اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ

در اینجا مجموعه ای از (1) لغات آکادمیک و سطح پیشرفته و (2) ترکیبات و کالوکیشن های حرفه ای تر برای نمره 7 رایتینگ آیلتس و نمره 6 رایتینگ آیلتس به صورت گروه های 5 تایی دسته بندی شده است. این واژگان و ترکیب ها از رایتینگ های استاندارد از منابع مختلف بیرون آورده شده و از نظر درست بودن در دیکشنری لانگمن و گوگل بررسی شده اند. امیدواریم این مجموعه بتواند در دستیابی زبان آموزان گرامی به نمره 7 رایتینگ آیلتس کارساز و سودمند باشد.

.

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ – روش تمرین

بعد از چند بار مطالعه دقیق واژگان و جمله های زیر کوشش کنید با الگو گرفتن از مثال های آورده شده، بررسی واژگان در دیکشنری های مختلف و در نهایت و توجه به معنا و ساختارهای به کار رفته 2 تا 3 جمله مشابه بنویسید. این مثال ها را میتوانید در بخش دیدگاه ها در همین صفحه وارد کنید و از درست بودن آن ها مطمئن شوید. بعد از چند روز دوباره به فهرست مراجعه کنید و جمله های تازه ای بسازید. کوشش کنید تا حد ممکن  این واژگان و collocation ها را در رایتینگ ها و اسپیکینگ های خود به کار ببرید.

فایل صوتی 7 دقیقه ای توضیحات از مهندس ابوالقاسمی در مورد چگونگی گزینش این مجموعه و تمرین با آن:

.

تمامی سوالات رایتینگ کمبریج 1 تا 13 در یک صفحه

.

پیشنهاد میکنیم از این مجموعه های ارزشمند نیز بازدید بفرمایید:

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

سوالات اسپیکینگ آیلتس 2018 + جواب نمره 8

.

دانلود 1200 لغت متداول در لیسنینگ آیلتس

.

جمله ساده/مرکب/پیچیده در رایتینگ آیلتس

.

کلمات ربط در رایتینگ و آیلتس

.

لغات دشوار کتاب های کمبریج

جزوه لغات دشوار ریدینگ های کتاب کمبریج آیلتس 9

.

تحلیل رایتینگ آیلتس با نمره 9 توسط اگزمینر

.

 

لغات گلچین شده ضروری برای نمره 6 رایتینگ آیلتس – فهرست واژگان

.

گروه دوم:

1. Achieve (a goal)

Band 6: Researchers can achieve the goals they set when information is shared to maximum level.

(Cambridge 12 Academic ,Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

2. Acquire (skill/knowledge)

Band 6: Younger generation have the potential to acquire more communication skills compared with elderly.

(Cambridge 12 Academic ,Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

3. Adapt

Band 6: It would be easier for children to adapt to the environment when they can make their own decisions.

(Cambridge 12 Academic ,Test 4 مربوط به رایتینگ)

.

4. Adequate

Band 6: Resources may not be adequate in certain regions of the world in which the environment is extreme and unfriendly.

(Cambridge 12 General,Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

5. Adjust

Band 6: Children have to learn necessary skills to adjust themselves with their peers when parents ask them to take part in group activities.

(Cambridge 12 General,Test 3 مربوط به رایتینگ)

.

.

لغات ضروری برای نمره 7 رایتینگ آیلتس و بالاتر – فهرست واژگان

5. Far more (beneficial/detrimental)

Band +7: Leading a sedentary lifestyle is far more detrimental to our health than sugar or fat.

Band 6: Not having exercise have more negative effect on health than sugar or fat.

(Cambridge 9, Test 3 مربوط به رایتینگ)

.

تمرین کلاسی با واژگان گروه اول

.

.

گروه دوم:

1. Strong advocate of this approach

Band +7: I am a strong advocate of this approach and believe government should step in.

Band 6: I agree with this opinion and I think government should take responsibility.

(Cambridge 11 Academic, Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

2. A fundamental reason for this is that

Band +7: A fundamental reason for this is that the absolute majority of citizens are not required by law to recycle their waste.

Band 6: The reason is that there is no law for people to recycle their garbage.

(Cambridge 11 Academic, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

3. To acquire any new skill

Band +7: It is believe that the first step in acquiring any new skill is to set a concrete specific target.

