دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1399

دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1399

دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1399

دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1399

صفحه پیش رو مربوط به دوره غیر حضوری آیلتس روزهای شنبه 4 شنبه ساعت 6 تا 8 می باشد که در تاریخ 6 اردیبهشت 1399 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس آیلتس آنلاین در تماس خواهند بود.

این دوره شامل دوره رایتینگ آیلتس نیز می باشد و زبان آموزان مجموعا 24 تصحیح کامل رایتینگ دریافت خواهند کرد. عزیزانی که نیازمند کلاس آنلاین اسپیکینگ آیلتس میتوانند علاوه بر خدماتی این کلاس به صورت جداگانه از جلسات خصوصی استاد با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس بهره مند شوند. از تمامی زبان آموزان درخواست داریم حتما پیش از آغاز دوره صفحه سوالات متداول زبان آموزان را با دقت کامل مطالعه نمایند تا از طرح سوالات تکراری جلوگیری شود.

.

دوره آنلاین آیلتس اردیبهشت 1399 – تکالیف

Assignments of the 23rd and 24th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 120از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 61 62 63 64 65 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 21 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 8 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23 از این صفحه ببینید

#21 and #17 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 61 to 85 فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

.

Assignments of the 21st and 22nd Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 57 58 59 60   چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 16 to 20چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 7 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 31 to 60 فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ تسک 1 آکادمیک پای چارت 4 تایی

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

.

.

Assignments of the 19th and 20th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 52 53 54 55 56  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 7 to 15 چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 6 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19 از این صفحه ببینید

#19 and #20 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 31 to 60 فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه نمودار میله ای آیلتس

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه های رایتینگ آیلتس نمره 7

.

.

Assignments of the 17th and 18th Sessions

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 47 48 49 50 51  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Expanding unit 1 to 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 7 to 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 5 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17 از این صفحه ببینید

#17 and #18 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Objective IELTS Intermediate Page 5 to 30 فقط لیسنینگ و ریدینگ

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ pie chart و جدول آیلتس

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 9

.

.

Assignments of the 15th and 16th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 31 to 40 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 41 42 43 44 45 46  چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 20 to 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 3 Unit 1 to 6  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 4 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

#15 and #16 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Center Islip town Map Now Plans Development

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس نمره 8 تا 9

.

.

Assignments of the 13th and 14th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 21 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 34 35 36 37 38 39 40 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 13 14 15 16 17 18 19 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 7 8 9 10 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 3 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

#13 and #14 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Pie Chart نمره 9

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ To what extent do you agree or disagree

.

.

Assignments of the 11th and 12th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 11 to 20 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 28 29 30 31 32 33 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 7 8 9 10 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 2 Unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 2 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11 از این صفحه ببینید

#11 and #12 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک تسک 2 - نمره 8

.

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ آیلتس Cambridge 11 Academic Test 4 Ashdown Museum

.

Assignments of the 9th and 10th Sessions

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 10 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 23 24 25 26 27 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Developing unit 1 2 3 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 6 7 8 9 10 11 12  چطور مطالعه کنم؟

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9 از این صفحه ببینید

#9 and #10 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ تسک 1 نمره 9

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ آیلتس Large Population Young Adults Older People Advantages

.

Assignments of the 7th and 8th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 91 to 120 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 17 18 19 20 21 22 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 19 20 21 22 23 24 چطور مطالعه کنم؟

Open Forum 1 Unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7 از این صفحه ببینید

#7 and #8 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

سمپل رایتینگ Total Number Minutes Telephone Calls UK Three Categories

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ In spite of Advances in Agriculture People Around World Go hunger

.

Assignments of the 5th and 6th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 12 13 14 15 16 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 12 13 14 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 3 4 5 6  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

#5 and #6 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

نمونه رایتینگ Average Time Spent School Children on TV Computer 

Writing Topic Task 2 نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

IELTS Writing Task 2 Sample Free Share Information

.

Assignments of the 3rd and 4th Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 6 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 6 7 8 9 10 11 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 7 8 9 10  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

#3 and #4 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic Task 1  نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

رایتینگ آیلتس Island Before After Construction Tourists Facilities Task 1

Writing Topic Task 2  نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

Tourists in Difficult Places Sample Writing Task 2

Assignments of the 1st and 2nd Sessions

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 4 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Tactics for listening Basic unit 1 2 3 4 5  چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 3 4 5 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 3 4  چطور مطالعه کنم؟

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

#1 and #2 of Most Common Grammatical Mistakes از اینجا ببینید

10 units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

Writing Topic  نوشتن مقدمه و ایده پردازی نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس را با دقت ببینید

Separate or Mixed Schools IELTS Writing Task 2 Sample Answer

Writing Topic  چک لیست را ببینید نوشتن 2 پاراگراف اصلی 

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

.

.

کلاس آنلاین آیلتس اردیبهشت 1399 – لینک های سودمند

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

دیدگاه ها

214
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
147 Comment threads
67 Thread replies
1 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
16 Comment authors
parastoosamanSaeedA .tabirehsahar Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

A glane at pie charts provided reveals some information about three different nutrients by Americans in four different meals. People in the USA recieve a major share if their sodium from their dinner(43%) and also they recieve the same amount of sodium from snacks and breakfasts which is 14% each. Additionally, about less than one third of whole sodium belongs to lunch. Similar to sodium, a major share of saturated fat comes from(37%) followed by snacks and lunch which are 21% and 26 % respectively. The smallest amount of saturated fat comes from breakfast which is 16%. Snacks play the… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

Tons of domestic waste is produced every year and the process of recycling them no longer catch up with. I personally argue that new legislation to oblige people to recycle is necessary, although obligatory works always have side effects. I believe that recycling will be improved if only the government make it obligatory. The first and most obvious argument in its favour is that some people will not act unless they are forced. Making recycling a legal demand acts as a deterrent and pushes people toward it. So in order not to be fined or blamed, people try to recycle… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

Make laws for recycling agree # more people recycle # save our environment disagree # it costs alot # difficult to implement These days waste recycling and people’s participation in it have become crucial. Although in my opinion, what we need is recycling laws which can be beneficial, this laws can have some drawbacks. (32) Legislating some laws for recycling can brings us some immediate benefits. First of all, when government makes it compulsory for people to recycle their waste and impose some punishments for people who break this rule, people take it more serious and pay more attention to… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

The charts illustrate the amount of electricity whom different source of fuels produced in France and Australia in the years 1980 and 2000. In 1980, half of the total 100 units of electricity produced by coal which was the main source of that. Natural gas and hydro each produced 20% of electricity and the remaining 10% was produced from oil. The electricity produced by coal increase significantly as, in 2000, it formed almost 70% of whole production but the contribution of hydro remained the same 20% despite rising to 36 units. In France, however, in 1980, coal produced as much… بیشتر بخوانید

Parastoo
میهمان
Parastoo

A glance at the pie charts provided reveals some information about the amount of electricity production and the contributing fuels in Australia and France in 1980 and 2000. According to pie charts in Austalia in 1980, half of the amount of electricity was produced by coal. The rest half of it consists of hydropower, natural gas and oil with 20, 20 and 10 units respectively. Twenty years later, total production of electricity increased by 70 units and about two third of it was produced by coal (130units). Hydropower’s share of production rose to 36 while other fuels remained negligible. In… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

The given pie charts compare the source of electricity in Australia and France in 1980 and 200, so that in this time period electricity production almost doubled, rising from 100 units to 170 in Australia, and from 90 to 180 units in France. Overall, it seems that two countries relied on different principal fuel sources, but by 200, this dependence was more on a specific fuel. In Australia, the half of the whole electricity production of 100 units belonged to coal, hydro power and natural gas had a same production of 20 percent while only 10 percent of electricity was… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Certain regions in the United States of America have introduced curfew hours at night, during which teenagers are prohibited to roam around freely on their own. However, I don’t believe this is such a rational approach. Keeping teenagers confined to their homes during the late hours of the night is beneficial for them. Firstly, one of the main benefits of curfew is safety. if children go out alone during this time, they are more likely to come into contact with criminals and pedophiles while they may land themselves in trouble by befriending such people. since a young mind does not… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

In certain parts of the United Stated, under no circumstances are teenagers go out alone after a particular hour of the night. I personally believe that teenagers would benefit from this impediment, although it surely has some drawbacks too. Imposing curfew at specific night hours can be beneficial for teenagers. First of all, this measure minimizes the chances of teens’ involvement in illegal activities. Since the anti-social groups mostly operate at night-time, teens are more likely to come across them when they go out during late hours at night. These groups lure teenagers to participate in their activities. Consequently, they… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

curfew agree # more safe # they can study more disagree # they are not sociable # they cannot learn to be independent In some certain areas in the United States, adolescents cannot go out after a particular hour without an adult. In my opinion, although teenagers would benefit a lot from this impediment, it undoubtedly has some drawbacks. (36) There are some advantages in having curfew. First of all, when teenagers stay home at nights, it is safer for them. If teenagers are out alone, they are more likely to contact with criminals who target new customers for drugs… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

