آموزش گرامر آیلتس – زمان حال استمراری present continuous

Grammar for IELTS - Present continuous Tense

آشنایی با گرامر یا دستور زبان انگلیسی برای زبان آموزانی که قصد شرکت در آزمون آیلتس دارند ضروری است. گرچه همانند گذشته بخش جداگانه ای برای سنجش سطح گرامر زبان آموزان در نظر گرفته نشده ولی این امر به معنی بی اهمیت بودن گرامر نیست چرا که 25% نمره بخش مکالمه یا اسپیکینگ در آیلتس و همچنین 25% نمره بخش رایتینگ یا نوشتاری مستقیما مربوط به دانش گرامری زبان آموزان است و ناآشنایی با نکته های گرامری و کاربرد نادرست جمله ها و ترکیب ها یا تنها بهره گیری از ساختارهای ساده به کاهش نمره ایشان خواهد انجامید.

با توجه به اهمیت این موضوع، بخشی از نوشته های ielts2 را به آشنایی زبان آموزان و علاقمندان با ساختارهای گوناگون گرامری اختصاص دادیم و امیدواریم این بخش برای ایشان سودمند باشد. در ادامه به نگاهی به اصول و نکته های مربوط به زمان حال استمراری داریم.

 

زمان حال استمراری

برای ساختن زمان حال استمراری از فرمول زیر استفاده می کنیم. به مثال های زیر توجه نمائید:

Grammmar for IELTS Present Continuous Tense

To be + Verb + ing

Am/is/are + verb +ing         He is living in Thailand                         جمله مثبت

                          Am/is/are Not +verb +ing       He is Not living in Thailand                 جمله منفی

Am/is/are….+verb+ ing?     Are they living in Thailand?               جمله سوالی

کاربردهای زمان حال استمراری

  • برای توصیف شرایطی که در حال حاضر استمرار و ادامه دارد:

I’m studying hard for my exams.

My cousin is living in Thailand at the moment.

کلماتی نظیرat the moment, currently, now, this week/month/year غالبا با این زمان به کار می روند.

  • برای توصیف عملی که در حال اتفاق افتادن است:

I’m waiting for my friends.

3. افعال حالت یا بیانی State Verbs

به طور کلی زمان حال استمراری با افعال حالت به کار نمی رود چرا که مفهوم این افعال بیشتر مبین یک واقعیت هستند تا یک شرایط موقت. این افعال بیشتر مربوط به تفکرات،احساسات، حواس پنج گانه،مالکیت وفعل های توضیحی هستند. در ادامه به طور جداگانه هر یک از این افعال را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

*افعال فکری: agree, assume, believe, disagree, forget, hope, know, regret, remember, suppose, think, understand

I assume you are too busy to play computer games.          مثال                                        

*افعال حسی:adore, despite, dislike, enjoy, feel, hate, like, love, mind, prefer, want

Do you mind if I ask you a few questions.                           مثال

مثال                                                                        I love music 

*افعال مربوط به حواس پنج گانه: feel, hear, see, smell, taste

نکته: برای صحبت کردن درباره حسی که در جریان است می توان از واژه Can استفاده کرد:

مثال                                             I can smell something burning

*افعال مالکیتی: have, own, belong

مثال                                              My parents own a restaurant

*افعال توضیحی:appear, contain, look, look like, mean, resemble, seem, smell, sound, taste, weigh

    اشاره به یک حالت دایمی دارد نه موقت

 

You look like your mother                                                  مثال

نکته : برخی از افعال حالت، وقتی که مفهوم موقت دارند می توانند در زمان حال استمراری به کار روند. مثال های زیر را با هم مقایسه کنید:

1) What are you thinking about? (Now)

2) I think you should tell her exactly what happened. (My opinion, so not temporary)

1) I’m tasting the sauce to see if it needs any more salt.

2) The sauce tastes delicious.

1) She is having a great time. (Is having= is experiencing, not possession)

2) Students don’t generally have much money. (Have = possession)

اگر به مثال های بالا خوب دقت کنید متوجه خواهید شد که جملات شماره 1 همگی به یک شرایط موقت و زود گذر اشاره دارند در صورتی که جملات شماره 2 بیشتر به یک واقیعت تاکید دارند.

در این پیوند میتوانید تمرین هایی را در این زمینه پاسخ داده و سطح دانش خود را بسنجید:

http://www.ielts-exam.net/grammar/732/

 بیشتر بخوانید:

آموزش گرامر آیلتس – آشنایی با Clause و Phrase

آموزش گرامر برای آیلتس – زمان حال ساده

بهترین منابع گرامر برای آیلتس و تافل

دانلود کتاب گرامر آیلتس انتشارات کمبریج

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS