تقویت واژگان آیلتس با روزنامه های انگلیسی چاپ ایران

Improving vocab for IELTS by Iran Dailyپیشتر درباره بهره گیری از روزنامه های انگلیسی زبان چاپ ایران بعنوان منبعی مناسب برای افزایش دایره لغات دشوار به ویژه برای نمره بالاتر از 7 آیلتس صحبت کردیم. واژگان زیر فهرستی از واژگانی هستند که به همین ترتیب از روزنامه های Financial Tribune و Iran Daily که هر دو چاپ داخل ایران هستند بدست آمده اند. این دو روزنامه واروی آنچه در روزنامه تهران تایمز به چشم میخورد مقاله های بازچاپ شده از روزنامه های بین المللی ندارند و گوبا تمامی نوشته های آن ها بدست نویسندگان خود روزنامه نوشته میشود.

http://financialtribune.com

http://www.iran-daily.com

سطح مقاله های این دو روزنامه که امروز سرگرم مطالعه آن ها بودم بالاست و رنگ و بوی نوشته های انگلیسی نویسندگان ایرانی را ندارد ولی همچنان هم از نظر سطح واژگان و هم ساختارهای دشوار دستوری همپای روزنامه نیویورک تایمز، اکونومیست و مجله تایم که معمولا مطالعه میکنم نیست. با اینهمه این دو روزنامه حتما ارزش خواندن دارند و پیشنهاد میکنم از مقاله های آن ها برای بهبود مهارت ریدینگ و گسترش دایره واژگان خود حتما کمک بگیرید.

slump = downturn = recession

juncture = a particular point in an activity or period of time

bolster = to boost

slack = to make less effort than usual or to be lazy in work

affiliate = to form a close connection with

capitulate = to give in = surrender

topple = overthrow or fall

interim = to be used or accepted only for a short time, until sth final is done

defiantly = clearly refusing to do what sb tells you to do

snub = to treat sb rudely especially by ignoring them when you meet

tenure = the period of time when sb has an important job

restitution = compensation

infuriate = anger

دیدگاه ها

Comments are closed.