اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی

در این صفحه مجموعه ای از اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی که نتیجه بیش از 10 هزار ساعت تدریس مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس آکادمیک در کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی و آیلتس بوده را با علاقمندان عزیز به اشتراک میگذاریم (تاریخ انتشار اولین نسخه: 27 اکتبر 2016).

این خطاها که خطاهای واقعی و رایج زبان آموزان ایرانی کلاس های فشرده آیتس و کلاس های مقدماتی زبان انگلیسی در رایتینگ ها و اسپیکینگ ارسالی بوده است را به 20 گروه تقسیم بندی کرده ایم و برای هر کدام چندین نمونه به همراه ساختارهای بدون خطا آورده شده است.

برای رسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس یا نمره بالای 7 اسپیکینگ نباید این خطاها در رایتینگ یا اسپیکینگ شما به چشم بخورد!

.

پیشنهاد میکنیم برای تقویت جمله سازی از این صفحه نیز بازدید بفرمایید:

کالوکیشن های ضروری نمره 7 رایتینگ آیلتس

.

پیشنهاد جمله های حرفه ای تر برای رایتینگ

.

واژگان برای نمره بالای 7 رایتینگ آیلتس

.

.

صفحه پیوسته در حال به روز رسانی است

.

توضیحات 5 دقیقه ای مهندس ابوالقاسمی با نمره 8 آیلتس درباره این فهرست و نحوه استفاده و تمرین با این فهرست:

.

#دانلود_مستقیم_با_سرعت_بالا محتوای این صفحه به صورت فایل pdf تا به روز رسانی 10 تیرماه 1398 به حجم 14.8 مگابایت: 

.

.

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی – فهرست خطاها

.

1. حرف اضافه فعل ها باید مورد به مورد در دیکشنری بررسی شده و نباید از فارسی ترجمه شود!

#1

X I enjoyed from the movie. 
I enjoyed the movie. 

.

#2

X When I was 15, I really enjoyed to play football. 
When I was 15, I enjoyed playing football. 

.

#3

X People who live in abroad face many problems.

People who live abroad face many problems. 

.

#4

X She helped to me. 
She helped me. 

.

#5

X I should face with this problem.
I should face this problem.

.

#6

X I accessed to this information. 
I accessed this information. 

.

#7

X I have access this information. 
I have access to this information. 

.

#8

X This decision effects our business. 
This decision has effect on our business. 

.

#9

X This decision affect on our business. 
This decision affects our business. 

.

#10

X I should mention to this issue. 
I should mention this issue. 

.

#11

X They can use from other people’s knowledge
They can use other people’s knowledge

.

#12

X I use of this website everyday. 
I use this website everyday. 

.

#13

X I Try hard to achieve to my goals. 
I Try hard to achieve my goals. 

.

#14

X This number reached to 50 Kg in 2010. 
This number reached 50 Kg in 2010. 

.

#15

X Millions of people visit from historical destinations annually. 
Millions of people visit historical destinations annually. 

.

#16

X When information is shared freely, there is a risk that some students copy from other people’s work.
When information is shared freely, there is a risk that some students copy other people’s work.

.

#17

X About 40% of visitors were dissatisfied from this museum.
About 40% of visitors were dissatisfied with this museum.

.

#18

X Children spend more time to TV these days. 
Children spend more time on TV these days. 

.

#19

X They believe speaking a second language can not make problem for immigrants. 
They believe speaking a second language can not pose/create/cause problem for immigrants. 

.

#20

X So they are aware to their mistakes. 
So they are aware of their mistakes. 

.

#21

X In southern parts of Iran, some people are deprived from clean drinking water. 
In southern parts of Iran, some people are deprived of clean drinking water. 

.

#22

X Many people believe to the separation in schools. 
Many people believe in the separation in schools.

.

#23

X I always arrived in the university very early.
I always arrived at the university very early.

.

#24

X Immigrants who arrived at host country have many problems. 
Immigrants who arrived in the host country have many problems. 