A glance at the chart provided reveals international tourism, dairy products and meat products as the three chief exports of southland in 2000 and 2020. It also gives projections for 2025. It is evident that in 2000, international tourism was the greatest export earner at the initial value of about £8 billion. This figure has increased by £1 billion and at present, in 2020, it has reached approximately £9 billion. Sales of dairy product, however, has seen a dramatic growth during this time and it now has peaked at nearly £10 billion – which is the same amount that international… بیشتر بخوانید

Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

A glance at the bar chart provided reveales some information about three main exports from Southland over two past decades and a projection of 2025. In 2000, Southland’s earning from international tourism, diary products and meat products was 8,7 and 6 billion pounds(bp) respectively. The same order is peedicted to happen in 2025. From maximum to minimum, international tourism with 10 bp. Next, diary products which will be just over 9 bp and the last, meat production with 5 bp. At the present time, diary products exports earn the highest amount which is around 10bp. After that it is international… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

In many countries, overweight and declining level of public health has been always a worrying issue. While I believe that extending sports facilities in each corner of the country can have a deep effect on this matter, it cannot be enough and other approaches are needed. There are different reasons why increasing the number of sport centers can directly improve people’s health. First of all, easy access to a nearby sport facilities can make a situation that anyone in any place can do exercise and undeniably it affects some parameters of public health in a society. These days the present… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

Nowadays most of the countries are struggling with problems that threaten public health. Although some argue that adding more sport facilities is the key to promote public health, I believe that it is essential yet not enough and the other measures are required. No doubt the community can benefit from enlargement of sport equipment. First of all, it will strengthen peoples’ motivation. Due to technology advancement and highly mechanized system, many people these days are living a sedentary lifestyle. So adding new facilities and sport centers in each district can motivate people. As a result people are more likely to… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

Increase the number of facilities # encourage people # diversity of sports Other measures # health education programs # healthy diet Public health has been always one of the sophisticated issues in each society. While some people believe that expansion in the number of sports facilities is an effective way to improve public health, others including me, believe that other ways would be more beneficial to have a healthy society. (49) Some people claim that there are some reasons how a society becomes healthier when we add more sports facilities. First of all, people will be encouraged to exercise more… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

The pie chart indicates principal reasons behind farmland degradation, which decrease its’ productivity. Approximately three fifth of agricultural land are affected by too much cultivation and logging with 28% and 30% respectively. The over grazing of animals, which is the main reason of degradation, count for 35% and the remaining 7% is caused by other factors. The table, however, shows the percentage of farmland, which degraded by each factor, in three different parts of the world during 1990. Europe with 23% has the highest percentage of land degraded among three regions, which is mostly caused by deforestation (9.8%), while this… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

The given pie chart depicts four main causes of global degradation of farmland. Globally, 35 percent of degradation is caused by excessive grazing of animal that is the most important, followed by clearance of tree and over- cultivation of craps, constituting 30% and 28% respectively. Only 7% of global degradation was accounted to be related to other reasons. The given table illustrates that different regions were affected differently in the 1990s, Europe having the highest total percentage 23% of degraded land, which the major issue was deforestation with as number as 9.8% of degradation, while influence of this on Oceania… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

There are some argument as to whether the advantages of learning a foreign language at primary school outweigh the disadvantages or not. Although there are valid argument to the contrary, I believe that it is beneficial for children to learn a new language at primary school. There are certain benefits when students start learning a new language in the early years of schooling. First of all, young children can quickly grasp new concept. Learning language is a part of children’s brain chemistry. This process takes place in their unconscious mind as they do not even know it and this make… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

The given layouts depict the current and proposed plans of a town center named Islip. It is manifest from two maps that radical changes have been planned for its development. Looking more closely at the map of developed town center, a lot of modifications can be observed. The construction of a “dual carriageway” in an oval shape which will increase the size of the center. This will make it easier access to both old and newly developed residential areas in the southern part of Islip center to a park in the southeast and a school in southwest. It seems in… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Some experts believe it is better for students to start learning a foreign language from primary school. While It has some enormous benefits, undeniable disadvantages should not be ignored. On the other hand, there are also undeniable benefits of learning languages at primary school. First of all, primary school pupils learn faster because they are less shy and self-conscious, therefore, they pick up the pronunciation better, which is a key part in learning language, if they start learning a foreign language at a tender age. This could be very beneficial for their career in later life. Furthermore, these days learning… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

Primary school learning a new language agree # more future opportunities # children are less shy disagree # difficult # harmful for their mother tongue These days more people tend to learn a foreign language and even in schools’ curriculum different languages need to be provided. Although it is beneficial for children to start learning a foreign language earlier, it might have some drawbacks. (39) It is believed that learning a new language at earlier stages in primary school brings immediate benefits to children. First of all, being multilingual helps a person to get more job opportunities. As more companies… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

The two maps illustrate the central part of the Islip town at the moment and its’ predicted development. Looking at the current map, there are two rows of shops in the middle of the town with a main road which runs from west to east between them. There is a residential area in the south of the town which is limited by a park in the east and a school in the southwest. These constructions are connected to the main road by side roads. Focusing on the predictions, the city center is planned to be surrounded by dual carriageway. In… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

The maps below illustrate the city centre of the Islip at the current time and some changes which are planned for its developments in the future. (26) The most noticeable development is the construction of a dual carriageway which makes the access to different parts of the town easier. In the southeast part of the map there is a park which is expected to become smaller and new housing will be added left to it. (48) Looking more closely at the map, it can be clearly seen that there are two rows of shops at the centre of a map… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

The recent years have seen a dramatic increase in the peoples’ life expectancy. Yet, there remains some disagreement as to whether the retirement age should be raised or not. While there are valid argument to the contrary, I personally believe that benefits of raising retirement age outweigh its’ drawbacks. I believe that it is beneficial to increase retirement age. First of all, it is an undeniable fact that raising retirement age results in generating more money. By increasing retirement age there will be less pensioner which, are living longer than they used to. Moreover they will pay parts of their… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

Living much longer is considered by some people to be a logical reason for increasing age of retirement. This condition provides substantial benefits, whereas, in my opinion, there are some undeniable disadvantages. (32 words) Some people assume that there is strong correlation between enormous benefits and mentioned attitude. First of all, if older people are compelled to work more longer than they used to, companies will be capable of utilizing their experiences. Compared to young population who have irrelevant, theoretical knowledge, old populace of a country has gained more practical experiences which can lead to not only time efficiency but… بیشتر بخوانید

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

Among the greatest challenges facing many countries today is the argument between governments and insurance companies about retiring age. While some people support delaying retirement, I completely disagree. Some people argue the increase in age of retiring is a good idea, due to the scarcity of human capital investment among youth. The employers and financial companies are advocators of this plan because the new employees should be trained adequate education. They believe young people have no enough experience and they can be trusted less. Also, training of the youngsters requires a lot of money and a long time, so the… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

Increase in age of retirement agree # more experienced # psychologically positive effect disagree # health problems # less job opportunities for young people These days people are more likely to live longer than they used to in the past probable due to the fact that life conditions have become better. In my opinion, although it is more beneficial to increase retirement age, it undoubtedly has some drawbacks. (44) There are enormous advantages when the retirement age is raised. First of all, as people get older they gain some valuable experiences in their career so the society would benefit more… بیشتر بخوانید

Samane Azmi
میهمان
Samane Azmi

سلام
استاد اخرین تکایفی من رو سایت میبینم این هست!
Assignments of the 13th and 14th Sessions

samane azmi
میهمان
samane azmi

The charts depict how a UK school spent its budget on different running costs over the given period of three decades in 1981, 1991 and 2001. Overall, most of the school’s budget was spent on teachers’ salaries, and while the cost of insurance and equipment increased dramatically, the other two cases showed a drop in costs. In whole period, the largest share of the budget was expenditure on employee salaries. While teachers’ pay moderately increased from 40% in 1981 to 45% of spending in 2001, worker s’ salaries saw a fall from 28% (a third of whole budget) in 1981… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

A glance at the three pie charts provided reveals how a UK school allocate its’ annual budget to different categories in three different years, 1981, 1991, and 2001. Of these categories, teachers’ salaries was the greatest in all three years, at 40% in 1981 and 45% in 2001. However, is was half of total schools’ budget in 1991. Meanwhile, other workers’ salaries – which was the second greatest category in both 1981 and 1991, accounting for 28% and 22% of total budget respectively – slipped to mere 15% in 2001. Expenditure on both resources and furniture were 15% in 1991.… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

The pie charts compare total school spending in UK in three decades from 1981. Overall, it is clear that greatest expenditures was staff salaries between the categories in all three years. The sum of teacher and other worker salaries was just under two third throughout this period. The cost of insurance was only 2% of spending in 1981, it rose steadily and ending at 8% in 2001. In contrast expenditure on resource and other workers’ spending saw an opposite trend, at the beginning these groups were 15% and 28% of total spending respectively and decreased slightly to lower than their… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

