براورد نمره مصاحبه آیلتس

IELTS Speaking Part Mapآشنایی با معیارهای نمره دهی بخش اسپیکینگ آیلتس یکی از مواردی است که میتواند برای زبان آموزان بسیار سودمند بوده و به جهت گیری درست آموزش آن ها بیانجامد. بسیاری از زبان آموزان این سوال را دارند که “نمره اسپیکینگ آیلتس چگونه و بر پایه چه معیارهایی تعیین میشود؟” در ادامه به این معیارها و یک ویدئوی مصاحبه آیلتس با نمره 8.5 نگاهی خواهیم داشت.

در زیر یک ویدئو در زمینه آموزش اسپیکینگ آیلتس و پارامتر های کلیدی در آن و بدنبال آن یک مصاحبه آموزشی آیلتس با یک آزمون دهنده نیتیو(Native)  که عنوان میشود پاسخ های ایشان برابر نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking  است آورده شده که میتواند برای زبان آموزان، مدرسان آیلتس و علاقمندان سودمند باشد.

گویا بخش مصاحبه از دقیقه چهارم آغاز میشود.

همچنین خوب است بدانیم پارامتر ها یا معیارهای نمره دهی یا سنجش مهارت اسپیکینگ(Grading Criteria for IELTS Speaking Section) و همچنین 3 قسمت اصلی بخش Speaking آزمون آیلتس به گونه زیر هستند:

  • روان صحبت کردن
  • تلفظ واژگان
  • به کار بردن دامنه گسترده ای از واژگان
  • به کار بردن دامنه گسترده ای از ساختارهای دستوریIELTS Speaking Part Grading Criteria

دیدگاه ها

Comments are closed.