دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷

۱۵۶۴بازدید

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷
۴٫۵ (۸۹٫۶%) ۲۵ votes

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه 1397

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده آیلتس روزهای شنبه چهارشنبه ساعت ۶ تا ۸ که در آبانماه ۱۳۹۷ آغاز شده می باشد. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

.

 

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۲۲، ۲۳ و ۲۴

.

Speaking Questions part 3 Questions 91 to 130 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 53 to 60

Tactics for listening Expanding Kill

Open Forum 3  Unit 1 to 10

Essential Words for IELTS Unit 7 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 22 23 از این صفحه ببینید

Common Mistakes at IELTS Intermediate Kill

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۲۰ و ۲۱

.

Speaking Questions part 3 Questions 61 to 90 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 48 to 52

Tactics for listening Expanding Unit 16 to 20

Open Forum 2  Unit Kill

Essential Words for IELTS Unit 6 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 20 21 از این صفحه ببینید

Common Mistakes at IELTS Intermediate Unit 8 to 20 

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۲۰ و ۲۱

تسک ۱

 

.

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۸ و ۱۹

.

Speaking Questions part 3 Questions 31 to 60 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 43 to 47

Tactics for listening Expanding Unit 8 to 15

Open Forum 2  Unit 1 to 6

Essential Words for IELTS Unit 5 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 18 19 از این صفحه ببینید

Common Mistakes at IELTS Intermediate Unit 1 to 7 

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۸ و ۱۹

تسک ۱ و ۲

.

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۶ و ۱۷

.

Speaking Questions part 3 Questions 1 to 30 از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 38 to 42

Tactics for listening Expanding Unit 1 to 7 

Open Forum 1 Kill

Essential Words for IELTS Unit 4 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 16 17 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۶ و ۱۷

تسک ۲  و تسک ۱

 

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۴ و ۱۵

.

Speaking Questions part 2 Questions 24 to 34  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 33 to 37

Tactics for listening developing Kill

Open Forum 1 unit 5 6 7 8 9 

Essential Words for IELTS Unit 3 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 14 15 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

 

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۲ و ۱۳

تسک ۲

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۲ و ۱۳

.

Speaking Questions part 2 Questions 15 to 23  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 28 to 32

Tactics for listening developing Unit 11 to 16

Open Forum 1 unit 1 2 3 4 

Essential Words for IELTS Unit 2 Kill

Cambridge Grammar for IELTS Unit 12 13 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۲ و ۱۳

تسک ۱

.

نمونه رایتینگ مدرس برای نمره ۷

The set of visuals below is a reflection of a research that shows the number of visitors to Ashdown museum and the level of visitors’ satisfaction before and after a renovation.

Overall, it is apparent that both the number of visitors and their level of satisfaction have dramatically improved after the repair.

As pie charts show, just under a third of all respondents (30%) before refurbishment were satisfied and half of this number (15%) were very satisfied. After the repair, same categories increased to 40 and 35 percent, respectively. Half of whole visitors were either dissatisfied or very dissatisfied before refurbishment (40% and 10% respectively). These figures plunged to 15% and merely 5% respectively. On both occasions, 5 percent of respondents chose not to respond and labeled as “no response” in the pie charts.

The tables show the year before the improvement, Ashdown museum had 74,000 visitors, while this number rose markedly and just after renovation, it was visited by 92,000 people.  (۱۶۲ words)

 

تسک ۲

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۱۰ و ۱۱

.

Speaking Questions part 2 Questions 8 to 14  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 23 to 27

Tactics for listening developing Unit 4 5 6 7 8 9 10

Real Speaking and Listening 2 Kill

Essential Words for IELTS Unit 1 Part 1 2 3 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 10 11 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۱۰ و ۱۱

تسک ۱ 

تسک ۲

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۸ و ۹

.

Speaking Questions part 2 Questions 1 to 7  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 18 19 20 21 22

Tactics for listening Basic kill

Tactics for listening developing unti 1 2 3

Real Speaking and Listening 2 Unit 6 to 8

Select Readings Pre-intermediate Unit 6 7 8 9 10  

Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 9 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۸ و ۹

تسک ۱

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۶٫۵

The chart shows how much people in UK used telephones in three different categories: Local line, National and international fixed line and Mobiles between 1995 and 2002.

In 1995, Local calls were more than 70 billion minutes. This number increased about 20 billion minutes to 90  in 1998. It then started to decrease to a 70 billion minutes again.

At the beginning, the number of minutes spoken using National and international fixed line was less that 40 billion minutes. This number only increased gradually for the next 7 years to the highest amount, over 60 billion minutes, in 2002.

The number of minutes spent on the Mobile calls were only a few billion minutes in 1995 and this rather small number increased slightly to just under 10 billion minutes in 1999. Next it surged dramatically to a peak of 45 billion minutes at the end of the period in 2002.

Overall, it seems the big difference in popularity among all three categories at the beginning started to  diminish and at the final year all these categories had  very similar level of popularity. (182 Words)

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۷

The charts illustrates the total length of time spent on three groups of telephone calls in UK over a period of eight years from 1995 to 2002.

The most popular way of telephoning was local calls by fixed line in the beginning of the period in 1995 with slightly over 70 billion minutes, which started to rise gradually for the next four years to reach a peak of 90 million minutes, before falling back to the level of 1995.

Two other categories, National and International fixed lines and Mobiles, though quite different in popularity at the beginning(37 billion minutes for the former and only about 3 billion minutes for the latter), showed  an increase all over the period, peaking at over 60 and 45 billion minutes respectively in 2002. This growth for mobile calls was quite slow for the first few years but in 1998 it took off and surged to a peak of 45 billion minutes at the end of the period.

Overall, while Local fixed line was the only category that showed a decline in the number of minutes, two other ones only experienced growth. Also, despite the considerable differences in popularity, all three categories were quite popular at the end and had the least difference at the end. (211 Words)

.

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۹

نمونه سوال رایتینگ آیلتس آکادمیک (Chart) بهمراه جواب

.

.

تسک ۲

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه ۶ و ۷

.

Speaking Questions part 1 Questions 71 to 100  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 13 14 15 16 17 

Tactics for listening Basic unit  ۱۶ to 20

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 to 5

Select Readings Pre-intermediate Unit 1 2 3 4 5 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 6 7 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۷ بنویسید

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه ۶ و ۷

نمونه پاسخ مدرس

The graph shows the average weekly hours spent by schoolchildren on two different leisure activities at home over a period of nine years from 2000 to 2008.

Schoolchildren aged 10 to 11 years old spent less than 4 hours per week on computer in 2000. This number increased considerably over the next 4 years to 15 hours in 2004. At the beginning of the same period (2000), the time spent on watching TV was 21 hours per week, which remained the same over the nest three years. Next, it fell rapidly from 21 to 15 hours weekly in 2004.

Schoolchildren continued to spend more time on computer from 2004 and 2008 and the number reached a peak of just under 22 hours. At the same time despite a fluctuation between 2005 and 2006, the time spent on watching TV remained stable at the level of almost 15 hours per week.

Overall, While TV was much more popular than computer at the beginning of this period, it seems the time schoolchildren spent on them has reversed. (۱۷۵ words)

.

.

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

.

پاسخ مدرس در سطح نمره ۶ تا ۶٫۵

Two maps depict a tropical island of a few hundreds square meters before and after the construction of some leisure facilities for tourists.

It appears that two sites for tourists accommodation have been built, which are connected to each other and to other areas with footpath. There is also a reception in the middle of the island, which is accessible by a vehicle track from the southern part, where a pier is constructed for some pleasure boats. The other significant change is a single restaurant in the northern part of the island that can be also accessed by vehicles. The beach in the western side can be used for swimming after this development. There are also some palm trees in the western and eastern regions of the island, which seem to be untouched by this change.

Overall, the development which appears to be more concentrated on the western side and the center, has dramatically changed the face of the island in a way that it can accommodate a few hundreds of tourists at the same time. (177 Words)

.

پاسخ مدرس در سطح نمره ۷٫۵

Two maps show the construction of facilities in an island. One map show the situation before and one map after the construction.

In the first map there is not much for possible tourists to enjoy except a swimming area in the left side of the island. How ever in the second map there is a restaurant in the middle of the island on the left close to a reception. There is a vehicle track for tourists who want to reach the reception or the restaurant. Other important change is the construction of several accommodation sites for tourists not far from the reception. Other important facilities for enjoyment of tourists are the boats for sailing in the southern side of the island,where a pier can be seen and a beach for swimming in the left side.

Overall, it seems the island is totally different after the construction of tourist facilities and especially the western and middle parts can be a good place for tourists to enjoy their stay. (167 Words)

.

پاسخ ارایه شده در پایان کتاب در سطح نمره ۶

آموزش صوتی رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش اول

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه چهارم و پنجم

.

Speaking Questions part 1 Questions 41 to 70  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 9 10 11 12

Tactics for listening Basic unit  ۹ to 15

Real Speaking and Listening Kill

Select Readings Elementary Unit 7 8 9 10 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 4 5 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

 از این صفحه ببینید یک مثال برای هر یک از واژگان مربوط به نمره ۶ از گروه اول بنویسید

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه چهارم و پنجم

تسک ۲

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه دوم و سوم

.

Speaking Questions part 1 Questions 11 to 40  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 5 6 7 8

Tactics for listening Basic unit  ۳ to 8 

Real Speaking and Listening Unit 4 5 6 7 8 9 10

Select Readings Elementary Unit 3 4 5 6 

Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 3 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه دوم و سوم

فقط تسک ۲

نمونه پاسخ مدرس در سطح نمره ۶

Some argue that teenagers enjoy the happiest times. First of all, they do not share responsibility in their homes and simply benefit from everything that is made available by their parents. Even if they share some responsibilities around the house or start a part time job, it will at the minimum level of responsibility with maximum financial and emotional support and hence, they will not be under the stress of juggling numerous tasks in a hectic lifestyle. Secondly, they have abundant free time to choose their leisure activities and pursue their true hobbies. A luxury that majority of adults will not be able to afford.(105 words)

On the other hand, however, there are those who argue for adulthood as the happiest time in one’s life. First of all, the opportunities that only a citizen in their adult years can enjoy is mentioned as an important reason. This includes a more preferable socioeconomic status and the respect that one earns as the result or the opportunity of starting a family. Secondly, adults tend to have more secure careers that bring about not only higher salaries but also more security and ease of life. Society gives them both the right and support to have family of their own if only they wish to take their lives to the next step.(112 words)

.

نمونه پاسخ اگزمینر در سطح نمره ۹

Sample Answer of IELTS Writing Task 2 by Examiner band 9

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف جلسه اول 

.

Speaking Questions part 1 Questions 1 to 10  از این صفحه ببینید

Oxford Word Skills Intermediate Unit 1 2 

Tactics for listening Basic unit 1 2

Real Speaking and Listening Unit 1 2 3 

Select Readings Elementary Unit 1

Cambridge Grammar for IELTS Unit 1 از این صفحه ببینید

۱۰ more units from Oxford Practice Grammar (اختیاری)

.

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – تکالیف رایتینگ جلسه اول 

تکلیف رایتینگ جلسه اول 

Do you prefer to live in a big city or in a small town?

More facilities and services
#More budget
#More demand

Better situation for work
#More salary
#wider range of jobs

.

نمونه پاسخ نوشته شده توسط مدرس

.

There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, there is more budget in a big city and as a result more services are available. This budget makes it possible to build many more clinics and hospitals or large universities with modern laboratories. Secondly, many more people live in a big city and they need many things for their everyday lives. They need transportation and thousands of schools for their children. They also need parks and cinemas to spend their free time after their work and because of these needs, facilities should be available for them.(104 words)

.

Big cities provide a better situation for job. First of all, it is easier to have a higher salary in big cities because companies and factories are bigger and they need more managers and supervisors. It may take ten years for an employee to go to next level at work in a small town but in a big city it may take only a few years. Secondly, the range of jobs are wider and many specialists with university degrees can find jobs. There are customers for special services and products and companies and factories hire people who can produce them, so not only simple workers but also experts can take jobs (111 words)

.

دوره آنلاین آمادگی آیلتس آبان ماه ۱۳۹۷ – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع آیلتس در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

۲۰۰ نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک Task 2

چک لیست نوشتن رایتینگ آزمون آِیلتس آکادمیک و جنرال

.

آموزش گرامر زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته

.

همه چیز درباره امتحان و مدرک آیلتس – به زبان ساده!

.

http://mrsielts.com

دانلود دیکشنری پیشرفته Longman Contemporary کم حجم برای اندروید

۱۵۶۴بازدید

دیدگاه ها

 • Hajar H    Hajar H

  Recently, many technological breakthroughs have been already made in the field of agriculture, but food scarcity is still one of the most considerable importance issues in different parts of the globe. In this essay, I will explain root causes of this phenomenon as well as some practical solutions.

  There are a number of contributing factors responsible for the prevalence of this issue. First of all, undoubtedly, the world population is increasing on an unprecedented scale and demands outweigh the existing supplies. With this end in view, regardless of conspicuous improvements in crop cultivation and harvesting, keeping pace with the growing demand for food is more difficult. Secondly, in spite of cutting-edge technologies employed in modern horticulture, the price of food products still remains high, that is probably why, many companies with profit-driven view producing expensive food in glamorous packages instead of providing products with affordable price.

  However, certain measures can be taken to eradicate hunger worldwide. First of all, governmental supervision should inform society members about the dire consequences of population growth and the number of people who suffering from hunger. Secondly, government officials should allot heavily subsidized meals for the lower class of society. For example, in some Middle-East countries, rice and bread are considered as the materials that their prices are strictly controlled by governments.

  By way of conclusion, although, the recent decades have witnessed a significant development in agricultural techniques, many people still suffering from starvation issue throughout the world. there are some problems and two workable schemes which can be launched by officials to curb the spread of the problem.

 • Given is a bar chart illustrating the percentage of landlords and renters in England and Wales between 1918 and 2011.
  Clearly, in 1918, approximately three-quarters of people were households in owned accommodation while, a slightly less than a quarter of them were rented accommodation in the same year. Following which the number of landlords started to fall moderately and reached exactly 50% in 1971. By contrast, the total number of tenants increased about double and reached 50% during the same period.
  During 1971, the number of landlords and tenants was equal. Afterwards, the percentage of landlords fell by roughly 30% and reached its lowest level in 2001, while, the percentage of tenants started to increase and reached a slightly less than 70%. It is clear that the number of landlords came to a half while, the percentage of tenants reached more than doubled.
  In 2011, the number of landlords increased by 35%, but the number of tenants fell by 65%.
  Overall, there was a significant difference between the number of landlords and renters between 1918 and 2011. Only in 1971, their percentage were equal. (184)

 • Hajar H    Hajar H

  The given bar chart presents the proportion of families who had bought and rented housing in England and Wales from 1918 to 2011.

  Overall, during the first half of the period, the percentage of households in rented accommodation was higher than that of those owning their own home, while an opposite trend was observed over the final 30 years.

  In 1918, families renting accommodation accounted for just over 75%, triple that of those in owned accommodation. This figure dropped dramatically to 50% in 1971, despite a period of stability between 1939 and 1953. By contrast, the proportion of households in owned accommodation more than doubled, with the figure standing at just under 25% in 1918, remaining stable at around 30% from 1939 to 1953 before rising to equal those in rented accommodation.

  From 1981 to 2001, the proportion of families owning a home continued its rising trend to reach a peak of nearly 70% before dropping by 5% in 2011. The percentage of tenants saw a different pattern, with numbers experiencing a gradual decline to just above 30% in 2001, followed by a small rise of 5%.

 • Nima Da    Nima Da

  A glance at the bar chart provided reveals an information about amounts of owners and renters of accommodation in the UK and Wales during the period from the 1918 to 2011.

  The amounts of tenants were over 75 % (that was the highest percent throughout the period) in 1918. It fell down to approximately 70 % in 1939 and remained stable until 1953, then continued to decline gradually to 2001 achieving about 30 % . However, the chart experienced a slight growth of renters in 2011.

  In contrast, the percentage of housing owners in England and Wales was over 20 % in 1918, climbing to approximately 30 % in 1939. The amount of owners in 1953 demonstrates a period of stability, however it rose up to 40 % in 1961 and increased gently, and achieved to approximately 70 percent in 2001. It is clear, that in 1971 the amount of households in owned and rented accommodation was equal.

  Overall, it is evident, that the percentage of households in owned accommodations increased moderately, while chart for people, who rented houses shows a downward trend.

 • Nima Da    Nima Da

  The today’s modern society, we are significantly surrounded by much more choices. That way, we have to choose one among much choice. Some people including me argue having many choice has advantages others believe that it has some drawbacks.

  In 21st century, duo to industrialization, there are too much segmented options when we purchase goods, which makes it hard to select only one among them that It takes a lot of time. First of all, when we visit markets for buying and do shopping, we may find too many goods with same type and different brands and quality. Secondly, as each product advertises itself with different features and prices, comparing products respectively to find out the best product provokes consumers’ exhaustion. Therefore, from the example of the supermarket, it can be seen that we have considerably many choices to purchase.

  More and more countries trade their different products to foreign countries, the range of choices have kept being more wider. First of all, consumers even need to consider producing countries of products they want to purchase. For example, when there are several kinds of goods from different country such as England and USA, consumers are given one more factor to consider for consuming those goods. Secondly, having a lot of choices makes the best choice based on the taste of the persons. for instance, if you want to purchase a Mobile phone there are numerous choices to pick up, to get a better one which you like.

  In conclusion, although some people are suffering from excessive many choices in modern society, others believe that having many choice has some benefits.

 • Making a choice is not easy in a wide variety of choice. Although, some people including me believe that nowadays we have too many choices, others disagree. These two views will be discussed in this essay.
  There are those who maintain that the number of choices for the people has increased. First of all, technology and science have progressed and this has led to an increase in the number of facilities which human needs to live. Numerous facilities cause more options to choose. For instance, today the number of the means of communication has increased and this situation gives people a wide variety of choice. Secondly, some new industries are invented in the world, such as fast transportation, that helps people to have more choices to travel than before. Today tourists travel around the world by airplane, ship or train.
  On the other hand, however, there are those who believe we do not have too many choices. First of all, the number of options has increased but the cost of choosing them has risen. Today we have more options around us about everything but they are not easily accessible to choose all of them. For instance, it seems impossible for some people to access a variety of foods, especially in Africa. Secondly, the nature of the choices has changed, otherwise, the number of choices for the people has remained constant or has not changed much. For example, the number of TV channels has increased, but the variety of historic programs may have remained constant and only their time has increased.
  In conclusion, I believe today we have more options to choose than before. Although some argue people have too many choices, others believe the number of our choice has not increased. (291)

 • Hajar H    Hajar H

  We have been surrounded by a wide diversity of opportunities during recent decades. Although some people making the general assertion that people these days are faced with countless choices, others have opposite viewpoint.in this essay I will discuss both of views.

  Some people agree with this issue for two rational justifications. First of all, with the advent of advanced technologies, people are able to choose wide range of products with high quality. To clarify, they can place a great emphasis to do online shopping instead of traditional shopping. they can choose the best product in terms of quality and price, and purchase it even from remote companies. Secondly, the creative methods to produce variety of food and its preservation have benefitted human population with provision of significant types of edibles during whole the year. For instance, non-seasonal can be bought from food market irrespective of the weather conditions due to modernized preservation methods.

  Nevertheless, some people disagree with this standpoint for two fundamental reasons. First of all, there is a direct connection between people’s income level and whatever they want to choose. In other words, it is not technically feasible for everyone to consider all the existing options when making a decision. for example, someone from low income brackets cannot afford to buy designer clothes. Secondly, the vast majority of people who are living in underdeveloped countries do not have too much access to some of state-of-the-art technologies due to major impediments such as war and sanction. For example, in my country Iran, people do not have any access to robots or IOT technologies and individuals fail to choose what they like because lack of these modern technologies.

  By way of conclusion, people have opportunity to choose many options, however, there are some limiting factors which have a far-reaching impact on consumers choices.

  • admin    admin

   رایتینگ بسیار خوبی هست.

 • Nima Da    Nima Da

  One of the most important challenges of our era is the world starvation. In despite of ever-growing advances in agricultural and food production, some areas of the world still suffer from this dilemma. This essay will examine some of the causes followed by reasonable solutions.

  On the one hand, while there are a lots of reasons, some are more predominant. First of all, the wealth distribution is unfair. there is a huge gap between the rich people and those who are poor, which means in spite the developments in agricultural that have result to an excess of food products, some people do not have the financial means to buy them. Secondly, the majority of produced food is wasted. There are the huge amount of consumables that are thrown away especially in developed countries is unfortunate. Recent research suggests that just in the U.S alone, approximately 100 million tons of food has been wasted in 2017.

  On the other hand, the aforesaid challenge can be tackled if the right methods are used. First of all, by increasing salaries and decreasing unemployment rate, more people will have the capital to be able to provide food for their dependents and themselves. for instance, everyone who have higher salary usually can provides all of their needs and consequently does not be worried about basic needs. Secondly, increasing sales-tax for food products in rich countries warrants the food waste prevention. If someone pay more cash for some product it lead to take care not to waste.

  In conclusion, although world starvation is a growing concern in our world that it depends on various reasons such as wealth distribution, food wastage and so on, it can be control by reasonable solutions like increasing wages, Sales tax in developed countries and strict rules.

 • Nima Da    Nima Da

  Given is the bar chart illustrates the amounts of electricity produced and consumed in ten countries in 2014.

  It seems that China had higher amount of generation and utilization approximately 5,398 and 5,322 billion kWh respectively, followed by the US with 4,099 billion kWh produced and 3,866 billion kWh consumed. In contrast to Republic of Korea which had lower figures among other countries at the same year. Moreover, all top countries produced adequate electricity so that their productions were slightly more than their usages except Germany which used more electricity than its generation.

  In addition, Russia, Japan and India occupied positions three, four and five in the top ten respectively, with regard to generation figures [between 1,057 and 871 billion kWh]. And Canada, France, Brazil and Germany came next in order of reducing amounts of electricity produced and utilized.

  Overall, China and United States were leaders and Korea was lowest in both for generation and utilization of electricity, also in all countries the generation was slightly more than their utilization except Germany in 2014.
  (۱۷۴)

 • Given is a bar chart illustrating the top 10 countries which produced and consumed the highest amount of electricity during 2014.
  Clearly, China (1st rank) and United States (2nd rank) had the most in generation and consumption of electricity (more than 5000 billion kWh for the former and roughly 4000 billion kWh for the latter). Also, in total, they produced and consumed about 9000 billion kWh together.
  Russia, Japan, India and Canada (from the third to sixth rank respectively) were the next largest producers and consumers which generated and consumed approximately between 600 and 1000 billion kWh. The last four countries were France, Brazil, Germany and Korea that each country had about 500 billion kWh in generation and consumption. Totally, they all together (eight countries) had roughly less than 6000 billion kWh in production and consumption.
  Generally, there is a significant difference in production and consumption between the first two countries (China and United States) and other countries so that, their generation and consumption were one and a half times higher.

  Overall, the largest producers and consumers of electricity were China and Russia and the other countries had almost half of them. (190)

  • admin    admin

   فایل های صوتی این جلسه ارسال نشده!

 • Nima Da    Nima Da

  Recently there are different views on the value of school curriculum. Although some people believe that History plays the important role in the school subjects, others assess that Science and Technology and related issues are more important. This essay will examine both of these issues.