Band 6: Many people think it is important to have a goal when you want to learn a new skill.

(Cambridge 10, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

4. Repercussion

Band +7: The repercussions of government’s new decisions could be serious.

Band 6: The results of recent decisions of the government can be important.

(Cambridge 10, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

5. Face the consequences

Band +7: These officials must now face the consequences of their actions and be brought to trial.

Band 6: These people should go to prison or pay fine for their actions.

(Cambridge 9, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

تمرین کلاسی با واژگان گروه دوم

.

.

گروه سوم:

1. (Understandably) reluctant to

Band +7:  Children are sometimes understandably reluctant to attend a party where there are no other children to play with.

Band 6: Children sometimes do not show interest in parties in which they are alone. 

(Cambridge 12 General , Test 3 مربوط به رایتینگ)

.

2. (Beyond) imagination

Band +7: Challenges of being a single mother is beyond most people’s imagination.

Band 6: Most people cannot understand the difficulties of a single mother. 

(Cambridge 12 Academic , Test 4 مربوط به رایتینگ)

.

3. Cognitive development

Band +7:  Some parents only allow their youngsters to play with toys that aid in cognitive development

Band 6: Some parent only let their children play with toys that help their brain develop.  

(Cambridge 10, General B مربوط به رایتینگ)

.

4. Mature (physically/emotionally)

Band +7:  The teenage years cover a period in which people mature physically and emotionally.

Band 6: Teenage years is the time that body and mind develop to look like adults. 

(Cambridge 9, General B مربوط به رایتینگ)

.

5. Gain self-confidence

Band +7:  Playing with peers helps children gain self-confidence.

Band 6: When children play with each other they will be more confident. 

(Cambridge 8, Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

:تمرین کلاسی با واژگان گروه سوم

.

.

گروه چهارم:

1. The evidence suggest/indicate that

Band +7: The evidence suggest/indicate that the presence of both genders in schools can positively impact their academic achievements/performance.

Band 6: Research show that when boys and girls study together in schools, they can have better scores. 

(Cambridge 8, General B مربوط به رایتینگ)

.

2. Self-directed learning approach

Band +7: He was a passionate advocate of self-directed learning approach and argued that it is about understanding ideas for yourself, and learning more than is required for unit completion.

Band 6: He supported self-study method and believed that students can better understand the ideas compared with traditional method. 

(Cambridge 11 General, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

3. (Male/female) counterpart

Band +7: Opportunity does not exist for male teachers to go through education schemes with their female counterparts

Band 6: It is difficult for male teachers to discuss education matters and programs with female teachers.

(Cambridge 11 General, Test 2 مربوط به رایتینگ)

.

4. Scrutinize

Band +7: The performance of recently/newly recruited staff is carefully scrutinized by their employer.

Band 6: Employers carefully check the staff that they have hired recently. 

(Cambridge 11 General, Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

5. Incorporate

Band +7: The latest design attempts to incorporate the best features of the earlier models.

Band 6: Final versions try to include every good point of the models before. 

(Cambridge 8, Test 1 مربوط به رایتینگ)

.

:تمرین کلاسی با واژگان گروه چهارم

.

.

گروه پنجم:

1. Urbanization

Band +7: Urbanization has been a major force behind poverty reduction and progress towards more industrialized countries.

Band 6: Migration to large cities have helped to decrease poverty and improve the conditions of the country to make progress. 

.

2. (Bring) prosperity

Band +7: They vowed to eliminate poverty and bring prosperity to the country.

Band 6: They promised to reduce poverty and help the country to make progress. 

.

3. (Incredibly) efficient

Band +7: Costs could be avoided by adopting this streamlined and incredibly efficient system.

Band 6: This system can help to save money because it is more productive. 

.

4. Foil

Band +7: Their rivals were foiled by an economic recession.

Band 6: Poor economic situation stopped others in competition.

.

5. (Overcome a) drawback

Band +7: A method should be devised to overcome these drawbacks.

Band 6: A solution should be found for these drawbacks. 

.

.