اگر فضای کوچک و یک نقطه مکانی مد نظر باشد at و اگر فضای بزرگ مد نظر باشد in لازم هست.

.

#25

X This group consists from employees without much experience. 
This group consists of employees without much experience. 

.

#26

X Many students these days think to study abroad. 
Many students these days think of studying abroad. 

.

#27

X Adults are independent from their parents. 
Adults are independent of their parents. 

.

#28

X This essay will discuss about both viewpoints. 
This essay will discuss both viewpoints. 

.

#29

X I married with my best friend two years ago. 
I married my best friend two years ago. 

.

#30

X Taxis are similar with buses and both are slow in large cities. 
Taxis are similar to buses and both are slow in large cities. 

.

#31

X Some people believe computers will be capable to do impossible tasks in the future. 
Some people believe computers will be capable of doing impossible tasks in the future. 

.

#32

X She needs to her mobile phone now. 
She needs her mobile phone now. 

.

#33

X My house is near to highways and I can easily get around. 
My house is near highways and I can easily get around. 

.

#34

X I made friend with him in university. 
We became friends in university. 

.

#35

X It was difficult for me to find friends
It was difficult for me to make friends. 

.

#36

X I am writing regarding to your English course.
I am writing regarding (with regard to) your English course.

.

#37

X University tuition fees prevent many students to study abroad. 
University tuition fees prevent many students from studying abroad. 

.

#38

X Some customers insist in the highest quality. 
Some customers insist on the highest quality. 

.

#38

X When children make decisions, they learn how to avoid to make mistakes. 
When children make decisions, they learn how to avoid making mistakes. 

.

#39

X Experience teach us that we should never judge about people based on their clothes.
Experience teach us that we should never judge people based on their clothes.

.

#40

X A great deal of useful information is available in the internet.
A great deal of useful information is available On the Internet.

.

#41

X They can communicate to each other easily. 
They can communicate with each other easily. 

.

#42

X It appears that the refurbishment has increased the satisfaction about the museum. 
It appears that the refurbishment has increased the satisfaction with the museum. 

.

#43

X However, there are disadvantages to being self-employed.
However, there are disadvantages in being self-employed.

.

.

2. بعد از حرف اضافه ها(preposition)، برای مثال (at, by, for, with, in, before, after, of, on) اگر فعل لازم باشد باید همراه ing نوشته شود:

X I improved my English by listen to pop music. 
I improved my English by listening to pop music. 

.

X Without spend any time in traffic
Without spending any time in traffic.

.

X People should use public transport for go to work. 
 People should use public transport for going to work. 

.

X I sometimes use my tablet for read books. 
I sometimes use my tablet for reading books. 

.

X Students need to read the books carefully before to take exam. 
Students need to read the books carefully before taking exam. 

.

X Some people think of live in a small town. 
Some people think of living in a small town. 

.

X There are several benefits in learn English
There are several benefits in learning English. 

.

X Some people believe that self-employment is more beneficial than work for someone else.
Some people believe that self-employment is more beneficial than working for someone else.

.

.

3. برای اسم های غیر قابل شمارش(water, advice, pollution, hair, money) فعل به صورت مفرد(Singular) به کار میرود:

X There are less pollution in a big city. 
There is less pollution in a big city. 

.

X There aren’t much traffic in a small town. 
There isn’t much traffic in a small town. 

.

.

4. دو طرف and باید ساختار دستوری(part of speech) همسان وجود داشته باشد: 

X We were dancing and will sing
We were dancing and singing

.

X I should go and asking her. 
I should go and ask her. 

.

X She is searching and try to find another job.
She is searching and trying to find another job.

.

X Heart attack and overweight are two problems related to eating fast food regularly. 
Heart attack and being overweight are two problems related to eating fast food regularly. 

.

X Thermal power fell to 50 Terawatt-hours in 1985 and remain at this level for the rest of the period.
Thermal power fell to 50 Terawatt-hours in 1985 and remained at this level for the rest of the period.

.

.