  On one hand, there are many important reasons to studying about historical figures and events of the past is still related. First of all, knowing about History can help nurturing a wide range of moral values in students and can motivate their outlook on life. For instance, through studying the war of ancient Iran, teachers can inspire young learners with a sense of patriotism, valor and instill in their mind the value of peace. Secondly, it can be reflection of past lifestyle and also enable student to systematically develop their own views of a better life people should strive for.

  On the other hand, the subjects oriented towards science and technology bring many irrefutable advantages. First of all, the current topics teach and persuade learners to work methodically while still nurturing their sense of identity and their creativity. There is a good instance says when students do electricity labs, they are required to follow particular safety rules and certain sets of process. Secondly, these days the technology is now nigh-omnipresent, it is crucial that students acquire fundamental skills and knowledge about this field in order to function properly in the modern world. For instance, it is necessary to learn the students how to use the searching engine of Google.

  In conclusion, it seems that both History and Science and Technology are integral to the modern education as they play different, since irreplaceable roles in shaping a modern citizen with particular qualities.

 • Hajar H    Hajar H

  learning different disciplines at school can have a far- reaching impact on students life. Although some people assert that history is one of the significant educational subjects, others including me maintain that science and technology have priority over history. In this essay I will discuss both views.

  Some society members believe that, there are some advantages for students who study about past events. First of all, history in some ways preserves our national identity where it keeps us rooted in the past. In other words, this gives us the chance to know more about our past generation and have a sense of belonging. This feeling is more likely to create national identity and pride. Secondly, learning about historical accounts can stimulate learner’s imagination. To clarify, studying history enabling students to learn about past events and increase their fertile imagination. For example, with studying some compelling stories about battles and wars they can have a vivid imagination and help them to make right decisions for their future life.

  Nevertheless, another group of people claim that students should allot their time and energy to study about scientific fields and technological developments for two main reasons. First of all, it helps them to adjust with the modern live. That is probably why, we are living in a fast-changing society and students to keep abreast of the latest developments should learn to work with tools and appliances. For example, they should learn to use computer for writing assignments and doing research activities on the Internet. Secondly, scientific subjects which presented in schools offer more employment opportunities in the future. To put it differently, Skilled workforces have been an integral part of the cut-throat competitive job market and employers today look for candidates who are specialized in a particular field.

  By way of conclusion, there are cogent arguments on both sides. It is my firm conviction that, Scientific subjects can be more beneficial for students than history.

  • admin    admin

   پاسخ شما ۳۲۲ واژه است و از بیشینه پیشنهادی فراتر رفته!

   رایتینگ بسیار خوبی هست اما از این مرحله به بعد باید دید آیا امکان نوشتن این رایتینگ برای شما در ۴۰ دقیقه وجود دارد یا خیر.

 • Education help us to think more. Some people believe that History is one of the most essential school subjects but, others including me think Science and Technology subjects are more crucial in today’s world. These two views will be discussed in this essay.

  some think History is one of the most important subjects in school. First of all, History describes human’s life and mentions their considerable experience in the past. History gives new generation some practical advice about how ancient people survived and they behaved. For instance, help us to understand why the world wars happened. Secondly, History provides a sense of the past world and allows us to study about successes and failures of humans in some special relationship with other countries. It can allow us to think about some subjects (such as art and religious) and their effects on human’s life. It is true that History is a record of our past.

  On the other hand, however, there are those who believe subjects like Science and Technology must be taught in schools. First of all, these sciences have helped people to live in more comfort with more useful facilities than the past. Nowadays, it is easy for people to access some resources and facilities such as clean water, food and energy to reduce for instance, the molarity rate. Secondly, without Science and Technology we just had a normal life. They have forced human to learn more about the universe and move forward. New tools are invented for exploring the world. man’s journey to the moon is one of the greatest human experiences that comes with science.

  In conclusion, I believe Science and Technology have helped us to move forward. Although some argue History is one of the most important subjects, others believe Science and Technology are more important. (299)

 • Given are two maps illustrating some construction of facilities in the road access to city hospital. One map depict the situation in 2007 and the other after construction during 2010.
  Cleary, some modifications have been constructed in 2010. At the beginning, the public car park which used to be located in the middle, has been moved to the eastern part of city Hospital.
  Afterwards, the only road to access to the city Hospital is surrounded by several bus stops and a car park (staff and public) in 2007. But, during 2010, the bus station has been dislocated to the east of hospital road. The staff car park remained in its original place but, its size became smaller.
  Then, the two intersections in the north and south of the Hospital road were demolished and two roundabouts were built instead. They connected the bus stop to the city road and hospital ring road.
  Overall, some alternations have been made in the city hospital. Two car parks were built in the eastern part of the ring road and in the middle. Moreover, two intersections were changed to two roundabouts. (186)

 • Nima Da    Nima Da

  The two maps demonstrate the differences in road access to a city hospital in two different years, 2007 and 2010

  The most considerable change from road access in 2007 to 2010 was the construction of buses parked near the Hospital in 2010. This structure was achieved by creating a new bus station on the left side of hospital road, which is connected to three main Roads with two roundabouts at the entrance and the exit of the Hospital Road

  Besides, there is another change in 2010 which it can be seen is that staff car park was separated from the public car park. That new public car park was constructed on the right side of the hospital which accesses to the hospital by Ring Road. Also the Bus Stops which were the right and the left side of Hospital Road have Removed completely.

  Overall, it is clear that the new map involves making some changes to the staff and public car park and the Bus Station, however there are no change for the road which was surrounded the hospital.

 • Hajar H    Hajar H

  The given maps compare roads linking to a city hospital as well as it’s transport facilities in 2007 and 2010.

  Overall, it can be seen that, some modifications have been done in 2010. A considerable modification to the road system was the construction of new roundabouts. also, a new public car park was established to the east of the health center.

  First of all, the car park, used to located in the eastern area, has been divided into two parts: staff car park and public car park. While the car park of personnel was still at the old site, the public car park was relocated into the east of the Hospital.

  Furthermore, between those two years, two roundabouts have been built at both ends of the Hospital roads, one was placed on the junction with city road and another was put on the intersection with Ring road.

  Another change is, the bus stops on the east and west sides of Hospital road were removed and replaced by a new bus station. The entrances and exits to the bus station were linked to the roundabouts, which gave access to Ring road on the north and city road on the south.

 • Nima Da    Nima Da

  Living in a different language new country where someone has immigrated, could make complicated social and personal problems. Although some people are opponent with this idea others including me concur with it. This essay will examine the second viewpoint.

  The important issues that people who immigrated to a foreign country should try to settle are finding and keeping an occupation or a job. First of all, to get hired in the first work opportunity will be a difficult job. To resolve the lack of these language skills. The majority of clients wish to employee who has had work experience before to confirm their language barrier result to some misunderstanding in the workplace in other words, the employee who does not know the language well cause to could not understanding of slang and some expressions of clients that it would be the controversial matter

  The other top issues that the person who immigrated have to acquire could be the skills of Social communication. First of all , the person should be learned in other to get familiar with the new community and communicate social values and customs or interact with them to live and find friends. Thus, the language barrier should be eliminated if foreigners want to combat social communication problems. Secondly, someone who does not know the language should be taught social behaviors. The fundamental reason is that some attitudes might have happened without knowing about the meaning which lead to the person become alone, and consequently face to some illness like mental disorder and some psychological problems or depression.

  In conclusion, I am a strong advocate of this approach and believe that there are some trouble which people who do not know the language in a foreign country deal with them. These kinds of problems have not only social aspects but also have the personal aspect points.

 • Hajar H    Hajar H

  It is often argued that, living in a foreign-speaking country is cause both social and practical predicaments for non-native speakers. I completely disagree with the given claim on the basis of two compelling reasons.

  First of all, it is beyond doubt that, technology has a crucial role to keep abreast of the modern life style. it can revolutionize the ways that we communicate. with technology, people have ability to provide their basic needs and carry out their necessary tasks without speak with others. That is probably why, social interactions it’s not necessary to obtain something that we want. the outstanding example is that, nowadays, people eagerly tend to set aside traditional form of shopping and buy some goods online without feeling obliged to linguistic abilities.

  Secondly, there are many state- of -the -art educational teaching models, that received wide currency among people who want to learn foreign language. To clarify, language experts put a great emphasis on foreign Language teaching methods such as immersion, audio-lingual and grammar-translation. these programs provide opportunity for non-native speakers to convey their message without have an excellent command of foreign language. after a short time, they can develop their communication skills and learn new language.

  By way of conclusion, it is my firm conviction that, speaking another language in a foreign country cannot create insuperable obstacles for people who living abroad. this is due to the two main facts that, technology plays a crucial role to help them also, new teaching methods revolutionized the way that newcomers can communicate with each other.

  • admin    admin

   درود

   با توجه به توضیحات کلاس و سوال مطرح شده این موضع گیری اشتباه هست. دیدگاه شخصی مد نظر نیست. ضمنا درخواست شده agree و disagree رو بنویسید.

   ضمنا رایتینگ شما از نظر ساختار به طور کلی با شیوه تدریس شما همخوانی ندارد.

   بعد از شنیدن فایل صوتی توضیحات مربوط به سوال و ایده پردازی و به روز رسانی ارسال بفرمایید برای فیدبک.

 • Living abroad has its own different experience. Although there are those who maintain that living in a foreign country can create drastic both social and practical problems for immigrants, others believe it has some benefits. This essay will examine both these views.
  Some argue that, there will be intense social and practical barriers for newcomers. First of all, it would be difficult for them to understand and speak native language. Although English is an international language, many countries speak their own local language specially in informal places. Therefore, it seems to be difficult for immigrants to communicate or negotiate with other people. Secondly, living away from home can cause they miss almost everything such as their family, friends and their attention. It’s obvious then that, they will be unhappy if they do not have any relationship to their family.
  On the other hand, however, there are those who believe living abroad has some benefits for immigrants. First of all, it is correct that exposure to different ideas, people and places exert an influence on how they able to come up with new and valuable solutions around their life. This method of life has excellent opportunity to rise personal experience and ability of problem-solving. Secondly, living abroad can give newcomers the competitive in a tough job market and help them enhance their job skills. Working with large and international companies provides them more learning opportunities. For instance, they learn how to work with new modern tools.
  In conclusion, while some people believe living in another country can create serious problem in social and practical issues for immigrant, others argue that living permanently in a foreign country can has great benefits. (279)

 • Given is a diagram illustrating the process of producing electricity by geothermal energy. This process consist of five stages which three steps are on the surface and the other two are underground.

  First, a reservoir of cold water is prepared which connected to the injection well. Cold water pumped down by a well with 4.5 km. Then, cold water enters hot rocks called geotheraml zone. By passing through this zone, the temperature of water rises. After that, hot water is pumped up to ground by a production well.

  In the fourth stage, the state of water is a gas and its energy is very high. So Steam is driven into the condenser. Then high pressure steam moves in a rotating way into turbine. Finally, a generator is powered by turbine and generates electricity which it is translated to a power line.

  Overall, according to the diagram, geothermal power plant uses hydrothermal resources to create electricity energy. High-temperature water that come from a well, powers a turbine that generates electricity. In this method, a lot of surface and sub-surface equipment is needed. (181)

 • Nima Da    Nima Da

  The diagram below illustrates the cycle of generation electricity from geothermal energy in five steps.

  In the geothermal power plant cycle, at first the system starts with pumping cold water by a well named the injection well which is 4.5 km long under earth, then cold water is guided to move along a geothermal area which is made of hot rocks under earth surface. This process increases temperature of water which is increased energy. The geothermal zone exit is related to another well named the production well. The condenser unit receives the hot water which is collected from production well.

  The energy of steam which made of hot water is produced in condenser unit and send to turbine. This energy has revolved the turbine which is connected to a generator and make generator revolve too. Eventually the rotation of generator is produced electric energy then it is collected and sent to the grid.

  Overall, it seems these generators produce significant amount of electricity without causing environment pollution and can use the unlimited thermal power of earth.
  ۱۷۶

 • sahand    sahand

  The diagram illustrates producing electricity from Geothermal power which are phased in a five-step process.

  Initial stage of generating power, is pumping cold water down at the depth of 4.5 kilometers underground and the water must reach The injection well point.After this step ,water enters to a high temperature zone called Geothermal zone surrounded by rocks.

  Cold water after passing Geothermal zone will get The production well stage. At this stage the cold water becomes hot.So this water is pumped up into a Condenser , and at the final stage , the Condenser release steam into a turbine and makes it spin and then the generator activated by turbine starts producing electricity which is transmitted into the grid.

  Overall , as it is shown there are five steps that lead to producing electricity . It begins with pumping cold water and after a process and passing several phases and also becoming steam leads to final production which is electricity. 162

 • Hajar H    Hajar H

  The given diagram depicts the steps involved in producing electricity from geothermal energy.

  Overall, there are five main steps in the production of electricity from pumping down cold water in to the geothermal zone to producing electricity form the generator. Which is a complex process that requires a range of equipment and machinery.

  From the information supplied, it is evident that, in the first step, cold water is pumped down at the depth of 4.5 km under the ground and reaches the injection well. following this, it goes through the hot rocks, which are also named “geothermal zone”. once the temperature of water has increased rapidly, it enters the production well and pumped up to the ground. then, it transfers into the condenser.

  Other stages are carried out above the ground at the power plant. Subsequently, the hot water in the condenser container is transforms to steam form. At this point, the steam passes through the turbine and moves in a circular movement. Finally, the generator, powered by the turbine as well as produces electricity, then it is transferred by means of a cable to the pylons.(187 words)

 • Nima Da    Nima Da

  Some people argue that if children allowed decide their everyday life, this may be lead to a selfish people in society. Others think that children should take their own decisions. This essay will discuss both of these viewpoints.

  One of the most important skills that is necessary to offspring to develop, is making decision, because their childhood experience has a permanent effect on their thinking pattern and personality. There are several benefits. First of all, they feel they are important, from something as simple as deciding what kind of food to order, they can feel like they are a part of the family. Secondly, they learn responsibility and find out not all decision can be met with a successful experience. If children pick a dessert which is disappointing in taste, this can helps them to learn from previous experience and make better decision in next choices.

  allowing children to make their own decisions on everyday matters may be immature people in society. First of all, because they have learned everything they want they could not adapt to other needs and this is detrimental to their relationships. They do not acquire social adjustment skills. Secondly, children usually not to be able think about all aspects of an issue. If parents do their choice in childhood they will believe that parents always make the best decisions. It mean, they have some skills for making decision they still do not have experience to decide about the complex decision that adult must deal with.

  In conclusion, although some people believe their offspring could not decide their everyday matters, others believe that parents should allow a certain freedom to them, I believe that allowing children to make their own decision under the parental supervision is crucial because our society needs creative and selfless people.
  ۲۹۹

 • Hajar H    Hajar H

  Nowadays, the subject of whether allowing children to make their own decision on their daily routines or not is a controversial topic. Although some people maintain that children should not be allowed to make their own decisions, others including me opine that offspring should have the freedom to decide about their daily routines.

  There are several benefits for offspring to make their own choices for basic needs. First of all, it is beyond doubt that, they will be capable to develop decision-making skills. That is probably why, offspring who take small decisions right from their childhood are better at face some challenges and predicaments. Secondly, in this way they can improve their communication skills. A fundamental reason for this is that, if they never make a choice, not able to have a good interaction with other people and peers and make choices on their own, unable teamwork in their workplace or make critical choices in the future.

  Nevertheless, opponents claim that, when children make their own decisions can give rise to many problems. First of all, it can cause detrimental impact on children growth and increased chances of becoming selfish. To clarify, recent research suggests that, offspring who almost make their own decisions without any adult guidance. these children not only physically and emotionally immature but also become selfish and isolated in the future. Secondly, children will be prevented form potential injuries, either physically or mentally. with this end in view, due to lack of experience and awareness they unintentionally face dangers and seriously make them injured.

  It is my firm conviction that, parents should permit to their offspring to make decision about their everyday matters, apart from its dire consequences on children’s characters, it has more advantages for them
  .
  By way of conclusion, I once again reaffirm my position that, there are both pros and cons for children who have freedom to make their own choices. In general, benefits of making decision by children are outweigh the disadvantages

  • admin    admin

   مقدمه نوشته شده با شیوه تدریس شده هماهنگ نیست و جمله تز ندارد.

   ضمنا رایتینگ شما ۳۳۰ واژه است. حداکثر قابل پذیرش رایتینگ ۳۰۰ واژه است.

   بعد از برطرف کردن این دو مورد ارسال بفرمایید.

   • Hajar H    Hajar H

    The subject of whether allowing children to make their own decision on their daily routines is a meaningful subject. while some people maintain that, children should not be allowed to make their own decisions, others including me are disagree. These two views will be discussed in this essay.

    There are several benefits for offspring to make their own choices for basic needs. First of all, it is beyond doubt that, they will be capable to develop decision-making skills. That is probably why, offspring who take small decisions right from their childhood are better at face some challenges and predicaments. Secondly, in this way they can improve their communication skills. A fundamental reason for this is that, if they never make a choice, not able to have a good interaction with other people and peers and make choices on their own, unable teamwork in their workplace or make critical choices in the future.

    Nevertheless, opponents claim that, when children make their own decisions can give rise to many problems. First of all, it can cause detrimental impact on children growth and increased chances of becoming selfish. To clarify, recent research suggests that, offspring who almost make their own decisions without any adult guidance. these children not only physically and emotionally immature but also become selfish and isolated in the future. Secondly, children will be prevented form potential injuries, either physically or mentally. with this end in view, due to lack of experience and awareness they unintentionally face dangers and seriously make them injured.

    I aver that, parents should permit to their offspring to make decision about their everyday matters.

    By way of conclusion, there are both pros and cons for children who have freedom to make their own choices. benefits of making decision by children are outweigh the disadvantages.

  • Hajar H    Hajar H

   با درود
   اگر امکان داره در مورد این تاپیک یک نمونه سمپل در صفحه کلاس بگذارید.
   سپاسگزارم

   • admin    admin

    درود.

    متاسفانه تایمی برای این کار وجود نداره.

    اگر مایل باشید میتونم تایم فیدبک شما رو اختصاص بدم به نوشتن یک سمپل. اگر مایل بودید بفرمایید.

 • Nima Da    Nima Da

  Allowing children to make decisions always has been an educational issue faced by parents. Although some people believe that children be able to take their own decisions, others think the parents should decide children’s daily matters.

  One of the most important skills that is necessary to offspring to develop, is making decision, because their childhood experience has a permanent effect on their thinking pattern and personality. There are several benefits. First of all, they feel they are important, from something as simple as deciding what kind of food to order, they can feel like they are a part of the family. Secondly, they learn responsibility and find out not all decision can be met with a successful experience. If children pick a dessert which is disappointing in taste, this can helps them to learn from previous experience and make better decision in next choices.

  On the other hand, if children allowed decide their everyday life, they may be immature people in society. First of all, because they have learned everything they want they could not adapt to other needs and this is detrimental to their relationships. They do not acquire social adjustment skills. Secondly, children usually not to be able think about all aspects of an issue. If parents do their choice in childhood they will believe that parents always make the best decisions. It mean, they have some skills for making decision they still do not have experience to decide about the complex decision that adult must deal with.

  In conclusion, although some people argue their offspring could not decide their everyday matters, others believe that parents should allow a certain freedom to them, I believe that allowing children to make their own decision under the parental supervision is crucial because our society needs more and more creative and selfless people.

  • admin    admin

   مقدمه نوشته شده با شیوه تدریس شده هماهنگ نیست و جمله تز ندارد. بعد از ویرایش ارسال کنید.

 • Sahand    Sahand

  the level of freedom that children should be given has always been a challenge . While some people believe that children should not be permitted to make decision on every day issues , others believe that offsprings must have the right to make choices about matters which shape their future.48

  Allowing children to make their decision can have positive effect on their character. First of all, helping children to make decision early regarding simple matters such as food, cloths or toys will develop their personality . And as result when they become adult will be able to choose their education and work field. Secondly, making choices on their own aids them gain confidence.which leads to being more mature and responsible. If a child makes his / her decision will learn to adjust to the consequences of those decisions and this helps them to gain great self-confidence .94

  On the other hand , letting children to choose whatever they want has its own drawbacks . First of all , children are not mature enough and they should be restricted from making decision about every matter specially important choices.giving them permission to make choices can result in development of a selfish attitude . And as a result of fulfilling every desire of children , they will get used to making wrong choices. Secondly offsprings making their choices can remain immature despite growing up. and as a result we will have immature adults who are not prepared to handle tough situation.100

  In conclusion , a balance should be kept to permit children to make decision and they should be helped feel free and independent but not to the limit that makes them selfish. I believe that it is essential to teach offsprings to be able to make wright decisions and be responsible of consequences of their choices. 55

  ۲۹۸ words

  • admin    admin

   رایتینک شما بالای ۳۰۰ واژه است و به ویژه مقدمه و نتیجه گیری بلند تر از میزان مشخص شده است.

 • Nima Da    Nima Da

  Children Make their Decisions
  # acquiring experience
  # become to a social person
  # acquiring self-confidence

  Children Should not Make decisions
  # they are not mature enough
  # No responsibility
  # Inexperience

  • admin    admin

   برای فیدبک در هر سو تنها باید ۲ ساپورت وجود داشته باشد

 • Nima Da    Nima Da

  The maps demonstrate the current and planned future Islip town center.

  At first, the town center is expanded around a main road, which extends from the west to the east. There are many shops to the north and the south of the main road. Although it is mainly included in the countryside in the north, a big space is occupied by housing in the south and limited by a park in the south-east and a school in the south-west. Both of them are linked to the main road by side roads.

  After development, there is a circular street goes around the city center, and contain a duplex carriageway. There is a pedestrians crossing in the middle part of the main road. The southern part of Islip does not big changes except the park has shrink, but the northern part changes significantly. The northern shops have replaced respectively with the bus station, shopping center and a car park.

  Overall, it is clear that a pedestrian road is designed for shopping and housing space, while a road for vehicles is designed to frame this area.

 • Hajar H    Hajar H

  These given maps depict some changes that is predicted to happen in the center of a small town named Islip.

  It is clear that, extensive modifications will be done in the future. The main road is located between a great deal of shops before development but after that, it will supersede with a way for pedestrians. And its northern part, shops will be demolished and a bus station, a shopping center and a car park will be introduced.

  Other physical feature that will be added to the Islip town, are two housing complexes. One is anticipated to be built near the car park in the north-eastern area. The other will be constructed near the park in the south- eastern part.

  The layout of the planned development shows that, the dual carriageway will be constructed. it will pass through the different parts of the town. Also, it will establish a connection between northern and southern areas.

  Overall, it seems that, Islip town center will experience a plethora of changes and many new features can be seen in the planned development.