گروه ششم:

1. Intellectually stimulating: Some parents  solitary yet intellectually stimulating activities like crossword puzzles.
2. Lucrative business: In some parts of the globe tourism is the only lucrative business.
3. Taking drastic measures: Government needs to take drastic measures to bring about fundamental reforms in education system.
4. Reap the benefits: Later on they will reap the benefits of experiencing harsh conditions in unfriendly environments.
5. Fired their enthusiasm further: The simple fact that pupils have chosen their favorite field of study can fire their enthusiasm further and help them succeed.

.

گروه هفتم:

1. Revolutionize: This notion can revolutionize our education systems and pave the way for a system in which practical skills and innovation is prioritized over theoretical lessons.
2. (A fair) trial: Bringing criminals to fair trials would discourage countless juveniles from committing the same offence.
3. Figures escalate out of sight: when we include the substantial sums of money that parents spend on toys, figures begin to escalate out of sight.
4. Total value of online transaction reaches….. Internet provides such a safe and readily available platforms for online trades that the total value of online transactions in a single second reaches millions of dollars.
5. Self-assured: They look confident and self-assured since they have a good command of the language of global business

.

گروه هشتم: در حال به روز رسانی

1. Having a good reputation: Having a good reputation directly influences the customer purchase decisions

2. Retail and wholesale
3. Adjacent
4. The decline accelerated
5. Juvenile

.

گروه نهم:

1. Fidelity
2. Unique signature
3. impediments
4. Disorient
5. Render it inaccessible

.

گروه دهم:

1. Subtle difference
2. Realize
3. Imitate
4. Inspiration
5. Seems only a matter of time

.

گروه یازدهم:

1. This heist prompted companies to consider…
2. Prompted early interest
3. Out of curiosity
4. Solidify
5. Scientific breakthrough

.

گروه دوازدهم:

1. Talent and devotion
2. Demand surpassed the available supply
3. Outnumber
4. He was moved to take up the challenge
5. Inexpensive

.

گروه سیزدهم:

1. Outrageously expensive
2. He quickly grasped
3. Patented his invention
4. His instant recognition of the fact
5. Over the fierce objection of his mentor…

.

گروه چهاردهم:

1. Entice:
2. Sibling rivalry:
3. Thrive:
4. Violent: Humans have always been remarkably violent.
5. Formidable:

.

گروه پانزدهم:

1. Resilient: Humans have proved to be one of the most resilient species on the planet.
2. Determination
3. Gruesome: He made a gruesome discovery
4. Radically: it was a radically new idea.
5. Faith

.

گروه شانزدهم:

1. Triumph:
2. Leap: it was a great leap forward
3. Numerous
4. Devise
5. Dedicate

.

گروه هفدهم:

1. Confrontation:
2. Hostility:
3. Sacrifice:
4. Civil servant:
5. Hierarchy:

.

گروه هجدهم:

1. Eternal:
2. Alien:
3. Reveal
4. Haunt: This question has haunted humanity for centuries.
5. Foster: Earth has fostered a variety of life forms.

.

گروه نوزدهم:

1. Horizon:
2. Wipe out:
3. Cause:
4. Vary:
5. Differ:

.

گروه بیستم:

1. Appealing
2. Approve of
3. entrepreneur
4.asset
5. Fall in a category

.

گروه بیست و یکم:

1. Uncharted territory
2. Value (v)
3. Renovation
4. Refurbishment
5. Rehabilitation

.

گروه بیست و دوم:

1. Exceed
2. Extort
3. Counterfeit
4. Phishing
5. Fraud

.

گروه بیست و سوم:

1. Undoubtedly
2. Overwhelm
3. Incline toward
4. Solitary
5. Pupil

.

گروه بیست و چهارم:

1. Prioritized
2. Disobedient
3. Offence
4. Juvenile
5. Delinquency

.

.

اصطلاحات انگلیسی برای رایتینگ – بیشتر بخوانید

25 لغت آکادمیک ضروری آیلتس (ویدئو)

مروری بر 25 لغت آکادمیک ضروری برای آیلتس و تافل(ویدئو)

.

دانلود مهم ترین فهرست  واژگان در زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود 100 داستان کوتاه ماندگار به زبان انگلیسی

.

معرفی و دانلود 100 کتاب تاثیرگذار تاریخ

.

100 اپلیکیشن برتر سال 2018(معرفی و دانلود)

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود بهترین های موسیقی کلاسیک جهان

.

دانلود 55 انیمیشن برتر تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین 55 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از