آموزش زبان انگلیسی دی ماه 1398

آموزش زبان انگلیسی دی ماه 1398

آموزش زبان انگلیسی دی ماه 1398

آموزش زبان انگلیسی دی ماه 1398

صفحه پیش رو مربوط به دوره فشرده مقدماتی روزهای 2 شنبه 5 شنبه ساعت 6 تا 8 است که در تاریخ 19 دی 1398 آغاز میشود. در این صفحه تکالیف و توضیحات وارد شده و زبان آموزان رایتینگ ها و پرسش های خود را در بخش دیدگاه ها وارد خواهند کرد و از این راه با مدرس در تماس خواهند بود.

.

آموزش زبان انگلیسی دی ماه 1398 – تکالیف

Assignments of the 12th Session

Tactics for listening Basic unit 23 24 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 13 14 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic مرور از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 23 24 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #13 #17 از اینجا ببینید

Speaking Questions 106 to 115 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

The amount of crime is increasing nowadays.

What are the reasons for this change?

What can be done to deal with this problem?

.

.

Assignments of the 11th Session

Tactics for listening Basic unit 21 22 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 11 12 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic مجهول ها Unit از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 21 22 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #12 #17 از اینجا ببینید

Speaking Questions 96 to 105 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

What are the advantages and disadvantages of tourism industry in your opinion?

.

Assignments of the 10th Session

Tactics for listening Basic unit 19 20 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic شرطی ها Unit از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 19 20 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #11 #17 از اینجا ببینید

Speaking Questions 86 to 95 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

Some people believe students should be free to choose whatever subject they like. Others thinks they should study something useful for the future.

Discuss both of these views.

.

.

Assignments of the 9th Session

Tactics for listening Basic unit 17 18 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 2 Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic مجهول Unit از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 17 18 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #10 #17 از اینجا ببینید

Speaking Questions 76 to 85 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

Some students prefer to study alone. Others think it is better to study in group.

Discuss both views.

.

.

Assignments of the 8th Session

Tactics for listening Basic unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 15 16 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 31 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 15 16 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #9 از اینجا ببینید

Speaking Questions 66 to 75 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities.

Discuss both these views

.

Assignments of the 7th Session

Tactics for listening Basic unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 13 14 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 25از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 13 14 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #8 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 56 to 65 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

What are the advantages and disadvantages of being self-employed?

.

Assignments of the 6th Session

Tactics for listening Basic unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 11 12 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Pre intermediate Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 19 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 11 12 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #7 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 46 to 55 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

Air pollution is a major problem in many large cities around the world.

What are the causes of this problem?

What are possible solutions?

.

Assignments of the 5th Session

Tactics for listening Basic unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 9 10 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 9 10 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 15 16 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 9 10 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #6 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 36 to 45 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

Some students prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. Discuss both views.

.

.

Assignments of the 4th Session

Tactics for listening Basic unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 7 8 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 7 8 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 13 14 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 7 8 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #5 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 26 to 35 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

Some people make decisions alone. Others discuss the matter with other people before making a decision.

Discuss both views

.

.

Assignments of the 3rd Session

Tactics for listening Basic unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 5 6 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 5 6 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 11 12 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 5 6 اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #4 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 16 to 25 : چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic نمونه نوشته شده توسط مدرس را با دقت بررسی بفرمایید

Some believe it is better to study abroad. Others believe there are more advantages in studying in your home country.

Discuss both views.

.

.

Assignments of the 2nd Session

Tactics for listening Basic unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 3 4 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 3 4 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 8 10 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 3 4  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #2 and #3 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions 5 to 15: چطور مطالعه کنم؟     از اینجا بببنید

Writing Topic: 

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion?

.

.