 • these maps below indicate that the islip town will change in the future.
  In northern part of city,there are many shops also between shops is a main road and in middle of city is housing at the moment .
  In future ,in northern part of city will be made one pedestrians also above it will be bus station m shopping center and car park also there will be new housing.
  In the middle of map will be made many shops and new housing will be under the shops ,

  In the sourthern part of city ,there are housing but there is no road ,there is one school only indeed in the eastern part of town is a big park,
  certainly,in the future there will be made one big dual carriageway for comfortable of people in the sourthern part.
  The housing will be under the dual carriage way also one school is there place,in the earthern part of cityis one small park .many housing and new housing are between shops and dual carriage way ,

  overall, the islip town will be fasilities for people that they will life comfortable also islip town develops . . 180

 • Two maps depict the plans of Islip town center during two periods. One map shows current plan of the town and the other map in the future.
  In plan now, the main road passes through the city center and is very close to the countryside. Moreover there are only a park, several houses, shops and a school.
  Cleary, a lot of modifications will be done in the future. In the northern part of city, several shops will replace by shopping center and the other facilities. Moreover the main road will change to a pedestrian. In addition a larger dual carriageway which will pass through the two sides of the city (north and south of the town) will be constructed. The evidence indicate that the countryside will be destroyed.
  The south part of the town will not change much. New houses will be built but, no other school will be constructed. Also, the size of the park will be decreased.
  Overall, Islip town center will change a lot and more facilities will be built in the future. (176)

 • Sahand    Sahand

  The maps illustrate the present time and developed plans of Islip town centre.13

  There are a countryside ,shops and a main road in the Northern part of the town centre at the moment.There will be a dual carriageway instead countryside in developed plan.A bus station ,new housing and a car park will be constructed in developed plan and also , for people’s comfort and safety main road will be replaced with a pavement.61

  Housing ,a school and a park exist in southern part of Islip town centre at the moment .More houses will be stablished in developed plan and all part of town centre will be connected to each other via a dual carriageway . And existing park will become smaller.47

  Overall, as it is shown ,Islip town centre will be crowded and also housing will considerably increase . Everyone will benefit from the facilities such as car park and sidewalk except park ,which will get smaller in developed plan.38

  Words 159

 • These days most of people believe that fast food has many profit also they like it but many people do not agree and they do not use it.

  many people think that fast food has good changes in their life . firstly ,young people like fast food because they have an opinion that fast food is access easily also they can order online that it will be fast .indeed ,they can wait for present to their food in the restaurant .
  Another thing to mention is that they know which these food are tasty also colourful and impressive ,for this reason young people specially kids like them.

  The other point is nowdays most restaurant and cafes provide this food also people like spend thiere free time in there places so they enjoy it.
  on the other hand ,there are many disadvantage which present fast food are not healthy .firstly these food can cause illness ,they are causing high blood pressare also cancer .indeed , these thing are indirectly causing obesity also over weight that they are not good for health.
  Another disadvantage is taste food is expensive so people should pay a lot of money for it especially kids like buy variety of fast food and they are very keen on buying it but old people really dislike it and they think that this food are unpleasant .
  Inconclusion ,most people who prefer eating fast food increasing but they do not know about it ,they just pay attention to their taste and shape.

  • admin    admin

   رایتینگ شما به شیوه تدریس شده هماهنگ نیست.

   مقدمه نادرست است.

   پاراگراف اصلی اول بسیار کوتاه هست

   ایده های اصلی و ساپورت ها به شکل تدریس شده نوشته نشده

   پاراگراف نتیجه گیری هم با شیوه تدریس شده نوشته نشده.

   در در پایان بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده.

 • Worldwide, there are over one million fast food restaurants. Although some people believe that increasing popularity of fast foods as a meal can have their advantages and can play a positive role in the world, but others are opposed to this idea. This essay will examine both of these viewpoints.
  Fast food consumption can have some advantages in the world. First of all, junk foods are usually offered anytime and everywhere at very low cost. This kind of foods can satisfy many hungers in the short term and it can help reduce the number of hungers all over the world. Also, people have more choices of foods over than before and they can taste more and more. Secondly, there are the large numbers of fast food chains restaurants in the world that provide a lot of jobs which help reduce unemployment. Also, fast food can be one of the most important factors in tourist attractions. For instance, there are over 100,000 Mc Donald restaurants in USA which have been created at least over one million jobs. these condition help bring economic prosperity.
  Nevertheless, there are some important reason which explain that junk foods are not healthy for people. First of all, these foods have negative effects on physical health. Excess calories from fast-food meals and fewer vitamins and minerals can cause high weight gain. In addition, most fast food, including drinks that contain lots of sugar. These may lead toward obesity and cancer risk. Secondly, increasing in population of patients could cause economic damage. In this situation, a large number of hospitals and facilities are needed to treat them. Also inappropriate nutrition affects brain function by triggering memory impairment, which lead to reduce performances of people. (286)

  • admin    admin

   رایتینگ ارسالی پاراگراف نتیجه گیری ندارد

   همچنین پاراگراف اول بسیار بلند تر از ۱۱۰ واژه است.

   • Worldwide, there are over one million fast food restaurants. Although some people believe that increasing popularity of fast foods as a meal can have their advantages and can play a positive role in the world, but others are opposed to this idea. This essay will examine both of these viewpoints.
    Fast food consumption can have some advantages in the world. First of all, junk foods are usually offered anytime and everywhere at very low cost. This kind of foods can satisfy many hungers in the short term and it can help reduce the number of hungers all over the world. Also, people have more choices of foods over than before and they can taste more and more. Secondly, there are the large numbers of fast food chains restaurants in the world that provide a lot of jobs which help reduce unemployment. For instance, there are over 100,000 Mc Donald restaurants in USA which have been created at least over one million jobs. these condition help bring economic prosperity.
    Nevertheless, there are some important reason which explain that junk foods are not healthy for people. First of all, these foods have negative effects on physical health. Excess calories from fast-food meals and fewer vitamins and minerals can cause high weight gain. In addition, most fast food, including drinks that contain lots of sugar. These may lead toward obesity and cancer risk. Secondly, increasing in population of patients could cause economic damage. In this situation, a large number of hospitals and facilities are needed to treat them. Also inappropriate nutrition affects brain function by triggering memory impairment, which lead to reduce performances of people.
    In conclusion, Although there are some benefits for consuming fast foods. However, in some cases it has some disadvantages. (291)

 • Hajar H    Hajar H

  There is no doubt that, the number of people who eagerly tend to consume fast food are increasing on an unprecedented scale. Although, some people allege that it has more benefits for eating fast food, others have opposite idea. This essay will discuss both of these viewpoints.

  There are some benefits for people who consume fast food. First of all, the most evident advantage is that, it saves time .to calcify, eating fast food can be worthwhile, particularly for people who have a tight schedule and want to spend less time for prepare a meal. Secondly, consuming fast food can open many job opportunities in a society. to clarify, the number of fast food chains are increasing exponentially because a vast majority of people show a big preference for eating fast food. hence, they can provide many job opportunities and recruit many young people.

  Nevertheless, opponents believe that, consuming fast food can have some drawbacks for people. First of all, it is an undeniable fact that, an excessive consumption of fast food has a far-reaching impact on health. To clarify, Fast food is well-known for its high levels of salt, sugar and heavy reliance on meat, such as chicken and beef. they are root cause of major health problems such as diabetes and obesity. Secondly, from financial perspective, consuming fast food too excess is a sign of wasting money. with this end in view, a huge amount of money has been wasted on health care services to treat different ailments.

  By way of conclusion, while the popularity of fast foods might have resulted in some disadvantages, their advantages have been indisputable.

 • Nima Da    Nima Da

  Consuming frequent fast food meals has increased significantly among people, especially young adult these years. Although, it has a few benefits, there are many drawbacks. This essay will examine both positive and negative aspects of this issue.

  On the one hand, there are some advantages for using fast food. First of all, perhaps It is convenient and easy to prepare that it has made so popular. By the way Fast food is usually cheap and prepared without special skill and easy to eat for consumers. Also It can be available to buy anywhere. Secondly, Consumption of fast food does not take much time hence it saves your time. Many of people who are busy at work, usually prefer to take such food. As I said earlier, young people and probably children are more interested to use fast food because of these reasons.

  On the other hand ,Having fast food has many undesirable consequences, as I will mention. First of all, it is clear that consuming fast food to excess lead to health problems for instance, hypertension or blood pressure due to sodium and cholesterol which itself causes some consequences such as heart disease and in some cases result in digestive diseases. Secondly, Eating fast foods, like hamburgers and chips will increase the weight of consumers considerably because it has a lot of fat , salt and etc. Accordingly it does not contain nutrient material so It cannot provide the needs of consumers.

  In conclusion, I am a strong advocate of this approach and believe the fast food contain some dispensable materials and it cannot supplies the Nutrient to the body. However, in some cases it has a few advantages.279

 • Sahand    Sahand

  These days most of the people are used to having fast foods all over the world and it is be coming more common every day.while some people think it has many advantages but , others believe junk foods have their own negative side.43

  Some people believe that fast food has bought many positive changes to our lives. First of all , there are many different types of fast foods which give the chance to every one to try various tastes in their every day life. Secondly, people do not have to spend much time on preparing a meal. People used to spend hours on making a dish but nowadays there are many fast food shops almost everywhere which can easily be accessed at all the time.And also these days every on can order any food online and receive it in a short time . 100

  On the other hand ,there are many references which illustrate that junk foods are not healthy . First of all , recent research suggest that obesity is extremely prevalent among those who often have fast foods. Basically , restaurant and fast food shop owners do not use fresh ingredients because of expense and specially a big profit and as a result , majority go people who normally eat fast foods catch a disease. Secondly , there are some other disease which are indirectly influenced by having junk foods for instance heart attack and blood disorder. 92

  In conclusion, although the people who prefer having fast foods or foods from restaurant have been increasing but it does not necessary mean that junk foods have brought positive changes to our lives or societies.35

  Words 270

 • The table illustrates the number of people visiting Ashdown Museum before and after it was repaired and the pie charts provided reveals some striking comparison between the level of satisfaction of visitor during the same two periods.
  Clearly, 74000 visitors made a visit to Ashdown Museum in the year before refurbishment. However this number increased considerably after the repair by 92000 visitors.
  Moreover it is evident from the pie charts that before the repair, just a minority of respondent to the survey (15%) was very satisfied and only 30 percent of them decided on satisfied in the survey. However, these numbers rose to 35 and 40 percent respectively after repair. Also a high percentage of visitors (50%) were dissatisfied or very dissatisfied to visit Ashdown Museum before refurbishment but, after repair the total percentage showed a decline in the number of 20 percent. During both two periods, five percent of visitors selected “no response” item in the survey.
  Overall, the consequences of survey show that the number of dissatisfied visitors to Ashdown Museum dropped considerably.(175)

 • Hajar H    Hajar H

  A set of two pie charts and table shows, the number of visitors to Ashdown Museum and the results of survey about level of satisfaction of visitors in both years before and after the improvement.

  It is evident from the two pie charts provided that, just 15% of visitors were very satisfied and 30% were satisfied in the year before renovation. after the repair, these figures climbed to 35% and 40% respectively. for two other categories, dissatisfied and very dissatisfied in the year before refurbishment were, 40% and 10%, while, in the year after renovation both of them decreased to (15% and 5% respectively). On both occasions, merely 5% of visitors did not responded to this question.

  The table depicts, the number of during the year before refurbishment was 74000, While, this figure increased exponentially to 92000 after the improvement.

  By way of conclusion, in both cases including, the number of visitors to Ashdown Museum and level of visitor’s satisfaction risen noticeably after refurbishment, while, for two other categories, dissatisfied and very dissatisfied the number of them decreased significantly.

 • Nima Da    Nima Da

  The table below illustrates sum of numbers of people who visited Ashdown museum within after and before a reconstruction. The two pie charts show the percentages of visitors satisfaction during these two periods.

  According to table the number of visitors who went to ashdown museum was 74000 within the year before refurbishment however it has increased markedly to 92000 during the year after renovation.

  The percentages of (satisfied),(very satisfied) and( dissatisfied) in two pie charts were contained more than 80 percent in sum. Thus the number of (very satisfied) was 15% and it increased to 35% in second period also the number of (satisfied) was 30% in first period that it rose to 40% in second period. But the number of (dissatisfied) has decreased considerably from 40% to 15% in first period in comparison with the after changes.

  The label of (very satisfied)and (no response) contained approximately 10% together in pie charts that did not change significantly after renovation. The percentage of (very dissatisfied) was 10% that is decreased to 5%. Also the number of ( no response) was 5 and remained until changes.

  Overall, the percentage of visitors’ satisfaction improved in compare with the next period also the number of visitors to museum have increased after the repair.

  • admin    admin

   رایتینگ شما بالای ۲۰۰ واژه است. روی ۱۷۵ واژه تمرکز کنید.

 • these chart present the number of visitors to Ashdown museum during the same two period.
  The number of people visited to Ashdown museum in the year before refubishment had 74000 person and this number in the year after refubishment increase to 92000 person.
  In year before refubishment ,the number of visitors wh o are satisfied 30 percent and this percent in year after refubishment increase to 40 percent .
  The number of visitors who are disstisfied40 percent that this number dramatically discreased to 15 percent.
  Inyear before refurbishment ,the number of people that were very satisfied 15% but this number rose to 35%in year after refurbishment ,
  The number of visitors that were very dissatisfied 10 percent and these people discreased slightly to 5 percent .
  In deed,the number of people who had 5 percent of course this percent was steady trend in year after refurbishment .
  finally,it was found that the number to people were satisfied also they liked refurbishment to Ashdown museum trend has up ward.

 • Sahand    Sahand

  The table and charts illustrate outcomes of the surveys , the level of satisfaction of visitors and number of people visited Ashdown Museum in the year before and after refurbishment.29

  In the year before refurbishment 74.000 people visited Ashdown Museum and this number increased an reached 92.000 visitors in the year after refurbishment.24

  Dissatisfied was 40% in the year before and this number dramatically decreased to 15% in the year after refurbishment. Also very satisfied from 10% in first period fell to 5% in year after renovation.34

  However ,satisfied and very satisfied were 15% and 30% respectively but both had an increase and these numbers reached 35% and 40% respectively over two -year period.

  Although , most of the sectors experienced substantial changes but , no respond remained stable with 5% in both periods.

  Overall , although number of Ashdown Museum visitors had an increase but surveys results illustrate that ,refurbishment has not brought satisfactory and positive changes.

  (۱۵۷ words)

 • A powerful country requires a large population of young adults. Although there are those who maintain that the benefits of youthful population lead country into development, but others believe that the country with lots of young people have more problems. This essay will examine benefits of this case.
  The large number of young adults help improve the economy of the country. First of all, these population could provide a large workforce which are inexpensive and available in all time. The young labor force can acquire pretty new skills and adapt to new technologies rely on their jobs for instance, work with computers which assist in developing the quality of services and products. So strong workforce means that the productivity will be maximized by minimal cost that increasing more export for employers. Secondly, by providing more jobs by youths who work permanently, pay more tax and lead government to get more income and increase the budget. So these revenues help government to decrease financial problem.
  On the other hand, it is an undeniable fact that the country with great number of young adults is likely to become a stronger community in future. First of all, having a young population indicate that it has a great market. Young people require special facilities and services. For instance, young adults will demand for new houses which construction companies may employ more employee so this situation lead country to have huge factories and companies. Secondly, by increasing war and violence in the world today, countries need more military forces to confront with threats. So in this special circumstances only youth population could defend from the homeland. Indeed young adults are more brave, motivated and could live in difficult condition.
  In conclusion, clearly the large number of youth population provide some more benefits and it’s advantage are far than it’s detriment. (301)

 • The young population directly impact on the fate of their countries. In the last few years, the number of young people in comparison with the elder is increased. I want to explain both sights of the benefit and drawback in the following.
  If the most population of the countries are adults, they will face with many older people in the future. Firstly, the government costs will increase due to the government payroll; in developed countries, the government pays salaries to the citizens that being retired from the tax that received and encounter with treasury shortages in the long term because of the cost of the elder cured. In addition, the rate of fail companies will be increased, because the all people, who have worked in these companies get retired and the number of young people, who will work instead of them is low and the government income is inconsiderably reduced.
  The young people prepare the steady economy in the countries. At the first that is provided more job opportunities by the young workers, when there are many adults, the number of investors, who invest for new business will be increased and these companies need more young workers to improve their career and convert to larger companies like international companies. Secondly, increasing the welfare of people and the economic situation will increase and the firms, which has the import license, trade with other firms in foreign countries and the rate of their exchange will rise dramatically, thus they earn more profit and pay more wages to their employees and the government earn more income by receiving tax.
  In conclusion, although the adults have prepared a better situation for the countries, they can be made some serious hazard in the future.

 • Hajar H    Hajar H

  In many countries a large population of young people exceeds older ones. Although, some people contend that youngsters are extremely effective in the society, others including me allege in the opposite standpoint. This essay will discuss the first viewpoint.

  One of the substantial benefits to having more young people is economic benefits. First of all, it is beyond doubt, if an array of people is young, the society has more workforce and more productivity. To clarify, young people capable undertake more responsibilities and doing physically demanding jobs compared with older people. Hence, this skilled workforce contributing to the economic growth. Secondly, it is indisputable fact that, young people have more creativity. That is probably why, they enable to keep abreast of latest developments in different fields also, they have fierce competition in their workplace, that leads to propose more creative ideas.

  When young adults constitute a large population, it has many advantages for government to reduce the state’s financial burden. First of all, young people usually have a better immune system and healthier body than old people. This is mainly because, while elderly people suffer from various physical problems and ailments such as back complaint that restrict their ability to focus and work efficiently and they require more medical treatment. secondly, the government does not have to pay extra financial expenses to younger people and obviate their needs. With this end in view, the government can place a great emphasis on other aspects such as building industrial zones and environment conservation.

  By way of conclusion, a nation with a predominance of young citizens might have some disadvantages. However, the benefits of having more younger people in a society outweigh the disadvantages.

 • Nima Da    Nima Da

  recent research suggests people are really willing to have a large size congestion of teenagers in society.although the crowd increment of young people has some benefits for a country, however it has some of drawbacks in compare of the elderly population. this essay will examine both of this standpoint.49

  The concession of youthful citizen is significant. First of all, a large size of workforce who have up-to-date knowledge with perfect physical and mental activities would be lucrative for industries. it is clear that the performance of this kind of worker is more than adult group. Secondly, the medical care , cost of health and revenue of teenagers are considerably less than the adult generation . Thus, the government has an opportunity to allocate their funds on the other improvement project. a fundamental reason for this is that youth rarely need medical services and their protected system fight most of diseases. that’s why they endure critical and extraordinary condition conveniently.110

  On the one hand,There are some disadvantages of the young people are detrimental to the quality of lifestyle in society. At first the shortage of experience is a serious issue that can decline the reliability. In the other hand, the rate of efficiency and quality of some services for example, doing operation or designing the airplane can affect by the shortage. Secondly, the Next drawback is fundamental needs for youth which can be significant. both they have varieties and also they are the underlying topics which could vastly allocated by government. These essential needs contained , recruitment, accommodation,education and etc.100

  In conclusion, although a large number of youth have various disadvantages in countries however other people including me strong advocate of this approach and believe young people have more advantages in compare of adults and can be more beneficial.39
  ۲۹۸

 • Sahand    Sahand

  Many countries now have a large population of young people. While some people believe this is an advantageous ,there are some who argue having mix of young and old people is essential for maintaining the balance. This essay will examine the benefits of this situation.

  Most of the countries benefited economically from having young population.First of all young people are more productive than old people.They can be employed more efficient in different sectors with maximum yield and also people who are occupied regularly pay tax as result countries face less financial problems .Secondly , industries and companies do not have difficulty finding the best talent.Young adults enable business owners to ensure that , there are available and motivated workforce to plan ahead. For instance , as result of having young population ,many of world’s largest companies have heavily invested in China.

  On the other hand ,expenses are less in societies with young population.First of all ,young ones are physically and mentally healthy compared to elderly people as result , governments do not need to allocate a large budget for healthcare. For instance, recent research suggest that , in my country more than 60% of healthcare budget was spent on people aged sixty and over in last three years.Secondly , majority of young people are able to work and have enough income. So they do not need any pensions and this helps government to concentrate on other issues . If even there are some young people who receive any allowance are not comparable with old people.

  In conclusion , it is clear that young people can bring many positive changes to society and it is not hard to see that , the benefits of having more young people outweigh the disadvantages.
  (۲۸۳ words)

 • Nima Da    Nima Da

  More advantages
  ۱- more active workforce
  #forces with better motivations and novelty
  # more potential with better self-contained force
  ۲- economic progress
  # cheaper workforce
  # development because of creative talents

  More disadvantages
  ۱-less experience
  #shortage of skillful force
  #need to educate immatured staff
  ۲- more retired staff
  # extra expenses
  # retired insurance

 • More Advantage
  ۱)Economic Benefits
  # provide a large and cheap workforce
  # provide a large tax
  ۲)Stronger communities
  # provide a greater market for products
  # provide more military force

  More Disadvantage
  ۱) Economic Limitations
  # More services and facilities are needed.
  # More Energy and food is needed that cause more pollution
  ۲) Decrease in quality of life
  #More competition for jobs
  #Increasing population

 • Sara. S    Sara. S

  The pie chart show average household spending in 1965 and 2015. In each of this years,the budget had divided various.

  In 1965, thirty -five percent of the total budget was spend on food and 30% on housing. This accounted for more than half the budget. Over on fourth the budget was spend on healthcare (15 %) and clothing (12 %). The smallest amounts were for transportation (5%)and other expenses (3%).

  In 2015,household spending seems different. The large of budget spend on housing (35%) and healthcare (25%). Therefore they made up a few over half of total budget. Food had fall down from (35%)to (15%),a little from half of past,while trasportion had risen from (5%) to (15 %) . Clothing had dropped from (12%)to (5%).and other items had risen slightly to five percent.

  Overall, in both years, the larger part of budget spend on housing, while the other items change notably.. (159)

 • The pie charts illustrated average householding cost and their share of more huge parts of consumed money in 1965 and 2015.
  In 1965, the highest share of the budget was for food 35% and after that allocated 30% and 15% of the budget for housing and healthcare respectively. In return in 2015, the share of food dramatically decreased to 15% and added its remained share to healthcare and transport so that healthcare and transportation increased to 25% and 15% respectively. Although housing had a slight increase in its budgeting share and rose up to 35% in 2015, it was shown that clothing dropped down from 12% in 1965 to 5% in 2015. Also, there was a bit increase in other parts of the household cost and went up from three percent in 1965 to one in twenty percent in 2015.
  Overall, it’s observed that healthcare and transportation had a significant rising up in 2015 compare of the year 1956. Furthermore, it can be seen housing with a bit increase in 2015 in compare of 1965 was had approximately a third of the average household budget.)186(

 • Hajar H    Hajar H

  The pie charts depict how people spend their budget for household in 1965 and 2015.

  The average household expenses in 1965, fall in to six categories. the largest amounts of the budget were spent on food and housing, 35% and 30% respectively. This took up just over half of the budget. Healthcare (15%) and clothing (12%) together accounted for just slightly more than one fourth of the total budget. In the meantime, the smallest part was for transportation (5%) and other expenses (3%).

  In contrast, it is noticeable that, in 2015, housing and healthcare accounted for the largest share of spending, 35% and 25% respectively. Together they constituted half of total expending, meanwhile, transportation had climbed from 5% to 15 % of the budget, whereas food had fallen from 35% to 15%. spending on clothing had decreased from 12% to 5%. and the other expenses had increased slightly and reached 5%.

  Overall, in both years, expending on housing constituted largest share of budget, whilst the rest of budget were allocated for other proportions altered considerably.

 • The two pie charts illustrate the average household spending during 1965 and 2015.
  In 1965, food and housing were the largest part of household expenses, at 35 percent and 30 percent respectively which, together accounted for over half the household spending. Expenses on Healthcare and clothing in 1965 were roughly one-third and the budget spending for transportation and others were 5 and 3 percentages respectively.
  After five decades the budget spending changed noticeably. It is apparent that expending on food and healthcare showed the most alteration. Spending on food dropped by 20 percent while on healthcare increased from 15% to 25%. Also this figure went up to 5% for housing but spending on clothing reduced by 7%. Finally household spending for transportation and others rose by 10 and 2 percent respectively in 2015 than that of 1965.
  Overall, in both years housing was the highest percentage of household expenses. Also food and healthcare were one of the largest part of budget was spent. (163)

 • Nima Da    Nima Da

  The pie charts compare six category of household expenditure in the years 1965 and 2015.