The pie charts indicate how much a school spent its budget on each category in 3 separate years,1981,1991, and 2001. Vast amount of money was spent on staff salaries in all three years. Although other workers’ salaries saw a marked decline from 28% in 1981 to merely 15% of spending in 2001, teachers’ income remained the largest expenditure, increasing to half of budget quantity in 1991 and decreasing negligibly by only 5% in 2001. Expenditure on resources and equipment started at the same point in 1981 (15 percent each one). Resources such as books had increased by 5% to reach… بیشتر بخوانید

parastoo
میهمان
parastoo

The pie charts illustrate how a particular school in UK spent its annual budget on different categories over three decades in 1981, 1991 and 2001. Looking at the details, most of the budget were allocated to staffs’ salaries. Although, teachers’ salaries rose from 40% in 1981 to 45% in 2001, other workers’ salaries fell from 28% in 1981 by 6% in 1991, to reach 15% in 2001. The spending on furniture and equipment and resources such as book were the same in 1981 which was 15%. Whereas, in 1991 the money spent on resources was 20% which was 15% more… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Many people make the assumption that the production of more and more goods is a good way for economic development of countries. They say that by relying on this goal, governments can provide a level of Welfare for all strata of society, while other people oppose it. some people argue that increasing production brings economic development to countries but that, in turn, governments will be able to provide materials and goods for the local people, without need to import from other countries with high prices, while they also will be able to export their additional productions and make profit by… بیشتر بخوانید

sahar
میهمان
sahar

Constantly increasing production Agree # Economic growth #Increase taxes Disagree #ignore or neglect other goals of country #harm environment It is true that increasing production is very important for countries and become one of the goal of each country. I agree that there are some other goals which should be considered too. On the one hand, from an economic perspective, increasing production can be extremely positive. First of all, it improves countries economic. Increasing production lead to increasing economic growth which is measured by an increase in gross domestic product. It also creates jobs. Because companies need to hire employees… بیشتر بخوانید

Niloofar
میهمان
Niloofar

Agree that it is a good goal #creat more jobs #increas welfare services Disagree #more pollution #consume a lot of resources Production can be one of long-term policies of any country , l my opinion it is more beneficial for the progress of countries , undoubtadly there might be some drawbacks.(29words) One of the most important results of increasing the production of goods and materials is the created of many jobs . Which reduce the unemployment rate among yonng people , because the government ‘ s priority is to combat unemployment . Scondly , one of the most important benefits… بیشتر بخوانید

Niloofar
میهمان
Niloofar

High school is an important times in a student’s life to gain experience and knowledge . they can gain greet benefits skills from working but these programes have drawbacks.(27words) Some people agree unpaid community servieces . First of all , student’s activities in unpaid community service will be benefit to increase their social skills and they gain experiences will have be good skills improve their caree prospects. Secondly , students can learn the responsibility in the workplace and themself personal life that such experiences will effective in their real lives . So and will be prepared to do working enter… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

Nowadays many countries aim to increase productivity. While I believe that this is beneficial for countries to enhance the volume of production, the drawbacks should not be ignored Some people argue that increasing production is beneficial to countries. First of all, it creates more job opportunities. Whenever a country want to increase the volume of its production, it is necessary to set up more factories and companies, which they recruit a large number of employees each day. Secondly, mass production results in low price of consumer goods. By producing more and more goods, governments can cope with increasing demand from… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

A common assumption, which is made by a group of people who demand development of economy, is that increase in producing rate should be main purpose of every economy. Societies can gain distinct advantages by this approach, whereas possible drawbacks to this method are undeniable. There is obvious correlation between mentioned attitude and some substantial benefits. First of all, more labor will be in demand, if producing goods be a high priority. Lack of workforce is more noticeable than it used to be as a logical consequence of manufacturing goods frequently. Old residents might take early retirement compared to years… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

agree # develop economy # create more job opportunity Disagree # growth of consumerism # much pollution These days, countries are struggling with several problems and they try to find a solution for increasing their productivity. In my opinion, although it is more beneficial for a country to enhance its production, it undoubtedly has some drawbacks. (39) It is assumed that the increase of production brings immediate benefits to society. First of all, the massive production of goods and materials plays a significant role to developer a country’s economy. Not only there is no need to import commodities and materials,… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

The table depict the number of visitors to Ashdown museum and the given pie charts portrays the level of visitors’ satisfaction before and after a renovation. Overall, it can be seen that both of visitors and their level of satisfaction have dramatically rose after the repair. Half of whole respondents were either dissatisfied or very dissatisfied before refurbishment, although these figures decreased by 25% and 5% respectively. Interestingly, percent of respondents remained stable at 5% over the given period. Only 30% were satisfied and half of this number (15%) were very satisfied, whereas after refurbishment, same categories increased to 40… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

The pie charts show the level of visitors’ satisfaction which is based on a poll and the table indicates the number of visitors in total before and after a modernization. In terms of pie charts information, 30 percent of respondents were satisfied, in contrast to 40 percent of visitors, who were dissatisfied. Compared to the year before renovation, first mentioned category increased to 40% and other feature decreased by 25 percent. 25 percent of whole visitors were either extremely dissatisfied or very satisfied before refurbishment (10% and 15% respectively). After repairing, first figure declined gently to 5% and other one… بیشتر بخوانید

Saeed
میهمان
Saeed

سلام استاد خسته نباشید این رایتینگ من فیدبکش جا موند

saman amini
میهمان
saman amini

The table illustrates the number of people who visited Ashdown Museum during the year before and the year after refurbishment. The given charts depict how people expressed satisfaction with this refurbishment during the same two periods. According to the table, 74000 people visited Ashdown Museum before repair, while this number rose dramatically to 92000 after that. As the pie charts show, the number of people who were very satisfied significantly increased from 15% before renovation to 35% after that. The percentage of satisfied people rose by 10% and became 40% during the same period. Half of whole visitors were either… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

The set of data below show the changes in number of visitors to Ashdown Museum and their level of satisfaction before and After the renovation. Two pie diagram show level of satisfaction of visitors to museum before and after the repair. The point of making these comparison is that many people were satisfied with the refurbishment as three groups have significant changes. the first group were who dissatisfied with the museum (40%) but dramatically decrease 15% after the renovation. other groups were satisfied (30%) and very satisfied (15). After the repair the sum of same groups were more than half… بیشتر بخوانید

Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

The table and pie charts illustrate the number of visitors to Ashdown museum and their level of satisfaction before and after a renovation. To be more specific, a refurbishment brought a positive change in the museum since the number of people who visited the museum increased from 74,000 to 92,000. According to pie charts, before the renovation half of the total visitors stated that they are not satisfied about their visit experience in museum and 30% of visitors said that they are satisfied while only 15% of them was very satisfied. The level of visitor’s satisfaction increased noticeably after the… بیشتر بخوانید

A .tabireh
میهمان
A .tabireh

You will be graduating from university and would like to invite your family to the ceremony You will be graduating from university and would like to invite your family to the ceremony. Write a letter of invitation to your parents. In the letter: – Explain that you have completed your studies – Give details of the event, including time, date and dress code – Let them know how many tickets they have and who they are for Dear Mum and Dad I am writing this letter to share my happy with you. I received the results of last exams today.… بیشتر بخوانید

Saeed
میهمان
Saeed

It has been recommended that high school students should participate in unpaid services as a compulsory part of their school programs. Even though these students may obtain enormous benefits, possible drawbacks should not be ignored. This condition may provide high school students with considerable advantages.first of all, professional experience can be broadened by compulsory works.it may be first real opportunity for high school students which they can use it to gain experience. Performing tasks will be evaluated by supervisors which can give students sense of doing real job.it is a new challenging situation that students should be able to adapt… بیشتر بخوانید

سحر زارع
میهمان
سحر زارع

Agree #gain experience in a professional work #learn how to interact with others in the workplace Disagree #They may not be satisfied #They may need to work for money High school is an important time in a person’s life to gain experience. While some argue that forcing free work as a part of student education has many benefits for them, others disagree. Compulsory free working at high school education programs gives students considerable advantages. First of all, students can gain skills to get their future job. There is a common assumption that one of the main purposes of education is… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

Everyone gains valuable and practical experiences in High school period. it helps persons improve personal skills but it also has drawbacks. Active in unpaid community service has positive consequences for different groups, particularly teenagers. First of all, Teenagers should learn interpersonal skills and continue your education at the same time. Life skills are very important and by doing voluntary work, students can learn how to communicate with others and work in a team. They learn how to give your ideas and argue if they have logical reasons while respect other’s opinion, therefore It helps them improve life skills before they… بیشتر بخوانید

saman
میهمان
saman

Highs school is a formative period of student life. While I believe that students should be obligated to participate in unpaid community services as extracurricular activities. Others do not agree. It would be beneficial for adolescents to involve in volunteer works. First of all, they learn to take responsibility for their measures. When teenagers do volunteer works, this brings them into contact with the problems they might face when they are employed. Since they will be responsible for the consequences of their measures they learn to think about problems in advance and take all aspects of problems into consideration. Secondly… بیشتر بخوانید