Assignments of the 1st Session

Tactics for listening Basic unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Real Speaking and Listening 1 Unit 1 2 چطور مطالعه کنم؟

Select Readings Elementary Unit 1 2 از اینجا ببینید

Oxford Practice Grammar Basic Unit 4 5 6 از اینجا ببینید / توضیحات فارسی

Oxford Word skills Intermediate Unit 1 2  اختیاری 

Most Common Grammar Mistakes #1 چطور مطالعه کنم؟

Speaking Questions: چطور مطالعه کنم؟

.

1- What is your full name?

.

2- Where do you come from?

.

3- Do you live in a house or in an apartment?

.

4- Tell me about your daily routine(what do you do every day?)

.

5- What do you like about your daily routine?

.

6. Tell me about your house/apartment. 

7. Do you like your house/apartment?

8. What do you dislike about your apartment?

9. What do you do?

10. Do you have a full time or a part time job?

11. Where do you work?

.

Writing Topic

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town.

Discuss both views.

Big City
#Facilities
#Job opportunity

Small Town
#Less pollution
#Less Stress

.

نمونه رایتینگ نوشته شده توسط مدرس 

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big cities. People can enjoy more facilities and services when they live in a big city because more people live there and as a result government spends more money in big city. There are big shopping malls and advanced public transport such as subway or rapid bus system but in small towns people only travel by taxis and traditional bus. Secondly, people who live in large modern cities can easily find a job. There are thousands of companies and factories, so they need many employees. Every day, there are new places and there is a chance to find a job. (120 words)

On the other hand, there are people who believe it is better to live in a small town. First of all, there is less pollution in small towns. Because there are only a few factories and a few cars in a town, air pollution is not a big problem and the environment is always clean. Secondly, people have less stress in such places. People have a simple life and they do not want a lot of things and as a result they do not need to work long hours every day. Moreover, cost of living is not very high, so people have more time to spend with their families or have fun. (112 words)

.

آموزش زبان انگلیسی دی ماه 1398 – لینک های سودمند برای کلاس

نحوه استفاده درست از منابع  در این دوره – آغاز کار با کتاب ها

.

کتاب Tactics for Listening Basic

.

کتاب Select Readings Elementary

Select Readings Elementary

.

200 نمونه سوال مکالمه زبان انگلیسی با جواب

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

دیدگاه ها

99
ارسال دیدگاه

لطفا وارد شدن تا بتوانید دیدگاه بگذارید
avatar
 
smilegrinwinkmrgreenneutralshockunamusedcooleviloopsrazzrollcryeeklolmadsadexclamationquestionideahmmbegwhewchucklesillyenvyshutmouth
44 Comment threads
55 Thread replies
0 پیگیرها
 
اکثرا واکنش نشان داده اند
داغ ترین موضوع دیدگاه
7 Comment authors
Mehdi FazilatFateme TabatabaeimehrnooshFatemeadmin Recent comment authors
  اشتراک در  
اطلاع از
Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

The amount of crime is increasing nowadays. What are the reasons for this change? What can be done to deal with this problem? Reasons # Increasing extreme poverty # Easily accessible Solution # Improve living conditions # Public awareness The growth of the crime rate has several reasons in recent decades. Firstly, the number of people living in conditions of extreme poverty is rising. In fact, there is a direct link between crime and poverty. Consequently, they may do anything even some criminal activities to struggle to live in such conditions. Besides, kids or young adults who grow up close… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Disadvantages and advantages of tourism industry Advantages # increase the currency income # conservation of traditional places Disadvantages # damage the natural environment # change the local culture The tourism industry has several benefits that can be considered especially in a developing country. Firstly, this industry helps those countries to increase their currency income. In fact, every foreign tourist has to spend more money on accommodations, transportation, and food. So, this and relevant industry can supplement their income by attracting more and more foreign visitors and creating a wonderful time for them in the host country. Secondly, it plays a… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Discuss both sides: some people think students should be free to choose their own major, others think is better to study something useful for the future. Whatever they like #give a wider perspective #satisfy their curiosity Something useful for the future #gain more job opportunity #lower unemployment rate Some argue that students, decisions about education shouldn’t be restricted by anyone. Firstly, it gives them a wider perspective on their education. It certainly offers a wide range of subjects that is most relevant to their talent or personality.in this case, the various majors result in a diversity of skills and abilities… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Discuss both view: some students prefer to study alone, others think it is better to study in group. Alone #more concentration #faster In Group #give them a wider perspective #motivation for studying There are always those who study alone. Firstly, they have more concentration, because there are fewer things that make noise or disrupt it. Consequently, without too many distractions, they can focus more on the materials that it’s necessary to read. Secondly, it’s a faster learning method compared with others. If students are good at learning those lessons, they can review all courses without any waste of time to… بیشتر بخوانید