  Food and housing made up the two biggest items of expenditure in 1965. Together they comprise over half of household spending. Food accounted for 35% of spending in 1965, but this decreased to half to 15% in 2015. However, the investment on housing was 30%, decreasing rapidly from 30% in 1965 to 15% in 2015. The other two large items was healthcare and clothing which were 15% and 12% respectively then healthcare increased to 25% and clothing decreased to 5% totally in 2015.

  In the other hand, transportation and other were contained the two lowest item of investment in 1965 These two item were almost 8% in sum, in 1965 then transportation outlay increased Significantly from 5% to 15% and other investment increased gradually from 3% to 5% in 2015.

  Overall, in two years although other investment was lowest and housing was highest , they have not too much changed in 2015 but it seems the increasing in healthcare doubled and in transportation tripled.(179)

 • the tow pie chart represent that people how to spend their budget for household in 1996 and 2015.
  in 1996.over the half expenses spend for housing and healthcare which healthcare 25% and housing 35% also in the time 15%spend for transportation and 15 percent expenses spend for food certainly 5%score for otherthing .
  in 2015,the largest expenses accounted for housing and food .indeed,this rate for food had dropped from 15%of the budget .however<housing had discreased slightly from 30%to 35% of the budget. spending on clothing dropped to 5% of the total also in this time expenses spending for transportation had risen from 15%of the budget between 1996 and 2015.
  of course other expenses had risen slightly to 5 percent than in the past year.
  in the both year,the largest part of the budget was spend on housing ,while other budget spend for their rest that changed impressive.{157

  • admin    admin

   رایتینگ شما زیر ۱۵۰ واژه است. مناسب ترین اندازه ۱۷۵ واژه هست.

 • Sahand    Sahand

  The two pie charts illustrate percentage of total household expenditure in1965 and 2015.

  Other sector accounted for 3% of household expenses in 1995, which had a slight growth of 2% in 2015.Household spending on healthcare was 15% in 1995 and this increased to 25%in 2015.At the beginning of the period ,transportation and housing made up 5% and 30% of household spending respectively and these figures rose to 15% and 35% in 2015.

  Food , which comprised almost a third of household expenditure in 1965 fell dramatically to 15% in 2015.Clothing was 12% and this decreased to 5% after period of 20-year.

  Overall , at the beginning of the period , transportation and other were the smallest segment , while the biggest household budget was spent on food.In comparison , at the end of the period housing and health care became the largest of household expenses and the lowest spending was on clothing and other.

  (Words 156)

 • Maybe you have seen employment forms have some fields about your personality and privacy information should have answered in addition to other questions. Some bodies believe this type of questions is relative and some bodies believe those are irrelative. (39)
  There are some reasons that these questions are relative. First of all there are relationships between some job qualifications and personality attributes. Especially it is necessary for job vacancies that personal favorites affect them. This relationship is very important for doing correctly work duties. For example, somebody like to work lonely he/she is not suitable for teamwork. Secondly, these questions help managers to manage their employees and make a balanced work environment that employees have interests that are more common and few personnel tensions so work duties to be done more efficiency. Also managers with knowing personnel favorites can develop their capabilities and talents. (103)
  On the other hand, there are some reasons the privacy questions are irrelative. Almost low level or temporary jobs such as cleaning services job do not need information about privacies because knowing or not knowing them does not affect work efficiency. Also for this reason almost very specialize jobs have not much relationship with personal interests or person`s privacy. Secondly, putting this type of questions in employment questionnaires maybe is unsightly for some bodies because they construe them interference in personal`s life. Therefore, employees may have a sense of skepticism about their work environment and it affects on process of doing things badly. (103)
  In conclusion, there are two viewpoints about privacy information in employment forms. A viewpoint is this type of information is irrelative and other viewpoint includes me is those are relative. (30)

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند

   مقدمه شما با شیوه تدریس شده هماهنگی کامل ندارد. به جلسه مربوط به تدریس مقدمه دقت بفرمایید.

   به نظر میرسه واژگان زیادی هستند که با بی دقتی نوشته شده اند. پیشنهاد من این هست که تمامی جمله ها و واژگان با دقت کامل در دیکشنری و گوگل بررسی بشوند و در همین صفحه هم اگر اطمینان از درست بودنشون ندارید سوال بفرمایید.

   چهارچوب کلی رایتینگ خوب هست.

 • These days almost all companies want candidates to answer various questions related to their personal and professional information. Although there are those who maintain that these information may be relevant, but others including me do not feel need to answer them. This essay will examine both of these cases.

  Some believe that personal information could be useful for employer and there will be no harm to answer such questions. First of all, obtaining general information of candidates could help managers to assign the best job position for their employees. To illustrate further, some information could be show whether these candidates can be match by organization’s goals. For instance, an applicant who interested in exercises and outdoor things, could imply properties of strong perseverance and could be appropriate for difficult jobs. Secondly, by analyzing these data, managers could identify their employee’s talents and help them to apply them in right place. For instance employees who are enthusiastic on teamwork can be proper candidates for management jobs.

  On the other hand, there are some believe these information are not necessary for applying job. First of all, it is likely that this information could be used by managers against the employees. There is some serious concern about this personal information which may alter employer’s decision. For instance in the case of applicant who has a newborn child, they may refuse to hire her (him) because of she (he) is so busy at home. Secondly, there are some legal rights that support people against invasion of privacy. According these legal nobody can ask personal information of employees.

  In conclusion, I believe personal information is private and should not be asked employees. Although some argue this information may be useful but others disagree and believe this data can be used against the employee.(291)

 • Nima Da    Nima Da

  Employers normally gain information from job candidate as a trustworthy approach to elect their staff. However some people claim that extra information is useful for employer, others believe that information is irrelevant. In this essay I will examine both view and present my own opinion.

  some personal information helps employer to make a best choice about job candidate. First of all, they can employ a right person with this requirements specification for each vacancy which needs. For example many candidate may be qualified for a job opportunity according to their job qualification but only those ones who have great communication skills can be appropriate for that vacancy . Secondly, organization can be utilized the individual details to acknowledge studious employees by preparing different facilities and easement which are related to their interest. As a result they can keep their employees motivation and raise the performance to get a competitive benefit over their competitors.

  preparing personal information which requested for job candidate which is required for job application has a few disadvantaged. First of all, most employees prefer not to say their personal information and diverse aspect of their life secret also do not allow others to exceed their privacy. Thus reveal such information like people material status or lecture activities make them feel uncomfortable in workplace. Secondly, there is ever possible that people judged based on their personal reputation instead of their personal skills and work background. Consequently an incorrect view will be organized about people’s personal character that can considerably reduce the odds of upgrade to higher rank on organizations.

  In conclusion, the accurate reason given by both side should be considered.In my viewpoint collecting personal information authorized employer to form the balance judgment about applicant and match more proficient ones to the vacancies in order to enhance the organization performance.

 • Sahand    Sahand

  It is often argued that asking applicants to provide additional information such as their hobbies or marital status is helpful for the employers.However , others disagree with this ,and they believe private information is unnecessary and useless. This essay will elaborate both of these views and present my opinion.

  It is believed that employers need more than just basic information. First of all ,further information helps employers to better evaluate prospective applicants. With increasing emphasis on team work this information assists business owners in fitting into the right groups. Secondly , personal information will help the employers to choose right candidates and mach them with right opportunities .For instance , someone who is interested in travelling and meeting people , is more suited for marketing position. However, applicants’ qualifications and work histories are necessary but , asking about their hobbies will help employers to figure this out.

  On the other hand ,there are those who disagree with this , and think providing personal detail is not beneficial neither for applicants nor employers.First of all ,they claim that, employers will be able to abuse employees with being aware of their personal life and also jobseekers believe , this can access secret aspects of their life. Secondly , invasion of privacy is illegal and unacceptable ,and also there is considerable anxiety among candidates about being accessed their personal information by the employers who they do not know.
  I am a strong advocate of this approach and believe that applicants should not be required to provide personal information.

  In conclusion , however some still agree with presenting personal details to fit in a suitable job opportunity , but it is believed that for acquiring a correct job position providing private information is not essential and often there is anxiety of being abused.
  ۲۹۲ words

  • admin    admin

   • سلام ، آقای ابوالقاسمی اگر امکانش هست یک نمونه هوک برای این مورد بنویسید لطفاً. متشکرم

    • admin    admin

     Recruitment process is a challenging one with some unexpected requirements these days

 • Hajar H    Hajar H

  While being interviewed for a position is an absolutely crucial factor for job applicants. Although some people claim that asking about personal details such as their passion and marital status in a job interview, be of value for the employers, others including me assert that, personal information is completely irrelevant to the employers. This essay will examine both of these viewpoints.

  There are some merits for employers to acquire personal data about prospective employee. First of all, managers can gauge their staff according to their personal data, which are appropriate or not for a vacancy. For instance, if a position requires travelling frequently to various metropolitan cities in faraway places will not be appropriate for married people because of their marital commitment. Secondly, managers enable to make a judicious decision about launch bonus scheme for diligent and dedicated staff. to clarify, if an employer be aware about personal hobbies and interests of their workforce, can provide an extra incentive for them. Such as, preparing free ticket for someone who is tremendously enthusiastic about sport in order to participate in sport event.

  Nevertheless, there are some drawbacks for employers asking personal information from job applicants. First of all, job seekers complain about invasion of privacy. That is probably why, a large number of people feel embarrassed to disclose and share their personal data about different aspects of their lives. And they will not have personal privacy. Secondly, some employers place a premium on personal information rather than their dexterity and it causes segregation among different groups. To clarify, they are passionate to use staff that they do not have offspring, or not experienced a painful divorce.

  It is my firm conviction that, managers ought to pay specific attention to professional and marketable skills. employers not only, can match applicants to the vacancies, but also find ways to augment their productivity just rely on their skills and work experience.

  By way of conclusion, there are cogent arguments on both sides. however, I once again reaffirm my position that any piece of information which is irrelevant should not be sought. Owing to, the vast majority of people are unwilling to release their personal information.

 • Sara. S    Sara. S

  Employers ask the work-seeking about personal information such as their hobbies and whether they are married or single. Although, some people disagree this opinion, others including me think giving personal information is benefit. This essay will discuss both of these viewpoints.

  The personal information can be influence the performance of firms and bring some beneficial for both side,employer and employees. First of all, the personal information help the managers of companies to choose the best alternate person for working in their organization. For example, giving personal information is very important in Germany. Each person who she/he is seeking a job should write a resume containing personal information even studying in the university. It dose not work without the personal information! Secondly, writing a resume is so important for employers because they can anderstand whose work for them. And how much they can bring greater efficiency of their own marketing. I think employers become more flexible when they have even few information about their personal life of employees and that, help their to make a close-knit working groupe,and they don’t miss their good employees, who they have a special situation in own lives like having children, any problem or responsibility.

  On the other side, having personal information by companies is not always good. First of all, the information, which the employees wrote in the resume maybe is fake (like hobbies). There for the employers can select the person who is not proper for a special job. They disappear time and energy so the efficiency of commercial business can be increased for awhile. Secondly, there is a possibility that the employers can use the personal information against the employees. That way the job applicant miss a good career opportunity. For example, the female candidates case, who she is recently married. They may refuse her because of her chances of becoming pregnant in the near future.

  In conclusion, I think giving some personal information which don’t damage the privacy in resume is benefit and cause to better working either for employers or employees. But others disagree that opinion and think nobody, who work in the same place has not right to anderstand anything about them.

  • admin    admin

   پاراگراف های اصلی رایتینگ شما بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ واژه و کل رایتینگ شما باید زیر ۳۰۰ واژه باشد.

   رایتینگ شما ۳۶۲ واژه و پاراگراف اول ۱۵۰ واژه است.

   • Sara. S    Sara. S

    استاد الان وقت ندارم که دوباره بفرستم؟

    • admin    admin

     چرا هر زمان انجام دادید بفرستید

 • Personal information
  Relevant
  # To choose a better job position for the employee
  #To help the employee to identify their talents
  Irrelevant
  # Use of the personal information against the employee
  # Invasion of privacy

 • Hajar H    Hajar H

  The chart depicts the total length of time spent on three groups of telephone calls in the UK over a period of 8 years between 1995 and 2002.

  local-fixed line call was around 70 billion minutes in 1995. this figure increased moderately, and it reached a peak of 90 billion minutes in 1999. Then, started to decrease marginally to 70 billion minutes in 2002.

  Two other categories, National and international fixed line and mobile call, rose constantly from 38 billion minutes for the former to approximately 61 billion minutes for the later, although the growth was minimal over the last 2 years. This growth for mobile calls increased remarkably from 2 billion minutes in 1995 to 46 billion minutes at the end of the interval. since 1999, the number of people who used mobiles tripled.

  Overall, it seems a big difference in popularity among 3 categories of telephone users. Although, local fixed line calls were the highest among them, and local fixed line was the only category that showed a decline in the number of minutes, two other ones had a significantly increased.

  • admin    admin

   • Hajar H    Hajar H

    سپاس
    چه زمانی می توان از کلمه ی interval استفاده کرد ؟

    • admin    admin

     در لانگمن چک کنید نمونه های زیادی در مثال ها وجود داره.

 • Given is a column graph illustrating the time spent by UK residents on three different categories of telephone calls between 1995and 2002.
  Local-fixed line was the most popular way of telephoning throughout the period , smoothly rising from 72 billion minutes in 1995 to reach a peak of 90 billion in 1999.these call had fallen back to the 1995 figure by 2002.
  Two other categories, national and international-fixed line and mobiles ,though had experienced growing trends between 1995 and 2002 respectively. The former began with less than 40 billion minutes and increased gradually to over 60 billion and the latter increase dramatically from mere 2 billion to 46 billion minutes, particularly conspicuous between 1999 and 2002.
  Overall, although local-fixed line call were still the most common in 2002,the gap between the three categories had diminished noticeably over the second half of the period in the chart.
  ۱۵۰

  • admin    admin

   رایتینگ شما ۱۴۶ واژه هست. بهترین اندازه ۱۷۵ واژه است.

 • sahnd    sahnd

  The chart illustrates three different types of telephone calls and the length of time that people spent on them in The UK over a period of eight years between 1995 to 2002.

  Local-fixed line calls had the highest users and The UK residents spent a little more than 70 billion minutes on this kind of ringing in 1995 .This number rose and reached a peak of 90 billion minutes in 1999.However , in the second four years this figure fell , and dropped on level of beginning in 2002.

  In 1995 national and international-fixed lines had a level of well under 40 billion minutes .And this trend increased gradually all over eight years with 50 billion in 1999 and a peak of 60 billion in 2002.

  Mobile telephone calls were the lowest , and British people spent considerably less than 10 billion minutes in 1995 on this type of call.Though ,it had a slightly increase until 1999 but mobile calls dramatically rose from 1999 and reached more than 40 billion in 2002.

  Overall , although in the first four year all of the three categories had an increasing trend but local-fixed line declined from 1999 to 2002.
  ۱۹۰ words

 • Nima Da    Nima Da

  The chart clearly illustrates some different kinds of calls type in three categories that shows the sum of (billion) minutes per year in the UK between 1995 and 2002.

  First, the number of minutes for local-fix line was almost 72 billion minutes in 1995 to under 90 billion in 1998 and then it reached a peak of 90 billion in 1999 and it declined gradually during three years from 90 billion in 1999 to 70 billion in 2002.

  The national and international line was about 38 billion in 1995 then grew steadily during these eight years from 38 billion to 61 billion in 2002.

  The mobiles line was at first about 3 billion in 1995 then it started to increase dramatically to 10 billion in 1999 and it rose particularly more than 20 billion since 1999 to 2000 and after two years it reached to more than 45 billion in 2002.

  Overall, it appears that during eight years the local line in the UK had peak process and national and international rose gradually then mobiles line were grew sharply since 2000 until 2002 and it was doubled.

 • Sara    Sara

  The chart shows three different categories :local line, national and international and mobils that shows how much time spend between 1995 to 2002 by people in UK.

  In 1995,local calls were over 70 bilion minutes. This number increased to 90 bilion minutes in 1999. It then started to decrease to 70 bilion minutes in 2002.

  At the start, the number of minutes of talking about national and international and fixed line was less than 40 bilion minutes in 1995. Gradually, this number only increased between 1995 to 2002,and reached highest amount over 60 bilion minutes in 2002.

  A few bilion minute were spent in 1995 on the mobile calls, and this little number increased slightly to more than 10 bilion minutes in 1999. At the next start to peak of dramatically 45 bilion minutes at the end of 2002.

  Overall, the three categories had big difference in amicability at the begin. During the period the shape of difference was preserved, but at the final years all these categories had very similar amount of popularity.

 • The chart illustrates the total amount of times spent by UK to make calls in three different modes over a period of eight years.
  During 1995, approximately 70 billion minutes were used by local-fixed line users. This number started to increase slightly and reached a peak of 90 billion minutes in 1999. After that, this number started to decrease moderately to 70 billion minutes again in 2002.
  Two other call types were quite different. At the beginning, less than 40 billion minutes were used by national and international fixed line users, while just about 3 billion minutes was allocated on mobiles. However, they showed a growth over the period and reached over 60 and 40 billion minutes respectively in 2002. This growth was more rapidly for mobiles than the other category.
  Overall, although the total times spent on national and international fixed line and mobiles had increased between 1995 to 2002, but making call by local-fixed line was the most popular call type, over this period in UK. (169)

 • Edited
  Today, internet usage has affected people’s lives that include both advantages and disadvantages. this essay explains my reasons for both of them.

  as advantages, the internet causes easy accessibility and decreases costs. first of all the internet has facilitated to do routine tasks and people do not need to go to the different places for requirements. they can apply their requests through the internet and receive them everywhere they want. also, many companies all over the world can cooperate together by the internet. secondly, the internet has decreased the costs. when you are not forced to go to do your purposes so you do not need to use your car or other public transportation vehicles and by this way, you can save your money and decrease your costs.

  on the other hand, internet usage causes some disadvantages like damaging to real people’s relationship and damaging to humans health. first of all, using the internet more than usual leads to people note less to somebodies on their around and although they are close together physically they are far from each other mentally. secondly, the internet has provided a background for humans have less activity. they spend a lot of time on the internet without any movement. this lack of movement leads to obesity and as all know this is very dangerous for health. also a long time internet usage may cause harmful effect on eyes because you have to look at the monitor for a lot of time.

  in conclusion, the internet has both advantages and disadvantages. some people use less the internet because of its disadvantages. others including me use the internet more because of its advantages (277)

 • The internet is the latest technology that brings significant alters in the world in recent years. Although some people argue that the internet has more negative impacts on people’s life, others included me believe this technology has more benefits rather than drawbacks.
  Those, who believe that the development of the internet has caused many disadvantages in life. Firstly, the numerous information is available on the net, while none of these data are reliable; there are many violent contest, which do not appropriate for children, are accessible by using the internet in any place or any time that they want. Secondly more people especially adults spend most of their times to communicate in the virtual world by using some application like Facebook and losing attend with their friends and communicate with new people in reality.
  Some people think that using the internet has caused the revolution in the world and bring huge beneficial impacts. first of all, using the net provide more potential ways to communicate with people, who are multi-culture background and live in different countries; In developed countries, many people make friends by using some social application like Instagram. In addition, more job opportunities will be made by the net. In developing countries, many shops and firms have made a website to sell or show their products and need more workers to support and to develop, also many people, who do not have any free time to go on the shopping will welcome.
  By the way of conclusion, it is true that the negative changes have been brought in people life whereas I think the internet has more affirmative influences in our life more than its drawbacks.

 • سلام وقت بخیر من نمیتوانم فایل رایتینگ را آپلود کنم چون زمانی که دکمه ثبت را میزنم کلا صفحه از ابتدای سایت اطلاعات را نشان میده

  • admin    admin

   درود

   در کانال تلگرام کلاس توضیح داده شده که رایتینگ شما نباید دربرگیرنده کلمه غیر متعارف باشه.

 • Today, internet usage has affected people’s lives that include both advantages and disadvantages. this essay explains my reasons for both of them.

  as advantages, the internet causes easy accessibility and decreases costs. first of all the internet has facilitated to do routine tasks and people do not need to go to the different places for requirements. they can apply their requests from internet way and receive them at their locations. secondly, the internet has decreased the costs. when you are not forced to go to do your purposes so you do not need to use your car or other public transportation vehicles and by this way, you can save your money and decrease your costs.

  on the other hand, internet usage causes some disadvantages like damaging to real people’s relationship and damaging to humans health. first of all, using the internet more than usual leads to people note less to somebodies on their around and although they are close together physically they are far from each other mentally. secondly, the internet has provided a background for humans have less activity. they spend a lot of time on the internet without any movement. this lack of movement leads to obesity and as all know this is very dangerous for health. also a long time internet usage may cause harmful effect on eyes because you have to look at the monitor for a lot of time and if you use wifi for internet may have side effects on your brain.

  in conclusion, the internet has both advantages and disadvantages. some people use less the internet because of its disadvantages. others including me use the internet more because of its advantages (278)

  • admin    admin

   پاراگراف های اصلی شما به ترتیب زیر ۱۰۰ و بالای ۱۲۰ واژه هستند که با چک لیست هماهنگ نیست و باعث کاهش نمره شما خواهد شد. بعد از ویرایش بفرستید.

 • Nima Da    Nima Da

  The technology of internet has considerably impacted the various aspects of our lives. Yet , it has a few drawbacks, there are many impressive advantages which can not be ignored. this essay will discuss both positive and negative side of this technology.(42)

  Our lives has dramatically altered by the internet in recent time, because it can provided numerous benefits. First of all, it has caused dramatic changes in the way of communication. There are a lots of people from faraway places relate to each other by social networks and the other internet applications. Also it has ability to transport data throughout the world. Secondly, everybody can access latest and worthwhile sources including a vast amount of scientific articles , e-books and educational videos. although it can be a best space to develop people’s literacy skills. but it seems the usage advantages of internet is beyond most people’s imagination.(106)

  On the one hand, using the Internet can have negative aspects and disadvantages. First of all, wasting time may be happened for everyone because there are many unusual information among others websites on the internet that most of them are chat rooms and online video games which can cause of the addiction. Secondly, the internet crime and illegal access from hackers could threatens compromise important private information of organisations and people. Also attacking to data centers and stealing the personal private information are among the obvious cases of these threats. Therefore,the data protection requires high security in network infrastructure on the Internet which requires high costs.(106)

  In conclusion, although the internet facilities doing activities that are in relation to our daily life, some serious problems may arise from using the internet.
  (۲۷۹)

 • Nima Da    Nima Da

  سلام من نمیتونم مطلب ارسال کنم

  • admin    admin

   درود

   واژه غیر متعارف نباید در رایتینگ شما وجود داشته باشه وگرنه توسط سایت حذف میشه.

 • The internet has significant altered human lives in recent years. Although there are those who maintain that the internet has beneficial effect in lifestyle, on the other hand, some believe there may be some disadvantages about the internet. This essay will examine both of the viewpoints.
  Some argue that, the overall effect of the internet has been positive. First of all, in the earlier times, there were limited access to various information for researchers. Nowadays, however, an endless supply of knowledge can be shared on the internet and it provides abundant resources that can be accessed by everyone in the world. This kind of access can lead to increase knowledge of society. Secondly, the internet provides lots electronic services which are available anytime. In the past times, people spent a vast amount of time on activities such as banking and shopping but today, it is possible to do those as electronic commerce faster with minimal cost.
  On the other hand, however, there is another different perspective on internet. Some argue effects of internet have been negative. First of all, the internet connects all computers to each other, which makes it for hackers to hack accounts and steal personal information for identity theft. Also they can create viruses in some program and websites that could be used for destroying some urban substructures. Secondly, since internet offers numerous sources of entertainment, it is hard to resist the temptation and some people get addicted to the internet. Spending too much time on the Internet can lead to unhealthy lifestyle. This behavior can cause considerably less physical activity and several problem such as loneliness and emotional illness.

