بخش اسپیکینگ یا مصاحبه امتحان آیلتس

IELTS Speaking Structure

زبان آموزان زیادی درباره روز مصاحبه آیلتس و اتفاقاتی که بطور معمول در این روز روی میدهد سوالاتی دارند. گروهی دیگر درباره نحوه برگزاری آزمون در این روز و بسیاری از باید ها و نباید ها ناآگاه هستند. متاسفانه اطلاعات نادرست بسیاری نیز درباره این بخش وجود دارد و زبان آموزانی که آگاهی کافی ندارند آن ها را بعنوان واقعیت قبول کرده و در روز آزمون بکار میبرند. برای مثال شایعاتی درباره کم شدن نمره کسانی که در مصاحبه آیلتس با لهجه امریکن صحبت میکنند یا شایعه تکراری بودن برخی سوالات آیلتس یا سخت شدن این سوالات در سال های گذشته یا در برخی کشور ها نسبت به دیگر کشور ها!

وبسایت های مرجع برای رویارویی با این شایعات اطلاعات صحیح را در وبسایت های خود منتشر کرده و کوشش میکنند در این زمینه اطلاعات رسانی شفاف داشته باشند. در ielts2 برخی از این مقاله های مرجع ترجمه شده و در دسترس زبان آموزان گرامی میباشد. مقاله پیش رو از این دست و درباره مصاحبه آیلتس میباشد.

بخش اسپیکینگ یا مصاحبه آزمون آیلتس

موسسات> تحقیق و کنترل کیفیت> ارزیابی اسپیکینگ

آیلتس- موسسات، ارزیابی اسپیکینگ

موثرترین طریقه ارزیابی مهارت های اسپیکینگ از طریق تعامل مستقیم با آزمون دهنده می باشد.

آیلتس بخاطر ارزیابی رو در روی اسپیکینگش، از سایرآزمون های زبان انگلیسی متمایز و جدا می باشد. این مکالمه رودر رو بصورت شخصی و با تعامل با قرد انجام شده و تا جاییکه امکان داشته باشد مطابق با موقعیت فرد در زندگی واقعی می باشد.

موسسات می توانند روی آیلتس جهت ارزیابی توانایی داوطلب در ارتباط برقرار نمودن در موقعیت های پیش آمده زندگی واقعی، اتکا نمایند و این پاسخگویی فقط پاسخگویی به فعالیت های از پیش ضبط شده و مصنوعی نخواهد بود.

آزمون گیرندگان آموزش دیده و خبره، یک آزمون رو در روی اسپیکینگ از هر داوطلب می گیرند تا به موسسه تان یک ارزیابی واقع گرایانه از مهارت های زبان انگلیسی شان ارائه نمایند.

آزمونی تشکیل شده از چهار مهارت skill

آیلتس یک آزمون بر اساس task ها یا تکالیفی می باشد که چهار مهارت زبانی ( لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ) را مورد پوشش قرار می دهد. آزمون دهندگان آیلتس امتیازات شخصی بابت هر یک از چهار بخش آزمون دریافت می کنند. میانگین چهار بخش نمره کلی را ارائه می نماید که از 0 تا 9 گزارش میشود.

هر یک از چهار بخش آزمون، با دقت طراحی شده تا روی مهارت بخصوصی تمرکز نماید. این نتایج به شکلی منصافه تر از طراحی تکلیف هنگامیکه با آزمون هایی که چندین مهارت زبانی را همزمان مورد ارزیابی قرار می دهند، مقایسه می شود، کنترل مشکل بودن تکلیف را میان نسخه های مختلف بسیاری که هر سال تهیه می شوند، آسانتر می کند.

برای سازمان هایی که نیاز به گواه مهارت زبان انگلیسی دارند، رویکرد آیلتس اطمینان می دهد که امتیاز داده شده به هر بخش آزمون شفاف بوده و بازگو کننده منصفانه توانایی آزمون دهنده در هر یک از چهار مهارت است.این می تواند ارزش بخصوصی برای حرفه ها در جاییکه تعدادی از مهارت های زبانی فرض می شود نسبت به بقیه مهارت ها مهم ترند، باشد. بعنوان مثال، در کاناد، پرستاران لازم است تا نمره کلی بالاتری در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس شان داشته باشند در حالیکه در استرالیا، معلمان لازم است تا نمرات بالایی در آزمون اسپیکینگ و لیسنینگ آیلتس شان کسب نمایند.

منبع: ielts.org

دیدگاه ها

Comments are closed.