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

Some people say that we are happiest as Teenager. First of all, teenager are free of adult pressures and responsibilities. The life of teenagers is without responsibilities. They enjoy without worrying about the future as they live in the moment. Most teenagers have enjoyed a great sense of freedom during their school days. For example, for the sports events and special party, they get together and have great fun. Secondly they have a lot of free time. teenage is the age of learning and discovering exciting things. Teenage is the time for experimentation. Most children are at the age of… بیشتر بخوانید

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

There are many potential benefits of being self-employed. First of all, people Choose when they work. people are able to set their own hours and fit their work around other commitments, which leads to an improved quality of life. Freelancing usually gives people lots of flexibility with how they arrange their working time. Secondly, people have Unlimited Income Potential. One of the greatest rewards of self-employment is the opportunity to make an unlimited amount of income. when you reach to the point of profitability, their earning grow significantly. They may reach a point where they can scale their business to… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Happiness Teenage years #more time to gain experience #feel more hopeful about future Adult life #right to determine their way of life #remind the meaning of life …………………………………………………………………………. As to happiest times in teenager’s life, there are a few reasons. Firstly, unlike adult, they have more time to gaining various experiences. In these years, moreover, they are studying at school, there are more spare time especially in summer to do any kind of sports, work as a volunteer or take part in any activities to follow their natural curiosity, and learn about what interests them. Secondly, they feel more hopeful… بیشتر بخوانید

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

There are a lot of reason to answer the question of What Causes Air Pollution. First of all, factories, Industry use fossil fuels. The process of burning fossil fuels is a major cause of air pollution, that produce greenhouse gas. Burning fossil fuels releases gases and chemicals into the air. Secondly, Common forms of transportation in the cities like cars, buses use energy from fossil fuels. The process of burning fossil releases pollutants into the air, such as carbon dioxide. Air pollution in the form of carbon dioxide raises the earth’s temperature, then greenhouse gases lead to warmer temperatures and… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Advantage and disadvantage of Self-employed +advantages #more flexible working hours #based on your own approach -disadvantages #fluctuation income #responsibility for every thing There are some advantages to be self-employed. Firstly, it’s able to work at more flexible hours. In fact, there isn’t any pressure to work with a fixed schedule even they can work on weekends instead of during the week. In this condition, it is easier to take vacations because there are no hard rules which are in common in companies. Actually, it has a positive effect on productivity and also balance life. Secondly, it almost is based on… بیشتر بخوانید

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

Study online provide more benefit option than traditional colleges. First of all, online program are cheaper than traditional campus. The average tuition for online courses depends on many factors. But it is really cheap. Financial aid is available for learners who cannot afford this fee. Many online courses are completely free of charge. Secondly, most of the online courses are self-paced. It means the student can start completing the target at any time. A student can access the materials at any time. Student can study at night. Students can manage their time. Students can learn materials and complete assignments on… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Past perfect/ practice grammer Some students had enrolled some online courses, before they recognized the importance of them . They had gone abroad, before the currency exchange rate increased. By the time they quit their jobs as an employee, they had already run their own business. By the time they ran their own business, there had already been top competitor in the same industry. By the time researcher measured the level of air pollution, asthma attacks figure had increased. make sentence #effects…(noun)……… Eating fast food will eventually have the negative effects on your health #propose (n)……………generally, people left their current… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Air pollution is a major problem in many large cities around the world. What are the causes of this problem? What are possible solutions? Reasons #the number of vehicle #exhaust factories Solution #use the public transportation #use renewable energies There are different reasons for air pollution in most big cities. First of all, it is a large number of vehicles. In those cities, most people commute to work alone by own cars. So at rush hour, there are huge cars and motorcycle in a traffic jam which use low quality fuels so they pollute the air that people breathe for… بیشتر بخوانید