  In conclusion, the internet offers numerous advantages and has had beneficial impacts on lifestyle, but on the other hand, however, it also offers several disadvantages. (289)

 • Sahand    Sahand

  The Internet

  Advantages :

  *Saving time and reduction costs
  * Easy and fast communication

  Disadvantages :

  *Sedentary lifestyle
  *Loneliness and isolation

  The Internet has entirely changed our lives in recent years.Although , it seems , it has been beneficial and helpful but there are some reasonable disagreement with that , and technology has its own dark and negative side .

  The Internet has made people’s lives much easier.First of all , The Internet provides a capability that can be used for almost any purpose. Instance , online shopping and banking which have saved people’s time and efforts.People in today’s world can sit at home and buy any kind of stuff that they need which will be delivered at home at minimum cost.Secondly, people can now contact their friends and families faster and more efficiently than in the past.Most people have internet connection on their mobiles and also majority of theme are familiar with the social networks such as WhatsApp or telegram and as result , they can always stay connected with their relatives and friends .

  On the other hand , spending too much time surfing The Internet and being inactive have negatively affected people’s lives .First of all ,addicting to The Internet and sedentary lifestyle have become very common among people these days and as result , most of the societies are faced with increased disease related to being inactive instance , heart attack and obesity.Secondly ,The Internet isolates everyone who has got into the habit of using it and as result , people get used to loneliness and being away from real life.And also majority of the people who are far from real life suffer from depression .

  In conclusion,The Internet has been one of the most important invention of humanity and it has mostly had positive effects on today’s world. However ,there are some drawbacks on using The Internet inappropriately .(290 words)

 • Hajar H    Hajar H

  The internet has played a crucial role in order to keep abreast of the contemporary world. some society members allege that, the internet has a positive influence in our lives. contrastingly, others assume that, it has an adverse impact on internet users. (42 words)

  There are some benefits for people who use the internet. First of all, an overt merit is easy access to information and resources. in view of the fact that, it enables people to do broad ranging of tasks from distance learning to searching for employment easily. Thus, the internet has revolutionized the way we communicate. Secondly, it provides opportunity for easy communication and conduct business. to clarify, there are different kinds of programs available like email or internet chat programs. Therefore, via these powerful means of communication, people can contact with loved ones in faraway places and do a global trade, which eliminate the need to travel. (107 words)

  Nevertheless, there are some drawbacks on people’s lives. First of all, risk of social isolation is a major threat to their lives. Because, these people eagerly tend to allot considerable amount of time surfing the internet. it will have a far-reaching impact on their social behaviors and habits. thus, they will stay aloof from others. Secondly, Using the internet for a long period of time can give rise to health problems. owing to, they spend most of their time just sitting in front of the computer. therefore, health issues accompanied by sedentary life style and lack of physical activity. Thus, it can cause long-term consequence for physical and mental health. (110 words)

  By way of conclusion, the internet has certainly brought positive impact on modern world, while it may contain some serious drawbacks on internet users’ lives. (25 words)

 • sorour.z    sorour.z

  The internet
  Advantage
  # Solve more problems alone
  # Availability of information
  Disadvantage
  # Waste of many useful times
  # Risk of human privacy

 • Sara. S    Sara. S

  The internet has dramatically revolutionised many different fields of our lives and had been changed completely everything recently.

  Although, some of these changes have been negative, many people including me think plenty of them are positive.
  First of all, nowadays many information are putting by internet in different fields, and our lives become much easier and convenient than past. We can see the influence of a large number of data in several subject such as medicine, transportation, etc that maybe by pushing a button of smartphone can be using. Furthermore we can save time. Sending an email instead of going to appointed places ,where we need to go. (like university, company,…) using googelmape to reaching somewhere or online education courses and much more via the internet.

  Nevertheless, the effects of internet have not all beneficial. This new technology can making isolation for human. Many people spent too much time in internet. Virtual world offers so amazing and absorbing things, therefore they are so busy with internet and forget their friendships for relationships.. Gradually the people become alone without real friends in real life. On the other side, internet made the folk inactive. The people who spent solar day in internet being lazy. They make not sport even any little activities for example like shopping because they can that online. This lazy people become overweight and different illness like diabetes or mental disorder.

  In conclusion, however the internet have been changed positive our lives, it makes some people addict to itself,and bring irrecoverable damage to their lives..

  • admin    admin

   درود

   مقدمه شما با شیوه تدریس شده هماهنگ نیست

   پاراگراف های شما با شیوه تدریس شده هماهنگ نیست.

   فایل های صوتی جلسات مربوط رو بشنوید و ویرایش بفرمایید

 • Nima Da    Nima Da

  The internet

  advantages
  # access to information and sources
  # easy communication and business

  Disadvantage
  # wasting time on Unusable information
  # Internet crime and illegal access

  • admin    admin

   درود

   ایدهها خوب هستند ولی در هر # باید فقط یک مورد نوشته شود.

 • #Advantage:
  -Abundant Information and Resources
  -Easy access to Services and electronic commerce
  #Disadvantage:
  -Virus attacks and Information loss
  -Health issues and loneliness

 • sorour.z    sorour.z

  A comparison chart between television and computer watching between schoolchildren, which shows how long kids spend their days watching TV and how long they spend the day on computer use, of course, this comparison between students 2000 to 20007.

  By examining this trend among children 10 to 11 years old, schoolchildren saw between 2 and 4 hours of television viewing in 2000, and went through the same trend between 2001 and 2003; from 2003 to 2004, we saw a decline in student watching hours. From 2004 to the end of 2005, this number was constant and increased from 2005 to early 2006, and from 2006 to 2007, this trend was modestly modest, on the charts, from 2000 to 2007 hours of watching TV from 22 hours.

  Uses of computer between years 2000 until present going to high increase, between years 2000 until 2003 in one week between 2 until 16 hours in 2000 this number increase more, it became one of hobby that the schoolchildren interest that as more as past , the graph shows that schoolchildren are dependent on using computer and so the deference of using computer from 2000 until now is salient.

  Overall, in the during these years, sense 2000 to present using of computer is very popular that TV, although in 2004 both watching TV and using computer among school schoolchildren was equipment but after that from 2004 its going up very much . (238words)

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند

   حداکثر مجاز رایتینگ تسک ۱ برابر ۲۰۰ واژه است. رایتینگ شما بسیار طولانی تر از این اندازه است.

   همچنین برخی واژگان با معادل های به کار رفته در نمونه نوشته شده توسط مدرس متفاوت هستند. با توجه به این نمونه ها، رایتینگ های بعدی را به صورت قابل پذیرش تنظیم کنید.

 • Dear sir
  I’m writing with regards to inform you that I have some problems with my cell phone which bought from your store last week. Unfortunately, the touch screen isn’t responding perfectly. I’m using the phone device to put on orders or close my positions for my tradings. Because of the phone problems,
  I couldn’t open or close my trades precisely and on time.As result,it is making a lot of losts in my jobs since the problem started.
  I would like to request a check up on my cellphone problem as soon as possible. I’m looking forward to getting fix by your technicans.
  Also I would like to know if there are other options to fix my phone problem.
  Please do let me know
  your faithfully

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند:

   رایتینگ شما زیر ۱۵۰ واژه است.

   جمله ها از نظر دستوری دارای اشکال های زیادی هستند و باید با ساده نویسی و مطمئن شدن از درست بودن جمله ها(برای مثال با پرسش کردن در همین صفحه) این اشکال ها را کاهش دهید.

 • Dear sir,
  I would like to write my concern about my Wi-Fi modem ,which my colleague has purchases from your company with high concession. From yesterday I connected to the power its power light is red and normal ,while the power is light connection and do not open any websites or Emails. If it turns for long time and being warmish ,the connection will connect and disconnect again after 5 minutes.
  My manager has gone to the Australia for business meeting on two next days; he needs some documantaries and catalogues of our products in the present day ,so I can not send them because of the less connection.
  I would appriviate it if you send an expert ,who has professional information about setup the Wi-Fi modem, to our company for repairing or changing this device.
  I will be greatful if you let me know about time or day that he can comes.
  Your faitfully,
  Azadeh esmaeili

  • admin    admin

   درود

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند:

   جمله ها خطاهای گرامری زیادی دارند و پیشنهاد میشود تا حد ممکن جمله ها را ساده نوشته و در صورت مطمئن نبودن از درستی آن ها در همین صفحه پرسش بفرمایید.

 • The line graph shows different leisure home activities for spending hours per week time schoolchildren, who have 10-11 years old over nine year from 2000 to 2008.

  according to this line graph, schoolchildren spent less than 4 hours per week on computer activities in 2000. this number increased to upper
  than 15 hours in 2004, also at the continue, spending time for this activity has uptrend to 22 hours approximately. at the same time(2000)
  of beginning for this activities, the spending time for watching TV is 21 hours per week and it was flat for 3 years to 2003, then it fell rapidly
  ۶ hours per week in 2003. in 2004 schoolchildren spent 15 hours for both activities.

  spending time on watching TV in 2004 to 2008 was fluctuated, so that the number of peak in this period was 16 hours in 2006, also in this activity minimum time spent in this period and it was 14 hours a little after 2005.

  Overall, finally spending time for these two activities in 2000 to 2008 has reversed, although watching TV has much more population than computer at the first.
  word = 188

 • amir    amir

  The graph shows how schoolchildren spent times at home about TV and computer activities between 2000 and 2008.
  Schoolchildren spent more than 20 hours per week on TV between 2000 and 2003 then this value down felt to about 15 between 2004 and 2005. The next year a decrease and an increase happened on watching TV so that it reached to 16 hours in 2006. After 2006, there was a uniform process on TV a few more than 14 hours.
  However, on computer schoolchildren spent more than 3 hours at the beginning of 2000 and the next year get a mild growth and after began a strong growth until 2004 that reached to 15 hours per week. Again, there was growth with a more mild process so that schoolchildren spent about 22 hours per week on a computer in 2008.
  Overall, the schoolchildren behavior about watching TV and using a computer has reversed in 2004 so that unlike that schoolchild spent more time on TV before 2004 after that they spent more time on a computer.(176)

  • admin    admin

   درود
   نامل کامل یا نام کوچک و مخففی از نام خانوادگی را همیشه درج کنید تا قابل شناسایی باشد. در غیر اینصورت کامنت شما حذف خواهد شد.

 • Hajar H    Hajar H

  The graph depicts the average weekly hours spent on two kinds of leisure activities by schoolchildren aged 10 to11 over a nine-year period between 2000 and 2008.

  Looking more closely at the trend for computer use, it can be seen that, schoolchildren aged 10 to11 Spent nearly 3 hours per week in 2000. Then, this number rose substantially over the next 4 years to approximately 15 hours in 2004. from 2004 to 2008 children continued to spend more time on watching TV and this figure hit a peak of well under 22 hours.

  Contrastingly, Watching TV, shows a different trend. Between 2000 and 2003, children spent their time for watching TV 21 hours per week which remained constant during this interval. Next, this figure sank remarkably from 21 and reached 15 hours per week in 2004. Then, apart from a slight fluctuation between 2005 and 2006, the time spent watching TV, remain unchanged about 15 hours per week.

  Overall, computer use is becoming more popular than watching TV among schoolchildren.

 • The graph illustrate the number of weekly hours by schoolchildren that spent on two different home activities over a period of nine years from 2000 to 2008 .
  The schoolchildren aged 10 to 11 years old spent approximately 21 hours per week on TV and remained steady over the three year and after that it dropped from 21 to 15 hours per week till 2004 . Next , it can be see the fluctuation between 2004 to 2008 .
  On the over hand , at the same time schoolchildren continued to spend on computer activities nearly 4 hours per week in 2000 and it has been upward trend till 2008 and also the computer leisure activities dramatically increased from 4 hours to 21 hours for week.
  Overall, comparing the average of graph shows that at the beginning of schoolchildren home activities TV was much more popular but it gradually decreased and to spent more time on computer . (153)

 • Nima Da    Nima Da

  The following graph illustrate the average weekly hours spent by schoolchildren of 10 to 11 years on two different home activities ( TV and computer ) during the period of 2000 to 2008.//31//

  In 2000 schoolchildren spent less than 4 hours a week on computer, however the time they spend on TV was about 21 hours. The number of hours spent on computer came up significantly during the next four years and come to 15 hours a week in 2004. After that it had steady increase during next four years and peaked slightly under 22 hours in 2008.
  The time spend on TV remained stable during the first four years and in 2003, it was still 21 hours a week. Then it had a considerable fall and reached to 15 hours in 2004 and remained the same until 2005. Then besides a fluctuation between 2005 and 2006 it remained stable on 15 until 2008.//122//

  Overall, at the beginning the number of hours spent on TV was much more but at the end of 2008 became decreased, however the spent time on computer in this period has only increased.//34//
  //۱۸۹//

 • Sahand    Sahand

  The graph demonstrate the average weekly hours that pupils spent on tow activities in their spare time at home between 2000 and 2008.

  School children aged 10 to 11 spent more than 20 hours on watching TV in 2000.This trend remained stable from 2000 to 2003.This number plummeted to 15 hours per week between 2000 and 2004.Although there was a fluctuation between 2005 and 2006 but spending time on watching TV remained steady around 15 hours per week.

  Pupils spent almost 4 hours on computer in 2000.This amount gradually rose from 2000 to 2001. And then suddenly increased from 4 hours per week in 2001 to 15 hours in 2004 which both leisure activities were at the same level .This trend continued increasing a period of 4 years and from 15 hours in 2004 , reached almost 20 hours in 2008.

  Overall, despite in the first 4 years tv was much more popular , but in next 4 years computer had more followers among pupils.

 • The graph compares the number of hours per week that schoolchildren spent on two different home activities (TV and Computer) between 2000 and 2008, a period of nine years.
  Schoolchildren (10 -11 years old) spent nearly 21 hours per week on watching TV in 2000. This number remained stable over the next 4 years, till 2003. Since then, a considerable decline took place and this level dropping to less than 16 hours per week in 2004. Then, apart from a fluctuation between 2005 and 2006, the time spent on TV remained constant at an average of 15 hours per week.
  On the other hand, Computer use shows so much different trend. The time spent on computer started at three hours per week in 2003 and then it rose significantly to 15 hours in 2004. After that, this trend continued to grow to more than 21 hours per week and this number seems to be on the increase.
  Overall, the schoolchildren spent more time on computer than TV in the last five years. (172)

 • The tow maps, which are same were shown island, first one before develop some facilities and the second is after the constructed some facilities for tourists.

  first, before construction, the island have some palm tress in the western and eastern situation while trees’s density in the west higher than the east, the total area of the island is approximately 200 x 50 square meters.
  on the second map, facilities for tourists dramatically have been increased. there is a reception in the middle of the island and also a restaurant in the north of the island. there are two groups of accommodations, near the reception on the west and east. for high access, these accommodations connected by footpath together. additionally the accommodation that located on the east connected to the reception by footpath.
  western of the island there is a beach area that the tourists be able to swimming. furthermore, in the south of the island there is pier, which is connected by vehicle track to reception. a vehicle connecting the reception and restaurant together. sailing boats existing for tourists on the south island.

  overall, comparing the two maps, there are dramatic changes after the improve facilities. it seems that the west of the island untouched than the east.
  word = 208

 • Hajar H    Hajar H

  These given maps depict the construction of facilities for tourists in an island. One map illustrates the situation before and another map after the construction.

  It appears that, in the first map, there is no recreational facilities for tourists, this island was surrounded by a small beach and sea without any road and hubs for tourist’s accommodation. just palm trees were spread in the east and west of the island. nevertheless, in the second island can be seen many physical structures. The most striking changes is that, a reception block has been added in the central part of the island, which is surrounded by two sites of accommodations in the west and center of reception. a single restaurant is fairly close to reception too. Furthermore, there is a pier and a place that boats can dock, which are located in the southern part of the island. One interesting change is that, a vehicle track linking the reception with pier and restaurant. As well as, small hubs are connected to each other by footpath.

  Overall, it seems that, the island has changed considerably, in as much as some recreational facilities have been constructed and become ready for accommodate hundreds of tourists.

 • Nima Da    Nima Da

  Two maps describe an island after and before the construction of several leisure facilities for tourism

  At first, there were some palm tree in the tropical island and the beach in the left side. however after construction, there are two area of accommodation so that one of them located in the center and the other one built in the left near the beach. Those accommodation connected to each other and the western one connected to beach as well with footpath line also there are a restaurant in the north and a reception which is located between the accommodation in center of island that is restricted by vehicle track that lead to the pier where located in the south . People can go there for sailing and also can swim near the beach in the west.

  Overall, it seems that there are significant changes after this development. In addition a lots of facilities are built on the island and the sea is used for leisure activities. On new map the island has become a good place for a few hundred of tourists. 180

 • These maps illustrate before and after the times that some facilities were constructed for tourist in an island.
  In the first map there are no much facilities for tourists to enjoy except a beach with some swimming area in the west of the island. In the secound map there is a resturant in the middle of the island ,which is located on the left close side of the reception and in the west there are some accomodation place ,which are connected to the reception on the right side ,to the beach on the left side and to each others by footpath; some swimming places are located near the beach on the left side of west. In the south of the island there is a pier with some boats for sailing and a vehicle track ,where the tourist use to reach to the restaurant and reception.
  Overall, it seems most of the construction for tourists are made in the center and west of the island.

 • Tow maps indicate the construction and equipments in an uninhabited island. One map shows the situation before and the the other one shows the circumstances after the construction .

  In the first map the island consists only a few palm trees with a beach which is located in the western part.How ever in the second map there have been constructed some basic facilities.There is a reception in the middle of island which is surrounded by a vehicle track.Also there is a restaurant a short distance away from the reception which are connected to each other by the vehicle track.And also there have been stablished some accommodation in the western and eastern part of island .The beach is on the left side of island where people can access and swim. Pier has been constructed in the southern part which can easily been seen and for the tourists comfort the vehicle truck has been built as far as pier .

  Overall, it seems that, the island has entirely been changed after the construction of tourists facilities and eastern part has been poorly developed compared to the western region.

  (۱۹۵ words)

 • the diagram illustrate the construction of facilities in an island one map show the situation before and one map after the construction .
  the first map shows a few hundreds square island with a beach in the west side .however, in the second map there are various developments with regards to two site of accommodations in the center and west ,one reception between them, a restaurant in the north and also a pier with two sailing boats in the south side . accommodations are connected to each other by footpath in each site also the west site is connected to the beach witch is ready for swimming as well. the reception ,restaurant and pier are connected to each other by vehicle track .
  overall, it seems the island is completely different after the construction of tourist facilities .the island is ready to accommodate few hundreds of tourists at the same time and also is used for some see activities the new island has become a pleasing place for tourism .

 • These two maps illustrate an island in two different times. One map depicts there is no facilities in the island and it look like a difficult place for tourists, but the other map shows, numerous leisure facilities have been constructed.
  It obvious that, two sites of accommodations have been built in two sides of the island. One site is located in the east side, near to the beach which are connected to each other with footpath. The beach can be used for swimming by tourists. The other site is located in the west side, close to the middle of the island. Another important change is, there are some other beneficial facilities from north to south of the island which all are connected to each other with a vehicle track. There is a restaurant in the northern side and also a reception in the middle side. As well as there is a pier and some boats for sailing in the south.
  Overall, comparing two maps, there are so considerable changes after development in the island. Some beneficial facilities have been constructed for enjoyment of tourists. (181)

 • Two maps show before and after the construction of some facilities in a Island .

  In the first map we can not seen much facilities for tourists just there is a beach for swimming in the left side of the Island. But in the second map there is the reception which is in the middle of the Island and also a restaurant that located in northern part that can be accessed by vehicle . there are many accommodation in both side for tourists . Thus , is possible to conjoin to each other and move to other side of Island by footpath . In addition can be seen a pier for boats and some palm trees which are in eastern and western area of the Island . There is swimming area as well as.

  Overall , these maps illustrate that the Island after construction changed sharply and built more facilities . Therefore can be fantastic place for tourists.(150)

 • the two maps illustrate the differences before and after numerous construction of facilities tourism .
  before the facilities were constructed,this place was surrounded by sea and small
  beach without any building and path. there was only plam trees.
  second map shows a lots of accommodation facilities .. a reception was built in the middle of site there are a vehicles tracks leads to a restaurant is located the north of island the footpath were made to walk between the residing places and the beach .moreover , a pier was added making in front of the reception it easier for visitors and yachts to acces the area.on the left corner of the island people can now go for swimming near the beach .the swimming area was designed for tourist.

  overall ,it seems that tourism facilities made greater development and for that no plants or trees were cut on the island and can be a fantastic place and relaxed for tourism.(160 words

 • Sara. S    Sara. S

  Two maps appear before and after of a tropical island ‘s changes, which show facilities and services for tourists.
  It manifests that a reception have been built in the middle part, that is located two collection tourist’s accommodation in both side of itself. Also, there is a restaurant in the northern part, which connected with footpath to reception and than a pier in southern side of island, where located pair glee bots for sailing. A compact beach can be used for swimming or sunbathe after this changes in the western part. Some palm trees in the western and eastern region of the island, which seem to be same position by changing.
  Overall,it seems the island can be used by many
  tourists , because it is absolutely different of first in the middle and western part. A neu good place had been created, where a large of people can enjoy it.

 • Dear Alireza,
  As you know, I have gotten a new job on another side of the city. Now I should ride a bus opposite of the past that I used the bicycle to go to work, also, I have not more time to ride the bicycle on weekends or holidays because of pressure along the week at work, I prefer to fully rest at home.
  I think you would really like my bicycle. It has been specialized to flat roads with thin wheels and carbon frame. It has two brake disks in front and rear for high safety. Also, it is a very nice dull black color.
  As you are speed lover and had a serious accident when you rode an unsafe bicycle so that I think you like to have a safe, balanced, and lightweight bicycle. Although I have a special suggest just for you witch you will be repaid in monthly installments over an agreed period.
  Do not worry about the price and have confidence in quality. I look forward to hearing from you.
  Best regards,
  Pooria
  ***** ۱۷۹****

 • I bought a new bicycle last week. you remember I had another bicycle and I live in a medium sized flat I don’t have enough space for two bicycles and I could not use both of them. You know I’m single and I don’t have any partner for use it.
  My old bicycle is a tourism bicycle. it’s fit for road cycling by long distance. It’s made by Cannondale company and its accessories are made by Shimano. It is lightweight and compact. The bicycle color is red and black. its tires size is 26 inch and those are rather narrow.
  I remember you rode it several times and you love it. I think its size is fit and suitable for you. On the other hand, we don’t have any anxious about of price and payment. In my opinion in the weekends we could cycling around all the city.