Saeed
میهمان
Saeed

سلام خسته نباشید استاد🙏🏻جسارتا یک سوال داشتم وچون تا چهارشنبه ک کلاس هست وقت زیادی نمونده اینجا میپرسم.شیوه رایتینگ نوشتن ایلتس پلاس سه ک مزایا یا معایب بر طرف مقابل ترجیح داده میشه تحت هیچ شرایطی توصیه نمیشه؟ چون این رایتینگ در کلاس پیشنهاد شده پرسیدم ممنون🙏🏻🙏🏻چون موضع گیری میخواد در نهایت موافقید یا مخالف و باید یکی ترجیح داده بشه؟

A .tabireh
میهمان
A .tabireh

High school years is an important time in contemporary world for gaining valuable experiences, while I argue the free work as part of teenagers education. Others believe undoubtedly there might be some drawbacks. I am completely supporting the idea that, helping promote of society is one of the main duties of a positive member. Imagine that in the vacation, some youths work for a charitable organization that helps the poor, the sick, the learners, and others. Imagine other group cleaning and decorating the streets, certainly, that won’t affect their dignity, Indeed that will lead to an extremely modern, civilized, and… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

agree # gain experience # get life skills Disagree # not enough study # they may need money Education plays a crucial role in teenagers lives. In my opinion, it is more beneficial for teenagers to work for free for government as a part of their education, but undoubtedly there might be some drawbacks. (36) There are enormous advantages that community services bring to the teenagers. First of all, if volunteer works become a mandatory part of high school subjects, students can gain valuable experiences for working under other/s supervision which leads them to become more experienced. Not only they… بیشتر بخوانید

Reza Haghjou
میهمان
Reza Haghjou

The provided line graph presents information about different types of fuels which are consumed during 1980- 2008 and a prediction until 2030. At the first glance, it is clear that petrol and oil are the most supplied fuels and tendency to coal and natural gas is nearly the same and it is demanded more than new types of energies. 35 Quadrillion Units (QU) Petrol and oil were consumed in 1980 and there was a variation for about 15 years, then a steady growth continued as it reached the peak at just above 40QU and it is predicted a ceaseless rise… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

The graph illustrates energy consumption in the US from 1980 to 2020, and projected consumption to 2030. Overall, the US will depend on fossil fuels, with renewable and unclear energy sources remaining relatively insignificant. Consumption of energy derived from petrol and oil are the highest throughout the given period, with 35 quadrillion (35q) units used in 1980, while showed some fluctuation over the next 15 years, before beginning to increase continuously to 43 q in 2008 and is forecast to continue reaching 47q in 2030 Coal and natural gas started at 16 and 20 q in 1980, coal showed a… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

The graph illustrates energy consumption of 6 types of fuels in the USA between 1980 and 2008 and also gives predictions up to 2030. Petrol and oil are the highest throughout the period with 35 Quadrillion (35q) units in 1980. After some fluctuations for the first 15 years, it rose steadily from 1995 to 2008. This rise was particularly noticeable between 1995 and 2004. This is expected to continue to reach 47q in 2030. The consumption of coal and natural gas were 16q and 20q respectively in 1980. Natural gas fell during the next 15 years while coal increased slightly.… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

The chart insulates fuel consumption in USA from 1980 – 2008, with projected use until 2030. (15 words) Overall, fusil fuels are dominant grope throughout this period, also fusil fuel and coal will largely increase among groups until 2030. (21 words) The consumption of petrol and oil was 35 Quadrillion units (QU) at the beginning of the period, it then shows some fluctuation, before rose steadily to reach 42 QU by 2008. It continues to reach projected value of 47QU in 2030. (41 words) That figure shows that the coal and natural gas consumed 16QU and 20QU in 1980 respectively… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

The graph indicates energy consumption in 28-year period from 1980 to 2008 and consumption energy is predicted to 2030. Petrol and oil were the most popular fuel source throughout period given and it is expected to remain unchanged in the future. At the beginning in 1980, they were 35 quadrillion units. In contrast to initial fluctuations from 1980 to 2005, energy consumption shows a steady rise. It is projected to continue, reaching its peak of approximately 47 QU. Consumption of coal and natural gas started at 16 and 20 QU respectively in 1980. Even though both types of energy experienced… بیشتر بخوانید

Saeed
میهمان
Saeed

خسته نباشید استاد رایتینگ بنده جا افتاده🙌🏻

Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

The graph illustrates the consumption of six different fuels in US between 1980 and a prediction for 2030. In 1980, the consumption of petrol and oil was the highest among all fuels, about 35 quadrillion units (qu). Despite some flactuations it rose to around42 qu in 2008 and it is predicted to reach a peak at approximately 50 qu in 2030. Consumption of coal and natural gas is relatively similar over this period, with about 15 and 20 qu respectively in 1980. Despite of some flactuations both increased to well over 20 qu in 2008. While coal is predicted to… بیشتر بخوانید

Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

سلام استاد ببخشيد فيدبك رايتينگ جلسه نهم منو هنوز ارسال نكرديد🙏🏻

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

essential words chapter 1 part 2
inhabit:large cities were mainly inhabited by people who want to find a better job
endure:some people who can not endure difficult conditions of small towns prefer to inhabit large cities
evolve:changing climate may compel different species to evolve
imperative:it seems to be imperative for US to consume fossil fuels
stray:it is likely that you stray completely in this kind of trips which have harsh conditions
obscure:the reason of big cities popularity still remain obscure
optimal:some people consider copy right law to be optimal choice

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

essential words
array:array of people may be encouraged to travel to the places which have difficult conditions
extend:the effects of sharing information frequently extend beyond just confusing scientists with irrelevant information
inhibit:being alone can inhibit people,s learning
intercept:people can be intercepted by difficult condition
myriad:there are myriad reason for sharing information widely
lead:infertile land lead poor people to be hungry
contribute:more facilities in big cities can contribute to myriad emigrations

A .tabireh
میهمان
A .tabireh

You have decided to look for a new job Write a letter to a friend. In your letter Explain why are looking for a new job.. Describe the kind of job would like to have. Ask your friend to help you find a job. I am writing to ask you for some advice, I have decided to seek a new job. My current employment is exhausting and boring. I would like find more challenging work as soon as possible. As you know well, my style of tasks is routine , and the main reason that motivated me is an unhealthy… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

Nowadays in some countries youths make up a considerable proportion of the population compare to elderly people. While these countries can take this opportunities to develop their economy, the downsides should not be ignored. The larger proportion of young population certainly provides some opportunities. First of all, youths are more motivated. Motivated workforce is a key to a successful economy. Since youths are more energetic and enthusiastic about advancement in their careers so they work long hours to improve their current situations. This generates increases in productivity and can leads to a dynamic economy. Secondly young people are mentally and… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

large number of young adults + #more work force #huge growth industry – #rising unemployment #poor vocational education Many countries now have a large population of young people, while other countries have large number of older people. It has benefits and disadvantages. This essay will discuss this point. (30 words) There are many benefits in increasing the number of young people. First of all, there will be more workforce for the industry and other sections of the country. it is not very difficult to fine who have the best talent. The young adults will be able to produce desired goods… بیشتر بخوانید

sahar
میهمان
sahar

Large number of young people + # more capable work force # less expenses for older people – # need more job # need more investment In some countries the majority of the population consist of young people and elderly population have a smaller share. There are some advantages and disadvantages that should be considered. There are some benefits when the proportion of the younger persons is bigger than that of the older. First of all, in this case there are more capable work force. Young working population are eager to learn, build their experience and improve their skills. Also,… بیشتر بخوانید

Reza Haghjou
میهمان
Reza Haghjou

Large number of young people: + # more human resources # more productivity – # more competition # less experience . Nowadays, population of some countries consists of myriad young adults and fewer old people in comparison with the past. This young population may benefit their countries while there could be some threats.(34) Young adults might bring some noticeable opportunities to a society. First of all, more young adults mean more human resources for a country. In this situation, a society would enjoy more workforce and there could be more proper people to take vacancies. Tasks become more specialized because… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

These days in some countries population balance between young citizens and older residents is disturbed by significant increase in number of young adult population. Even though this situation can create some enormous benefits, it has some drawbacks that should not be ignored. Some societies can gain considerable advantages from this kind of increasing population if they devise convenient solution to cope with this situation. First of all, more workforce will be available and they can be employed by the companies that need more worker.in contrast to old population, young adults are able to do jobs which have difficult conditions and… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

+ # more workforce # less burdens on healthcare system – # more unemployment # less experience in some careers Nowadays several countries have a large population of young people. While a country benefits a lot when its younger members outnumber the older ones, this situation undoubtedly has some drawbacks. (30) There are some opportunities when there is a considerable growth in population of young adults. First of all, youth people are more dynamic and energetic and this can lead to more production and job market of the country and has a positive impact on the economic. They come up… بیشتر بخوانید