Mehdi Fazilat
میهمان
Mehdi Fazilat

Air pollution is a major problem in large cities around the world. What the causes of this problem? What are possible solutions? Causes # fuel quality # chemical gases Solutions #high quality fuel # industrial filters There are many causes of air pollution in the large cities. First of all,fuel quality has direct link to the air pollution. Burning poor quality fossil fuel makes a lot of smoke and toxic gasses like monoxide carbon and dioxide carbon and etc. these types of gases pollute air severely and these are very dangerous for people’s health. Secondly,there are many industrial factories in… بیشتر بخوانید

Mehdi Fazilat
میهمان
Mehdi Fazilat

Some student prefer to study in online universities. Others think traditional universities are more effective. #more comfort #less cost ———— #real communication #practical experiment Many student choose an online university for several reasons. First of all,students don’t need to take part in a formal class because online education systems are using the internet and students able to access the class easily and comfortable on the internet every where and every time. Also they don’t need to spend more time in traffic or participate in their classes. Secondly, online education systems compare to traditional education systems have less cost. Students don’t… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Practice grammar for present perfect: A: Present result: 1/ she always gives a piece of advice that has analyzed its accuracy, so we can trust her. 2/ They’ve attended an online course, so they have as much as enough practical knowledge of management skills. 3/ they’ve always been passionate about fast food. B: Unfinished time word 1/ they haven’t seen the professors this semester. 2/ they’ve stayed in hustle this week, however, the accommodation was provided by their company. C:unfinished: How long 1/ But they have taught all lessons on the online course for these days. 2/ since technological progress… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Online #more flexible #accessible from anywhere Traditional #direct communication opportunities #access physical educational facilities For many students is the best option to study at an online university. First of all, usually, it is more flexible compared to the traditional one. In this case, it is possible to study at university without disrupting their current progress While they are working to live. Even all course materials can be accessed via the website at their convenience. Secondly, it is accessible from anywhere. In this system, the internet connects professors and lectures with students while being far away, so everywhere they have internet… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Practice grammar/ 4 types of Conditional sentences #Conditional sentences / type 0: (be sure) 1/ If students decide to study abroad, they improve English skills. #Conditional sentences / type 1: (probably in future) 1/ If people are in unfriendly and unsympathetic environments, the discussion will be hard and make them feel tired. 2/ If students decide to stay in home country, it will bring down the costs of mentioned. 3/ if people don’t eat fast food regularly, it will reduce the obesity among them. #Conditional sentences / type 2: (unrealistic/imaginary) 1/ If something went wrong, those people would be involved… بیشتر بخوانید

Sara javidmehr
میهمان
Sara javidmehr

Some people make decisions alone. Other discuss the matter with other people before making a decision. Make decisions alone #saves time #be independent Discuss with other people #more opinion #assurance about decision making Some people prefer to make decision alone. First of all, when people make decision alone، they can save time, because, dont need to meet other people andtalk to them about their problems so they can do it faster. Secondly, they can be independent. When a person makes decision alone, it will have an impact on the person’s personality and if that decision works well, it can make… بیشتر بخوانید

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

Some believe it is better to make decision alone. First of all, people become more independent. They can able to make their decision by themselves on their own way. They don’t need help or advice from the other people. They just responsible for their effects of their actions. Secondly, they can make great progress on their own ability, for instance, ability of making decision. As result you need to study more about the science, you need to improve your information by reading the books and magazine, you need to search on internet on consider all the aspect of you decision.… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Some people make decisions alone. Others discuss the matter with other people before making a decision. Discuss both views. Make decisions alone #have the quick process #based on their own priorities Discuss with other people #impact on others directly or indirectly #make team member feel valued Some think it is better to make decisions alone. First of all, they can go through the whole process quickly. There is no need to take others a long time for organizing a meeting then sharing the matter and evaluating. They recognize the importance of problem and make it by themselves; so, There isn’t… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