 • Dear John
  I used to bicycle for transporting every day ,but I have recently bought a car and the winter is coming; I can not use my bicycle no longer in windy, rainny or freezing weather,so I would like to sell my bicycle and want to let you know if you need one.
  This bicycle is really nice high speed raicing bicycle and the color is bright black. It is a lightweight and fast,his saddle is covered with dark brown leather and has riser bar ,it also has new tubeless tire and a baskect for carrying packages.
  I saw you in the party last week that you expressed to your best friend about a black raicing bicycle in which have you seen on the shop. I think it exactly match with your definition and you would like it.
  Let me know if you are interested, and we will discuss about the reasonable price.
  Best regards,
  Azadeh

  • admin    admin

   • riser bar (فرمان قوس دار)
    برای حمل و نقل یا رفت و آمد روزانه چه جمله ای به جای for transporting every day میتوانم استفاده کنم

 • Dear Mike,
  I thought you would be interested in buying my bicycle. I just can’t use it anymore. However, it’s a great mountain bike.i think you would really like it.
  I used to enjoy riding my bike around the town and in the mountains. But I will leave the town in few weeks and I can’t take it with me. Also I need a light city bike to go to my new work place so I have to buy a new one.
  This bicycle is a twenty one-speed bike with two shock absorber for professional mountain riding. Furthermore, there are a helmet, on pair of cycling gloves and a brand new frame-mounted bike pump that comes with it.
  I think you would like it because you enjoy having adventure in mountains and nature and with this bike you can have exciting weekend .
  Let me know if you are interested, and we will discuss the price.
  Best wishes,
  Niusha

 • sorour.z    sorour.z

  Dear Forozan

  I used to riding my bicycle frequency, but these days I usually don’t have time to use it. I have to study English as soon as possible and I must study 8 hour in a day, on the other hand I starting a second job that it has some tasks to start strongly, also our company have an arm club that I want start new sport there and I don’t have time to going out by my bicycle. It is a safe and secure bicycle, in addition it is a very nice red color and I used it just 5 times, I think its very cassation. I know red is your favorite color. I can let you have it at special price. Let me know if you are interested, and we will discuss the price and write to me that when you can come here.

  Best wishes
  Sorour
  (۱۵۰ words)

  • admin    admin

   بهتر هست ۳ سوال مطرح شده را در ۳ پاراگراف جداگانه پاسخ دهید.

 • الهه    الهه

  dear Ali
  I am writing with regard to talk a bout my bicycle that i will want to sell it. I didn’t use it for along time. It is a great bicycle and i think you need it .
  It’s obvious that i love my bicycle. I bought it last year to use it frequently, but i changed my work last mount, it is far away and i come bake to home too late so i must drive to work, on other hand i need to sell it to buy car.
  The bicycle is black and silver color. It is very nice and without defective. It is one of the best and the fastest bike in the Japan.
  I think you would like it because you don’t go to gym frequently. Doing exercise is necessary for health, on other hand you love nature, so i think you need a bicycle to spend your free times. I can give you a special discounts.
  Please let me know soon.
  Best wishes
  Elahe
  (total 165 words)

 • Dear Hannah
  I want to let you know that I am selling my bicycle . It is beautiful bicycle and honestly it does not have any problem so I am sure that you really like it.
  Actually I love my bicycle but I do not have enough time for enjoying about that so I would like to have new car because I changed my job is too far a way from my home and it is frustrating for me .

  The bicycle has got a very flexible seat with a big light that is in front of it and in addition it is mixed colour of red and grey .

  I hope you would like this bicycle .Because it is great and smooth .In fact I knew that you was looking for bicycle .

  Please let me know if you are interested and we will discuss to price.

  Best wishes
  Sepideh

 • Nima Da    Nima Da

  Dear Mohammad,

  As you know we’ll be moving to a new flat soon and there are a few things that I won’t be able to take with me. The new flat is bit smaller so I have to sell some personal items and I was wondering if you might be interested?

  In particular I want to sell my bike. Do you remember it- the one that we bought it together 6 month ago from shopping center? I remember that you would like to buy the one like that. It haven’t been used all of its tools, I mean, it’s still a new bike.

  I know you’ve always liked this bike so I could let you have it at a good price. I’d rather sell you it than to a stranger!

  Why don’t you come around and take another look at it on Friday? We’ll be here all day, so maybe could have some lunch together?

  Give me a ring and let me know,

  Best wishes,

  Nima.

 • Dear Masoud
  I think you’d interested in a bike i am selling. I am busy these days and i couldn’t bike like before. Any way it is a really nice bicycle, I guess you would like it very much.(35)
  I used to bike around our neighborhood every day, but i am pretty busy these days and i do not have free time for it. Another reason there is a really good sport club near my house and during the week, i get some exercise there for an hour. (48)
  The bicycle is a portable and folding bike with alloy frame. It has a custom rear carrier rack. Also, it has a grey comfort saddle and it matches beautifully with the white frame. (31)
  I think you’re interested in it because it is an extremely smooth bike for more adventures and i know, you love travelling with the bike. Also, i know how the portablility of the bike is important for you. Could i suggest that you can have it for a week to try it. (51)
  Please let me know if you would be interested in, and we will discuss the price.
  Best regards
  Amin
  ********************** (۱۸۱)

 • Dear Ali ,

  I am writing to let you know that , I made my mind up and I want to sell my bicycle .As you know I looked after my bicycle very well and it is in great condition .The only reason that I am selling my bicycle is that , I am moving to a flat which has no enough space for stuff such as bicycle.

  I have had good and joyful time of riding my bicycle, but living in an apartment is quiet different , there is no garden or yard to keep my bicycle. Putting bicycle on my shoulder and taking it up from stairs will really bother me.

  The bicycle runs excellent , I recently changed its chain ,its seat is adjustable and also the bicycle has a spare pedal .

  I believe when you ride it ,you will love it . I know that you are a professional bicycle rider and been seeking a good one . I think the bicycle is the one, that you were looking for.

  Please let me know if you want to have it , and do not worry about the price.

  Best wishes

  Sahand

  (Totally 172 words)

  • admin    admin

   • Sahand    Sahand

    Dear Ali ,

    I am writing to let you know that , I made my mind up and I want to sell my bicycle. As you know I looked after my bicycle very well, I have recently changed its chain and it is in great condition .The only reason that I am selling my bicycle is that , I am moving to a flat without enough space for large item such as bicycle.

    I have had good and joyful time of riding my bicycle, but living in an apartment is quite different , there is no garden or yard to keep my bicycle. Putting bicycle on my shoulder climbing the stairs will really bother me.

    The bicycle is so smooth. Its seat is adjustable and also there is a spare pedal .
    I believe when you ride it ,you will love it . I know that you are a professional bicycle rider and you have been seeking a good one . I think the bicycle is the one that you were looking for.

    Please let me know if you want to have it , and do not worry about the price.

    Best wishes

    Sahand

    (Totally 172 words)
    I corrected
    thank you

 • You have to be a special person to have these kind of experiences. Although some people like to visit places with difficult conditions, on the other hand there are some disadvantages in these journeys. This essay Will examine both viewpoints.
  There are some attractions for people who like to visit places with difficult situations. First of all, these kind of places are destination of people who likes to meet a formidable challenge and have a formative experience. Therefore thay can find out their weaknesses and fears also at the same time enjoy the influence of the experiences on their development. Secondly,exploring these places is a way to being close to the nature and learn about it.people can see the wildlife closely and discover the way they survive and their role in environment cycle.
  On the other hand,there are those who prefer not to visit places like Antarctic. First of all, in these kind of journeys there are no leisure facilities available. A lot of people can not stay in places with no transportation system,restaurants and a room to rest. Secondly, some people do not travel to these places because they are so dangerous. People have to take a lot of risks during the journey like very high or low temperature and the risk of wild animals attack so they may not choose to visit these areas.
  In conclusion, there ar some benefits to explore unconventional places. On the other hand, visiting these areas have some disadvantages.

  • admin    admin

   رایتینگ شما بعد از مهلت تعیین شده ارسال شده و فیدبک کلی دریافت میکند.

   رایتینگ زیر ۲۵۰ واژه هست و از این بابت نمره از دست خواهید داد. درازای مناسب ۲۷۵ واژه هست.

   چهارچوب کلی رایتینگ خوب هست اما باید به خطاهای موجود در کالوکیشن ها و حرف اضافه ها دقت بیشتری بکنید.

 • الهه    الهه

  visiting the world is very important and very exciting for the all tourists. Although there are some benefits to visit the difficult places, others including me believe there are some disadvantages for tourists to visit the difficult places. This essay will examine both of these cases.(46 words)

  There are some benefits to visit hard and difficult places. First of all,there is a new experience in visiting strange places, such as the Sahara desert or the Antarctic. They travel to untouched places and learn how to live in the hard conditions, they face hardship situations while they must solve their problem alone. Secondly the visiting to exotic places is very exciting.The difficult places have not a lot of crowd, there are not a lot of noises. As matter of fact tourists can enjoy without no stress or no challenge.(93 words )

  On the other hand,there are some disadvantages to visit exotic places. First of all, there is not a lot of security in untouched places. Hard places are very dangerous, and visiting them has a lot of risk, and they usually solve their problems difficultly and alone .Secondly there are not a lot of facilities and services in the difficult places. Usually the countries do not spend a lot of budget for exotic places because there is few population and climate is not appropriate. therefor tourists do not have access a lot of facilities. They travel long distance on walk or do not have enough food and sleep (108 words)

  In conclusion, the visiting places where condition are difficult may be some benefits and on the other hand may be a lot of disadvantages for tourists.(26 words

  • admin    admin

   پاراگراف اول شما زیر ۱۰۰ واژه هست. لطفا با رعایت موارد فهرست شده در چک لیست و توضیحات رایتینگ ها رو بنویسید.

 • Amir    Amir

  There are different opinions about travelling and visiting unknown places. although some people believe travelling to these places is so excited because of their advantages but on the other hand, other people believe that doing this action is not very wisely because of their disadvantages. this essay will explain this two viewpoint.52

  maybe there are several advantages to travelling and visiting the unknown places where the conditions are difficult. first of all, tourists can see a new beautiful nature includes new animals and plants which are not available and have not been seeing closely and easily until then. Also secondly, people who go there can achieve a special experience because they will see the complexities and exact order that exists between the elements of nature, they can examine themselves against the new challenges and can understand God’s power much more so all of these things will amaze them. looking at the colours, the smell of the smells and the touch of nature are unimaginable.112

  on the other hand opponents of the above theory think this action may have other disadvantages. first of all, They believe that tourists may face unknown hazards due to lack of sufficient information about the area to endanger their lives. They may lose their path and position and become involved with predatory animals. Secondly, because of the lack of facilities for cooking, cleaning and resting, they will not have the comfort and ease of living and will make them tired and upset. Even sometimes it is possible to risk death if a person injured and necessary facilities are not available to help him.103

  In conclusion, travelling and visiting the unknown places with difficult conditions and pristine nature such as Amazon jungle have both advantages and disadvantages for tourists.25

 • Nima Da    Nima Da

  Some tourists travel to areas with difficult conditions to sightseeing. Although there are more benefits to visit these areas. On the other hand, there are some disadvantages to go to these places, this essay will examine both of these viewpoint.39

  Some of tourists who visit areas with difficult situation they have some advantages. First of all, they achieve diverse experiences because they are experiment different situation like Sahara desert and the antarctic. A fundamental reason to acquiring any new experience is explore and sightseeing in these areas for the adventurous people. Secondly, the distance of Technology and Urbanization lead to no noise ,crowded and pollution and therefor this feeling Calm lead to make the tourist happy that no any other thing in any other place could do that. Another advantages is getting energy from nature and There is also clean air for breathing and relaxing. 105

  On the other hand, visiting these places with difficult condition it could have more inadequate consequences for tourists. First of all, there are no adequate facilities in these areas with difficult condition also there is no help when anyone needed if tourist are injured with each natural occurrence. Secondly, these abandoned places that there is no accurate information about them and also their distance to urban areas have caused the majority of people are sometimes understandably reluctant to attend visiting this places with bad situation where there are no humankind to live and may be attacked by wild animals or snakes and scorpions.102

  In conclusion go sightseeing around the areas with bad situation like Sahara desert could be a good experiences and benefits for some people. However,visiting these places with difficult condition maybe have many disadvantages.32

 • The most tourists enjoying to travel difficult places in the world such as the Sahara desert .Although , the disadvantage can be seen about there places .On the other hand , the many benefits are available in this place .This essay examine both of these. (42)

  There are advantage for tourists that visiting from desert .First of all, they can be achieved a wonderful experience so it is good opportunity to getting know with other people and also they can try new cuisine that making by traditional ways. Secondly, the beauties ad landscapes of deserts are amazing that is very spectacular for them.

  On the other hand , there are inappropriate situations for tourists . First of all, the hot climate is unbearable for some visitor and because of lake of the water can be dangerous for health of tourists specially for kids and older person .Secondly , there is a shortage of facilities in desert. The tourists do not have access to many thing such as internet or emergency service that in some cases can be stressful .

  In conclusion , there are some problem for visitors that is very hard conditions for them . On the other hand , visiting the difficult places have many benefits and also is very interesting for tourists.(203)

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف های اصلی شما باید بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ واژه باشند. بعد از به روز رسانی و با توجه به توضیحات کلاس ارسال بفرمایید.

 • Visiting Sahara Desert or the Antarctic

  Advantages

  *- Gaining new experience

  *-Health benefits

  Disadvantages

  *- Dangerous and dull

  * lack of facility
  ———————————————————————————————————————
  These days people are more interested in visiting places with harsh and severe conditions . Although visiting such places has some advantages ,on the other hand there are some worries about spending time on visiting this kind of places.This essay will examine both of these viewpoints.(46 words)

  Visiting an unusual place such as Sahara Desert can be beneficial for visitors . First of all, most of the tourists who visit this kind of lands gain a unique and completely new experience.Also , visiting Sahara Desert or any other rare places is suitable for the people who want to broaden there experiences . Secondly ,however, there are harsh and though conditions in Sahara desert but, the advantages are that there is rarely noise and air pollution so tourists will have the chance to breath clean air and improve there health in uninhabited and peaceful places which people don not see in their everyday lives.(107words)

  On the other hand , on the negative side ,visiting such places might create problems to tourists specially who are weak or addicted to technology . First of all ,the feeling of isolation could make them feel homesick and they may become depressed . Tourists , specially who are mentally weak usually cut their trip before visiting the best parts .Also for some tourist is deadly dull to be away from internet and social networks . Secondly , in the locations such as Sahara Desert tourists usually face a land lack of facilities. Also people who have decided visiting such places must be aware of dealing with lack of essential and basic facilities.(108 words)

  In conclusion ,exploring places that have an uncommon condition could be a positive trip for some people who are intrepid.However , for people who are afraid of losing their comfort and the connection with the social network , this kind of trips could be a disappointed idea .(46words)
  totally 307 words

 • Hajar H    Hajar H

  Recently, the number of tourists who tend to visit uninhabited and peaceful places have increased on an unprecedented scale. Although there are some benefits to visit these exotic places. on the other hand, there are some drawbacks to visit such places. This essay will examine both of these items. (49 words)

  There are some benefits for tourists who inclined to visit virgin areas. First of all, scientists with being in these virgin places enable to carry out their investigation and expand their knowledge. they can collect samples from native species of flora and fauna and transfer them to laboratory in order to complete their researches. Secondly, Adventurous visitors can improve their physical and mental condition. With Visiting these isolated places, they are amazed by new activities such as, staying in igloo or ride a camel. hence, these exciting activities not only leads to feeling effervescent and delighted but also, have a positive effect on their mind. (105 words)

  Contrastingly, there are some drawbacks with touring uninhabited and peaceful places. First of all, they probably face more difficulties and less facilities. when enough facilities are not available is very dangerous for life. To clarify, if they run into any serious trouble like attack by wild animals or terrible weather, then it is not easy to communicate with others. In view of the fact that, in such place’s cell phone network is unavailable. accordingly, visiting such places can seriously threat their life. secondly, they should expend more money for visiting these untouched places. Because these exotic places are mostly far from the cities and travelers should provide special camping equipment that are astronomically expensive. therefore, travel to these places are costly. (120 words)

  In conclusion, there are some pros for travelers who inclined to visit untouched places such as Sahara Desert or the Antarctic. nevertheless, there are some disadvantages about touring in such places. (31words)

 • Sara. S    Sara. S

  Some of the most spectacular and beautiful environments of the world are forest and desert. Although many people think visiting the sahar desert is terrible! Others including me believe it’s worth a try, because you can have worthy experience. This essay will examine both of these. The tourists who visit such as the fascinated eara can taking a good knowledge. First of all, in the same hard nature of the desert and forest, they are beautiful. In this place, you have different feeling. There are many kind of plants or tree, animals, wich you have never ever seen. The picturesque sky with tausend stars of Sahara enchant you. You enjoy the quit withauot end of desert.far away from city and busy world. Secondly, you can getting to know new culture.. Difrent people with different lifestyle, are maybe more attractive. Crowds of people who live in this area have dissimilar and very special etiquette. Particular cloth, language even religion can be informative. That is such as pleasing story. On the other side, travelling to challenging region create worry for tourists. First of all, there are very low facilities.when you travel to forest or desert that means you are distance of city and services. It dose no matter slow internet, no fridge or no hospital. That can being big problem for tourists. Secondly, danger is on the door. Many wild animals in the forest are dangerous. The poisonous snakes and scorpins are everywhere. Even the insects wich is in africa’s forest can making disease like malaria. In conclusion of, this place can attract many tourists who are adventurousness. And the other hand visiting the location accompany with danger have many disadvantage for tourists.

  • admin    admin

   رایتینگ شما بدون پاراگراف بندی ارسال شده و فیدبک دریافت نمیکند. با ایجاد فاصله بین پاراگراف ها دوباره ارسال بفرمایید.

 • These days there is a lot of travel to places with difficult conditions . As a matter of fact visiting placese in the world such as the Sahra desert or the Antarctic is very interesting and exciting. From one side there are a lot of benefits to visit the difficult places on the other hand there are some disatvantages for tourists. This essay will examin both of these items.
  .It can be said there are some advantages for people who visit difficult places.
  Firstly ,tourism strenghtens the economic conditions of such places. To support tourism many roads ,hotels, are built in remote areas.
  Secondly , some tourists could have a unique experience travelling to these places beacause there is not these things in your daily life and there are the sort of scenery and landscape that the human has not touch none of them so it can be very exciting for some people .
  On the other side visiting to places with difficult conditions might creat a hug problem to these tourists who are with weak and thin body such as childeren or elderly also there are not enough facilities for treatment if the travelers need help. Moreover people might find the experience bored because those places are not
  internet connection or cafes and this can be a big drawbacks for these tourists.
  In conclusion , exploring places that have an uncommon condition could be a positive trip with more benefits for some people .However , visiting the places with (252 words)difficult conditions have some disatvantages

 • Writing Task2- session4(tourists)
  #Advantage
  new challenge
  more experience
  # disadvantage
  less facilities
  more dangerous
  ———————————————————————————————-
  #Advantage
  more exciting
  more attractive
  # disAdvantage
  high risk for health
  more stress

 • با سلام واحترام
  ۱ – سوال بنده در مورد هزینه ی آزمون آیلتس هست؟ هزینه ی آزمون در سال جاری چقدر هست؟ آیا شما اطلاعی از تخصیص ارز با نرخ دولتی برای شرکت کنندگان در این آزمون دارید؟
  ۲- برای تقویت شنیداری یک راه دیدن فیلم هست. چطور میتونم با اینکار این مهارت را تقویت کنم در واقع باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟ چطور میشه بهره ی بیشتری از دیدن فیلم جهت تقویت زبان برد؟
  ممنون

  • admin    admin

   درود به شما

   در مورد هزینه آمون باید با سازمان سنجش و مراکز برگزاری آزمون صحبت بفرمایید.

   دیدن فیلم در این دوره ای که میگذرونید در برنامه کار شما نیست.

   اگر به صورت کلی سوال دارید باید در صفحه طرح سوالات بپرسید:
   https://ielts2.com/سایت-جواب-دادن-به-سوالات-انگلیسی/

 • Because of storm,many people make the decision to abandon their cars#
  Nowadays, the coffee shops provide internet access#
  Our hotel can accommodate up to 400 guests#
  Some of the friends were accompany us in this journey#
  Accurate information about the education is very helpful for us#

 • Advantage
  A wonderful experience #
  Enjoying the natural beauty #

  disadvantage
  Hottest climate #
  Lack of facilities #

 • Visiting the world is a very exciting way to learn about a real life experience. Although there may be plenty of benefits to visit the difficult places, on the other hand there may be some disadvantages about these places. This essay will examine both of these cases.(45)
  There are some benefits for tourists who visit difficult places. First of all, it’s a different experience to visit the abnormal places such as Sahra desert and Amazon forests. Traveling to these places can make tourist’s knowledge wider about their surroundings and it’s an interesting challenge to live so that, they learn and practice new way to live and all these could enhance their self esteem and make a better situation for their life and health. Secondly, these unconventional places are so attractive and there is a little or no air pollution and noise so these conditions could help to tourists enjoy their journey with less stress and anxious.(108)
  On the other hand, traveling to locations with difficult conditions might create a problem for tourists. First of all, there are minimum or no facilities at those condition and if the injured person needs help (fore instance attacked by wild animal or falling), there may not be quick access to emergency services and can put the tourist’s life in danger. Secondly, the difficult conditions can cause more fatigue for tourists and abandon them to continue traveling. These places are far from city so their conditions are more different from urban life. Tourists have to travel long distance on walk or don’t have enough food and sleep.(106)
  In conclusion, there are some benefits to visit unconventional places and the other hand visiting the location with difficult conditions have some disadvantage for tourists. (25)
  ******************************************************************************* (۲۸۴)

 • #Adv :
  *new experience and challenge
  *Low crowded so one can enjoy his time

  #Disadv
  *Less facilities and services
  *more fatigue

 • Two parts of life cycle, teenage years and adult years. Both of them have positive and negative points for happiness life. What do you think about them? Which one do you prefer? I’m trying compare these parts and find advantage of one another.

  • admin    admin

   مقدمه نوشته شده با شیوه تدریس متفاوت هست و قابل قبول نیست.

 • It is difficult for people to separate in which period of their life they were more happier. Although someone believes the teenager has the happiest time of life, others including me believe the adualt are more hapiness.this essay will examine both viewpoint.

 • People have different ideas about the happiest period of their lives.Although some people argue that adolescence is the happiest time in their lives, others including me believe adulthood is the happiest time of everyone’s life.This essay will examine the second viewpoint. 40

  ………………………………………………

  Living location has always been challenging for everyone.Although some believe small towns are the best places for living ,others think big cities are better for living. This essay will examine both of these viewpoints.35

 • Amir    Amir

  This subject that the happiest lifetime of people is teenage years or adolescence is a discussion between people. Although some people believe the teenage years are the happiest time of life, others including me believe adolescence is the happiest time of life. This essay will explain the second viewpoint

  • admin    admin

   Good

   • سلام ، ببخشید اینجا فقط در مورد یک دیدگاه صحبت سده، teenage years &adolescene aren’t synonyms?

    • admin    admin

     بعضی بچه ها به اشتباه adolescent رو بجای adult میگیرن. اینجا بیشتر فرمت کلی مقدمه مد نظر بود.

     ممنون از تذکر شما

 • The happiest time for teenage year and adult is important for everyone. Although some people believe teenage year are happiest time of people’s lives, others including me believe the adult life brings more happiness. This essay will examine both of this viewpoint.
  (۴۲ words)

  • admin    admin

   درود

   هوک شما مناسب نیست

   بقیه موارد با شیوه تدریس شده هماهنگ هستند.

 • Nima Da    Nima Da

  The happiest time is one of the most important things for everyone such as teenagers and adults.Although some people believe teenagers enjoy the happiest times.Others including me believe that adults have more happiest times.This essay will examine both of these viewpoints.