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

Many countries now have a large population of young people. While some people believe that this is advantageous, others think that having the right mix of young and old people is essential for maintaining the proper balance. This essay will analyze both sides of the argument before arriving at a reasoned conclusion. There are certainly several benefits to having more young people. To begin with, young people are more productive than old people. They are also healthier. So, industries have no difficulty finding the best talent. For instance, Iran has no shortage of educated and skilled young people. Therefore, companies… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

This bar graph compares the time spent by residents in the United Kingdom on different types of telephone calls, from 1995-2002. The number of minutes spoken using local fixed line calls were the most throughout the period, which started to rise gradually from just over 70 billion minutes in 1995 to reach a peak of 90 billion minutes in 1999 and then steadily decreasing to just over 70 billion minutes in 2002. There was a steady grow in national and international fixed line calls from just under 40 billion minutes in 1995 to a peak of just over 60 billion… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

The bar chart indicates the length of time spent by UK residents on three different kinds of phone call from 1995 – 2002. (22 words) Local fixed line calls were much higher than others categories at the beginning of period. It started at 72 billion minutes in 1995. Using the fixed line calls peaked at 90 billion minutes in 1999. After peaking at 90 billion The following year, these calls have significantly decreased and have fallen back to 72 billion minutes from 1999 to 2002. (60 words) National and international fixed calls started at just under 40 billion in 2000.… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

سلام استاد وقت بخیر. ممنون از وقتی که گذاشتید . درمورد نکاتی که درمورد رایتنیگ این جلسه برای من گفته بودید: در مورد این جمله These calls dramatically rose to 57 billion and saw an almost 1.5fold increase between 1995 and 2000 (اگر چنین ساختاری در سمپل های استاندارد دیده نمیشود ننویسید) این جمله رو من از کتاب 160.Sample.Graphs.Makkar که خودتون زحمت ارسال اش رو کشیده بودید کمک گرفتم و مشابه این جمله In 2000, Africa and Asia saw an almost threefold increase in urban population. areas city population. نوشتم . خواستم ببینم با توجه به اینکه اشاره کردید این… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

The bar chart illustrates time spent on telephone calls in the United Kingdom over a period of 8 years from 1995 to 2002. Local-fixed line calls were the popular way of telephoning with just over 70 billion minutes in 1995. This figure then rose steadily to reach a peak of 90 billion in 1999, before falling significantly back to the 1995 figure in 2002. National and international calls increased relatively from just under 40 billion minutes in 1995 to 50 billion in 1999, before growing substantially by 10 billion minutes for the following two years in 2001. Then it rose… بیشتر بخوانید

سحر زارع
میهمان
سحر زارع

You have recently moved to a new neighborhood. Write a letter to a friend. In your letter • Explain why you moved. • Describe your new neighborhood. • Invite your friend to visit you. Dear Mahsa, I wanted to tell you about recently changes that have been happened in my life. I changed my job and also moved to a new neighborhood because my last neighborhood was far from my new job. I would like to invite you to visit me at the weekend. As you know I wasn’t satisfied with my last job and I was looking for a… بیشتر بخوانید

Mina gohary
میهمان
Mina gohary

The bar chart depicts how much of time England citizens spent on phone in three branches , including local-fixed line, national and international- fixed line , mobiles , over the following seven years. In 1995 , the amount of time that England’s residents expended on the phone in local -fixed line , also there was slight rose from approximately 5 to 90 billions minutes in the next four years ( 1995 to1999).After that sharp peak, it slowly plummeted to about 70 billion minutes in 2002. National and international- fixed line remained steady for six years, but at least expected a… بیشتر بخوانید

Mina gohary
میهمان
Mina gohary

سلام استاد
من یه سوال داشتم، اطلاعات منسجم دادن ، یعنی به ترتیب بالاترین سطح و پایین ترین سطح نوشتن چقدرمهم هست؟تو مقاله نمره ۸ خودتون این ترتیب رو رعایت کردید ولی مقاله اگزمینر برای نمره ۹ فقط اکتفا کرده به گزارش چارت بدون رعایت ترندها ، میخوام بدونم نوشته اگزمینر چقدر قابل اعتماده؟

Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

The bar chart illustrates the total lenght of time spent on three different call types in UK over an eight-year period, between 1995 and 2002. At the begining, local calls were approximately 70 billion minutes. This number increased gradually to reach a peak at about 90 billion minutes befor decreasing moderately to around 70 billion minutes in 2002. In 1995, the time spent on national and international fixed calls and mobiles were s increasedabout 35 and 5 respectively. These figures increased during this period to reach to their highest amount at 60 and 45 billion minutes respectively in 2002. Overall,… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

The chart indicates the time spent by united kingdom citizen on different type of telephone calls between 1995 and 2002. Local fixed line calls were used more throughout the time given, increasing from approximately 70 billion minutes in 1995 to just under 90 billion in 1998. Before falling back to the 1995 numeral by 2002, these calls experienced their peak of 90 billion in 1999. National and international fixed calls rose steadily from roughly 40 billion to something in the region of 60 billion at the end of the period given, even though the rise over 2 last years was… بیشتر بخوانید

Niloofar
میهمان
Niloofar

Reasons #a wage rates #increase of population Solutions #family planning #a wage increase Nowdayes , agricultural is a major in industry of the world and agricultural seem to be have high tecnology , but hunger is still a serious challeng in the world .they are different reasons and effective solutions to this problem.(38words) They are some important reasons for why is there still hunger in the world , while is very advancments in agriculture.Frist of all , the factor in this problem is population growth . which is not enough food for all people and therefore the reason for the… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

There are good and rich Agriculture lands in some part of the world. Many Mechanical and electronic devices designed to employ in agriculture recent decades but many people across the world still go hungry. The reasons and possible solutions can vary.(41 words) The world’s population increase dramatically. First of all, many believe that poverty is a direct consequence of overpopulation. it seems that the rate of agriculture progress and population growth is radically different in poor countries. The poor countries have the significant growth in their population. And Average family size has increased. While these countries ‘s large population depend… بیشتر بخوانید

سحر زارع
میهمان
سحر زارع

# Population growth # Using a few types of food Solutions # controlling population # Using others types of food Despite all our significant progress in producing farm products, we can’t solve the hunger problem yet. There are some factors which cause this problem and also some solutions for them. Population growth is the main cause of hunger. On one hand the human population is rapidly increasing and on the other hand there is a limit to the capacity of producing farm products and we cannot increase the farm products as well as population. So we should control the rate… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Writing task 2 Despite the advancement of science in agriculture and the emergence of modern agriculture in recent centuries, millions of people still do not have enough food to eat. There are several solutions for tackle this global problem. Main causes of food shortage around the globe are varied and complex. First of all, Population increase in many parts of the world has consequential effect on agricultural resource because an excessive growth of population can drastically minimize agricultural land throughout the world. Such increase of population requires more and more land for settlement and habitation having a direct impact on… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

Millions of people suffer from malnutrition worldwide despite the fact that farming industry has developed considerably. There are several reasons for this issue but some solutions can also be discussed. There are various reason for starvation around the world. First of all, the uneven distributed of the wealth is one of the important reason why people around the world still go hungry. There is a wide gap between people through the world, since the cost of equipment are high, poor people in underdeveloped countries still work in traditional agriculture which is not efficient. Secondly the shortage of foodstuffs is significantly… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

Even though there is a significant progress in horticulture, many people suffer from lack of food. Some fundamental reasons can be underlying causes of feeling hunger in the world. However, comprehensive solutions can be achieved. (34 words) Considerable improvement in agriculture have not been able to solve crisis of world hunger because of some basic problems. First of all, balance between supply of food and population has been disturbed by dramatic increase of population. In contrast to previous century, population had an unexpected surge which it means adequate supply of food has not been considered. Secondly, changing climate has a… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

خط اخر if بدون even هست اشتباه شد نمیتونم ویرایش کنم

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

reasons # growth of population # unevenly distribution of resources solutions # Control the growth of population # government should provide facilities Nowadays agriculture has improved dramatically but still many people do not have enough food to eat. There are some social, economic and climate reasons for this problem but some solutions can also be devised. (34) There are some significant reasons for why people do not have enough food supplies, regard with advancements in agriculture. First of all, the rate of population growth has increased rapidly whereas the production of food has not enhanced comparatively. As a result, if… بیشتر بخوانید

Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

The graph illustrates hours spent by students per week at the age of 10 to 11 on two different home activities, TV and computer, since 2000 to the present time. Schoolchildren spent approximately 21 hours on TV in 2000. This number remained constant until 2003. Then it fell to around 15 the following year. After that, despite some flactuations it stabilized up to the end of the period. Time spent on computer was much lower at the begining of the period compare to TV. It started at about 4 hours weekly in 2000. And had a sharp growth for the… بیشتر بخوانید

Samaneh Mahmoodi
میهمان
Samaneh Mahmoodi

while the agricultural industry has mad great strides recently, there are still people around the world who are unable to provide the enough food to survive, because investors have taken over the market. Also climate conditions do not allow harvesting. All over the world, the agricultural industry is in the hands of capitalists, and agricultural products are produced with high quality and high costs and are only available to people who are more financially able. It is made available to the public through many intermediaries, and with the addition of each intermediary, the selling price increases and in the end,… بیشتر بخوانید

Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

سلام خسته نباشيد استاد ببخشيد فيدبك رايتينگ جلسه ششم من هنوز ارسال نشده، برا چهارشنبه قبل بود

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

In recent years, there have been huge changes in agricultural science, but everyday people around the world suffer and even die of starvation, because of the population growth and poor resources of agriculture, the best solution is to focus on the humanitarian budget for the agriculture department and to control the population growth through training. The effects of the population explosion on food supplies are not something to be ignored. The arable lands are very limited also crops production are limited, although the population increases day by day, meanwhile with the population growth, many agricultural land were destroyed by human… بیشتر بخوانید

samaneh mahmoodi
میهمان
samaneh mahmoodi

Dear Sara I think you can to buy my bicycle.I just cant to ride it, because my leg is hurt and I dont let cycling.Could I suggest that you buy it? I used to riding my bicycle every day.But now I cant use it.My leg was hurt in an accident about 6 months a go.I had to go to physiothrapy so I could to walk. I couldnt riding about 6 months. It was in garage ever since. The bicycle is a really fantastic bicycle. Its fast and it has excelent brakes. It is very nice green color. It would be… بیشتر بخوانید

samaneh mahmoodi
میهمان
samaneh mahmoodi

سلام و وقت بخیر .من از دیشب هر کاری کردم نتونستم رایتینگ رو اینجا ارسال کنم

Mina gohary
میهمان
Mina gohary

استاد ممنون از شما براتصحیح رایتینگم باشه سعی میکنم منطبق تر با سمپلها بنویسم.

saman amini
میهمان
saman amini

The line graph illustrates on average how much time schoolchildren spent on TV and computer during a week, over 9 years from 2000 to 2008 The amount of time spent on computer begin at just under 4 hours a week in 2000 and rose slightly for following year before climbing significantly to reach roughly 15 hours in 2004. Then it increased more slowly to reach a pick of nearly 22 hours per week in 2008 Obviously schoolchildren spent much more time on TV compare to computer at the beginning of the period with approximately 21 hours a week and it… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

This graph showed time schoolchildren between 2000 and 2008. This graph showed time schoolchildren spent on different home activities. it compared time that the children spent on two different leisure activities. the target group were Schoolchildren 10 -11 years old. Time children spent on computer activities was much lower TV at the beginning of period. It started just under 4 hours in 2000. It dramatically rose to 2008 but it increased more slowly during the last 4 years. Using the computer peaked at 2008 when It reached end point of almost 22 hours per week. It finished at the point… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Task 1 The graph shows information about the average weekly time was spent by children at the age of 10 to 11 on two different leisure activities (TV and Computer) at home. About 21 hours a week spent by children for watching TV in 2000 and this period stayed the same until 2003. At this time, it fell dramatically and reached 15 hours in 2004. During the next 4 years up to the end of period in 2008, despite some fluctuations, it remained stable at this level. Time spent on computer was much lower compare to TV at beginning of… بیشتر بخوانید

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

You work at home and have a problem with a piece of equipment that you use for you job. . describe the problem with the equipment .explain how this problem is affecting your work. Say what you want the shop or company to do. Dear Sir or Madam I am writing this letter to express my dissatisfaction about a wireless router that I purchased from your store two month ago. Unfortunately, it has suddenly stopped working and I am unable to connect the Internet and work from home. I am hoping you would replace it as soon as possible. The… بیشتر بخوانید

Mina gohary
میهمان
Mina gohary

The graph illustrates that the middle diversity time which students stirred into TV and Computer during nine years(2000-2008) It can be seen that the lowest proportion o average time which 10-11- years -old schoolchildren spent on computers per week in 2000 was about four hours, however in gentley surged until 2007, and then it saw a dramatically rose by around ten hours until 2004. It plateaued the highest percentage in 2008 with twenty two hours per week . As the figure depict , the expenditure time on TV was more than thistimeon computers in children in children at 10-11 years… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

The line graph indicates the average weekly time which was spent by schoolchildren on 2 variety of leisure activities over 8 years from 2000 to 2008.(26 words) At the commencement of the period in 2000, although computer did not motivate schoolchildren to use it more than 4 hours per week, using computer rose slightly until 2001 and then it had a considerable growth for three years after that to reach roughly 15 hr/week.it experienced its peak of approximately 22 hours in 2008.(55 words) The green line ,which relates to the schoolchildren’s time that was spent on TV weekly, illustrates that… بیشتر بخوانید

Mina gohary
میهمان
Mina gohary

Today’s scientists were make a considerable progress in field of science and technology because of this type of responsibility for scientific documents . While some believe that sharing information should be limited . others including me think that the significant part of informations must be limited. Some were arguing that sharing free information should be maximized . First of all, It takes long much time to finding anything out about science informations. Discovering new information exploit wide enormouse power of experts to make ensure that resources have a positive influence. Secondly , the part of promotion in academic and scientific… بیشتر بخوانید

Mina gohary
میهمان
Mina gohary

سلام استاد، من sharing information رو براتون فرستادم ولی اینجاهیچ فیدبکی ازش نیست.

Parastoo noori
میهمان
Parastoo noori

The graph illustrates hours spent by students per week at the age of 10 to 11 on two different home activities, TV and computer, since 2000 to the present time. Schoolchildren spent approximately 21 hours on TV in 2000. This number remained constant until 2003. Then it fell to around 15 the following year. After that, despite some flactuations it stabilized up to the end of the period. Time spent on computer was much lower at the begining of the period compare to TV. It started at about 4 hours weekly in 2000. And had a sharp growth for the… بیشتر بخوانید

Mina gohary
میهمان
Mina gohary

سلام استاد، یک سوال ، تو تسک وان تو پارگراف اورال میتونیم عدد بیاریم؟ یا باید به ترندها توجه کرد؟

سحر زارع
میهمان
سحر زارع

Maximum sharing information # decreasing the cost of information # increasing information Transparency Sharing with limitation # protecting copyright # save value of information The present age is known to be the information era. So the way of presenting the information is important. While some people like me support the idea of disclosing all information, others argued that it should be giving just a piece of information for free. Some people believe that all people should have access to information. First of all, sharing detailed information provide the possibilities for doing research. If information has cost, some researchers may cannot… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

maximum information sharing # more progress # save money Sharing with limitation # loss value of information #hard control of ownership The number of papers, journals and citations shows many people prefer to share their information. Although, some people argue information sharing, others including me believe that maximum information sharing is not correct approach. (33 words) Sharing information is commonplace in the modern world. First of all, there has been significant progress in science and business world. Recently the number of many papers publish on different national and international journals. it shows that many people decide to share their information… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

سلام استاد و وقت بخیر. استاد با عرض معذرت من فکر میکرددم باید بصورت تسک 1 بنویسیم . نزدیک ساعت 12 که برای ارسال اومدم متوجه اشتباهم شدم. و متن رو تغییر دادم اما قسمتی از اون گویا از قلم افتاده بود.البته فقط یک قسمت هست(بخش دوم پاراگراف دوم). ممنون میشم این فایل رو بعنوان فایل نهایی بررسی بفرمایید maximum information sharing # more progress # save money Sharing with limitation # loss value of information #hard control of ownership The number of papers, journals and citations shows many people prefer to share their information. Although, some people argue information… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Writing Task 2 Information sharing has always been the most important reason for the progress of human societies through the history. Although some people think information should be shared with others without any limitation, others including me think information sharing should be limited somehow. In this essay both views will be examined. Some people think there are more benefits in sharing the maximum level of information. First of all, this approach decrease mistakes. For instance, a group of scientists may repeat exactly the same mistake in an experiment if another group of researchers do not share their result about the… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

Maximum sharing of information # to increase general knowledge # help people to save money Sharing with limitations # Creator of information can earn money # it loses its value People have different views on sharing information. While some people think that it is better to keep some valuable data remain secret, others including me believe that information must be publically shared (32) Some people think there are more advantages in sharing abundant of information. First of all, people’s general knowledge would enhance when they can easily access to great amount of information. They can get lots of information in… بیشتر بخوانید

Niloofar
میهمان
Niloofar

People have two different beilefs about sharing information .some belive in maximum sharing of information and others believe sharing with limitation. Some people believe that maximum sharing. First of all , is saved time in research they can access to a lot of information in a few time. also many people have access to all the latest information about scientific research , business and the acdemic world and more possibility for researches. many of the information can be accessed without carrying out any new research. Secondly , on the other hand , some believe sharing with limitation islost cause value… بیشتر بخوانید

Saman Amini
میهمان
Saman Amini

Undoubtedly, sharing information has a significant impact on scientific achievement. While some people are the supporter of maximum sharing information, others including me believe that it should be under restriction.

Some people believe that it can be to their advantage to maximize sharing information. First of all, this can save time. Research is a complex and time-consuming process and researcher and scientist spend several months on their work in order to achieve results that are prerequisite for their main purpose. If information is shared freely People can save their time and easily use the results of others for their own aim. Secondly, progress in science largely depends on previous achievements. If finding of previous researcher not be freely available, the pace of progress in science will be really slow. So scientists have to repeat thousand of experiment and research to achieve the result which has existed before.

