر رو لطف می کنید بزارید سپاسگذارم 1. Offspring: employee-parents have more independence offspring. 2. To develop literacy skill: Teenage years the best time to develop literacy skill. 3. Recent research suggests that: Recent research suggests that tourists who visited exotic places lives better than others. 4. Far more (beneficial/detrimental): riding a bicycle is far more beneficial to our health than driving a car. 5. Detrimental to: Copy other ideas and works is detrimental to student’s creativity. 6. Strong advocate of this approach: Scientists are strong advocate of this approach and believe sharing information should… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Large number of young adults
Advantages
# Fresh, active and ready young workforce
# Healthy society

Disadvantages
# Need to top-level management
# Lake facilities

Large number of older people
Advantages
# Decline in population growth
# Life expectancy longer

Disadvantages
# Pension increase
# Demand for healthcare will rise

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

The chart shows the time schoolchildren at the age of 10 to 11 spent for watching TV and Using computer. It is presented by linear graphs based on years from 2000 to 2009 and hours per week. At the beginning, schoolchildren spent about 21 hours per week for watching TV in 2000. The time stabilized for the next 3 years from 2000 to 2003. Then there was a sharp fall from 2003 to 2004 to 15 hours per week. After that, schoolchildren watched TV in a period of stability between 2004 and 2009, but there was a downward peak to… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام و روزبخیر
اگر امکانش هست لطفا فایل های صوتی کلاس رو روی واتس آپ هم قرار دهید دانلود از تلگرام سخت ممنون.

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

The graph shows the average yearly time that schoolchildren (10-11 years old) spent on computer and TV as home activities, since 2000. (22 words) Schoolchildren spent almost 3 hours a week on computer in 2000. This number rose slowly during the following 4 years to 2004 to show an upward trend. Then it grew more steadily for the next 4 years up to now to reach a peak of almost 22 hours per week. (50 words) Time spent on TV was under 22 hours a week in 2000, which was much higher compare to computer. It stayed the same until… ادامه مطلب »

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

The graph shows the average time spent by children at the age of 10 to 11 on two different leisure activities (TV and camputer) at home between 2000 until 2008. Schoolchildren spent time under 4 hours a week on camputer at the begining of the period in 2000. After this year, this time raised for 4 years with steadily growth to reach about 15 hours in week in 2004. Then this number increased more slowly during the 4 years to reach a peak 22 hours per week in the end of graph. Time spent on TV by schoolchildren was much… ادامه مطلب »

zahra azad
مهمان
zahra azad

The bellow graph shows the average time went by school children on two different leisure activities (TV and computer) at home between 2000 and 2008. (25) Average weekly time spent on TV by schoolchildren was about 22 hours at the beginning of period in 2000. It showed a downward trend and felt to 15 hours in 2004. In spite of some fluctuations, it remained stable at this level during the next four years up to the end of period in 2008. (55) The time spent on computer was shorter compare to TV at the start of period in 2000; it… ادامه مطلب »

siamak Taheri
مهمان
siamak Taheri

The graph compares weekly time spent on TV and Computer of 10 to 11 years old school children between 2000 and 2008. (22) At the beginning of the period, time spent on computer was less than 4 hours a week in 2000. It increased with a constant slope to about 15 hours per week for the next 4 years in 2004. Then it increased with a slower constant slope during the next 4 years to 22 hours a week in 2008. (58) Schoolchildren watched TV about 21 hours a week at the beginning of the period to 2003 that is… ادامه مطلب »

amirehsan noori
مهمان
amirehsan noori

The graph shows us the comparison of the average of weekly time that schoolchildren about 10-11 years old spent on different home activities including computer an tv programs. (28 words) Schoolchildren spent above 20 hours a week on tv at the beginning of the period which was 2000.it was stable until 2003 then started to decrease for one year to about 15 hours a week that it`s the point which two graph interrupt each other.then it was stable until 2005 and after that it was like sinusoidal chart for one year to 2006 and eventually it was stable again until… ادامه مطلب »

Sonia P
مهمان
Sonia P

Writing session (8) -9803 odd The graph shows the average weekly time that schoolchildren at 10 to 11 years old spent on two home activities on TV and computer. (22 words) At beginning of period in 2000, Pupils spent just 4 hours a week on computer. This number grew continually to 15 hours in a week in 2004. Then during later 4 years until 2008, this average time increased more slowly to 22 hours per week. (45 words) Schoolchild spent much higher time on TV compare to computer at the beginning of period. They spent 21 hours per week in… ادامه مطلب »

amirehsan noori
مهمان
amirehsan noori

استاد کتاب essential word for the ielts منظور از پارت ۱ و ۲ دقیقا چیه؟ درس ها پارت بندی نیست. و اینکه نحوه مطالعه این کتاب به چه شکله؟ کل بخش ها و تمرین ها باید انجام بشه؟