When they come together and participate in the important decision-making; they can share their own perspective. As a result, they can improve their personal skills, such as self-confidence; beside of spreading their knowledge and experience.
Feedback:
8️⃣❌beside of✅
منبع برای این ساختار؟؟؟
9️⃣❌spreading their knowledge and experience.✅
منبع برای این ساختار؟؟؟
………………………..the structures that I found it:
From free collocation site:….spread ……The volunteers’ task is to spread knowledge of how to prevent the disease.
Longman-dictionary………………besides doing something………. Besides being heartbroken, she felt foolish

In my writing: …………besides spreading their knowledge and experience, they can improve their personal skills, such as self-confidence.
Is that right?

Fateme
میهمان
Fateme

.

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Alternative 1:
Make decisions alone
#become more independent person
#have the quick process

Discuss with other people
#identify the different sides of problem
#get sympathy from others

Alternative 2:
Make decisions alone
#allow to be yourself
#improve their personal skills

Discuss with other people
#reduce the unreasonable decision
#make team member feel valued

Alternative 3:
Make decisions alone
#based on their own priorities
#can be more risky

Discuss with other people
#analyzing more factors that involved
# impact on others directly or indirectly

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

it seems to be incorrect, doesn’t it?

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

Some believe studying abroad have some benefits. First of all, it expands our networks. Meeting people from all over the world is one of the most reason for studying abroad. Building good relationship with professors is valuable. The friend’s student meet abroad will become part of their network for life. Secondly, we have chance to travel to the global. Not only student get the opportunity to see plenty of the country but many student find that it’s much easier to travel to other countries while they’re studying abroad. It gives the student chance to see the other country that they’ve… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

make sentence/select reading …………………………………… # .#come across…. We’ve come across a few problems that need resolving. Students’ve come across a lot of problems that need resolving. #responsible for….Maureen is personally responsible for all the arrangements… Example/ they would be personally responsible for all whole life when they will be there. #success… Did you have any success in persuading Alan to come? Example/ did you have any success in improving career skills? #have/ Achieve success.. China has had considerable success in conserving water since 1983. Example/ As an international student has had big success in finding more job opportunity in others… بیشتر بخوانید

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Some believe it is better to study abroad. Others believe there are more advantages in studying in your home country. Discuss both view. Study abroad # expand the global outlook # become more independent person Study in home country # inexpensive # reduce stress levels On the one hand. Some prefer to study abroad. First of all, students can expand their global outlook. They almost differ greatly from local people and other international students. In this situation, students have to communicate and understand people have totally different backgrounds. The practice of dealing with those challenges is more helpful for them… بیشتر بخوانید

Sara javidmehr
میهمان
Sara javidmehr

Some student believe it is better to study aboard. Others believe there are more advantages in studying in your home country. Advantages in studying aboard see the world# career opportunities# Advantages in studying in home country less cost# more sensitive support# Some students prefer to study aboard. First of all, they can see the world. By studying aboard, the students will experience a new country with new outlooks, customs and activities. When students are aboard, they won’t be limited to traveling in just the nation in which they are studying, they can see neighboring countries for example, if you study… بیشتر بخوانید

Sara javidmehr
میهمان
Sara javidmehr

سلام. کدوم یکی از این جمله ها درست هست؟ ممنون
they are n’t homesick
They have n’t a feeling of loneliness
They don’t feel homesick

Fateme Tabatabaei
میهمان
Fateme Tabatabaei

Study abroad
# expand the global outlook
# become more independent person

Study in home country
# inexpensive
# reduce stress levels

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

Fast food has some advantages. First of all they save time. They are prepared fast. Most of them need less than 30 minute to be prepared. Most of ingredient of fast food don’t need time to be cooked. Some of food factory try to sell fast food in frozen packed, so They just need time to be grilled. Secondly, they are cheap. The number of the ingredients of fast food are less in comparison to the traditional meal. Some of the ingredients of the fast food have low price. So they are attractive between the people who have less income.… بیشتر بخوانید

Fateme
میهمان
Fateme

What are the advantages and disadvantages of fast food? + Advantages #saves time #taste good – Disadvantages #unhealthy #encourage the busy life style On the one hand, there are some advantages in choosing fast food. First of all, the mainly reason is time-saving in busy life. Without spending more time in the kitchen People can prepare fast food quickly and easily, effected by prepared ingredients and mass-production in fast food industry. In addition, there are lots of fast food chains all around the world. No matter where you are! You can order it online as well, so it takes less… بیشتر بخوانید

Mehdi Fazilat
میهمان
Mehdi Fazilat

What are advantages and disadvantages of fast food in your opinion? Advantages # Delicious food # Save the time Disadvantages # Addiction # Gain unwanted weight Some people believe that there are many advantages in fast food. First of all, almost everyone have tasted a kind of fast food at least once. Fast foods content of delicious food ingredients like pizza cheese,sausage,ham,kind of meat and chicken and so on. Theses are make fast food delicious and very popular food. Secondly,If you don’t have enough time for lunch or dinner,choose a fast food menu is the best choice for you. Because… بیشتر بخوانید

Sara javidmehr
میهمان
Sara javidmehr

What are the advantages and disadvantages of fast food in your opinion? Advantages saves time# experience the new taste# Disadvantages unhealthly# lower quality# Many people, mostly young people, prefer to eat fast food sush as pizza and hamburger. it has several advantages. First of all, it prepares very quickly. More kinds of fast food are medium rare from factories and they need less time for for preparing such as nugget but for cooking traditional foods should spend a lot time. Most people tend to serve fast food just for this benefit. Secondly, there are a variety taste of fast foods… بیشتر بخوانید

Fateme
میهمان
Fateme

Advantage of fast food…
saves time#…………………….(1. prepare fast……….2. Find easily or order online, available any time you need)
the most popular option#………………(1.taste good , delicious 2. Accessible)

Disadvantage of fast food
unhealthy#…………………………..(1. more calories 2. Poor ingredient)
Encourage the busy life style#……(1. Find quick service ….2.access to pre-prepared ingredient)

Fateme
میهمان
Fateme

 Sentence with new worlds (Select reading elementary) #popular…..Fast food is a probably the most popular among teenagers. In modern life, fast food is more popular than traditional food. #percent ……nearly 37 percent of american people east fast food. #percent …….nearly 47 percent of Tehrani people live in a rent apartment. #roughly……….There are roughly 000 fast food restaurant in center of city. #last……………This episode lasted one hour. This flood could last quite a long time. #mostly………………….fast food is mostly form Italy, I think. #snack on………Teenagers was often snack on chips or popcorn. #close……….Most of factories build close to a big… بیشتر بخوانید

Fateme
میهمان
Fateme

try not to eat fast food, as much as you can…………….the sentence is correct??

Sara javidmehr
میهمان
Sara javidmehr

Big city or small town Some people prefer to live in big city.first of all, there are more facilities and people can enjoy of them. In big cities there are more hospitals and plenty of shopping malls. You can find many different kinds of restaurants. In the large modern cities there are advanced transportation such as BRT and subway but in small towns there are only traditional bus and taxi. Secondly, in the modern cities easily find jobs beacause in these cities there are more factories and companies and they need more employees and always there are many new places… بیشتر بخوانید

