دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398

 

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای 1 شنبه 3 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 3 شنبه 7 خرداد ماه 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1398 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 81 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 56 57 58 59 60 

Tactics for listening Expanding unit 13 14 15 16 17 18

Open Forum 3 Unit 4 5 6 7 8

Listen Here Unit 14 15 16 17 18 19

Essential Words for IELTS Unit 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes Review  از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #8 از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page Kil فقط ریدینگ و لیسنینگ 

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Average Percentage Three Nutrients Typical Meals USA

.

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 20th, 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 51 52 53 54 55

Tactics for listening Expanding unit 6 7 8 9 10 11 12

Open Forum 2 Unit 10 11 12

Open Forum 3 Unit 1 2 3

Listen Here Unit 7 8 9 10 11 12 13

Essential Words for IELTS Unit 6 7

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21  از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #17 #18 #19 #20 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #7 از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 36 to 85 فقط ریدینگ و لیسنینگ 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 18th and 19th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31  to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 46 47 48 49 50 

Tactics for listening Expanding unit 1 2 3 4 5

Open Forum 2 Unit 5 6 7 8 9 

Listen Here Unit 1 2 3 4 5 6 

Essential Words for IELTS Unit 5

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #15 #16 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #7 از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 8 to 35 فقط ریدینگ و لیسنینگ 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ How Frequently People in USA Ate in Fast Food Restaurant

.

Assignments of the 16th and 17th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1  to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 40 41 42 43 44 45 

Tactics for listening Developing unit 17 18 19 20 21

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 

Listen Here Unit 16 17 18 19  اختیاری 

Essential Words for IELTS Unit 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #13 #14 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #7 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Living Country Speak Foreign Language Social Practical Problems

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

.

Assignments of the 14th and 15th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 34 to 44 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 35 36 37 38 39 

Tactics for listening Developing unit 12 13 14 15 16 

Open Forum 1 Unit 8 9 10 11 12

Listen Here Unit 11 12 13 14 15  اختیاری 

Essential Words for IELTS Unit 3 part 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #11 #12 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #6 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Some People Accept Bad Situation Others Try to Improve

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Assignments of the 12th and 13th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 23 to 33 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 30 31 32 33 34

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11

Open Forum 1 Unit 4 5 6 7 

Listen Here Unit 6 7 8 9 10 اختیاری 

Essential Words for IELTS Unit 2 part 3 Unit 3 part 1 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #9 #10 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

5 Collocation for +7 in Writing از اینجا ببینید 

Vocabulary for +7 in Writing Group #5 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

آموزش گام به گام رایتینگ آکادمیک Line Graph - Task 1

.

Assignments of the 10th and 11th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 22 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 25 26 27 28 29

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6

Open Forum 1 Unit 1 2 3 

Listen Here Unit 1 2 3 4 5 اختیاری 

Essential Words for IELTS Unit 1 part 3 Unit 2 part 1 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11 از این صفحه ببینید

Common Grammar Mistakes #7 #8 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

Vocabulary for +7 in Writing Group #4 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ آیلتس جنرال Advantages Disadvantages Internet

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

.

Assignments of the 8th and 9th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 20 21 22 23 24

Tactics for listening Basic unit 20 21 22 23 24

Real Speaking and Listening 2 Unit 6 7 8 9 10 

Select Readings Pre-intermediate Unit 10

Essential Words for IELTS Unit 1 part 1 2 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Common Grammar Mistakes #5 #6 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

Vocabulary for +7 in Writing Group #3 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

.

Assignments of the 6th and 7th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 81 to 110 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 15 16 17 18 19

Tactics for listening Basic unit 15 16 17 18 19

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 3 4 5

Select Readings Pre-intermediate Unit 5 6 7 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Common Grammar Mistakes #3 #4 از اینجا ببینید

5 New Words from AWL از اینجا ببینید

Vocabulary for +7 in Writing Group #1 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

Writing Topic Task 1 نمونه های بیشتر را ببینید

.

Assignments of the 4th and 5th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 51 to 80 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 11 12 13 14

Tactics for listening Basic unit 10 11 12 13 14  

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 13 14 15

Select Readings Elementary Unit 10 

Select Readings Pre-intermediate Unit 1 2 3 4

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Common Grammar Mistakes #2 از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ را ببینید

آموزش نوشتن Task 1 رایتینگ آیلتس

.

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

.

Assignments of the 2nd and 3rd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 21 to 50 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 

Tactics for listening Basic unit 5 6 7 8 9 

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 7 8 9 10 

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Common Grammar Mistakes مورد اول

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ را ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Teenage Years Adult Life Are The Happiest Time of Life

.

Assignments of the 1st Session

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 20  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

دوره آنلاین آیلتس خرداد 1397 – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

470
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
216 Comment threads
254 Thread replies
1 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
20 Comment authors
adminNassim.mamirehsan nooriSamira Ghasemiفاطمه فیضی پور Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Nassim.m
میهمان
Nassim.m

این جمله درسته؟
Predators can attack anybody.