On the other hand, others believe that information sharing should be restricted. First of all, some scientists use their researches as a source of income. They devote all their time to research so they expected to benefit from their work, financially, as much as possible. Secondly some information is too sensitive to be available to public, information with regard to weapons or diseases, for example, can be used for making chemical and biological weapons. In addition, some illegal pharmaceutical companies might spread viruses or diseases on purpose, because they want sell or drugs or products. So it seems reasonable to restrict sharing information.

In conclusion, although some people believe that information should be publicized, others claim that access to the information should be limited due to sensitivity of some data and I personally think that it should be supervised.
(286 words)

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

استادخسته نباشین ، میفرمایید در بحث رایتینگ آیلتس به هیچ وجه مثال ننویسیم ؟

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

It is well known that information, which is shared inescapable, causes progress of different fields because its one of the most important source of researching. Even though sharing information are widely advocated by some people, others including me are firmly of the opinion that data should not be tendered .(50 word) some people consider sharing information to be fruitful and support it steadily. First of all, a variety of fields can be improved, provided scientists receive free information. The number of scientists, who want to do research, may increase unless information doesn’t cost much and it seems that this opportunity… بیشتر بخوانید

Samaneh Mahmoodi
میهمان
Samaneh Mahmoodi

In this modern and technological world the dissemination of information like scientific and academic research, are doing. Some people agree this is, and other people says should be limited. But I think share of information, should be increased. Some people say, there are a lot advantages to spread information or ideas to as many people .First of all it can be save them time and in make easily to access especially for people who have less coast. Because doing some research takes a lot of time and money. Secondly, it can be increase people`s motivation and it make more development… بیشتر بخوانید

Reza Haghjou
میهمان
Reza Haghjou

Maximum sharing information # more possibility for doing research # decreasing costs of doing research . Sharing with limitation # making income for researchers # prevent from Plagiarism The era of Information is consisted of sharing information among its users. While some people argue that information sharing must be in its maximum level, others include me claim that there must be some limitations in publishing information. (38) Some argue that sharing information must be done at its most possibility. First of all, this point of view brings more possibility for doing research because the information can be spread out more… بیشتر بخوانید

Niloofar
میهمان
Niloofar

Two maps show two diffrerent conditions of an island. one of the before and another one after the develop some services and facilitiesfor traveler.(25word Befor there was only the beach and in green areas in the eastern and western part of the island for tourist facilities .On the other hand a lot of facilities were built there. After , was built a reception in the center of the island . also there was built a resturant at the top of the reception or the north of the island . Which they have accessed by vehicle track.have been built some accommodation… بیشتر بخوانید

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

Some people believe that it is good to share as much information as possible in scientific research, business and the academic world. Others believe that some information too important or too valuable to be shared freely. Discuss both these view and give your own opinion. Knowledge increases when it is shared and hence many people argue that knowledge in the science field, business as well as academics should be shared (publicized), others imagine that it would be better to limit access to the information .I think that some vital / crucial concepts shouldn’t be easily accessible to the whole society.… بیشتر بخوانید

Mina gohary
میهمان
Mina gohary

The level of public health play crucial role in the word generation. Some people think that the best way to improve public health is increasing sport facilities .While others including me, say that , there are somehow to raise our public health. These way will be argue in these essay. In my opinion, The public health is depend on some significant factors. On of them is nutrition. nowadays, people do not have sufficient time for doing activities because of their work conditions , but there are a great number of nutritionists can make a healthy diet plan . Also, our… بیشتر بخوانید

Saman Amini
میهمان
Saman Amini

These two maps illustrate the amount of changes in an island in two different times. One before development of recreation facilities and the other after that(26) Firstly, there were just a beach in the west and green areas in both east and west part of the island for possible tourists. On the other hand abundant facilities were built later. First of all, a reception was built in the middle of the island which is connected to a restaurant in the north and a pier in south part of the island with vehicle track. In addition, there are some accomodations on… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Writing Task 1 The two maps show what happened in an island before and after building various tourist facilities. It can be clearly seen that totally the island had a pristine nature and it has any effect of structure the tourism industry. Probably, swimming in a small beach in western part and breaking under trees. that it is on both sides of the island was only entertainment for possible tourists. On interesting change, several accommodations units were constructed for tourists on both sides of a reception that with a footpath connect the reception. This reception was constructed in the center… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

The two maps indicate the changes of the construction in an island. One map show before and other map after the construction of some leisure facilities for tourists. In the first map there is not no accommodation facilities for tourists. However, the second map show big and small accommodation sites to build in the middle and western parts of the island respectively. There is also a reception in the middle of the island. a beach is accessible in the east side of island. its footpath is easier to follow for tourists who are in the western site. Other leisure facilities… بیشتر بخوانید

Reza Haghjou
میهمان
Reza Haghjou

In comparison of two pictures, it is obvious that an island has been totally changed by construction of tourist facilities. Firstly, the island was a vacant area with some environmental attractions which could bring pleasure for tourist like a tropical beach and trees which are suitable for swimming and getting tan. But there was no accommodation there and no one could inhabit there. On the other hand, the appearance of the island is totally different by building some cottages and some large buildings. It is shown that a reception was built in the middle of the island which connects to… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

Two maps of same island have illustrated touristic constructions which have been built to make enjoyable journey. It seems clear that two sites have been erected for accommodation of tourists. These two sites is situated in both side of reception and have footpath for connection with other part of island. thus, the reception lies in the center of island. a vehicle track is considered to be a common way for reception and restaurant which is located exactly on top of reception. Other principal development with regard to a pier which has been constructed for sail boats.it emerges in southern part… بیشتر بخوانید

سحر زارع
میهمان
سحر زارع

These maps compare the situation of an island before and after some convenience for tourist was built. There is a reception which is built almost in the center of the island. Also a restaurant is built in the north of the reception and some accommodations are built in the west of it. Moreover, some other facilities are built in the east of the reception which are arranged in circle. There is a pier in the map which one can go to it by vehicle track from the south side of the reception. There are some palm trees in the both… بیشتر بخوانید

سحر زارع
میهمان
سحر زارع

These days the number of tourists who are eager to visit areas where have terrible weather is increasing. This choice has both advantages and disadvantages and tourists should notice to them before making the decision (words). Tourists attract to the violent weather places because of some benefits that these areas have. First of all, they can test themselves. Deserts and the Antarctic are inhospitable places which is difficult to live or stay in, consequently tourists can examine themselves whether they can tolerate hard situations and how is their reaction to such situations. Secondly, tourists can get a lot of valuable… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Adventure tourism has growed among tourists over the years. Today, a large number of people are travelling to places where conditions are pretty hostile. While there are benefits for this trend, there are also some disadvantages that should not be ignored. Firstly, one of the benefits of travelling to difficult places is that it is full of adventure. Those, who travel on regularly, may get bored by seeing normal touring spots, so that an adventurous journey can become a lot of excitement for them. If one wants to enjoy the beauty of nature closely, then he needs to go through… بیشتر بخوانید

Saman Amini
میهمان
Saman Amini

استاد لطفا این نسخه اصلی هستش اون یکی رو حذف کنید پیشاپیش بابت اشتباهای تایپی و املایی معذرت میخوام چون تو گوشی تایپ کردم متاسفانه سیستم ندارم، تعداد کلمات هم چند بار شمردم شاید یکی دوتا اینور اونر باشه که عمدی نبوده 🙏 Lately there has been a trend toward visiting hostile environment. While there are advantages in visiting exotic places, the downsides should be taken into consideration.(25) There are benefits for tourists visiting unusual places. First of all, these journeys improve one’s confidence. They might face hazadous situations during their journey. for example, climbing sheer cliffs or crossing mighty… بیشتر بخوانید

Reza Haghjou
میهمان
Reza Haghjou

Challenging situations are becoming more attractive than before for a tourist as a destination. While tourists can enjoy considerable advantages by going to difficult places, there might be some difficulties, too. (31)i Places with difficult conditions can benefit tourist. First of all, this tourism can bring some new experiences that are not found in any other places because only few people can go to these destinations and enjoy these new experiences. Difficult places are different from usual ones so One who goes there faces unusual events that haven’t been experienced before so it could be a unique experience. Secondly, enjoying… بیشتر بخوانید

Samaneh mahmoodi
میهمان
Samaneh mahmoodi

These days many tourists prefer to visit special places that there are no facilities or equipment for them. These people enjoy to trip but there are dangers and many issues for them but, I think its very exciting. There are advantages for tourists to visit of remote places. First of all there is natural environment that they can enjoyed of all . Also some people who travel to these places have a high tolerance in problems .Secondly to travel to distance places as a tourist would be more experience and it will be interesting to discover these unknown places .Also… بیشتر بخوانید

Negin
میهمان
Negin

Today more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as the Sahara desert or the Antarctic.
What are the benefits and disadvantages for tourists who visit such places ?