5. در تمامی جمله ها، فعل و فاعل باید هماهنگ و متناسب باشند

همچنین دقت داشته باشید ضمیرهای anyone, everyone, someone, anybody, somebody nobody, each one, no one,  each  either and neither, little, less همیشه به همراه اسم غیر قابل شمارش(uncountable) به کار میروند و فعل آن ها همیشه مفرد هست.

و همچنین دقت داشته باشید ضمیرهای both, few, many, others همیشه به همراه اسم قابل شمارش(countable) به همراه به کار میروند و فعل آن ها همیشه جمع هست.

X Big city provide more facilities. 
Big city provides more facilities. 

.

X Every particular species play an important role in the ecosystem. 

Every particular species plays an important role in the ecosystem. 

.

X They believe everyone receive a good education in this country. 
They believe everyone receives a good education in this country. 

.

X Students will learn another practical skills after graduation. 

Students will learn other practical skills after graduation. 

.

X Everything are available at this online course. 

Everything is available at this online course. 

.

X The mother of 5 children are speaking about the problem. 

The mother of 5 children is speaking about the problem. 

.

X Studying in online universities are better for making friends. 
Studying in online universities is better for making friends. 

.

X There are more budget for a big city. 
There is more budget for a big city. 

.

X There are more facilities in big city and people could use it easily.
There are more facilities in big city and people can use them easily.

.

X This number remained stable over this 3 decades.
This number remained stable over these 3 decades.

.

X Millions of people lives in poverty around the world. 
Millions of people live in poverty around the world. 

.

X Most students study English to pass IELTS and TOEFL exam
Most students study English to pass IELTS and TOEFL exams

.

6. بعد از مودال ها(can, could, should, may, might, must, have to, shall, will, would, be able to) فعل باید به صورت ساده نوشته شود:

X  I can to speak English. 
I can speak English. 

.

X  They can management time. 
They can manage time. 

.

X I may talking to her. 
I may talk to her. 

.

X I will to take my exam soon. 
I will take my exam soon. 

.

X I must to study hard to succeed in exam. 
I must study hard to succeed in exam. 

.

X Some people have to moving to a big city to have a better life. 
Some people have to move to a big city to have a better life. 

.

.

7. واژه more میتواند قبل از اسم و صفت بیاید اما قبل از فعل اشتباه است(برعکس زبان فارسی!): 

X They more study to pass the exam. 
They study more to pass the exam. 

.

X I tried to more focus to understand the text. 
I tried to focus more to understand the text. 

.

X I more tried to pass the exam. 
I tried harder to pass the exam. 

.

X They have more enjoy even with fewer facilities.
They enjoy more even with fewer facilities.

.

8. استفاده از ساختار شکل ساده فعل + To be بجای قسمت سوم فعل + to be برای جمله های مجهول یا اضافه کردن بی مورد to be به شکل ساده فعل

X The house is build by the best material. 
The house is built by the best material. 

.

X The letters are send to the manager. 
The letters are sent to the manager. 

.

X Tourists usually are stay in the best hotels only for a week or two. 
Tourists usually stay in the best hotels only for a week or two. 

.

X Species that are exist in the food chain are necessary for human survival.

√ Species that exist in the food chain are necessary for human survival.

.

9. به کار نبردن صفت بعد از فعل to be یا قبل از اسم

X I can buy clothes beautiful
I can buy beautiful clothes

.

X I can see a house very big
I can see a very big house

.

X It is benefit to health.
It is beneficial to health.

.

.

10. اضافه کردن ضمیر در پایان جمله واره های موصولی(Relative clause) و دیگر خطاها در موصولی ها:

X I talked to the teacher who I had class with him.
I talked to the teacher who I had class with.

.

X I go to the university that I have registered in it
I go to the university that I have registered in. 

.

X Factories that they need workforce.
Factories that need workforce.

.

X Most students who studying alone have more concentration.
Most students who study alone have more concentration.

.

X There are people like living in small towns.
There are people who like living in small towns.

.

.

11. انتخاب اشتباه زمان ها بجای همدیگر :

X I live in this city for 10 years.
I have lived in this city for 10 years.