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

من برای listening کتاب objective ielts رو تموم کردم و رفتم سراغ objective ielts advanced اما یه مشکلی برام پیش اومد. وقتی فایل صوتی رو گوش میدم، تمام کلمات رو تشخیص میدم اما متوجه معنی جملات نمیشم و تا بیام فکر کنم معنی جمله چی بود ازش رد میشه میره جمله بعدی.
حتی متوجه سوالات هم نمیشم.
چه کاری میتونم انجام بدم که این مشکل برطرف بشه؟

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

این جمله درسته؟ مخصوصا از نظر تقدم و تاخر؟
The opportunities that a citizen can enjoy in their adult years, is mentioned as an important reason.

amirehsan noori
میهمان
amirehsan noori

استاد لطفا منابع تکمیلی رو اعلام بفرمایید

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

Three pie charts demonstrate the average consumption of sodium, saturated fat, and added sugar that Americans consume. They are available in four meals(breakfast, lunch, dinner and snacks). It is noticeable that the biggest part of sodium comes from dinner(43%). And the smallest amount of sodium is related to both breakfast(14%) and snacks(14%). Also lunch is responsible for less than one third of sodium intake(29%). The Biggest share of saturated fat yet comes from dinner(40%). And people received a small share of saturated fat from breakfast(16%), while snacks and lunch contain saturated fat 21% and 26% respectively. Snacks are responsible for… بیشتر بخوانید

Samira Ghasemi
میهمان
Samira Ghasemi

Nowadays, there are various different opinions about whether or not men and women are equally good at all jobs. Although some people think differences in terms of their characteristics and abilities cause some jobs being done better by one gender, others disagree. This essay will discuss both views. (48) Some people are strong advocate of this idea that some occupations are done better by men and some others by women. First of all, physical abilities play a key role in performing some jobs. For instance, jobs which deal with moving heavy equipment or working at night would be very difficult… بیشتر بخوانید

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

Nowadays more women are attaining positions of different kinds of jobs. Although traditional people think some works are better for men, others believe women would be able to do everything. This essay will discuss both views. Some people especially who are elderly argue some types of occupations are not proper for women. First of all, there are difficult environmental conditions in some cases. Some jobs have annoying situations for example working in mine. Its workplace is underground, air condition is not proper for breathing, and maybe there are dangerous substances that have harmful effects on the body. Secondly, if women… بیشتر بخوانید

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

Agree
#There are difficult environmental conditions in some cases
#Women have less time because of looking after children

Disagree
#women can done everything by achieving skills
#it is a stereotype related to the past

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

استاد لطفا تکالیف جلسه 22 رو بزارید
و دو تا رایتینگ آخر من فیدبک نگرفته، این لینک مربوط به قدیمی تره هستش.

https://ielts2.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-1398/comment-page-2/#comment-22143

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

Two maps show the center of Islip town. One map demonstrates the present situation and the other map is planned for the future. It is obvious that the most important construction is a dual carriageway which circles developed town center, so some unreachable parts will be accessible. These sections include a school in southwest and a park in southeast. And also it has an access to both new and old residences. Also there is a new residence adjacent to the park. In the northern part more changes will occur. Shops will be replaced by some new facilities such as a… بیشتر بخوانید

فاطمه فیضی پور
میهمان
فاطمه فیضی پور

banning private vehicles would be a good idea if the government improved the situation of the public transportation system.\
در این جمله برای اسپیکینگ به جای situation چه واژه ای مناسب تر هست؟

فاطمه فیضی پور
میهمان
فاطمه فیضی پور

These two maps compare the center of the Islip town at the present time with its layout in the future, after several changes. (23 words) Overall, it is noticeable that the center of Islip town is going to be developed. There will be built two dual carriageway and more facilities will be available.(28 words) At the present time, in the northern section of the center of the town, some shops across together will be replaced with some facilities such as a bus station and a mall on the left side and parking in the right side. Moreover will be constructed… بیشتر بخوانید

Nassim.m
میهمان
Nassim.m

Nowadays it seems the environment endures a great pain. Although some argue that the disappearance of different species of plants and animals is most important, others including me believe there are other bigger environmental challenges. This essay will discuss both views. Some people convince the disappearance of certain species is the worst environmental challenge. First of all, it affects eating patterns of other species. Animals need to eat other species for survival, when some of them disappeared, the other can’t live. And after a short time the whole species will die. It can happen to plant too. Because plants are… بیشتر بخوانید

فاطمه فیضی پور
میهمان
فاطمه فیضی پور

a bus station and a mall on the left side and parking on the right side
توی این جمله روی گوگل هم حرف اضافه inاستفاده شده هم حرف اضافه on کدوم درسته؟

فاطمه فیضی پور
میهمان
فاطمه فیضی پور

سلام there are some shops across together that will be replaced with some facilities
این جمله درسته؟ برای واژه replaceچه وقت از حرف اضافه by استفاده میکنیم و چه وقت از حرف اضافه with?
توی دیکشنری replace something with something را داریم ولی در مثالهای دیگه و sample از حرف اضافه by استفاده کرده کاربردشون رو درک نکردم درست و گیج شدم

Samira Ghasemi
میهمان
Samira Ghasemi

Nowadays the environment is in danger of destruction more than ever. Although some people believe the most important environmental issue is the loss of particular species of plants and animals, others disagree. This essay will discuss both views. (38) In recent years, there are some people who think disappearance of some plant and animal species is the main environmental problem. First of all, they mention that it leads to loss of other species. Since either directly or indirectly each specie in its life cycle depends on other plants or animals, loss of a specie sooner or later influences life cycle… بیشتر بخوانید