 • Hajar H    Hajar H

  choosing the place of living is a major decision for everyone. Although some people believe small towns are better for residing, others including me believe big cities are more beneficial for living. This essay will examine the second viewpoint.

  Happiness is an emotional factor that we usually pursue in everyday life. Although some people believe school days are the happiest period others including me believe people are generally happier in their adulthood. This essay will examine both of these viewpoints.

 • The people have different opinions about happiest time in life. Although , some people think that teenage years are happiest time other , including me believe that the adulthood can be more happier .This essay will examine the both viewpoints.(38)

  • admin    admin

   چهارچوب کلی رعایت شده

 • Happiness is very important for every one at any age ,although somepeople believe the teenage years enjoy the happiest time, others including me think in adult life can achieve more happiness.
  (this essay will examin both of these viewpoint,(37 words

 • Happiness is important in life. Although more people believe that teenager’s years are better in lives and happiness should is more ,other in clouding my oponion is that happiness in adult years are important of life this essay will axemine the second view point. )44
  ________
  Where is important for people ‘s life.although many people believe big city is great for life ,others people believe that small cities are better for living, this essay will axemine the second view point )35

  • admin    admin

   مقدمه مربوط به happiness خطاهای املایی زیادی دارد و با شیوه تدریس شده هماهنگی کامل ندارد.

 • Sara. S    Sara. S

  The place where you live shows ,what is your priority in life. Although some people believe big city are spiny than small town for living, others think big cities are more better for living. This essay will examine the both viewpoints. …………..

  Happiness is the spirit of life. Although many people believe majority is the happiest time in lives, other including me think teenage years are important andgladness time of life. This essay will examine the second viewp

  • admin    admin

   چهارچوب کلی تدریس شده رعایت شده.

 • The happiness doesn’t just happen, it has to be made. Although some argue that teenagers are the happiest times of their lives, others including me think adulthood make people be happier. This essay will examine both of these viewpoints (40)
  *************************************************************************************
  Everyone has different dreams on the location of living. Although Some people think that living in a small town is desirable, others including me prefer to live in a big city. This essay will examine the second viewpoint (39)

  • admin    admin

   درود

   خوب هستند اما هوک شما باید در ارتباط نزدیک تری با سوال مطرح شده باشد. به ویژه در مورد happiness خیلی کلی نوشته شده

 • Happiest time of life:
  Teenage life
  Reponsibily #
  Freetime#
  Adult life
  Life experience #
  Career#
  Some people argue that teenage years are the happiest time of a persons life .First of all they don’t take much responsibility for what they do in their family and everything is widely available for them without much effort even if they take some responsibility like getting a part-time job and try to be financial independent. They are supported by their parents till they get older and ready to pursue a career and support a family. Secondly, teenagers have plenty of time that they can choose any leisure activity and hobby to do and also they have lots of time to hang out with friends and enjoy their life. 112
  On the other hand, however, there are those who believe that adulthood is the happiest time of life .First of all, adults have a lot of life experience therefore they can make decisions and find solutions more effectively and restrain themselves from doing things that hurts them like like preventing heartbreaks as we can see a lot in teenagers life.
  Secondly, adults can have a higher level of life and greater opportunity to have better jobs with higher salary because they are well educated and expert in their own field .89

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف های اصلی باید زیر ۱۰۰ واژه باشد.

 • Hi
  I just realised that I can’t copy-paste here . I’ll send the
  .writing on telegram exceptionally for today
  Sorry

  • admin    admin

   درود

   با کلید های کنترل + V میتوانید paste کنید.

 • Some people argue there are more happiness in adolescence life in comparison the youth.first of all teenages have lack of the responsibility, as they unpaid the family living expenses and emotionally and financially support by their families, they often get part-time job to make and evolution in their life. Further more teenages have more free times, they went to the school and spend most of the their times to studying, they also participate in diverse leisure activities like playing an instrument and signing in which are interesting and prefer o spend their times with their peers out of home.

  Some people argue the adult are more happiness in their life. Firstly the adult are more independent they define divers between the good and the evil and having feel more responsibility in the life; the youth gain more experience in their career at small companies and evolve their job for working in well-known companies. In addition they have less free times compered with teenagers.when the youth go to work they do all the best to progress their profession and their experience to promote to high rank in their work, they also want to make a significant relationship which fine a girl or a boy to got married and having a family

 • Nahal z    Nahal z

  The happiest time for most people was in their teenage years and I believe it’s true that the teenage years are the happiest time of people lives because of several reasons. First of all, teenagers don’t have more responsibilities although that responsibilities related to their personal life such as do their home work and go to the school every day .secondly, they have enough time to play and do their hubbies or they can spend their time with their friends. Third, adolescents have lots of energy and they are plenty active. For example youngster who a young boy is very playful.(100)
  In the other hand, some people believe the adult life is more happiness because of several reasons. First of all, when the adults get married, they have great times that they never experimented before also when they will be have children and they grow up them together, they became more happy.so they have great influence in their life.Secondly when a person became an independent and earns income, that is very pleasing to him/her. finally , the adults can manage all of their life and nobody criticize them because they have enough experiment for decide about their problems.(98)

 • Happiest time of life
  Teenage years
  # More free time
  # Less responsibility

  Adult Life
  # Financial independence
  # More abilities and experience

  Happiest time of life
  Teenage years
  # More energy and motivation
  # Less responsibility

  Adult Life
  # accordant spouse
  # perfect and old friendships

 • some argue that teenagers enjoy the happiest times.
  First of all,when they require something,their parents make everything ready and they aren’t responsible for their needs,because their parents make everything reachable for them, they are supported financially and emotionally.Maybe, they share some small responsibilities but they aren’t under the stress of doing and finishing tasks, because they are limited.
  Secondly,They have plenty of free time to plan for their hobbies, and entertainments.They can hang out with their friends and have pleasurable time and spend their free time on different activities without worrying about anything.

  On the other hand,there are some who argue for adulthood as the happiest time in one’s life.
  First of all, the adults can enjoy of their financial situation because they aren’t depended on the others.and they are in the good financial situation.they so they can start a family easily.
  secondly,adults seem to have job security and higher salaries. They are more interested in their jobs by increasing their experiences and professional skills. It gives them more respects and power in their social life.they can enjoy more in their life because of their perfect states.

 • Teenage years-
  Having less responsibility *
  Being energetic *

  Adult life-
  having more freedom*
  chance of having family*

  Some people think that teenage years are the happiest period of our lives.First of all, teenagers are less responsible .They are not mature to deal appropriately with the society .Either , they are supported by their families, and criminal law is kind to them.Also they are praised for small things. Secondly ,they are full of energy and enthusiasm to do a lot of things.Although ,they are young but, they take more risks than any other age groups.As result .teenagers actively seek new experiences .Also, during adolescence period ,there is an increasing peer relationships .Teenagers always are fresh to go out and spend time with each other
  ( words 110)

  On the other hand , others believe that adult life is the best time of people’s lives .First of all, adults have more freedom , however , it comes with responsibility.Adults have the freedom to choose where to live, what to learn and so on.Freedom gives permission to adults to act freely and personify ideas .Secondly , being an adult gives people the chance to have family .Having family has been a part of human culture for thousands of years. Although , adults have responsibility to their families but , sharing experience enhances adults lives and also , there are often financial benefits associated with having family.
  ( words 100)

  • admin    admin

   • teenagagers life #
    They do not have considerable concerns at all aspects of there life
    ?Is this ok
    Thanks

 • Some people have an opinion that teenagers are the happiest people during of life. First of all, they support by their parents so teenagers do not have any responsibility for anyone so there is good opportunity for learning and doing their favorite works who can be effective for better future .Secondly , they can choose more entertainment and fun for themselves such as making a art project or play with games computer also they really enjoy to spend their time with their friend so as a result in teenagers life have more time and qualification.(95)

  On the other hand , some people believe that the adulthood is happiest time. First of all they have high skills for creating better business so they can earn more money without being worried and in addition good ability to making right decision that what jobs can be helpful for high income. Secondly the experiment of adult life is increasing every year . They help themselves that have better confidence therefor they never repeat same mistake so there is independence in their life that is enjoyable for them .As a result we realised that both these periods can be happy time.(99)

 • Hajar H    Hajar H

  some people claim that, teenagers enjoy the happiest time. First of all, lack of responsibility is a crucial factor for teenagers. in view of the fact that they are heavily reliance on their parents emotionally and financially as well as exempt from doing hard tasks. they can start a part time job or doing volunteer activities to get valuable experience and gain a rudimentary understanding about social responsibilities. hence, this factor can make them more satisfied. Secondly adolescence have abundant spare time. they allotted their time and energy to excursion into new hobbies ,doing recreational activities and have more interaction with intimate friends that leads to boost their sense of belonging.(110 word)

  Contrastingly, others assume that, adult life brings more happiness. First of all, they are financially independent. adult have stable job and can get money. to clarify, when people become affluent so, their standard and style of living improves and they can meet their basic and maternal needs. Therefore, become financially independent and feel perfectly content. Secondly, they are decision independent. the maturity and have an important role in a society boost their sense of confidence. they can make a financial decision according their own judgment about their personal life. also ,they can get married and start a family as well as enjoy their family life .(106 words)

 • Nima Da    Nima Da

  Some of teenagers usually enjoy the happiest time. First of all, they do not have any responsibility in the family. Even if the responsibility is given to them, the parents normally do not expect much to do. Therefore, they have no high responsibility in this position. Secondly ,they have more free time to be happy and achieve their goals that they are interest, hence they have more hours to be with their friends and because of they supported financially and emotionally by their parents, it is so early for them to start a family so instead of that they like spend time in pursue their hobbies.

  People in adult life can achieve more happiness.First of all, adults usually enjoy career they can have a great salary also they can have respect of other people around them.Money gives them power what to make change, buy the items they need to better life, these way lead to satisfaction and happiness. Secondly, since Having experience and teaching it to others will result in relative satisfaction in the short term and full satisfaction in the long time. They do not need their parents and other person to follow. They able to Make a exactly decisions therefor It can make sense of happiness.

 • It is argued that teenagers are the happiest times of their lives. First of all, they have little responsibility in home and society. In fact their responsibility is limited to doing certain activities such as helping their parents and doing homework assignments. if they do, they are strongly encouraged and will not be punished severely if they do not. Secondly, they have more time to have fun and can easily follow their favorite activities and entertainments. Also they can compensate for their mistakes in life such as make friends or choosing a job. Eventually more time allows them discover new talents and try new skills. (105)
  On the other hand some believe that adulthood years make people be happier. First of all, the adults can be financially independent. So that, it increases their ability and self-confidence to manage their lives. Adult can have more income and spend it on their own lives. Actually they can buy their favorite car and build their dream home. As a result, it makes them to become more happier. Secondly, people can make independent decisions in adulthood and they are able to achieve their goals in life. In fact during adolescence, there are less constraint on making decision. The grown-up people decide their journey of life themselves and this is a freedom that teenagers can enjoy it. (116)

 • Some people believe that teenage years are the happiest period of a person life. First of all, teenagers have slightly responsibility to their parents and siblings economical aspect. Though, they might participate in family decisions; no one doesn’t blame them if decisions being wrong. Secondly, they have a lot of time and energy to have many adventures and investigate in their life; alone or with their friends. In this period, often, adolescents find their best friends and spend most of their time together. Sometimes they spend the most their time on the internet and chat with other people just for hobby and enjoying. (106)

  Instead, some other people think adult life is better and it’s the happiest part of their life. First of all, adults can make a lot of decisions and plans independently. They can do many endangered experiments and entertainment by their responsibility that those are just for adults. Secondly, many people have a dream of family formation. Having happy family and cute children make them stronger against problems. The family gives to them hope and confidence. Playing and spending time with children is one the most attractive part of their weekends. For most of them, children’s success and happiness is top of their dreams and pleased and satisfied them. (108)

 • Sara. S    Sara. S

  Teenage years
  #more risk
  #more free time

  Some argue that teenagers enjoy the happiest time, First of all they doing more risks in life, because they encounter with mysterious world. They will try that and take pleasure in risking. Trying out new things comes with a sense of excitement and happiness. When they doing something dangerous, that wich ends up being successful, they feel happy and confident. Secondly, trying out new and different things make selfs_analysis and shows “How much abilities do you have”.more risks being more experience.. The more they have ability the more they enjoye. So, the teenager who more competence doing, select presumably better choices and wey in future, because time and experience change a person ‘s perspective.
  A teenager have more time, First of all, more time is the result of less responsibility. Teenagers have morevtime to spend with friends. They making team or clubs.they enjoye the small things like, riding alike, taking with their friends, eating an ice-cream, jumping in to the lake, going to the movie, have a pajama party or day, parting, doing nothing an so many, many other things they can do without a worry in the world! Secondly professional job or work starting in Teenage years. No matter what to be a footballplayer or musician, you need more energy and time. Education is the process of facilitating L L learning therefore, teenage years is the best time
  to learn, to make future better and better. 9

 • ###################### Unit 3 ##########################
  ۱- Building: there are many buildings in our city.
  ۲- Floor: I’m living on the 3rd floor.
  ۳- Garden: it’s a fascinating garden with many flowers and trees.
  ۴- Guest: when my close friends are in my home, I never invite casual friends as guests.
  ۵- Lake: that’s a beautiful lake that closes my grandfather house.
  ۶- Place: would you please take off your pants in another place?
  ۷- Seat: I have got a comfortable seat and a small desk in my room.
  ۸- Type: which types is your favorite?
  ۹- View: Masal is mountainous and woody with spectacular views.
  ۱۰- Build: my father built our house on 2 floors high.
  ۱۱- Own: Ali Daee owns several businesses and brands.
  ۱۲- Beautiful: beautiful things attract us to themselves.
  ۱۳- Expensive: I had trouble shopping; everything was very more expensive than last month.
  ۱۴- Simple: these sentences are simple and convenient to learn.
  ۱۵- Special: I should allocate a special time to study English.
  ۱۶- Close: Mohammad is a close friend of mine.

  ########################## Unit 4 #####################
  ۱- Situation: it’s a confused situation.
  ۲- Way: all of us have made mistakes but we should keep on our ways.
  ۳- Change: maybe you can’t change the world; you can improve yourself.
  ۴- Depend: the cost of equipment and facilities depends on political decisions.
  ۵- Describe: I described how to use the microwave to my mother.
  ۶- Shake hands: businessmen always shake hands when meeting each other.
  ۷- Touch: he died because he touched the electricity.
  ۸- Acceptable: this volume of exercises are not acceptable for students.
  ۹- Common: forgetting of compatibility of verb and subject is one of the common mistakes of English students.
  ۱۰- Formal: I wore a black suit because I thought it was formal.
  ۱۱- Traditional: mail a letter is a traditional way to communicate with someone.
  ۱۲- Slightly: there is slightly different between her and her mother.
  ۱۳- Though: I left my job though I knew I have been hard days ahead.
  ۱۴- Together: we should have to get together sometimes.

 • amir    amir

  Somebodies believe that young ages are the happiest life time. First of all, young people try hard at these ages to get into the community, connect with others, and find new friends, and therefore try to engage in various activities and try almost anything to get what they want according to their desire. In this era, they choose models as their ideals and use their best endeavors to become like those. secondary During this period, they do not have duties such as cleaning home, cooking food, washing clothes, and earning enough money to housing; therefore they have fewer problems and endeavors to achieve their wishes. (105)

  On the other hand, somebodies believe that adolescence is the happiest times in every person’s life. They believe that adults work and earn money and therefore they can buy anything they want if have the power to buy it. Secondly adults are separated from the family in the adulthood and they personally seek to shape their lives. That’s why often, they decide independently, they alone decide who to socialize, where to live, what to buy, how to dress, though they may consult, but they ultimately make the final decision, because both families ask for them have the ability to decide and assume responsibility and themselves tends to have an independent vote in this era. (114)

 • Some argue that teenage years are the happiness times.First of all,they do have less responsibility in their homes and their parents usually support them and the teenage years use facilities that is made available by their parents,they usually have little responsibility and they will not to be under the a lot of stress and the a lot of pressure their life,so they enjoy their life more.Secondly they have a lot of free times.they usually spend the part of their free times with their friends to be enjoy their times,they do their hobbies without they do not have any worry or any stress to lose their times(107 words) On the other hand,there are those who argue for adulthood as the the happiest time in one’s life.First of all, they have the opportunities works.they find a lot of money and more facilities,that they can use their money and their facilities for the better life and happiest life.Secondly adults have a better family relationship.They can get married and have some one, they spend their time with their wife.They usually are very happiness because they are not alone and there is some one who always has all the stages of life together,and they enjoy more of their times.(102 word

 • Some people agree that teenagers enjoy the time first of all they have all facilitie and services and they supply by their parents also they don’t stress of their life s however they have more free time they choose the best activities for them and they can have many happiest for them teenagers try that they reach there goals and they can make the best choices,they can spend their time with their friends also they can use their energy for their hippies,parents must help to choose for their children and they provide for them ,Teenager cared their of a nice figure and they do more exercise also they go to gum that they to be always health (106
  In the other hand ,same people believe the adult life is more hippies first of all,they try ,they want to be a good family and they married in adult old ,they try that they have been good choose Teenager try that they be concentrate and they realise that they can’t be Careless and ambitious .any way they important of choose husband and their life and they spend some quality time with their family ,they go to university and they have aften a good level education also they find a good job, they give in that they work hard until they don’t have failures)106

 • Teenage years
  Enjoy all time #
  Enamer#
  Adult life
  Find a job#
  Marriage#
  ___________________________
  Teenage years
  Of a nice figur#
  Free time #
  Adult time
  Success#

  • admin    admin

   درود

   موارد Enamer نامشخص هست

   ضمنا مورد آخر برای adults ناقص هست.

 • sorour.z    sorour.z

  Some people believe that teenagers are happier in their lives. First of all, they are more focused on doing their things and they do not have to repeat too much because they do not have multiple responsibilities to learn, and they can control emotions that they have when they are adolescents. Which they are given to do right.Secondly, teenagers because of their low age, have more time to reach their goals. And if they are properly directed by the elderly, they can make the best choices in the future, while, in contrast to the past, parents have taken a lot of choices for their children and provided good guides for them. (111 words)

  On the other hand, there are people who believe adults are happier. First of all, they have more skills in all fields and, thanks to their personal and professional experience, they can use their expertise to ensure their success. And despite all the frustrations, they will solve the problems. Secondly, adults have more autonomy in their lives, because they lack control of others, they have more freedom to do their job, which gives them a sense of power. The experience of this feeling is sweet for all people and therefore they do not need to be protected. (97 words)

 • nahal z    nahal z

  The happiest time for most people was in their teenage years and I believe it’s true that the teenage years are the happiest time of people lives because of several reasons. First of all, teenagers don’t have more responsibilities although that responsibilities related to their personal life such as do their home work and go to the school every day .secondly, they have enough time to play and do their hubbies or they can spend their time with their friends. Third, adolescents have lots of energy and they are plenty active. For example youngster who a young boy is very playful.(100)
  In the other hand, some people believe the adult life is more happiness because of several reasons. First of all, when the adults get married, they have great times that they never experimented before also when they will be have children, they became more happy. Secondly, when a person became an independent and earns income, that is very pleasing to him/her. finally , the adults can manage all of their life and nobody criticize them.(75)

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف های اصلی شما نباید زیر ۱۰۰ واژه باشه. بعد از اصلاح بفرستید.

 • Foad J    Foad J

  I sent it before, but can not find it here !

  There are more facilities and services in a big city compared to a small town, first of all there is more budget in big cities and it results in more and also better services. Having more budget allows to provide better services such as transportation, health care, education and also entertainment. Secondly there is more demand in a big city so it makes sense for government and private companies to introduce more services to satisfy their citizens and clients. Here usually there are multiple choices for each service and competition between service providers increase the quality. (96)
  Big cities provide better situation for work, first of all the average salary of employees with similar capability and responsibility is higher. It’s due to more income of corporations in big cities and also more demand for professional human resources. Here there is more opportunity to be promoted or accepted in new positions and even moving to other companies. Secondly there is wider range of job, in big cities there are lots of small and big companies and it’s more likely to find a job in your favorite field and flaunt your talents. Even big cities provide better environment for you to establish your own business. (106)

  • admin    admin

   درود

   بدون شک ارسال نکرده بودید.

 • Teenage years
  Having less responsibility #
  Being energetic #

  Adult life
  Having more liberty /freedom #
  Chance of having family #

 • Teenager years
  # More entertainment
  # support by parents

  Adult life
  # better experience
  # Own business

 • Can we use informal phrases which we have found in Longman dictionary in our writings?

  • admin    admin

   درود

   از هیچ واژه یا ساختار غیر رسمی در رایتینگ یا اسپیکینگ آیلتس نمیتونید استفاده بفرمایید.

   • ممنون.
    مد نظر قرار میدیم حتما.

 • الهه    الهه

  teenage years
  #less responsibility
  #a lot of free time
  adult life
  #more money
  #more self -confidence
  ————————————————————————————
  teenage years
  #have more energy
  #spend a lot of times whit teenage years
  adult life
  #have a better working conditions
  #have a better family relationship

  • admin    admin

   Good work

   دقت بفرمایید در زمان نوشتن تمامی این موارد باید در حمایت از خوشبختی بیشتر باشه.

 • teenage years
  # Less Responsibility
  #Have more free time

  adult life
  #Independent decision
  #Financial ability
  ***********************************************
  teenage years
  # make friends easily
  #More parent support

  adult life
  #Less restriction on communication
  # Has bigger chance to try something

 • amir    amir

  teenage years
  #more energy
  #less problem about life handle

  adult life
  #financial independence
  #decision independence

 • Teenage years

  #Support by parents
  # More entertainment
  # More learning

  Adult life

  #better experience
  # pleasant family
  # own business

  • admin    admin

   درود

   هر طرف فقط باید ۲ ساپورت وجود داشته باشه مثل تمرین کلاسی

 • Teenage years
  Enjoy all time#
  Enamer#

  Adult life
  Find a job #
  Marriage #

 • Teenage years
  Enjoy all time#
  Enamer#

  Adult life
  Find a job #
  Marriage #

 • Teenage years
  Enjoy all time#
  Enarmer#
  Free time#
  Of a nice fugure#

  Adult life
  Find a job#
  Success#
  Marrige#

  • admin    admin

   درود

   هر طرف باید فقط ۲ # داشته باشه.
   میتونید ۱، ۲ یا ۳ سری بفرستید ولی هر سری فقط با ۲ # در هر طرف

   • آیا نمیشه روی نوشته های قبلی اصلاح کرد و دوباره ارسال کرد

    • admin    admin

     نه متاسفانه دوباره بفرستید قبلی ها رو پاک میکنم

     ضمنا تمامی ایده پردازی ها در یک کامنت باشه لطفا

 • Big cities provide more facilities in comparison with small town. Firstly, the more budget is allocated to big cities to build more clinics, schools, cinemas, universities, and hospitals with modern laboratories and equipments, which provide more services are availabel for citizens and a part of budget devote to replace new buses with senior buses . Secondly plenty of people who live in big cities needing more facilities in their every day life, thus they need more public transportation specially to commute in suburb, plenty of schools for their children, 24-hours pharmacies to take medicines in their prescriptions, and they actually need some available recreational centers like parks and theaters to fill their leisure times.

  A better situation for job is provided in big cities. First of all there are many firms and factories in different career, which need more supervisors and employees, so that is easier to have a job with high salary ,also big cities give more job oppotunities for employees to gain more promotions than their counterparts in small cities. Secondly there are the wide range of work in big cities. Nowadays the education degree is one of the foremost aspects to employ, so all student having studied at university in different field and gain essential professions to apply a job in diffrent companies, thus the firms, which need more employee in various career, hire people to produce their products.

