بالا بردن دایره لغات با روزنامه های آنلاین

Boosting Vocab for IELTS online pressمطالعه نسخه آنلاین روزنامه ها و مجلات جهان یکی از روش های پیشرفت در واژگان و بالا بردن دایره لغات از یک سو و بهبود وضعیت درک مطلب یا Reading Comprehension از سوی دیگر است و شخصا آن را دنبال میکنم. با اشتراک در روزنامه نیویورک تایمز و مجله نیوزویک میتوانید به چندین مقاله رایگان دسترسی داشته باشید. واژگانی که در زیر آورده شده واژگانی هستند که برای من در این مقاله تازگی داشته و معنی آن ها را در فرهنگ لانگمن جستجو کردم. پیگیری این روش حتی در کوتاه مدت نیز نتیجه بسیار مطلوبی بر سطح لغات زبان آموزان خواهد داشت.

مقاله کامل را در اینجا بخوانید

The Next Great Migration

spate = a large number of similar things that happen in a short period of time.

weigh = consider

lofty = lofty ideas, beliefs and so on show high standards or high moral qualities

mulatto = an offensive word for someone with one black parent and one white parent

sentiment = an opinion that you have about sth

block = area

hyperbole = exaggeration

tenuous = weak and likely to change

account = explain

boon = sth useful that makes your life a lot easier or better

shed = to get rid of sth that you no longer want or need

diaspora = the spreading of people from a national group or culture to other areas

quixotic = quixotic ideas or plans are not practical and are based on unreasonable hopes of improving the world

to give sb a fair shake = to give sb a fair treatment

exodus = a situation in which a lot of people have a particular place at the same time

temper = to make sth less severe or extreme

panacea = cure-all

دیدگاه ها

Comments are closed.