Introduction

Weird places in the world has been significant increase in the number of the visitors in recent years which has many benefit for them but then can be dangerous places.
(30 words)

In conclusion, visitors gain benefits to being in exciting places but undoubtedly there are many advantages.

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

Nowadays, people discover new excitement, visiting the dangerous and unknown places is one of them. Traveling to the exotic environments have many advantages and disadvantages, but I believe the drawbacks outweight it’s benefits . Travelling to difficult has both advantages and disadvantages .One of the benefits of difficult journeys is that , they improve one’s confidence , while the journey can be boring. The excitement that one experiences upon it’s successful is not something that can be describe in words . People are aware of the risks , yet they want to experience the excitements .This factor movtivate a sailor… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

Visiting nature which has harsh state has risen above an expected level. While these tourists might derive substantial benefit, there are possible snags that have adverse effect on the trip.(30 words) Places with challenging and harsh circumstances give travel enthusiast some enormous benefits. First of all, they can be entertained by intact nature because it can be rare experience that doesn’t happen every day and it is able to break boring daily routine. secondly, they can acquire survival skills which is used against the menace of nature. The people who waste their time at home throw away this chance to… بیشتر بخوانید

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

Nowadays, people discover new excitement, visiting the dangerous and unknown places is one of them. Traveling to the exotic environments have many advantages and disadvantages, but I believe the drawbacks outweight it’s benefits . (36 Words)

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

+ # new experience # become stronger individuals – # dangerous # lack of facility Tourists have shown more interest in exotic and unusual destinations during the past decades. While there are many considerable merits for tourists who choose difficult places to travel, there might be some drawbacks for them in such places. (38) There are some good things of touring in challenging places for visitors. First of all, travelers can gain new and exciting experiences when they travel to these offbeat places. They can discover so many new things there, compare to usual and boring spots. Discovering unknown lands… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

Mixed school
#more motivation
#socialization

Separate school
#less distraction
#comfortable

.

The education system plays a crucial role in good breeding. Although some people claim the merits of single-gender schools outweigh the mixed ones, I believe that co-educational systems provide more appropriate groundwork for educating youth.(35words)

Reza Haghjou
میهمان
Reza Haghjou

Separate schools
# more concentration
# more safe

Mixed schools
# more competition
# more socialization

One of the most important factors for training students is educational method. While some people think it is better to use separate schools, others including me believe that mixed schools are better for training.

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

Education Separate schools #identify yourself #better concentration Mixed schools #social skills #confidence One of the most Effective Factors of socialization and personality is select school type, coeducation or separate school. Although some people agree with mixed school, others do not agree with model and they prefer separate schools. (37 words) Some people believe that separate school is better for students. First of all, education and study need to the completely concentration of the students. This can happen in these type of schools. since student who are in separate school, have less distraction factors. Therefore, they easily concentrate on their lessons… بیشتر بخوانید

Negin
میهمان
Negin

Separate school
* less distracting
* Extremely safe
Mixed -school
* Social interaction
* Increased participation
*
Generally Education is one of the crucial issue in people’s life .Some people believe that the gender-separated classes affect student’s education in a more efficient way . The basis of my opinion is that the co-educational systems can give rise to positive results .
(43 words)

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

Some people prefer to live in a big city. Others think small towns are better to live in. Discuss both of these views. Some people believe , it is better to live in large cities , first and foremost of all , there are more facilities in big cities , people have access to more medicine services, also there are many shopping center and big malls , that they enjoy to visit it, as well as there are enough exercise places .The figures illustrate that government spend tens of thousands Dollars for urban services , so there are advanced public… بیشتر بخوانید

niloofar
میهمان
niloofar

Niloofar..some people think it is better to live in a big city “first of all :there are have more job position and they can easily find a job because big cities have a more factory, big shopping malls, company and business. also people in the big cities have high incomes.as a result some people live in a big city all of this makes people interested in living a big cities. Secondly, they big city have facilities more than small town. there have high quality educational school and university .they also have advanced hospital because people small towns don’t have them.… بیشتر بخوانید

Reza Haghjou
میهمان
Reza Haghjou

Big city #more job opportunities #better public transportation Small town #low prices #no need to long distance commute Some people prefer to live in a big city. First of all, there are more job opportunities which help people to find a job easier. There are lots of firms and factories in and around a big city and because of their plentiful vacancies people can find more jobs and even they can compare conditions of each vacancy to select more proper one. This circumstances make people to choose living in a big city. Secondly, people living in a big city do… بیشتر بخوانید

samane azmi
میهمان
samane azmi

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town. Discuss both views. #Facilities #interact Small town #less pollution # peaceful life Some people like to live in a big cities because living in a big city has more advantages than living in the small town. First of all, there are more facilities for living, recreation and healthcare. Furthermore, people concern more about their health and safety than other things in their lives. In big cities medical facilities and emergency services are easily accessible and have public transportation that it’s… بیشتر بخوانید

سحر زارع
میهمان
سحر زارع

Some people firmly believe that it is better to live in a big city. First of all, there are more job opportunities in big cities. The main reason for it is the existence of many factories, companies, firms and shops in big cities. The more businesses grow, the more staff need to recruit. So it is very probably that one can find a job more easily. Secondly, big cities have more facilities compare to small cities. They have more leisure facilities such as gym and park which prepare places that one can do activities for pleasure. Also, there are many… بیشتر بخوانید

Maryam Borhani
میهمان
Maryam Borhani

Some people like to live in a big city. First of all, there are more facilities in this cities. The people who live in big cities can plan easy for the future. Because they can use various public and private facilities to improve their skills and knowledge. Advanced public transport is one of the most important facilities in large modern cities. Because it makes available other facilities for anyone to use. Secondly, people who live in big cities can easily find a job. Many Public and private offices need to employ many capable women and men. These organs employees many… بیشتر بخوانید

parastoo noori
میهمان
parastoo noori

Big city #job opportunity #facility Small town #less pollution #low prices Some people claim that it is better to live in a big city. First of all, there are more job opportunities in big cities. Since lots of companies and factories are mostly located in big cities, job seekers can easily find a suitable job there. So people tend to live in modern cities where they can have better job prospects. Secondly, big cities are richer in facilities that make life easier. People have more access to health services. So in case of medical problems they can easily take these… بیشتر بخوانید

saman amini
میهمان
saman amini

Big city #Job opportunity #Facilities Small town #more spare time #Less environment problems Some people believe it’s better to live in a big city. First of all, there are more job opportunities in big cities. With taking the labor force into consideration, it’s logical and more efficient that big cities attract a large portion of investments. This in itself leads to more factories, malls and firms. Consequently people have more chance to find a new job or expand their business. Secondly, the existing facilities in large cities are much better. Since the economic growth depends on the infrastructure, thus the… بیشتر بخوانید

Negin
میهمان
Negin

Negin karimian Some people believe that living in big cities outweighs living in small cities because of modern facilities provided in big cities. First of all , people living in small cities enjoy healthier lifestyle due to less air pollution resulted from traffic congestion, undoubtedly People living in small cities have less need to use their personal cars in order to buy what they are in need of , As a result accordingly in small cities there would be less traffic congestion causing green gases contributing in air pollution, it is true that in big cities people can find more… بیشتر بخوانید

Samaneh Mahmoodi
میهمان
Samaneh Mahmoodi

Some people think it is better to live in a big city .One of the advantages of living in the big city is the night life .the town center is always lively in the evening, and there is a variety of shopping center to go to .Also there is always something going on in a big city so life is never dull .One of the disadvantages of living in the big city is the pollution .Also life in big cities is more expensive. One of the other hand , there are people who believe it is better to live in… بیشتر بخوانید

farshad beyranvand
میهمان
farshad beyranvand

Paste your own some people believe that it’s better to live in a big city. First of all, there are more opportunities. Existence of various companies and activities due to a person has a good chance to find his favourite job with a higher salary. With participating in wide activities and classes you have great opportunities to contact with more and new persons. Secondly, more facilities are available for the urban population, obviously modern and more facilities have provided for the large community of a big city, and this can be appropriate for all of the family members. For instance,… بیشتر بخوانید

A.Tabireh
میهمان
A.Tabireh

A.Tabireh Some people prefer to live in a big city. Others think small towns are better to live in. Discuss both of these views. Some people believe it is better to live in large cities , first and foremost of all , there are more facilities in big cities , people have more access to medicine services, also there are many shopping center and big malls , that they enjoy to visit it, as well as there are enough exercise places .The figures illustrate that government spend tens of thousands Dollars for urban services , so there are advanced public… بیشتر بخوانید

saeed bakhshian
میهمان
saeed bakhshian

some people think there is nothing better than living in big city. First one, big city creates a window of opportunity to find a job. There are many companies that people can apply for them. these companies need different groups of people. The root cause of their requirement is that there are professional jobs.as a direct result of living large population in big city ,government spend big money to make more job. secondly, high salary is paid to workforce. It is obvious that companies must pay high salary for workforce who are able to do professional jobs. The sales can… بیشتر بخوانید