Fateme
میهمان
Fateme

سوالهای اسپیکینگ جلسه دوم ؟

mehrnoosh
میهمان
mehrnoosh

Some people believe that living in the big city is more attractive. First of all there are a lot of facilities. Government pay attention to the big city more. In the big city there a lot of hospital with professional equipment. Drugstore have especial drug. Secondly there are a lot of job opportunity. Big city is center of attention because of that more company try to have one or more branch. There are a lot of job vacancy with especial ability and knowledge. There are a lot of advertisement with exact quality of the person they need. There are a… بیشتر بخوانید

Fateme
میهمان
Fateme

Big city #Job opportunity #Diversity culture #Small town # More healthy environment #living slow There are different view point in which place is the best for living, small town or big city. Some people is interested or have to living in big city. Each ones has the own reasons, first of all, people who economic growth and professional development are top priorities in their life, tend to move in, big city will open up more and different job opportunity there. As result of bigger population, This city needs more urban infrastructure such as transportation system, water, energy, in order to… بیشتر بخوانید

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

Oxford word skills- lesson 1 Foreign= I can Speak a foreign language. Gist= I know a little Spanish , so I was able to get the gist of what he said. Text= there should not be too much text in children ‘s book. Recognize= I recognize him, but I couldn’t remember his name. Recognition= she has received public recognition for her services to the community. Go through s.th= I went through my bag. But I couldn’t find my keys. Identify s.th= the police need someone to identify the body. Guess= I would guess that he’s about 45. Context= you can… بیشتر بخوانید

سید وحید سبطینی - مقدماتی دی ماه 98
میهمان
سید وحید سبطینی - مقدماتی دی ماه 98

Some people think it is better to live in a big city. First of all, there are more facilities in big city. There are more hospital, library, big supermarket, big company and people can enjoy them. They can used Trams, subways, buses, taxis and other public transport. they can make more money and find new way for take more money. secondly, people who live in big cities can easily find a job. There are more offices and factories, so they need more employees. People have a better chance of finding their favorite job. (93) On the other hand, there are… بیشتر بخوانید

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

Tactics for listening
Actually= well, actually , I know a lot about statistics.
Then= I don’t feel good, why don’t you go to the doctor.
By the way= by the way, I saw mani downtown yesterday.
Checking in= passengers should check in two hours before their departure time.
Get together= let’s get together and ply tennis.
Assignment= none of the student’s complete the assignment.
Semester= my grade was excellent last semester.
Reservation= I didn’t have a reservation, so I couldn’t get table.
Miss= It’s a huge hotel on the corner you can’t miss it.

mehrnoosh ghasemi
میهمان
mehrnoosh ghasemi

Surprise= It wouldn’t surprise me if you get the job. About= It’s about three miles from here to the center of town. Especially= she loves animal especially dogs. Mainly= the student here are mainly from London. Mostly= the people at work are mostly very nice. Originally= I’m originally from Tehran but moved to arak when I was very young. Last= do you think this weather will last until the weekend. Roughly= it took roughly three hours. Professional= the apartment would be ideal for the professional couple. Spectators= The match attracted over 40,000 spectators. Go on= this is a difficult period… بیشتر بخوانید

Mehdi Fazilat
میهمان
Mehdi Fazilat

Some people prefer to live in a big city. Others think it is better to live in a small town. Discuss both views. Big city # Economic opportunity # Educational opportunity Small Town # Less Costs # More Free time Some people prefer to living in a big city. First of all, there are many companies and industries in the big city. People have access to more suitable alternative to choose a job. As result they can choose a position with higher standards and higher income. Secondly,all of big cities are almost crowded and they have large population. Therefore governments… بیشتر بخوانید

Sara javidmehr
میهمان
Sara javidmehr

Some people believe that living in big city is better than small town. First of all,there are more facilities in big cities. There are many different kinds of restaurants and plenty of shopping malls. You can find more hospitals. In the large modern cities there are advanced transportation such as BRT and subway but in small towns there are traditional bus and taxi. Secondly in modern cities you can find easily job because there are more factories and companies and they need more employers. (77 words on other hand, some people think living in small town is better. In small… بیشتر بخوانید