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Free share information Share has always been in the heart of all information that humans being has made. Although some people are strong advocate of this approach and believe sharing information should be restricting, others including me believe sharing information should be maximizing. This essay will discuss both of them. (47 words) Some argue for the restrictive level accessing information. First of all, concept of information might too difficult for some people to understand. People often try to distort the meaning of words. The risk of distorting information is a real treat for secure information. This is very important because… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

با سلام و درود
لطفا فیدبک رایتینگ من رو ارسال کنید سپاسگذارم

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

بعضی قسمتها رو اصلاح کردم دوباره ارسال کردم Free share information Share has always been within all information that humans being has made. Although some people are strong advocate of this approach and believe sharing information should be controlled, others including me believe it should be maximized without restrictions. This essay will discuss both of them. (45 words) Some argue for the restrictive level of accessing information. First of all, the information is so hard for some people to understand. Often people attempt to distort the meaning of words. The risk of information distortion is an important risk for secure… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد رایتینگ هنوز فید بک نگرفته

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Share has always been in the heart of all information that humans being has made.
Although some people are strong advocate of this approach and believe sharing information should be restricting, others including me believe sharing information should be maximizing. This essay will discuss both of them. (47 words)
Some argue for the restrictive level accessing information. First of all, some people might to be able to concept of information understanding. People often try to distort the meaning of words. The risk of distorting information is a real treat for secure information.

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

These days sharing information causes promotion for universities, science fields and also business. Although some believe maximum sharing of information can be useful, others including me believe sharing information should be limited because of its importance. This essay will discuss both views. (42 words) Some people consider maximum sharing of information is beneficial to human. First of all, increased accessibility comes as the result of maximum sharing of information. Science will develop easily and universities can continue their research by using shared information. Also business is using shared information in order to produce things individual and companies promote their place… ادامه مطلب »

Ammar rahimi
مهمان
Ammar rahimi

Nowadays, sharing information in scientific research and technological world seems essential part of science. Although, some argue that all scientific information must share, others including me believe that it must be under control. This essay discussed both viewpoint. Some argue that all scientific information must share. First of all, if all the researchers use result of other scientist works, they can save time and money. Researches always need to much time and high cost. If you don’t have result of other scientists, you must waste time and money. Secondly, sharing scientific information with others can gain knowledge rate. For that… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد روز بخیر
برای حفظ جمله ،جمله های کتاب ورد اسکیل هم خوبه حفظ کنیم؟

Nassim.m
مهمان
Nassim.m

Maximum sharing
#Increase accessibility
#decrease costs

Sharing with limitation
#security
#privacy

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Maximum sharing
# Increase level public knowledge
# Rapidly expanding information

Sharing with limitation
#security information
#violate explorer‘s rights

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Maximum sharing
#Accumulate public knowledge
# Rapid Expanding information
Sharing with limitation
# Secure information
# Violate explorer‘s rights

siamak Taheri
مهمان
siamak Taheri

Dear Payam I’m selling my bicycle that you’ve seen it before. I just don’t want to use it because of my motorcycle. However, it’s a very beautiful and flexible bicycle and I’ll bet you would like it. Actually, I bought a motorcycle last year and after that I use it for going out or every my transportation. Another reason that I can’t use bicycle at all is that I’m very busy in this days and I haven’t sufficient time to use bicycle for my transportation. My bicycle is very pretty and nice. It’s very fast and it can go over… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

سلام استاد سه تا فایل pdf بود روی سایت برای اسپیکینگsuggested answer
در انتهای هر سوال لغات مربوط رو آورده خوبه استفاده کنیم؟ یا فعلا توصیه نمی کنید؟

sohrab afshar
مهمان
sohrab afshar

زمانی که کالو کیشن های هر لغت رو من دارم می خونم برای مشخص پیش رفتن ایا تعداد خاصی از اونا رو بخونم؟ مثلا اگر این لغت پنج کالو کیشن دارد همه اونا رو بخونم یا نه؟ کتاب خاصی هست که بیشتر کالوکیشن ها رو گفته یا نه ما باید هر لغت هر تعداد کالوکیشن داره رو بخونیم؟

فاطمه رهسپار
مهمان
فاطمه رهسپار

Dear Maryam I’m writing this letter to say you, you have seen my bike before and yo have known that I really like it and “I wish I have a bike “you said And I know, you will wonderful that I want to buy it .and I thought you want it. Before my office was near my apartment and I usually went there by bike but recently a few months ago ,We moved other place and new apartment is small too .and I must go work by car and I want buy bike and I don’t have a place for… ادامه مطلب »

فاطمه فیضی پور
مهمان
فاطمه فیضی پور

Dear Zahra, I am writing this letter to tell you, I don’t use my bicycle because I’m very busy now. Also around my new home don’t have any space to bicycle. If I want ride bike, I should go to a park far from here. there for I prefer replace bike with another exercise. Bike with this bicycle is very easily, safely and enjoyably. This nice bicycle has a rack you can use that to go shopping. My bicycle is an exclusive bicycle .A perfect property is separate this bicycle from others, which can fold down to the size of… ادامه مطلب »