.

X Fast food become popular during past few years.
Fast food has become popular during past few years.

.

X Students have different habits. Some real aloud and some are walking or eating.
Students have different habits. Some real aloud and some walk or eat while reading.

.

X I have seen a good movie yesterday.
I saw a good movie yesterday

.

X Everyday I am going for a walk. 
Everyday I go for a walk. 

.

.

12. ساختن جمله های مجهول با فعل های لازم(Intransitive) که مفعول نمی گیرند:

از متداول ترین فعل های لازم در زبان انگلیسی میتوان به agree, become, come, die, fall, go, happen, live, sit, stand, talk, wait, walk و work اشاره کرد.

X The number of cars in this town was decreased.
The number of cars in this town decreased.

.

X This accident is happened because of a drunk driver.
This accident happened because of a drunk driver.

.

X They are lived in this country now. 
They live in this country now. 

.

X Many people were died as a result of cancer.  
Many people died as a result of cancer.  

.

X Some types of music is listened by people for several decades.
People listen to some types of music for several decades.

.

13. عدم استفاده از ساختار مجهول در هنگام نیاز: 

X Students who study in a group distract by other members. 
Students who study in a group are distracted by other members. 

.

X Many accommodations construct at both sides of the reception. 
Many accommodations were constructed at both sides of the reception. 

.

.

درخواست پارتنر(هم آموز) آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود مستقیم pdf سری کامل کمبریج 1 تا 14

.

.

14. عدم آشنایی با فعل های خاص که فعل بعدی آن ها شکل ساده خواهد بود

X I helped her to finish his work.
I helped her finish his work.

.

X It helps you carrying your purchases. 
It helps you carry your purchases. 

.

X I let him to use my car.
I let him use my car.

.

X I make them to listen to me. 
I make them listen to me. 

.

.

15. استفاده از صفت به جای قید یا استفاده نادرست از قید

X They can find a job more comfortable.
They can find a job more easily.

.

X It is possible to live more happiness and easier.
It is possible to live happily and easily.

.

X In quietly atmosphere the results of studying are better.
In a quiet atmosphere the result of studying is better.

.

X It showed a dramatically growth.
It showed a dramatic growth.

.

X Teenagers can make friends easier
Teenagers can make friends easily

.

.

16. نا آشنایی با فهرست فعل هایی که فعل بعد از آن ها همراه با ing یا to می آید:

(ساختار verb + obj+ to + verb و ساختار verb + verb+ ing)

X I enjoy to study alone. 

√ I enjoy studying alone. 

.

X Government resists to give farmers more money. 

√ Government resists giving farmers more money. 

.

X It allows to students to study more effectively. 

√ It allows students to study more effectively. 

.

X Everyday, students may be busy to do their homework. 

√ Everyday, students may be busy doing their homework. 

.

.

17. استفاده از ساختارهای ترجمه شده از فارسی، عدم رعایت ترتیب ارکان جمله و ایجاد ساختارهای بی معنی و دیگر خطاها

#1

X More population cause to more facilities. 
More population will result in more facilities. 

.

#2

X Benefits of working in big cities caused that people prefer to live in a big city.
√ As a result of benefits of working in big cities, people prefer to live there.

.

#3

X In small towns not exist many facilities for a modern life. 
Not many facilities exist in small towns for a modern life. 

.

#4

X They can go up in their work. 
They can get promotion in their work.

.

#5

X when exist more needs as a result exist more job opportunity.
More needs results in more job opportunity.

.

#6

X because of job opportunities with higher salaries so many people have attracted to big cities.
because of job opportunities with higher salaries, many people are attracted to big cities.

.

#7

X There are many factories and companies that they need people to work.

There are many factories and companies that need people for work.

.

#8

X See from window my kitchen.

See my kitchen from window.

.

#9

X There are more focus to study alone.

It is easier to focus when they study alone. 

.

#10

X There are directly affect between….and…..

There is a direct link/relationship between….and…..

.

#11

X There is focus more than group study.