 • Select Readings (elementary)
  ۱- Fun:
  ۲- Game: How about a game of tennis?
  ۳- Percent: just about 2 percent have 95 percent of resources.
  ۴- Player: Ali Karimi was a fantastic football player.
  ۵- Rule: It’s against the rules to smoke.
  ۶- Last: the concert lasted for three hours.
  • How long did the game last?
  ۷- Different: This English class is different for us.
  ۸- Important: Is obligation more important than proficiency?
  ۹- Popular: Cyrus the Great is popular king between the Jewish.
  ۱۰- Professional: Parviz Parastoei is a professional cinema’s actor.
  ۱۱- Similar: She and her mother dressed similar scarf.
  ۱۲- Top: MIT is a top university in the world.
  ۱۳- About: I know about you.
  • The match lasted about 11 hours.
  ۱۴- Especially: I love whole my family, especially my little sister.
  ۱۵- Mainly: Work in the mine mainly suitable for men.
  ۱۶- Mostly: The students in our class are mostly from this area.
  ۱۷- Roughly: there are roughly one billion tennis players.
  ۱۸- Spectator: the match attracted over 40,000 spectators.
  ۱۹- Approximately: the company had total revenues of approximately $2 million.
  • The disease affects approximately 10% of the adult population.
  ۲۰- go on
  • He went on working until he was 91. (continue)
  • The noise goes on 24 hours a day. (to continue without stopping)
  • The screaming went on and on. (to continue without stopping)
  • I don’t know what’s going on. (happen)
  • What were the children doing while all this was going on? (happen)
  • She’s one of those wise teenagers who’s 16 going on 70. (=she behaves as though she is older than she is)
  • I really like Clare but she does go on.(informal- talk too much)
  • I got tired of him going on about all his problems. (informal- talk too much)
  • He’s always going on at me about fixing the door.
  ۲۱- Alike: they are alike in many ways and have similar qualities.
  ۲۲- Spectacle: A dance spectacle attracted all of us.
  ۲۳- Spectacles: spectacles is an old fashion word that means ‘glasses’.
  ۲۴- Specimen: A blood specimen
  • A very fine specimen of 12th-century glass
  ۲۵- Inspect: Police inspected the scene and interviewed all the staff.

  • admin    admin

   درود

   مثال ها باید شباهت زیادی به مثال های دیکشنری داشته باشند اما شما مستقیما از دیکشنری کپی کردید که دلیلش رو متوجه نمیشم.

   این کامنت پاک میشه

   • من فکر کردم شاید بهتره مثالهای جالب و استاندارد دیکشنری رو حفظ کنم.
    الان که شما گفتید متوجه شدم دقیقا باید به چه ترتیب عمل کنم، حتما اصلاح میکنم.
    ممنونم از راهنماییتون

    • admin    admin

     ببینید شما باید یک مثال خوب که کاملا درک میکنید رو از دیکشنری حفظ کنید. اما یک مثال با شباهت زیاد به اون بزنید نه اینکه همون مثال رو بنویسید.

 • amir    amir

  “corrected”
  There are more facilities and services in a big city compared to a small town. first of all is that governments and investors invest more in big cities, increasing population, working and living facilities and increasing their dependent services in major cities. The massive population in large cities creates and develops various services to meet the needs of the people. Secondary, the massive population of large cities is increasing demand. This demand also increases for consumer goods, welfare services and, more generally, for all levels of urban living. Food services, health, education, banking, recreation, transportation, etc. are one of the things that are developed to meet the needs of citizens in these cities.

  Big cities provide a better situation for job. first of all is that bigger and stronger companies exist in big cities and these companies are more likely to pay higher salaries to their employees because of the power of financial strength. Also, due to the wide range of diverse activities, companies can find jobs at different levels and with a variety of features. Secondly, the existence of these large companies provides the possibility for smaller companies to divest part of their activities, which increases jobs in terms of numbers and variety. For this reason, job seekers can have access to job opportunities and are more likely to find suitable jobs for citizens in big cities.

 • Sahand nasiri
  Even Aban 972 . 27/10/2018
  There are more facilities and services in big cities.First of all, goverment provide more budget for big cities and as result there are more services and facilities in big cities. large budget helps goverment to build best possible medical care such as hospitals , clinics or well equipped universities and schools.Secondly there are more people living in big cities as result there are increasing demands in big cities .people have to have leisure centres such as swimming pools, sports centres or parks to spend their free times with friends and families .these kind of facilities are more necessary compared to small towns
  (۱۰۲ words)

  Big cities are known as enormous resource of high salary jobs. Firs of all , there are large number of companies and firms in big cities.these companies need more staff such as managers ,accountants or supervisors. Companies usually grow up more quickly in big cities compared to small towns.So companies achieve there goals much easier in big cities .Secondly ,there are many kinds of job available in big cities compared to small towns .Students, specially who are graduated from university can easily find suitable job with satisfaction income.Big cities are more beneficial and suitable for professionals.
  (۱۰۲ words)

 • Big cities provide more facilities in comparison with small towns. Firstly, the more budget is allocated to big cities to build more clinics, schools, cinemas, universities, and hospitals with modern laboratories and equipment, which prepare more available services for citizens and a part of budget devote to replace new buses with senior buses . Secondly plenty of people that live in big cities needing more facilities in every day life, thus they need more public transportation specially to commute in suburb, plenty of schools for their children, 24-hours pharmacies to take medicines in their prescriptions, and they actually need some available recreational centers like parks and theaters to fill their leisure times.

  The better situation for job is provided in big cities. First of all there are vast firms and factories with different career, which need more supervisors, bosses and employees, that is easier to have a job with high salary, the progress in big cities is more rapidly and prepare the employees to go to next level at work in a few years, while in small town it might take about six or seven years. Secondly there are the wider range of work in big cities. Nowadays the education degree is one of the foremost aspects to employ, so all student having studied at university in different field and gain essential professions to apply a job in variety companies, thus the firms, which need more employee in variety career, hire people to produce their products.

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف دوم شما خارج از دامنه قابل قبول هست.

   پاراگراف ها باید بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ واژه باشند.

   بعد از به روز رسانی بفرستید برای فیدبک

 • There are more facilities and services in big cities compared to small cities.first of all there is more budget in big cities and there are more services and facilities as a result. The budget helps construct large and up to date universities, modern hospitals and clinics.
  Secondly, big cities are more crowded and there are more population living in big cities. As a result, they require more facilities and services. People need modern transportation to commute easily to work. Their children need more schools and some services for their education. They also need facilities like parks, play grounds and movie theaters for their leisure time.

  Big cities provide a better situation to find a job
  First of all, there are more opportunities to find a job in big cities because there are lots of companies and and different places to work. Big cities offer more jobs and higher salaries and wages. As a result there is a good chance to find a high paying job easily.
  Secondly there is a load of jobs in big cities .It gives the chance to find suitable job according to the people’s interest and their talents. With so many businesses in big cities, it is easy to find a high ranking job and clime the career ladder.

  • admin    admin

   درود

   این نمونه بسیار عالی و تقریبا بدون مشکل است.

   • ممنون از لطفتون
    چند بار تصحیح شد اما خوشحالم که بلاخره دروست شد

 • Shahrzad    Shahrzad

  I rather to live in a big city because there are more facilities and services in a big city compared to a small town. Frist of all big cities are crowded so government allocate more budgets to them and as a result of that authorities can provide better sevices for the citizens. Secondly because of the higher number of population the requests for services will be increased. Besides people in big cities have a great access to the world`s new technology and they are knowledgeable. So more demands and higher knowledge make companies to offer better services to the clients.
  (۹۹)

  In the other hand in big cities there are better situations for work. Frist of all since there are more demands for services so great companies and institutions are competing to attract the customers as the result of that they need to have professional employees to offer better services so.
  they have to offer more salary to attract them.
  Secondly because of the high level of education in big cities the scope of the demands is wider and the are so diffrent in comparison with small towns. As a result of that authorities have to provide a wider range of jobs so they can fulfill society ‘s demands.
  (۱۰۸)

 • amir    amir

  there are more facilities and services in a big city compared to a small town. first of all is that governments and investors invest more in big cities, so cause increasing population, working and living facilities and increasing their dependent services in major cities. Secondary, the massive population of large cities is increasing demand. This demand also increases for consumer goods, welfare services and, more generally, for all levels of urban living.
  big city prepare a better situation for job. first of all is that bigger and stronger companies exist in big cities. And these companies are more likely to pay higher salaries to their employees because of the power of financial strength. Secondary, these companies offer more job opportunities due to their large size, and they also employ more employees for these jobs.

  • admin    admin

   درود

   هر دو پاراگراف شما زیر ۱۰۰ واژه هست.

   با توجه به چک لیست و نمونه نوشته شده توسط مدرس آپدیت کنید بفرستید برای فیدبک.

 • I personally prefer to live in a big city, first of all there is more budget in big cities compared to small cities and there is more services and facilities as a result. The budget helps construct large and up to date universities, modern hospitals and clinics.
  Secondly, big cities are more crowded and there are more population living in big cities. As a result, they require more facilities and services. People need modern transportation to commute easily to work. Their children need more schools and some services for their education. They also need facilities like parks, play grounds and movie theaters for their leisure time.

  Big cities provide a better situation to find a job
  In big cities, there are more opportunities to find a job because there are lots of companies and different places to work. Big cities offer more jobs and higher salaries and wages. As a result there is a good chance to find a high paying job easily.
  Secondly there is a load of jobs in big cities .It gives the chance to find suitable job according to the people’s interest and their talents. With so many businesses in big cities, it is easy to find a high ranking job and clime the career ladder.

  • admin    admin

   متاسفانه همچنان با شیوه تدریس شده هماهنگ نیست.

   دیدگاه شخصی لازم نیست ابتدای پاراگراف آورده بشه.

   ایده اصلی در آغاز پاراگراف اول دیده نمیشه

   ساپورت اول در پاراگراف اول در واقع ایده اصلی بوده که به اشتباه بعد از first of all نوشتید

   پاراگراف دوم first of all رو نداره.

   در مجموع جمله بندی ها از نظر دستوری خیلی خوب هستند.

   لطفا با توجه به نمونه نوشته شده توسط مدرس آپدیت کنید.

 • Foreign: I’m working for a foreign company from 2 years ago.
  Gist: I just read the gist of books and newspapers.
  Text: Sometimes the picture is more effective than text.
  Recognize: In the night I recognize face of people Hardly.
  Go through sth: Every morning I go through daily news sites.
  My boss goes through daily reports.
  Identify: He was too far away to be able to identify faces.
  The police took fingerprints and identified the body.
  My old teacher identifies me after 30 years.
  Guess sth: In final exam you cannot guess true answer.
  If you guess correctly, you have another turn.
  You can guess what happened next.
  Keep a record of sth: I keep a record of the duties list in a note book.
  Make a note of sth: When I read and find new inform information I make a note of that.
  He made a mental note to arrange a time to meet her.
  Construction: Ted used to very difficult and formal construction in his articles.
  Translation: Google has a very useful facility for translation.

 • Hajar H    Hajar H

  There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, the government and private sectors allocate more money for big city. This large budget it will be approve for construct many more roads, medical clinics and hospitals. Secondly, there is more demand for cities with a large population. people live in big cities need state- of- the-art transport system, recreational facilities and effective green spaces for their children. they need these facilities to relieve stress that caused by living in mega-cities. Therefore, these services should be accessible for city dwellers.(111 words)

  There is also better situation for job in a large city. First of all ,there are wider range of job opportunities available in large cities. there are more manufacturing and private companies in city that can provide many job positions for people that live there. employers recruit both unskilled and experts according their demands. Secondly, staff can receive more salary. employers show a tendency to give perks or financial rewards for jobholders that are excel at their work and leads to gain better job prospects for them .on the other hand, staff can acquire more knowledge and gain practical experience that leads to make progress in next steps in their life.(111 words)

 • sorour.z    sorour.z

  There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, there is more budget in a big city, the government will allocate more funds in all fields, including aviation and land, the expansion of universities and hospitals in the city, as well as telecommunications, firefighting, and other fields of work. Secondly, More people live in the city, which definitely needs more and better services, the number of people who are eager to continue their studies, as a result of which more universities are needed, also the control of a big city is harder and more complex in every direction, and the force More work is being done in the relevant organizations, and it shows the demand and demand of the people in terms of the level of information and the level of information they need.(143words)

  Big city provide a better situation for job. First of all, having more income is possible and making money depends on the individual’s efforts. Due to the large number of companies, especially the large corporations, these companies, considering their earnings, consider more salary for their personnel. It is also possible that a person can work simultaneously in 2 different installments and earn more income to earn. Secondly, Due to the wide variety of cities and companies, there is a greater choice and there is enough for every job, so with the least potential and talent, you can have the right occupation of any person. (104words)

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف های اصلی شما باید بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ واژه باشد. ضمنا جمله ها را کوتاه تر بنویسید

 • Nima Da    Nima Da

  There are more facilities in big cities compared to small towns. First of all, the budget in a big city is higher than the small town, which leads to the availability of more services. As a matter of fact, the budget can provide best infrastructure for example hospitals with best facilities,universities and modern standard streets. Secondly the population in the big cities demands more things for everyday needs such as transportation, large schools and universities.the people who live in a big city need entertainments such as parks and cinemas to spend free time in vacation. For these reasons, these facilities should be provided for them. (105 words)
  Big cities provide the best situation for job. First of all,it is convenient to have a high salary in this cities there are high companies,factories and organisations in big cites and they need more employees and managers and the next level of each employee may takes fewer years compared to small town. The average of salaries in these cities is higher and the graduates of universities will find jobs easier. the demand is higher due to the large number of customers for products and services, therefor organizations and factories hire more staffs for their different parts.therefor more people can find jobs. (101 words)

  • admin    admin

   رایتینگ ها رو دوباره نفرستید هیچوقت

 • Do you prefer to live in a big city or in a small town?
  There are more facilities and services in big cities. First of all, government spend more money and allocate bigger budget for a big city, because that there are more services like public transportation and long high-ways. This budget helps to build many hospitals or advanced education centers. Secondly, there are many people, firms and companies in a big city they need many things for their life. They need transportation, commercial centers, an advanced health system and a good education structure. People in a big city must spend their free time in the entertainment places like, cinemas and sport clubs. Because of these, government has to develop facilities for them. (109 words)

  Big cities have more and better situation for job. First of all, it is easier to find a good salary job in big cities because there is more competition between firms to employ experts. These Firms need worker, engineers and manager to run their business. Because of these, the government and the firms have to pay more salary to any employee. Secondly, there are many various jobs and the range of jobs are wider, specially any student after graduated, can find a job related to his/her studies. Every employee could change his/her job and get a lot of experience in another progressive situation. (103 words)

 • the facilities and services of the big city are bigger than the small town .first one of ,most of the country,s budget allocated to big cities as a result people have more services and facilities for example :better schools ,the number of higher universities whit higher education level ,more shopping centers and better hospitals ,secondly the big city has a large population and when the crowd is high ,the people need to more facilities and services for their living in the big city .they must have parks ,cinemas, and where that they can spend their time when they are not working(101 words) situation for gob is better in the big city than small town.first one of big city has many factories and companies that they need to hire a lot o f people so the salary is higher because increasing demand ,secondly the people can find the right job very easy in the big city because the factories and the companies of the big city need to more skilled people for example :manager,engineer,supervisor and programmer , they can go to next level and higher job after a few years in the big city easier than small town(99 words )

 • There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, governments have a strategic and specious sight to big cities. For this reason, they specify more budget to big cities compared to smallest once that can provide various infrastructures. These infrastructures are included transportation, environment, educational buildings, shop centers and so on. Secondly, big cities always are a crowded area, so population’s demands should be satisfied by the government. There are myriad businesses to cover people’s demands, in the result, seem business owners have a huge and sometimes raw deal race to expand their equipment and quality of services. (105)

  Big cities provide a better situation for a job. First of all, in all around the world’s big cities rent, transportation and high-quality services are higher than in a small town, furthermore, air pollution threatens people health. Thus, people have a costly living and should be getting more salary. There is a hidden fact, a family can moderate its cost and in long-term save money more than a small town’s family. Secondly, myriad companies and service providers that built in a big city or around, extremely depended on their human resources. Thus, a wide range of knowledge is needed and almost everyone can find a job that sometimes isn’t fair. (112)

 • Nima Da    Nima Da

  There are more facilities in big cities compared to small towns. First of all, the budget in a big city is higher than the small town lead to more services can be available. As a matter of fact, the budget can provide best infrastructure for example hospitals with best facilities,universities and modern standard streets. Secondly the population in a big cities as result need more things for everyday needs such transportation, large schools and universities.the people who live in a big city need entertainments such as parks and cinemas to spend free time in vacation. For these reasons, these facilities should be provided for them. (105 words)
  Big cities provide the best situation for job. First of all,it is convenient to have the best salary in this cities there are high companies,factories and organisations in big cites and they need more employees and managers and the next level of each employee may takes fewer years compared to small town. The average of salaries in these cities is higher and the graduates of universities will find jobs easier. the demand is higher due to the large number of customers for products and services, therefor organizations and factories hire more staffs for their different parts.therefor more people can find jobs. (101 words)

 • Mona:
  I personality prefer to live in a big city ,first of all there is more budget in a big city and here is more accommodation as a result.The budget helps construct universities, modern hospitals.
  secondly,big cities are more crowded and they require more facilities. people need moderns transportation to commute easily.
  Their children need more schools and some facilities for their liesuire time.
  Big cities provide a better suituation to find a job.
  In big cities,there are more apportunities to find a job because there are lots of companies and different places to work.As a result there is a good chance to find a high pay job.
  secondly there are many companies and factories.It gives the chance to find suitable job according to the people’s intrest and their talents.

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف های شما زیر ۱۰۰ واژه هست. با توجه به چک لیست و نمونه نوشته شده توسط مدرس آپدیت کنید بفرستید.

   • amir    amir

    First of all is that governments and investors invest more money resources in big cities, increasing population, working and living facilities and increasing their dependent services in major cities. The massive population in large cities creates and develops various services to meet the needs of the people. Secondary, the massive population of large cities is increasing demand. This demand also increases for consumer goods, welfare services and, more generally, for all levels of urban living. Food services, health, education, banking, recreation, transportation, etc. are one of the things that are developed to meet the needs of citizens in these cities. (100)

    First of all is that bigger and stronger companies exist in big cities. And these companies are more likely to pay higher salaries to their employees because of the power of financial strength. Also, due to the wide range of diverse activities, companies can find jobs at different levels and with a variety of features. Secondary, the existence of these large companies provides the possibility for smaller companies to divest part of their activities, which increases jobs in terms of numbers and variety. For this reason, job seekers can have access to job opportunities and are more likely to find suitable jobs for citizens in big cities. (107)

 • There are more failures and services in a big city compared to a small town
  First of all, there is more budget in a big city and as a result more serviced are available this budget make it possible high_tech technology and high level university and more special hospitals and more special laboratories .secondly many people live in a big city and they need more facilities also things cause more happy and more enjoy and they need more transproration and schools for their children also they must they have a lot of parks and cinema and where they can spend their free time.
  First of all in the big city people have high salary # and people course have a lot of money because there is part company and good situation job and enyone could to be here easier and people could saving up a lot of money and cater more facilities secondly in the big city children must have high education and they could find a good job ,could cater facility better and they to be happy

  • admin    admin

   درود

   پاراگراف های اصلی زیر ۱۰۰ کلمه هستند.

   ضمنا پاراگراف دوم شما با first of all آغاز شده که نادرست است.

   با مطالعه چک لیست و نمونه نوشته شده توسط مدرس آپدیت کنید و بفرستید:
   https://ielts2.com/چک-لیست-رایتینگ-آزمون-آِیلتس-آکادمیک/

  • First ad all there are more services and more facilities and government supply more budget for conveniences people and the budget makes it possible build many more school and special hospital and more special laboratories and high level university secondly many people live in a big city that they need better life with more facilities and they must have air transport ,high_tech technology,school for children and they should have more park ,cinema ;sport Clive that they free time and holidays weekend .people couldnt work hard of course they could work right that they enjoy of their work these facilities should be provided for them (106

   First of all in the big city people work more and they give a lot of salary because in the big city has big company and more factors that there need more staff and supervised people could savings up a lot of money with more salary and they could cater more facilities and an employers to go to high level a big city it many take only a few years secondly in the big city children must have high education and they could find a good job and there has many specialists that they have high educations in the big city has more customers ;services and more products they live better in the big city because they have a good job they have tried more
   ( ۱۱۵ )

 • There are many more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, there is more budget in a big city and in fact it provides a variety of facilities and more services for example there are many more hospital or school or universities or sportcenters. Secondly, they are many people live in a big city and so they need many things to do for daily life .for instance people need to move from one place to other place in a fraction of minutes because of this there are several tips of public transportation they also need places for leisure time activities like park or cinemas or sport clubs .(109 words)

  people prefer to live places where there are a lot of jobs opportunities with better situation First of all there are many more bigger companies and factories and educational centers and they need more employees as a managers or workers .as a result, it is reasonable to have a higher salary in a big town ,people have a shorter time to make progress in the big city compared to a small town. Secondly, the range of jobs are wider and many engineer or simple workers and experts can find jobs. Also studenten can work in the universities to make money and continue their own life more comfortable,(102words)

 • There are more facilities and services in a big city against a small city. First of all, the budget of a big city is higher and it could provide more facilities. By this budget governments can create many advanced airports, bigger hospitals and good universities. Higher budget helps people to access more and better facilities. Secondly, population is higher and they need lots of houses, schools and markets. Also the area of a big city is larger and so the people need longer motorways and fast transportation. They need more entertainment facilities such as park and cinema too. For this reasons facilities and services are more in a big city. (108)

  You can find a better situation for a work in a big city. First of all, there is more salary for jobs. Population in a big city is high and most factories and companies have to work full time to increase their production or services so they pay more for jobs. Secondly, there is a wider rang of jobs and it can give people more chance to have a good job. Most jobs are specialized and need people who have higher education. Also factories and companies are big and have many section to hire more people so the job opportunity is higher. (102)

 • There are more facilities and services in a big city compared to a small town. First of all, the government do the most spend for a big city that causes to worthy services and establish big companies and also the best people ‘s services such as universities, hospital. Secondly ,the majority of people prefer to live in a big city and they expect to have complex leisure center for their free time also they need special transportation for easier life . In additional they demand for better schools and advanced institute for themselves and their children . So this facilities are many important for them.(102)

  Big cities provide a better situation for job. First of all , there is higher salary in big cities because there are many factories and they need more staff and managers and also the people can easier improve their experience for take higher salary .Secondly the range of jobs are winder. The people can to find their favourite job easily . In most jobs , they hire anyone that have experience work specially despite of the evidence of college or university good suggestion will be given from the big companies. As a result are good jobs for everyone.(96 )

 • سلام
  بعد از جلسه اول، من حس میکنم علیرغم جملات زیادی که به ذهنم میرسید متاسفانه در نوشتن شکل صحیح کلمات( املا) مشکل دارم. شاید بارها یه کلمه رو دیدم، معنی رو میدونم ولی الان که می خواستم بنویسم دائم دچار تردید می شدم و لزوما هم درست نمی نویسم.
  لطفا راهنمایی کنید برای تقویت املا و رفع این مشکل چه کارهایی باید انجام داد.
  با احترام