Students can have more focus than group study.

.

#12

X The marriage conditions is easier for young people after the age of 30. 

√ After the age of 30 people can afford getting married. 

.

#13

X Marriage is a subject about which people think very much.

√ People usually think carefully about marriage before making their final decision.

.

#14

X Healthy baby is depending to mother age.

√ The health of the baby depends on the mother’s age.

.

#15

X These people can without others financial help manage their life.

√ These people can manage their life without other people’s financial assistance .

.

#16

X Many students live in different city or country that they have to immigrate to location of their favorite universities.

Many students live in different cities or countries and they have to move to places where their favorite universities are.

.

#17

X Although some people prefer to study in online universities, but other people prefer traditional universities. 

Although some people prefer to study in online universities, others prefer traditional ones. 

.

#18

X Speaking a foreign language face you with new problems in society.

√ Speaking a foreign language poses/creates/causes/brings new problems for immigrants in the society.

.

#19

X The car is fixed very hard by my Brother.

√ My brother managed to fix the car. 

.

#20

X My family members are very important to me and we meet together every week. 

My family members are very important to me and we meet each other every week. 

.

#21

X I really like that I don’t have a boss. 

What I really like about my job is that I don’t work for someone else.  

.

#22

X Our trip to Shiraz was very great

√ Our trip to Shiraz was so/really/absolutely great. 

.

#23

X We passed a very good time in Shiraz.

√ We had a very good time in Shiraz.

.

#24

X I go to the Internet every day. 

I go on the Internet(go online/surf the net) every day. 

.

#25

X He gave me good advices

He gave me a good piece of advice

.

#26

X My sister is same age with me

My sister is same age as me (as old as I am)

.

#27

X Teenagers have fewer fear compare to adults. 

√ Teenagers have less fear compare to adults. 

.

.

18. استفاده از شکل ساده فعل(شکل امری) بجای فعل به همراه ing در آغاز جمله: 

X Travel to unusual places are very exciting for some tourists. 

√ Traveling to unusual places are very exciting for some tourists. 

.

19. استفاده از اسم بجای صفت و صفت بجای اسم در جمله: 

X Their similar and different are obvious. 

√ Their similarities and differences are obvious. 

.

.

20. اشتباه در ساختن صفت های تفضیلی(Comparative Adjectives)

X It is more easier to find a job in a large city. 

√ It is easier to find a job in a large city. 

.

21. اشتباه در استفاده از حرف تعریف the:

X Isfahan is a popular city with tourists which is located in the Iran

√ Isfahan is a popular city with tourists which is located in Iran. 

.

X Today we can buy almost everything on internet.
Today we can buy almost everything on the Internet.

 

.

.

فهرستی همسان متداول ترین خطاهای گرامری در سراسر جهان:

https://authority.pub/common-grammar-mistakes

.

اشتباهات رایج گرامری در زبان انگلیسی – بیشتر بخوانید:

متداول ترین خطاهای تلفظ در زبان آموزان ایرانی

رایج ترین لغات انگلیسی با تلفظ غلط بین زبان آموزان ایرانی

.

دانلود 100% منابع لغات آیلتس و زبان انگلیسی

.

دوره های مقدماتی تا پیش آیلتس مهندس ابوالقاسمی

.

7 دلیل نرسیدن به نمره 7 رایتینگ آیلتس(ویدئو)

.

جدیدترین منابع Self Study آیلتس (2019) + برنامه ریزی!

.

گلچین واژگان رایتینگ 7+ آیلتس

.

دانلود 100 تک آهنگ خاص انگلیسی با متن

.

دانلود 55 شاهکار سینمایی زبان اصلی با زیرنویس

.

1000 ویدئوی آموزش زبان انگلیسی

.

کالوکیشن های ضروری 7 رایتینگ آیلتس

تعیین سطح رایگان اسپیکینگ و دریافت نکته های آزمون های آیلتس و تافل در کانال تلگرام @ielts2com تا روز آزمون:

Telegram Logo

 

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
  اشتراک در  
اطلاع از